Pravilnik o postupku davanja odobrenja grba i zastave jedinici lokalne samouprave

NN 94/1998 (10.7.1998.), Pravilnik o postupku davanja odobrenja grba i zastave jedinici lokalne samouprave

MINISTARSTVO UPRAVE

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92, 94/93 i 117/93) ministar uprave donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU DAVANJA ODOBRENJA GRBA I ZASTAVE JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak za davanje odobrenja grba i zastave, vođenje očevidnika o odobrenim grbovima i zastavama i druga pitanja od značaja za izradu i uporabu grba i zastave županije, grada i općine (u daljnjem tekstu: jedinica lokalne samouprave).

Članak 2.

Grb jedinice lokalne samouprave mora biti izrađen po pravilima heraldike. Grb se sastoji od štita i sadržaja unutar njega.

Grb jedinice lokalne samouprave ne može sadržavati državni grb ili njegov dio.

Jedinica lokalne samouprave, u pravilu, preuzima svoj povijesni grb sa štitom i sadržajem unutar njega.

Članak 3.

Za izradu zastave koriste se heraldičke boje: bijela, plava, žuta, crvena i zelena.

Županija za izradu zastave koristi, u pravilu, dvije boje, a grad i općina, u pravilu, jednu boju. Na zastavi županije nalazi se grb županije, na zastavi grada nalazi se grb grada, a na zastavi općine nalazi se grb općine.

Grb se nalazi u sredini zastave ili uz koplje.

Omjer zastave treba biti 1:2.

Članak 4.

Jedinica lokalne samouprave podnosi zahtjev za odobrenje grba ili zastave Ministarstvu uprave.

Članak 5.

Uz pisani zahtjev iz članka 4. ovoga Pravilnika jedinica lokalne samouprave prilaže:

(1) prijedlog odluke predstavničkog tijela koja sadrži opis grba i zastave po pravilima heraldike, te uvjete i način pod kojima predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odobriti uporabu grba i zastave fizičkim i pravnim osobama,

(2) na posebnom listu papira (format A4) likovno rješenje grba u boji,

(3) na posebnom listu papira (formata A4) prikaz zastave u boji,

(4) pisani akt Hrvatskog državnog arhiva s podacima o povijesnom grbu i znakovlju jedinice lokalne samouprave.

Članak 6.

Za davanje mišljenja u postupku odobravanja grba i zastave jedinici lokalne samouprave osniva se Povjerenstvo.

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana koje čine: diplomirani pravnik, heraldičar, arhivist, likovni umjetnik i povjesničar.

Predsjednik Povjerenstva je predstavnik Ministarstva uprave.

Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje ministar uprave na vrijeme od četiri godine.

Administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja tajnik Povjerenstva kojeg imenuje ministar uprave.

Predsjednik, članovi i tajnik Povjerenstva imaju pravo na novčanu naknadu za rad u Povjerenstvu.

Naknada se određuje po zahtjevu za davanje odobrenja za grb ili zastavu, posebno za predsjednika i članove Povjerenstva, a posebno za tajnika.

Iznos novčane naknade iz stavka 4. ovoga članka rješenjem utvrđuje ministar uprave.

Sredstva za novčane naknade predsjedniku, članovima i tajniku za rad u Povjerenstvu osigurava jedinica lokalne samouprave koja je podnijela zahtjev za davanje odobrenja za grb i zastavu.

Članak 7.

Zadaci Povjerenstva su:

(1) davanje ocjene o grbu i zastavi jedinice lokalne samouprave,

(2) prikupljanje i obrada izvora i podataka bitnih za donošenje ocjene o grbu i zastavi,

(3) stručna pomoć jedinici lokalne samouprave prigodom izrade grba odnosno zastave.

Članak 8.

Povjerenstvo u odnosu na podnijeti zahtjev jedinice lokalne samouprave ocjenjuje slijedeće elemente:

(1) ispravnost navoda u podnesenoj dokumentaciji,

(2) odabir i primjerenost simbola,

(3) usklađenost rješenja s heraldičkim pravilima,

(4) ispravnost opisa grba i zastave i

(5) kvalitet likovnog rješenja.

Ocjena se daje u obliku pisanog mišljenja kojim se Povjerenstvo izjašnjava o pojedinim elementima značajnim za ocjenu grba i zastave i o prihvatljivosti rješenja u cjelini.

Članak 9.

Predsjednik Povjerenstva priprema, saziva i predsjeda sjednicom Povjerenstva.

Predsjednik Povjerenstva može ovlastiti jednog člana Povjerenstva da u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti predsjedava sjednici Povjerenstva.

Povjerenstvo pravovaljano odlučuje i odluke donosi većinom glasova svih članova Povjerenstva.

O radu Povjerenstva vodi se zapisnik kojega potpisuje predsjednik Povjerenstva.

Članak 10.

Ako Povjerenstvo prilikom razmatranja likovnog rješenja grba i zastave i ocjenjivanja pojedinih elemenata iz članka 8. Pravilnika utvrdi određene nepravilnosti, obavijestit će jedinicu lokalne samouprave o tim nepravilnostima sa stručnim uputama za njihovo otklanjanje.

Članak 11.

Ministarstvo uprave nakon što dobije mišljenje iz stavka 2. članka 8. ovoga Pravilnika u upravnom postupku utvrđuje jesu li ispunjeni svi propisani uvjeti i donosi rješenje kojim se daje ili uskraćuje odobrenje jedinici lokalne samouprave da ima svoj grb odnosno zastavu.

Članak 12.

Na zahtjev jedinice lokalne samouprave može se nakon pravomoćnosti rješenja, iz članka 11. ovog Pravilnika, izdati i posebna povelja (u tekstu koji slijedi: grbovnica).

Grbovnica se izrađuje u tri primjerka od kojih po jedan dobiva: jedinica lokalne samouprave, Hrvatski državni arhiv i Ministarstvo uprave.

Članak 13.

Grbovnica ima oblik knjige s tvrdim koricama presvučenim plavim samtom s utisnutim državnim grbom na prednjoj strani.

Dimenzije korica grbovnice su 270x350 mm.

U knjizi su četiri lista pergamene ili papira ručne izrade prišiveni za korice ukrasnom vrpcom preko koje se utiskuje pečat Ministarstva uprave pod papirom.

Rubovi stranice papira ukrašeni su pleterom, osim prve i zadnje stranice.

Na drugoj stranici se u sredini otiskuje grb jedinice lokalne samouprave u bojama, a oko grba na rubovima lista u pleteru slike grbova iz krune hrvatskog državnog grba i to na gornjem dijelu tri, a na donjem dijelu dva s tim da su poredani redom kao u hrvatskom državnom grbu.

Na trećoj stranici (prva strana drugog lista) gore u sredini nalazi se hrvatski državni grb primjerene veličine, a ispod toga navodi se tekst rješenja o dodjeljivanju grba primjereno grafički oblikovan i to: u lijevom gornjem uglu: Republika Hrvatska, Ministarstvo uprave, brojčana oznaka rješenja, mjesto i datum izdavanja rješenja; ispod toga: izvod; pa riječ "rješenje" i izreka rješenja.

Na četvrtoj, petoj i šestoj stranici navodi se preostali dio teksta rješenja i to: obrazloženje; uputa o pravnom lijeku; potpis ovlaštene osobe, otisak pečata Ministarstva i kome se rješenje dostavlja.

Na šestoj stranici upisuje se bilješka tijela jedinice lokalne samouprave o svečanom proglašenju grbovnice s datumom, pečatom i potpisom nositelja izvršne vlasti (župana za županiju, gradonačelnika za grad i općinskog načelnika za općinu).

Na sedmoj stranici nalazi se pečat Ministarstva uprave otisnut preko papira na krajevima vrpce kojima je knjiga prošivena.

Osma stranica, kao i prva ostaje prazna.

Članak 14.

Grbovnica se izrađuje o trošku jedinice lokalne samouprave kod za to ovlaštene pravne osobe, koja ima tehničke i stručne mogućnosti za njihovu izradu.

Ministarstvo uprave daje odobrenje pravnoj osobi za izradu grbovnice.

O izrađenim grbovnicama pravna osoba dužna je voditi očevidnik.

Očevidnik iz stavka 3. ovog članka vodi se u obliku knjige koja mora imati pobrojane stranice, ovjerene od strane Ministarstva uprave.

U očevidniku iz stavka 3. ovog članka unose se slijedeći podaci: redni broj, naziv jedinice lokalne samouprave i njeno sjedište, broj narudžbe i datum isporuke.

Članak 15.

Ministarstvo uprave vodi očevidnik o izdanim odobrenjima grba i zastave jedinicama lokalne samouprave.

Očevidnik iz stavka 1. ovog članka vodi se u obliku knjige formata 420 ¤ 297 mm i mora imati pobrojane stranice.

U očevidnik iz stavka 1. ovog članka unose se slijedeći podaci: redni broj; naziv jedinice lokalne samouprave i njeno sjedište, brojčana oznaka rješenja kojim se daje odobrenje, datum izdavanja odobrenja, datum uručenja grbovnice i napomena.

Članak 16.

Tiskarska pomoćna sredstva kojima je izrađen grb jedinice lokalne samouprave ne smiju se staviti u komercijalnu uporabu bez odobrenja predstavničkog tijela te jedinice lokalne samouprave.

Članak 17.

Nestanak grbovnice prijavljuje se Ministarstvu unutarnjih poslova.

Članak 18.

Ako se zastava jedinice lokalne samouprave ističe uz zastavu Republike Hrvatske, tada se zastava jedinice lokalne samouprave nalazi sa desne strane gledano sa ulice prema zastavama.

Ako se zastava općine ili grada isitče uz zastavu županije, tada se zastava općine odnosno grada nalazi sa desne strane gledano s ulice prema zastavama.

Ako se zastava općine ili grada ističe uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu županije tada se zastava županije nalazi sa lijeve strane, a zastava grada ili općine sa desne strane od zastave Republike Hrvatske gledano sa ulice prema zastavama.

Članak 19.

Odredbe ovoga Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju i na davanje odobrenja jedinici lokalne samouprave da ima svoju zastavu, s tim da se za zastavu ne izdaje posebna povelja.

Članak 20.

Postupci pokrenuti za odobravanje grba i zastave jedinice lokalne samouprave koji nisu okončani do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, bit će okončani po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 21.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku za utvrđivanje grba i zastave jedinice lokalne samouprave ("Narodne novine", broj 80/94 i 26/95).

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 017-01/98-01/20
Urbroj: 515-01/98-1
Zagreb, 29. lipnja 1998.

Ministar uprave
Marijan Ramušćak, v. r.