Nacionalna klasifikacija zanimanja

NN 111/1998 (19.8.1998.), Nacionalna klasifikacija zanimanja

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Na temelju članka 12. i 13. Zakona o državnoj statistici ("Narodne novine" broj 52/94) Državni zavod za statistiku određuje

NACIONALNU KLASIFIKACIJU ZANIMANJA

1. PREDGOVOR

U neovisnoj i samostalnoj Republici Hrvatskoj prišlo se izradi niza klasifikacija koje trebaju poslužiti potrebama tržišnog gospodarstva, među njima i izradi Nacionalne klasifikacije zanimanja. Ta klasifikacija treba zamijeniti pojedinačne klasifikacije i slična sredstva koji su se upotrebljavali u statistici, zapošljavanju i gospodarstvu (Jedinstvena klasifikacija zanimanja, Šifrant zanimanja, Jedinstvena nomenklatura zanimanja). Nacionalna klasifikacija zanimanja namijenjena je svim korisnicima u Hrvatskoj. Upotreba jedne klasifikacije kojom će podatke izražavati svi poslovni subjekti predstavlja prednost, jer ona omogućava usporedbu podataka, na primjer zaposlenih i nezaposlenih osoba.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je projekt izrade Nacionalne klasifikacije zanimanja svojim zaključcima od 23.10.1992. i 11.12.1992. godine na prijedlog Ministarstva rada i socijalne skrbi. U provedbi projekta sudjeluju Ministarstvo rada i socijalne skrbi kao koordinator projekta te Ministarstvo prosvjete i športa, Ministarstvo uprave, Državni zavod za statistiku i Hrvatska gospodarska komora. Osnovano je Vijeće projekta, sastavljeno od dužnosnika spomenutih tijela, čija je zadaća odobravanje plana, praćenje rada i koordiniranje posla. Za izradu klasifikacije određena je Strukovna skupina, sastavljena od predstavnika Ministarstva rada i socijalne skrbi, Ministarstva prosvjete i športa, Državnoga zavoda za statistiku i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. U izradi Nacionalne klasifikacije zanimanja sudjelovali su brojni istaknuti stručnjaci i znanstvenici naših fakulteta, instituta, trgovačkih društava i ustanova iz svih područja rada. Za izradu klasifikacije dobivena je pomoć stručnjaka Međunarodne organizacije rada (ILO). Brojna trgovačka društva, ustanove i tijela državne uprave dostavili su sistematizacije radnih mjesta odnosno pravilnike o radu, koje su poslužile kao dokumentacijska osnova za izradu klasifikacije zanimanja. Svima se zahvaljujemo na pomoći koju su nam pružili. Molimo ih i za daljnju suradnju pri usavršavanju klasifikacije zanimanja, koja će poslužiti kao mjerilo za praćenje kretanja na tržištu rada.

Predsjednica Vijeća projekta NKZ
Vera Babić, v. r.

2. UVOD

Nacionalna klasifikacija zanimanja (dalje: NKZ) sredstvo je za sustavno prikupljanje, obradu i prikazivanje informacija o zanimanjima, ona osigurava jednoznačnu komunikaciju korisnika rezultata s nositeljima upotrebe a njima komunikaciju s davateljima podataka.

Kao nacionalni (statistički) standard NKZ u primjeni objedinjuje potrebe svih korisnika, bilo da se radi o interesu za podatke pojedinačnih zanimanja ili o korisnicima skupnih podataka. NKZ kao statistički standard nije osnova za utvrđivanje prava i obveza pravnih i fizičkih osoba.

NKZ potom je višenamjensko, međunarodno usklađeno sredstvo prikladno za upotrebu u službi zapošljavanja, sustavu obrazovanja, profesionalnoj orijentaciji i sl. te u državnoj statistici, ostalim statističkim istraživanjima, znanosti itd. Međunarodna je usporedivost osigurana pridržavanjem načela i sustava Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja (ISCO-88), odnosno njezine europske inačice (ISCO-88 COM).

Za razliku od klasifikacije djelatnosti Europske unije NACE Rev.1, za čije je uvođenje određen zakonski postupak, za uvođenje ISCO-88, Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja takva odredba nije donesena, nego je dana obvezna preporuka da će "U prikupljanju i statističkoj obradi razvrstavanja po zanimanjima, ... svaka zemlja osigurati mogućnost prenošenja u sustav ISCO-88, i time omogućiti međunarodnu razmjenu informacija o zanimanjima".

Kako u Hrvatskoj nije postojala odgovarajuća klasifikacija koja bi zadovoljila sve korisnike, izrađena je nova Nacionalna klasifikacija zanimanja, čija je upotreba obvezna norma. Državni zavod za statistiku primjenjivat će NKZ u svojem djelovanju kao i tijela državne uprave kad djeluju prema Programu statističkih istraživanja, koji donosi Hrvatski državni sabor. Hrvatski zavod za zapošljavanje kao nositelj posla Strukovne skupine primjenjivat će NKZ u svom djelovanju, zbog kvalitete klasifikacije i mogućnosti uspoređivanja podataka. Poslovni subjekti u komuniciranju s oba spomenuta zavoda, obvezni su upotrebljavati NKZ.

3. PROJEKT NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA

3.1. Cilj projektne zadaće

Cilj je projekta izrada klasifikacije zanimanja koja će biti u upotrebi u Hrvatskoj kao norma za sve korisnike kada iskazuju podatke o zanimanjima. Nacionalna klasifikacija zanimanja omogućit će praćenje pojava na tržištu rada, a mora biti usporediva s Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja ISCO-88. Klasifikacija zanimanja ima zajedničke elemente u rodovima, vrstama, podvrstama, skupinama i pojedinačnim zanimanjima. Srodne skupine zanimanja objedinjuju se u podvrste, podvrste u vrste, a vrste u rodove. Za potrebe pojedinih korisnika (na primjer u izradi sistematizacije radnih mjesta, odnosno pravilnika o radu) mogu se zanimanja razraditi u poslove (radna mjesta) u skladu s potrebama.

3.2. Sadržaj klasifikacije zanimanja

Osnovna je sastavnica klasifikacije zanimanje definirano nazivom, šifrom i opisom poslova skupine u koju je zanimanje svrstano. Klasifikacijske razine određene su Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja ISCO-88. NKZ sadrži sustavni dio i abecedni popis nazivlja.

3.3. Metodologija izrade klasifikacije zanimanja

Nacionalna klasifikacija zanimanja izrađena je prema načelima i sustavu Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja te kriterijima iz Priručnika za izradu nacionalnih klasifikacija zanimanja Međunarodne organizacije rada (ILO).

Podaci o zanimanjima prikupljeni su iz ovih izvora: Jedinstvene nomenklature zanimanja; dokumentacije o sadržaju i uvjetima rada pojedinih zanimanja, sistematizacija radnih mjesta, zakona i drugih propisa; klasifikacija zanimanja zemalja srednje Europe.

U izradi NKZ surađivali su istaknuti stručnjaci i znanstvenici, teoretičari i praktičari, dobri poznavatelji posla u pojedinom području rada tako da je utvrđen popis mogućih zanimanja u skupini i opis skupine zanimanja.

Analizom i odabirom podataka Strukovna skupina utvrdila je Nacrt klasifikacije zanimanja.

4. ZADAĆE U IZRADI NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA

Zadaće su obuhvaćene u poglavljima:

4.1. Proučavanje inozemnih iskustava i suradnja sa stručnjacima Međunarodne organizacije rada,

4.2. Izrada Nacrta Nacionalne klasifikacije zanimanja,

4.3. Provjera nacrta Nacionalne klasifikacije zanimanja

U izradi NKZ provjerena je korištenjem za šifriranje odgovora o zanimanju u Anketi o radnoj snazi Državnog zavoda za statistiku. Odgovori o zanimanju poslužili su za dopunu NKZ. Konačna provjera obavljena je prikupljanjem primjedaba u 1.000 izabranih poslovnih subjekata.

4.4. Standardizacija nazivlja i lektoriranje opisa skupina zanimanja

Standardizaciju nazivlja zanimanja u sustavnom dijelu klasifikacije i lektoriranje teksta obavio je Zavod za hrvatski jezik Hrvatskog filološkog instituta u Zagrebu. Nazivi sinonima i nazivi poslova (radnih mjesta) koji se nalaze u dodatku skupine zanimanja nisu standardizirani, preuzeti su u izvornom obliku.

4.5. Donošenje i objavljivanje klasifikacije zanimanja

Nacionalna klasifikacija zanimanja donosi se propisom a objavljuje se u "Narodnim novinama", u knjizi i na disketi.

4.6. Praćenje razvoja zanimanja i klasifikacije

Radi obnavljanja klasifikacije zanimanja i praćenja promjena u zanimanjima organizira se rad zbog povremenih izmjena i dopuna u skladu s međunarodnim preporukama. Izmjene i dopune objavljuju se u vremenskim razmacima koji nisu kraći od 5 godina. Državni zavod za statistiku i Hrvatski zavod za zapošljavanje organiziraju praćenje promjena na tržištu rada te predlažu izmjene i dopune Nacionalne klasifikacije zanimanja. U praćenju promjena na tržištu rada osigurava se suradnja ostalih državnih tijela i gospodarskih subjekata.

5. ZNAČAJKE NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA

5.1. Definicija zanimanja

Zanimanje je skup poslova i radnih zadaća (radnih mjesta) koji su svojim sadržajem i vrstom organizacijski i tehnološki toliko srodni i međusobno povezani da ih obavlja jedan izvršitelj koji posjeduje odgovarajuća znanja, sposobnosti i vještine.

U državnoj statistici zanimanje podrazumijeva posao (radno mjesto) što ga obavlja osoba radi stjecanja sredstava za život.

Posao (radno mjesto) definira se kao skup radnih zadaća koje izvršava jedna osoba. Podaci o organizacijski i tehnološki srodnim poslovima odnosno radnim mjestima skupljaju se u zanimanja. Poslovi mogu biti više ili manje složeni. Za pojedine poslove u iskazivanju podataka vezanih uz zanimanja mogu se odrediti operativne definicije.

Zanimanja nezaposlenih osoba određuju se prema poslovima koje su obavljali prije nastanka nezaposlenosti, odnosno prema osposobljenosti za rad. Zanimanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva iskazuju se kao osposobljenost za rad, kao zvanje.

Prema poslovima koje osoba obavlja ili je obavljala, odnosno za koje se osposobljava, može se utvrditi sadašnje, prošlo ili buduće zanimanje.

5.2. Naziv zanimanja

Naziv zanimanja odnosi se na pojam koji je određen definicijom i mjestom u sustavu nazivlja pojmova. U Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja ono je definirano opisom skupine zanimanja a skupina je sastavljena od srodnih zanimanja (tesari i građevinski stolari) ili zanimanja bliskih prema tehnologijama (diplomirani inženjeri rudarstva i metalurgije). Jedan naziv može se upotrijebiti samo za jedno zanimanje - u NKZ ne pojavljuju se dva ista naziva zanimanja. Naziv zanimanja određuje se prema vrsti posla, odnosno prema sadržaju rada u zanimanju (pletač košara...), prema složenosti zanimanja (diplomirani ekonomist za ...), prema rezultatu rada (ribar), prema mjestu obavljanja posla (skladištar, vrtlarski radnik), prema sredstvima rada (rukovatelj strojem...) i slično. Naziv ima ključnu riječ koja određuje zanimanje (inženjer) i jednu ili više kvalifikatorskih oznaka koje ga točnije određuju (strojarski inženjer konstruktor). Stručnjaci za hrvatski jezik smatraju da su nazivi s tri ili više oznaka problematični, ali zahtjev za ograničenjem broja oznaka kod nekih zanimanja nije ostvaren.

U utvrđivanju nazivlja zanimanja u pojedinim rodovima nastojalo se dati ključne riječi ili njihove oznake tako da omoguće lakše šifriranje zanimanja. Na primjer, zanimanja direktora u gospodarstvu imaju naziv direktor. Naziv menadžer nije upotrebljavan jer u engleskom govornom području te dvije riječi imaju isto značenje. U nas je udomaćena riječ direktor pa nije odlučeno za uvođenje još jedne tuđice. U ustanovama i tijelima državne uprave zanimanja direktora zovu se ravnateljima. U rodu 2., u kojem se nalaze zanimanja visokih stručnjaka, većini zanimanja dodana je oznaka diplomirani kako bi ih mogli razlikovati od zanimanja u rodu 3. (diplomirani inženjer strojarstva, nasuprot inženjer strojarstva). Osoba koja je diplomirala na pravnom fakultetu po zvanju je diplomirani pravnik. Ako obavlja poslove direktora ili novinara, njegovo zanimanje je direktor odnosno novinar. Oznaka diplomirani ne znači da su zanimanja roda 2. poistovjećena sa zvanjima. Od zvanja je preuzeta ta oznaka da se izbjegnu nesporazumi. Zanimanja roda 3. imaju nazivlje koje je i do sada bilo uobičajeno. U tom rodu nalaze se i zanimanja tehničara, osim tehničara prometa koji su u rodu 4. Taj naziv imaju zanimanja u tehnici, poljoprivredi, medicini i slično. Nekadašnji nazivi tehničara u administraciji (upravni, ekonomski, bankarski itd.) u sustavnom dijelu klasifikacije ne postoje, ali su kao nazivi obrazovnih programa obuhvaćeni dodatkom. Zamijenjeni su izrazom službenik i nalaze se u rodu 4. Taj rod sadrži zanimanja službenika i namještenika gdje gotovo sva zanimanja uz ključnu riječ sadrže oznaku službenik. Zanimanja 2. stupnja složenosti imaju najčešće oznaku pomoćni (pomoćni stolar), a 5. stupnja složenosti najčešće oznake majstor u obrtu i specijalizirani u industriji. Većina zanimanja u rodu 8. ima ključnu riječ rukovatelj strojem, odnosno strojar, a većina naziva zanimanja u rodu 9. ima oznaku radnik (radnik visokogradnje).

5.3. Složenost zanimanja

Za utvrđivanje složenosti treba analizirati poslove i radne zadaće koje pripadaju zanimanju. Složenost zanimanja može se utvrditi na više načina.

U izradi NKZ poslovi i radne zadaće zanimanja procjenjivani su u pravilu sa stajališta obrazovnih programa koji osposobljavaju za rad u obrazovnom sustavu Hrvatske.

Poslovi i radne zadaće pojedinog zanimanja, u pravilu, nisu svi iste složenosti. Složenost se zanimanja određuje prema poslu i radnoj zadaći koja zahtjeva najviši stupanj obrazovanja.

Tablica 1.

Usporedba razine obrazovanja i složenosti zanimanja


___________________________________________________________________________
		Obilježja strukovnih sprema 		Stupanj složenosti 
___________________________________________________________________________								u NKZ 


		NK 		I. niža str. 			1 
		PK, NSS 	II. sprema 			2 
Stupnjevi 	KV 		III. srednja 			3 
strukovne 	KV, SSS 	IV. srednja str. 		4 
spreme 		VK 		V. sprema 			5 
		VIŠA 		VI/1. VI/2. 			6 
		VISOKA 		VII/1. 				7 
		MAGISTAR 	VII/2. 				8 
		DOKTOR 		VIII. 				9
___________________________________________________________________________ 


Složenost zanimanja obuhvaća ukupnost zahtjeva posla (izraženu kroz znanja i vještine) za njegovo obavljanje. Primjenjuju se dva značenja pojma složenosti: stupanj složenosti i specijalizacija za složenosti. Stupanj složenosti uloga je obujma i složenosti obuhvaćenih zadaća, gdje složenost zadaća ima prednost pred obujmom, a može se izraziti na razne načine, od kojih je jedan, na primjer, stupanj obrazovanja za zanimanje za koja se čovjek osposobljava: srednje obrazovanje; visoko obrazovanje; jednostavna zanimanja za koja je dovoljno priučavanje na poslu itd. Specijalizacija za složenost pokazuje vrstu primijenjenog znanja (o alatima i opremi, materijalima kojima ili na kojima se radi i vrstu proizvedenih dobara i usluga). Specijalizacija za složenost može se utvrditi znanjima potrebnima za obavljanje posla, na primjer u strojarstvu, poljoprivredi itd.

U državnoj se statistici složenost prikazuje kao posebno obilježje (stupanj školske spreme i stupanj stručnog obrazovanja) jer se najčešće upotrebljavaju skupni podaci skupina zanimanja ili viših razina klasifikacije.

Složenost zanimanja u šifri zanimanja izražena je sedmom znamenkom. Ranije je u sustavu zapošljavanja bila sastavni dio šifre zanimanja. Neki voditelji kadrovskih poslova upozoravali su nas pri pokusnoj primjeni da će upotrebljivost NKZ biti znatno olakšana ako se složenost izrazi na način kako je to bilo i ranije. Stoga je ostavljena kao posljednja znamenka šifre, s namjerom da se ukloni pri prvoj reviziji NKZ. Tada će složenost biti izražena prema šifri rodova i nazivima zanimanja.

ISCO-88 nije odredio složenost zanimanjima u rodu 1. Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, udruga i organizacija i rodu 0. Vojna zanimanja. U NKZ jednako je postupljeno.

5.4. Šifra zanimanja

Šifra zanimanja u NKZ ima sedam znamenaka. Zanimanje stolar ima šifru 7422.12.3. Prva znamenka označava da to zanimanje pripada sedmom rodu (Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji); prve dvije znamenke upućuju na vrstu zanimanja (74. Prerađivači hrane, drva, tekstila, kože); prve su tri znamenke 742, što je oznaka podvrste zanimanja (Prerađivači drva). Može se zaključiti da zanimanje pripada sedmom rodu i unutar toga roda skupini 7422. (Stolari za pokućstvo i drvoobrađivači). Unutar te skupine ima nekoliko desetaka zanimanja, a oznaka je stolara u skupini broj "12". Posljednja znamenka označava složenost zanimanja. Ovdje je složenost označena brojem "3", što znači da se osposobljavanje za taj posao postiže završavanjem obrazovanja u stručnoj školi (u ovom slučaju s trogodišnjim trajanjem). Klasifikacija ISCO-88 ima samo šifru skupine zanimanja jer se međunarodne usporedbe u pravilu izrađuju na temelju skupnih podataka.

6. ZNAČAJKE MEĐUNARODNE STANDARDNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA ISCO-88

Međunarodnu standardnu klasifikaciju zanimanja (International Standard Classification of Occupation, 1988.) pripremio je Ured za statistiku Međunarodnog ureda rada (International Labour Office) Međunarodne organizacije rada (International Labour Organisation). Usvojena je krajem 1987. godine na Međunarodnoj Konferenciji statističara za rad i objavljena 1990. godine u Ženevi. Statistički ured Europske unije (Eurostat) prilagodio je 1991. normu ISCO-88 europskim potrebama, koja je zbog prijašnjeg naziva (zajednica - Community) označen kraticom COM.

Međunarodna klasifikacija zanimanja nudi načela i sustav na osnovi kojih je moguća izrada nacionalnih klasifikacija zanimanja s mogućnošću uspoređivanja na međunarodnoj razini. Nacionalna klasifikacija zanimanja odražava strukturu nacionalnog tržišta rada. ISCO-88 (kao i mnoge nacionalne klasifikacije zanimanja izrađene ili revidirane nakon 1980. g.) razvrstava zanimanja na temelju srodnosti vrsta poslova te po njihovoj složenosti.

Kriteriji za razvrstavanje zanimanja najčešće su vrst posla, predmet rada, složenost zanimanja ili poslova i radnih zadaća, alati, strojevi i uređaji koji se upotrebljavaju, tehnološka razina poslova i drugi.

Izradom nacionalne klasifikacije zanimanja na tim načelima dobiva se instrumentarij pomoću kojega možemo, na primjer, uspoređivati plaće, profesionalno osposobljavanje i vođenje, poslovne usluge, bolesti i smrtnost prema pojedinom zanimanju ili razini klasifikacije, sa zemljama koje svoje statističke podatke iskazuju prema normama međunarodne statistike rada.

Zbog međunarodnoga karaktera klasifikacije određena su četiri široka stupnja složenosti, odnosno razina obrazovanja, nužna za obavljanje poslova i zadaća. Stupnjevi se stječu obrazovanjem, ali i priučavanjem za posao i iskustvom. Svi su oblici osposobljavanja za posao ravnopravni. Stupnjevi složenosti određeni su u skladu s obrazovnim kategorijama i razinama Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja (ISCED).

Klasifikacija ISCO-88 ima četiri razine razvrstavanja zanimanja. Prva razina klasificiranja obuhvaća 10 rodova zanimanja, druga razina ima 28 vrsta zanimanja, treća razina ima 116 podvrsta zanimanja i četvrta razina obuhvaća 390 skupina zanimanja. Prva razina - rod zanimanja - označena je jednoznamenkastom šifrom, druga dvjema znamenkama, treća s tri, a četvrta s četiri znamenke. Skupine zanimanja, inače označene šifrom s četiri znamenke, sadrže jedno ili nekoliko desetaka zanimanja. Obradom podataka o zanimanjima dobivaju se rezultati na ostalim klasifikacijskim razinama.

Tablica 2.

Razine međunarodne i nacionalne klasifikacije zanimanja


________________________________________________________________________________________________________
Rod 			Vrsta 		Podvrsta 		Skupina 		 Složenost 
________________________________________________________________________________________________________

		    ISCO NKZ 	ISCO NKZ 	    ISCO  NKZ 	    ISCO 	  NKZ
		    -88 		 -88 			-88 			-88 
________________________________________________________________________________________________________

1. Direktori 		3   3      8  7 		33  40         - 	   0 

2. Struč. i znan. 	4   4     18  19 		55  65 		 4 	 7,8,9 

3. Inženj. i teh. 	4   4     21  20 		73  76 		 3 	 4,5,6 

4. Službenici 		2   2      7  7 		23  23 		 2 	2,3,4,5 

5. Usl. i trgov. 	2   2      9  7 		23  20 		 2 	2,3,4,5 

6. Poljoprivred. 	2   1      6  5 		17  12 		 2 	2,3,4,5 

7. Zan. u obrtu 	4   4     16  18 		70  71 		 2 	2,3,4,5 

8. Rukovatelji 	3   3     20  20 		70  70 		 2 	2,3,4,5 
 
9. Jednostavna z. 	3   4     10  11 		25  22 		 1 	   1 

0. Vojna zanimanja 	1   1      1  1 		1   1 		 -      - 
________________________________________________________________________________________________________

Ukupno 			28  28 	116 115 		390 400 		 - 	   - 
________________________________________________________________________________________________________


7. SUSTAV NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA

Sustav NKZ izrađen je prema sustavu ISCO-88 COM, bez značajnih razlika. Odstupanja su načinjena tamo gdje se sustav obrazovanja u Hrvatskoj razlikuje od utvrđivanja složenosti zanimanja u klasifikacijama ISCO-88 i ISCO-88 COM.

Tablica 3.

Razine Nacionalne klasifikacije zanimanja_________________________________________________________________________
Razina 			        Broj 		  Brojčana 	
raščlanjenosti 	  Oznaka 	   modaliteta 	  oznaka 
_________________________________________________________________________

rod  		jednoznamenkasta 	10 			0-9 

vrsta 		dvoznamenkasta 		28 		   01-99 

podvrsta 	troznamenkasta 		115 		  011-991 

skupina 	četveroznamenkasta 	400 		 0110-9911 

pojedinačno 
zanimanje 	sedmeroznamenkasta 	3861 	0110.11.0-9911.11.1 
__________________________________________________________________________


7.1. Rod zanimanja

Rod zanimanja najviša je razina razvrstavanja zanimanja, koja je označena jednoznamenkastom šifrom. U klasifikaciji postoje ovi rodovi zanimanja:

1. Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, direktori

2. Stručnjaci i znanstvenici

3. Inženjeri, tehničari i srodna zanimanja

4. Uredski i šalterski službenici

5. Uslužna i trgovačka zanimanja

6. Poljoprivredni, lovno-uzgojni, šumski i ribarski radnici

7. Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji

8. Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda

9. Jednostavna zanimanja

0. Vojna zanimanja

1. Prvi rod (Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, direktori) obuhvaća zanimanja čiji glavni poslovi zahtijevaju visoki stupanj stručnoga znanja i iskustva na području prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti u biomedicini i zdravstvu te umjetnosti. Oni određuju, kreiraju i vode politiku države, politiku udruga i organizacija te savjetuju o njima; oblikuju zakone, propise i pravila, obavljaju sudbenu vlast na razini Republike, obavljaju slične poslove u ime udruga i organizacija te upravljaju trgovačkim društvima i ustanovama ili njihovim unutarnjim organizacijskim jedinicama. Zanimanjima ovog roda nije određena složenost.

2. Drugi rod (Stručnjaci i znanstvenici) obuhvaća zanimanja čija glavnina poslova i zadaća zahtijeva visoki stupanj stručnog znanja na području prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti, u biomedicini i zdravstvu te umjetnosti. Tu su obuhvaćena i zanimanja znanstvenika koji povećavaju količinu znanja, primjenjuju znanstvene ili umjetničke spoznaje i teorije, obrazuju na sustavan način ili se zapošljavaju u povezanosti tih triju aktivnosti. Zanimanja ovog roda su 7, 8, 9, stupnja složenosti

3. Zanimanja inženjera i tehničara te srodnih stručnjaka sadrže poslove i zadaće koji zahtijevaju znanja na jednom ili više područja tehničkih, prirodnih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti, u biomedicini i zdravstvu. Glavni su poslovi i zadaće obavljanje tehničkih i srodnih poslova povezanih s primjenom koncepcija i operativnih metoda iz navedenih područja poučavanje djece na predškolskom i osnovnoškolskom stupnju, obavljanje različitih tehničkih usluga, financijskih i administrativnih poslova, društveni rad, nastupanje na umjetničkim i športskim priredbama, obavljanje dijela vjerskih poslova. Tu su zanimanja poslovođa i predradnika. Zanimanja ovog roda su 4, 5, 6, stupnja složenosti.

4. Uredski i šalterski službenici bilježe, organiziraju, pohranjuju, računaju, pronalaze i daju informacije. Glavni su poslovi i zadaće stenografija, daktilografija, upisivanje brojčanih podataka u računalo ili obrada teksta, knjiženje podataka, izrada kalkulacija; obavljanje tajničkih poslova; bilježenje, računanje, obračunavanje, knjiženje, statističko iskazivanje financijskih i drugih brojčanih podataka; koordiniranje putničkog i teretnog prometa; obavljanje službeničkih dužnosti u knjižnicama, arhivima i muzejima; poslovi povezani s poštanskim uslugama; rukovanje novcem; prodaja karata za putovanja; rukovanje kućnim telefonskim centralama. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti.

5. Peti rod (Uslužna i trgovačka zanimanja) obuhvaća poslove kojima se pružaju osobne usluge na putovanjima, u vođenju kućanstva, dobavi hrane, osobnoj njezi te usluge u zaštiti od požara i nedopuštenih radnji. Obuhvaća poslove modela i manekena te prodaju robe u trgovinama na veliko i malo ili na tržnicama. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti.

6. Poljoprivredni, lovno-uzgojni, šumski i ribarski stručni radnici obrađuju polja, voćnjake, vinograde i ubiru s njih plodove, skupljaju divlje plodove i bilje; uzgajaju, čuvaju i love životinje, izrađuju stočarske proizvode; uzgajaju, zaštićuju i iskorištavaju šume, uzgajaju i love ribu te uzgajaju i skupljaju ostale oblike živog svijeta u vodi radi osiguravanja prehrane i dohotka za sebe i svoje kućanstvo. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti.

7. Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji obuhvaćaju poslove s primjenom znanja i vještina u obrtu, industriji gdje se proizvodi pojedinačno, održava oprema, u rudarstvu i građevinarstvu; gdje se oblikuju kovine, podižu metalne konstrukcije; podešavaju strojni alati, izrađuju, podešavaju održavaju i popravljaju strojevi, oprema i alat; obavljaju poslovi tiskanja, proizvode i prerađuju prehrambeni proizvodi, tekstil, drveni, metalni i drugi proizvodi, uključujući i proizvode ručne izrade. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima koji se upotrebljavaju kako bi se smanjio fizički napor i skratilo vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada, materijala i alata koji se pritom upotrebljavaju te poznavanje prirode i namjene gotovog proizvoda. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti.

8. Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda rukuju industrijskim, poljoprivrednim, građevinskim i ostalim strojevima i opremom; upravljaju vlakovima, motornim vozilima i plovilima; sastavljaju proizvode iz sastavnih dijelova prema točno određenim postupcima. (Nisu monteri koji se nalaze u 7. rodu). Taj rad zahtijeva iskustvo i poznavanje industrijskih, poljoprivrednih i ostalih strojeva i opreme kao i sposobnost svladavanja brzine rada stroja i prilagođavanja tehnološkim inovacijama. U ovom rodu nalazi se većina zanimanja industrijskih radnika, ali i radnika u ostalim djelatnostima koji rukuju strojevima, vozilima ili sastavljaju proizvode. Zaposleni s ovim zanimanjima najčešće mijenjaju zanimanje zbog promjena koje sobom nosi tehnološki razvoj. Zanimanja ovog roda su 2, 3, 4, 5, stupnja složenosti.

9. Jednostavna zanimanja obuhvaćaju obavljanje jednostavnih i rutinskih poslova, koji uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata i fizički napor. Većina poslova uključuje uličnu prodaju, čišćenje, pranje, glačanje i rad manuelnih radnika u rudarstvu, poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu, građevinarstvu, transportu, industriji i drugdje. Osposobljavanje za ta zanimanjima obavlja se priučavanjem na radu. Zanimanja ovog roda su 1. stupnja složenosti.

0. Vojna zanimanja imaju one osobe koje u tom trenutku služe u oružanim snagama, uključujući i pomoćne službe, dragovoljno ili po obvezi, te one kojima nije dopušteno prihvatiti građansko zaposlenje. Uključeni su redovni pripadnici kopnenih, pomorskih, zrakoplovnih i drugih vojnih postrojbi te vojni obveznici unovačeni za vojnu obuku ili drugu službu na propisano razdoblje. Isključene su osobe u državnim ustanovama koje se bave pitanjima obrane, policija (osim vojne policije), carinici i članovi pograničnih ili drugih naoružanih građanskih službi; osobe koje su pozvane na kratko vrijeme na vojnu obuku ili doškolovanje i članovi vojne pričuve koji trenutno nisu u aktivnoj službi. Zanimanjima ovog roda nije određena složenost.

7.2. Vrsta zanimanja

Vrsta zanimanja druga je razina razvrstavanja zanimanja i označena je dvoznamenkastom šifrom. Prva znamenka šifre vrste zanimanja istovjetna je šifri roda kojem ta vrsta pripada. Kriteriji su za stvaranje vrsta zanimanja približno ista složenost poslova, isti ili sličan predmet rada, alat i ostala oprema. Postoji 28 vrsta zanimanja.

7.3. Podvrsta zanimanja

Podvrsta je treća razina razvrstavanja zanimanja i označena je troznamenkastom šifrom. Prve dvije znamenke šifre podvrste zanimanja istovjetne su znamenkama šifre vrste zanimanja kojoj pripadaju. Kriteriji su za stvaranje podvrste zanimanja približno ista složenost zanimanja, slični materijali, oprema i alati koji se upotrebljavaju. Znanja potrebna u radu u tim zanimanjima srodna su. Postoji 115 podvrsta zanimanja.

7.4. Skupina zanimanja

Skupina je najniža, četvrta klasifikacijska razina. Pojedina zanimanja iskazuju se samo u skupinama zanimanja. Svaka skupina sadrži nekoliko ili nekoliko desetaka zanimanja, već prema razvijenosti toga područja rada. Skupine zanimanja označene su četveroznamenkastom šifrom. Prve tri znamenke šifre skupine zanimanja istovjetne su šifri podvrste zanimanja. Na taj način iz prve znamenke šifre skupine zanimanja možemo saznati kojem rodu zanimanja pripada. U obradama podataka o zanimanjima one se primjenjuju kad nije potreban detaljniji pregled, što je čest slučaj pri statističkim istraživanjima. Postoji 400 skupina zanimanja.

Kriteriji su za stvaranje skupine vrsta rada i složenost zanimanja. Redoslijed zanimanja u skupini u pravilu je određen tehnološkim slijedom odvijanja poslova. Sastav zanimanja u skupini izrađen je tako da prema podjeli rada odgovara malim i velikim tvrtkama. Zanimanja navedena na početku popisa u skupini odgovaraju podjeli rada u većim tvrtkama, a pri kraju popisa zanimanja obuhvaćaju širi krug poslova i odgovaraju podjeli rada u manjim tvrtkama.

U skupini se nalaze međusobno srodna zanimanja ili zanimanja bliskih tehnologija. Na primjer, u skupini zanimanja 6141. Šumski radnici nalaze se zanimanja koja se bave sječom drva ili uzgojem šume. U toj skupini nalazi se i pilar drva koji u gradovima na pokretnom stroju obavlja pilenje drva za ogrijev.

Svaka skupina zanimanja ima svoj opis. Opis poslova skupine zanimanja odnosi se na sva zanimanja u skupini. Opisi skupina zanimanja i opisi ostalih razina NKZ u pravilu su preuzeti iz ISCO-88. Oni su osuvremenjeni, tekstovi prilagođeni našem zakonodavstvu, obrazovnom sustavu i praksi u tom području rada. Nastojalo se da odstupanja od originalnog teksta ISCO-88 budu samo tamo gdje su neophodna i da se sačuva usporedivost sadržaja. U tome se, osim navedenih razlika (8. Razlike prema normama ISCO-88 i ISCO-88 COM) i uspjelo.

Skupina zanimanja uz opis ima svoj sustavni dio te dodatak u kojem su sinonimi naziva iz sustavnoga dijela, nazivi karakterističnih poslova (radnih mjesta) i obrazovnih programa kojima se osposobljava za zanimanja. Šifre naziva u dodatku identične su šifri zanimanja kojemu pripadaju u sustavnom dijelu klasifikacije. Nazivi u dodatku pisani su drugom vrstom slova, tako da su prepoznatljivi i na taj način. Ti nazivi su jednako pisani i u abecednom popisu. Namjena naziva u dodatku je ilustriranje, asocijativno povezivanje naziva poslova, obrazovnih programa, sinonima s nazivima zanimanja u sustavnom dijelu NKZ. U dodatku ima 2.675 naziva.

Skupine zanimanja čija je posljednja znamenka šifre 9 (napr. 3419 Financijski i prodajni stručnjaci d.n.) u pravilu sadrže zanimanja koja pripadaju u tu podvrstu (341 Financijski i prodajni stručnjaci), a nisu obuhvaćena prethodnim skupinama (3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417) zanimanja u toj podvrsti. Ta zanimanja mogu biti toliko različita da ne zahtijevaju formiranje jedne ili više skupina zanimanja.

7.5. Položaj u zaposlenju

Položaj u zaposlenju nije ugrađen u NKZ i nije odlučujući čimbenik za utvrđivanje zanimanja. Položaj u zaposlenju odnosi se na položaj ekonomski aktivne osobe u odnosu na zaposlenje, tj. je li zaposlena (ili je bila zaposlena, ako je bez posla) kao poslodavac, radnik za vlastiti račun, zaposlenik ili neplaćeni član obielji, u razdoblju promatranja koje je određeno za podatke o ekonomskim obilježjima. Vlasnik tvrtke koji u njoj obavlja poslove direktora po zanimanju je direktor kao i onaj koji nije vlasnik tvrtke, a obavlja poslove direktora.

Poslodavac je osoba koja upravlja vlastitim poslovnim subjektom ili se nezavisno bavi nekim zanimanjem i zapošljava jednog ili više zaposlenika.

Radnik za vlastiti račun jest osoba koja ima vlastiti poslovni subjekt ili se neovisno bavi zanimanjem i ne zapošljava zaposlenike.

Zaposlenik je osoba koja radi za poslodavca u javnom ili privatnom sektoru i prima naknadu u obliku nadnice, plaće, provizije, napojnice, isplate prema učinku ili u naturi.

Neplaćeni obiteljski radnik obično je osoba koja radi bez plaće u poslovnom subjektu u vlasništvu srodnika s kojim može, ali i ne mora, živjeti u istom kućanstvu.

7.6 Abecedni popis zanimanja

Sva zanimanja iz sustavnog dijela klasifikacije kao i nazivi zanimanja i karakterističnih poslova (radnih mjesta) iz dodatka stavljeni su u abecedni popis nazivlja. Abecednim popisom olakšava se korisnicima pronalaženje zanimanja i njegovih šifri.

8. RAZLIKE PREMA NORMAMA ISCO-88 I ISCO-88 COM

Normu ISCO-88 COM izradio je Eurostat, intervenirajući u normi ISCO-88, i s obzirom na jednostavniju primjenu i s obzirom na sadržaj, dodavanjem ili uklanjanjem nekih jedinica klasifikacije.

Zbog jednostavnije primjene ISCO-88 COM uveo je skupine s oznakom "pobliže neodređeni", za slučajeve nepotpunih ili nepreciznih odgovora. Te skupine nisu neposredno iskazane u Klasifikaciji, nego su dopuštene tzv. obvezujućim napomenama. To znači da su u obradi te predviđene skupine moguće, kada to kvaliteta odgovora nameće. U NKZ te skupine nisu sadržane, a kroz primjenu u statističkim istraživanjima ocijenit će se potreba njihovog uvođenja. Kod pojedinih zanimanja, gdje se prema iskustvu i analizi odgovora o zanimanjima očekuje značajniji broj nedovoljno preciznih odgovora predviđena je oznaka "pobliže neodređeno" (kratica p.n.).

U tablici broj 4. iskazane su razlike NKZ prema normama ISCO-88 i ISCO-88 COM, navođenjem u odvojenim stupcima, a značajnije razlike obrazložene su u tekstu koji slijedi.

U rodovima, najvišoj razini svrstavanja, nema razlika. U rodu 1. (Čelnici i članovi zakonodavnih, čelnici i dužnosnici državnih tijela, direktori) ISCO-88 razlike je između podvrsta 121, 122 i 123 odredio ukupnim brojem direktora. ISCO-88 COM za sve je direktore vrste 12 odredio limit da poslovni subjekt (trgovačko društvo, ustanova, udruga i sl.) ima 10 ili više zaposlenih, a za vrstu 13 do devet zaposlenih. ISCO-88 COM podvrstu je 112 pripojio podvrsti 111, a podvrstu 113 (Plemenski i seoski poglavari) eliminirao kao neprimjerenu Europi. NKZ zadržao je podvrstu 112, a ostale je promjene u ISCO-88 COM usvojio.

U rodu 2. ISCO-88 COM uveo je skupinu 2470 i odgovarajuću podvrstu 247 za stručnjake državne uprave, što je NKZ prihvatio uvođenjem skupina 2471 i 2472.

U rodu 5. ISCO-88 COM objedinio je prodavače u trgovinama i na tržnicama u jednu skupinu, što je NKZ prihvatio.

U rodu 6. ISCO-88 COM isključio je cijelu vrstu 62 (Poljoprivrednici za vlastite potrebe) jer nije primjereno Europi. Jednako je postupljeno i u NKZ. (Vidi tablicu broj 4.)

Strukovna skupina izradila je NKZ primijenjujući maksimalno kriterije i principe norme ISCO-88 kako bi osigurali prednosti koje iz toga proizlaze. Unatoč tim nastojanjima, a želeći obuhvatiti prilike u Hrvatskoj, moralo se odstupiti od nekih rješenja u ISCO-88. Osnovni razlog tih odstupanja nalazi se u razlikama obrazovnog sustava u Hrvatskoj i rješenja složenosti u ISCO-88.

Glavne su razlike:

8.1. U NKZ u rodu 2. zanimanja su znanstvenih istraživača pod nazivom istraživač (asistent i viši asistent) i samostalni istraživač (znanstveni savjetnik, viši znanstveni suradnik i znanstveni suradnik). ISCO-88 ne iskazuje posebna zanimanja znanstvenih istraživača, nego kaže da se u skupinama roda 2. stručnjaci bave znanstvenoistraživačkim radom, što se može odnositi na sva zanimanja u skupinama roda 2. Predstavnici zdravstva pri izradi prijedloga NKZ nisu se složili da se predvide zanimanja znanstvenih istraživača u tom području, pa ta zanimanja nisu posebno navedena.

8.2. ISCO-88 nije predvidio zanimanja cestovnih i željezničkih inženjera, a ta su zanimanja ugrađena u NKZ. Tehničari prometa nalaze se u rodu 4, inženjeri u rodu 3, a diplomirani inženjeri prometa u rodu 2.

8.3. ISCO-88 zanimanja snimatelja slike i zvuka te montažera slike i zvuka smješta u rod 3. U NKZ snimatelji i montažeri slike i zvuka nalaze se također u rodu 3, osim dva zanimanja diplomiranih snimatelja i montažera za koje je organizirano obrazovanje na Akademiji dramske umjetnosti.

8.4. Tehnički crtači u ISCO-88 nalaze se u rodu 3. U NKZ tehnički crtači koji nisu specijalizirani za rad u nekom području nalaze se u rodu 7, a tehnički crtači specijalizirani za rad u strojarstvu, elektronici, kartografiji itd. nalaze se u rodu 3.

8.5. ISCO-88 nije predvidio zanimanja u proizvodnji morske soli. U dogovoru s predstavnikom ILO ta smo zanimanja ugradili u NKZ.

8.6. Skupina 8340 Brodska posada i srodna zanimanja u NKZ sadrži zanimanja posade palube i brodskih strojara. ISCO-88 u toj skupini obuhvaća samo zanimanja posade palube.

9. PRIMJENA NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA

U službenoj upotrebi NKZ treba dati prednost nazivlju zanimanja iz sustavnoga dijela klasifikacije. Nazivi u dodatku služe za bolje snalaženje u NKZ. Ti su nazivi donijeti u izvornom obliku, onako kako se najčešće upotrebljavaju u govoru osoba koje se bave tim poslovima i ti nazivi nisu standardizirani.

Poslovnim subjektima preporučuje se da u svojim sistematizacijama radnih mjesta odnosno pravilnicima o radu šiframa zanimanja iz NKZ označe poslove (radna mjesta). To će im olakšati komunikaciju s Državnim zavodom za statistiku i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Zanimanje se prema definiciji utvrđuje prema poslu koji netko obavlja, koji je obavljao ili koji će obavljati. Iz odgovora ispitanika može se zaključiti na osnovi poslova i ostalih podataka o kojem se zanimanju radi. Pritom iz klasifikacije zanimanja može pomoći opis skupine zanimanja, prema čemu će se utvrditi skupina u kojoj se nalaze poslovi dobiveni u odgovoru. Na taj način može se utvrditi sadašnje, bivše ili buduće zanimanje. Buduće zanimanje utvrđuje se i prema obrazovanju u koje je kandidat uključen.

Ako netko traži posao, a nije bio zaposlen i nije završio nikakav oblik stručnog obrazovanja, njegovo zanimanje nalazi se u rodu 9. Nazvali smo ga radnik bez zanimanja. To zanimanje može pripadati nezaposlenoj osobi, a upotrebljava se samo u zavodu za zapošljavanje.

U praksi se pri utvrđivanju zanimanja može naići na dosta poteškoća. Događa se da su poslovi i zadaće koje netko obavlja sastavljeni od poslova nekoliko različitih zanimanja. To je čest slučaj u tvrtkama s malim brojem zaposlenih. U tom slučaju zanimanje se utvrđuje prema načelu pretežnosti. Zanimanje takvih osoba odredit će se prema poslovima koji se najčešće obavljaju.

U slučaju kada je izostao odgovor o zanimanju u praksi se umjesto izraza "bez odgovora" primjenjuje "nepoznato zanimanje".

U svim granama industrije, pa i u nekim drugim djelatnostima, postoje poslovi (radna mjesta) kontrolora s različitom složenošću poslova. Ti poslovi nisu predviđeni kao samostalna zanimanja kontrolora, nego su spojena s drugim poslovima i zadaćama u osnovna zanimanja tih vrsta rada (u skladu s ISCO-88). Poslovi nadzornih inženjera i revidenata projekata nisu određeni kao posebna zanimanja jer obavljaju istu vrstu poslova kao inženjeri koje nadziru ili projektanti čije projekte revidiraju. Neki nazivi revidenata i nadzornih inženjera navedeni su u dodatku.

Kad osoba radi na vlastitom posjedu, obavlja sve moguće poljoprivredne poslove i bavi se raznolikom biljnom i stočarskom proizvodnjom, po zanimanju je 6130.11.3 seljak. Kad je osoba zaposlena kod poslodavca, treba znati je li brala grožđe ili druge plodove, čuvala stoku ili obrađivala zemljište, jer će tada to biti zanimanja 9211.15.1 berač poljoprivrednih proizvoda, 9211.32.1 pastir ili 9211.11.1 ratarski radnik. Kada radi sve poljoprivredne poslove, onda je po zanimanju seljak, kao i poslodavac.

Kad se šifriraju zanimanja prodavača, treba znati mjesto gdje prodaje, u trgovini ili na tržnici, odnosno ulici. Ako je prodavač u trgovini, tad će biti po zanimanju, na primjer 5220.21.3 prodavač, a ako robu prodaje na ulici, tad je po zanimanju 9111.11.1 ulični prodavač.

Pri šifriranju može doći do pogrešnog utvrđivanja zanimanja u rodu 2. (Stručnjaci i znanstvenici), za koja se osposobljava na fakultetima, i rodu 3. (Inženjeri, tehničari i srodna zanimanja), za koja se osposobljava na višim školama. Na primjer, zanimanje 2145.91.7 diplomirani strojarski inženjer u rodu je 2, a zanimanje 3115.92.6 strojarski inženjer u rodu 3.

Do zabune u šifriranju može doći i pri utvrđivanju zanimanja u rodovima 7. (Zanimanja obrta i pojedinačne proizvodnje) i 8. (Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda). U rodu 7. zanimanja su koja se pretežno javljaju u obrtu, manjim dijelom i u industriji, uglavnom na poslovima održavanja, pojedinačne proizvodnje i montaže. Tu su sva zanimanja mehaničara i montera. Rašireno zanimanje strojobravara nalazi se među mehaničarima. Monteri sastavljaju postrojenja, strojeve, instalacije na terenu, ali manjim dijelom i u tvornici. Za taj posao potrebna su šira znanja. Treba ih razlikovati od sastavljača proizvoda, čija se zanimanja nalaze u rodu 8. i koji sastavljaju proizvode prema točnim uputama. Ta su zanimanja jednostavnija i obavljaju se uz kratkotrajnu poduku. Mali je broj zanimanja u rodu 8. koja zahtijevaju veću složenost. To su, na primjer, zanimanja strojara i rukovatelja energetskim postrojenjima. Sva zanimanja stručnih radnika u proizvodnji kemijskih, plastičnih i gumarskih proizvoda nalaze se u rodu 8, osim kemijskih laboranata i graditelja plastičnih plovila, koji su u rodu 7.

Većina zanimanja obrtnika nalaze se u rodu 7. (Zanimanja obrta i pojedinačne proizvodnje). Ako obrtnik vodi radionicu u kojoj je zaposleno toliko radnika da je njegov pretežni posao organizacija i raspodjela poslova te ostali poslovi vođenja radionice, tada se njegovo zanimanje nalazi u rodu 1. među direktorima. Ako radionica ima 9 ili manje zaposlenih, njegovo je zanimanje u vrsti 13. Ako u automehaničarskoj radionici ima nekoliko radnika, tako da pretežni dio radnoga vremena obavlja poslove automehaničara ili ako sam radi, tada je po zanimanju 7231.24.5 automehaničar, majstor.

Stručnjaci državne uprave svrstavaju se u odgovarajuće skupine zanimanja roda 2. Na primjer, načelnik meteorološke službe u Upravi kontrole leta Ministarstva prometa i veza, bit će svrstan u skupinu 2112. Diplomirani meteorolozi; savjetnik Uprave za vinogradarstvo Ministarstva poljoprivrede i šumarstva u skupinu 2213. kao agronom vinogradarstva; pročelnik županijskog ureda za statistiku u skupinu 2122. Diplomirani statističari; donačelnik Centralnog laboratorija Uprave carina u skupinu 2113. Diplomirani inženjeri kemije itd.

Za tipična upravna zanimanja, koja nemaju srodnu skupinu, npr. savjetnik državne uprave za II. stupanjski upravni postupak, određena je skupina 2471. Stručnjaci državne uprave, a za osobe s posebnim ovlaštenjima, skupina 2472. Inspektori državne uprave. Zakon o državnim službenicima i namještenicima pri rasporedu u vrste zvanja i platne razrede upotrebljava pojmove "zvanja" i "položaji" i oni su u službenoj i svakodnevnoj upotrebi, pa ih je NKZ usvojila kao zanimanja kojima se služi kada ne raspolaže s potpunim informacijama o poslu kao zanimanju.

U praksi se, na žalost, umjesto ranijih primjera daju kraći odgovori (npr. načelnik ministarstva, donačelnik odjela, upravitelj ispostave i sl.), pa će se za takve odgovore rješenje, napr. pri šifriranju, naći u primjeni ranije objašnjenih modaliteta s oznakom "pobliže neodređeni".

Norma ISCO-88 ne utvrđuje hijerarhijske odnose u zanimanju, nego daje opću uputu da se zanimanja osoba koje se pojavljuju kao šefovi ili niži rukovodioci određuju kao i zanimanja onih osoba koje oni vode u radu. Hijerarhijski odnosi nisu u NKZ iskazani kao posebna zanimanja, šifrirat će se kao zanimanja osoba čiji rad koordiniraju i nadgledaju. Evo nekih hijerarhijskih odnosa u zanimanju: vježbenik (pripravnik), vođa smjene, brigadir, predradnik, poslovođa, zamjenik, pomoćnik, šef, rukovodilac itd. U NKZ od tog se pravila odustalo u industriji kod zanimanja predradnika, a u poljoprivredi, šumarstvu, građevinarstvu, rudarstvu i trgovini kod zanimanja poslovođe. U industriji radna mjesta predradnika, poslovođa i slična šifriraju se kao zanimanja predradnika. U rudarstvu se uz zanimanje predradnika nalaze zanimanja nadzornika i poslovođa.

Zanimanja pripravnika, vježbenika utvrđuju se prema poslovima zanimanja za koje se pripremaju.

Najznačajniji nositelji upotrebe NKZ, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Državni zavod za statistiku, će za svoje konkretne potrebe (evidenciju i šifriranje) izraditi detaljne provedbene upute, s objašnjenjima korištenja dodatnih informacija, kriterijima pri odlučivanju itd, kojima će se osigurati jednoznačna primjena. Usporedivost s prethodno upotrebljavanim klasifikacijama i sličnim sredstvima osigurava se izradom usporednog pregleda tih sredstava s Nacionalnom klasifikacijom zanimanja.

Tablica 4.

Usporedba klasifikacijskih jedinica NKZ, ISCO-88 i ISCO-88 COM


______________________________________________________________________
NKZ 			ISCO-88 		ISCO-88 COM 
______________________________________________________________________

112 			112 			sadržano u 111 

nema 			113 			nema 

1111,1112, 1113, 1114, 

1115, 1119 		1110 			1110 

1121, 1122, 1123, 1124 	1120 		sadržano u 1110 
	
sadržano u 2131 	2132 			sadržano u 2131 

215, 2150 		nema 			nema 

2311, 2312, 2313, 2314, 

2315, 2316 		2310 			2310 

2321, 2322, 2323, 2324, 

2325, 2326 		2320 			2320 

247, 2471, 2472 	nema 			247, 2470 

3146, 3147, 3148 	nema 			nema 

nema 			3221 			3221 

nema 			324 			sadržano u 3229 

3311, 3312 		3310 			3310 

nema 			3439 			nema 

3445 			nema 			nema 

3449 			nema 			nema 

nema 			nema 			5130 samo ako ne može 

5132, 5133 

nema 			515, 5151, 5152 	sadržano u 5149 

sadržano u 5220 	523, 5230 		sadržano u 5220 

6111 			6111,6112 		6111 

6112 			6113,6114 		6112 

6129 			6123,6124,6129 	6129 p.n. 

nema 			62, 621, 6210 	nema, napomena 

7114 			nema 			nema 

nema 			7121 			7121 

7139 			nema 			7139 

7141 			7141,7142 		7141 

7242 			7242, 7243 		7242 

735, 7351, 7352 	nema 			nema sadržaj 7411, 7412 

745, 7451 		nema 			nema 

8170 			8171, 8172 		8170 

8287 			nema 			8287 

9111 			9111, 9112 		9111 

9320 			9321,9322 		9320 

9330 			9331,9332,9333 	9330 

9911 			nema 			nema 
___________________________________________________________________________


POPIS KRATICA

AKL aerodromska kontrola leta

D.N. drugdje nerazvrstani

DPL dobra laboratorijska praksa

FIATA međunarodne prijevozne isprave

GIS geografskoinformacijski sustav

HŽ Hrvatske željeznice

ILO Međunarodna organizacija rada

IRE elektronički poslovi na zrakoplovu

ISCO-88 Međunarodna standardna klasifikacija zanimanja

ISCO-88 (COM) varijanta Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja u Europskoj Uniji

LAN područna računalna mreža

NKD Nacionalna klasifikacija djelatnosti

NKZ Nacionalna klasifikacija zanimanja

MVP Ministarstvo vanjskih poslova

OKL oblasna kontrola leta

P.N. pobliže neodređen

PT pošta i telekomunikacije

SL. slično

UP unutarnja plovidba (rijeke, jezera)

ZIM strojarski poslovi na zrakoplovu

ZIS zemljišnoinformacijski sustav

10. USTROJ NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA
NAZIVI RODOVA, VRSTA, PODVRSTA I SKUPINA ZANIMANJA


ROD 1.

ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH TIJELA, ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA, DIREKTORI


VRSTA 11.

ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH, ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA, UDRUGA I ORGANIZACIJA


PODVRSTA 111.

ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNE VLASTI, ČELNICI I DUŽNOSNICI IZVRŠNE I SUDBENE VLASTI

1111. ZAKONODAVCI

1112. ČELNICI I DUŽNOSNICI VLADE

1113. ČELNICI ŽUPANIJSKIH SKUPŠTINA, ČELNICI GRADSKIH I VIJEĆA

1114. ČELNICI ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA

1115. ČELNICI SUDOVA REPUBLIKE HRVATSKE I SRODNIH TIJELA

1119. ČELNICI VRHOVNIH TIJELA REPUBLIKE HRVATSKE D.N.

PODVRSTA 112.

DUŽNOSNICI I IMENOVANI DRŽAVNI SLUŽBENICI

1121. TAJNICI HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA, VLADE I NJIHOVIH RADNIH TIJELA

1122. POMOĆNICI MINISTRA

1123. RAVNATELJI UPRAVNIH ORGANIZACIJA I SRODNA ZANIMANJA

1124. DIPLOMATI I DIPLOMATSKI SLUŽBENICI

PODVRSTA 114.

ČELNICI I DUŽNOSNICI ČLANSKIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA

1141. ČELNICI I DUŽNOSNICI POLITIČKIH STRANAKA

1142. ČELNICI I DUŽNOSNICI SINDIKATA, UDRUGA POSLODAVACA I SRODNA ZANIMANJA

1143. ČELNICI I DUŽNOSNICI INTERESNIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA

VRSTA 12.

DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA, USTANOVA I NJIHOVIH DIJELOVA


PODVRSTA 121.

DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA

1210. GENERALNI I IZVRŠNI DIREKTORI

PODVRSTA 122.

DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA

1221. DIREKTORI PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH, LOVNO-UZGOJNIH, ŠUMARSKIH I RIBARSKIH DRUŠTAVA

1222. DIREKTORI PROIZVODNJE INDUSTRIJSKIH DRUŠTAVA

1223. DIREKTORI PROIZVODNJE U GRAĐEVINSKIM DRUŠTVIMA

1224. DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO

1225. DIREKTORI DIJELOVA UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA

1226. DIREKTORI POSLOVANJA DRUŠTAVA PRIJEVOZA, SKLADIŠTENJA I VEZA

1227. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE

1228. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA KOMUNALNE I OSOBNE USLUGE

1229. DIREKTORI DRUŠTAVA I USTANOVA D.N.

PODVRSTA 123.

DIREKTORI SLUŽBI U DRUŠTVIMA I USTANOVAMA

1231. DIREKTORI EKONOMSKO-FINANCIJSKIH SLUŽBI

1232. DIREKTORI PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH SLUŽBI

1233. DIREKTORI SLUŽBI MARKETINGA I SRODNA ZANIMANJA

1234. DIREKTORI SLUŽBI PROMIDŽBE

1235. DIREKTORI NABAVNIH I DISTRIBUTIVNIH SLUŽBI

1236. DIREKTORI INFORMATIČKIH SLUŽBI

1237. DIREKTORI RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKIH SLUŽBI

1239. DIREKTORI SLUŽBI D.N.

VRSTA 13.

DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA


PODVRSTA 131.

DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA

1311. DIREKTORI MALIH POLJOPRIVREDNIH, LOVNO-UZGOJNIH, ŠUMARSKIH I RIBARSKIH DRUŠTAVA

1312. DIREKTORI MALIH PROIZVODNIH DRUŠTAVA

1313. DIREKTORI MALIH GRAĐEVINSKIH DRUŠTAVA

1314. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO

1315. DIREKTORI MALIH UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA

1316. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ZA PRIJEVOZ, SKLADIŠTENJE I VEZE

1317. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE

1318. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA OSOBNE USLUGE

1319. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA I USTANOVA D.N.


ROD 2.

STRUČNJACI I ZNANSTVENICI


VRSTA 21.

DIPLOMIRANI INŽENJERI I SRODNI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI


PODVRSTA 211.

DIPLOMIRANI FIZIČARI, KEMIČARI I SRODNI STRUČNJACI

2111. DIPLOMIRANI INŽENJERI FIZIKE I ASTRONOMI

2112. DIPLOMIRANI METEOROLOZI

2113. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJE

2114. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEOLOGIJE I GEOFIZIKE

PODVRSTA 212.

DIPLOMIRANI MATEMATIČARI I STATISTIČARI

2121. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI

2122. DIPLOMIRANI STATISTIČARI

PODVRSTA 213.

DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI

2131. DIPLOMIRANI PROJEKTANTI RAČUNALNIH SUSTAVA, SUSTAVNI INŽENJERI I PROGRAMERI

2139. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI D.N.

PODVRSTA 214.

DIPLOMIRANI INŽENJERI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE I SRODNI STRUČNJACI

2141. DIPLOMIRANI INŽENJERI ARHITEKTURE, URBANIZMA I PROMETA

2142. DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJERI

2143. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTROENERGETIKE I ELEKTROSTROJARSTVA

2144. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTRONIKE I TELEKOMUNIKACIJA

2145. DIPLOMIRANI STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI

2146. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJSKE TEHNOLOGIJE, PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I BIOTEHNOLOGIJE

2147. DIPLOMIRANI INŽENJERI RUDARSTVA I METALURGIJE

2148. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEODEZIJE I KARTOGRAFIJE

2149. DIPLOMIRANI INŽENJERI D.N.

PODVRSTA 215.

DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA

2150. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA

VRSTA 22.

PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI


PODVRSTA 221.

BIOLOŠKI, BIOTEHNIČKI, BIOKEMIJSKI I SRODNI STRUČNJACI

2211. DIPLOMIRANI INŽENJERI BIOLOGIJE I BIOTEHNIKE

2212. DIPLOMIRANI INŽENJERI FARMAKOLOGIJE, BIOKEMIJE I SRODNI STRUČNJACI

2213. DIPLOMIRANI INŽENJERI AGRONOMIJE I ŠUMARSTVA

PODVRSTA 222.

DOKTORI MEDICINE, VETERINARI I SRODNI STRUČNJACI

2221. DOKTORI MEDICINE

2222. DOKTORI STOMATOLOGIJE

2223. DIPLOMIRANI VETERINARI

2224. MAGISTRI FARMACIJE

VRSTA 23.

ZNANSTVENO-OBRAZOVNI, OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE


PODVRSTA 231.

VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI, OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI

2311. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI, OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMA

2312. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI, OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U PRIRODNIM ZNANOSTIMA

2313. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI, OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U MEDICINSKIM ZNANOSTIMA

2314. VISOKOŠKLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI, OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U TEHNIČKOTEHNOLOŠKIM ZNANOSTIMA

2315. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI, OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U BIOTEHNIČKIM ZNANOSTIMA

2316. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI STRUČNJACI U TEOLOGIJI

PODVRSTA 232.

STRUČNJACI ZA SREDNJOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

2321. PROFESORI DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA

2322. PROFESORI PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA

2323. PROFESORI MEDICINSKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA

2324. PROFESORI BIOTEHNIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA

2325. PROFESORI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

2326. DIPLOMIRANI VJEROUČITELJI

PODVRSTA 233.

STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

2331. UČITELJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA

2332. UČITELJI PREDŠKOLSKE DJECE

PODVRSTA 234.

UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA

2340. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA

PODVRSTA 235.

OSTALI NAJVIŠI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE

2351. STRUČNJACI ZA OBRAZOVNE METODE

2352. ŠKOLSKI NADZORNICI

2359. STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE D.N.

VRSTA 24.

POSLOVNI, DRUŠTVENO-HUMANISTIČKI I OSTALI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI


PODVRSTA 241.

POSLOVNO-ORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI

2411. RAČUNOVODSTVENI STRUČNJACI

2412. KADROVSKI STRUČNJACI

2419. STRUČNJACI U POSLOVANJU D.N.

PODVRSTA 242.

PRAVNI STRUČNJACI

2421. PRAVNI ZASTUPNICI

2422. SUCI

2429. PRAVNI STRUČNJACI

PODVRSTA 243.

ARHIVISTI, DIPLOMIRANI KNJIŽNIČARI, INFORMACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI

2431. ARHIVISTI I MUZEJSKI STRUČNJACI

2432. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČARI I INFORMACIJSKI STRUČNJACI

PODVRSTA 244.

STRUČNJACI DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

2441. DIPLOMIRANI EKONOMISTI

2442. DIPLOMIRANI SOCIOLOZI, ANTROPOLOZI I SRODNA ZANIMANJA

2443. DIPLOMIRANI FILOZOFI, POLITOLOZI, POVJESNIČARI

2444. DIPLOMIRANI FILOLOZI I PREVODITELJI

2445. DIPLOMIRANI PSIHOLOZI

2446. DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNICI

PODVRSTA 245.

UMJETNICI I SRODNI STRUČNJACI

2451. KNJIŽEVNICI, NOVINARI I SRODNA ZANIMANJA

2452. AKADEMSKI SLIKARI, KIPARI I SRODNA ZANIMANJA

2453. AKADEMSKI GLAZBENICI, PJEVAČI, SKLADATELJI I SRODNA ZANIMANJA

2454. PLESAČI I KOREOGRAFI

2455. GLUMCI I REDATELJI

PODVRSTA 246.

VJERSKI STRUČNJACI

2460. VJERSKI STRUČNJACI

PODVRSTA 247.

STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE

2471. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE

2472. I NSPEKTORI DRŽAVNE UPRAVE


ROD 3.

INŽENJERI, TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA


VRSTA 31.

INŽENJERI I TEHNIČARI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE


PODVRSTA 311.

INŽENJERI, TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA

3111. INŽENJERI I TEHNIČARI KEMIJE I FIZIKE

3112. ARHITEKTONSKI, GRAĐEVINSKI I GEODETSKI INŽENJERI TEHNIČARI

3113. ELEKTROINŽENJERI I ELEKTROTEHNIČARI

3114. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE

3115. STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI I TEHNIČARI

3116. KEMIJSKOTEHNOLOŠKI, PREHRAMBENI I BIOTEHNOLOŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI

3117. RUDARSKI I METALURŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI

3118. TEHNIČKI ILUSTRATORI

3119. INŽENJERI I TEHNIČARI D.N.

PODVRSTA 312.

RAČUNALNI INŽENJERI, TEHNIČARI I OPERATORI

3121. RAČUNALNI INŽENJERI I TEHNIČARI

3122. RAČUNALNI OPERATORI

3123. OPERATORI NA ROBOTIMA

PODVRSTA 313.

INŽENJERI I TEHNIČARI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA

3131. OPERATORI NA UREĐAJIMA ZA SNIMANJE SLIKE I ZVUKA

3132. OPEARTORI NA ODAŠILJAČKIM I OSTALIM TELEKOMUNIKACIJSKIM UREĐAJIMA

3133. OPERATORI NA MEDICINSKIM UREĐAJIMA

3139. OPERATORI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA D.N.

PODVRSTA 314.

INŽENJERI PROMETA I SRODNI STRUČNJACI

3141. ČASNICI STROJA

3142. ČASNICI PALUBE I PELJARI

3143. PILOTI I SRODNI ZRAKOPLOVNI STRUČNJACI

3144. KONTROLORI LETA

3145. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA

3146. INŽENJERI ŽELJEZNIČKOG PROMETA

3147. INŽENJERI CESTOVNOG PROMETA I SRODNA ZANIMANJA

3148. INŽENJERI POŠTANSKOG PROMETA

PODVRSTA 315.

INSPEKCIJSKI STRUČNJACI

3151. GRAĐEVINSKI I PROTUPOŽARNI NADZORNICI

3152. TEHNIČKI KONTROLORI I ISPITIVAČI

VRSTA 32.

PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI


PODVRSTA 321.

BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI TE SRODNA ZANIMANJA

3211. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI

3212. POLJOPRIVREDNI INŽENJERI I TEHNIČARI I ŠUMARSKI TEHNIČARI

3213. POLJOPRIVREDNI SAVJETODAVCI

PODVRSTA 322.

ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA

3222. SANITARNI INŽENJERI I TEHNIČARI

3223. DIJETETIČARI

3224. OČNI OPTIČARI

3225. ZUBNI TEHNIČARI

3226. FIZIOTERAPEUTI

3227. VETERINARSKI TEHNIČARI

3228. FARMACEUTSKI TEHNIČARI

3229. ZDRAVSTVENI TERAPEUTI

PODVRSTA 323.

MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE

3231. MEDICINSKE SESTRE

3232. PRIMALJE

VRSTA 33.

STRUČNJACI U ODGOJU I OBRAZOVANJU


PODVRSTA 331.

STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

3311. NASTAVNICI U OSNOVNIM ŠKOLAMA

3312. VJEROUČITELJI

PODVRSTA 332.

ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE

3320. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE

PODVRSTA 333.

STRUČNJACI ZA SPECIJALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE

3330. STRUČNJACI ZA SPECIJANI ODGOJ I OBRAZOVANJE

PODVRSTA 334.

STRUKOVNI UČITELJI

3340. STRUKOVNI UČITELJI

VRSTA 34.

POSLOVNOORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI


PODVRSTA 341.

FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI

3411. POSREDNICI VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

3412. ZASTUPNICI OSIGURANJA

3413. POSREDNICI NEKRETNINAMA

3414. ORGANIZATORI PUTOVANJA I SRODNA ZANIMANJA

3415. KOMERCIJALISTI U PRODAJI

3416. NABAVLJAČI

3417. PROCJENITELJI I DRAŽBOVATELJI

3419. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI D.N.

PODVRSTA 342.

POSREDNIČKI STRUČNJACI

3421. TRGOVAČKI POSREDNICI

3422. ŠPEDITERI I OTPREMNICI

3423. POSREDNICI PRI ZAPOŠLJAVANJU

3429. POSLOVNI POSREDNICI D.N.

PODVRSTA 343.

ADMINISTRATIVNOPOSLOVNI STRUČNJACI

3431. POSLOVNI TAJNICI

3432. PRAVNI I SRODNI POSLOVNI STRUČNJACI

3433. EKONOMISTI I VODITELJI DIJELOVA RAČUNOVODSTAVA

3434. STATISTIČKO-MATEMATIČKI STRUČNJACI

PODVRSTA 344.

SLUŽBENICI DRŽAVNE UPRAVE

3441. CARINICI

3442. POREZNICI

3443. DRŽAVNI SLUŽBENICI ZA SOCIJALNU SKRB

3444. UPRAVNI SLUŽBENICI ZA DOZVOLE I ISPRAVE

3445. MATIČARI

3449. DRŽAVNI SLUŽBENICI D.N.

PODVRSTA 345.

KRIMINALISTI, PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI

3450. KRIMINALISTI, PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI

PODVRSTA 346.

SOCIJALNI RADNICI

3460. SOCIJALNI RADNICI

PODVRSTA 347.

DIZAJNERI, ZABAVLJAČI I ŠPORTAŠI

3471. DIZAJNERI, DEKORATERI I ARANŽERI

3472. RADIJSKI I TELEVIZIJSKI I OSTALI SPIKERI

3473. PJEVAČI, GLAZBENICI ZABAVNE I NARODNE GLAZBE TE SRODNA ZANIMANJA

3474. MAĐIONIČARI, KOMIČARI I SRODNA ZANIMANJA

3475. ŠPORTAŠI I SRODNA ZANIMANJA

3476. VIŠI ARHIVSKI SLUŽBENICI

3477. KNJIŽNIČARI

PODVRSTA 348.

OSTALA VJERSKA ZANIMANJA

3480. OSTALA VJERSKA ZANIMANJA


ROD 4.

UREDSKI I ŠALTERSKI SLUŽBENICI


VRSTA 41.

UREDSKI SLUŽBENICI


PODVRSTA 411.

TAJNICE I SRODNA ZANIMANJA

4111. DAKTILOGRAFI I STENODAKTILOGRAFI

4112. TELEGRAFISTI I OPERATORI ZA UREĐIVANJE TEKSTA NA RAČUNALU

4113. OPERATORI UNOSA PODATAKA

4114. KNJIGOVODSTVENI OPERATORI NA RAČUNALU I SRODNA ZANIMANJA

4115. TAJNICE

PODVRSTA 412.

KNJIGOVOĐE, STATISTIČKI I FINANCIJSKI SLUŽBENICI

4121. KNJIGOVOĐE

4122. FINANCIJSKI I STATISTIČKI SLUŽBENICI

PODVRSTA 413.

SKLADIŠNI, PROIZVODNI, PROMETNI I KOMERCIJALNI SLUŽBENICI

4131. SKLADIŠTARI I SRODNA ZANIMANJA

4132. UREDSKI SLUŽBENICI U PROIZVODNJI

4133. PROMETNI UREDSKI SLUŽBENICI

4134. SLUŽBENICI U NABAVI, PRODAJI I IZNAJMLJIVANJU

PODVRSTA 414.

ARHIVSKI, KNJIŽNIČNI I POŠTANSKI UREDSKI SLUŽBENICI

4141. SLUŽBENICI ARHIVA, KNJIŽNICA I MUZEJA

4142. POŠTARI

4143. ŠIFRANTI I KOREKTORI

PODVRSTA 419.

OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI

4190. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI

VRSTA 42.

ŠALTERSKI SLUŽBENICI


PODVRSTA 421.

SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKO NOVČANO POSLOVANJE

4211. BLAGAJNICI I PRODAVAČI ULAZNICA

4212. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U POŠTANSKOM UREDU I MJENJAČNICI

4213. SLUŽBENICI U KLADIONICI, KASINU I SRODNA ZANIMANJA

4214. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U ZALAGAONICAMA

4215. SKUPLJAČI DUGOVA I DAROVA

PODVRSTA 422.

SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKE INFORMACIJE

4221. ŠALTERSKI SLUŽBENICI PUTNIČKIH AGENCIJA I SRODNA ZANIMANJA

4222. RECEPCIONARI I SRODNA ZANIMANJA

4223. TELEFONISTI I SRODNA ZANIMANJA


ROD 5.

USLUŽNA I TRGOVAČKA ZANIMANJA


VRSTA 51.

USLUŽNA ZANIMANJA


PODVRSTA 511.

ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE, KONDUKTERI I VODIČI

5111. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE I BRODSKI POSLUŽITELJI

5112. KONDUKTERI

5113. TURISTIČKI VODIČI

PODVRSTA 512.

DOMAĆINSKA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA

5121. DOMAĆICE I SRODNA ZANIMANJA

5122. KUHARI

5123. KONOBARI I PIPNIČARI

PODVRSTA 513.

ZANIMANJA OSOBNE NJEGE

5131. NJEGOVATELJI ZDRAVE DJECE

5132. BOLNIČARI I SRODNA ZANIMANJA

5133. NJEGOVATELJI INVALIDNIH I BOLESNIH OSOBA U KUĆI

5139. NJEGOVATELJI ŽIVOTINJA

PODVRSTA 514.

ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA

5141. FRIZERI, KOZMETIČARI I SRODNA ZANIMANJA

5142. PRATIOCI I POSLUGA

5143. POGREBNICI I SRODNA ZANIMANJA

5149. ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA D.N.

PODVRSTA 516.

ZANIMANJA U ZAŠTITI

5161. VATROGASCI

5162. POLICAJCI

5163. PRAVOSUDNI POLICAJCI

5169. ZANIMANJA U ZAŠTITI D.N.

VRSTA 52.

TRGOVAČKA I SRODNA ZANIMANJA


PODVRSTA 521.

MANEKENI I MODELI

5210. MANEKENI I MODELI

PODVRSTA 522.

PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI

5220. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI


ROD 6.

POLJOPRIVREDNI, LOVNO-UZGOJNI, ŠUMSKI RADNICI I RIBARI


VRSTA 61.

POLJOPRIVREDNI, LOVNO-UZGOJNI, ŠUMSKI RADNICI I RIBARI


PODVRSTA 611.

RATARI, VOĆARI, VINOGRADARI I VRTLARI

6111. RATARI, POVRTLARI, VOĆARI I VINOGRADARI

6112. VRTLARI I SRODNA ZANIMANJA

PODVRSTA 612.

STOČARI

6121. STOČARI

6122. PERADARI

6129. UZGAJIVAČI ŽIVOTINJA D.N.

PODVRSTA 613.

POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE

6130. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE (biljna, stočarska itd.)

PODVRSTA 614.

ŠUMSKI RADNICI I SRODNA ZANIMANJA

6141. ŠUMSKI RADNICI

6142. UGLJENARI

PODVRSTA 615.

RIBARI, LOVCI I SRODNA ZANIMANJA

6151. UZGAJIVAČI RIBE I ŠKOLJKI

6152. RIJEČNI, JEZERSKI I RIBARI OBALNOG MORA

6153. RIBARI NA OTVORENOM MORU

6154. LOVCI


ROD 7.

ZANIMANJA U OBRTU I POJEDINAČNOJ PROIZVODNJI


VRSTA 71.

RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA


PODVRSTA 711.

RUDARI, PALITELJI MINA, KLESARI I SRODNA ZANIMANJA

7111. RUDARI I PROIZVOĐAČI KAMENA

7112. PALITELJI MINA

7113. KLESARI

7114. SOLANSKI VODARI

PODVRSTA 712.

ZIDARI I SRODNA GRAĐEVINSKA ZANIMANJA

7122. ZIDARI

7123. ARMIRAČI I BETONIRCI

7124. TESARI I GRAĐEVINSKI STOLARI

7129. ZIDARSKA ZANIMANJA D.N.

PODVRSTA 713.

ZANIMANJA ZA ZAVRŠNE GRAĐEVINSKE RADOVE

7131. KROVOPOKRIVAČI

7132. PODOPOLAGAČI I POSTAVLJAČI PLOČICA

7133. FASADERI I GIPSARI

7134. IZOLATERI

7135. OSTAKLJIVAČI

7136. INSTALATERI I MONTERI CJEVOVODA

7137. ELEKTROINSTALATERI I SRODNA ZANIMANJA

7139. GRAĐEVINARI ZAVRŠNIH RADOVA D.N.

PODVRSTA 714.

SOBOSLIKARI, DIMNJAČARI I SRODNA ZANIMANJA

7141. SOBOSLIKARI I LIČIOCI

7143. DIMNJAČARI I ČISTAČI POVRŠINA ZGRADA

VRSTA 72.

OBRAĐIVAČI METALA, STROJARSKI MONTERI, ELEKTROMONTERI I MEHANIČARI


PODVRSTA 721.

LJEVAČI METALA, LIMARI, ZAVARIVAČI I SRODNA ZANIMANJA

7211. IZRAĐIVAČI JEZGRI ZA LIJEVANJE METALA I LJEVAČI

7212. ZAVARIVAČI I REZAČI PLAMENOM

7213. LIMARI

7214. IZRAĐIVAČI I MONTERI METALNIH KONSTRUKCIJA

7215. MONTERI ČELIČNE UŽADI I ŽICA

7216. RONIOCI

PODVRSTA 722.

KOVAČI, ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA

7221. KOVAČI I SRODNA ZANIMANJA

7222. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA

7223. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI STROJEVA ZA OBRADU KOVINA I SLIČNIH MATERIJALA

7224. OBRAĐIVAČI METALNIH POVRŠINA I OŠTRAČI

PODVRSTA 723.

MONTERI I MEHANIČARI STROJEVA

7231. MEHANIČARI I MONTERI MOTORNIH VOZILA

7232. ZRAKOPLOVNI MEHANIČARI I MONTERI

7233. MONTERI, MEHANIČARI I SERVISERI INDUSTRIJSKIH I OSTALIH STROJEVA

PODVRSTA 724.

MONTERI I MEHANIČARI ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA

7241. ELEKTROMONTERI, ELEKTROMEHANIČARI

7242. MONTERI, MEHANIČARI I SERVISERI ELEKTRONIKE

7244. MONTERI, MEHANIČARI I SERVISERI TELEKOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA

7245. MONTERI ELEKTRIČNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH MREŽA

VRSTA 73.

PRECIZNI MEHANIČARI, KERAMIČARI, STAKLARI, TISKARI


PODVRSTA 731.

PRECIZNI MEHANIČARI I SRODNA ZANIMANJA

7311. PRECIZNI MEHANIČARI

7312. GLAZBALARI I UGOĐAČI GLAZBALA

7313. ZLATARI, DRAGULJARI I SRODNA ZANIMANJA

PODVRSTA 732.

LONČARI, KERAMIČARI, STAKLARI I SRODNA ZANIMANJA

7321. LONČARI, KERAMIČARI I SRODNA ZANIMANJA

7322. STAKLARI

7323. BRUSAČI I JETKAČI STAKLA

7324. DEKORATERI STAKLA, KERAMIKE, TEKSTILA I OSTALIH MATERIJALA

PODVRSTA 733.

IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA

7331. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA

7332. IZRAĐIVAČI TEKSTILNIH I KOŽNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA

PODVRSTA 734.

TISKARI I SRODNA ZANIMANJA

7341. SLAGARI I TISKARI

7342. STEREOTIPERI I SRODNA ZANIMANJA

7343. TISKARSKI GRAVERI I JETKAČI

7344. FOTOGRAFI I SRODNA ZANIMANJA

7345. KNJIGOVEŽE I SRODNA ZANIMANJA

7346. SITOTISKARI, RUČNI TISKARI

PODVRSTA 735.

TEHNIČKI CRTAČI I KEMIJSKI LABORANTI

7351. TEHNIČKI CRTAČI

7352. KEMIJSKI LABORANTI

VRSTA 74.

PRERAĐIVAČI HRANE, DRVA, TEKSTILA, KOŽE


PODVRSTA 741.

PRERAĐIVAČI HRANE

7411. MESARI I SRODNA ZANIMANJA

7412. PEKARI, SLASTIČARI I SRODNA ZANIMANJA

7413. PROIZVOĐAČI MLIJEČNIH PROIZVODA

7414. PRERAĐIVAČI VOĆA, POVRĆA I SRODNA ZANIMANJA

7415. KUŠATELJI I OCJENJIVAČI NAMIRNICA

PODVRSTA 742.

PRERAĐIVAČI DRVA

7421. OBRAĐIVAČI DRVA

7422. STOLARI ZA POKUĆSTVO I DRVOOBRAĐIVAČI

7423. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI DRVOOBRAĐIVAČKIM STROJEVIMA

7424. PLETAČI KOŠARA, IZRAĐIVAČI ČETAKA I SRODNA ZANIMANJA

PODVRSTA 743.

ZANIMANJA U PROIZVODNJI I PRERADI TEKSTILA

7431. PRIPREMAČI TEKSTILNIH VLAKANA

7432. TKALCI, PLETAČI I SRODNA ZANIMANJA

7433. KROJAČI I KLOBUČARI

7434. KRZNARI

7435. KROJITELJI TEKSTILA, KRZNA I KOŽE

7436. ŠIVAČI, VEZILJE I SRODNA ZANIMANJA

7437. TAPETARI I SRODNA ZANIMANJA

PODVRSTA 744.

KOŽARSKA ZANIMANJA I ZANIMANJA U PRERADI KOŽE

7441. KOŽARI

7442. OBUĆARI I KOŽNI GALANTERISTI

PODVRSTA 745.

GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA

7451. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA


ROD 8.

RUKOVATELJI STROJEVIMA, VOZILIMA I SASTAVLJAČI PROIZVODA


VRSTA 81.

RUKOVATELJI STROJEVIMA


PODVRSTA 811.

RUKOVATELJI RUDARSKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA

8111. RUKOVATELJI RUDARSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA

8112. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA OPLEMENJIVANJE MINERALNIH SIROVINA

8113. BUŠAČI BUŠOTINA I SRODNA ZANIMANJA

PODVRSTA 812.

RUKOVATELJI METALURŠKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA

8121. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA

8122. RUKOVATELJI LJEVAČKIM I VALJAONIČKIM POSTROJENJIMA

8123. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA TOPLINSKU OBRADU KOVINA

8124. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA VUČENJE I ISTISKIVANJE KOVINA

PODVRSTA 813.

RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM STROJEVIMA

8131. RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM PEĆIMA I SLIČNIM UREĐAJIMA

8139. RUKOVATELJI OPREMOM ZA PROIZVODNJU STAKLA I KERAMIKE D.N.

PODVRSTA 814.

RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA PRERADU DRVA I IZRADU PAPIRA

8141. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRIMARNU PRERADU DRVA

8142. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PRIPREMU PAPIRNE MASE

8143. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU PAPIRA

PODVRSTA 815.

RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM

8151. RUKOVATELJI OPREMOM ZA USITNJAVANJE I MIJEŠANJE KEMIKALIJA

8152. RUKOVATELJI OPREMOM ZA TOPLINSKU OBRADU KEMIKALIJA

8153. RUKOVATELJI OPREMOM ZA FILTRIRANJE I RAZDVAJANJE KEMIKALIJA

8154. RUKOVATELJI OPREMOM ZA DESTILIRANJE I KEMIJSKE REAKCIJE

8155. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA U RAFINERIJAMA NAFTE I PRIRODNOG PLINA

8159. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM D.N.

PODVRSTA 816.

STROJARI ENERGETSKIH I SRODNIH UREĐAJA

8161. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU I PRETVORBU ENERGIJE

8162. STROJARI KOTLOVNICA I SRODNA ZANIMANJA

8163. STROJARI SPALIONICA, KOMPRESORSKIH STANICA I POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE VODE

PODVRSTA 817.

RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA

8170. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA

VRSTA 82.

RUKOVATELJI OPREMOM U PROCESNOJ INDUSTRIJI I SASTAVLJAČI PROIZVODA


PODVRSTA 821.

RUKOVATELJI ALATNIM I STROJEVIMA ZA KAMEN I SLIČNE PROIZVODE

8211. RUKOVATELJI ALATNIM STROJEVIMA

8212. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA KAMEN, BETON I SLIČNE PROIZVODE

PODVRSTA 822.

RUKOVATELJI OPREMOM ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA

8221. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA FARMACEUTSKE, PERAĆE I TOALETNE PROIZVODE

8222. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU STRELJIVA I EKSPLOZIVA

8223. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA ČIŠĆENJE I POKRIVANJE KOVINSKIH POVRŠINA

8224. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA PROIZVODNJU FOTOMATERIJALA

8229. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA D.N.

PODVRSTA 823.

RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA

8231. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH PROIZVODA

8232. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU PLASTIČNIH PROIZVODA

PODVRSTA 824.

RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU DRVENIH PROIZVODA

8240. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA DRVENE PROIZVODE

PODVRSTA 825.

RUKOVATELJI TISKARSKIM, KNJIGOVEŠKIM I SLIČNIM STROJEVIMA

8251. RUKOVATELJI TISKARSKIM STROJEVIMA

8252. RUKOVATELJI KNJIGOVEŠKIM STROJEVIMA

8253. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PAPIRNE PROIZVODE

PODVRSTA 826.

RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTIL, KRZNO I KOŽU

8261. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREDENJE, SUKANJE I PREMOTAVANJE

8262. RUKOVATELJI TKALAČKIM, PLETAČKIM I SLIČNIM STROJEVIMA

8263. RUKOVATELJI ŠIVAĆIM STROJEVIMA

8264. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OPLEMENJIVANJE I ČIŠĆENJE TEKSTILA

8265. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU KRZNA I KOŽE

8266. RUKOVATELJI OBUĆARSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA

8269. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTILNE, KRZNENE I KOŽNE PROIZVODE D.N.

PODVRSTA 827.

RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREHRAMBENE PROIZVODE

8271. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU MESA

8272. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLIJEČNE PROIZVODE

8273. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLJEVENJE ŽITA, ZAČINA I SLIČNOG ZRNJA

8274. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PEKARSKE I KONDITORSKE PROIZVODE

8275. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA

8276. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA I ŠKROBA

8277. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OBRADU ČAJA, KAVE I KAKAA

8278. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU PIĆA I KVASCA

8279. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU DUHANSKIH PROIZVODA

PODVRSTA 828.

SASTAVLJAČI STROJEVA I UREĐAJA TE OSTALIH PROIZVODA

8281. SASTAVLJAČI STROJEVA

8282. SASTAVLJAČI ELEKTRIČNIH STROJEVA I OPREME

8283. SASTAVLJAČI ELEKTRONIČKE I TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

8284. SASTAVLJAČI METALNIH, GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA

8285. SASTAVLJAČI DRVENIH I SLIČNIH PROIZVODA

8286. SASTAVLJAČI KARTONSKIH, TEKSTILNIH I SLIČNIH PROIZVODA

8287. SASTAVLJAČI PROIZVODA IZ RAZLIČITIH MATERIJALA

PODVRSTA 829.

RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI

8290. RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI

VRSTA 83.

VOZAČI MOTORNIH VOZILA, POKRETNIH STROJEVA I BRODSKA POSADA


PODVRSTA 831.

STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA

8311. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA

8312. ŽELJEZNIČKA PROMETNOTRANSPORTNA ZANIMANJA

PODVRSTA 832.

VOZAČI MOTORNIH VOZILA

8321. VOZAČI MOTOCIKLA

8322. VOZAČI OSOBNIH I LAKIH TERETNIH VOZILA

8323. VOZAČI AUTOBUSA I TRAMVAJA

8324. VOZAČI TEŠKIH TERETNIH I VUČNIH VOZILA

PODVRSTA 833.

VOZAČI I RUKOVATELJI POKRETNIM RADNIM STROJEVIMA

8331. VOZAČI POKRETNIH POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH STROJEVA

8332. RUKOVATELJI GRAĐEVINSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA

8333. RUKOVATELJI DIZALICAMA I SLIČNIM UREĐAJIMA

8334. RUKOVATELJI OSTALIM POKRETNIM STROJEVIMA

PODVRSTA 834.

BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA

8340. BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA


ROD 9.

JEDNOSTAVNA ZANIMANJA


VRSTA 91.

JEDNOSTAVNA PRODAJNA I USLUŽNA ZANIMANJA


PODVRSTA 911.

ULIČNI PRODAVAČI I SRODNA ZANIMANJA

9111. ULIČNI PRODAVAČI

9113. PRODAVAČI TELEFONOM

PODVRSTA 912.

ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE

9120. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE

PODVRSTA 913.

KUĆNE POMOĆNICE, ČISTAČICE, PERAČICE I SRODNA ZANIMANJA

9131. KUĆNE POMOĆNICE

9132. ČISTAČICE I POSLUGA

9133. PRALJE I GLAČARICE

PODVRSTA 914.

PAZIKUĆE, RUČNI ČISTAČI AUTOMOBILA I SRODNA ZANIMANJA

9141. PAZIKUĆE I SRODNA ZANIMANJA

9142. RUČNI PERAČI AUTOMOBILA I PROZORA

PODVRSTA 915.

DOSTAVLJAČI, NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA

9151. DOSTAVLJAČI, NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA

9152. GARDEROBJERI I SRODNA ZANIMANJA

9153. PRAZNITELJI PRODAJNIH AUTOMATA, PARKIRALIŠNIH SATOVA I SL.

PODVRSTA 916.

ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA

9161. RADNICI NA ODVOŽENJU OTPADA

9162. ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA

VRSTA 92.

JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA, ŠUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA


PODVRSTA 921.

JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA, ŠUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA

9211. RADNICI U POLJOPRIVREDI

9212. RADNICI U ŠUMARSTVU

9213. RADNICI U RIBARSTVU I LOVSTVU

VRSTA 93.

JEDNOSTAVNA RUDARSKA, GRAĐEVINSKA, PROIZVODNA, TRANSPORTNA I SRODNA ZANIMANJA


PODVRSTA 931.

JEDNOSTAVNA RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA

9311. RADNICI U RUDNICIMA I KAMENOLOMIMA

9312. RADNICI U NISKOGRADNJI

9313. RADNICI U VISOKOGRADNJI

PODVRSTA 932.

JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI

9320. JEDNOSTAVNA ZANIMANJA U PROIZVODNJI I MONTAŽI

PODVRSTA 933.

TRANSPORTNI RADNICI

9330. TRANSPORTNI RADNICI

VRSTA 99.

RADNICI BEZ ZANIMANJA


PODVRSTA 991.

RADNICI BEZ ZANIMANJA

9911. RADNICI BEZ ZANIMANJA


ROD 0.

VOJNA ZANIMANJA


VRSTA 01.

VOJNA ZANIMANJA


PODVRSTA 011.

VOJNA ZANIMANJA

0110. VOJNA ZANIMANJA

Ova Nacionalna klasifikacija zanimanja stupa na snagu objavom u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. I. 1999. godine.

Ravnatelj:
mr.sc. Ivan Rusan, v. r.

SUSTAVNI DIO NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANJA

ROD 1.

ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH TIJELA, ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA, DIREKTORI


Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela te direktori određuju, kreiraju, vode politiku države, kao i politiku udruga i organizacija, te savjetuju o njima; oblikuju zakone, propise i pravila, predstavljaju državu i djeluju u njezino ime; nadziru tumačenje i ostvarivanje državne politike i zakonodavstva; obavljaju sudbenu vlast na razini Republike, obavljaju slične poslove u ime udruga i organizacija te upravljaju trgovačkim društvima i ustanovama ili njihovim unutarnjim organizacijskim jedinicama.

Poslovi koje obavljaju čelnici i članovi zakonodavnih, čelnici i dužnosnici državnih tijela te direktori, obično obuhvaćaju: određivanje i kreiranje politike države, ili jedinica lokalne uprave i samouprave i savjetovanje o njima; oblikovanje zakona, propisa i pravila; predstavljanje države i djelovanje u njezino ime; nadziranje ostvarivanja tumačenja i državne politike i zakonodavstva; obavljanje sudbene vlasti na razini Republike; obavljanje sličnih poslova u ime političkih stranaka, sindikata i ostalih udruga i organizacija; planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu djelovanja trgovačkih društava i ustanova ili njihovih unutarnjih organizacijskih jedinica. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste:

11. Čelnici i članovi zakonodavnih, čelnici i dužnosnici državnih tijela, udruga i organizacija

12. Direktori trgovačkih društava, ustanova i njihovih dijelova1

13. Direktori malih trgovačkih društava i ustanova2

Uputa:

u slučaju kad se od osobe mogu tražiti posebne stručne, tehničke i operativne vještine i znanja na zakonodavnoj, upravnoj i direktorskoj razini, katkad je teško odlučiti pripada li pojedino radno mjesto zanimanju u ovom ili nekom drugom rodu. Tada su potrebne dodatne informacije o glavnim poslovima toga radnog mjesta. Ako glavni poslovi zahtijevaju primjenu posebnog stručnog znanja ili određenu tehničku vještinu, tada radno mjesto spada u neki drugi rod. Međutim, ako stručno znanje i tehničke vještine služe kao osnova za zakonodavne, upravne i direktorske poslove, tada radno mjesto pripada zanimanjima ovog roda. Na primjer, ako se glavni poslovi nekoga radnog mjesta sastoje od dijagnosticiranja i liječenja bolesti, to radno mjesto pripada zanimanjima roda 2. (Stručnjaci i znanstvenici). Ako je jedan od glavnih poslova dodjela istraživanja i dodjela financijskih sredstava na temelju medicinskih znanja, tada to radno mjesto pripada zanimanju ovog roda.

VRSTA 11.

ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNIH, ČELNICI I DUŽNOSNICI DRŽAVNIH TIJELA, UDRUGA I ORGANIZACIJA


Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, udruga i organizacija, određuju, kreiraju i vode državnu politiku, te savjetuju o njoj; oblikuju, donose, ratificiraju, dopunjuju ili ukidaju zakone, propise i pravila; predstavljaju državu i djeluju u njezino ime, nadziru tumačenje i ostvarivanje državne politike i zakonodavstva, obavljaju sudbenu vlast na razini Republike, obavljaju slične poslove u ime udruga ili organizacija.

Poslovi koje obavljaju čelnici i dužnosnici ove vrste obično uključuju: određivanje, kreiranje i vođenje državne politike te savjetovanje o njoj na razini Republike ili jedinica lokalne uprave i samouprave; oblikovanje, ratificiranje, dopunjavanje ili ukidanje zakona, propisa i pravila; predstavljanje države i djelovanje u njezino ime; nadziranje tumačenja i ostvarivanja državne politike Vlade, ministarstava i srodnih tijela; obavljanje sudbene vlasti na razini Republike; obnašanje sličnih funkcija za političke stranke, sindikate i ostale udruge i organizacije, uključivši pregovore u ime članova. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad suradnicima.

Zanimanja ove vrste svrstana su u podvrste:

111. Čelnici i članovi zakonodavne vlasti, čelnici i dužnosnici izvršne i sudbene vlasti

112. Dužnosnici i imenovani državni službenici

114. Čelnici i dužnosnici članskih udruga i humanitarnih organizacija

Uputa:

vidi uputu kod roda 1.

PODVRSTA 111.

ČELNICI I ČLANOVI ZAKONODAVNE VLASTI, ČELNICI I DUŽNOSNICI IZVRŠNE I SUDBENE VLASTI3

Čelnici i članovi zakonodavne, čelnici i dužnosnici izvršne i sudbene vlasti obnašaju vrhovnu državnu - zakonodavnu, izvršnu ili sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj. Predstavljaju Republiku, odnosno tijelo na čije su čelo izabrani.

Predsjedavaju ili sudjeluju u radu predstavničkih tijela Republike ili jedinica lokalne samouprave i uprave koja donose zakone i druge propise. Predsjedavaju ili sudjeluju u radu Vlade i drugih središnjih tijela državne uprave ili lokalne samouprave i uprave, koja primjenom Ustava, zakona i drugih propisa te donošenjem provedbenih propisa provode državnu politiku ili ostvaruju samoupravu u lokalnoj jedinici. Predstavljaju državu u inozemstvu. Obnašaju vrhovnu sudbenu vlast u Republici, prate rad sudova te usklađuju i ujednačavaju primjenu zakona. Samostalno obavljaju i srodne poslove, u okviru Ustava i zakona, upravljajući tijelima na razini Republike.

U toj su podvrsti skupine zanimanja:

1111. Zakonodavci

1112. Čelnici i dužnosnici Vlade

1113. Čelnici županijskih skupština, čelnici gradskih i općinskih vijeća

1114. Čelnici županija, gradova i općina

1115. Čelnici sudova Republike Hrvatske i srodnih tijela

1119. Čelnici vrhovnih tijela Republike Hrvatske d.n.

1111. ZAKONODAVCI4

Predsjednik Republike Hrvatske kao državni poglavar zastupa Republiku u zemlji i inozemstvu, brine za poštivanje Ustava, osigurava opstojnost i jedinstvenost Republike te redovno djelovanje državne vlasti.

Čelnici, dužnosnici i članovi Hrvatskog državnog sabora kao najviša zakonodavna vlast, određuju, formuliraju i donose zakone, mijenjaju ih, dopunjuju i ukidaju te potvrđuju međunarodne ugovore. Nadziru rad Vlade i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom državnom saboru te obavljaju i druge poslove prema Ustavu i zakonu.

Poslovi su predsjednika Republike:

a) predstavljanje države u zemlji i inozemstvu;

b) proglašavanje zakona, raspisivanje izbora za Hrvatski državni sabor i referenduma za promjenu Ustava;

c) imenovanje i razrješavanje predsjednika, potpredsjednika i članova Vlade i drugih dužnosnika prema Ustavu;

d) zapovijedanje oružanim snagama;

e) sklapanje međunarodnih ugovora;

f) postavljanje i opozivanje diplomatskih predstavnika Republike;

g) primanje vjerodajnica i opozivnih pisama inozemnih diplomatskih predstavnika;

h) ostali poslovi određeni Ustavom i zakonom;

Poslovi ostalih zanimanja u skupini uključuju:

a) predsjedavanje ili sudjelovanje u radu domova Hrvatskog državnog sabora i njihovih radnih tijela;

b) odlučivanje o donošenju i promjeni Ustava;

c) donošenje zakona i državnog proračuna;

d) odlučivanje o ratu i miru i promjeni granica Republike;

e) biranja, imenovanja i razrješenja u skladu s Ustavom i zakonom;

f) nadziranje rada Vlade i drugih nositelja javnih dužnosti;

g) zastupanje i promicanje interesa birača koje zastupaju;

h) obavljanje drugih poslova prema Ustavu, zakonu i Poslovniku Hrvatskog državnog sabora.

U toj su skupini zanimanja:

1111.01.0 predsjednik Republike

1111.11.0 predsjednik Hrvatskog državnog sabora

1111.12.0 predsjednik radnoga tijela doma Hrvatskog državnog sabora

1111.13.0 zastupnik Hrvatskog državnog sabora

DODATAK:

1111.11.0 PREDSJEDNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA

1111.11.0 PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA

1111.11.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA

1111.11.0 POTPREDSJEDNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA

1111.11.0 POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA

1111.12.0 PREDSJEDNIK ODBORA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA

1111.12.0 POTPREDSJEDNIK POVJERENSTVA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA

1111.13.0 ZASTUPNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA

1111.13.0 ZASTUPNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA

1112. ČELNICI I DUŽNOSNICI VLADE5

Čelnici i dužnosnici Vlade obnašaju najvišu izvršnu vlast u Republici Hrvatskoj. Pripremajući zakone i druge propise za raspravu u Hrvatskom državnom saboru, provode zakone i druge propise koje donosi Hrvatski državni sabor. U skladu s Ustavom i zakonom donose uredbe, odluke, rješenja i zaključke. Članovi su Vlade na čelu pojedinih ministarstava utemeljenih za pojedina područja rada. Vlada imenuje ravnatelje i druge čelnike državnih upravnih organizacija, upravnih organizacija u sastavu ministarstava i drugih tijela državne uprave, osniva ih, određuje im djelokrug rada i nadgleda izvršenje.

Vlada organizira, usklađuje i nadgleda obavljanje poslova državne uprave i osigurava jedinstvo političkog i upravnog djelokruga rada. Ministri donose pravilnike, naredbe i naputke za provedbu zakona i drugih propisa. Ministarstva su u svojem djelokrugu nadležna za upravni i inspekcijski nadzor. Prate stanje prikupljanjem podataka i izradom stručnih podloga za odlučivanje te izrađuju nacrte prijedloga zakona.

Ti poslovi uključuju:

a) usklađivanje rada Vlade, njezinih radnih tijela, ministarstava ili ureda;

b) provođenje zakona i propisa;

c) praćenje stanja u pojedinom području rada i izradu stručnih podloga za njihovu ocjenu i pripremu propisa;

d) predlaganje zakona i drugih propisa Hrvatskom državnom saboru;

e) donošenje uredbi, pravilnika, naredbi i naputaka;

f) provedbu upravnog postupka u prvom i drugom stupnju u skladu s nadležnošću određenu zakonom;

g) upravni i inspekcijski nadzor u djelokrugu rada;

h) srodne poslove prema Ustavu, zakonu i drugim propisima.

U toj su skupini zanimanja:

1112.11.0 predsjednik Vlade

1112.21.0 predstojnik Ureda predsjednika Republike

1112.31.0 ministar

DODATAK:

1112.11.0 POTPREDSJEDNIK VLADE

1112.21.0 ZAMJENIK PREDSTOJNIKA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE

1112.31.0 ZAMJENIK MINISTRA

1113. ČELNICI ŽUPANIJSKIH SKUPŠTINA, ČELNICI GRADSKIH I OPĆINSKIH VIJEĆA6

Čelnici županijskih skupština, gradskih i općinskih vijeća predsjedavaju skupštinama odgovarajućih jedinica lokalne samouprave i uprave. Ta tijela u skladu sa zakonom donose statut kojim se uređuje ustrojstvo i djelokrug rada pojedinih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave.

Organiziraju i pripremaju rad skupštine (vijeća), usklađuju i predlažu dnevni red zasjedanja, vode sjednice i provode zaključke. Usmjeravaju i nadgledaju rad izvršnih tijela jedinice te osiguravaju zakonitost njihova rada.

Ti poslovi uključuju:

a) predsjedavanje skupštinom (vijećem) i vođenje sjednica;

b) provedbu zakona i drugih propisa;

c) pripremu sjednica, usklađivanje dnevnih redova i organiziranje izrade odgovarajućih podloga za raspravu i odlučivanje;

d) suradnju s klubovima stranaka u skupštini (vijeću);

e) provedbu zaključaka skupštine (vijeća);

f) nadgled rada izvršnih tijela jedinice i rada suradnika;

g) srodne poslove prema Ustavu, zakonu i poslovniku skupštine.

U toj su skupini zanimanja:

1113.11.0 predsjednik županijske skupštine

1113.21.0 predsjednik gradskoga vijeća

1113.31.0 predsjednik općinskoga vijeća

DODATAK:

1113.11.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1113.21.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA GRADSKOGA VIJEĆA

1113.21.0 PREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

1113.21.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

1113.31.0 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOGA VIJEĆA

1114. ČELNICI ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA7

Župani, gradonačelnici i općinski načelnici vrhovna su izvršna vlast u jedinicama lokalne samouprave i uprave.

Župani su vrhovna izvršna vlast državne uprave i lokalne samouprave u županijama. Gradonačelnici i općinski načelnici vrhovna su izvršna vlast grada ili općine za poslove državne uprave prenijete zakonom, pod nadgledom odgovarajućih središnjih tijela i za poslove lokalne samouprave.

Ti poslovi uključuju:

a) brigu o provedbi zakona i propisa;

b) nadzor obavljanja poslova državne uprave u županijskim uredima i prenijetih poslova državne uprave na općine i gradove;

c) usklađivanje rada poglavarstva, organiziranje, usklađivanje i nadzor rada ureda i službi;

d) nadzor inspekcijskih službi;

e) izvještavanje Vlade, središnjih tijela državne uprave i skupštine jedinice lokalne samouprave i uprave;

f) srodne poslove prema zakonu, propisu i zaključku skupštine jedinice lokalne samouprave i uprave.

U toj su skupini zanimanja:

1114.11.0 župan

1114.21.0 gradonačelnik

1114.22.0 općinski načelnik

DODATAK:

1114.11.0 DOŽUPAN

1114.21.0 ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

1114.21.0 POVJERENIK VLADE ZA GRAD

1114.22.0 ZAMJENIK OPĆINSKOGA NAČELNIKA

1114.22.0 POVJERENIK VLADE ZA OPĆINU

1115. ČELNICI SUDOVA REPUBLIKE HRVATSKE I SRODNIH TIJELA8

U ovu su skupinu svrstani predsjednici svih vrsta sudova i čelnici srodnih tijela na razini Republike Hrvatske.

Ustavni sud odlučuje o suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom; štiti ustavne slobode i prava čovjeka i građanina; rješava sukob nadležnosti između tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti.

Sudovi kojima predsjedaju nadležni su za drugostupanjski postupak određenog sudbenog područja a Vrhovni sud osigurava jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana. Na općim sjednicama drugostupanjskih sudova donose se pravna shvaćanja, a na općoj sjednici Vrhovnog suda opća pravna shvaćanja, koja su obvezna za sva vijeća tih sudova, dok ih opća sjednica ne izmijeni, a po analogiji i za niže sudove, čime se ujednačava primjena zakona.

Čelnici ostalih tijela osiguravaju postupak protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela i podnošenje pravnih sredstava za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, odnosno zastupanjem pred sudovima i drugim tijelima s javnim ovlastima, zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Hrvatske.

Ti poslovi uključuju:

a) obnašanje dužnosti čelnika tijela za koja su izabrani;

b) predsjedanje općom sjednicom suda; osiguravanje izvršenja ovlasti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske postupkom protiv prekršitelja kaznenih djela; zastupanje Republike Hrvatske u zaštiti imovinskih prava i interesa i ocjenu pravne valjanosti ugovora o prometu nekretnina Republike Hrvatske;

c) poslove uprave (suda, Državnog odvjetništva, Državnog pravobraniteljstva) u skladu s poslovnikom ili pravilnikom;

d) objavu pravnih shvaćanja opće sjednice suda ili davanje obvezatnih naputaka za rad i postupanje zamjenicima odnosno nižim državnim odvjetništvima odnosno državnim pravobraniteljstvima;

e) obavljanje (dijela) poslova pravosudne uprave na poziv Ministarstva pravosuđa;

f) davanje ocjene obnašanja (sudačke, državnoodvjetničke, državnopravobraniteljske) dužnosti;

g) pokretanje, vođenje i izricanje kazni u stegovnim postupcima;

h) oslobađanje čuvanja službene tajne sudaca, zamjenika državnog odvjetnika odnosno državnog pravobranitelja Republike Hrvatske te službenika i namještenika;

i) davanje priopćenja za javnost;

j) srodne poslove.

U toj su skupini zanimanja:

1115.11.0 predsjednik Ustavnoga suda

1115.21.0 predsjednik Vrhovnoga suda

1115.31.0 predsjednik Upravnoga suda

1115.41.0 predsjednik Visokoga trgovačkog suda

1115.51.0 predsjednik Visokoga prekršajnog suda

1115.61.0 državni odvjetnik Republike Hrvatske

1115.71.0 državni pravobranitelj Republike Hrvatske

DODATAK:

1115.61.0 ZAMJENIK DRŽAVNOGA ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

1115.71.0 ZAMJENIK DRŽAVNOGA PRAVOBRANITELJA REPUBLIKE HRVATSKE

1119. ČELNICI VRHOVNIH TIJELA REPUBLIKE HRVATSKE D.N.9

U ovu su skupinu razvrstani čelnici tijela državne vlasti na razini Republike Hrvatske koji nisu razvrstani u ostale skupine podvrste 111. (Čelnici i članovi zakonodavne, čelnici i dužnosnici izvršne i sudbene vlasti). Bira ih Hrvatski državni sabor odnosno imenuje predsjednik Republike i njima su odgovorni za provedbu zakonom određenih nadležnosti.

Odgovorni su za stabilnost valute i opću likvidnost plaćanja u zemlji i inozemstvu; kontroliraju zakonitost, djelotvornost i ekonomičnost te daju ocjenu učinkovitosti raspolaganja sredstvima državnog proračuna; nadziru uporabu službenog pečata Republike Hrvatske; štite ustavna i zakonska prava građana pred državnom upravom i tijelima koje imaju javne ovlasti, u okviru svojih prava i dužnosti utvrđenih Ustavom i zakonom.

Guverner Hrvatske narodne banke:

predstavlja i zastupa Hrvatsku narodnu banku te predsjedava Savjetom Hrvatske narodne banke; organizira rad i upravlja poslovanjem Hrvatske narodne banke; donosi opće akte i odluke Hrvatske narodne banke (koje nisu u nadležnosti Savjeta);

utvrđuje i predlaže Savjetu pitanja iz njegove nadležnosti;

donosi upute za jedinstvenu primjenu odluka Savjeta; obavlja srodne poslove prema zakonu i Statutu Hrvatske narodne banke.

Zamjenik guvernera Hrvatske narodne banke zamjenjuje guvernera.

Viceguverner obavlja poslove koje mu u okviru Statuta povjeri guverner.

Glavni državni revizor:

upravlja Državnim uredom za reviziju; donosi statut i druge opće akte Državnog ureda za reviziju; predlaže Hrvatskom državnom saboru godišnji program rada Državnog ureda za reviziju; podnosi Zastupničkom domu Hrvatskog državnog sabora izvješće o radu i obavljenim revizijama; objavljuje prijevod standarda Međunarodne organizacije vrhunskih revizijskih institucija; obavlja srodne poslove prema zakonu i Statutu Državnog ureda za reviziju.

Čuvar državnog pečata:

čuva državne pečate Republike Hrvatske; odgovara za uporabu državnih pečata.

Pučki pravobranitelj:

donosi poslovnik o svom radu; razmatra pojedinačne slučajeve povrede ustavnih i zakonskih prava građana, propusta i drugih nepravilnosti u radu tijela državne uprave i drugih tijela s javnim ovlastima; postupa na zahtjev građana ili na vlastitu inicijativu; o uočenim povredama i nepravilnostima upućuje odgovarajućim tijelima upozorenja, prijedloge i preporuke;

ima pravo inicirati donošenje izmjena zakona; podnosi godišnje izvješće o svom radu Hrvatskom državnom saboru; obavještava podnositelja zahtjeva o učinjenom.

Predsjednik izbornog povjerenstva:

predsjedava povjerenstvom, obavlja poslove prema zakonu, donosi obvezne upute i nadzire provedbu izbora te objavljuje rezultate izbora.

U toj su skupini zanimanja:

1119.11.0 guverner Hrvatske narodne banke

1119.21.0 glavni državni revizor

1119.31.0 čuvar državnoga pečata

1119.41.0 pučki pravobranitelj

1119.51.0 predsjednik izbornog povjerenstva

DODATAK:

1119.11.0 ZAMJENIK GUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE

1119.11.0 VICEGUVERNER HRVATSKE NARODNE BANKE

1119.21.0 ZAMJENIK GLAVNOGA DRŽAVNOG REVIZORA

1119.21.0 POMOĆNIK GLAVNOGA DRŽAVNOG REVIZORA

1119.41.0 ZAMJENIK PUČKOG PRAVOBRANITELJA

1119.51.0 ČLAN IZBORNOG POVJERENSTVA

PODVRSTA 112.

DUŽNOSNICI I IMENOVANI DRŽAVNI SLUŽBENICI10

Dužnosnici i imenovani državni službenici obavljaju u djelokrugu određenom zakonom najstručnije poslove državne uprave i upravljaju dijelovima ministarstva, državnim upravnim organizacijama ili upravnim organizacijama u sastavu ministarstva i srodnim tijelima državne uprave, odnosno njihovim dijelovima; obavljaju organizacijske i stručno-administrativne poslove za domove Hrvatskog državnog sabora, Vladu i njihova radna tijela; predstavljaju Republiku Hrvatsku u inozemstvu ili obavljaju diplomatsko-konzularne poslove u stranim državama ili u zemlji.

To su: organizacijski i stručno-administrativni poslovi za najviše predstavničko i izvršno tijelo Republike i njihova radna tijela; obavljanje poslova iz djelokruga ministarstva po nalogu ministra; upravljanje državnom upravnom organizacijom, upravnom organizacijom u sastavu ministarstva ili njihovim dijelovima, odnosno srodnim tijelima državne uprave; predstavljanje Republike Hrvatske u inozemstvu, u stranoj državi ili međunarodnoj organizaciji, odnosno obavljanje diplomatsko-konzularnih poslova u državi prijema ili u zemlji; obavljanje srodnih poslova prema djelokrugu rada određenom zakonom.

U toj su podvrsti skupine:

1121. Tajnici Hrvatskog državnog sabora, Vlade i njihovih radnih tijela

1122. Pomoćnici ministra

1123. Ravnatelji upravnih organizacija i srodna zanimanja

1124. Diplomati i diplomatski službenici

1121. TAJNICI HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA, VLADE I NJIHOVIH RADNIH TIJELA11

Tajnici domova Hrvatskog državnog sabora, Vlade i njihovih radnih tijela obavljaju organizacijske i stručno-administrativne poslove tijela u kojima obnašaju tu dužnost. Organiziraju i nadgledaju pripremu materijala za sjednice, prijem i otpremu pošte, surađuju s drugim tijelima i službama, pomažu u formuliranju zaključaka, brinu o pridržavanju propisane procedure, vode zapisnik ili brinu o zapisniku sjednica, dostavljaju zaključke sjednica tijelima kojima su namijenjeni; uz suglasnost ili po nalogu predsjednika obavljaju i druge srodne poslove.

Ti poslovi uključuju:

a) slanje poziva za sjednice s pripadajućim materijalima;

b) prijem i otpremu pošte;

c) davanje zadataka i nadgled stručnih i tehničkih službi pri obavljanju poslova za tijelo;

d) vođenje odgovarajućih evidencija;

e) vođenje ili nadgled vođenja zapisnika ili prijepisa zvučne snimke sjednice;

f) pomoć i konzultacije s predsjednikom tijela;

g) brigu o pridržavanju odredbi poslovnika tijela;

h) suradnja s predstavnicima relevantnih tijela;

i) ostali organizacijski i administrativni srodni poslovi.

U toj su skupini zanimanja:

1121.11.0 tajnik Hrvatskog državnog sabora

1121.21.0 tajnik Vlade

1121.31.0 tajnik radnog tijela Hrvatskog državnog sabora

1121.41.0 tajnik radnog tijela Vlade

DODATAK:

1121.11.0 ZAMJENIK TAJNIKA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA

1121.11.0 TAJNIK ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA

1121.11.0 TAJNIK ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA

1121.11.0 ZAMJENIK TAJNIKA ZASTUPNIČKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA

1121.11.0 ZAMJENIK TAJNIKA ŽUPANIJSKOGA DOMA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA

1121.11.0 POMOĆNIK TAJNIKA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA

1121.21.0 ZAMJENIK TAJNIKA VLADE

1121.21.0 POMOĆNIK TAJNIKA VLADE

1121.31.0 TAJNIK ODBORA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA

1121.31.0 TAJNIK POVJERENSTVA HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA

1121.41.0 TAJNIK KOORDINACIJE VLADE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1121.41.0 TAJNIK POVJERENSTVA VLADE

1122. POMOĆNICI MINISTRA12

Pomoćnici ministra obavljaju poslove iz djelokruga rada ministarstava koje im povjeri ministar.

Brinu o zakonitosti u radu i pravodobnom obavljanju zadaća u svom djelokrugu. Usklađuju rad unutarnjih jedinica ministarstva i upravnih organizacija u njegovu sastavu ili neposredno upravljaju radom pojedine unutarnje ustrojstvene jedinice. Raspoređuju poslove, brinu o učinkovitosti rada, stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika, nadgledaju njihov rad i poduzimaju mjere pri povredi službene dužnosti.

Ti poslovi uključuju:

a) brigu o zakonitom i pravodobnom izvršavanju poslova određenih zakonom i drugim propisima;

b) suradnju s ostalim ustrojstvenim jedinicama ministarstva, drugim tijelima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave i uprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti;

c) praćenje stanja u svojem djelokrugu, prikupljanje podataka i izradu stručnih podloga za rasprave i odlučivanja;

d) provedbu upravnog, odnosno inspekcijskog nadzora;

e) pripremu nacrta prijedloga zakona, uredbi, pravilnika, naredbi i naputaka;

f) rješavanje u upravnim stvarima u prvom i drugom stupnju;

g) osiguravanje zakonitosti i učinkovitosti rada državnih službenika i namještenika, brigu o njihovom stručnom osposobljavanju te poduzimanje mjera pri povredi službene dužnosti;

h) srodne poslove.

U toj su skupini zanimanja:

1122.11.0 pomoćnik ministra

DODATAK:

1122.11.0 TAJNIK MINISTARSTVA

1123. RAVNATELJI UPRAVNIH ORGANIZACIJA I SRODNA ZANIMANJA13

U ovu su skupinu razvrstana zanimanja osoba koje je Vlada imenovala ravnateljem, zamjenikom ili pomoćnikom državne upravne organizacije, ravnateljem srodnog tijela ili predstojnikom svojeg ureda. Pomoćnike ravnatelja upravnih organizacija u sastavu ministarstva imenuje ministar.

Ovisno o prirodi posla za koje su osnovane i načinu postupanja to su (državne) uprave, zavodi, ravnateljstva, uredi (i agencije). Kao državne upravne organizacije osnivaju se za određeni djelokrug, a kao organizacije u sastavu ministarstva osnivaju se za pojedino upravno područje djelokruga ministarstva.

Pomoćnici ravnatelja upravljaju pojedinom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom, te obavljaju i druge poslove koje im povjeri ravnatelj ili ministar.

Ti poslovi uključuju:

a) brigu o provedbi zakona i drugih propisa;

b) pripremu nacrta zakona i drugih propisa te donošenje provedbenih propisa po zakonskom ovlaštenju;

c) nadgledanje zakonitosti i pravodobnosti izvršavanja poslova i poduzimanje mjera za osiguravanje učinkovitosti u radu;

d) raspoređivanje poslova i davanje naputaka za rad;

e) brigu o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika;

f) suradnju s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i uprave i drugim pravnim osobama;

g) pripremu stručnih podloga za raspravu i odlučivanje;

h) prikupljanje, sređivanje i razlučivanje podataka od interesa za djelatnost za koju su osnovani;

i) brigu o pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, te poduzimanje mjera za utvrđivanje odgovornosti kod povrede službene dužnosti;

j) obavljanje srodnih poslova utvrđenih zakonom i propisima.

U toj su skupini zanimanja:

1123.11.0 ravnatelj upravne organizacije

1123.21.0 predstojnik Vladinog ureda

1123.31.0 pomoćnik ravnatelja upravne organizacije

DODATAK:

1123.11.0 RAVNATELJ DRŽAVNOGA ZAVODA ZA STATISTIKU

1123.11.0 RAVNATELJ HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

1123.11.0 RAVNATELJ DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

1123.11.0 RAVNATELJ ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1123.11.0 RAVNATELJ DRŽAVNOGA PROTOKOLA

1123.11.0 RAVNATELJ POREZNE UPRAVE

1123.11.0 RAVNATELJ CARINSKE UPRAVE

1123.11.0 GLAVNI DEVIZNI INSPEKTOR

1123.11.0 GLAVNI INSPEKTOR FINANCIJSKE POLICIJE

1123.11.0 GLAVNI DRŽAVNI INSPEKTOR

1123.11.0 RAVNATELJ FONDA MIORH

1123.21.0 PREDSTOJNIK VLADINOGA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO

1123.21.0 ZAMJENIK PREDSTOJNIKA VLADINOGA UREDA

1123.21.0 POMOĆNIK PREDSTOJNIKA VLADINOGA UREDA

1123.31.0 POMOĆNIK RAVNATELJA DRŽAVNE UPRAVE ZA VODE

1123.31.0 POMOĆNIK RAVNATELJA CARINSKE UPRAVE

1123.31.0 POMOĆNIK GLAVNOG INSPEKTORA FINANCIJSKE POLICIJE

1124. DIPLOMATI I DIPLOMATSKI SLUŽBENICI14

Diplomati i diplomatski službenici predstavljaju Republiku Hrvatsku u stranim državama ili međunarodnim organizacijama i obavljaju odgovarajuće poslove u zemlji. U okviru utvrđene vanjske politike razvijaju i unapređuju odnose i suradnju sa stranim državama i međunarodnim organizacijama u državama prijema, odnosno s njihovim predstavnicima u Hrvatskoj. Štite interese Republike Hrvatske i njenih fizičkih i pravnih osoba u državi prijema. Obavještavaju nadležna tijela Republike o prilikama i stanju u državi prijema, odnosno obavještavaju državu prijema o prilikama i stanju u Hrvatskoj. Potiču i pomažu suradnju s inozemstvom u političkom, gospodarskom, kulturnom, znanstvenom i drugim područjima.

Za obavljanje navedenih poslova uspostavljaju se diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu.

Ti poslovi uključuju:

a) predstavljanje Republike Hrvatske u državi prijema;

b) zaštitu interesa Republike i njenih fizičkih i pravnih osoba u državi prijema;

c) razvijanje prijateljskih odnosa i suradnje Republike i države prijema;

d) obavještavanje nadležnih tijela Republike o prilikama i stanju u državi prijema, te obavještavanje države prijema o prilikama i stanju u Hrvatskoj;

e) održavanje i razvijanje sveukupnih veza s predstavnicima stranih država i međunarodnih organizacija u Hrvatskoj;

f) poticanje i pomoć u suradnji s inozemstvom u političkom, gospodarskom, kulturnom, znanstvenom i drugim područjima;

g) stručne poslove u pripremi razgovora, pregovora, sklapanja ili izvršenja međunarodnih ugovora;

h) konzularne poslove (područje unutarnjih poslova, opće uprave, matičarstvo, socijalna skrb i sl.) u državi prijema;

i) srodne poslove.

U toj su skupini zanimanja:

1124.11.0 veleposlanik

1124.21.0 diplomat

1124.31.0 konzul

DODATAK:

1124.11.0 AMBASADOR

1124.21.0 OPUNOMOĆENI MINISTAR MVP

1124.21.0 DIPLOMATSKI SAVJETNIK MVP

1124.21.0 PRVI TAJNIK MVP

1124.21.0 DRUGI TAJNIK MVP

1124.21.0 TREĆI TAJNIK MVP

1124.21.0 ATAŠE

1124.31.0 GENERALNI KONZUL

1124.31.0 KONZUL SAVJETNIK

1124.31.0 KONZUL PRVOG RAZREDA

1124.31.0 KONZUL DRUGOG RAZREDA

1124.31.0 KONZUL TREĆEG RAZREDA

1124.31.0 VICEKONZUL

PODVRSTA 114.

ČELNICI I DUŽNOSNICI ČLANSKIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA15

Čelnici i dužnosnici članskih udruga i humanitarnih organizacija sudjeluju u određivanju i kreiranju, a provode politiku interesnih organizacija, kao što su političke stranke, sindikati, organizacije poslodavaca, gospodarske i strukovne asocijacije, humanitarne i dobrotvorne organizacije, športske udruge i sl., odnosno predstavljaju te udruge i organizacije i djeluju u njihovo ime.

Ti poslovi uključuju određivanje i kreiranje politike, propisa i pravila organizacije, pregovaranje u njezino ime, njezinih članova i relevantnih interesnih skupina; promicanje interesa organizacije, njezinih članova i relevantnih interesnih skupina pred zakonodavnom i izvršnom vlašću te javnošću; planiranje, organiziranje i vođenje sekcija zaduženih za provedbu politike, propisa i pravila određene organizacije; nadgled rada suradnika.

U ovoj su podvrsti skupine zanimanja:

1141. Čelnici i dužnosnici političkih stranaka

1142. Čelnici i dužnosnici sindikata, udruga poslodavaca i srodna zanimanja

1143. Čelnici i dužnosnici interesnih udruga i humanitarnih organizacija

1141. ČELNICI I DUŽNOSNICI POLITIČKIH STRANAKA

Čelnici i dužnosnici političkih stranaka sudjeluju u određivanju i kreiranju politike, propisa i pravila organizacije političkih stranaka, a izravno ih primjenjuju, predstavljaju stranke i djeluju u njihovo ime.

Poslovi uključuju:

a) određivanje i kreiranje politike, propisa i pravila organizacije političke stranke;

b) pregovaranje u ime političke stranke i njezinih članova;

c) planiranje i organiziranje odgovarajućih aktivnosti u ime političke stranke pri izboru za predstavnička tijela ili imenovanju na dužnosti u izvršnoj vlasti;

d) planiranje i organiziranje aktivnosti za učlanjivanje i osposobljavanje članova političke stranke;

e) planiranje, organiziranje i vođenje sekcija zaduženih za provedbu politike, propisa ili pravila organizacije političke stranke;

f) srodne poslove;

g) nadgled rada suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

1141.11.0 čelnik političke stranke

1141.12.0 dužnosnik političke stranke

DODATAK:

1141.11.0 POTPREDSJEDNIK POLITIČKE STRANKE

1141.11.0 PREDSJEDNIK POLITIČKE STRANKE

1141.12.0 TAJNIK POLITIČKE STRANKE

1141.12.0 GLAVNI TAJNIK POLITIČKE STRANKE

1142. ČELNICI I DUŽNOSNICI SINDIKATA, UDRUGA POSLODAVACA I SRODNA ZANIMANJA

Čelnici i dužnosnici organizacija zaposlenika, poslodavaca i sličnih organizacija sudjeluju u određivanju i kreiranju politike, propisa i pravila organiziranja svoje organizacije; neposredno ih primjenjuju, predstavljaju organizacije i njihove članove i djeluju u njihovo ime.

Ti poslovi uključuju:

a) određivanje i kreiranje politike, propisa i pravila organizacije;

b) pregovaranje u ime organizacije i njezinih članova;

c) promicanje interesa organizacije i njezinih članova pred zakonodavnom i izvršnom vlašću te pred javnošću;

d) planiranje i organiziranje aktivnosti za učlanjivanje i obuku članova;

e) planiranje, organiziranje i vođenje odjela zaduženih za provođenje politike, propisa i pravila organiziranja organizacije;

f) srodne poslove;

g) nadgled rada suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

1142.11.0 čelnik sindikata

1142.12.0 dužnosnik sindikata

1142.21.0 čelnik udruge poslodavaca

1142.22.0 dužnosnik udruge poslodavaca

1142.31.0 čelnik strukovne komore

1142.32.0 dužnosnik strukovne komore

DODATAK:

1142.11.0 PREDSJEDNIK SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA

1142.12.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKE UDRUGE SINDIKATA

1142.12.0 TAJNIK KONFEDERACIJE NEZAVISNIH SINDIKATA

1142.12.0 SINDIKALNI POVJERENIK

1142.21.0 PREDSJEDNIK UDRUGE POSLODAVACA

1142.22.0 TAJNIK UDRUGE POSLODAVACA

1142.22.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE

1142.31.0 PREDSJEDNIK ODVJETNIČKE KOMORE

1142.31.0 PREDSJEDNIK LJEKARNIČKE KOMORE

1142.31.0 PREDSJEDNIK JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE

1142.32.0 POTPREDSJEDNIK OBRTNIČKE KOMORE

1142.32.0 TAJNIK STOMATOLOŠKE KOMORE

1142.32.0 TAJNIK UDRUGE P.N.

1143. ČELNICI I DUŽNOSNICI INTERESNIH UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA

Čelnici i dužnosnici interesnih udruga i humanitarnih organizacija sudjeluju u određivanju i kreiranju politike, propisa i pravila organiziranja organizacije (humanitarne, športske, interesne), a neposredno ih primjenjuju, predstavljaju organizaciju i njene članove i djeluju u njihovo ime.

Ti poslovi uključuju:

a) određivanje i kreiranje politike, propisa i pravila organiziranja;

b) pregovaranje u ime organizacije i njezinih članova i relevantnih interesnih skupina;

c) promicanje interesa organizacije i njezinih članova pred zakonodavnom i izvršnom vlašću te pred javnošću;

d) planiranje i organiziranje aktivnosti za učlanjivanje i osposobljavanja članova;

e) planiranje, organiziranje i vođenje odjela zaduženih za provedbu politike, propisa i pravila organiziranja;

f) srodne poslove;

g) nadgled rada suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

1143.11.0 čelnik interesne udruge

1143.12.0 dužnosnik interesne udruge

1143.21.0 čelnik humanitarne organizacije

1143.22.0 dužnosnik humanitarne organizacije

DODATAK:

1143.11.0 PREDSJEDNIK HRVATSKOGA DRUŠTVA EKONOMISTA

1143.11.0 PREDSJEDNIK HRVATSKOGA NOVINARSKOG DRUŠTVA

1143.12.0 POTPREDSJEDNIK DRUŠTVA HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA

1143.12.0 TAJNIK HRVATSKOGA ČASNIČKOG ZBORA

1143.12.0 POTPREDSJEDNIK HRVATSKE MATICE ISELJENIKA

1143.12.0 TAJNIK HRVATSKO-NORVEŠKOGA DRUŠTVA

1143.21.0 PREDSJEDNIK HRVATSKOGA CRVENOG KRIŽA

1143.22.0 POTPREDSJEDNIK LIGE ZA BORBU PROTIV RAKA

1143.22.0 TAJNIK HRVATSKOGA SAVEZA SLIJEPIH

1143.22.0 DUŽNOSNIK HUMANITARNE ORGANIZACIJE P.N.

VRSTA 12.

DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA, USTANOVA I NJIHOVIH DIJELOVA16


Direktori trgovačkih društava ili ustanova s 10 i više zaposlenih određuju i kreiraju politiku te upravljaju djelatnošću društva, ustanova ili njihovih unutarnjih organizacijskih jedinica.

Poslovi u ovoj vrsti obično uključuju: određivanje i kreiranje politike; upravljanje (planiranje, organiziranje, vođenje i kontrola) djelatnosti društava ili ustanova kao cjeline ili njezinih unutarnjih organizacijskih jedinica. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja su ove vrste u podvrstama:

121. Direktori trgovačkih društava i ustanova

122. Direktori dijelova trgovačkih društava i ustanova

123. Direktori službi u trgovačkim društvima i ustanovama

Uputa:

vidi uputu kod roda 1.

PODVRSTA 121.

DIREKTORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA

Direktori trgovačkih društava i ustanova upravljaju društvima ili ustanovama s 10 i više zaposlenih, određuju i kreiraju politiku, planiraju, organiziraju, vode i kontroliraju djelatnost društava ili ustanova, obično pod nadzorom koji provodi uprava ili nadzorni odbor, ili drugo tijelo kojima su odgovorni za poduzete aktivnosti i postignute rezultate.

Ti poslovi uključuju: određivanje i kreiranje politike društva, planiranje, organiziranje, vođenje i kontrola osnovnog djelovanja društva ili ustanove, pod nadzorom koji provodi uprava ili nadzorni odbor; nadziranje djelovanja i rezultata društva ili ustanove; izvještavanje uprave ili nadzornog odbora o rezultatima; predstavljanje društva ili ustanove. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupini:

1210.Generalni i izvršni direktori

1210. GENERALNI I IZVRŠNI DIREKTORI

Generalni i izvršni direktori upravljaju složenim trgovačkim društvima17 ili ustanovama s 10 i više zaposlenih, određuju i kreiraju politiku te planiraju, organiziraju, vode i kontroliraju osnovno poslovanje društva ili ustanove, obično pod nadzorom uprave ili nadzornog odbora, kojima su odgovorni za poduzete poslove i postignute rezultate.

Ti poslovi uključuju:

a) određivanje i kreiranje politike društva ili ustanove

b) upravljanje (planiranje, organiziranje, vođenje i nadzor) osnovnog poslovanja društva ili ustanove;

c) određivanje i vođenje određene politike uz savjetovanje direktora ostalih dijelova trgovačkog društva ili ustanove;

d) nadziranje djelovanja i rezultata društva ili ustanove i izvještavanje nadzornog odbora ili uprave;

e) predstavljanje društva ili ustanove;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

1210.11.0 generalni direktor

1210.12.0 izvršni direktor

1210.13.0 član uprave trgovačkoga društva

1210.21.0 rektor sveučilišta

DODATAK:

1210.11.0 PREDSJEDNIK UPRAVE TRGOVAČKOGA DRUŠTVA

1210.11.0 GENERALNI DIREKTOR USTANOVE

1210.11.0 PREDSJEDNIK USTANOVE

1210.11.0 RAVNATELJ KLINIČKOGA BOLNIČKOG CENTRA

1210.11.0 DIREKTOR JAVNOGA TRGOVAČKOG DRUŠTVA

1210.11.0 GLAVNI DIREKTOR

1210.12.0 DIREKTOR PROJEKTA

1210.12.0 DIREKTOR SEKTORA BANKE

PODVRSTA 122.

DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA

Direktori proizvodnje ili poslovanja društava i ustanova s 10 i više zaposlenih ili njihovih dijelova upravljaju djelatnostima proizvodnje roba ili pružanja usluga, uz nadzor glavnog ili izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva ili ustanove.

Ti poslovi uključuju: upravljanje djelatnošću proizvodnje roba ili pružanja usluga društva ili ustanove (planiranje, organiziranje, vođenje, nadzor); vođenje dnevnih aktivnosti; nadziranje odabira, osposobljavanja i rada osoblja; kritičkog ispitivanja rezultata i izvještavanje glavnog ili izvršnih direktora o njima; suradnju s direktorima drugih organizacijskih jedinica; predstavljanje svoje organizacijske jedinice u suradnji s ostalim dijelovima društva ili ustanove i s vanjskim tijelima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

1221. Direktori proizvodnje poljoprivrednih, lovno­uzgojnih, šumarskih i ribarskih društava

1222. Direktori proizvodnje industrijskih društava

1223. Direktori proizvodnje u građevinskim društvima

1224. Direktori dijelova trgovačkih društava na veliko i malo

1225. Direktori dijelova ugostiteljskih i hotelijerskih društava

1226. Direktori poslovanja društava prijevoza, skladištenja i veza

1227. Direktori dijelova društava za poslovne usluge

1228. Direktori dijelova društava za komunalne i osobne usluge

1229. Direktori društava i ustanova d.n.

Uputa:

u skupinama koje sadrži ova podvrsta zanimanja direktora proizvodnje ili poslovanja razvrstavaju se u devet područja gospodarskih djelatnosti. Da se ova područja detaljnije odrede, potrebno je uputiti na Međunarodnu standardnu klasifikaciju ekonomskih djelatnosti (ISIC). U Hrvatskoj je propisana Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NKD). Ona se temelji na Općoj klasifikaciji djelatnosti Europske unije (NACE Rev.1.), koja je sukladna s ISIC-om. Stoga će se zanimanja direktora proizvodnje ili poslovanja razvrstati prema pripadnosti društva u sljedeće djelatnosti NKD:

- Skupina 1221. obuhvaća direktore proizvodnje u NKD-područjima A (Poljoprivreda, lov i šumarstvo) i B (Ribarstvo).

- Skupina 1222. obuhvaća direktore proizvodnje u NKD-područjima C (Rudarstvo), D (Prerađivačka industrija) i E (Proizvodnja i opskrba električnom energijom, plinom i vodom).

- Skupina 1223. obuhvaća direktore proizvodnje u NKD-području F (Građevinarstvo).

- Skupina 1224. obuhvaća direktore poslovanja u NKD-područjima G (Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila, motocikla i predmeta za osobnu uporabu u kućanstvu).

- Skupina 1225. obuhvaća direktore poslovanja u NKD-području H (Ugostiteljstvo).

- Skupina 1226. obuhvaća direktore poslovanja u NKD-područjima I (Prijevoz, skladištenje i veze).

- Skupine 1227. obuhvaća direktore poslovanja u NKD-područjima J (Financijsko posredovanje) i K (Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge).

- Skupina 1228. obuhvaća direktore poslovanja u NKD-odjeljcima 90. (Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i sanitarne djelatnosti) i 93. (Ostale uslužne djelatnosti) u NKD području O (Ostale društvene, socijalne i osobne uslužne djelatnosti) te području P (Privatna obiteljska djelatnost sa zaposlenim radnicima).

- Skupina 1229. obuhvaća direktore poslovanja (s varijantama ravnatelji, upravitelji i sl.) u NKD-područjima L (Javna uprava, obvezno socijalno osiguranje, osim razreda 7522. (Poslovi obrane), M (Obrazovanje), N (Zdravstvena i socijalna zaštita), Q (Izvanteritorijalne organizacije i tijela) i odjeljak 92. (Rekreacijske, kulturne i športske djelatnosti) u području O.

1221. DIREKTORI PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH, LOVNO-UZGOJNIH, ŠUMARSKIH I RIBARSKIH DRUŠTAVA

Direktori proizvodnje poljoprivrednih, lovno-uzgojnih, šumarskih i ribarskih trgovačkih društava s 10 i više zaposlenih, upravljaju aktivnostima poljoprivrednih i srodnih trgovačkih društava u proizvodnji roba (planiraju, organiziraju, vode i kontroliraju) , uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva.

Ti poslovi uključuju:

a) planiranje, organiziranje, vođenje i kontrola proizvodnih aktivnosti;

b) osiguravanje djelotvornoga korištenja prirodnih bogatstava i ispunjenje plana proizvodnje;

c) planiranje dnevnih poslova;

d) kontrolu troškova;

e) određivanje i vođenje operativnih i administrativnih poslova;

f) nadzor primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih propisa;

g) nadzor odabira, osposobljavanja i rada osoblja;

h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega;

i) srodne poslove;

j) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

1221.11.0 direktor proizvodnje poljoprivrednoga društva

1221.12.0 direktor proizvodnje i poslovanja lovno-uzgojnoga društva

1221.13.0 direktor proizvodnje i poslovanja šumarskoga društva

1221.14.0 direktor proizvodnje ribarskoga društva

DODATAK:

1221.11.0 DIREKTOR RATARSTVA

1221.13.0 UPRAVITELJ UPRAVE ŠUMA

1222. DIREKTORI PROIZVODNJE INDUSTRIJSKIH DRUŠTAVA

Direktori proizvodnje industrijskih trgovačkih društava s 10 i više zaposlenih upravljaju aktivnostima društva u proizvodnji roba (planiraju, organiziraju, vode i nadziru), uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva.

Ti poslovi uključuju:

a) planiranje, organiziranje, vođenje i kontroliranje proizvodnje u tvornicama, rudnicima i kamenolomima, vađenje sirove nafte i zemnog plina te proizvodnju i distribuciju električne energije, plina i vode;

b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava, osoblja i ispunjavanje planova proizvodnje;

c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama proizvodnje;

d) kontrolu troškova;

e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka;

f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka;

g) nadgledanje odabira, osposobljavanja i rada osoblja;

h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega;

i) srodne poslove;

j) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

1222.11.0 tehnički direktor rudnika

1222.21.0 tehnički direktor društva za industrijsku proizvodnju

1222.31.0 direktor održavanja opreme

DODATAK:

1222.11.0 DIREKTOR PROIZVODNJE NAFTE I PLINA

1222.11.0 DIREKTOR NAFTNORUDARSKIH RADOVA

1222.11.0 TEHNIČKI RUKOVODITELJ KAMENOLOMA

1222.11.0 RUKOVODITELJ GLINOKOPA

1222.21.0 DIREKTOR PROIZVODNJE DRUŠTVA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

1222.21.0 TEHNIČKI DIREKTOR ELEKTRANE

1222.21.0 TEHNIČKI DIREKTOR PLINARE

1222.21.0 TEHNIČKI DIREKTOR VODOVODA

1222.21.0 DIREKTOR POGONA

1222.21.0 DIREKTOR TEHNIČKOGA SEKTORA TVORNICE

1222.31.0 DIREKTOR ODRŽAVANJA NAFTNORUDARSKIH POSTROJENJA

1222.31.0 DIREKTOR ODRŽAVANJA STROJEVA

1223. DIREKTORI PROIZVODNJE U GRAĐEVINSKIM DRUŠTVIMA

Direktori proizvodnje u građevinskim trgovačkim društvima s 10 i više zaposlenih upravljaju građevinskim radovima društva (planiraju, organiziraju, vode i kontroliraju), uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica trgovačkog društva.

Ti poslovi uključuju:

a) planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu građevinskih radova društva;

b) osiguravanje učinkovitog korištenja financijskih sredstava, materijala i osoblja u ispunjavanju plana gradnje;

c) planiranje i upravljanje dnevnim poslovanjem;

d) kontrolu troškova;

e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka;

f) nadzor primjene građevinskih i drugih propisa (o sigurnosti na radu, zaštiti od požara) i sličnih postupaka;

g) nadgledanje odabira, osposobljavanja i rada osoblja;

h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega;

i) srodne poslove;

j) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

1223.11.0 direktor operative građevinskoga društva

DODATAK:

1223.11.0 GRAĐEVINSKI DIREKTOR ZA INOZEMNE RADOVE

1223.11.0 TEHNIČKI DIREKTOR GRAĐEVINSKOGA DRUŠTVA

1223.11.0 TEHNIČKI DIREKTOR ODRŽAVANJA ZGRADA

1223.11.0 TEHNIČKI DIREKTOR NISKOGRADNJE

1224. DIREKTORI DIJELOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO

Direktori dijelova trgovačkih društava na veliko i malo s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnostima trgovine (planiraju, organiziraju, vode i kontroliraju); pod nadzorom glavnog direktora ili izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva.

Ti poslovi uključuju:

a) planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu aktivnosti trgovine kojom se bavi društvo;

b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja i ispunjavanje planova poslovanja;

c) planiranje i kontrolu dnevnih aktivnosti trgovine;

d) kontrolu troškova;

e) određivanje mjera i nadzor nad vođenjem operativnih i administrativnih poslova;

f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka;

g) nadgledanje odabira, osposobljavanja i rada osoblja;

h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega;

i) srodne poslove;

j) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

1224.11.0 direktor poslovne jedinice trgovine

DODATAK:

1224.11.0 DIREKTOR POSLOVANJA VELETRGOVAČKOG DRUŠTVA

1224.11.0 DIREKTOR TRGOVAČKOG PREDSTAVNIŠTVA

1224.11.0 DIREKTOR ROBNE KUĆE

1225. DIREKTORI DIJELOVA UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA

Direktori dijelova ugostiteljskih i hotelijerskih trgovačkih društava s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnošću društva u pružanju smještaja, prehrane i srodnih usluga (planiraju, organiziraju, vode i kontroliraju), uz nadzor glavnog i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva.

Ti poslovi uključuju:

a) planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu djelatnosti u pružanju smještaja, prehrane i srodnih usluga;

b) osiguranje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava, osoblja i ispunjavanje planova;

c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama;

d) kontrolu troškova;

e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka;

f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka;

g) nadgledanje odabira, osposobljavanja i rada osoblja;

h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega;

i) srodne poslove;

j) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

1225.11.0 direktor poslovanja ugostiteljskoga društva

1225.12.0 direktor hotelskoga poslovanja

1225.21.0 direktor poslovanja društva za smještaj gostiju

1225.31.0 direktor restoranskoga poslovanja

DODATAK:

1225.11.0 DIREKTOR UGOSTITELJSTVA

1225.11.0 DIREKTOR HRANE I PIĆA

1225.31.0 DIREKTOR PRIPREMNICE HRANE

1226 DIREKTORI POSLOVANJA DRUŠTAVA PRIJEVOZA, SKLADIŠTENJA I VEZA

Direktori poslovanja društava prijevoza, skladištenja i veza s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnost društva u pružanju tih usluga (planiraju, organiziraju, vode i kontroliraju), uz potpuni nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva.

Ti poslovi uključuju:

a) planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu djelatnosti društva u pružanju odgovarajućih usluga korisnicima;

b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava i osoblja te ispunjavanje planova;

c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama pružanja usluga;

d) kontrolu troškova;

e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka;

f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka;

g) nadgledanje odabira, osposobljavanja i rada osoblja;

h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega;

i) srodne poslove;

j) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

1226.11.0 šef željezničkoga prometa

1226.12.0 direktor poslovanja društva za cestovni promet

1226.13.0 direktor poslovanja špediterskoga društva

1226.14.0 direktor prometa autobusnoga kolodvora

1226.15.0 direktor prekrcajne operative

1226.16.0 direktor međunarodnog putničkog prometa u društvu

1226.17.0 direktor međunarodnog teretnoga prometa u društvu

1226.18.0 direktor prijevoza opasnih tvari u društvu

1226.19.0 direktor prijevoza u brodarskom društvu

1226.21.0 direktor poslovanja društva za zračni promet

1226.22.0 direktor prihvata i otpreme u zračnoj luci

1226.31.0 direktor pošta

1226.32.0 direktor telekomunikacija

1226.41.0 direktor poslovanja društva za cjevovodni transport

1226.42.0 direktor poslovanja skladišta

1226.51.0 direktor poslovanja putničke i turističke agencije

1226.61.0 direktor poslovanja društva za ostale usluge u prometu

DODATAK:

1226.11.0 ŠEF KOLODVORA

1226.11.0 ŠEF ORGANIZACIJSKE JEDINICE ŽELJEZNI-ČKOGA PRIJEVOZA

1226.12.0 DIREKTOR AUTO PRIJEVOZA

1226.12.0 DIREKTOR PUTNIČKOGA CESTOVNOG PROMETA

1226.12.0 DIREKTOR PROMETNOGA SEKTORA U CESTOVNOM PROMETU

1226.13.0 DIREKTOR SEKTORA TRANSPORTNE AGENCIJE

1226.13.0 DIREKTOR SEKTORA POMORSKE AGENCIJE

1226.13.0 DIREKTOR POSLOVNE JEDINICE POMORSKE AGENCIJE

1226.15.0 DIREKTOR LUČKOGA TERMINALA

1226.15.0 DIREKTOR LUČKE OPERATIVE

1226.15.0 DIREKTOR OPERATIVE PRISTANIŠTA I TERMINALA

1226.21.0 DIREKTOR LETAČKIH POSLOVA

1226.21.0 DIREKTOR SEKTORA ZRAČNOGA PROMETA

1226.22.0 POMOĆNIK DIREKTORA ZA USLUGE U ZRAČNOJ LUCI

1226.22.0 DIREKTOR ZA USLUGE U ZRAČNOJ LUCI

1226.31.0 DIREKTOR SEKTORA, SLUŽBE POŠTANSKOGA PROMETA

1226.31.0 DIREKTOR SEKTORA, SLUŽBE ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV

1226.31.0 DIREKTOR POŠTANSKOGA CENTRA

1226.31.0 UPRAVITELJ POŠTE

1226.32.0 DIREKTOR TELEKOMUNIKACIJSKOGA CENTRA

1226.32.0 DIREKTOR SEKTORA, SLUŽBE TELEKOMUNIKACIJSKOGA PROMETA

1226.32.0 DIREKTOR SEKTORA, SLUŽBE INVESTICIJA U TELEKOMUNIKACIJSKOM SUSTAVU

1226.41.0 DIREKTOR TRANSPORTA PLINA

1226.51.0 DIREKTOR TURISTIČKE ZAJEDNICE

1226.61.0 DIREKTOR MARINE

1227. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE

Direktori dijelova trgovačkih društava za poslovne usluge s 10 i više zaposlenih upravljaju aktivnostima društva u pružanju poslovnih usluga vanjskim korisnicima (planiraju, organiziraju, vode i kontroliraju), uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva.

Ti poslovi uključuju:

a) planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu pružanja poslovnih usluga vanjskim korisnicima, kao što su bankovni poslovi, osiguranje, poslovi s nekretninama, obrada podataka, istraživanje tržišta, računovodstvo, arhitektonski poslovi i inženjering, poslovi prostornog uređenja, čišćenje objekata, tehnička ispitivanja i analize, reklamiranje i pakiranje;

b) osiguravanje učinkovitog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te osoblja i ispunjavanje planova;

c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama;

d) kontrolu troškova;

e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih poslova;

f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka;

g) nadgledanje odabira, osposobljavanja i rada osoblja;

h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega;

i) srodne poslove;

j) nadgled ostalih suradnika.

U toj skupini su zanimanja:

1227.11.0 direktor direkcije banke

1227.21.0 direktor poslovanja društva za financijsko posredovanje

1227.31.0 direktor poslovanja privatnih agencija i fondova

1227.41.0 direktor poslovanja osiguravajućega društva

1227.51.0 direktor poslovanja društva za promet nekretninama

1227.61.0 direktor poslovanja društva za iznajmljivanje

1227.62.0 direktor poslovanja društva za urbanizam

1227.71.0 direktor poslova uspostave informatičkog sustava

1227.72.0 direktor odjela za informatičke usluge

1227.81.0 direktor poslovanja društva za istraživanje i razvoj

1227.82.0 direktor za organizaciju rada

1227.91.0 direktor poslovanja društva za nespomenute poslovne usluge

1227.92.0 prokurist

DODATAK:

1227.11.0 DIREKTOR PODRUŽNICE BANKE

1227.31.0 DIREKTOR POSLOVANJA REKLAMNE AGENCIJE

1227.41.0 DIREKTOR FILIJALE OSIGURAVAJUĆEGA DRUŠTVA

1227.41.0 DIREKTOR SEKTORA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

1227.61.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME

1227.61.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE VOZILA I PLOVILA

1227.62.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE

1227.81.0 DIREKTOR POSLOVANJA INSTITUTA

1227.82.0 DIREKTOR ZA SUSTAV KVALITETE

1227.82.0 MENADŽER KVALITETE

1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ARHITEKTURU I INŽENJERING

1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE

1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJA I ANALIZE

1227.91.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE

1228. DIREKTORI DIJELOVA DRUŠTAVA ZA KOMUNALNE I OSOBNE USLUGE

Direktori dijelova trgovačkih društava za komunalne i osobne usluge s 10 i više zaposlenih upravljaju djelatnost društva u pružanju usluga korisnicima (planiraju, organiziraju, vode i kontroliraju), uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva.

Ti poslovi uključuju:

a) planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu djelatnosti društva u pružanju komunalnih i osobnih usluga;

b) osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava osoblja te ispunjavanje planova;

c) planiranje i upravljanje dnevnim operacijama;

d) kontrolu troškova;

e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka;

f) nadziranje primjene propisa o sigurnosti na radu i sličnih postupaka;

g) nadgledanje odabira, osposobljavanja i rada osoblja;

h) predstavljanje organizacijske jedinice u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega;

i) srodne poslove;

j) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

1228.11.0 direktor poslovanja društva za uklanjanje otpadnih voda

1228.21.0 direktor poslovanja društva komunalne čistoće

1228.31.0 direktor poslovanja društva za osobne usluge

DODATAK:

1228.21.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE

1228.31.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PRANJE I KEMIJSKO ČIŠĆENJE

1228.31.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA KOZMETIČARSKE I FRIZERSKE USLUGE

1229. DIREKTORI DRUŠTAVA I USTANOVA D.N.

Ova skupina obuhvaća zanimanja direktora poslovanja trgovačkih društava i ustanova s 10 i više zaposlenih koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 122. (Direktori dijelova trgovačkih društava i ustanova).

Ovamo bi se, na primjer, trebali razvrstati direktori koji upravljaju (planiraju, organiziraju, vode i kontroliraju) djelatnošću društva ili ustanove u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi, rekreaciji, kulturi i športu te usluge izvanteritorijalnih organizacija i tijela.

U tom slučaju ti poslovi obuhvaćaju:

a) planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu djelatnosti državnog i privatnog obrazovanja;

b) planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu u djelatnostima kulture, športa, rekreacije i priredaba;

c) planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu u djelatnostima zdravstva i veterine;

d) planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu u djelatnostima kao što su financijsko savjetovanje, poduzetničko i poslovno savjetovanje, primjena propisa i slično;

e) planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu u djelatnostima programa socijalne skrbi koje financira država;

f) planiranje, organiziranje, vođenje i kontrola u djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

1229.11.0 dekan

1229.12.0 ravnatelj škole

1229.13.0 ravnatelj predškolske ustanove

1229.21.0 ravnatelj poslovanja ustanove za kulturu

1229.22.0 direktor poslovanja društva za filmsku i video djelatnost

1229.23.0 producent

1229.24.0 direktor poslovanja nakladničkog društva

1229.25.0 organizator televizijske i filmske produkcije

1229.26.0 organizator glazbene i glazbenoscenske produkcije

1229.31.0 ravnatelj poslovanja zdravstvene ustanove

1229.32.0 ravnatelj poslovanja veterinarske ustanove

1229.41.0 ravnatelj poslovanja društva za intelektualne usluge

1229.61.0 ravnatelj ustanove socijalnog rada

1229.62.0 voditelj područne službe

1229.71.0 športski direktor

1229.72.0 direktor športskog objekta

1229.81.0 direktor botaničkog vrta

1229.82.0 direktor zoološkog vrta

1229.83.0 direktor nacionalnog parka

1229.84.0 direktor za ekološke poslove

1229.91.0 direktor izvanteritorijalne organizacije

DODATAK:

1229.11.0 PRODEKAN ZA NASTAVU

1229.12.0 RAVNATELJ OSNOVNE ŠKOLE

1229.12.0 RAVNATELJ SREDNJE ŠKOLE

1229.12.0 RAVNATELJ PRIVATNE ŠKOLE

1229.12.0 RAVNATELJ UČENIČKOG DOMA

1229.21.0 TEHNIČKI DIREKTOR POZORNICE

1229.21.0 UMJETNIČKI DIREKTOR

1229.21.0 INTENDANT KAZALIŠTA

1229.21.0 DIREKTOR KAZALIŠTA

1229.21.0 RAVNATELJ OPERE

1229.21.0 RAVNATELJ DRAME

1229.21.0 RAVNATELJ BALETA

1229.21.0 UPRAVITELJ TEHNIKE KAZALIŠTA

1229.21.0 POMOĆNIK RAVNATELJA TEHNIKE RADIJA

1229.21.0 DIREKTOR MUZEJA

1229.21.0 DIREKTOR GALERIJE

1229.21.0 RAVNATELJ ARHIVA

1229.21.0 RAVNATELJ KNJIŽNICE

1229.21.0 VODITELJ KNJIŽNICE U SASTAVU

1229.21.0 RAVNATELJ RESTAURATORSKOG ZAVODA

1229.22.0 POMOĆNIK DIREKTORA FILMSKE EKIPE

1229.22.0 DIREKTOR FILMA

1229.23.0 GLAZBENI PRODUCENT

1229.23.0 FILMSKI PRODUCENT

1229.23.0 TELEVIZIJSKI PRODUCENT

1229.23.0 PRODUCENT RADIJA

1229.23.0 VIDEOPRODUCENT

1229.25.0 VOĐA SNIMANJA

1229.25.0 ORGANIZATOR SNIMANJA

1229.25.0 ORGANIZATOR FILMSKE I TELEVIZIJSKE PROIZVODNJE

1229.25.0 REALIZATOR TELEVIZIJSKE PRODUKCIJE

1229.25.0 ORGANIZATOR RADIJSKE PROIZVODNJE

1229.26.0 GLAZBENI MENADŽER

1229.31.0 RAVNATELJ DOMA ZDRAVLJA

1229.31.0 RAVNATELJ BOLNICE

1229.31.0 POMOĆNIK RAVNATELJA ZDRAVSTVENE USTANOVE

1229.41.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FINANCIJSKO SAVJETOVANJE

1229.41.0 DIREKTOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA PODUZETNIČKO I POSLOVNO SAVJETOVANJE

1229.62.0 PROČELNIK PODRUČNE SLUŽBE ZAPOŠLJAVANJA

1229.71.0 DIREKTOR DRUŠTVA ZA ŠPORTSKU REKREACIJU

1229.72.0 DIREKTOR STADIONA

PODVRSTA 123.

DIREKTORI SLUŽBI U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I USTANOVAMA

Direktori službi u trgovačkim društvima i ustanovama s 10 i više zaposlenih, upravljaju djelatnošću službi (planiraju, organiziraju, vode i kontroliraju), uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica društva ili ustanove.

Ti poslovi uključuju: planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu rada službi; nadzor odabira, osposobljavanja i rada osoblja; nadzor postignutih rezultata i izvještavanje glavnog direktora i izvršnih direktora; suradnju s direktorima ostalih organizacijskih jedinica; predstavljanje službe u suradnji s ostalim dijelovima društva ili izvan njega.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

1231. Direktori ekonomsko-financijskih službi

1232. Direktori pravnih, kadrovskih i općih službi

1233. Direktori službi marketinga i srodna zanimanja

1234. Direktori službi promidžbe

1235. Direktori nabavnih i distributivnih službi

1236. Direktori informatičkih službi

1237. Direktori razvojno­istraživačkih službi

1239. Direktori službi d.n.

1231. DIREKTORI EKONOMSKO-FINANCIJSKIH SLUŽBI

Direktori ekonomsko-financijskih službi upravljaju račnovodstvenim i financijskim poslovima trgovačkog društva i ustanova s 10 i više zaposlenih (planiraju, organiziraju, vode i kontroliraju), uz potpuni nadzor izvršnih direktora i nadzornog odbora te uz konzultiranje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica.

Ti poslovi uključuju:

a) planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu računovodstvenih i financijskih poslova trgovačkoga društva;

b) ocjenu financijske situacije trgovačkog društva, pripremu proračuna;

c) nadgled i kontrolu nad provedbom zakona i propisa;

d) nadzor i informiranje o ekonomskom i financijskom položaju i planovima likvidnosti trgovačkog društva;

e) kontrolu troškova i osiguranje djelotvornog korištenja sredstava;

f) uspostavu i kontrolu operativnih postupaka;

g) planiranje dnevnih poslova i upravljanje njima;

h) nadgledanje odabira, osposobljavanja i rada osoblja;

i) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega;

j) srodne poslove;

k) nadgled ostalih suradnika.

U toj skupini su zanimanja:

1231.11.0 direktor financija i računovodstva

1231.12.0 direktor kontrolinga

1231.13.0 direktor unutarnje financijske kontrole

1231.21.0 direktor službe osiguravajućeg društva

DODATAK:

1231.11.0 FINANCIJSKI MENADŽER

1231.11.0 FINANCIJSKI DIREKTOR

1231.13.0 GLAVNI INTERNI INSPEKTOR PT PROMETA

1231.21.0 DIREKTOR SLUŽBE LIKVIDACIJE ŠTETA U OSIGURANJU

1232. DIREKTORI PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH SLUŽBI

Direktori pravnih, kadrovskih i općih službi upravljaju politikom prema osoblju i gospodarskim odnosima društva ili ustanove s 10 i više zaposlenih (planiraju, organiziraju, vode i kontroliraju), uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica društva.

Ti poslovi uključuju:

a) planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu politike prema osoblju i gospodarskim odnosima društva ili ustanove;

b) planiranje i organiziranje postupaka za zapošljavanje, osposobljavanje radnika, promicanje, određivanje strukture plaća i pregovaranje o plaćama, suradnju i konzultacije s radnicima te srodna kadrovska pitanja;

c) nadgledanje sigurnosnih, zdravstvenih i srodnih programa i aktivnosti uz sudjelovanje svih zainteresiranih;

d) kontrolu troškova i osiguravanje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava;

e) uspostavljanje i vođenje operativnih i administrativnih postupaka;

f) planiranje i rukovođenje dnevnim poslovima;

g) nadgled odabira, osposobljavanja i rada osoblja;

h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega;

i) srodne poslove;

j) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

1232.11.0 direktor pravne, kadrovske i opće službe

DODATAK:

1232.11.0 DIREKTOR PRAVNE SLUŽBE

1232.11.0 DIREKTOR KADROVSKE SLUŽBE

1232.11.0 DIREKTOR OPĆE SLUŽBE

1233. DIREKTORI SLUŽBI MARKETINGA I SRODNA ZANIMANJA

Direktori službi marketinga i srodna zanimanja upravljaju aktivnostima marketinga i prodaje trgovačkoga društva s 10 i više zaposlenih (planiraju, organiziraju, vode i konroliraju), pod nadzorom glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica.

Ti poslovi uključuju:

a) planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu djelatnosti prodaje i marketinga društva;

b) planiranje i organiziranje posebnih programa prodaje i marketinga temeljenih na izvješćima o prodaji i marketinškim procjenama;

c) određivanje cijena, uvjeta isporuke i rabata, troškova akcija unapređenja prodaje, metoda prodaje i posebnih stimulacija;

d) kontrolu troškova i osiguravanje učinkovitog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te osoblja;

e) određivanje mjera i nadzor nad vođenjem operativnih i administrativnih poslova;

f) planiranje i kontrolu dnevnih operacija;

g) nadgledanje odabira, osposobljavanja i rada osoblja;

h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega;

i) srodne poslove;

j) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

1233.11.0 direktor marketinga

1233.21.0 direktor prodaje

1233.22.0 direktor komercijalne službe

1233.31.0 direktor prodajne promocije

DODATAK:

1233.21.0 DIREKTOR MALOPRODAJE TRGOVAČKOGA DRUŠTVA

1233.21.0 DIREKTOR IZVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA

1233.21.0 DIREKTOR SLUŽBE PRODAJE I PRIBAVE OSIGURANJA

1233.21.0 DIREKTOR ODJELA PRODAJE OSIGURANJA

1233.22.0 DIREKTOR IZVOZA I UVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA

1233.22.0 KOMERCIJALNI DIREKTOR

1233.22.0 DIREKTOR NABAVE I PRODAJE

1234. DIREKTORI SLUŽBI PROMIDŽBE

Direktori službi promidžbe upravljaju aktivnostima promidžbe, odnosa s javnošću i obavještavanja javnosti o trgovačkom društvu ili ustanovi s 10 i više zaposlenih (planiraju, organiziraju, vode i kontroliraju), pod nadzorom glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica.

Ti poslovi uključuju:

a) planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu djelatnosti promidžbe, oglašavanja, odnosa s javnošću i obavještavanje javnosti o društvu ili ustanovi;

b) pregovore o ugovorima za oglašavanje s predstavnicima novinstva, radija i televizije, športskih organizacija, ustanova iz kulture i reklamnih agencija;

c) planiranje i vođenje posebnih programa radi obavještavanja sredstava javnog priopćavanja o planovima, postignućima i stajalištima društva ili ustanove;

d) planiranje i vođenje aktivnosti za pribavljanje sredstava u humanitarne i slične svrhe;

e) nadzor nad troškovima i osiguravanje korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja;

f) određivanje mjera i nadzor nad operativnim i administrativnim poslovima;

g) planiranje i kontrolu dnevnih aktivnosti;

h) nadgledanje odabira, osposobljavanja i rada osoblja;

i) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega;

j) srodne poslove;

k) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

1234.11.0 direktor službe za oglašavanje

1234.21.0 direktor poslova za odnose s javnošću

DODATAK:

1234.11.0 DIREKTOR SEKTORA PROPAGANDE

1234.11.0 DIREKTOR SEKTORA REKLAME

1235. DIREKTORI NABAVNIH I DISTRIBUTIVNIH SLUŽBI

Direktori nabavnih i distributivnih službi upravljaju nabavu i distribuciju trgovačkog društva ili ustanove s 10 i više zaposlenih (planiraju, organiziraju, vode i kontroliraju), pod nadzorom glavnoga direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima drugih organizacijskih jedinica.

Ti poslovi uključuju:

a) planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu skladištenja te nabave i distribucije društva ili ustanove;

b) pregovore s dobavljačima o kupnji robe, ugovaranje prihvatljive cijene i jamstava za kvalitetu kupljene robe;

c) planiranje i uspostavu sustava za inventuru;

d) nadziranje troškova i osiguravanje korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja;

e) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka;

f) planiranje i kontrolu dnevnih aktivnosti;

g) nadgledanje odabira, osposobljavanja i rada osoblja;

h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega;

i) srodne poslove;

j) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

1235.11.0 direktor nabave

1235.21.0 direktor distribucije

1235.31.0 direktor skladišne službe

DODATAK:

1235.11.0 DIREKTOR UVOZA VELETRGOVAČKOGA DRUŠTVA

1235.21.0 DIREKTOR DISTRIBUTIVNOGA CENTRA

1235.31.0 DIREKTOR HLADNJAČE

1235.31.0 DIREKTOR SILOSA

1236. DIREKTORI INFORMATIČKIH SLUŽBI

Direktori službi za informatičke poslove upravljaju službom za informatičke poslove u trgovačkom društvu ili ustanovi s 10 i više zaposlenih (planiraju, organiziraju, vode i kontroliraju), uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica.

Ti poslovi uključuju:

a) planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu informatičkih poslova društva ili ustanove;

b) usmjeravanje odabira, postavljanja, upotrebe i održavanja računalne opreme i programske podrške te ugovaranja informatičkih usluga za vanjske korisnike;

c) planiranje ukupne politike obrade podataka u trgovačkom društvu ili ustanovi te koordiniranje aktivnosti na pronalaženju alternativnih rješenja;

d) nadzor troškova i osiguravanje učinkovite upotrebe materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja;

e) uspostavu i usmjeravanje operativnih i administrativnih postupaka;

f) planiranje i usmjeravanje dnevnih radova;

g) nadgled odabira, osposobljavanja i rada osoblja;

h) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu ili izvan njega;

i) srodne poslove;

j) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

1236.11.0 direktor informatičke službe

1237. DIREKTORI RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKIH SLUŽBI

Direktori razvojno­istraživačkih službi upravljaju istraživačkim i razvojnim djelatnostima društva ili ustanove s 10 i više zaposlenih (planiraju, organiziraju, vode i kontroliraju), uz nadzor glavnog direktora i izvršnih direktora te uz savjetovanje s direktorima ostalih organizacijskih jedinica.

Ti poslovi uključuju:

a) planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu istraživačkih i razvojnih djelatnosti društva ili ustanove radi razvijanja novih ili unapređenja postojećih tehničkih procesa, proizvoda i upotrebe materijala;

b) planiranje cjelokupnog programa istraživanja i razvoja društva ili ustanove te određivanje ciljeva i utvrđivanje potrebnih troškova;

c) kontrolu troškova i osiguranje djelotvornog korištenja materijalnih i financijskih sredstava te osoblja;

d) uspostavu i vođenje operativnih i administrativnih postupaka;

e) planiranje dnevnih poslova i upravljanje njima;

f) nadgled odabira, osposobljavanja i rada osoblja;

g) predstavljanje službe u okviru nadležnosti u trgovačkom društvu i izvan njega;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

1237.11.0 direktor razvojno-istraživačke službe

DODATAK:

1237.11.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE

1237.11.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA

1237.11.0 DIREKTOR SEKTORA RAZVOJA POŠTANSKOGA PROMETA

1237.11.0 DIREKTOR RAZVOJA ŽELJEZNIČKOGA PROMETA

1237.11.0 DIREKTOR LABORATORIJSKIH ISTRAŽIVANJA

1237.11.0 DIREKTOR RAZVOJNOG SEKTORA

1239. DIREKTORI SLUŽBI D.N.

Ova skupina obuhvaća zanimanja direktora službi u trgovačkom društvu ili ustanovi s 10 i više zaposlenih koja nisu nigdje razvrstana unutar podvrste 123. (Direktori službi u društvima i ustanovama).

U toj su skupini zanimanja:

1239.11.0 direktor internoga glasila

1239.12.0 direktor zaštite okoliša i sigurnosti na radu

1239.13.0 direktor zaštitarske službe

1239.21.0 direktor službe plana i analize

1239.31.0 direktor službe p.n.

DODATAK:

1239.21.0 DIREKTOR LOGISTIKE

VRSTA 13.

DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA


Direktori malih trgovačkih društava ili ustanova s 0-9 zaposlenih upravljaju raznim malim tvrtkama koje vode u svoje ime ili u ime vlasnika. U većini slučajeva poslovi tih zanimanja bit će širi od poslova direktora u većim trgovačkim društvima i ustanovama. Posao mogu obavljati i uz pomoć osoba koje nisu direktori. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.

Poslovi tih direktora obično uključuju: upravljanje trgovačkim društvom ili ustanovom (planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu); vođenje dnevnih poslova i nadgled postignutih rezultata; pregovore s dobavljačima, kupcima i drugim društvima; planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava te odabira osoblja; izvještavanje vlasnika, ako postoji; nadgled ostalih radnika.

Zanimanja su ove vrste u podvrsti:

131. Direktori malih trgovačkih društava i ustanova

PODVRSTA 131.

DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I USTANOVA

Direktori malih trgovačkih društava i ustanova s 0-9 zaposlenih upravljaju (planiraju, organiziraju, vode i kontroliraju) raznim malim tvrtkama koje vode u svoje ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori.

Ti poslovi obično uključuju: upravljanje (planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu); vođenje dnevnih poslova i nadgledanje postignutih rezultata; pregovore s dobavljačima, kupcima i drugim društvima; planiranje i kontroliranje korištenja materijalnih i financijskih sredstava i odabira osoblja; izvještavanje vlasnika, ako postoji; nadgled ostalih radnika.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

1311. Direktori malih poljoprivrednih, lovno­uzgojnih, šumarskih, ribarskih društava

1312. Direktori malih proizvodnih društava

1313. Direktori malih građevinskih društava

1314. Direktori malih trgovačkih društava na veliko i malo

1315. Direktori malih ugostiteljskih i hotelijerskih društava

1316. Direktori malih društava za prijevoz, skladištenje i veze

1317. Direktori malih društava za poslovne usluge

1318. Direktori malih društava za osobne usluge

1319. Direktori malih društava i ustanova d.n.

Uputa:

vidi uputu kod podvrste 122. (Direktori dijelova trgovačkih društava i ustanova).

1311. DIREKTORI MALIH POLJOPRIVREDNIH, LOVNO-UZGOJNIH, ŠUMARSKIH RIBARSKIH DRUŠTAVA

Direktori malih poljoprivrednih, lovno-uzgojnih, šumarskih i ribarskih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju tim društvima, te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju, organiziraju, vode i kontroliraju djelatnost društva. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.

Ti poslovi uključuju:

a) planiranje proizvodnje i upravljanje njome;

b) procjenu prihoda i rashoda;

c) pregovore s dobavljačima i kupcima;

d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja;

e) vođenje dnevnih poslova;

f) izvještavanje vlasnika, ako postoji;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih suradnika.

Uputa:

ova skupina sadrži zanimanja direktora u poljoprivrednim, lovno-uzgojnim, šumarskim i ribarskim trgovačkim društvima s 0-9 zaposlenih. Osobe koje se izjašnjavaju kao farmer, lovac, šumar, ribar i slično razvrstavaju se u rod 6.

U toj su skupini zanimanja:

1311.11.0 direktor maloga poljoprivrednog gospodarstva

1311.12.0 direktor maloga vrtlarskog društva

1311.13.0 direktor maloga rasadnika

1311.14.0 direktor maloga društva za poljoprivredne radove

1311.21.0 direktor maloga lovno-uzgojnog društva

1311.22.0 direktor maloga lovišta

1311.31.0 direktor maloga šumarskog društva

1311.32.0 direktor maloga šumarskog rasadnika

1311.41.0 direktor maloga ribarskog društva

1312.DIREKTORI MALIH PROIZVODNIH DRUŠTAVA

Direktori malih proizvodnih trgovačkih društava, s 0-9 zaposlenih upravljaju malim proizvodnim društvima te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju, organiziraju, vode i kontroliraju aktivnosti društva. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.

Ti poslovi uključuju:

a) planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu proizvodnje;

b) procjenu prihoda i rashoda;

c) pregovore s dobavljačima i kupcima;

d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja;

e) vođenje dnevnih poslova;

f) izvještavanje vlasnika, ako postoji;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

1312.11.0 direktor maloga proizvodnog društva

DODATAK:

1312.11.0 DIREKTOR MALE MLJEKARE

1312.11.0 DIREKTOR MALOGA LIMARSKOG POGONA

1312.11.0 DIREKTOR MALOGA USLUŽNOG SERVISA

1313.DIREKTORI MALIH GRAĐEVINSKIH DRUŠTAVA

Direktori malih građevinskih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju građevinskim društvima (soboslikarskim, lakirerskim, građevinskoobrtničkim i instalaterskim) te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju, organiziraju, vode i kontroliraju aktivnosti društva. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.

Ti poslovi uključuju:

a) planiranje, organiziranje, vođenje i kontrola djelovanja društva;

b) procjenu prihoda i rashoda;

c) pregovore s dobavljačima, kupcima i drugima;

d) planiranje i nadzor korištenja financijskih sredstava, materijala i rada osoblja;

e) vođenje dnevnih poslova;

f) izvještavanje vlasnika, ako postoji;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

1313.11.0 direktor maloga građevinskog društva

DODATAK:

1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ELEKTROINSTALATERSKE RADOVE

1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PLINOINSTALATERSKE RADOVE

1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZOLACIJSKE RADOVE

1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE

1313.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA VISOKOGRADNJU

1313.11.0 UPRAVITELJ ZGRADE

1314. DIREKTORI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA VELIKO I MALO

Direktori malih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju društvima te u svoje ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju, organiziraju, vode i kontroliraju aktivnost društva. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.

Ti poslovi uključuju:

a) planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu poslovanja društva;

b) procjenu prihoda i rashoda;

c) pregovore s dobavljačima i kupcima;

d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja;

e) vođenje dnevnih poslova;

f) izvještavanje vlasnika, ako postoji;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

1314.11.0 direktor male trgovine

DODATAK:

1314.11.0 DIREKTOR PRODAJE POŠTOM

1314.11.0 DIREKTOR MALOGA SAMOPOSLUŽIVANJA

1315. DIREKTORI MALIH UGOSTITELJSKIH I HOTELIJERSKIH DRUŠTAVA

Direktori malih ugostiteljskih i hotelijerskih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih upravljaju malim ugostiteljskim objektima i hotelima te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju, organiziraju, vode i kontroliraju aktivnosti društva. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.

Ti poslovi uključuju:

a) planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu poslovanja društva;

b) procjenu prihoda i rashoda;

c) pregovore s dobavljačima i kupcima;

d) planiranje i nadzor korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja;

e) vođenjenje dnevnih poslova;

f) izvještavanje vlasnika, ako postoji;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

1315.11.0 direktor maloga hotela

1315.21.0 direktor maloga restorana

1315.31.0 direktor male kavane

1315.41.0 direktor maloga disko-bara

DODATAK:

1315.11.0 DIREKTOR MALOGA PANSIONA

1315.11.0 DIREKTOR MALOGA MOTELA

1315.11.0 DIREKTOR MALOGA KAMPA

1315.11.0 DIREKTOR MALOGA ODMARALIŠTA

1315.21.0 DIREKTOR MALE GOSTIONICE

1315.21.0 DIREKTOR MALE KRČME

1315.21.0 DIREKTOR MALOGA OBJEKTA BRZE PREHRANE

1315.21.0 UPRAVITELJ MALOGA RESTORANA

1315.31.0 DIREKTOR MALOGA BUFFETA

1315.31.0 DIREKTOR MALOGA CAFFE BARA

1315.41.0 DIREKTOR MALOGA NOĆNOG BARA

1316. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA PRIJEVOZ, SKLADIŠTENJE I VEZE

Direktori malih trgovačkih društava za prijevoz, skladištenje i veze s 0-9 zaposlenih upravljaju društvima te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju, organiziraju, vode i kontroliraju aktivnosti društva. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.

Ti poslovi uključuju:

a) planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu poslovanja trgovačkog društva;

b) procjenu prihoda i rashoda;

c) pregovore s dobavljačima i kupcima;

d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja;

e) vođenje dnevnih poslova;

f) izvještavanje vlasnika, ako postoji;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

1316.11.0 direktor maloga prijevoznog društva

1316.12.0 direktor maloga špediterskog društva

1316.21.0 direktor maloga skladišta

1316.31.0 direktor maloga telekomunikacijskog društva

1316.41.0 direktor male turističke agencije

DODATAK:

1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA CESTOVNI PROMET

1316.11.0 DIREKTOR MALOGA AUTOBUSNOG KOLODVORA

1316.11.0 DIREKTOR MALOGA PREKRCAJNOG DRUŠTVA

1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI PUTNIČKI PROMET

1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNI TERETNI PROMET

1316.11.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI

1316.11.0 DIREKTOR MALOGA KONTEJNERSKOG SERVISA

1316.11.0 DIREKTOR MALOGA BRODARSKOG DRUŠTVA

1316.12.0 DIREKTOR MALE TRANSPORTNE AGENCIJE

1316.12.0 DIREKTOR MALE POMORSKE AGENCIJE

1316.41.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA IZNAJMLJIVANJE SOBA I KUĆA

1317. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA POSLOVNE USLUGE

Direktori malih trgovačkih društava za poslovne usluge s 09 zaposlenih upravljaju društvima koja pružaju razne poslovne usluge te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika i uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju, organiziraju, vode i kontroliraju djelatnost društva. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.

Ti poslovi uključuju:

a) planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu poslovanja trgovačkog društva;

b) procjenu prihoda i rashoda;

c) provedbu zakona i propisa;

d) pregovore s dobavljačima i kupcima;

e) planiranje i kontrolu upotrebe materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja;

f) vođenje dnevnih aktivnosti;

g) izvještavanje vlasnika, ako postoji;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

1317.11.0 direktor maloga društva za računovodstvene poslove

1317.12.0 direktor maloga društva za financijske poslove

1317.13.0 direktor maloga društva za računovodstveno-financijske poslove

1317.14.0 direktor maloga društva za informatičke usluge

1317.21.0 direktor revizije za poslovanje poduzetnika

1317.22.0 direktor revizije za poslovanje banaka i financijskih organizacija

1317.23.0 direktor maloga društva za urbanizam

1317.24.0 direktor maloga društva za poslovne usluge

1317.31.0 stečajni upravitelj

DODATAK:

1317.12.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NA FINACIJSKOM TRŽIŠTU

1317.12.0 DIREKTOR MALE ŠTEDIONICE

1317.12.0 DIREKTOR MALE BANKE

1317.12.0 DIREKTOR MALE ŠTEDNO-KREDITNE ZADRUGE

1317.23.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE

1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE NEKRETNINAMA

1317.24.0 DIREKTOR MALE MJENJAČNICE

1317.24.0 DIREKTOR MALOGA PROJEKTNOG UREDA

1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA TEHNIČKO ISPITIVANJE I ANALIZE

1317.24.0 DIREKTOR MALE MODNE AGENCIJE

1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA OBRADU FILMOVA

1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DIZAJNIRANJE

1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA DEZINFEKCIJU

1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ČIŠĆENJE PROSTORIJA

1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA FOTOKOPIRANJE

1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA PAKIRANJE

1317.24.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA ISPITIVANJE JAVNOG MIŠLJENJA

1317.24.0 DIREKTOR MALOGA GEODETSKOG DRUŠTVA

1318. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA ZA OSOBNE USLUGE

Direktori malih trgovačkih društava za osobne usluge s 0-9 zaposlenih upravljaju društvima koja pružaju osobne usluge, usluge čišćenja i slične usluge te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika uz pomoć osoba koje nisu direktori planiraju, organiziraju, vode i kontroliraju djelatnost društva. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.

Ti poslovi uključuju:

a) planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu poslovanja trgovačkog društva;

b) procjenu prihoda i rashoda;

c) pregovore s dobavljačima i kupcima;

d) planiranje i kontrola korištenja materijalnih i financijskih sredstava te rada osoblja;

e) vođenje dnevnih poslova;

f) izvještavanje vlasnika, ako postoji;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

1318.11.0 direktor maloga društva za pranje i čišćenje

1318.21.0 direktor maloga društva za osobne usluge

DODATAK:

1318.11.0 DIREKTOR MALE KEMIJSKE ČISTIONICE

1318.21.0 DIREKTOR MALOGA DRUŠTVA ZA POGREBNE USLUGE

1319. DIREKTORI MALIH DRUŠTAVA I USTANOVA D.N.

Ova skupina obuhvaća zanimanja direktora ostalih malih trgovačkih društava s 0-9 zaposlenih koja nisu nigdje razvrstana unutar podvrste 131 (Direktori malih trgovačkih društava i ustanova).

Ovamo bi se, na primjer, trebala razvrstati zanimanja onih koji upravljaju malim trgovačkim društvima s područja obrazovanja, zdravstva, rekreacijskih, kulturnih i športskih djelatnosti te u svoje osobno ime ili u ime vlasnika planiraju, organiziraju, vode i kontroliraju djelatnost društva, uz pomoć osoba koje nisu direktori. Zanimanja tih osoba utvrđuju se prema poslovima koje obavljaju.

U tom slučaju ti poslovi uključuju:

a) planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu poslovanja društva;

b) procjenu prihoda i rashoda;

c) pregovore s dobavljačima, korisnicima i drugima;

d) planiranje i kontrolu korištenja materijalnih i financijskih sredstava i rada osoblja;

e) vođenje dnevnih poslova;

f) izvještavanje vlasnika, ako postoji;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

1319.11.0 direktor male obrazovne ustanove

1319.21.0 direktor male ustanove za kulturu

1319.31.0 direktor male zdravstvene ustanove

1319.41.0 direktor maloga veterinarskog društva

1319.51.0 direktor male ustanove socijalnog rada

1319.61.0 direktor male ustanove za šport i rekreaciju

1319.71.0 direktor male izvanteritorijalne organizacije

1319.81.0 slobodna profesija p.n.

DODATAK:

1319.21.0 DIREKTOR MALE GALERIJE

1319.21.0 MALI NAKLADNIK


ROD 2.

STRUČNJACI I ZNANSTVENICI


Stručnjaci i znanstvenici povećavaju postojeća znanja, primjenjuju znanstvene i mjetničke spoznaje i teorije te o njima poučavaju na sustavan način ili su uključeni u bilo koju kombinaciju tih triju aktivnosti. Zanimanja su ovoga roda sedmoga, osmoga i devetoga stupnja složenosti prema NKZ.

Poslovi koje obavljaju stručnjaci i znanstvenici obuhvaćaju: istraživanja i analize, unapređivanje spoznaja, teorija i metoda, primjenu postojećih znanja u području prirodnih, tehničkih znanosti, biomedicini i zdravstvu, biotehničkim znanostima kao i društvenim i humanističkim znanostima te savjetovanje o njima; poučavanje o teoriji i praksi jedne ili više disciplina na različitim stupnjevima obrazovanja; poučavanje i obrazovanje osoba s razvojnim teškoćama; pružanje različitih poslovnih, pravnih i socijalnih usluga; stvaranje ili izvođenje umjetničkih djela; pružanje duševne potpore; izradu znanstvenih radova. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.

Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste:

21. Diplomirani inženjeri i srodni stručnjaci i znanstvenici

22. Prirodoslovni i zdravstveni stručnjaci i znanstvenici

23. Znanstveno-obrazovni, obrazovni i ostali stručnjaci za obrazovanje

24. Poslovni, društveno-humanistički i ostali stručnjaci i znanstvenici

VRSTA 21.

DIPLOMIRANI INŽENJERI I SRODNI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI


Diplomirani inženjeri i srodni stručnjaci i znanstvenici istražuju, unapređuju i razvijaju spoznaje, teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje u fizici, astronomiji, meteorologiji, kemiji, geofizici, geologiji, matematici, statistici, računalstvu, arhitekturi, urbanizmu i prostornom planiranju, građevinarstvu, geodeziji, strojarstvu i tehnologiji.

Poslovi koje obavljaju ti stručnjaci obično obuhvaćaju: istraživanje, proširivanje, primjenu i savjetovanje o znanjima dobivenim proučavanjem strukture i svojstava fizikalnih materija i pojava, kemijskih obilježja i procesa različitih tvari, materijala i proizvoda te računalnih pojmova i metoda; davanje savjeta, projektiranje i vođenje izgradnje građevina i industrijskih sustava, kao i strojeva i druge opreme; primjenu i savjetovanje o metodama u rudarstvu i utvrđivanje njihove optimalne upotrebe; mjerenje kopna i mora te izradu karata; proučavanje i savjetovanje o tehnološkim aspektima pojedinih materijala, proizvoda i postupaka te o djelotvornosti proizvodnje i organizacije; izradu znanstvenih radova. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.

Zanimanja se ove vrste razvrstavaju u podvrste:

211. Diplomirani fizičari, kemičari i srodni stručnjaci

212. Diplomirani matematičari i statističari

213. Diplomirani računalni stručnjaci

214. Diplomirani inženjeri tehnike i tehnologije i srodni stručnjaci

215. Diplomirani snimatelji i montažeri slike i zvuka

PODVRSTA 211.

DIPLOMIRANI FIZIČARI, KEMIČARI I SRODNI STRUČNJACI

Diplomirani fizičari, kemičari i srodni stručnjaci istražuju, unapređuju i razvijaju spoznaje, teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje fizike, astronomije, meteorologije, kemije, geologije i zemljopisa.

Ti poslovi uključuju: proširivanje znanstvenih spoznaja istraživanjem i eksperimentima u mehanici, termodinamici, optici, akustici, elektricitetu, magnetizmu, elektronici, atomskoj fizici, astronomiji, različitim granama kemije te primjenu i savjetovanje o spoznajama na području industrije, poljoprivrede, zdravstva, pomorstva, istraživanja svemira, iskorištavanja nafte, plina i minerala, na području telekomunikacija, građevinarstva i ostalih usluga; izradu znanstvenih radova. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja se ove podvrste razvrstavaju u skupine:

2111. Diplomirani inženjeri fizike i astronomi

2112. Diplomirani meteorolozi

2113. Diplomirani inženjeri kemije

2114. Diplomirani inženjeri geologije i geofizike

2111. DIPLOMIRANI INŽENJERI FIZIKE I ASTRONOMI

Diplomirani inženjeri i znanstvenici fizičari i astronomi istražuju, unapređuju i razvijaju spoznaje, teorije i operativne metode i primjenjuju znanstvene spoznaje iz fizike i astronomije na području industrije, vojnim i ostalim područjima.

Ti poslovi uključuju:

a) istraživanje, unapređivanje i razvijanje teorija i metoda iz fizike i astronomije;

b) izvođenje pokusa, testova i analiza na području medicine, termodinamike, optike, akustike, elektriciteta, magnetizma, elektronike, atomske fizike i astronomije;

c) izvođenje pokusa, testova i analiza o sastavu i svojsvima materije u krutom stanju i njihovom ponašanju pod utjecajem temperature, tlaka, i ostalih uvjeta;

d) ocjenu rezultata ispitivanja i pokusa te zaključivanje, uglavnom pomoću matematičkih tehnika i modela;

e) unapređivanje i razvijanje industrijske, medicinske, vojne i ostale praktične primjene počela i tehnika fizike i astronomije;

f) promatranje, analizu i interpretiranje svemirskih pojava i unapređivanje metoda i tehnika za primjenu u područjima kao što su pomorstvo i istraživanje svemira;

g) izradu znanstvenih radova;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2111.11.7 diplomirani inženjer fizike

2111.21.7 diplomirani astronom

2111.31.8 istraživač fizičar

2111.32.9 samostalni istraživač fizičar

DODATAK:

2111.11.7 DIPLOMIRANI INŽENJER FIZIKE ZA OPTOELEKTRONIKU

2111.11.7 DIPLOMIRANI INŽENJER OPTIKE

2111.11.7 DIPLOMIRANI BALISTIČAR

2111.11.7 DIPLOMIRANI NUKLEARNI FIZIČAR

2111.11.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI FIZIČAR

2112. DIPLOMIRANI METEOROLOZI

Diplomirani meteorolozi istražuju, unapređuju i razvijaju spoznaje, teorije i metode o sastavu, strukturi i dinamici atmosfere i pripremaju prognozu vremena za zrakoplovstvo, pomorstvo, poljoprivredu i ostale djelatnosti te za građanstvo.

Ti poslovi uključuju:

a) istraživanje, unapređivanje i razvijanje pojmova, teorija i metoda vezanih uz sastav, strukturu i dinamiku atmosfere;

b) ispitivanje smjera i brzine zračnih kretanja, tlaka, temperature, vlage i ostalih pojava, kao što su stvaranje oblaka, količina oborina, promjene elektriciteta i sunčevo zračenje;

c) proučavanje podataka prikupljenih u meteorološkim stanicama, pripremu prognoza vremena i prognostičkih karata za zrakoplovstvo, pomorstvo, poljoprivredu i ostale djelatnosti te za građanstvo;

d) obavljanje pokusa za raspršivanje magle, izazivanje kiše i ostalih načina kontroliranja vremena;

e) izradu znanstvenih radova;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2112.11.7 diplomirani meteorolog

2112.12.7 diplomirani hidrolog

2112.13.7 samostalni prognostičar vremena

2112.21.8 istraživač meteorolog

2112.22.9 samostalni istraživač meteorolog

DODATAK:

2112.11.7 NAČELNIK ODJELA ZRAKOPLOVNE METEOROLOGIJE

2112.11.7 STRUČNI SAVJETNIK METEOROLOGIJE

2112.11.7 STRUČNI SAVJETNIK METEOROLOŠKE OPREME

2112.13.7 STRUČNI SURADNIK SINOPTIČAR

2113. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJE

Diplomirani inženjeri kemije istražuju, unapređuju i razvijaju spoznaje, teorije i metode ili primjenjuju znanstvene spoznaje kemije uglavnom za testiranje, unapređivanje i razvijanje tvari, materijala i industrijskih proizvoda i procesa.

Ti poslovi uključuju:

a) istraživanje, unapređivanje i razvijanje pojmova, teorija i metoda iz kemije;

b) eksperimente, testove i analize za ispitivanje kemijskog sastava, energije i kemijskih promjena na različitim prirodnim i sintetskim tvarima, materijalima i proizvodima;

c) analizu i sintezu rezultata rada i izvođenje zaključaka;

d) unapređivanje i razvijanje kemijskih, farmaceutskih i ostalih industrijskih proizvoda i procesa;

e) unapređivanje postupaka nadzora kakvoće proizvoda i procesa;

f) izradu znanstvenih radova;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih suradnika.

U toj skupini su zanimanja:

2113.11.7 diplomirani kemičar analitičkih sustava

2113.12.7 diplomirani kemičar anorganskih sustava

2113.13.7 diplomirani kemičar elektrokemijskih sustava

2113.14.7 diplomirani kemičar nemetala

2113.15.7 diplomirani kemičar organskih sustava

2113.16.7 diplomirani kemičar polimera

2113.17.7 diplomirani kemičar radioloških sustava

2113.18.7 diplomirani kemičar farmaceutskih sustava

2113.21.8 istraživač kemičar

2113.22.9 samostalni istraživač kemičar

2113.31.7 diplomirani inženjer kemije

DODATAK:

2113.11.7 NAČELNIK SREDIŠNJEG CARINSKOG LABORATORIJA

2113.11.7 VIŠI SAVJETNIK CARINSKOG LABORATORIJA

2113.11.7 SAVJETNIK CARINSKOG LABORATORIJA

2113.11.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAMIRNICA

2113.11.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI ANALITIČAR

2113.11.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR KONTROLE KVALITETE

2113.11.7 VODITELJ KEMIJSKOG LABORATORIJA

2113.15.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI ANALITIČAR

2113.15.7 DIPLOMIRANI KEMIČAR ANALITIČAR NAFTE

2113.31.7 KEMIČAR SAVJETNIK

2114. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEOLOGIJE I GEOFIZIKE

Diplomirani inženjeri geologije i geofizike vode istraživanja, razvijaju ili poboljšavaju koncepte, teorije i operativne metode, odnosno primjenjuju znanstvene spoznaje geologije i geofizike na područjima kao što su istraživanje i iskorištavanje ležišta nafte, plina i voda te krutih mineralnih sirovina, zaštita voda, graditeljstvo, telekomunikacije i navigacija.

Ti poslovi uključuju:

a) vođenje istraživanja, razvijanja ili poboljšavanja koncepata, teorija i operativnih metoda iz geologije i geofizike;

b) proučavanje sastava i strukture Zemljine kore, ispitivanje stijena, minerala, fosilnih ostataka itd. radi utvrđivanja procesa koji utječu na razvoj Zemljine kugle, istraživanja evolucije života u prošlosti i utvrđivanje naravi i kronologije geoloških formacija;

c) interpretiranje rezulata istraživanja i pripremu geoloških i geofizičkih izvješća, karata, grafikona i dijagrama;

d) ispitivanje i mjerenje seizmičkih, gravitacijskih, električnih, toplinskih i magnetnih sila koje djeluju na Zemljinu kuglu;

e) ispitivanje i mjerenje optičkih i akustičnih pojava u atmosferi;

f) proučavanje i mjerenje fizikalnih svojstava mora i atmosfere e njihove međuovisnosti, kao što je razmjena toplinske energije;

g) procjenu težine, veličine i mase Zemljine kugle, sastava i strukture njezine unutrašnjosti te proučavanje naravi i aktivnosti vulkana, glečera i potresa;

h) obradu i interpretaciju podataka dobivenih mjerenjem te upotrebu tako dobivenih rezultata i informacija na pojedinim područjima primjene;

i) primjenu rezultata istraživanja pri procjeni mogućnosti iskorištavanja ležišta nafte, plina, krutih minerala i podzemnih voda;

j) lociranje i utvrđivanje naravi i veličine ležišta nafte, plina, krutih mineralnih sirovina i vodonosnih slojeva, primjenom seizmološke, gravimetrijske, magnetske, električne i radiometrijske metode;

k) primjenu geološkog i geofizičkog znanja za probleme koji se susreću kod građevinskih projekata, kao što su izgradnja brana, mostova, tunela i velikih zgrada;

l) kartiranje Zemljina magnetskog polja te primjene takvih karata i ostalih prikupljenih podataka za potrebe radio-prijenosa i navigacije;

m) izradu znanstvenih radova;

n) srodne poslove;

o) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2114.11.7 diplomirani geolog za istraživanje metalnih i nemetalnih sirovina

2114.12.7 diplomirani geolog za hidrologiju

2114.13.7 diplomirani geolog za geotermiku

2114.14.7 diplomirani geolog za inženjersku geologiju

2114.15.7 diplomirani geolog za geomehaniku

2114.16.7 diplomirani geolog za stratigrafiju

2114.17.7 diplomirani geolog za tektoniku

2114.18.7 diplomirani geolog za sedimentologiju

2114.19.7 diplomirani geolog za paleontologiju

2114.20.7 diplomirani geolog za petrografiju

2114.21.7 diplomirani geolog za obradu podataka

2114.31.7 diplomirani inženjer za geološko istraživanje ležišta

2114.32.7 diplomirani inženjer za laboratorijsko ispitivanje stijena

2114.33.7 diplomirani inženjer za geofizičko istraživanje ležišta

2114.34.7 diplomirani inženjer za geofizička mjerenja

2114.36.7 diplomirani inženjer za obradu geofizičkih podataka

2114.37.7 diplomirani seizmolog

2114.51.8 istraživač geolog

2114.52.9 samostalni istraživač geolog

2114.61.7 diplomirani inženjer geologije

2114.62.7 diplomirani inženjer geofizike

DODATAK:

2114.21.7 GEOLOG INFORMATIČAR

2114.31.7 PROJEKTANT GEOLOŠKOG ISTRAŽIVANJA LEŽIŠTA NAFTE I PLINA

2114.33.7 PROJEKTANT GEOFIZIČKOG ISTRAŽIVANJA LEŽIŠTA

2114.36.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PROGRAMIRANJE OBRADE GEOFIZIČKIH PODATAKA

2114.36.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INTERPRETACIJU GEOFIZIČKIH PODATAKA

2114.36.7 PROJEKTANT OBRADE GEOFIZIČKIH PODATAKA

PODVRSTA 212.

DIPLOMIRANI MATEMATIČARI I STATISTIČARI

Diplomirani matematičari, statističari i znanstvenici matematičari i statističari istražuju, unapređuju i razvijaju matematičke, aktuarske i statističke spoznaje, teorije, metode i tehnike te primjenjuju znanja u širokom krugu poslova u građevinarstvu, poduzetništvu, zdravstvu i ostalim područjima prirodnih i društvenih znanosti.

Ti poslovi uključuju: matematička istraživanja, primjenu matematičkih, aktuarskih i statističkih počela i tehnika; razmatranje aktuarskih problema, uključujući ustroj mirovinskog sustava i sustava socijalne zaštite i savjetovanje o njima; planiranje, kreiranje i vođenje statistika; ocjenu, organiziranje, obradu, interpretiranje i analizu statističkih podataka; izradu znanstvenih radova. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

2121. Diplomirani matematičari

2122. Diplomirani statističari

2121. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI

Diplomirani matematičari istražuju, unapređuju i razvijaju matematičke i aktuarske spoznaje, teorije, metode i tehnike te savjetuju i uključeni su u praktičnu primjenu znanja na područjima kao što je građevinarstvo, poduzetništvo i zdravstvo te na ostalim područjima prirodnih i društvenih znanosti.

Ti poslovi uključuju:

a) proučavanje, unapređivanje i razvijanje matematičkih i aktuarskih teorija i tehnika;

b) primjenu matematičkih počela, modela i tehnika na široki krug poslova u područjima kao što je građevinarstvo, poljoprivreda i zdravstvo te ostala područja prirodnih i društvenih znanosti te savjetovanje o njima;

c) logičku analizu problema u upravljanju, posebno sa stajališta djelotvornosti ulazno-izlaznih odnosa i oblikovanje matematičkih modela pojedinog problema obično putem programiranja i računalnih rješenja;

d) kreiranje i uvođenje u funkciju mirovinskih sustava te socijalnog, životnog, zdravstvenog i ostalih vrsti osiguranja;

e) izradu znanstvenih radova;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2121.11.7 diplomirani matematičar

2121.12.7 aktuar

2121.21.8 istraživač matematičar

2121.22.9 samostalni istraživač matematičar

2122. DIPLOMIRANI STATISTIČARI

Diplomirani statističari vode istraživanja, unapređuju ili razvijaju matematičke i ostale aspekte statističkih spoznaja, teorija, metoda i tehnika, te o njima savjetuju ili su uključeni u njihovu praktičnu primjenu u raznim područjima znanosti, gospodarstva i administracije.

Ti poslovi uključuju:

a) proučavanje, unapređivanje i razvijanje statističkih teorija i metodoloških rješenja;

b) planiranje i provođenje statističkih istraživanja i ostalih načina prikupljanja podataka, sastavljanje upitnika i ostalog instrumentarija za istraživanja;

c) obradu, ocjenjivanje, analizu i interpretiranje statističkih podataka i njihovu pripremu za objavljivanje;

d) savjetovanje ili primjenu različitih metoda prikupljanja podataka, metoda i tehnika za ostale faze istraživanja te utvrđivanje pouzdanosti dobivenih rezultata;

e) izradu znanstvenih radova;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2122.11.7 diplomirani statističar, metodolog

2122.12.7 diplomirani statističar, matematičar

2122.21.7 demograf

2122.22.7 diplomirani statističar

2122.31.8 istraživač statističar

2122.32.9 samostalni istraživač statističar

DODATAK:

2122.11.7 VIŠI SAVJETNIK ZA STATISTIČKE METODE

2122.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA RAZVOJ STATISTIKE

2122.11.7 SAVJETNIK ZA METODOLOGIJE STATISTIČKIH REGISTARA

2122.12.7 VIŠI SAVJETNIK ZA UZORKE U STATISTICI

2122.12.7 SAVJETNIK ZA SUSTAVE STATISTIČKE KONTROLE KVALITETE

2122.12.7 BIOMETRIČAR

2122.21.7 NAČELNIK ODJELA STATISTIKE STANOVNIŠTVA

2122.21.7 VIŠI SAVJETNIK ZA MIGRACIJE STANOVNIŠTVA

2122.21.7 SAVJETNIK ZA VITALNU STATISTIKU

2122.22.7 NAČELNIK ODJELA ZA STATISTIKU CIJENA

2122.22.7 VIŠI SAVJETNIK ZA STATISTIKU GRAĐEVINARSTVA

2122.22.7 SAVJETNIK ZA FINANCIJSKE STATISTIKE

2122.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU INDUSTRIJE

2122.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU OBRAZOVANJA

2122.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU POLJOPRIVREDE

2122.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PROMETA

2122.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PROSTORA

2122.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PRAVOSUĐA

2122.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU RADNE SNAGE

2122.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU ZAPOŠLJAVANJA

2122.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU PLAĆA

2122.22.7 SAVJETNIK ZA STATISTIKU ZAŠTITE OKOLIŠA

2122.22.7 SAVJETNIK ZA ZDRAVSTVENU STATISTIKU

2122.22.7 PROČELNIK STATISTIČKOG UREDA ŽUPANIJE

2122.22.7 POMOĆNIK PROČELNIKA STATISTIČKOG UREDA ŽUPANIJE

2122.22.7 PREDSTOJNIK PODODSJEKA GOSPODARSKIH STATISTIKA U ŽUPANIJSKOM UREDU

2122.22.7 VODITELJ ODJELJKA DRUŠTVENIH STATISTIKA U ŽUPANIJSKOM UREDU

2122.22.7 VODITELJ ISPOSTAVE ŽUPANIJSKOG UREDA ZA STATISTIKU

2122.22.7 STATISTIČAR, MLAĐI PRISTAV I. VRSTE ZVANJA U ŽUPANIJSKOM UREDU

2122.22.7 STATISTIČAR, PRISTAV I. VRSTE ZVANJA

PODVRSTA 213.

DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI

Računalni znanstvenici i srodni stručnjaci istražuju, planiraju, unapređuju i razvijaju počela i operativne metode i održavaju riječnik podataka i upravljačke sustave baza podataka kako bi se postigla potpunost i sigurnost podataka.

Ti poslovi uključuju: istraživanja teorijskih aspekata i operativnih postupaka upotrebe računala (poput računala za potrebe u arhitekturi i dizajnu), istraživanje ustroja podataka i baza podataka, algoritama, umjetne inteligencije, računalnih jezika, komunikacije s podacima i robotike; ocjenjivanje, planiranje i kreiranje konfiguracija opreme i programa za posebne primjene; kreiranje, pisanje, testiranje i održavanje računalnih programa; izradu znanstvenih radova, dokumentacije i priručnika. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove podvrste su u skupinama:

2131. Diplomirani projektanti računalnih sustava, sustavni inženjeri i programeri

2139. Diplomirani računalni stručnjaci d.n.

2131. DIPLOMIRANI PROJEKTANTI RAČUNALNIH SUSTAVA, SUSTAVNI INŽENJERI I PROGRAMERI

Diplomirani projektanti računalnih sustava, sustavni inženjeri i programeri istražuju, poboljšavaju ili razvijaju računalne koncepcije i operativne metode, savjetuju o njima ili su uključeni u njihovu praktičnu primjenu, te pišu, testiraju i održavaju računalne programe u skladu s potrebama korisnika računalnih sustava.

Ti poslovi uključuju:

a) istraživanje počela i operativnih postupaka računala i sustava koji se temelje na računalima za informacijsko komuniciranje i obradu podataka, planiranje, projektiranje, te upravljanje procesima i proizvodnjom;

b) razvijanje i održavanje sustavne programske podrške, ustroja i baza podataka te algoritama, umjetne inteligencije i robotike;

c) praćenje tehničkog razvoja računala, vanjske opreme, računalnih metoda i programske podrške, njihovih mogućnosti i ograničenja, te doprinos tom razvoju;

d) održavanje rječnika podataka i programske podrške za upravljanje bazama podataka, kako bi se osigurala valjanost i zaštita podataka;

e) oblikovanje, pisanje, održavanje i osuvremenjivanje sustavne programske podrške;

f) projektiranje, uspostavljanje računalnih mreža i upravljanje njima;

g) razvoj boljih metoda i instrumenata, uključujući i računalne jezike, za pisanje, dokumentiranje i održavanje sustavne programske podrške;

h) analizu korisničkih zahtjeva radi utvrđivanja odgovarajućeg sastava opreme i programske podrške, imajući u vidu i potrebe daljnjeg razvoja, te pripremu analiza isplativosti;

i) izradu programskih specifikacija, izvješća i priručnika s uputama u kojima se navode metode rada i održavanja opreme i programske podrške;

j) proučavanje namjene korisničkih programa, zahtjeva za izlaznim podacima, naravi i izvora ulaznih podataka, unutarnjih provjera i drugih potrebnih kontrola, u zajednici sa stručnjacima za područje na kojem će se programi koristiti;

k) pripremu detaljnog logičkog dijagrama tijeka i određivanja redoslijeda koraka za unos podataka i njihovu obradu;

l) izradu i osiguravanje detaljne dokumentacije o programskoj podršci u strojnom kodu, programskom prevodiocu ili nekom jeziku visoke razine, testiranje programa i uklanjanje pogrešaka;

m) održavanje programa i njihove dokumentacije pri izmjeni ulaznih ili izlaznih specifikacija, odnosno sastava opreme;

n) izradu znanstvenih radova;

o) srodne poslove;

p) nadgled ostalih suradnika.

U toj skupini su zanimanja:

2131.11.7 diplomirani analitičar sustava poslovnih procesa

2131.12.7 diplomirani analitičar sustava inženjersko-znanstvenih procesa

2131.13.7 diplomirani analitičar sustava za računalne mreže

2131.14.7 diplomirani analitičar sustava

2131.21.7 diplomirani projektant informatičkih sustava

2131.31.7 diplomirani programer poslovnih primjena

2131.32.7 diplomirani programer inženjersko-znanstvenih primjena

2131.33.7 diplomirani programer za računalne mreže

2131.34.7 diplomirani programer računalnih primjena

2131.35.7  diplomirani programer strojeva upravljanih brojčano

2131.36.7 diplomirani programer

2131.41.7 diplomirani inženjer sustava za opremu

2131.42.7 diplomirani inženjer sustava za osobna računala

2131.43.7 diplomirani inženjer sustava za programe

2131.44.7 diplomirani inženjer sustava

2131.51.7 administrator baza podataka

2131.52.7 koordinator računalne mreže

2131.53.7 diplomirani inženjer za računalnu grafiku

2131.61.8 istraživač računalstva

2131.62.9 samostalni istraživač računalstva

2131.71.7 diplomirani inženjer računalstva

2131.72.7 diplomirani informatičar

DODATAK:

2131.11.7 VODITELJ POSLOVA SISTEMSKE ANALIZE

2131.12.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI ANALITIČAR GIS

2131.14.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI ANALITIČAR ZA BAZE PODATAKA

2131.21.7 VODITELJ POSLOVA PROJEKTIRANJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA

2131.21.7 SAMOSTALNI PROJEKTANT BAZE PODATAKA

2131.21.7 SAMOSTALNI PROJEKTANT GIS

2131.21.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PROJEKTIRANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA

2131.21.7 VIŠI SAVJETNIK ZA RAZVOJ INFORMACIJSKIH SUSTAVA

2131.31.7 VODITELJ POSLOVA PROGRAMIRANJA

2131.32.7 SAMOSTALNI PROGRAMER GIS APLIKACIJA

2131.34.7 SAMOSTALNI PROGRAMER ZA BAZE PODATAKA

2131.41.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI INŽENJER ZA HARDVER

2131.41.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI INŽENJER ZA MREŽE RAČUNALA

2131.43.7 SAMOSTALNI SISTEMSKI INŽENJER ZA SOFTVER

2131.44.7 VODITELJ POSLOVA SISTEMSKE PODRŠKE

2131.44.7 SISTEMSKI INŽENJER ZA ZAŠTITU RAČUNALNIH PODATAKA

2131.44.7 SAMOSTALNI SISTEM INŽENJER

2131.51.7 ADMINISTRATOR GIS BAZA PODATAKA

2131.51.7 ADMINISTRATOR RAČUNALNE MREŽE

2131.51.7 ADMINISTRATOR ZAŠTITE PODATAKA

2139. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI D.N.

Ova skupina sadrži zanimanja računalnih stručnjaka koja nisu razvrstana u skupini 2131. unutar podvrste 213. (Diplomirani računalni stručnjaci). Obavljanje poslova u ovim zanimanjima u pravilu zahtjeva odgovarajuća znanja o svim elemetima sustava (oprema i programi).

Ti poslovi uključuju:

a) vođenje projekata izgradnje obavijesnih sustava, uključujući njihovo aktiviranje;

b) vođenje organizacijskih jedinica koje održavaju operativnost i integritet uspostavljenih obavijesnih sustava, te osiguranje njihovog stalnog i brzog rasta i razvoja u skladu s potrebama i razvojem trgovačkih društava ili ustanova;

c) vođenje organizacijskih jedinica za elektroničku obradu podataka;

d) savjetovanje korisnika o načinu rješavanja pojedinih problema informatičke tehnologije, odnosno optimalnog zadovoljavanja njihovih informatičkih potreba;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih suradnika.

U toj skupini su zanimanja:

2139.11.7 diplomirani inženjer za izgradnju informacijskih sustava

2139.21.7 diplomirani inženjer za obradu podataka

DODATAK:

2139.11.7 VODITELJ POSLOVA IZGRADNJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA

2139.11.7 SAVJETNIK ZA UVOĐENJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA

2139.11.7 ORGANIZATOR INFORMATIČKE PODRŠKE

2139.11.7 SPECIJALIST ZA INFORMACIJSKI INŽENJERING

2139.21.7 VODITELJ SLUŽBE ZA OBRADU PODATAKA

2139.21.7 VODITELJ POSLOVA OBRADE PODATAKA

2139.21.7 NAČELNIK ODJELA INFORMACIJSKOG SUSTAVA

2139.21.7 VODITELJ ODJELJKA ZA INFORMATIZACIJU

2139.21.7 KONZULTANT ZA INFORMATIKU

2139.21.7 SAVJETNIK, INFORMATIČKI

PODVRSTA 214.

DIPLOMIRANI INŽENJERI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE I SRODNI STRUČNJACI

Diplomirani inženjeri i stručnjaci srodnih zanimanja istražuju, unapređuju i razvijaju spoznaje, teorije i operativne metode ili primjenjuju postojeća znanja iz područja arhitekture, urbanizma, prostornog planiranja i građevinarstva, kao i na području tehnološke i ekonomske djelotvornosti u proizvodnom procesu.

Ti poslovi uključuju: vođenje istraživanja, savjetovanje, planiranje i projektiranje uređenja prostora, prometnih, vodoprivrednih, energetskih i drugih sustava te vođenje i praćenje njihove realizacije; provođenje tehničkih, tehnoloških i drugih postupaka za unapređenje i zaštitu okoliša; savjetovanje, koncipiranje, oblikovanje, projektiranje te vođenje izgradnje i održavanja svih vrsta građevina i ostalih industrijskih sustava te električnih i elektronskih proizvoda i sustava, kao i strojeva, postrojenja i industrijskih pogona; unapređenje i primjenu komercijalnih kemijskih postupaka u proizvodnji raznih tvari i materijala; unapređenje i primjenu komercijalnih kemijskih metoda u proizvodnji vode, nafte, plina i ostalih minerala iz zemlje ili metala iz ruda te dobivanje novih materijala; mjerenje kopna, mora i ostalog prostora za utvrđivanje i praćenje položaja objekata u prostoru; proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih materijala, proizvoda i postupaka, djelotvornosti proizvodnje i organizacije rada, savjetovanje o njima; izradu znanstvenih radova. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

2141. Diplomirani inženjeri arhitekture, urbanizma i prometa

2142. Diplomirani građevinski inženjeri

2143. Diplomirani inženjeri elektroenergetike elektrostrojarstva

2144. Diplomirani inženjeri elektronike i telekomunikacija

2145. Diplomirani strojarski i brodograđevni inženjeri

2146. Diplomirani inženjeri kemijske tehnologije, prehrambene tehnologije i biotehnologije

2147. Diplomirani inženjeri rudarstva i metalurgije

2148. Diplomirani inženjeri geodezije i kartografije

2149. Diplomirani inženjeri d.n.

2141. DIPLOMIRANI INŽENJERI ARHITEKTURE, URBANIZMA I PROMETA

Diplomirani inženjeri arhitekture i urbanizma istražuju, savjetuju i projektiraju, vode gradnju, stručno nadziru, te planiraju i vode radove održavanja u području visokogradnje (stambene, poslovne i industrijske zgrade, bolnice, dvorane i slično) planiraju uređenje prostora te izrađuju prostorne planove i druge dokumente prostornog uređenja te prate njihovo provođenje. Diplomirani inženjeri prometa organiziraju promet, projektiraju transportne sustave i uvođenje novih tehnologija, bave se sigurnošću i regulacijom prometa, izrađuju prometne planove, nadziru odvijanje prometa, održavanje i popravljanje prometnih sredstava.

Ti poslovi uključuju:

a) razvoj novih i unapređenje postojećih arhitektonskih teorija i metoda;

b) vođenje izrade projekata i projektiranje građevina visokogradnje, dizajniranje interijera, projektiranje vrtne i pejsažne arhitekture; izradu arhitektonskih projekata za ostale građevine (crpne stanice i slično);

c) usklađivanje projekata s javnim i drugim interesima u postupku dobivanja građevne dozvole;

d) konzerviranje i revitalizaciju građevina spomenika kulture;

e) koncipiranje građevina visokogradnje, izradu idejnih rješenja i projekata, izradu studija te istraživanja, konzultacije i druge djelatnosti kao podloge za izradu glavnog projekta i pomoć investitoru pri donošenju odluka vezanih uz ulaganje u investicijski pothvat;

f) nadzor projekata zaštite od buke i vibracija, toplotne zaštite i uštede energije;

g) pružanje savjetodavnih usluga u svim fazama izgradnje;

h) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih građevinskih proizvoda, nadzor i osiguranje kvalitete i savjetovanje o njima;

i) stručni nadzor nad građevinama visokogradnje ;

j) planiranje i projektiranje prostornog uređenja;

k) projektiranje sustava cestovnog, željezničkog, zračnog, pomorskog, rječnog (unutarnje plovidbe) i poštanskog prometa (lokalnoga, prigradskoga, međunarodnoga), izradu prometnih studija, planiranje prometa, bavljenje sigurnošću prometa, nadziranje održavanja vozila, plovila i postrojenja;

l) održavanje tehničke suradnje i savjetovanje s ostalim relevantnim stručnjacima;

m) izradu znanstvenih radova;

n) srodne poslove;

o) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2141.11.7 diplomirani projektant arhitekture

2141.12.7 diplomirani projektant interijera

2141.13.7 diplomirani projektant vrtne i pejsažne arhitekture

2141.14.7 diplomirani arhitekt konzervator

2141.15.7 diplomirani planer visokogradnje

2141.16.8 istraživač arhitekt

2141.17.9 samostalni istraživač arhitekt

2141.18.7 diplomirani prostorni planer

2141.19.7 diplomirani prostorni projektant

2141.20.7 diplomirani inženjer arhitekture

2141.31.7 diplomirani dizajner

2141.61.7 diplomirani inženjer željezničkoga prometa

2141.62.7 diplomirani inženjer cestovnoga prometa

2141.63.7 diplomirani inženjer zračnoga prometa

2141.64.7 diplomirani inženjer poštanskoga prometa

2141.65.7 diplomirani inženjer kontrole leta

2141.66.7 diplomirani inženjer aeronautike

2141.67.7 diplomirani inženjer pomorskoga prometa

2141.68.7 diplomirani inženjer unutarnje plovidbe

2141.69.7 lučki kapetan

2141.70.7 voditelj špediterskoagencijskih poslova

2141.71.7 voditelj prekrcajnih poslova

2141.72.8 istraživač prometa

2141.73.9 samostalni istraživač prometa

DODATAK:

2141.11.7 REVIDENT PROJEKATA ZA ZAŠTITU OD BUKE

2141.11.7 REVIDENT PROJEKATA ZA TOPLOTNU ZAŠTITU

2141.11.7 KONTROLOR KVALITETE U ZGRADARSTVU

2141.12.7 ARHITEKT LIKOVNIH POSTAVA

2141.15.7 PLANER ODRŽAVANJA VISOKOGRADNJE

2141.16.8 ISTRAŽIVAČ URBANIZMA

2141.17.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ URBANIZMA

2141.18.7 DIPLOMIRANI PLANER INFRASTRUKTURE

2141.18.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT URBANIST

2141.20.7 ARHITEKT KONZULTANT

2141.61.7 SAVJETNIK ZA ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ

2141.61.7 KONTROLOR ŽELJEZNIČKOG PROMETA

2141.61.7 KONTROLOR TRANSPORTNO-KOMERCIJALNIH POSLOVA

2141.62.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG CESTOVNOG PROMETA

2141.62.7 VODITELJ U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU

2141.62.7 ŠEF ORGANIZACIJE CESTOVNOG PROMETA

2141.62.7 DIPLOMIRANI INŽENJER PUTNIČKOG CESTOVNOG PROMETA

2141.62.7 DIPLOMIRANI INŽENJER TERETNOG CESTOVNOG PROMETA

2141.62.7 TEHNIČKI REFERENT PROMETA

2141.62.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTOVNE PROMETNE INFRASTRUKTURE

2141.62.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

2141.62.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT

2141.62.7 SURADNIK ZA CESTOVNU PROMETNU SIGNALIZACIJU

2141.63.7 ŠEF SLUŽBE ZRAKOPLOVNOG OBAVJEŠĆIVANJA

2141.63.7 ŠEF SLUŽBE VOĐENJA I PRIPREME LETA

2141.63.7 ŠEF ODJELA VOĐENJA LETA

2141.63.7 ŠEF ODJELA ZA NAVIGACIJU I PERFORMANSE

2141.63.7 ŠEF ODJELA PLANIRANJA POSADA

2141.63.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA NAVIGACIJU

2141.63.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA PERFORMANSE

2141.63.7 PLANER LETOVA

2141.63.7 SAMOSTALNI VODITELJ PROJEKTA ZRAČNOG PROMETA

2141.63.7 ŠEF SLUŽBE ZEMALJSKIH USLUGA

2141.63.7 ŠEF SLUŽBE INFLIGHT SERVICE

2141.63.7 PLANER REDA LETENJA

2141.63.7 RUKOVODITELJ ZRAČNOG PROMETA

2141.63.7 SAMOSTALNI TEHNOLOG ZA ZRAČNI PROMET

2141.63.7 RUKOVODITELJ OPERATIVNIH POSLOVA ZRAČNOG PROMETA

2141.63.7 RUKOVODITELJ SEKTORA PUTNIČKOG ZRAČNOG PROMETA

2141.63.7 RUKOVODITELJ SEKTORA TEHNIČKOG PRIHVATA U ZRAKOPLOVSTVU

2141.63.7 PROJEKTANT ZRAČNOG PROMETA

2141.63.7 ŠEF SLUŽBE PLANIRANJA REDA LETENJA

2141.63.7 REFERENT ZA OLAKŠICE (FACILITATION)

2141.64.7 INTERNI INSPEKTOR POŠTANSKOG PROMETA

2141.64.7 PROJEKTANT POŠTANSKOG SUSTAVA

2141.64.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ POŠTANSKOG PROMETA

2141.64.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U POŠTANSKI SUSTAV

2141.65.7 GLAVNI TEHNOLOG KONTROLE LETA

2141.65.7 KOORDINATOR CENTARA OKL I AKL

2141.65.7 ŠEF CENTRA AKL

2141.65.7 TEHNOLOG OKL I AKL

2141.65.7 INSTRUKTOR ZA IZRADU POSTUPAKA KONTROLE LETA

2141.66.7 DIPLOMIRANI INŽENJER NAVOĐENJA ZRAKOPLOVA

2141.67.7 EKSPERT ZA SIGURNOSNU OPREMU BRODOVA

2141.68.7 VODITELJ PROMETNO-NAUTIČKE SLUŽBE

2141.69.7 ŠEF POMORSKOG UREDA

2141.69.7 STRUČNI SAVJETNIK POMORSKOG PROMETA

2141.69.7 KAPETAN PRISTANIŠTA

2141.70.7 VODITELJ POSLOVA TRANSPORTNE AGENCIJE

2142. DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJERI

Diplomirani građevinski inženjeri istražuju, savjetuju, projektiraju prometnice (uključujući mostove i tunele), hidrograđevine (uključujući hidrotehničke i druge tunele) te konstrukcije visokogradnje, vode građenje svih građevina,provode stručni nadzor, planiraju i vode održavanje građevina (ceste, željeznice, vodoprivredne građevine i slično), savjetuju i pružaju druge inženjerske usluge. Vođenje proizvodnje građevinskih proizvoda (betonski elementi, cestograđevni materijali).

Ti poslovi uključuju:

a) razvoj novih i unapređenje postojećih teorija i metoda iz područja građevinarstva;

b) vođenje projekata i projektiranje prometnica, hidrograđevina, konstrukcija visokogradnje, mostova, tunela i slično, složenih temeljenja, saniranja klizišta i njihove rekonstrukcije;

c) koncipiranje i izradu idejnih rješenja građevina, idejnih projekata, studija, istraživanje, konzultacije i druge aktivnosti, kao podlogu za izradu glavnog i izvedbenog projekta te kao temelj investitoru za donošenje odluka vezanih za ulaganje u investicijski pothvat;

d) izradu projekata organizacije građenja;

e) kontrolu projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih, metalnih i drvenih konstrukcija ili nasutih građevina, temelja i stabilizacije klizišta;

f) pružanje savjetničkih usluga investitoru u svim fazama izgradnje;

g) vođenje proizvodnje gotovih građevinskih elemenata i konstrukcija (betonski i cestograđevni proizvodi i materijali);

h) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih građevinskih proizvoda i savjetovanje o njima;

i) organiziranje nadzora i osiguranja kvalitete;

j) vođenje složenih i velikih gradilišta pri izgradnji svih građevina; planiranje i vođenje održavanja građevina;

k) stručni nadzor;

l) tehničku suradnju i konzultacije s ostalim relevantnim stručnjacima;

m) pripremu znanstvenih radova;

n) srodne poslove;

o) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2142.11.7 diplomirani projektant građevinskih konstrukcija

2142.12.7 diplomirani projektant prometnih građevina

2142.13.7 diplomirani projektant hidrotehničkih građevina

2142.14.7 diplomirani inženjer za geotehniku

2142.15.7 diplomirani projektant organizacije gradnje

2142.16.7 diplomirani voditelj gradnje

2142.17.8 istraživač građevinarstva

2142.18.9 samostalni istraživač građevinarstva

2142.21.7 diplomirani građevinski inženjer

DODATAK:

2142.11.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT BETONSKIH KONSTRUKCIJA

2142.11.7 REVIDENT ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE

2142.11.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT METALNIH KONSTRUKCIJA

2142.11.7 REVIDENT ZA METALNE KONSTRUKCIJE

2142.11.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT DRVENIH KONSTRUKCIJA

2142.11.7 REVIDENT ZA DRVENE KONSTRUKCIJE

2142.12.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT CESTA

2142.12.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT ŽELJEZNIČKIH PRUGA

2142.12.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT AERODROMSKIH POVRŠINA

2142.12.7 KONTROLOR PRUGA

2142.12.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA ODRŽAVANJE PRUGA

2142.13.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT HIDROELEKTRANA

2142.13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT POMORSKIH GRAĐEVINA

2142.13.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT MELIORACIJA

2142.13.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT VODOVODNIH SUSTAVA

2142.13.7 GRAĐEVINSKI PROJEKTANT KANALIZACIJSKIH SUSTAVA

2142.13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT REGULACIJE VODOTOKA

2142.13.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT PLOVNIH PUTOVA

2142.14.7 DIPLOMIRANI PROJEKTANT NASUTIH GRAĐEVINA

2142.14.7 REVIDENT ZA GEOTEHNIČKE PROJEKTE

2142.16.7 NADZORNI INŽENJER GRADNJE

2142.21.7 DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI KONZALTING INŽENJER

2142.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE

2142.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ASFALTNE BAZE

2142.21.7 NAČELNIK ODJELA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA

2142.21.7 VIŠI SAVJETNIK ZA GRAĐEVINSKE INVESTICIJE

2142.21.7 SAVJETNIK ZA GRAĐEVINARSTVO

2142.21.7 KONTROLOR KVALITETE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA

2142.21.7 PLANER TEHNOLOŠKE PRIPREME GRAĐENJA

2142.21.7 PLANER TEHNOLOŠKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA

2143. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTROENERGETIKE I ELEKTROSTROJARSTVA

Diplomirani inženjeri elektroenergetike i elektrostrojarstva istražuju, razvijaju, projektiraju i vode izgradnju elektrotehničkih objekata, postrojenja i sustava, savjetuju i osiguravaju njihovo funkcioniranje, održavanje i popravljanje te proučavaju tehnološke aspekte pojedinih materijala, proizvoda te procesa i savjetuju o njima.

Ti poslovi obično uključuju:

a) projektiranje opreme i sustava za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije i savjetovanje o njima;

b) projektiranje električnih strojeva, opreme i sustava u industriji i transportu kao i električnih kućanskih aparata i savjetovanje o njima;

c) specificiranje i projektiranje električnih instalacija u industrijskim pogonima, zgradama i ostalim objektima te nadzor pri postavljanju instalacija;

d) određivanje ispitnih normi i postupaka za osiguranje učinkovitog funkcioniranja i sigurnosti električne opreme i sustava za proizvodnju, prijenos i distribuciju kao i za trošila električne energije;

e) lociranje i otklanjanje kvarova;

f) organiziranje i vođenje održavanja i popravljanja postojećih električnih sustava, opreme, motora i ostalih elektrotehničkih uređaja;

g) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih materijala, proizvoda i postupaka i savjetovanje o njima;

h) tehničku suradnju i konzultacije s ostalim relevantnim stručnjacima;

i) izradu znanstvenih radova;

j) srodne poslove;

k) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

2143.11.7 diplomirani inženjer elektroenergetike

2143.12.7 diplomirani elektroinženjer za elektrane

2143.13.7 projektant elektroenergetskih postrojenja

2143.14.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u elektroenergetici

2143.21.7 diplomirani inženjer elektrostrojarstva

2143.22.7 diplomirani elektroinženjer za električnu vuču

2143.23.7 diplomirani elektroinženjer za plovila

2143.24.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u industriji

2143.25.7 diplomirani elektroinženjer za automatizaciju u transportu

2143.26.7 diplomirani inženjer elektrostrojarskog održavanja

2143.31.7 diplomirani inženjer za elektrotehničke proizvode

2143.32.7 projektant konstruktor elektrotehničkih proizvoda

2143.33.7 diplomirani inženjer za električne strojeve i uređaje

2143.41.7 diplomirani inženjer za zaštitu od električnog napona

2143.42.7 diplomirani inženjer za normizaciju u elektroenergetici i elektrostrojarstvu

2143.51.8 istraživač za elektroenergetiku i elektrostrojarstvo

2143.52.9 samostalni istraživač za elektroenergetiku i elektrostrojarstvo

2143.61.7 diplomirani inženjer elektrotehnike

DODATAK:

2143.12.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ELEKTROENERGETIKE

2143.21.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROSTROJARSTVO I AUTOMATIZACIJU

2143.26.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ELEKTROVUČNA POSTROJENJA

2143.26.7 KONTROLOR STABILNIH UREĐAJA ELEKTROVUČE

2143.31.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RASVJETNA TIJELA

2143.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA ELEKTROTEHNIČKE PROIZVODE

2143.32.7 PROJEKTANT ISPITIVANJA ELEKTROTEHNIČKIH PROIZVODA

2143.42.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO U ELEKTROENERGETICI I ELEKTROSTROJARSTVU

2143.61.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER JAKE STRUJE

2144. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTRONIKE I TELEKOMUNIKACIJA

Diplomirani inženjeri elektronike i telekomunikacija istražuju, razvijaju, projektiraju elektroničke uređaje i sustave, radiotelekominikacijsku opremu, automatsko upravljanje tehničkim sustavima, vode njihovu izgradnju, osiguravaju njihovo funkcioniranje, održavanje i popravke te savjetuju o njima, proučavaju tehnološke aspekte pojedinih materijala, proizvoda i procesa te savjetuju o njima.

Ti poslovi obično uključuju:

a) savjetovanje i projektiranje elektroničke opreme i sustava poput računalne, telekomunikacijske i regulacijske opreme;

b) specificiranje proizvodnje i proizvodnih postupaka, materijala i standarda kvalitete te vođenje proizvodnje ili nadzor nad radovima pri montaži elektroničke i telekomunikacijske opreme te opreme za automatsko upravljanje tehničkim sustavima;

c) određivanje ispitnih standarda i postupaka za osiguranje učinkovitog funkcioniranja i sigurnosti elektroničkih komponenti, uređaja, opreme i sustava;

d) lociranje i otklanjanje kvarova;

e) organiziranje i vođenje održavanja i popravljanja elektroničkih uređaja, opreme i sustava;

f) proučavanje i savjetovanje o tehnološkim aspektima pojedinih materijala, proizvoda i postupaka;

g) tehničku suradnju i konzultacije s ostalim relevantnim stručnjacima;

h) izradu znanstvenih radova;

i) srodne poslove;

j) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2144.11.7 diplomirani inženjer za elektroničke proizvode

2144.12.7 projektant konstruktor elektroničkih sustava i proizvoda

2144.13.7 projektant konstruktor energetskoelektroničkih uređaja

2144.14.7 diplomirani inženjer za elektroničke komponente

2144.21.7 diplomirani inženjer medicinske elektronike

2144.22.7 diplomirani inženjer zrakoplovne elektronike

2144.23.7 diplomirani inženjer računalne elektronike

2144.31.7 diplomirani inženjer za telekomunikacijske uređaje i mreže

2144.32.7 diplomirani inženjer telekomunikacija

2144.33.7  diplomirani inženjer za radiokomunikacijske uređaje

2144.34.7 diplomirani inženjer radiokomunikacija

2144.35.7 diplomirani inženjer za višemedijske komunikacije

2144.36.7 diplomirani inženjer za obradu tona i slike

2144.41.7 diplomirani elektroinženjer za mjerenja i instrumentaciju

2144.42.7 diplomirani elektroinženjer za automatiku

2144.43.7 diplomirani elektroinženjer za procesna mjerenja

2144.44.7 diplomirani elektroinženjer za automatsko upravljanje tehničkim sustavima

2144.45.7 diplomirani elektroinženjer za vođenje pokretnih objekata

2144.46.7 diplomirani inženjer za optoelektroniku

2144.51.7 diplomirani inženjer elektronike za normizaciju i mjerenje

2144.61.8 istraživač elektronike, telekomunikacija i automatike

2144.62.9 samostalni istraživač elektronike, telekomunikacija i automatike

2144.71.7 diplomirani inženjer elektronike

DODATAK:

2144.11.7 DIPLOMIRANI INŽENJER INDUSTRIJSKE ELEKTRONIKE

2144.22.7 ŠEF ODJELA INŽENJERING IRE

2144.22.7 VODITELJ IRE RADIONICA

2144.22.7 DIPLOMIRANI INŽENJER IRE

2144.22.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KONTROLE IRE

2144.23.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA RAČUNALNU TEHNIKU

2144.23.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER ZA ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME

2144.32.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA

2144.32.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA INVESTICIJE U TELEKOMUNIKACIJAMA

2144.32.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA TELEKOMUNIKACIJSKI PROMET

2144.32.7 INTERNI INSPEKTOR TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA

2144.32.7 PROJEKTANT TELEKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA

2144.32.7 KONTROLOR SIGNALNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA

2144.33.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA RADIOKOMUNIKACIJE I PROFESIONALNU ELEKTRONIKU

2144.71.7 DIPLOMIRANI ELEKTROINŽENJER SLABE STRUJE

2145. DIPLOMIRANI STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI

Diplomirani strojarski inženjeri projektiraju, konstruiraju i vode proizvodnju strojeva, strojarske opreme, alata, strojarskih postrojenja i vozila, te obavljaju poslove u svezi s njihovom upotrebom i održavanjem. Provode istraživanja i pružaju savjetničke usluge o svim navedenim područjima kao i o tehnološkim aspektima pojedinih materijala, proizvoda i procesa. Diplomirani brodograđevni inženjeri projektiraju i konstruiraju plovila i platforme za istraživanje podmorja, vode proizvodnju plovila i obavljaju poslove u vezi s njihovom eksploatacijom i održavanjem. Obavljaju istraživanja i pružaju savjetničke usluge iz gore navedenih područja, kao i o tehnološkim aspektima pojedinih materijala, proizvoda i procesa.

Ti poslovi uključuju:

a) projektiranje i konstruiranje strojeva, naprava, pristroja i alata za industriju, rudarstvo, graditeljstvo, poljoprivredne radove i ostale gospodarske namjene;

b) projektiranje i konstruiranje neelektričnih strojeva i uređaja za energetska postrojenja;

c) projektiranje i konstruiranje strojeva i neelektričnih motora za pokretanje cestovnih i pružnih vozila, zrakoplova i raznih industrijskih vozila;

d) projektiranje trupova i nadgrađa brodova i ostalih plovnih objekata;

e) projektiranje i konstruiranje strojeva i uređaja za pokretanje brodova i ostalih plovnih objekata kao i neelektrične opreme za brodove i ostale plovne objekte;

f) projektiranje i konstruiranje sustava za grijanje, ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje;

g) projektiranje i konstruiranje sustava za snabdijevanje plinovima i tlačenim zrakom, te svih vrsta posuda pod pritiskom;

h) projektiranje i konstruiranje karoserija cestovnih i pružnih vozila, kao i njihove neelektrične opreme i uređaja;

i) projektiranje i konstruiranje svih vrsta dizalica, kranova, dizala i eskalatora;

j) projektiranje i konstruiranje neelektričnih sklopova strojeva za obrađivanje teksta, računala, instrumenata, projektora, kamera i njima sličnih proizvoda;

k) projektiranje radionica i industrijskih pogona za proizvodnju svih vrsta proizvoda od kovina i plastičnih masa i drugih materijala;

l) uspostavljanje standarda i postupaka kontrole proizvodnje svih vrsta metalnih proizvoda;

m) uspostavljanje standarda i postupaka kontrole radi osiguravanja djelotvornog, pouzdanog i sigurnog funkcioniranja svih vrsta strojarskih proizvoda i postrojenja, te nadzor u toku njihove upotrebe;

n) dijagnosticiranje kvarova složenih strojarskih proizvoda;

o) organiziranje i vođenje održavanja svih vrsta strojarskih proizvoda i postrojenja;

p) pružanje savjeta u svezi s navedenim poslovima, kao i o tehnološkim aspektima pojedinih materijala, proizvoda i postupaka;

q) održavanje tehničke suradnje i konzultacija s ostalim relevantnim stručnjacima;

r) nadzor rada složenih strojarskih postrojenja;

s) izradu znanstvenih radova;

t) srodne poslove;

u) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2145.01.7 strojarski projektant postrojenja za mikroklimu u prostorijama

2145.02.7 projektant postrojenja za opskrbu vodom

2145.03.7 projektant mreže za distribuciju plinovitih medija

2145.04.7 strojarski projektant postrojenja procesne industrije

2145.05.7 projektant strojarskog dijela energetskog postrojenja

2145.06.7 strojarski projektant postrojenja

2145.11.7 projektant konstruktor cestovnih vozila

2145.12.7 projektant konstruktor pružnih vozila

2145.13.7 projektant konstruktor alatnih strojeva

2145.14.7 projektant konstruktor tekstilnih strojeva

2145.15.7 projektant konstruktor poljoprivrednih strojeva

2145.16.7 projektant konstruktor dizalica

2145.17.7 projektant konstruktor turbina

2145.18.7 projektant konstruktor pumpi i kompresora

2145.19.7 projektant konstruktor posuda pod tlakom

2145.21.7 projektant konstruktor metalnih konstrukcija

2145.22.7 projektant konstruktor strojeva za građevinarstvo i industrijski transport

2145.23.7 projektant konstruktor šivaćih strojeva

2145.24.7 projektant konstruktor strojeva za zavarivanje

2145.25.7 projektant konstruktor preciznih instrumenata

2145.26.7 projektant konstruktor složenih alata i uređaja

2145.27.7 strojarski projektant male automatizacije

2145.28.7 strojarski konstruktor procesne opreme

2145.29.7 strojarski konstruktor kućanskih aparata

2145.30.7 strojarski projektant konstruktor

2145.41.7 projektant konstruktor plovila

2145.42.7 projektant konstruktor brodskih motora

2145.43.7  projektant konstruktor brodskih pomoćnih strojeva

2145.51.7 projektant tehnologije obrade deformacijom

2145.52.7 projektant tehnologije obrade odvajanjem čestica

2145.53.7 projektant tehnologije zavarivanja

2145.54.7 strojarski projektant tehnologije prerade plastičnih masa

2145.55.7 strojarski projektant tehnologije montaže

2145.56.7 projektant tehnologije gradnje plovila

2145.57.7 projektant strojarske tehnologije

2145.61.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje procesne opreme

2145.62.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje metalurške opreme

2145.63.7 diplomirani strojarski tehnolog za održavanje energetskih postrojenja

2145.64.7 projektant tehnologije za održavanje proizvodne opreme

2145.65.7 projektant tehnologije za održavanje poljoprivredne mehanizacije

2145.66.7 projektant tehnologije za održavanje cestovnih vozila

2145.67.7 projektant tehnologije za održavanje pružnih vozila

2145.68.7 projektant tehnologije održavanja građevinskih strojeva

2145.69.7 projektant tehnologije održavanja zrakoplova

2145.70.7 projektant tehnologije održavanja brodske opreme

2145.71.7 diplomirani tehnolog održavanja cjevovodne mreže

2145.72.7 diplomirani tehnolog održavanja plinske mreže

2145.73.7 diplomirani tehnolog održavanja rudarske opreme

2145.74.7 diplomirani strojarski inženjer za normizaciju

2145.81.8 istraživač strojarstva

2145.82.8 istraživač brodogradnje

2145.83.9 samostalni istraživač strojarstva

2145.84.9 samostalni istraživač brodogradnje

2145.91.7 diplomirani strojarski inženjer

2145.92.7 diplomirani brodograđevni inženjer

DODATAK:

2145.41.7 PROJEKTANT KONSTRUKTOR PLATFORMI ZA ISTRAŽIVANJE PODMORJA

2145.41.7 PROJEKTANT KONSTRUKTOR BRODA

2145.53.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZAVARIVANJA

2145.53.7 GLAVNI TEHNOLOG ZAVARIVANJA

2145.57.7 PROJEKTANT STROJARSKE TEHNOLOGIJE OSIGURANJA KVALITETE

2145.64.7 UPRAVITELJ POGONA ODRŽAVANJA

2145.65.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU

2145.65.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ŠUMSKU MEHANIZACIJU

2145.67.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA VUČNA I VUČENA VOZILA

2145.67.7 KONTROLOR VUČE I VUČNIH VOZILA

2145.67.7 KONTROLOR VAGONA

2145.69.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZRAKOPLOVSTVA

2145.69.7 ŠEF TEHNIČKE SLUŽBE U ODRŽAVANJU ZRAKOPLOVA

2145.69.7 ŠEF ODJELA ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA

2145.69.7 ŠEF ODJELA TEHNIČKE PRIPREME RADA ZRAKOPLOVA

2145.69.7 ŠEF ODJELA TEHNIČKE POTPORE ZRAKOPLOVA

2145.69.7 ŠEF ODJELA INŽENJERING ZIM

2145.69.7 ŠEF ODJELA KONTROLE KVALITETE U ZRAKOPLOVSTVU

2145.69.7 VODITELJ ODSJEKA TEHNOLOŠKE PRIPREME RADA ZRAKOPLOVA

2145.69.7 VODITELJ ZIM RADIONICA

2145.74.7 DIPLOMIRANI STROJARSKI INŽENJER ZA MJERITELJSTVO

2145.91.7 STROJARSKI SAVJETNIK

2145.92.7 BRODOGRAĐEVNI SAVJETNIK

2146. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJSKE TEHNOLOGIJE, PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I BIOTEHNOLOGIJE

Diplomirani inženjeri kemijske tehnologije, prehrambene tehnologije i biotehnologije istražuju, planiraju, razvijaju i vode komercijalne kemijske, farmaceutske, biokemijske i prehrambene tehnološke procese i proizvodnju različitih tvari i proizvoda, poput prerade sirove nafte, proizvodnje naftnih derivata, hrane, pića, lijekova, polimera, poljoprivrednih kemikalija, kozmetičkih proizvoda, sredstava za pranje i čišćenje; održavaju i unapređuju opremu ili poučavaju i savjetuju o tehnološkim aspektima pojedinih materijala, proizvoda i procesa.

Ti poslovi uključuju:

a) istraživanje, planiranje, razvijanje i savjetovanje o komercijalnim kemijskim procesima za preradu prirodnih sirovina i proizvodnju kemijskih, farmaceutskih, biokemijskih i prehrambenih poluproizvoda i proizvoda;

b) izradu tehnoloških osnova za investicijske projekte i sudjelovanje u realizaciji investicijskih programa;

c) izradu i uvođenje tehnoloških i tehničkih specifikacija i metoda provjere materijala i procesa te provjeru sukladnosti tih svojstava sa specifikacijama;

d) uvođenje i unapređivanje postupaka za sigurnost rada;

e) pronalaženje, ispravljanje i preventivno djelovanje na neusklađenost materijala i postupaka sa specifikacijama;

f) planiranje, organiziranje i vođenje održavanja opreme;

g) proučavanje tehnoloških aspekata pojedinih materijala, proizvoda i procesa i savjetovanje o njima;

h) tehničku suradnju i savjetovanje s relevantnim stručnjacima;

i) izradu znanstvenih radova;

j) srodne poslove;

k) nadgled ostalih suradnika.

U toj skupini su zanimanja:

2146.11.7 diplomirani petrokemijski tehnolog

2146.12.7 diplomirani naftni procesni tehnolog

2146.13.7 projektant naftne tehnologije

2146.21.7 diplomirani tehnolog za organske sinteze

2146.22.7 diplomirani tehnolog prerade polimera

2146.23.7 diplomirani tehnolog boja i lakova

2146.24.7 diplomirani tehnolog gumarstva

2146.25.7 diplomirani tehnolog farmaceutskih proizvoda

2146.26.7 diplomirani tehnolog kozmetičkih proizvoda

2146.27.7 diplomirani tehnolog sredstava za pranje i čišćenje

2146.31.7 diplomirani tehnolog pigmenata

2146.32.7 diplomirani tehnolog agrokemikalija

2146.41.7 diplomirani tehnolog zaštite od korozije

2146.42.7 projektant kemijske tehnologije

2146.43.7 diplomirani tehnolog celuloze

2146.44.7 diplomirani tehnolog papirničarstva

2146.45.7 diplomirani tehnolog za fotografske proizvode

2146.46.7 diplomirani kemijski tehnolog za elektrotehničke materijale i sustave

2146.47.7 diplomirani tehnolog školskog pribora

2146.51.8 istraživač kemijske tehnologije

2146.52.9 samostalni istraživač kemijske tehnologije

2146.59.7 diplomirani inženjer kemijske tehnologije

2146.61.7 diplomirani tehnolog prerade mesa i ribe

2146.62.7 diplomirani tehnolog prerade mlijeka i mliječnih prerađevina

2146.63.7 diplomirani tehnolog mlinarstva i prerade brašna

2146.64.7 diplomirani tehnolog proizvodnje šećera, škroba i derivata

2146.65.7 diplomirani tehnolog konditorske proizvodnje

2146.66.7 diplomirani tehnolog proizvodnje biljnih ulja i masti

2146.67.7 diplomirani tehnolog prerade voća, povrća i bezalkoholnih pića

2146.68.7 diplomirani tehnolog proizvodnje gotove hrane

2146.71.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vina, alkohola, octa

2146.72.7 diplomirani tehnolog proizvodnje piva

2146.73.7 diplomirani tehnolog proizvodnje vitamina i hormona

2146.74.7 diplomirani tehnolog proizvodnje enzima

2146.75.7 diplomirani tehnolog obrade otpadnih voda

2146.81.8 istraživač prehrambene tehnologije

2146.82.9 samostalni istraživač prehrambene tehnologije

2146.91.7 diplomirani inženjer prehrambene tehnologije

2146.92.7 diplomirani inženjer biotehnologije

DODATAK:

2146.11.7 DIPLOMIRANI PETROKEMIJSKI RAZVOJNI INŽENJER

2146.13.7 DIPLOMIRANI NAFTNI RAZVOJNI INŽENJER

2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE POLIMERA

2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG UMJETNIH SMOLA

2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG TENZIDA I ADITIVA

2146.21.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ORGANSKIH BOJA

2146.21.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ORGANSKE KEMIJE

2146.25.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG FARMACEUTSKOVETERINARSKIH PROIZVODA

2146.25.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG KEMIJSKOG FARMACEUTSKOG INŽENJERSTVA

2146.25.7 SAVJETNIK ZA FARMACIJU

2146.26.7 KOZMETOLOG

2146.27.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE

2146.44.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ANORGANSKE KEMIJE

2146.51.8 ISTRAŽIVAČ KEMIJSKOG INŽENJERSTVA

2146.59.7 SAVJETNIK ZA KEMIJSKU TEHNOLOGIJU

2146.59.7 DIPLOMIRANI KEMIJSKI INŽENJER

2146.59.7 VODITELJ RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

2146.59.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PRIPREME VODE

2146.63.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA STOČNU HRANU

2146.81.8 ISTRAŽIVAČ BIOTEHNOLOGIJE

2146.82.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ BIOTEHNOLOGIJE

2146.91.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG DUHANSKIH PROIZVODA

2146.91.7 NUTRICIONIST

2147. DIPLOMIRANI INŽENJERI RUDARSTVA I METALURGIJE

Diplomirani inženjeri rudarstva vode istraživanja, projektiraju, razvijaju metode i nadziru provedbu metoda za komercijalno vađenje krutih mineralnih sirovina, nafte, prirodnog plina i vode iz zemlje i podmorja, te njihovo oplemenjivanje i otpremu na preradu. Diplomirani inženjeri metalurgije vode istraživanja projektiraju i razvijaju komercijalne metode izdvajanja kovina iz ruda i dobivanja novih slitina, keramike i ostalih materijala te proučavaju tehnološke aspekte pojedinih materijala, proizvoda i procesa i savjetuju o njima.

Ti poslovi uključuju:

a) vođenje istraživanja, savjetovanje pri projektiranju i razvijanju novih ili poboljšanih metoda vezanih uz inženjerske aspekte rudarenja u rudnicima i na površinskim nalazištima te pomoću bušotina za naftu, plin i vodu na kopnu i u podmorju;

b) planiranje, projektiranje i nadziranje izgradnje rudnika i površinskih kopova, njihovih sustava, postrojenja, uređaja i opreme te postrojenja i uređaja za oplemenjivanje izvađene mineralne sirovine;

c) utvrđivanje najpogodnijih metoda za izdvajanje kovina iz ruda te strojeva i opreme koja se pritom koristi;

d) planiranje, projektiranje i nadziranje izrade, opremanja i ispitivanja bušotina za naftu, plin i vodu na kopnu i u podmorju;

e) planiranje, projektiranje razrade otkrivenih ležišta mineralnih sirovina te upravljanje procesom njihova iskorištavanja;

f) planiranje, projektiranje i nadziranje izgradnje sustava za umjetno podizanje fluida iz bušotina, njihovo skupljanje, oplemenjivanje i otpremu, skladištenje u geološkim strukturama te transport do postrojenja za preradu;

g) utemeljivanje i uvođenje sigurnosnih standarda i postupaka, osiguravanje potrebnih uređaja i opreme za spašavanje i pružanje prve pomoći, posebno u slučajevima podzemne rudarske eksploatacije, bušenja bušotine u podmorju te rada na objektima i postrojenjima gdje postoji opasnost od požara i eksplozije;

h) vođenje istraživanja, unapređivanje metoda za izdvajanje kovina iz njihovih ruda i savjetovanje o njihovoj primjeni;

i) ispitivanje svojstava kovina i legura, razvijanje novih legura; savjetovanje o nadziranju tehničkih aspekata proizvodnje i prerade kovina i legura;

j) proučavanje i savjetovanje o tehnološkim aspektima pojedinih materijala, proizvoda i postupaka;

k) savjetovanje i suradnju s relevantnim stručnjacima drugih tehničkih struka, posebno geolozima i geofizičarima;

l) izradu znanstvenih radova;

m) srodne poslove

n) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2147.11.7 diplomirani rudarski inženjer površinske eksploatacije

2147.12.7 diplomirani rudarski inženjer podzemne eksploatacije

2147.13.7 diplomirani tehnolog proizvodnje soli

2147.21.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj

2147.22.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer za razvoj tehnologije izrade i održavanja bušotina

2147.23.7 projektant bušotina za naftu i plin

2147.24.7 diplomirani inženjer za izradu i održavanje naftnih bušotina

2147.25.7 diplomirani inženjer za karotažu i perforiranje naftnih bušotina

2147.26.7 diplomirani inženjer za razradu ležišta nafte i plina

2147.27.7 diplomirani inženjer za modeliranje ležišta nafte i plina

2147.28.7 projektant sabirnih sustava za naftu i plin

2147.29.7 diplomirani inženjer za izgradnju sabirnih sustava za naftu i plin

2147.30.7 diplomirani inženjer za proizvodnju nafte i plina

2147.31.7 diplomirani inženjer za razvoj tehnologije transporta plina

2147.32.7 diplomirani inženjer za transport nafte i plina

2147.41.8 istraživač rudarstva

2147.42.9 samostalni istraživač rudarstva

2147.51.7 diplomirani rudarski inženjer

2147.52.7 diplomirani naftno-rudarski inženjer

2147.61.7 metalurški projektant

2147.62.7 diplomirani tehnolog za metale i legure

2147.63.7 diplomirani tehnolog za lijevanje čelika

2147.64.7 diplomirani tehnolog za toplinsku preradu čelika

2147.65.7 diplomirani tehnolog proizvodnje obojenih metala

2147.66.7 diplomirani tehnolog lijevanja i valjanja obojenih metala

2147.67.7 diplomirani tehnolog prešanja obojenih metala

2147.71.8 istraživač metalurg

2147.72.9 samostalni istraživač metalurg

2147.81.7 diplomirani inženjer metalurgije

DODATAK:

2147.11.7 VODITELJ POVRŠINSKE RUDARSKE
EKSPLOATACIJE

2147.12.7 VODITELJ PODZEMNE RUDARSKE
EKSPLOATACIJE

2147.61.7 PROJEKTANT U CRNOJ METALURGIJI

2147.62.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI

2147.63.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA

2147.64.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA HLADNU PRERADU CRNE METALURGIJE

2147.64.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TOPLU PRERADU CRNE METALURGIJE

2148. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEODEZIJE I KARTOGRAFIJE

Diplomirani inženjeri geodezije i kartografije primjenjuju, istražuju ili poboljšavaju metode i postupke mjerenja za utvrđivanje i praćenje položaja objekata u prostoru (prirodnih i izgrađenih). Izrađuju karte i planove različitih mjerila te uspostavljaju zemljišne informacijske sustave.

Ti poslovi uključuju:

a) projektiranje i postavljanje točaka geodetske osnove s utvrđivanjem njihova položaja i visine;

b) topografsku izmjeru s izradom planova i karata za potrebe uređenja prostora, zaštite okoliša i projektiranja u gospodarstvu;

c) izmjeru posjedovnih i vlasničkih odnosa na zemljištu radi osnivanja, obnavljanja ili održavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih evidencija;

d) izradu zemljišnoinformacijskog sustava (ZIS), odnosno geografskoinformacijskog sustava (GIS);

e) geodetsku izmjeru radi uređenja zemljišta; prijenos (iskolčenje) projekata, u položajnom i visinskom smislu, na teren prema projektnoj dokumentaciji;

f) praćenje i nadzor položajnih značajki građevinskih i drugih objekata tijekom izgradnje te geodetsko snimanje stanja nakon izgradnje; izradu elaborata za unos u službene evidencije;

g) geodetsko snimanje podzemnih objekata, instalacija i vodova s izradom tehničke dokumentacije;

h) osnivanje i uspostavu digitalnih (topografskih i tematskih) baza podataka;

i) savjetovanje, projektiranje i pružanje usluga u području geodezije;

j) hidrografsku izmjeru i izradu pomorskih karata;

k) projektiranje hidrotehničkih objekata, regulaciju vodotoka, projektiranje vodoprivrednih i melioracijskih zahvata na zemljištu;

l) održavanje tehničkih veza i konzultacija s ostalim relevantnim stručnjacima;

m) izradu znanstvenih radova;

n) srodne poslove;

o) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2148.11.7 diplomirani kartograf

2148.12.7 diplomirani pomorski kartograf

2148.13.7 diplomirani geodet hidrograf

2148.14.7 diplomirani geodet topograf

2148.15.7 diplomirani fotogrametar

2148.16.7 savjetnik zemljišno-informatičkog sustava

2148.21.7 diplomirani geodetski projektant

2148.31.7 diplomirani rudarski mjernik

2148.41.8 istraživač geodet

2148.42.9 samostalni istraživač geodet

2148.51.7 diplomirani inženjer geodezije

DODATAK:

2148.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA PROSTORNU EVIDENCIJU I KARTOGRAFIJU

2148.11.7 SURADNIK ZA KARTOGRAFIJU

2148.11.7 SURADNIK ZA TISAK KARATA

2148.12.7 GLAVNI REDAKTOR POMORSKIH KARATA

2148.12.7 REDAKTOR POMORSKIH KARATA

2148.15.7 NAČELNIK ODJELA ZA FOTOGRAMETRIJU

2148.15.7 SURADNIK ZA FOTOGRAMETRIJU

2148.15.7 SAVJETNIK ZA FOTOGRAMETRIJU

2148.16.7 NAČELNIK ZEMLJIŠNO-INFORMATIČKOG ODJELA

2148.16.7 VODITELJ ODJELA ZA AUTOMATSKU OBRADU GEODETSKIH PODATAKA

2148.21.7 RUKOVODITELJ GEODETSKOG TEHNIČKOG ODJELA

2148.21.7 SURADNIK ZA INŽENJERSKU GEODEZIJU

2148.21.7 SAVJETNIK ZA INŽENJERSKU GEODEZIJU

2148.21.7 NAČELNIK ODJELA ZA INŽENJERSKU GEODEZIJU

2148.21.7 PROJEKTANT ZA BUJICE

2148.51.7 VODITELJ ODJELA ZA KATASTAR VODOVA

2148.51.7 VODITELJ ODJELA ZA GEODETSKU IZMJERU

2148.51.7 VODITELJ ODJELA ZA IZRADU GEODETSKOG ELABORATA I PODLOGA

2148.51.7 SAVJETNIK ZA KATASTAR PROSTORNIH JEDINICA I VODOVA

2148.51.7 NAČELNIK ODJELA ZA GEODETSKU TEHNIČKU DOKUMENTACIJU

2148.51.7 SURADNIK ZA KATASTAR VODOVA

2148.51.7 SURADNIK ZA GEODETSKU IZMJERU

2148.51.7 SURADNIK ZA IZRADU GEODETSKOG ELABORATA

2148.51.7 SURADNIK ZA GEODEZIJU

2148.51.7 SURADNIK ZA KATASTAR NEKRETNINA

2148.51.7 SURADNIK ZA OSNOVNE GEODETSKE RADOVE

2148.51.7 SURADNIK ZA ODRŽAVANJE GEODETSKE IZMJERE

2148.51.7 SURADNIK ZA PREGLED I OVJERU PARCELACIJSKOG ELABORATA

2148.51.7 NAČELNIK GEODETSKOG ODJELA

2148.51.7 SAVJETNIK ZA KATASTARSKE I GEODETSKE POSLOVE

2148.51.7 SAVJETNIK ZA KATASTAR VODOVA

2148.51.7 DIPLOMIRANI INŽENJER KULTURNE TEHNIKE

2148.51.7 REFERENT ZA HIDROLOŠKE PROGNOZE I MODELE

2149. DIPLOMIRANI INŽENJERI D.N.

Ova skupina obuhvaća sva zanimanja diplomiranih inženjera koja nisu obuhvaćena ni u jednoj drugoj skupini unutar podvrste 214. (Diplomirani inženjeri tehnike i tehnologije i srodni stručnjaci). Ovamo spadaju diplomirani inženjeri i njima srodna zanimanja stručnjaka koji istražuju i razvijaju postupke vezane za djelotvornost proizvodnje odnosno gradnje, savjetuju o njima, vode brigu o organizaciji proizvodnje (operativna priprema rada) i tehničkim aspektima kalkulacija i obračuna. Osiguravaju tehničke preduvjete za zaštitu zdravlja i života ljudi, zaštitu imovine i okoliša.

Ti poslovi uključuju:

a) projektiranje i uvođenje metoda i sustava planiranja proizvodnje odnosno gradnje;

b) uvođenje metoda za povećanje djelotvornosti proizvodnje odnosno gradnje;

c) projektiranje i uvođenje mjera za sigurnost proizvodnih i drugih postupaka, te rada strojeva i uređaja s gledišta zaštite života i zdravlja ljudi, imovine i okoliša;

d) pripremu troškovnika za složene proizvode i projekte gradnje, te nadzor u toku realizacije;

e) pružanje savjeta u svezi s navedenim poslovima;

f) izradu znanstvenih radova;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2149.11.7 glavni planer proizvodnje

2149.12.7 glavni planer održavanja

2149.13.7 glavni planer izgradnje

2149.14.7 glavni planer pripreme rada

2149.15.7 analitičar studija rada i vremena

2149.16.7 diplomirani inženjer za organizaciju rada

2149.17.7 diplomirani inženjer za zaštitu na radu

2149.21.7 voditelj zaštitarske službe

2149.22.7 diplomirani logističar

2149.23.7 diplomirani inženjer za zaštitu okoliša

2149.24.7 diplomirani tehnolog pakiranja

2149.31.7 diplomirani tehnolog za građevne materijale

2149.32.7 diplomirani tehnolog za keramiku

2149.33.7 diplomirani tehnolog staklarstva

2149.34.7 diplomirani tehnolog za preciznu optiku

2149.41.7 diplomirani tekstilno-mehanički inženjer

2149.42.7 diplomirani tekstilno-kemijski inženjer

2149.43.7 diplomirani inženjer tekstilne tehnologije

2149.44.7 diplomirani dizajner tekstila i odjeće

2149.45.7 diplomirani inženjer kožarstva

2149.46.7 diplomirani inženjer obućarstva

2149.47.7 diplomirani dizajner obuće i kožne galanterije

2149.48.8 istraživač tekstilne tehnologije

2149.49.9 samostalni istraživač tekstilne tehnologije

2149.51.7 diplomirani inženjer drvne tehnologije

2149.61.7 diplomirani inženjer grafičke tehnologije

2149.62.7 grafički urednik

2149.63.7 diplomirani grafički dizajner

2149.64.8 istraživač grafičke tehnologije

2149.65.9 samostalni istraživač grafičke tehnologije

DODATAK:

2149.16.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA SUSTAV KVALITETE

2149.17.7 VODITELJ SLUŽBE ZAŠTITE NA RADU

2149.21.7 SAVJETNIK ZA SIGURNOST

2149.23.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

2149.23.7 DIPLOMIRANI PLANER ZAŠTITE OKOLIŠA

2149.23.7 VODITELJ POSLOVA ČIŠĆENJA, OBRADE, ODLAGANJA OTPADA

2149.31.7 DIPLOMIRANI INŽENJER SILIKATNE KEMIJE

2149.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PRIMJENU KAMENE VUNE

2149.31.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA CEMENT, VAPNO, GIPS

2149.41.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PREDENJE

2149.41.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA TKANJE

2149.41.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG ZA PLETENJE

2149.41.7 ŠEF PROIZVODNJE TEKSTILA

2149.42.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG OPLEMENJIVANJA TEKSTILA

2149.43.7 DIPLOMIRANI TEKSTILNI INŽENJER ZA KONTROLU KVALITETE

2149.43.7 DIPLOMIRANI INŽENJER ZA ODJEĆU

2149.43.7 KOSTIMOGRAF

2149.43.7 ASISTENT KOSTIMOGRAFA

2149.51.7 DIPLOMIRANI TEHNOLOG PROIZVODNJE PARKETA

2149.51.7 DIPLOMIRANI INŽENJER DRVNE INDUSTRIJE

2149.61.7 SAVJETNIK ZA GRAFIČKU TEHNOLOGIJU

2149.61.7 PROJEKTANT GRAFIČKIH POSTROJENJA I TEHNOLOGIJE

2149.62.7 TEHNIČKI UREDNIK U IZDAVAŠTVU

PODVRSTA 215.

DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA

Diplomirani snimatelji slike i zvuka upravljaju opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka.

Ti poslovi uključuju: upravljanje opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka. Poslovi mogu uključivati nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupini:

2150. Diplomirani snimatelji i montažeri slike i zvuka

2150. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA

Diplomirani snimatelji i montažeri slike i zvuka upravljaju kamerama za snimanje filmova i video kamerama te ostalom opremom za snimanje i montiranje slike i tona.

Ti poslovi obično uključuju:

a) namještanje kamera za snimanje filmova, televizijskih emisija i ostalih specijaliziranih kamera te upravljanje njima;

b) nadzor opreme za snimanje tona pri snimanju filmova, videotraka, gramofonskih ploča, audiotraka, digitalnih diskova, izravnog televizijskog prijenosa i ostalih potreba;

c) kontrolu opreme za montiranje i miješanje slikovnih i tonskih zapisa kako bi se dobila potrebna kvaliteta i stvorili specijalni slikovni i tonski efekti;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2150.11.7 diplomirani snimatelj slike

2150.12.7 diplomirani montažer slike i zvuka

DODATAK:

2150.11.7 KAMERMAN

2150.11.7 DIREKTOR FOTOGRAFIJE

2150.11.7 GLAVNI SNIMATELJ SLIKE I ZVUKA

2150.12.7 MUZIČKI VODITELJ-MONTAŽER ZVUKA

2150.12.7 MAJSTOR MONTAŽE SLIKE I ZVUKA

VRSTA 22.

PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI


Prirodoslovni i zdravstveni stručnjaci i znanstvenici istražuju, unapređuju i razvijaju spoznaje, teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz biologije, zoologije, botanike, ekologije, fiziologije, biokemije, mikrobiologije, farmakologije, agronomije i medicine.

Poslovi obično uključuju: istraživanje, proširivanje, primjenu znanja dobivenih proučavanjem svih oblika ljudskog, životinjskog i biljnog svijeta, uključujući organe, tkiva, stanice i mikroorganizme te utjecaj čimbenika okoline, lijekova i drugih tvari na njih; proučavanje bolesti ljudi, životinja i bilja, savjetovanje o njima; primjenu preventivnih, kurativnih i njegovateljskih mjera i zaštitu zdravlja; izradu znanstvenih radova. Ti poslovi mogu uključivati i nagled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja su ove vrste u podvrstama:

221. Biološki, biotehnički, biokemijski i srodni stručnjaci

222. Doktori medicine, veterinari i srodni stručnjaci

PODVRSTA 221.

BIOLOŠKI, BIOTEHNIČKI, BIOKEMIJSKI I SRODNI STRUČNJACI

Biološki, biotehnički, biokemijski i srodni znanstvenici i stručnjaci istražuju, unapređuju i razvijaju spoznaje, teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz biologije, ekologije, mikrobiologije, molekularne biologije, botanike, zoologije, anatomije, bakteriologije, biokemije, fiziologije, citologije, genetike, agronomije, patologije i farmakologije.

Ti poslovi uključuju: istraživanje i usvajanje znanstvenih spoznaja proučavanjem svih oblika života i utjecaja čimbenika okoline, lijekova i ostalih tvari na njih, uključujući sve prirodne pojave i procese u biosferi; izučavanje i pronalaženje novih tehnologija, savjetovanje i primjenu znanstvenih spoznaja u poljoprivredi, šumarstvu, primijenjenoj ekologiji, biologiji mora, zaštiti okoliša, farmaceutskoj, prehrambenoj i ostaloj industriji, genetičkom inženjerstvu i medicini; izradu znanstvenih radova. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

2211. Diplomirani inženjeri biologije i biotehnike

2212. Diplomirani inženjeri farmakologije, biokemije i srodni stručnjaci

2213. Diplomirani inženjeri agronomije i šumarstva

2211. DIPLOMIRANI INŽENJERI BIOLOGIJE I BIOTEHNIKE

Diplomirani biolozi i srodni stručnjaci istražuju, unapređuju i razvijaju spoznaje, teorije i metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz biologije, ekologije, botanike, zoologije, genetike, molekularne biologije, bakteriologije, imunologije i razvojne biologije u granama i poljima područja tehničkih i biotehničkih znanosti, posebno u medicini i poljoprivredi.

Ti poslovi uključuju:

a) istraživanje, unapređivanje i razvijanje pojmova, teorija i operativnih metoda u pojedinim područjima;

b) terenska istraživanja i izvođenje pokusa u laboratoriju radi utvrđivanja biološke raznolikosti i klasifikacije životinja i biljaka, proučavanja njihova anatomskog i fiziološkog ustroja, podrijetla, razvoja, kemijskog sastava i prilagodbe svojim fiziološkim anatomskim ustrojem i ponašanjem na životni okoliš;

c) terenska i laboratorijska istraživanja svih oblika odnosa biljaka i životinja prema edafskim (pedološkim) i klimatskim čimbenicima zagađenja koja potječu od čovjeka;

d) terenska istraživanja ustroja biocenoza na kopnu, moru i u vodama na kopnu; analizu biocenotičke i hranidbene strukture biocenoza; rekonstrukcija hranidbene mreže i energetskih tokova u biocenozama;

e) terenska i laboratorijska istraživanja promjena u zajednicama i životnim staništima pod utjecajem nepovoljnih zagađenja koja potječu od čovjeka (insekticida, herbicida i drugih vrsta ksenobiotika i kancerogenih tvari);

f) primjenu ekoloških spoznaja u obnovi promijenjenih životnih staništa i izradu studija o prostornom uređenju i planiranju;

g) istraživanje i pokuse koji se odnose na različite aspekte djelovanja čimbenika na podrijetlo, razvoj i prijenos naslijednih obilježja u ljudi, životinja i biljaka;

h) istraživanje bakterija i virusa, njihova podrijetla, razvoja, genetskih obilježja i značenja za zdravlje ljudi;

i) pokuse s kulturama tkiva i razvijanje tehnologija uzgoja kloniranih biljaka korisnih u prehrani ljudi i životinja;

j) izradu znanstvenih radova;

k) srodne poslove;

l) nadgled ostalih suradnika.

U toj skupini su zanimanja:

2211.11.7 diplomirani inženjer bakteriolog

2211.12.7 diplomirani inženjer ekolog

2211.13.7 diplomirani inženjer zoolog

2211.14.7 diplomirani inženjer botaničar

2211.15.7 diplomirani inženjer molekularni biolog

2211.16.7 diplomirani inženjer genetičar

2211.17.7 diplomirani inženjer mikrobiolog

2211.18.7 diplomirani inženjer ribarstveni biolog

2211.19.7 diplomirani inženjer imunolog

2211.20.7 diplomirani inženjer ornitolog

2211.21.7 diplomirani inženjer parazitolog

2211.22.7 diplomirani inženjer hidrobiolog

2211.23.7 diplomirani inženjer marinski biolog

2211.24.7 diplomirani inženjer biolog

2211.31.8 istraživač biolog

2211.32.9 samostalni istraživač biolog

DODATAK:

2211.12.7 EKOLOG ZAŠTITE PRIRODE

2211.12.7 MARINSKI EKOLOG

2211.18.7 AKVAKULTURIST

2212. DIPLOMIRANI INŽENJERI FARMAKOLOGIJE, BIOKEMIJE I SRODNI STRUČNJACI

Diplomirani inženjeri farmakologije, biokemije i srodni stručnjaci istražuju, unapređuju i razvijaju spoznaje, teorije i operativne metode te primjenjuju znanstvene spoznaje iz anatomije, biokemije, biofizike, fiziologije, patologije i farmakologije, posebno u medicini, poljoprivredi i industriji.

Ti poslovi uključuju:

a) istraživanje, unapređivanje i razvijanje pojmova, teorija i metoda u pojedinim područjima;

b) proučavanje i izvođenje pokusa koji se odnose na oblik, strukturu i ostala anatomska obilježja živih organizama;

c) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz kemijski sastav i procese živih organizama;

d) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz životne procese i funkcije ljudskih, životinjskih i biljnih organa, tkiva, stanica i sustava pod normalnim i nenormalnim ili izuzetnim uvjetima;

e) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz prirodu, uzroke i razvoj ljudskih, životinjskih i biljnih oboljenja i poremećaja;

f) proučavanje i izvođenje pokusa vezanih uz utjecaj lijekova i ostalih tvari na tkiva, organe i fiziološke procese ljudskih bića i životinja te unapređivanje postojećih i razvijanje novih lijekova;

g) unapređivanje industrijske, medicinske i ostale primjene znanja u pojedinim djelatnostima;

h) izradu znanstvenih radova;

i) srodne poslove;

j) nadgled ostalih suradnika.

U toj skupini su zanimanja:

2212.11.7 diplomirani anatom

2212.12.7 diplomirani fiziolog

2212.13.7 diplomirani patolog

2212.14.7 diplomirani biofizičar

2212.15.7 diplomirani farmakolog

2212.16.7 diplomirani toksikolog

2212.17.7 diplomirani biokemičar

2212.18.7 diplomirani inženjer medicinske biokemije

2212.21.7 diplomirani sanitarni inženjer

DODATAK:

2212.13.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA BILJE

2212.13.7 DIPLOMIRANI PATOLOG ZA ŽIVOTINJE

2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG NA BAZIČNIM ISTRAŽIVANJIMA

2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U KLINIČKOJ LABORATORIJSKOJ DIJAGNOSTICI

2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG FORENZIČAR

2212.16.7 DIPLOMIRANI TOKSIKOLOG U ISPITIVANJU NAMIRNICA

2212.16.7 DIPLOMIRANI EKOTOKSIKOLOG

2212.16.7 DIPLOMIRANI REGULATORNI TOKSIKOLOG

2212.16.7 DIPLOMIRANI ANALITIČKI TOKSIKOLOG

2212.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE STAŽIST

2212.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE SPECIJALIZANT

2212.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE IMUNOLOG

2212.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENZIMOLOG

2212.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ENDOKRINOLOG

2212.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE HEMATOLOG

2212.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE NEUROKEMIČAR

2212.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE ZA ANALIZU METALA I NEMETALA

2212.18.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA RAZVOJ METODA I TEHNOLOGIJA

2212.18.7 DIPLOMIRANI MEDICINSKI BIOKEMIČAR ZA INFORMATIKU I DLP

2212.18.7 DIPLOMIRANI INŽENJER MEDICINSKE BIOKEMIJE, SPECIJALIST

2212.21.7 DIPLOMIRANI SANITARNI KEMIČAR

2213. DIPLOMIRANI INŽENJERI AGRONOMIJE I ŠUMARSTVA

Diplomirani inženjeri agronomije i šumarstva provode istraživanja, unapređuju i razvijaju spoznaje, teorije i operativne metode te primjenjuju te spoznaje u biljnoj i stočarskoj proizvodnji.

Ti poslovi uključuju:

a) istraživanje ratarskih kultura i trava te razvijanje novih i unapređivanje postojećih uzgojnih metoda;

b) istraživanje vrtlarskih, voćarskih i vinogradarskih kultura te razvijanje novih i unapređivanje postojećih uzgojnih metoda;

c) istraživanje stočarstva i razvijanje novih te unapređivanje postojećih uzgojnih metoda;

d) istraživanje i razvijanje novih i unapređivanje postojećih metoda za razmnožavanje i uzgoj drva te planiranje i usmjeravanje pošumljavanja i iskorištavanje drvnog fonda;

e) istraživanje obilježja, iskoristivosti i plodnosti tla te primjena dobivenih rezultata na poboljšanje prakse u poljoprivredi i šumarstvu;

f) istraživanje i razvoj novih i unapređivanje postojećih metoda za zaštitu bilja i životinja;

g) istraživanje i razvoj novih i unapređivanje postojećih metoda za ekonomsko iskorištavanje pašnjaka;

h) izradu znanstvenih radova;

i) srodne poslove;

j) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2213.11.7 agronom ratarstva

2213.12.7 agronom vrtlarstva i uređenja krajobraza

2213.13.7 agronom voćarstva

2213.14.7 agronom vinogradarstva

2213.15.7 agronom zaštite bilja

2213.16.7 agronom melioracija

2213.17.7 agronom

2213.21.7 diplomirani tehnolog stočarstva

2213.22.7 diplomirani tehnolog peradarstva

2213.23.7 diplomirani tehnolog ribarstva

2213.31.7 agronom savjetodavne službe

2213.41.7 diplomirani inženjer šumarstva

2213.42.7 organizator lovstva

2213.51.8 istraživač agronom

2213.52.9 samostalni istraživač agronom

2213.61.8 istraživač šumarstva

2213.62.9 samostalni istraživač šumarstva

DODATAK:

2213.11.7 AGRONOM ZA UREĐENJE I ZAŠTITU TLA

2213.12.7 VODITELJ POSLOVA ODRŽAVANJA PARKOVA

2213.17.7 ORGANIZATOR KOOPERACIJE U POLJOPRIVREDI

2213.17.7 DIPLOMIRANI INŽENJER POLJOPRIVREDE

2213.41.7 GLAVNI TAKSATOR

2213.41.7 REVIRNIK

2213.51.8 ISTRAŽIVAČ VOĆARSTVA

2213.51.8 ISTRAŽIVAČ VINOGRADARSTVA

2213.51.8 ISTRAŽIVAČ STOČARSTVA

2213.51.8 ISTRAŽIVAČ RIBARSTVA

2213.51.8 ISTRAŽIVAČ ZAŠTITE BILJA

2213.51.8 ISTRAŽIVAČ MELIORACIJE

2213.52.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ VOĆARSTVA

2213.52.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ MELIORACIJA

2213.52.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ ZAŠTITE BILJA

2213.52.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ RIBARSTVA

2213.52.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ STOČARSTVA

2213.52.9 SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČ VINOGRADARSTVA

PODVRSTA 222.

DOKTORI MEDICINE, VETERINARI I SRODNI STRUČNJACI

Znanstvenici u zdravstvu i srodni stručnjaci (osim njegovatelja) istražuju, unapređuju i razvijaju spoznaje, teorije i metode te primjenjuju znanja u medicini, stomatologiji, veterinarskoj medicini, farmaciji i zaštiti zdravlja.

Ti poslovi uključuju: vođenje istraživanja i usvajanje znanja proučavanjem poremećaja i bolesti ljudi i životinja te načina njihova liječenja; savjetovanje i primjenu preventivnih i kurativnih mjera te zaštitu zdravlja; izradu znanstvenih radova. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

2221. Doktori medicine

2222. Doktori stomatologije

2223. Diplomirani veterinari

2224. Magistri farmacije

2221. DOKTORI MEDICINE

Doktori medicine obavljaju zdravstvenu djelatnost na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini te pružaju zdravstvenu zaštitu na načelima sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a specijaliziranog pristupa u polikliničko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. Bave se javnozdravstvenim radom i znanstvenoistraživačkim radom.

Ti poslovi uključuju:

a) pružanje cjelovite preventivne, kurativne i rehabilitacijske zdravstvene zaštite;

b) otkrivanje i otklanjanje uzroka oboljenja odnosno sprečavanje i suzbijanje bolesti i ozljeda te njihovih posljedica;

c) liječenje i rehabilitaciju oboljelih, tjelesno i duševno oštećenih i ozlijeđenih osoba;

d) zdravstveni odgoj i prosvjećivanje radi podizanja duševne i tjelesne sposobnosti pučanstva;

e) sudjelovanje u izradi programa mjera te zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zdravstvene zaštite;

f) poticanje i usmjeravanje samozaštitnih aktivnosti pučanstva kao i aktivnosti i mjera ustanova i tijela državne uprave;

g) vođenje zdravstvene statistike i javnozdravstvenih registara radi praćenja i ocjene zdravstvenog stanja pučanstva;

h) sudjelovanje u obavješćivanju iz područja zdravstva;

i) izradu znanstvenih radova;

j) srodne poslove;

k) nadgled ostalih suradnika.

U toj skupini su zanimanja:

2221.11.7 doktor medicine

2221.12.7 doktor opće medicine

2221.13.7 doktor obiteljske medicine

2221.14.7 doktor školske medicine

2221.15.7 doktor medicine rada

2221.21.7 doktor medicine internist

2221.22.7 doktor medicine pneumoftizeolog

2221.23.7 doktor medicine infektolog

2221.24.7 doktor medicine neurolog

2221.25.7 doktor medicine psihijatar

2221.26.7 doktor medicine neuropsihijatar

2221.27.7 doktor medicine dermatolog i venerolog

2221.28.7 doktor medicine dermatolog

2221.29.7 doktor medicine pedijatar

2221.31.7 doktor medicine opći kirurg

2221.32.7 doktor medicine neurokirurg

2221.33.7 doktor medicine dječji kirurg

2221.34.7 doktor medicine maksilofacijalni kirurg

2221.35.7 doktor medicine urolog

2221.36.7 doktor medicine ortoped

2221.37.7 doktor medicine otorinolaringolog

2221.38.7 doktor medicine oftalmolog

2221.39.7 doktor medicine ginekolog i opstetričar

2221.51.7 doktor medicine anesteziolog i reanimatolog

2221.52.7 doktor medicine transfuziolog

2221.53.7 doktor medicine radiolog

2221.54.7 doktor medicine radioterapeut

2221.55.7 doktor medicine radioterapeut i onkolog

2221.56.7 doktor nuklearne medicine

2221.57.7 doktor fizikalne medicine i rehabilitacije

2221.58.7 doktor medicinske mikrobiologije s parazitologijom

2221.59.7 doktor medicine patološki anatom

2221.60.7 doktor medicine klinički citolog

2221.61.7 doktor sudske medicine

2221.62.7 doktor medicine klinički farmakolog

2221.63.7 doktor medicine klinički farmakolog i toksikolog

2221.71.7 doktor socijalne medicine

2221.72.7 doktor javnog zdravstva

2221.73.7 doktor medicine epidemiolog

DODATAK:

2221.11.7 DOKTOR MEDICINE STAŽIST

2221.11.7 DOKTOR MEDICINE SPECIJALIZANT

2221.11.7 KONTROLOR PRUŽANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

2221.21.7 DOKTOR MEDICINE KARDIOLOG

2221.21.7 DOKTOR MEDICINE PULMOLOG

2221.21.7 DOKTOR MEDICINE GASTROENTEROLOG

2221.21.7 DOKTOR MEDICINE NEFROLOG

2221.21.7 DOKTOR MEDICINE HEMATOLOG

2221.21.7 DOKTOR MEDICINE REUMATOLOG

2221.21.7 DOKTOR MEDICINE ENDOKRINOLOG I DIJABETOLOG

2221.21.7 DOKTOR MEDICINE INTERNISTIČKI ONKOLOG

2221.25.7 DOKTOR MEDICINE PSIHOTERAPEUT

2221.25.7 DOKTOR MEDICINE FORENZIČKI PSIHIJATAR

2221.25.7 DOKTOR MEDICINE SOCIJALNI PSIHIJATAR

2221.25.7 DOKTOR MEDICINE DJEČJI I ADOLESCENTNI PSIHIJATAR

2221.25.7 DOKTOR MEDICINE BIOLOGIJSKI PSIHIJATAR

2221.25.7 DOKTOR MEDICINE ALKOHOLIZMA I DRUGIH OVISNOSTI

2221.28.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI DERMATOLOG

2221.28.7  DOKTOR MEDICINE DERMATOLOŠKI ONKOLOG

2221.29.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI KARDIOLOG

2221.29.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI NEUROLOG

2221.29.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI PULMOLOG

2221.29.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI GASTROENTEROLOG

2221.29.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI NEFROLOG

2221.29.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI HEMATOLOG I ONKOLOG

2221.29.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI ENDOKRINOLOG, DIJABETOLOG I ZA BOLESTI METABOLIZMA

2221.29.7 DOKTOR MEDICINE NEONATOLOG

2221.29.7 DOKTOR MEDICINE MEDICINSKI GENETIČAR

2221.29.7 DOKTOR MEDICINE PEDIJATRIJSKI ALERGOLOG I KLINIČKI IMUNOLOG

2221.31.7 DOKTOR MEDICINE TRAUMATOLOG

2221.31.7 DOKTOR MEDICINE TORAKALNI KIRURG

2221.31.7 DOKTOR MEDICINE KARDIJALNI KIRURG

2221.31.7 DOKTOR MEDICINE VASKULARNI KIRURG

2221.31.7 DOKTOR MEDICINE PLASTIČNI KIRURG

2221.34.7 DOKTOR MEDICINE PLASTIČNI KIRURG GLAVE I VRATA

2221.36.7 DOKTOR MEDICINE DJEČJI ORTOPED

2221.36.7 DOKTOR MEDICINE TRAUMATOLOG LOKOMOTORNOG SUSTAVA

2221.37.7 DOKTOR MEDICINE AUDIOLOG

2221.37.7 DOKTOR MEDICINE FONIJATAR

2221.37.7 OTORINOLARINGOLOG, PLASTIČNI KIRURG GLAVE I VRATA

2221.39.7 DOKTOR FETALNE MEDICINE I OPSTETRIČAR

2221.39.7 DOKTOR MEDICINE HUMANE REPRODUKCIJE

2221.39.7 DOKTOR MEDICINE GINEKOLOŠKI ONKOLOG

2221.39.7 DOKTOR MEDICINE UROGINEKOLOG

2221.53.7 DOKTOR MEDICINE INTERVENCIJSKI RADIOLOG

2221.53.7 DOKTOR MEDICINE NEURORADIOLOG

2221.53.7 DOKTOR MEDICINE ULTRAZVUČNI DIJAGNOSTIČAR

2221.73.7 DOKTOR MEDICINE ZDRAVSTVENI EKOLOG

2222. DOKTORI STOMATOLOGIJE

Doktori stomatologije provode mjere prevencije, liječenja i saniranja usta i zubi na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini te pružaju zdravstvenu zaštitu na načelima sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a specijaliziranog pristupa u polikliničko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. Bave se znanstvenoistraživačkim radom.

Ti poslovi uključuju:

a) pružanje cjelovite preventivne i kurativne zaštite usta i zubi;

b) otkrivanje i otklanjanje uzroka oboljenja odnosno sprečavanje i suzbijanje bolesti i ozljeda usta i zubi te njihovih posljedica;

c) konzervativno i kirurško liječenje i rehabilitaciju bolesti i ozljeda usta i zubi;

d) zdravstveni odgoj i prosvjećivanje radi unapređenja oralnog zdravlja pučanstva;

e) sudjelovanje u izradi programa mjera te zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zaštite zdravlja usta i zubi;

f) vođenje zdravstvene statistike iz područja zaštite zdravlja usta i zubi radi praćenja i ocjene oralnog zdravlja pučanstva;

g) sudjelovanje u obavješćivanju iz područja zaštite zdravlja usta i zubi;

h) izradu znanstvenih radova;

i) srodne poslove;

j) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2222.11.7 doktor obiteljske stomatologije

2222.12.7 doktor dječje i preventivne stomatologije

2222.13.7 doktor stomatologije ortodont

2222.14.7 doktor stomatologije parodontolog

2222.15.7 doktor stomatologije protetičar

2222.16.7 doktor stomatologije oralni kirurg

2222.17.7 doktor stomatologije oralni patolog

2222.18.7 doktor stomatologije dentalni patolog i endodont

2222.19.7 doktor stomatologije dentalni i oralni patolog i parodontolog

2222.20.7 doktor stomatologije

DODATAK:

2222.20.7 DOKTOR STOMATOLOGIJE STAŽIST

2222.20.7 DOKTOR STOMATOLOGIJE SPECIJALIZANT

2223. DIPLOMIRANI VETERINARI

Diplomirani veterinari provode istraživanja, unapređuju i razvijaju spoznaje, teorije i operativne metode te primjenjuju medicinska znanja u području veterine.

Ti poslovi uključuju:

a) istraživanje, unapređivanje i razvijanje pojmova, teorija i operativnih metoda;

b) provođenje ispitivanja i dijagnosticiranje oboljenja i povreda životinja;

c) kirurško i medicinsko veterinarsko liječenje;

d) kontrolu stoke za mužu i ostalih stada te cijepljenje životinja protiv bolesti;

e) savjetovanje o njezi i uzgoju životinja;

f) nadzor kvalitete, čistoće i sigurnosti hrane dobivene potpuno ili djelomično iz sirovina životinjskog porijekla koja je namijenjena ljudskoj potrošnji;

g) pomoć u epidemiološkom, radiološkom i ostalom nadzoru zdravlja životinja;

h) izradu znanstvenih radova;

i) srodne poslove;

j) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2223.11.7 veterinar

2223.12.7 veterinar kućnih ljubimaca

2223.21.8 istraživač veterine

2223.22.9 samostalni istraživač veterine

DODATAK:

2223.11.7 DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE

2224. MAGISTRI FARMACIJE

Magistri farmacije primjenjuju farmaceutske spoznaje i teorije pripremom, izdavanjem i prodajom gotovih lijekova, magistralnih i galenskih pripravaka. Bave se znanstveno-istraživačkim radom

Ti poslovi uključuju:

a) nabavu, pripremu i izdavanje magistralnih i galenskih pripravaka gotovih lijekova te infuzijskih otopina;

b) opskrbu pomoćnim ljekovitim tvarima, pomoćnim sredstvima u liječenju, medicinskim proizvodima, dječjom hranom, dijetetskim proizvodima, kozmetičkim i drugim sredstvima za zaštitu zdravlja;

c) savjetovanje o propisivanju i primjeni lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava;

d) izdavanje veterinarskih lijekova i sredstava za medicinsku njegu i zaštitu životinja;

e) vođenje registra lijekova, posebice narkotika, otrova i lijekova koji stvaraju ovisnost;

f) prikupljanje podataka o interakcijama i nuspojavama lijekova;

g) ispitivanje i nadzor nad kakvoćom lijekova kako bi se utvrdila njihova čistoća, jačina i vrijeme djelovanja;

h) izradu znanstvenih radova;

i) srodne poslove;

j) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2224.11.7 magistar farmacije

2224.12.7 magistar farmacije klinički farmaceut

2224.13.7 magistar farmacije za ljekovito bilje

2224.14.7 magistar farmacije na ispitivanju i kontroli lijekova

2224.15.7 magistar farmacije farmaceutski informatičar

2224.16.7 magistar farmacije u veleprodaji

DODATAK:

2224.11.7 MAGISTAR FARMACIJE STAŽIST

2224.11.7 MAGISTAR FARMACIJE SPECIJALIZANT

2224.11.7 LJEKARNIK

2224.12.7 KLINIČKI FARMACEUT

2224.13.7 FARMACEUT ZA LJEKOVITO BILJE

2224.14.7 ANALITIČAR I KONTROLOR LIJEKOVA

2224.15.7 FARMAKOINFORMATIČAR

2224.16.7 FARMACEUT U VELEPRODAJI

VRSTA 23.

ZNANSTVENO-OBRAZOVNI, OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE

Stručnjaci u obrazovanju poučavaju teoriju i praksu jedne ili više disciplina na različitim obrazovnim razinama, istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije, teorije i metode njihove primjene i poučavanja u pojedinim disciplinama te pišu skripte i stručne knjige.

Poslovi stručnjaka u ovoj skupini obuhvaćaju: vođenje kolegija, seminara, tečajeva, poučavanje u razredu na pojedinim odgojno-obrazovnim razinama, u osnovnim, općeobrazovnim ili strukovnim školama, izvođenje programa obrazovanja odraslih, odgajanje i obrazovanje osoba s teškoćama u razvoju, izrađivanje i razvijanje programa, nadziranje i savjetovanje o metodama poučavanja te nastavnim sredstvima i pomagalima; sudjelovanje u odlučivanju o organizaciji nastave i srodnim aktivnostima u školama i fakultetima; istraživanja u svrhu poboljšavanja ili razvijanja koncepcija, teorija ili izvedbenih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima; pripremu nastavnih materijala i knjiga; nadziranje drugih suradnika.

Zanimanja ove vrste razvrstana su u podvrste:

231. Visokoškolski znanstveno-obrazovni, obrazovni i drugi stručnjaci

232. Stručnjaci za srednjoškolski odgoj i obrazovanje

233. Stručnjaci za osnovnoškolski i predškolski odgoj i obrazovanje

234. Učitelji djece s razvojnim teškoćama

235. Ostali najviši stručnjaci za obrazovanje

PODVRSTA 231.

VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI, OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI

Visokoškolski znanstveno-obrazovni, obrazovni i drugi stručnjaci poučavaju različite studijske discipline; izrađuju i razvijaju znanstveno-obrazovne, umjetničke i stručne programe; vode kolegije i seminare, drže predavanja, imaju konzultacije i mentori su studentima; sudjeluju u donošenju odluka o organizaciji visokoškolskog poučavanja i srodnih aktivnosti; istražuju radi poboljšanja ili razvoja koncepcija, teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima; pišu skripte i knjige. Sudjeluju u izboru znanstveno-obrazovnih stručnjaka i čelnika; sudjeluju u odlučivanju o kriterijima upisa studenata; sudjeluju u određivanju pravila studija; sudjeluju u uređivanju unutarnjeg ustrojstva. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.

Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupine:

2311. Visokoškolski znanstveno-obrazovni, obrazovni i drugi stručnjaci u društveno-humanističkim znanostima

2312. Visokoškolski znanstveno-obrazovni, obrazovni i drugi stručnjaci u prirodnim znanostima

2313. Visokoškolski znanstveno-obrazovni, obrazovni i drugi stručnjaci u medicinskim znanostima

2314. Visokoškolski znanstveno-obrazovni, obrazovni i drugi stručnjaci u tehničkotehnološkim znanostima

2315. Visokoškolski znanstveno-obrazovni, obrazovni i drugi stručnjaci u biotehničkim znanostima

2316. Visokoškolski znanstveno-obrazovni stručnjaci u teologiji

2311. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI, OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMA

Visokoškolski znanstveno-obrazovni, obrazovni i drugi stručnjaci u društveno-humanističkim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije, teorije i operativne metode te pišu stručne radove.

Ti poslovi obuhvaćaju:

a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini, na različitim razinama - dodiplomskoj, poslijediplomskoj, specijalističkoj, itd; uvođenje i organiziranje novih kolegija;

b) organiziranje i pripremu poučavanja, poučavanje, mentorstvo, seminari i laboratorijski eksperimenti;

c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata;

d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata;

e) ispite, pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala;

f) vođenje istraživanja poslijediplomanata;

g) istraživanje i razvijanje koncepcija, teorija i operativnih metoda za primjenu u društveno-humanističkim područjima;

h) pisanje skripata, knjiga i članaka;

i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja;

j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta;

k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima;

l) srodne poslove;

m) nadgled ostalih suradnika.

n) lektor stranog jezika ustrojava i vodi lektorske vježbe, drži ispite i savjetuje, sudjeluje u stručnom i znanstvenom radu te radi i druge poslove utvrđene statutom fakulteta.

U toj skupini su zanimanja:

2311.11.7 predavač filozofije

2311.12.8 sveučilišni asistent filozofije

2311.13.9 sveučilišni profesor filozofije

2311.15.7 predavač povijesti

2311.16.8 sveučilišni asistent povijesti

2311.17.9 sveučilišni profesor povijesti

2311.19.7 predavač arheologije

2311.20.8 sveučilišni asistent arheologije

2311.21.9 sveučilišni profesor arheologije

2311.23.7 predavač etnologije

2311.24.8 sveučilišni asistent etnologije

2311.25.9 sveučilišni profesor etnologije

2311.26.7 predavač filologije

2311.27.8 sveučilišni asistent filologije

2311.28.9 sveučilišni profesor filologije

2311.30.7 predavač pedagogije

2311.31.8 sveučilišni asistent pedagogije

2311.32.9 sveučilišni profesor pedagogije

2311.34.7 predavač psihologije

2311.35.8 sveučilišni asistent psihologije

2311.36.9 sveučilišni profesor psihologije

2311.38.7 predavač sociologije

2311.39.8 sveučilišni asistent sociologije

2311.40.9 sveučilišni profesor sociologije

2311.42.7 predavač prava

2311.43.8 sveučilišni asistent prava

2311.44.9 sveučilišni profesor prava

2311.46.7 predavač ekonomije

2311.47.8 sveučilišni asistent ekonomije

2311.48.9 sveučilišni profesor ekonomije

2311.50.7 predavač politologije

2311.51.8 sveučilišni asistent politologije

2311.52.9 sveučilišni profesor politologije

2311.54.7 predavač defektologije

2311.55.8 sveučilišni asistent defektologije

2311.56.9 sveučilišni profesor defektologije

2311.58.7 predavač socijalnog rada

2311.59.8 sveučilišni asistent socijalnog rada

2311.60.9 sveučilišni profesor socijalnog rada

2311.62.7 predavač organizacijskih znanosti

2311.63.8 sveučilišni asistent organizacijskih znanosti

2311.64.9 sveučilišni profesor organizacijskih znanosti

2311.66.7 predavač informacijskih znanosti

2311.67.8 sveučilišni asistent informacijskih znanosti

2311.68.9 sveučilišni profesor informacijskih znanosti

2311.70.7 predavač glazbenih umjetnosti

2311.71.8 sveučilišni asistent glazbenih umjetnosti

2311.72.9 sveučilišni profesor glazbenih umjetnosti

2311.74.7 predavač likovnih umjetnosti

2311.75.8 sveučilišni asistent likovnih umjetnosti

2311.76.9 sveučilišni profesor likovnih umjetnosti

2311.78.7 predavač primijenjenih umjetnosti

2311.79.8 sveučilišni asistent primijenjenih umjetnosti

2311.80.9 sveučilišni profesor primijenjenih umjetnosti

2311.82.7 predavač scenskih umjetnosti

2311.83.8 sveučilišni asistent scenskih umjetnosti

2311.84.9 sveučilišni profesor scenskih umjetnosti

2311.86.7 predavač kineziologije

2311.87.8 sveučilišni asistent kineziologije

2311.88.9 sveučilišni profesor kineziologije

2311.90.7 predavač kriminalistike

2311.91.8 sveučilišni asistent kriminalistike

2311.92.9 sveučilišni profesor kriminalistike

2311.94.7 predavač društveno-humanističkih znanosti

2311.95.8 sveučilišni asistent društveno-humanističkih znanosti

2311.96.9 sveučilišni profesor društveno-humanističkih znanosti

2311.98.7 lektor stranog jezika

DODATAK:

2311.98.7 VIŠI LEKTOR STRANOG JEZIKA

2312. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI, OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U PRIRODNIM ZNANOSTIMA

Visokoškolski znanstveno-obrazovni, obrazovni i drugi stručnjaci u prirodnim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije, teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu.

Ti poslovi obuhvaćaju:

a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini, na različitim razinama - dodiplomskoj, poslijediplomskoj, specijalističkoj, itd; uvođenje i organiziranje novih kolegija;

b) organiziranje i pripremu poučavanja, poučavanje, mentorstvo, seminari i laboratorijski eksperimenti.

c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata;

d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata;

e) ispite, pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala;

f) vođenje istraživanja poslijediplomanata;

g) istraživanje i razvijanje koncepcija, teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima;

h) pisanje skripata, knjiga i članaka;

i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja;

j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta;

k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima;

l) srodne poslove;

m) nadgled ostalih suradnika.

U toj skupini su zanimanja:

2312.11.7 predavač matematike

2312.21.8 sveučilišni asistent matematike

2312.31.9 sveučilišni profesor matematike

2312.12.7 predavač fizike

2312.22.8 sveučilišni asistent fizike

2312.32.9 sveučilišni profesor fizike

2312.13.7 predavač geofizike

2312.23.8 sveučilišni asistent geofizike

2312.33.9 sveučilišni profesor geofizike

2312.14.7 predavač astronomije

2312.24.8 sveučilišni asistent astronomije

2312.34.9 sveučilišni profesor astronomije

2312.15.7 predavač mehanike

2312.25.8 sveučilišni asistent mehanike

2312.35.9 sveučilišni profesor mehanike

2312.16.7 predavač kemije

2312.26.8 sveučilišni asistent kemije

2312.36.9 sveučilišni profesor kemije

2312.17.7 predavač biologije

2312.27.8 sveučilišni asistent biologije

2312.37.9 sveučilišni profesor biologije

2312.18.7 predavač geografije

2312.28.8 sveučilišni asistent geografije

2312.38.9 sveučilišni profesor geografije

2312.19.7 predavač geologije

2312.29.8 sveučilišni asistent geologije

2312.39.9 sveučilišni profesor geologije

2312.20.7 predavač prirodnih znanosti

2312.30.8 sveučilišni asistent prirodnih znanosti

2312.40.9 sveučilišni profesor prirodnih znanosti

2313.VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI, OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U MEDICINSKIM ZNANOSTIMA

Visokoškolski znanstveno-obrazovni, obrazovni i drugi stručnjaci u medicinskim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije, teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu.

Ti poslovi obuhvaćaju:

a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini, na različitim razinama - dodiplomskoj, poslijediplomskoj, specijalističkoj, itd; uvođenje i organiziranje novih kolegija;

b) organiziranje i pripremu poučavanja, poučavanje, mentorstvo, seminari i laboratorijski eksperimenti;

c) poticanje rasprava i izgrađivanje vlastitog mišljenja u studenata;

d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata;

e) ispite, pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala;

f) vođenje istraživanja poslijediplomanata;

g) istraživanje i razvijanje koncepcija, teorija i operativnih metoda za primjenu u medicini i ostalim područjima;

h) pisanje skripata, knjiga i članaka;

i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja;

j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta;

k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima;

l) srodne poslove;

m) nadgled ostalih suradnika.

U ovoj skupini su zanimanja:

2313.11.7 predavač medicine

2313.21.8 sveučilišni asistent medicine

2313.31.9 sveučilišni profesor medicine

2313.12.7 predavač stomatologije

2313.22.8 sveučilišni asistent stomatologije

2313.32.9 sveučilišni profesor stomatologije

2313.13.7 predavač veterine

2313.23.8 sveučilišni asistent veterine

2313.33.9 sveučilišni profesor veterine

2313.14.7 predavač farmacije

2313.24.8 sveučilišni asistent farmacije

2313.34.9 sveučilišni profesor farmacije

2313.15.7 predavač medicinske biokemije

2313.25.8 sveučilišni asistent medicinske biokemije

2313.35.9 sveučilišni profesor medicinske biokemije

2314. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI, OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U TEHNIČKOTEHNOLOŠKIM ZNANOSTIMA

Visokoškolski znanstveno-obrazovni, obrazovni i drugi stručnjaci u tehničko-tehnološkim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije, teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu.

Ti poslovi obuhvaćaju:

a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini, na različitim razinama - dodiplomskoj, poslijediplomskoj, specijalističkoj, itd; uvođenje i organiziranje novih kolegija;

b) organiziranje i pripremu poučavanja, poučavanje, mentorstvo, seminari i laboratorijski eksperimenti;

c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata;

d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata;

e) ispite, pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala;

f) vođenje istraživanja poslijediplomanata;

g) istraživanje i razvijanje koncepcija, teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima;

h) pisanje skripata, knjiga i članaka;

i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja;

j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta;

k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima;

l) srodne poslove;

m) nadgled ostalih suradnika.

U toj skupini su zanimanja:

2314.11.7 predavač rudarstva

2314.12.8 sveučilišni asistent rudarstva

2314.13.9 sveučilišni profesor rudarstva

2314.15.7 predavač metalurgije

2314.16.8 sveučilišni asistent metalurgije

2314.17.9 sveučilišni profesor metalurgije

2314.19.7 predavač strojarstva

2314.20.8 sveučilišni asistent strojarstva

2314.21.9 sveučilišni profesor strojarstva

2314.23.7 predavač brodogradnje

2314.24.8 sveučilišni asistent brodogradnje

2314.25.9 sveučilišni profesor brodogradnje

2314.26.7 predavač elektrotehnike

2314.27.8 sveučilišni asistent elektrotehnike

2314.28.9 sveučilišni profesor elektrotehnike

2314.30.7 predavač računalstva

2314.31.8 sveučilišni asistent računalstva

2314.32.9 sveučilišni profesor računalstva

2314.34.7 predavač kemijskog inženjerstva i tehnologije

2314.35.8 sveučilišni asistent kemijskog inženjerstva i tehnologije

2314.36.9 sveučilišni profesor kemijskog inženjerstva i tehnologije

2314.38.7 predavač grafičke tehnologije

2314.39.8 sveučilišni asistent grafičke tehnologije

2314.40.9 sveučilišni profesor grafičke tehnologije

2314.41.7 predavač tekstilne tehnologije

2314.42.8 sveučilišni asistent tekstilne tehnologije

2314.43.9 sveučilišni profesor tekstilne tehnologije

2314.45.7 predavač arhitekture i urbanizma

2314.46.8 sveučilišni asistent arhitekture i urbanizma

2314.47.9 sveučilišni profesor arhitekture i urbanizma

2314.49.7 predavač građevinarstva

2314.50.8 sveučilišni asistent građevinarstva

2314.51.9 sveučilišni profesor građevinarstva

2314.53.7 predavač geodezije

2314.54.8 sveučilišni asistent geodezije

2314.55.9 sveučilišni profesor geodezije

2314.57.7 predavač prometa

2314.58.8 sveučilišni asistent prometa

2314.59.9 sveučilišni profesor prometa

2314.61.7 predavač zaštite na radu

2314.62.8 sveučilišni asistent zaštite na radu

2314.63.9 sveučilišni profesor zaštite na radu

2314.65.7 predavač dizajna

2314.66.8 sveučilišni asistent dizajna

2314.67.9 sveučilišni profesor dizajna

2314.69.7 predavač tehničko-tehnoloških znanosti

2314.70.8 sveučilišni asistent tehničko-tehnoloških znanosti

2314.71.9 sveučilišni profesor tehničko-tehnoloških znanosti

2315. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI, OBRAZOVNI I DRUGI STRUČNJACI U BIOTEHNIČKIM ZNANOSTIMA

Visokoškolski znanstveno-obrazovni, obrazovni i drugi stručnjaci u biotehničkim znanostima poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja. Istražuju i poboljšavaju ili razvijaju koncepcije, teorije i operativne metode te pišu stručnu literaturu.

Ti poslovi obuhvaćaju:

a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini, na različitim razinama - dodiplomskoj, poslijediplomskoj, specijalističkoj, itd; uvođenje i organiziranje novih kolegija;

b) organiziranje i pripremu poučavanja, poučavanje, mentorstvo, vođenje seminara i laboratorijskih eksperimenata;

c) poticanje rasprava i izgrađivanja vlastitog mišljenja u studenata;

d) nadziranje eksperimentalnog i praktičnog rada studenata;

e) ispite, pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala;

f) vođenje istraživanja poslijediplomanata;

g) istraživanje i razvijanje koncepcija, teorija i operativnih metoda za primjenu u industriji i ostalim područjima;

h) pisanje skripata, knjiga i članaka;

i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja;

j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta;

k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima;

l) srodne poslove;

m) nadgled ostalih suradnika.

U toj skupini su zanimanja:

2315.11.7 predavač biotehnologije i prehrambene tehnologije

2315.21.8 sveučilišni asistent biotehnologije i prehrambene tehnologije

2315.31.9 sveučilišni profesor biotehnologije i prehrambene tehnologije

2315.12.7 predavač agronomije

2315.22.8 sveučilišni asistent agronomije

2315.32.9 sveučilišni profesor agronomije

2315.13.7 predavač ugostiteljstva i turizma

2315.23.8 sveučilišni asistent ugostiteljstva i turizma

2315.33.9 sveučilišni profesor ugostiteljstva i turizma

2315.14.7 predavač šumarstva

2315.24.8 sveučilišni asistent šumarstva

2315.34.9 sveučilišni profesor šumarstva

2315.15.7 predavač tehnologije drva

2315.25.8 sveučilišni asistent tehnologije drva

2315.35.9 sveučilišni profesor tehnologije drva

2315.16.7 predavač biotehničkih znanosti

2315.26.8 sveučilišni asistent biotehničkih znanosti

2315.36.9 sveučilišni profesor biotehničkih znanosti

2316. VISOKOŠKOLSKI ZNANSTVENO-OBRAZOVNI STRUČNJACI U TEOLOGIJI

Visokoškolski znanstveno-obrazovni, obrazovni i drugi stručnjaci u teologiji poučavaju svoj predmet samo na nekim ili na svim razinama visokoškolskog obrazovanja. Istražuju i razvijaju teološke spoznaje te pišu stručne radove.

Ti poslovi obuhvaćaju:

a) izradu i razvoj odgojno-obrazovnih programa za pojedine kolegije i studije u cjelini, na različitim razinama - dodiplomskoj, poslijediplomskoj, specijalističkoj, itd; uvođenje i organiziranje novih kolegija;

b) organiziranje i pripremu poučavanja, poučavanje, mentorstvo, seminari i vježbe;

c) poticanje rasprava i izgrađivanje teoloških spoznaja u studenata;

d) nadziranje praktičnog rada studenata;

e) ispite, pregled i ocjenjivanje ispitnih materijala;

f) vođenje istraživanja poslijediplomanata;

g) istraživanje i razvijanje teološke spoznaje;

h) pisanje skripata, knjiga i članaka;

i) promišljanje i vrednovanje vlastitog rada radi unapređivanja metoda poučavanja;

j) sudjelovanje u odlučivanju o politici vođenja fakulteta;

k) pomoć u izvannastavnim aktivnostima;

l) srodne poslove;

m) nadgled ostalih suradnika.

U toj skupini su zanimanja:

2316.11.7 predavač teologije

2316.21.8 sveučilišni asistent teologije

2316.31.9 sveučilišni profesor teologije

PODVRSTA 232.

STRUČNJACI ZA SREDNJOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Stručnjaci za srednjoškolski odgoj i obrazovanje poučavaju jedan ili više predmeta u općem ili strukovnom obrazovanju na jednoj ili svim razinama između osnovnoškolskog i visokoškolskog obrazovanja. Stručnjaci za srednjoškolski odgoj i obrazovanje izrađuju i prilagođuju odgojno-obrazovne programe, poučavaju u jednom ili više predmeta; sudjeluju u odlučivanju o ustrojstvu pouke u školi, izvode programe obrazovanja odraslih i slične aktivnosti. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim odgojno-obrazovnim suradnicima.

Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupine:

2321. Profesori društveno-humanističkih predmeta u srednjim školama

2322. Profesori prirodoslovno-matematičkih predmeta u srednjim školama

2323. Profesori medicinskih predmeta u srednjim školama

2324. Profesori biotehničkih predmeta u srednjim školama

2325. Profesori tehnike i tehnologije u srednjim školama

2326. Diplomirani vjeroučitelji

2321. PROFESORI DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA

Profesori društveno-humanističkih predmeta poučavaju jedan ili više društveno-humanističkih predmeta u srednjim školama.

Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa, pisanju udžbenika i drugo. Poučavaju, vrednuju učenička postignuća, vrednuju svoju uspješnost u poučavanju, obavljaju razredničke poslove, vode izvannastavne aktivnosti, obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.

Ti poslovi uključuju:

a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje; izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa;

b) pripremu za poučavanje; pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima, strukturom, sadržajem, planiranim aktivnostima učenika; pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala;

c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta; vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta;

d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja;

e) poticanje razvoja učenikove osobnosti; razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno, duševno i duhovno biće;

f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju;

g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.

h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja;

i) održavanje sata razrednika; odgojni i savjetodavni rad s učenicima;

j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.;

k) druge srodne poslove; sudjelovanje u obrazovnom istraživanju, vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti; organiziranje ekskurzija i izleta i dr.;

l) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2321.11.7 profesor hrvatskoga jezika

2321.12.7 profesor engleskoga jezika

2321.13.7 profesor njemačkoga jezika

2321.14.7 profesor francuskoga jezika

2321.15.7 profesor talijanskoga jezika

2321.16.7 profesor latinskoga jezika

2321.17.7 profesor grčkoga jezika

2321.18.7 profesor mađarskoga jezika

2321.19.7 profesor španjolskoga jezika

2321.20.7 profesor slovenskoga jezika

2321.21.7 profesor romskoga jezika

2321.22.7 profesor rusinskoga jezika

2321.23.7 profesor češkoga jezika

2321.24.7 profesor slovačkoga jezika

2321.25.7 profesor poljskoga jezika

2321.26.7 profesor srpskoga jezika

2321.27.7 profesor albanskoga jezika

2321.28.7 profesor ruskoga jezika

2321.29.7 profesor stranoga jezika

2321.31.7 profesor filozofije

2321.32.7 profesor logike

2321.33.7 profesor povijesti

2321.34.7 profesor pedagogije

2321.35.7 profesor psihologije

2321.36.7 profesor sociologije

2321.37.7 profesor pravnih predmeta

2321.38.7 profesor ekonomskih predmeta

2321.39.7 profesor birotehničkih predmeta

2321.40.7 profesor trgovinskih predmeta

2321.41.7 profesor kulturoloških predmeta

2321.42.7 profesor glazbenih predmeta

2321.43.7 profesor likovnih predmeta

2321.44.7 profesor scenskih predmeta

2321.45.7 profesor baleta i plesa

2321.46.7 profesor tjelesne i zdravstvene kulture

DODATAK:

2321.29.7 PROFESOR STAROGRČKOGA JEZIKA

2321.29.7 PROFESOR TURSKOGA JEZIKA

2321.29.7 PROFESOR PORTUGALSKOGA JEZIKA

2321.29.7 PROFESOR ŠVEDSKOGA JEZIKA

2321.29.7 PROFESOR NORVEŠKOGA JEZIKA

2321.29.7 PROFESOR KINESKOGA JEZIKA

2321.29.7 PROFESOR JAPANSKOGA JEZIKA

2321.29.7 PROFESOR ARAPSKOGA JEZIKA

2321.29.7 PROFESOR HEBREJSKOGA JEZIKA

2321.38.7 PROFESOR POLITIKE I GOSPODARSTVA

2321.41.7 PROFESOR HRVATSKE KULTURE

2321.41.7 PROFESOR INFORMATOLOGIJE

2321.45.7 BALETNI PEDAGOG

2321.46.7 PROFESOR FIZIČKE KULTURE

2322. PROFESORI PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA

Profesori prirodoslovno-matematičkih predmeta poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa, pisanju udžbenika i drugo. Poučavaju, vrednuju učenička postignuća, vrednuju svoju uspješnost u poučavanju, obavljaju razredničke poslove, vode izvannastavne aktivnosti, obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.

Ti poslovi uključuju:

a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje; izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa;

b) pripremu za poučavanje; pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima, strukturom, sadržajem, planiranim aktivnostima učenika; pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala;

c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta; vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta;

d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja;

e) poticanje razvoja učenikove osobnosti; razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno, duševno i duhovno biće;

f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju;

g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.

h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja;

i) održavanje sata razrednika; odgojni i savjetodavni rad s učenicima;

j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.;

k) druge srodne poslove; sudjelovanje u obrazovnom istraživanju, vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti; organiziranje ekskurzija i izleta i dr.;

l) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2322.11.7 profesor matematike

2322.12.7 profesor informatike

2322.13.7 profesor fizike

2322.14.7 profesor geofizike

2322.15.7 profesor astronomije

2322.16.7 profesor mehanike

2322.17.7 profesor kemije

2322.18.7 profesor biologije

2322.19.7 profesor geologije

2322.20.7 profesor geografije

2323. PROFESORI MEDICINSKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA

Profesori medicinskih predmeta poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa, pisanju udžbenika i drugo. Poučavaju, vrednuju učenička postignuća, vrednuju svoju uspješnost u poučavanju, obavljaju razredničke poslove, vode izvannastavne aktivnosti, obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.

Ti poslovi uključuju:

a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje; izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa;

b) pripremu za poučavanje; pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima, strukturom, sadržajem, planiranim aktivnostima učenika; pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala;

c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta; vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta;

d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja;

e) poticanje razvoja učenikove osobnosti; razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno, duševno i duhovno biće;

f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju;

g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.

h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja;

i) održavanje sata razrednika; odgojni i savjetodavni rad s učenicima;

j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.;

k) druge srodne poslove; sudjelovanje u obrazovnom istraživanju, vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti; organiziranje ekskurzija i izleta i dr.;

l) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2323.11.7 profesor osnovnih i socijalnih medicinskih znanosti

2323.12.7 profesor kliničkih medicinskih znanosti

2323.13.7 profesor fizioterapije

2323.14.7 profesor stomatoloških predmeta

2323.15.7 profesor veterinarskih predmeta

2323.16.7 profesor farmaceutskih predmeta

2323.17.7 profesor medicinskobiokemijskih predmeta

2324. PROFESORI BIOTEHNIČKIH PREDMETA U SREDNJIM ŠKOLAMA

Profesori biotehničkih predmeta poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa, pisanju udžbenika i drugo. Poučavaju, vrednuju učenička postignuća, vrednuju svoju uspješnost u poučavanju, obavljaju razredničke poslove, vode izvannastavne aktivnosti, obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.

Ti poslovi uključuju:

a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje; izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa;

b) pripremu za poučavanje; pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima, strukturom, sadržajem, planiranim aktivnostima učenika; pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala;

c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta; vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta;

d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja;

e) poticanje razvoja učenikove osobnosti; razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno, duševno i duhovno biće;

f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju;

g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.

h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja;

i) održavanje sata razrednika; odgojni i savjetodavni rad s učenicima;

j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.;

k) druge srodne poslove; sudjelovanje u obrazovnom istraživanju, vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti; organiziranje ekskurzija i izleta i dr.;

l) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2324.11.7 profesor ratarstva i povrtlarstva

2324.12.7 profesor stočarstva

2324.13.7 profesor voćarstva i vinogradarstva

2324.14.7 profesor prerade mlijeka

2324.15.7 profesor proizvodnje ulja i biljnih masti

2324.16.7 profesor proizvodnje šećera i škroba

2324.17.7 profesor prerade mesa

2324.18.7 profesor mlinarstva i pekarstva

2324.19.7 profesor prerade voća i povrća

2324.20.7 profesor prerade duhana

2324.21.7 profesor proizvodnje alkohola i alkoholnih pića

2324.22.7 profesor konditorstva

2324.23.7 profesor ugostiteljstva i turizma

2324.24.7 profesor šumarstva

2325. PROFESORI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Profesori predmeta tehnike i tehnologije poučavaju jedan ili više predmeta u srednjoj školi. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. Profesori mentori i profesori savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa, pisanju udžbenika i drugo. Poučavaju, vrednuju učenička postignuća, vrednuju svoju uspješnost u poučavanju, obavljaju razredničke poslove, vode izvannastavne aktivnosti, obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.

Ti poslovi uključuju:

a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje; izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa;

b) pripremu za poučavanje; pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima, strukturom, sadržajem, planiranim aktivnostima učenika; pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala;

c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta; vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta;

d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja;

e) poticanje razvoja učenikove osobnosti; razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno, duševno i duhovno biće;

f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju;

g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima.

h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja;

i) održavanje sata razrednika; odgojni i savjetodavni rad s učenicima;

j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.;

k) druge srodne poslove; sudjelovanje u obrazovnom istraživanju, vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti; organiziranje ekskurzija i izleta i dr.;

l) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2325.11.7 profesor tehnologije drva

2325.12.7 profesor rudarstva

2325.13.7 profesor metalurgije

2325.14.7 profesor strojarske energetike

2325.15.7 profesor strojarstva

2325.16.7 profesor brodogradnje

2325.17.7 profesor elektrotehnike

2325.20.7 profesor računalstva

2325.21.7 profesor kemijske tehnologije

2325.22.7 profesor gumarske tehnologije

2325.23.7 profesor plastičarske tehnologije

2325.24.7 profesor staklarske tehnologije

2325.25.7 profesor keramičarske tehnologije

2325.26.7 profesor tehnologije papira

2325.27.7 profesor tekstilne tehnologije

2325.28.7 profesor konfekcijske tehnologije

2325.29.7 profesor kožarsko-krznarske tehnologije

2325.30.7 profesor obućarske i kožno-galanterijske tehnologije

2325.31.7 profesor restauracije i gradnje glazbala

2325.32.7 profesor arhitekture

2325.33.7 profesor građevinarstva

2325.34.7 profesor geodezije

2325.35.7 profesor cestovnog prometa

2325.36.7 profesor željezničkog prometa

2325.37.7 profesor zrakoplovnog prometa

2325.38.7 profesor pomorskog prometa

2325.39.7 profesor riječnog prometa

2325.40.7 profesor pt prometa

2325.41.7 profesor unutrašnjeg prometa

2325.42.7 profesor zaštite na radu

2325.43.7 profesor protupožarne zaštite

2325.44.7 profesor poljoprivredne mehanizacije

2325.45.7 profesor melioracije

2325.46.7 profesor praktične nastave

DODATAK:

2325.17.7 PROFESOR ELEKTRONIKE

2326. DIPLOMIRANI VJEROUČITELJI

Diplomirani vjeroučitelji poučavaju vjeronauk. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. Poučavaju, vrednuju učenička postignuća, vrednuju svoju uspješnost u poučavanju, obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.

Ti poslovi uključuju:

a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje; izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa;

b) pripremu za poučavanje; pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima, strukturom, sadržajem, planiranim aktivnostima učenika; pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala;

c) poučavanje temeljnih vjeronaučnih znanja; vođenje učenika interdisciplinarnom povezivanju stečenih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta i smisla postojanja;

d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja;

e) poticanje razvoja učenikove osobnosti; razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko, nego i društveno, duševno i duhovno biće;

f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i izvješćivanje učenika o njihovu napredovanju;

g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima;

h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja;

i) odgojni rad s učenicima;

j) vođenje predmetne evidencije i administracije i dr.;

k) ostale srodne poslove; sudjelovanje u obrazovnom istraživanju; vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti; organiziranje ekskurzija i izleta i dr.

U toj su skupini zanimanja:

2326.11.7 diplomirani vjeroučitelj

DODATAK:

2326.11.7 PROFESOR RELIGIJSKE KULTURE

2326.11.7 DIPLOMIRANI KATEHETA

PODVRSTA 233.

STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Stručnjaci za osnovnoškolski i predškolski odgoj i obrazovanje poučavaju djecu predškolske dobi te djecu u nižim i višim razredima osnovne škole. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. Učitelji mentori i učitelji savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa, pisanju udžbenika i drugom. Poučavaju, vrednuju postignuća djece, vrednuju uspješnost poučavanja, obavljaju razredničke poslove, vode izvannastavne aktivnosti, obavljaju druge odgojno obrazovne poslove. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.

Zanimanja ove podvrste su u skupinama:

2331. Učitelji u osnovnim školama

2332. Učitelji predškolske djece

2331. UČITELJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Učitelji poučavaju u nižim razredima osnovne škole te jedan ili više predmeta u višim razredima osnovne škole. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. Učitelji mentori i učitelji savjetnici sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa, pisanju udžbenika i drugom. Poučavaju, vrednuju učenička postignuća, vrednuju svoju uspješnost u poučavanju, obavljaju razredničke poslove, vode izvannastavne aktivnosti, obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.

Ti poslovi uključuju:

a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje; izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa;

b) pripremu za poučavanje; pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima, strukturom, sadržajem, planiranim aktivnostima učenika; pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala;

c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta; vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta;

d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i mišljenja;

e) poticanje razvoja učenikove osobnosti; razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko, već društveno, duševno i duhovno biće;

f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju;

g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima;

h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja;

i) održavanje sata razrednika; odgojni i savjetodavni rad s učenicima;

j) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.;

k) druge srodne poslove; vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti; organiziranje ekskurzija i izleta;

l) nadgled drugih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2331.01.7 razredni učitelj

2331.11.7 učitelj hrvatskoga jezika

2331.12.7 učitelj engleskoga jezika

2331.13.7 učitelj njemačkoga jezika

2331.14.7 učitelj francuskoga jezika

2331.15.7 učitelj talijanskoga jezika

2331.16.7 učitelj latinskoga jezika

2331.17.7 učitelj grčkoga jezika

2331.18.7 učitelj mađarskoga jezika

2331.19.7 učitelj slovenskoga jezika

2331.20.7 učitelj romskoga jezika

2331.21.7 učitelj rusinskoga jezika

2331.22.7 učitelj češkoga jezika

2331.23.7 učitelj slovačkoga jezika

2331.24.7 učitelj srpskoga jezika

2331.25.7 učitelj albanskoga jezika

2331.26.7 učitelj ruskoga jezika

2331.27.7 učitelj stranoga jezika

2331.31.7 učitelj povijesti

2331.32.7 učitelj zemljopisa

2331.41.7 učitelj glazbene kulture

2331.42.7 učitelj likovne kulture

2331.43.7 učitelj tjelesne i zdravstvene kulture

2331.44.7 učitelj tehničke kulture

2331.51.7 učitelj matematike

2331.52.7 učitelj informatike

2331.53.7 učitelj fizike

2331.54.7 učitelj kemije

2331.55.7 učitelj biologije

DODATAK:

2331.27.7 UČITELJ ARAPSKOGA JEZIKA

2331.27.7 UČITELJ HEBREJSKOGA JEZIKA

2331.27.7 UČITELJ JAPANSKOGA JEZIKA

2331.27.7 UČITELJ KINESKOGA JEZIKA

2331.27.7 UČITELJ NORVEŠKOGA JEZIKA

2331.27.7 UČITELJ PORTUGALSKOGA JEZIKA

2331.27.7 UČITELJ STAROGRČKOGA JEZIKA

2331.27.7 UČITELJ ŠPANJOLSKOGA JEZIKA

2331.27.7 UČITELJ ŠVEDSKOGA JEZIKA

2331.27.7 UČITELJ TURSKOGA JEZIKA

2332. UČITELJI PREDŠKOLSKE DJECE

Stručnjaci za predškolski odgoj i obrazovanje organiziraju njegu i pouku za djecu predškolske dobi.

Ovi poslovi obično uključuju: planiranje i organiziranje aktivnosti na način koji omogućuje njegu, razvoj govornih i misaonih sposobnosti, tjelesnih, duševnih i društvenih vještina djeteta.

Ti poslovi obuhvaćaju:

a) planiranje, organiziranje i osmišljavanje aktivnosti koje potiču razvoj tjelesnih, duševnih i društvenih vještina djeteta;

b) osiguravanje uvjeta za njegu, odgoj, obrazovanje i zaštitu djece;

c) njegu djece, zadovoljavanje primarnih potreba za kretanjem, igrom i snom;

d) stvaranje vedroga odgojnog ozračja u dječjoj skupini; pristupanje djetetu s ljubavlju i povjerenjem;

e) razvoj osjećaja sigurnosti, prihvaćenosti, zadovoljstva, prirodne spontanosti i samopouzdanja u djeteta;

f) razvoj dječjeg govora kroz pričanje priča, igre uloga, pjevanje, spontane razgovore i dr.;

g) otkrivanje djece s posebno izraženim sposobnostima u suradnji s psihologom, pedagogom i roditeljima i odgovarajući pristup takvoj djeci;

h) otkrivanje djece s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvoju u suradnji sa stručnim timom i primjeren pristup takvoj djeci;

i) promatranje djece pri prijemu i za boravka u skupini s obzirom na njihovo opće zdravstveno stanje; uočavanje promjena u zdravstvenom stanju djeteta i obavještavanje zdravstvene ustanove i roditelja.

j) unapređivanje i razvijanje metoda odgojno-obrazovnog rada s predškolskom djecom;

k) vođenje propisane pedagoške dokumentacije;

l) srodne poslove;

a) j) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2332.11.7 učitelj predškolske djece

PODVRSTA 234.

UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA

Stručnjaci za odgoj i školovanje djece s teškoćama u razvoju poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu, mladež ili odrasle i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja.

Izrađuju prilagođene odgojno-obrazovne programe za skupine duševno ili tjelesno oštećenih osoba ili za one s teškoćama u učenju. Poučavaju jedan ili više predmeta, na primjer gluhih ili slijepih osoba uz upotrebu Brailleovog pisma i ostalih specijalnih metoda i postupaka. Vrednuju svoju uspješnost u poučavanju. Mogu nadgledati druge suradnike.

Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupinu:

2340 Učitelji djece s razvojnim teškoćama

2340. UČITELJI DJECE S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA

Učitelji djece s razvojnim teškoćama poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu, mladež i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja.

Ti poslovi uključuju:

a) poučavanje djece s teškoćama u razvoju u integriranim uvjetima odgoja i obrazovanja; upoznavanje s psihosomatskim, zdravstvenim i obrazovnim statusom učenika; individualni rad s učenikom sa sindromom MCD, s poremećajem disleksije i disgrafije, oštećenog govora, smanjenih intelektualnih sposobnosti, oštećenog vida, oštećenog sluha, s tjelesnim oštećenjem i s učenikom s poremećajima u ponašanju; grupni korektivni rad s učenicima i stalnu suradnju i pomoć učiteljima u radu s učenicima s teškoćama u razvoju;

b) poučavanje djece s oštećenjima vida; izradu reljefnih shema, crteža, dijagrama, maketa i planova; prilagodbu udžbenika, bilježnica, nastavnih listića i ostalog didaktičkog materijala na Brailleovom pismu; korekcijske vježbe radi ublažavanja i otklanjanja posljedica izazvanih oštećenjima vida; poučavanje Brailleovog pisma uz primjenu pomagala za slijepe i slabovidne; osposobljavanje slijepe i slabovidne djece za uspješno obavljanje svakodnevnih aktivnosti;

c) poučavanje djece s oštećenjima sluha; pripremu obrazovnih sredstava i pomagala potrebnih za rad s djecom s oštećenjima sluha; rehabilitaciju slušanja i govora te sustavni rad na govornom i slušnom napretku djeteta; produženi stručni tretman djece s oštećenjima sluha;

d) poučavanje duševno oštećene djece: izbor i izradu primjerenog odgojno-obrazovnog materijala; poučavanje prema prilagođenim metodičkim postupcima; praćenje napredovanja, vrednovanje i ocjenjivanje rezultata rada učenika; vrednovanje ostvarenja odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih programa;

e) pripremu poučavanja i poučavanje tjelesno invalidne djece; suradnju sa stručnim timom (psiholog, liječnik) na pronalaženju najprikladnijih metoda i načina rada s djecom s izrazito oštećenom motorikom i nerazvijenim govorom; poučavanje uz primjenu prilagođenih postupaka i pomagala za rad;

f) pripremu poučavanja i poučavanje djece poremećenog glasa i govora; priprema tehničkih sredstava i jezičnog materijala za individualni i grupni rad na korekciji govora; provedba vježbi fonacije i respiratornih vježbi; normaliziranje govornog ritma i tempa.

g) poticanje učenika u njihovu samopouzdanju; pomoć učenicima da upoznaju i prihvate metode koje će nadomjestiti ograničenja uzrokovana njihovim oštećenjem te pružanje osjećaja da su u tome uspješni;

h) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju; razmatranje zajedno s roditeljima i terapeutima je li postignut čvrst temelj za daljnji napredak;

i) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja;

j) vođenje propisane evidencije i administracije;

k) srodne poslove;

l) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2340.11.7 učitelj djece s razvojnim teškoćama

2340.12.7 učitelj osoba s oštećenjem vida

2340.13.7 učitelj osoba s oštećenjem sluha

2340.14.7 učitelj mentalno retardiranih osoba

2340.15.7 učitelj tjelesno invalidnih osoba

2340.16.7 učitelj osoba s poremećajima u ponašanju

DODATAK:

2340.11.7 PROFESOR DEFEKTOLOG

2340.12.7 PROFESOR ZA OSOBE S OŠTEĆENJEM VIDA

2340.13.7 PROFESOR ZA OSOBE S OŠTEĆENJEM SLUHA

2340.13.7 LOGOPED

2340.14.7 PROFESOR ZA MENTALNO RETARDIRANE OSOBE

2340.15.7 PROFESOR ZA TJELESNO INVALIDNE OSOBE

2340.16.7 PROFESOR ZA OSOBE S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

2340.16.7 PROFESOR EDUKACIJSKE REHABILITACIJE

PODVRSTA 235.

OSTALI NAJVIŠI STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE

Stručnjaci za obrazovanje istražuju, razvijaju, unapređuju metode poučavanja, nastavna sredstva i pomagala te savjetuju o njima, promatraju i ocjenjuju rad odgojno-obrazovnih stručnjaka, postignuća i primjenu izvedbenih programa te predlažu promjene i poboljšanja ako je potrebno.

Ovi poslovi obično uključuju: istraživanja radi stalnoga poboljšavanja obrazovnih programa, istraživanja metodike poučavanja, nastavnih sredstava i pomagala te ostalih sastavnica odgojno-obrazovne prakse radi nužnih promjena i poboljšanja; nadzor rada odgojno-obrazovnih stručnjaka i ostvarivanja izvedbenih odgojno- obrazovnih planova i programa te predlaganje promjena i poboljšanja ako je potrebno; pripremu izvješća.

Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupine:

2351. Stručnjaci za obrazovne metode

2352. Školski nadzornici

2359. Stručnjaci za obrazovanje d.n.

2351. STRUČNJACI ZA OBRAZOVNE METODE

Stručnjaci za obrazovne metode, odnosno metode poučavanja, istražuju i razvijaju metode poučavanja ili savjetuju o metodama i sredstvima poučavanja, didaktičkom materijalu i sl.

Ti poslovi uključuju:

a) istraživanje primjene postojećih odgojno-obrazovnih planova i programa, metoda poučavanja i ostalih sastavnica odgojno-obrazovne prakse te savjetovanje o nužnim promjenama i mogućim poboljšanjima;

b) savjetovanje o predmetnim odgojno-obrazovnim sadržajima, metodama, ciljevima i svrsi njihova počavanja te primjerenim metodama ispitivanja;

c) istraživanje mogućnosti primjene audio-vizuelnih i ostalih sredstava te planiranje i organiziranje njihovog uvođenja u odgojno-obrazovni sustav i savjetovanje o njima;

d) pripremu stručnih materijala i izvješća;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2351.11.7 specijalist metodike u obrazovnim područjima

2351.12.7 specijalist za razvoj odgojno-obrazovnog programa

2351.13.7 specijalist za obrazovne tehnologije

DODATAK:

2351.11.7 UČITELJ MENTOR

2351.11.7 UČITELJ SAVJETNIK

2351.11.7 PROFESOR MENTOR

2351.11.7 PROFESOR SAVJETNIK

2352. ŠKOLSKI NADZORNICI

Školski nadzornici nadziru i ocjenjuju rad odgojno-obrazovnih stručnjaka i njihova postignuća u ostvarivanju izvedbenih odgojno-obrazovnih programa te predlažu promjene i poboljšanja ako je potrebno.

Ti poslovi uključuju:

a) nadzor nad školama u određenim vremenskim razmacima i savjetovanje s ravnateljom i učiteljskim odnosno profesorskim zborom o pitanjima odgojno-obrazovnoga plana i programa, metoda poučavanja, odgovarajuće stručne zastupljenosti pouke iz pojedinih predmeta te o ostalim pitanjima;

b) posjećivanje razreda radi promatranja metoda poučavanja i zbog vrednovanja učiteljeva odnosno profesorova umijeća poučavanja;

c) pripremu izvješća i izradu preporuka prosvjetnim vlastima o mogućim promjenama i poboljšanjima odgojno-obrazovnih planova i programa, poboljšanjima metoda poučavanja i ostalih čimbenika vezanih uz rad škole;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2352.11.7 školski nadzornik

2359. STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE D.N.

Ova skupina obuhvaća zanimanja obrazovnih stručnjaka koja nisu nigdje drugdje razvrstana u podvrsti 235. Ostali najviši stručnjaci za obrazovanje. Ti stručnjaci obavljaju opće pedagoške poslove na školi, odgojiteljske poslove u učeničkim domovima, pružaju rehabilitacijsku pomoć djeci s teškoćama koja su uključena u redovni odgojno-obrazovni sustav, odgajaju i obrazuju odrasle.

Ti poslovi uključuju:

a) izradu godišnjeg programa rada;

b) sudjelovanje u ostvarivanju odgojno-obrazovnog programa škole;

c) vrednovanje rezultata odgojno-obrazovnog rada;

d) sudjelovanje u odgojno-obrazovnim istraživanjima;

e) terapeutski rad s učenicima koji imaju smetnje u govoru, pisanju, ponašanju, teškoće u učenju i drugo;

f) planiranje, programiranje, ostvarivanje i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada s odraslima;

g) vođenje propisane evidencije i dokumentacije;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2359.11.7 školski pedagog

2359.12.7 školski defektolog

2359.13.7 andragog

2359.14.7 odgojitelj u učeničkom domu

2359.21.8 istraživač odgojnih znanosti

2359.22.9 samostalni istraživač odgojnih znanosti

DODATAK:

2359.11.7 DIPLOMIRANI PEDAGOG

2359.12.7 SPECIJALNI UČITELJ

2359.12.7 UČITELJ REHABILITATOR

VRSTA 24.

POSLOVNI, DRUŠTVENO-HUMANISTIČKI I OSTALI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI


Poslovni, društveno-humanistički i ostali stručnjaci i znanstvenici istražuju, unapređuju i razvijaju spoznaje, teorije i metode te primjenjuju znanja za širenje informacija i organizaciju poslovanja kao i za filozofiju, pravo, psihologiju, politiku, ekonomiju, povijest, religiju, jezik, sociologiju i ostale društvene znanosti te umjetnost i zabavu.

Poslovi zanimanja ove vrste obično uključuju: informiranje i rad na metodama organizacije poslovanja; primjenu zakona; produbljivanje, primjenu znanja stečenih proučavanjem ponašanja pojedinih osoba ili skupina, razvoja jezika te filozofskih, političkih, ekonomskih pravnih, obrazovnih, društvenih, religijskih i ostalih spoznaja, teorija, sustava i organizacija, iz suvremene ili povijesne perspektive i savjetovanje o njima; stvaranje i izvođenje umjetničkih djela; izradu znanstvenih radova. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja su ove vrste u podvrstama:

241. Poslovno-organizacijski i srodni stručnjaci

242. Pravni stručnjaci

243. Arhivisti, diplomirani knjižnjičari, informacijski i srodni stručnjaci

244. Stručnjaci društvenih i humanističkih znanosti

245. Umjetnici i srodni stručnjaci

246. Vjerski stručnjaci

247. Stručnjaci državne uprave

PODVRSTA 241.

POSLOVNO-ORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI

Poslovno-organizacijski i srodni stručnjaci unapređuju, savjetuju i primjenjuju operativne metode u organizaciji poslovanja.

Ti poslovi obično uključuju: proučavanje, planiranje, savjetovanje i obavljanje računovodstvenih poslova, poslova u ostvarenju kadrovske politike i profesionalne orijentacije; obavljanje poslova kao što je marketing, reklamiranje, obavještavanje javnosti, primjena propisa vezanih za izume i poduzimanje koraka koji su nužni za otvaranje poslovne tvrtke; savjetovanje o principima ekonomije kućanstva. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja ove podvrste su u skupinama:

2411. Računovodstveni stručnjaci

2412. Kadrovski stručnjaci

2419. Stručnjaci u poslovanju d.n.

2411. RAČUNOVODSTVENI STRUČNJACI

Računovodstveni stručnjaci predlažu primjenu računovodstvenih politika, savjetuju o računovodstvenim pitanjima, izrađuju financijska izvješća, kontroliraju primjenu međunarodnih normi i zakonskih propisa.

Ti poslovi uključuju:

a) savjetovanje i nadzor nad primjenom međunarodnih normi i zakonskih propisa;

b) izradu i predlaganje računovodstvene i financijske politike trgovačkog društva; pripremu i potvrđivanje (certifikaciju) financijskih izjava za potrebe rukovoditelja, dioničara te zakonom propisanih i ostalih tijela;

c) pripremu financijskih izvještaja za potrebe rukovoditelja, dioničara, te zakonom propisanih tijela; pripremu poreznih prijava, savjetovanje o problemima vezanim uz poreze i rješavanje spornih zahtjeva prije poreznih organa;

d) kontrolu poreznih izvješća i savjetovanje o njima;

e) pripremu financijskih izvještaja;

f) savjetovanje o problemima vezanim uz poreze i rješavanje spornih zahtjeva;

g) pripremu profitnih prognoza i proračuna te izvještavanje o njima;

h) vođenje financijskih istraživanja vezanih uz pitanja kao što su insolventnost, stečaj i slučajevi sumnje u prevare;

i) kontrolu računa i organizacijskih dijelova knjigovodstva i financija;

j) koordinaciju s vanjskim financijskim institucijama;

k) srodne poslove;

l) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2411.11.7 rukovoditelj knjigovodstvenih poslova

2411.12.7 rukovoditelj financijskih poslova

2411.13.7 rukovoditelj računovodstva i financija

2411.14.7 financijski analitičar

2411.21.7 ovlašteni revizor

2411.22.7 porezni savjetnik

2411.23.7 interni revizor

2411.31.7 procjenitelj boniteta

DODATAK:

2411.13.7 NAČELNIK ODJELA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

2411.13.7 NAČELNIK ODJELA DRŽAVNE RIZNICE

2411.13.7 VIŠI SAVJETNIK DRŽAVNE RIZNICE

2411.13.7 DONAČELNIK ODSJEKA GLAVNE KNJIGE DRŽAVNOG PRORAČUNA

2411.13.7 ŠEF RAČUNOVODSTVA

2411.14.7 NAČELNIK ODJELA ZA RAČUNOVODSTVENE STANDARDE

2411.14.7 FINANCIJSKI SAVJETNIK

2411.14.7 FINANCIJSKI PLANER I ANALITIČAR

2411.14.7 MENADŽERSKI RAČUNOVOĐA

2411.14.7 VIŠI SAVJETNIK ZA RAČUNOVODSTVENE STANDARDE

2411.22.7 NAČELNIK POREZNE UPRAVE

2411.22.7 DONAČELNIK POREZNE UPRAVE

2411.22.7 VIŠI SAVJETNIK POREZNE UPRAVE

2411.22.7 PROČELNIK PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE

2411.22.7 VODITELJ ISPOSTAVE POREZNE UPRAVE

2411.23.7 NAČELNIK ODJELA CARINE ZA UNUTARNJI NADZOR

2411.23.7 SAVJETNIK ODJELA CARINE ZA SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA

2411.23.7 ŠEF ODJELA ZA KONTROLU POSLOVANJA

2411.23.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA KONTROLU POSLOVANJA

2411.23.7 INTERNI REVIZOR BANKE

2412. KADROVSKI STRUČNJACI

Kadrovski stručnjaci pružaju profesionalne poslovne usluge vezane za kadrovsku politiku poput zapošljavanja radnika, profesionalnog razvoja, analize zanimanja i profesionalne orijentacije.

Ti poslovi uključuju:

a) savjetovanje o kadrovskim poslovima pri zapošljavanju radnika, posredovanju pri zapošljavanju, stručnom osposobljavanju, napredovanju, odnosima rukovoditelja i zaposlenih radnika te na ostalim područjima kadrovske politike;

b) proučavanje i analiziranje poslova koji se obavljaju u trgovačkom društvu ili ustanovi različitim sredstvima, uključujući intervju s radnicima, poslovođama i rukovodstvom te izradu opisa poslova i zanimanja iz dobivenih podataka;

c) pripremu informacija o zanimanjima i rad na klasifikacijskim sustavima;

d) savjetovanje i rad na tekućim i ostalim poslovima u kadrovskoj administraciji, istraživanju radne snage te planiranju, stručnom osposobljavanju, profesionalnom informiranju i profesionalnoj orijentaciji;

e) savjetovanje osoba o mogućnostima zapošljavanja, izboru zanimanja, daljnjeg obrazovanja i stručnog osposobljavanja;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2412.11.7 voditelj kadrovskih poslova

2412.12.7 savjetnik za zapošljavanje

2412.13.7 savjetnik za profesionalno informiranje

2412.14.7 analitičar zanimanja

2412.15.7 organizator obrazovanja odraslih

2412.21.7 savjetnik za obranu

DODATAK:

2412.11.7 ŠEF KADROVSKE SLUŽBE

2412.11.7 KADROVSKI SAVJETNIK

2412.11.7 PLANER RAZVOJA ZAPOSLENIKA

2412.11.7 KADROVSKI PLANER I ANALITIČAR

2412.15.7 VODITELJ PROGRAMA OBRAZOVANJA

2419. STRUČNJACI U POSLOVANJU D.N.

Ova skupina sadrži sva ostala zanimanja koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 241. Poslovno-organizacijski i srodni stručnjaci.

Ovdje su zanimanja koja obuhvaćaju proučavanje, savjetovanje o primjeni metoda u poslovnom poduzetništvu poput marketinga, reklamiranja, odnosa s javnošću i primjeni propisa vezanih za izume i autorska prava te za poduzimanje koraka koji su nužni za osnivanje i vođenje tvrtke i primjenu načela ekonomije kućanstva.

U tom slučaju ti poslovi obuhvaćaju:

a) vođenje istraživanja te savjetovanje o postojećim razinama prodaje za pojedine proizvode i usluge te procjenu potencijalnog tržišta i budućih trendova;

b) komercijalne poslove;

c) planiranje, savjetovanje te usmjeravanje i koordiniranje oblikovanja i provođenja reklamnih akcija;

d) proučavanje, savjetovanje i vođenje programa odnosa s javnošću radi boljeg upoznavanja javnosti o pojedinim pitanjima;

e) nadziranje ponude, trgovaca i uvrštenih trgovačkih društava na tržitu kapitala i novca;

f) savjetovanje o izumima, pomaganje u pripremi zahtjeva; ocjena zahtjeva za registraciju te pisanje izvješća s razlozima za i protiv priznavanja izuma;

g) proučavanje i savjetovanje o financijskim, zakonskim, organizacijskim, marketinškim i ostalim aspektima osnivanja i vođenja tvrtke;

h) proučavanje, tumačenje, informiranje i savjetovanje o načelima ekonomije kućanstva i upravljanja s ciljem poboljšanja dobrobiti obitelji, kao i o potrošnji roba u kućanstvu i predstavljanju novih proizvoda;

i) srodne poslove;

j) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2419.11.7 diplomirani komercijalist

2419.12.7 diplomirani komercijalist za vanjsku trgovinu

2419.13.7 diplomirani komercijalist za domaću trgovinu

2419.14.7 voditelj nabave i prodaje

2419.15.7 organizator poslovnih priredaba

2419.21.7 nadzornik tržišta kapitala

2419.22.7 nadzornik novčanoga tržišta

2419.31.7 analitičar istraživanja tržišta

2419.32.7 savjetnik za promotivne metode

2419.41.7 oglašivač

2419.51.7 glasnogovornik

2419.61.7 savjetnik za patente

2419.71.7 savjetnik za poduzetništvo

2419.72.7 organizator rada

2419.73.7 savjetnik za nekretnine

2419.74.7 savjetnik za ekonomiku kućanstva

DODATAK:

2419.11.7 SAMOSTALNI REFERENT UVOZA, IZVOZA, KONSIGNACIJE

2419.11.7 SAMOSTALNI KOMERCIJALNI REFERENT

2419.11.7 TRGOVAČKI ZASTUPNIK

2419.11.7 DIPLOMIRANI KOMERCIJALIST NABAVE

2419.11.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MEĐUNARODNE RAZMJENE

2419.12.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST VANJSKE TRGOVINE

2419.12.7 SAVJETNIK ZA VANJSKU TRGOVINU

2419.13.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST UNUTARNJE TRGOVINE

2419.14.7 ŠEF POSLOVNICE NABAVE I PRODAJE

2419.14.7 ŠEF PREDSTAVNIŠTVA

2419.14.7 ŠEF MALOPRODAJE

2419.14.7 ŠEF VELEPRODAJE

2419.14.7 ŠEF KOMERCIJALNE SLUŽBE

2419.14.7 VODITELJ POSLOVA PREDSTAVNIŠTVA I ZASTUPSTVA

2419.14.7 VODITELJ POSLOVA IZNAJMLJIVANJA

2419.15.7 ORGANIZATOR SAJAMSKIH PRIREDABA

2419.15.7 ORGANIZATOR KONGRESNIH AKTIVNOSTI

2419.15.7 VODITELJ POSLOVA SVJETSKOG TRGOVAČKOG CENTRA

2419.41.7 PROPAGANDIST

2419.41.7 HOSTESA HOTELSKE PONUDE

2419.41.7 ZASTUPNIK ZA PUBLICITET

2419.41.7 INFORMATOR HOTELSKIH USLUGA

2419.41.7 DIPLOMIRANI TURISTIČKI KOMUNIKOLOG

2419.51.7 STRUČNJAK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

2419.72.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA ORGANIZACIJU

PODVRSTA 242.

PRAVNI STRUČNJACI

Pravni stručnjaci i znanstvenici pravnih znanosti istražuju pravne probleme i proučavaju zakone i propise, sudjeluju u izradi nacrta zakona i propisa, izrađuju pravne dokumente (tužbe, žalbe, predstavke, ugovore, isprave, izjave, optužnice i presude), savjetuju klijente (uključujući i državne institucije) o pravnim aspektima predmeta, zastupaju ih pred sudom, vode sudske postupke, predsjedavaju sudskom postupku i izriču presude na sudu.

Ti poslovi uključuju: davanje pravnih savjeta klijentima, preuzimanje pravnih poslova u ime klijenata i vođenje parnice, predsjedavanje sudskim postupkom i izricanje presude te raznu znanstvenu djelatnost osim izvođenja nastave. Također mogu uključivati i nadgled nad suradnicima.

U toj su podvrsti skupine:

2421. Pravni zastupnici

2422. Suci

2429. Pravni stručnjaci

2421. PRAVNI ZASTUPNICI

Odvjetnici proučavaju zakone i propise te postupaju u skladu s njima i Kodeksom odvjetničke etike. Poslovi su im upoznavanje s predmetom spora, vrstom kaznenog djela ili prekršaja, predmetom u upravnom postupku i sl.; upoznavanje s činjenicama i sastavljanje podnesaka (tužbi, žalbi, predstavki) te podnošenje nadležnim tijelima; sastavljanje isprava (ugovora, oporuka, izjava); zastupanje i obrana pred sudom i davanje pravnih savjeta.

Državni odvjetnici proučavaju zakone i propise te obvezne naputke višeg odvjetništva; primaju prijave o kaznenim djelima i poduzimaju mjere za otkrivanje kaznenih djela; gone počinitelje i provode istragu, sastavljaju optužnicu te sudjeluju u postupku pred sudom.

Državni pravobranitelji županije zastupaju je u zaštiti njezinih imovinskih prava pred sudovima, upravnim i drugim javnim tijelima; daju pravna mišljenja o imovinsko-pravnim poslovima i zaštiti imovine, prirodnih bogatstava, nekretnina, stvari i prava od interesa za Republiku Hrvatsku; daju mišljenja o pravnoj valjanosti ugovora o prometu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske.

Pravni zastupnici savjetuju i zastupaju klijenta u skladu sa zakonom a u okviru punomoći, u različitim pravnim poslovima.

Ti poslovi uključuju:

a) proučavanje zakona, propisa i sudske prakse;

b) savjetovanje, zastupanje i obranu klijenata;

c) otkrivanje kaznenih djela, vođenje istrage, podizanje optužnice te sudjelovanje u postupku pred sudom;

d) zastupanje županije u imovinskim predmetima, davanje mišljenja o imovinskopravnim poslovima te ocjenu valjanosti ugovora o prometu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske;

e) izradu pravnih sastavaka (tužbe, žalbe, optužnice, mišljenja, naputci i sl.);

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2421.11.7 odvjetnik

2421.21.7 državni odvjetnik

2421.31.7 državni pravobranitelj

2421.41.7 pravni zastupnik

DODATAK:

2421.11.7 ADVOKAT

2421.11.7 ODVJETNIČKI VJEŽBENIK

2421.21.7 ŽUPANIJSKI DRŽAVNI ODVJETNIK

2421.21.7 ZAMJENIK ŽUPANIJSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA

2421.21.7 OPĆINSKI DRŽAVNI ODVJETNIK

2421.21.7 ZAMJENIK OPĆINSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA

2421.31.7 DRŽAVNI PRAVOBRANITELJ ŽUPANIJE

2421.31.7 ZAMJENIK DRŽAVNOG PRAVOBRANITELJA ŽUPANIJE

2422. SUCI

U okviru zakonom određenog djelokruga i nadležnosti suci vode sudski postupak na osnovi Ustava i zakona; štite pravni poredak Republike Hrvatske i osiguravaju jedinstvenu primjenu zakona, ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom, a sude kao sudac (pojedinac), u sudskom vijeću ili općoj sjednici suda.

Suci odlučuju u sporovima o osnovnim pravima i obvezama čovjeka i građanina, o pravima i obvezama Republike, jedinica lokalne samouprave i uprave, izriču kazne i druge mjere počiniteljima kaznenih djela, odlučuju o zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i osoba koje imaju javne ovlasti, rješavaju sporove o osobnim odnosima građana, radne, trgovačke, imovinske i druge građanskopravne sporove te odlučuju o drugim pravnim stvarima kada je to zakonom određeno.

Ti poslovi uključuju:

a) praćenje i proučavanje zakona i propisa te sudske prakse i njihovu primjenu;

b) upoznavanje sa spisima, rukovođenje raspravom, izvođenje dokaznog postupka i izricanje presude;

c) u izvanparničnom postupku proučavanje predmeta, sudjelovanje u vijećanju i izradi sudske odluke;

d) u istražnom postupku odlučivanje o postupcima i provođenju istrage;

e) obavljanje sudske uprave i pravosudne uprave kao predsjednik suda ;

f) prijem stranaka;

g) obavljanje ostalih srodnih poslova u okviru zakona.

U toj su skupini zanimanja:

2422.11.7 predsjednik županijskog suda

2422.12.7 predsjednik trgovačkog suda

2422.13.7 predsjednik općinskog suda

2422.14.7 predsjednik prekršajnog suda

2422.21.7 sudac Ustavnog suda

2422.31.7 sudac Vrhovnog suda

2422.41.7 sudac Upravnog suda

2422.51.7 sudac Visokog trgovačkog suda

2422.61.7 sudac Visokog prekršajnog suda

2422.71.7 sudac županijskog suda

2422.72.7 sudac trgovačkog suda

2422.73.7 sudac općinskog suda

2422.74.7 sudac prekršajnog suda

DODATAK:

2422.71.7 SUDAC ISTRAŽITELJ

2422.72.7 VODITELJ SUDSKOG REGISTRA

2429. PRAVNI STRUČNJACI

U ovu su skupinu razvrstana zanimanja osoba koje obavljaju pravne poslove ili obnašaju pravničke dužnosti, osim zastupanja ili obrane na sudu, vođenja sudskih postupaka i predsjedanja sudskim vijećem ili sudom; obavljaju znanstvenu djelatnost u području pravnih znanosti, osim izvođenja nastave.

Ti poslovi uključuju:

a) upravljanje općim poslovima društva, ustanove ili druge institucije i savjetovanje o njima;

b) organiziranje i provođenje protokola u tijelima državne uprave, društvima, ustanovama i ostalim institucijama;

c) vođenje administrativno-pravnih i organizacijskih poslova kabineta čelnika ili dužnosnika;

d) sastavljanje različitih pravnih spisa, ovjera potpisa i čuvanje dokumenata;

e) poslove prijenosa imovine i srodne poslove;

f) znanstvenu djelatnost u području pravnih znanosti, osim izvođenja nastave;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2429.11.7 voditelj pravnih poslova

2429.21.7 voditelj općih poslova

2429.31.7 voditelj protokola

2429.41.7 tajnik kabineta čelnika/dužnosnika

2429.51.7 javni bilježnik

2429.61.7 diplomirani pravnik

2429.71.8 istraživač pravnih znanosti

2429.72.9 samostalni istraživač pravnih znanosti

DODATAK:

2429.11.7 PRAVNI SAVJETNIK

2429.11.7 ŠEF PRAVNE SLUŽBE

2429.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA PRAVNE, ORGANIZACIJSKE I KADROVSKE POSLOVE

2429.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK

2429.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK

2429.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA PREKRŠAJNE I UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE

2429.11.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE

2429.11.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK POREZNE UPRAVE

2429.11.7 VIŠI SAVJETNIK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

2429.11.7 VIŠI SAVJETNIK ZA CARINSKE PROPISE

2429.11.7 VIŠI SAVJETNIK ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK

2429.11.7 VIŠI SAVJETNIK ZA PRIMJENU PROPISA U CARINI

2429.11.7 SAVJETNIK ZA UPRAVNO-CARINSKI POSTUPAK

2429.11.7 SAVJETNIK ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK II.STUPNJA

2429.11.7 SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE

2429.11.7 SAVJETNIK ZA CARINSKI NADZOR

2429.11.7 SAVJETNIK ZA PROVEDBENE CARINSKE PROPISE

2429.11.7 SAVJETNIK ZA POSTUPOVNE PROPISE U CARINSKOM POSTUPKU

2429.11.7 SAVJETNIK ZA RADNO ZAKONODAVSTVO

2429.11.7 VODITELJ ODSJEKA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK POREZNE UPRAVE

2429.21.7 NAČELNIK ODJELA ZA OPĆE POSLOVE

2429.21.7 NAČELNIK ODJELA ZA OPĆE, TEHNIČKE I POMOĆNE POSLOVE

2429.21.7 ŠEF OPĆE SLUŽBE

2429.21.7 TAJNIK PODUZEĆA

2429.21.7 TAJNIK STUDIJA

2429.21.7 PROČELNIK ODJELA ZA OPĆE POSLOVE

2429.31.7 VIŠI SAVJETNIK ZA POSLOVE PROTOKOLA

2429.31.7 SAVJETNIK ŽUPANA ZA PROTOKOL

2429.41.7 TAJNIK KABINETA PREDSJEDNIKA SABORA

2429.41.7 TAJNIK KABINETA POTPREDSJEDNIKA VLADE

2429.41.7 TAJNIK KABINETA MINISTRA

2429.41.7 TAJNIK RAVNATELJA UPRAVNE ORGANIZACIJE

2429.41.7 PREDSTOJNIK UREDA DIREKTORA DRUŠTVA

2429.41.7 TAJNIK TIJELA UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

2429.41.7 SAVJETNIK ZA POSLOVE UPRAVLJANJA

2429.41.7 ŠEF UREDA GENERALNOG DIREKTORA

2429.41.7 PREDSTOJNIK UREDA UPRAVE PODUZEĆA

2429.51.7 NOTAR

2429.61.7 PRISTAV I. VRSTE ZVANJA ZA PRAVNE POSLOVE

2429.61.7 MLAĐI PRISTAV I. VRSTE ZVANJA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

2429.61.7 PRAVNI SURADNIK

2429.61.7 VIŠI PRAVNI SURADNIK

2429.61.7 PRAVNI REFERENT

2429.61.7 KONTROLOR UTVRĐIVANJA SVOJSTVA OSIGURANIKA

PODVRSTA 243.

ARHIVISTI, DIPLOMIRANI KNJIŽNJIČARI, INFORMACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI

Arhivisti, diplomirani knjižnjičari, informacijski i srodni znanstvenici te stručnjaci razvijaju i održavaju fondove i zbirke arhiva, knjižnica, muzeja, umjetničkih galerija i sličnih ustanova.

Ti poslovi obično uključuju: istraživanje, procjenjivanje, unapređivanje i organiziranje arhivske građe povijesnog, kulturnog i umjetničkog značenja te osiguranje njihova čuvanja i zaštite; organiziranje zbirki i izložbi u arhivima, muzejima, umjetničkim galerijama i sličnim ustanovama; unapređivanje i održavanje sustavnih zbirki snimljene i tiskane građe i njihovo priređivanje da budu dostupni korisnicima u knjižnicama i ostalim ustanovama; oblikovanje, oplemenjivanje i korištenje informacija svih oblika; izradu, primjenu i upravljanje informacijama, komuniciranje; izradu studija i izvješća. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine:

2431. Arhivisti i muzejski stručnjaci

2432. Diplomirani knjižničari i informacijski stručnjaci

2431. ARHIVISTI I MUZEJSKI STRUČNJACI

Arhivisti i muzejski stručnjaci istražuju, prikupljaju, procjenjuju i osiguravaju čuvanje i zaštitu arhivskog sadržaja, građa od povijesnog, kulturnog i umjetničkog značenja te umjetničkih i drugih predmeta te priređuju izložbe u muzejima, umjetničkim galerijama, arhivima.

Ti poslovi uključuju:

a) istraživanje, procjenu, razvitak, organiziranje i čuvanje povijesno značajnih i vrijednih isprava poput državne i privatne arhivske građe, fotografija, zvučnih snimaka i filmova;

b) pripremu arhivskih obavijesnih pomagala, inventura, vodiča, mikrofilmova i ostalih pomoćnih sredstava za prikupljanje arhivske građe i njihovo predstavljanje u javnosti na način da budu dostupni korisnicima;

c) istraživanje podrijetla, raširenosti i upotrebe arhivske građe i predmeta od kulturnog i povijesnog značenja; zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, određivanje mjera zaštite i nadzor nad njihovim provođenjem;

d) organiziranje, razvijanje i održavanje zbirki od umjetničke, kulturne, znanstvene i povijesne važnosti u muzejima, umjetničkim galerijama i arhivima;

e) vođenje i organiziranje klasificiranja i katalogiziranja muzejskih i galerijskih zbirki te priređivanja izložbi;

f) izradu studija i izvješća;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2431.11.7 arhivist

2431.21.7 kustos

2431.22.7 muzejski pedagog

DODATAK:

2431.11.7 ARHIVIST-SPECIJALIST

2431.21.7 MUZEJSKI SAVJETNIK

2431.21.7 KUSTOS MUZEJA

2431.21.7 KUSTOS UMJETNIČKE GALERIJE

2431.21.7 VODITELJ IZLAGAČKE DJELATNOSTI

2431.21.7 VIŠI KUSTOS

2432. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČARI I INFORMACIJSKI STRUČNJACI

Diplomirani knjižničari i informacijski stručnjaci nabavljaju, obrađuju, pohranjuju i pronalaze zabilježenu i objavljenu građu te pretražuju, organiziraju i izgrađuju informacijske zbirke te procjenjuju vrijednost i korisnost informacije koju daju korisniku.

Ti poslovi uključuju:

a) organiziranje, razvijanje i čuvanje zbirki knjiga, serijskih publikacija i ostale tiskane, audiovizuelne i elektroničke građe;

b) odabir i preporučivanje nabave knjiga, serijskih publikacija i ostale tiskane, audiovizuelne i elektroničke građe;

c) organiziranje, kataloško-bibliografsko opisivanje, klasificiranje i katalogiziranje knjižničke građe;

d) organiziranje i upravljanje knjižničnim i informacijskim sustavom;

e) pronalaženje građe i pružanje informacija poslovnim i drugim korisnicima na temelju zbirke ili na sustavima knjižničnih i informacijskih mreža; stvaranje informacijskog proizvoda pri odabiru iz raspoloživih izvora informacija prema kriterijima koji uključuju organizaciju, analizu, procjenu i izbor informacija;

f) istraživanje i analizu informacijskih potreba korisnika te u skladu s tim mijenjanje knjižničnih i informacijskih usluga; istraživanje sastava (sadržaja) i svojstava informacija te zakona pri stvaranju, organizaciji, prijenosu i korištenju;

g) izradu studija i izvješća;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2432.11.7 diplomirani knjižničar

2432.12.8 istraživač knjižničar

2432.13.9 samostalni istraživač knjižničar

2432.21.7 dokumentalist

2432.22.7 informacijski stručnjak

2432.23.8 informacijski istraživač

2432.24.9 samostalni informacijski istraživač

DODATAK:

2432.11.7 BIBLIOGRAF

2432.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR-PREDMETNI SPECIJALIST

2432.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KLASIFIKATOR

2432.11.7 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR KATALOGIZATOR

2432.11.7 SVEUČILIŠNI BIBLIOTEKAR

2432.11.7 ŠKOLSKI BIBLIOTEKAR

2432.11.7 DJEČJI BIBLIOTEKAR

2432.12.8 VIŠI KNJIŽNIČAR

2432.13.9 KNJIŽNIČARSKI SAVJETNIK

2432.21.7 FOTOTEKAR

2432.21.7 FONODOKUMENTATOR

2432.21.7 AUDIOVIZUELNI DOKUMENTALIST

2432.21.7 NOVINSKI DOKUMENTALIST

2432.22.7 SPECIJALIST ZA POSLOVNE INFORMACIJE

2432.22.7 SPECIJALIST ZA TEHNIČKE INFORMACIJE

2432.22.7 SPECIJALIST ZA ZNANSTVENE I STRUČNE INFORMACIJE

2432.22.7 SPECIJALIST ZA PATENTNE INFORMACIJE

PODVRSTA 244.

STRUČNJACI DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Znanstvenici i stručnjaci društvenih i humanističkih znanosti istražuju, unapređuju i razvijaju spoznaje, teorije i metode te primjenu znanja iz filozofije, politike, ekonomije, sociologije, antropologije, povijesti, filologije, psihologije i ostalih društvenih znanosti te pružaju socijalne usluge za zadovoljavanje potreba pojedinaca i obitelji u zajednici.

Ti poslovi obično uključuju: kreiranje i primjenu rješenja za trenutne ili očekivane ekonomske, političke i socijalne probleme; istraživanje i analizu prošlih događaja i djelatnosti te traganje za podrijetlom i razvojem ljudske vrste; proučavanje podrijetla i razvoja jezika, prevođenje i interpretaciju; proučavanje mentalnih procesa i ponašanja individua i skupina; pružanje socijalnih usluga; izradu studija i izvješća. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja su te podvrste u skupinama:

2441. Diplomirani ekonomisti

2442. Diplomirani sociolozi, antropolozi i srodna zanimanja

2443. Diplomirani filozofi, politolozi, povjesničari

2444. Diplomirani filolozi i prevoditelji

2445. Diplomirani psiholozi

2446. Diplomirani socijalni radnici

2441. DIPLOMIRANI EKONOMISTI

Diplomirani ekonomisti vode istraživanja s ciljem unapređivanja i razvijanja ekonomskih spoznaja, teorija i operativnih metoda koje se koriste za razumijevanje i opisivanje kretanja na međunarodnom i domaćem tržištu roba, usluga i rada te savjetuju o primjeni znanja za izradu prijedloga ekonomske politike i za rješenja postojećih i prognoziranih ekonomskih problema.

Ti poslovi uključuju:

a) proučavanje, savjetovanje i bavljenje različitim ekonomskim aspektima poput proizvodnje, marketinških metoda, domaćih i međunarodnih tržišnih trendova, monetarne i fiskalne politike te politike cijena, zapošljavanja, dohotka, produktivnosti i potrošnje;

b) prikupljanje, analiziranje i tumačenje ekonomskih podataka pomoću ekonomskih teorija i različitih statističkih i ostalih metoda;

c) savjetovanje o ekonomskoj politici i smjeru aktivnosti koje je potrebno slijediti u svjetlu proteklih, sadašnjih i prognoziranih ekonomskih pokazatelja i trendova;

d) pripremu studija i izvješća;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2441.11.7 diplomirani ekonomist za financije

2441.12.7 diplomirani ekonomist za marketing

2441.13.7 diplomirani ekonomist hoteljerstva

2441.14.7 diplomirani ekonomist menađmenta

2441.15.7 diplomirani ekonomist za carinske poslove

2441.16.7 diplomirani agroekonomist

2441.21.7 diplomirani ekonomist za analize i planiranje

2441.31.7 diplomirani ekonomist platnog prometa

2441.32.7 diplomirani ekonomist kreditno-garantnih poslova

2441.33.7 diplomirani ekonomist za devizno poslovanje

2441.34.7 voditelj trgovanja novcem i vrijednosnicama

2441.35.7 voditelj bankarskih poslova

2441.36.7 savjetnik za unapređivanje bankarskog poslovanja

2441.37.7 investicijski savjetnik

2441.38.7 diplomirani ekonomist bankarstva

2441.41.7 voditelj poslova u osiguranju

2441.42.7 stručnjak u poslovima osiguranja

2441.51.8 istraživač ekonomskih znanosti

2441.52.9 samostalni istraživač ekonomskih znanosti

2441.61.7 diplomirani ekonomist

DODATAK:

2441.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA DRŽAVNI (I LOKALNI) PRORAČUN

2441.11.7 SAVJETNIK ODJELA ZA DRŽAVNI (I LOKALNI) PRORAČUN

2441.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA UPRAVLJANJE GOTOVINOM

2441.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM

2441.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA ODNOS S MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM ORGANIZACIJAMA

2441.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA POTICANJE STRANIH ULAGANJA

2441.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA RATNE ŠTETE I ELEMENTARNE NEPOGODE

2441.11.7 NAČELNIK ODJELA ZA PRAĆENJE FINANCIJSKOG POSLOVANJA JAVNIH PODUZEĆA

2441.12.7 MARKETAR BANKE

2441.12.7 SAMOSTALNI REFERENT MARKETINGA

2441.13.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST TURIZMA I UGOSTITELJSTVA

2441.15.7 NAČELNIK ODJELA CARINSKE UPRAVE

2441.15.7 VIŠI SAVJETNIK CARINSKE UPRAVE

2441.15.7 PROČELNIK CARINARNICE

2441.15.7 POMOĆNIK PROČELNIKA CARINARNICE

2441.15.7 PREDSTOJNIK CARINSKE ISPOSTAVE

2441.15.7 VODITELJ CARINSKOG ODJELJKA

2441.15.7 NAČELNIK ODJELA ZA CARINSKU TARIFU I LABORATORIJ

2441.15.7 SAVJETNIK ZA CARINSKE TARIFE

2441.21.7 EKONOMSKI PLANER I ANALITIČAR

2441.21.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE

2441.21.7 NAČELNIK ODJELA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE

2441.21.7 VIŠI SAVJETNIK ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE

2441.21.7 NAČELNIK ODJELA ZA MAKROEKONOMSKE PROGNOZE

2441.21.7 ŠEF ODJELA ZA ANALIZE I PLANIRANJE

2441.31.7 ŠEF ODJELA PLATNOG PROMETA

2441.31.7 VODITELJ PLATNOG PROMETA

2441.31.7 ANALITIČAR DEVIZNIH DOZNAKA

2441.31.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA AKREDITIVE

2441.31.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVE S NEREZIDENTIMA

2441.31.7 ANALITIČAR AKREDITIVA

2441.31.7 ANALITIČAR POSLOVA S NEREZIDENTIMA

2441.32.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST KREDITNOG POSLOVANJA

2441.32.7 ANALITIČAR KREDITNO GARANTNIH POSLOVA

2441.32.7 ŠEF POSLOVANJA KREDITNIM KARTICAMA

2441.32.7 VODITELJ MONETARNO KREDITNIH POSLOVA

2441.32.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST MONETARNO-KREDITNIH POSLOVA

2441.33.7 NAČELNIK ODJELA ZA DEVIZNI SUSTAV

2441.33.7 SAVJETNIK ODJELA ZA DEVIZNI SUSTAV

2441.34.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVANJE S VRIJEDNOSNICAMA

2441.34.7 VODITELJ TRGOVANJA DEVIZAMA

2441.34.7 VODITELJ TRGOVANJA NA TRŽIŠTU NOVCA

2441.34.7 VODITELJ TRGOVANJA VRIJEDNOSNICAMA

2441.35.7 KOORDINATOR ZA ODNOSE S PODRUŽNICAMA

2441.35.7 KOORDINATOR UREDA UPRAVE BANKE

2441.36.7 TEHNOLOG RADA BANKE

2441.36.7 KOORDINATOR BANKARSKIH PROCEDURA

2441.36.7 KOORDINATOR TESTIRANJA BANKARSKIH PROCEDURA

2441.37.7 SAVJETNIK ZA ULAGANJE NOVCA

2441.38.7 NAČELNIK ODJELA ZA BANKARSKI SUSTAV I SUSTAV OSIGURANJA

2441.38.7 DONAČELNIK ODJELA ZA BANKARSKI SUSTAV I SUSTAV OSIGURANJA

2441.38.7 VIŠI SAVJETNIK ODJELA ZA BANKARSKI SUSTAV I SUSTAV OSIGURANJA

2441.38.7 SAVJETNIK ZA BANKARSKO POSLOVANJE S INOZEMSTVOM

2441.41.7 ŠEF ODJELA LIKVIDACIJE I PROCJENE ŠTETA

2441.41.7 VODITELJ STRUČNE OBRADE OSIGURANJA

2441.41.7 VODITELJ ODJELA PRODAJE I PRIBAVE OSIGURANJA

2441.42.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST OSIGURANJA

2441.42.7 SAMOSTALNI STRUČNI REFERENT OSIGURANJA

2441.42.7 STRUČNI REFERENT OSIGURANJA

2441.42.7 SAVJETNIK U OSIGURANJU

2441.61.7 VIŠI SAVJETNIK ZA GOSPODARSKA PITANJA

2441.61.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POMORSTVO I PROMET

2441.61.7 PRISTAV I. VRSTE ZVANJA POREZNE UPRAVE

2441.61.7 PRISTAV I. VRSTE ZVANJA ZA PRORAČUN

2441.61.7 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA PODUZETNIŠTVO

2441.61.7 EKONOMSKI SAVJETNIK

2441.61.7 EKONOMETRIČAR

2442. DIPLOMIRANI SOCIOLOZI, ANTROPOLOZI I SRODNA ZANIMANJA

Diplomirani sociolozi, antropolozi i stručnjaci srodnih zanimanja istražuju i opisuju socijalno ustrojstvo društva, podrijetlo i razvoj čovječanstva te međuovisnost okoline i čovjekovih aktivnosti. Usvojena znanja izlažu na način da mogu biti temeljem za političke odluke.

Ti poslovi uključuju:

a) istraživanje podrijetla, razvoja, ustrojstva, socijalne obrasce, organizaciju i međuovisnosti društava;

b) traganje za podrijetlom i razvojem čovječanstva proučavanjem promjena obilježja te kulturnih i socijalnih institucija;

c) traganje za razvojem čovječanstva proučavanjem materijalnih dokaza iz prošlosti kao što su nastambe, hramovi, oruđe, lončarija, oružje i skulpture;

d) proučavanje fizičkih i klimatskih aspekata pojedinih područja te povezivanje dobivenih nalaza s ekonomskim, socijalnim i kulturnim aktivnostima;

e) istraživanje ili primjenu znanja i spoznaja o postupcima pojedinaca ili skupina populacije na pojedina područja rada;

f) savjetovanje o praktičnoj primjeni tih nalaza u oblikovanju ekonomske i socijalne politike za određene populacijske skupine i regije te za razvoj tržišta;

g) izradu studija i izvješća;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2442.11.7 diplomirani kroatolog

2442.12.7 diplomirani sociolog

2442.13.8 istraživač sociolog

2442.14.9 samostalni istraživač sociolog

2442.15.7 diplomirani antropolog

2442.16.8 istraživač antropolog

2442.17.9 samostalni istraživač antropolog

2442.18.7 diplomirani arheolog

2442.19.8 istraživač arheolog

2442.20.9 samostalni istraživač arheolog

2442.21.7 diplomirani etnolog

2442.22.8 istraživač etnolog

2442.23.9 samostalni istraživač etnolog

2442.24.7 diplomirani geograf

2442.25.8 istraživač geograf

2442.26.9 samostalni istraživač geograf

2442.27.7 diplomirani komunikolog

2442.28.8 istraživač komunikolog

2442.29.9 samostalni istraživač komunikolog

2442.31.7 diplomirani kriminalist

2442.32.7 diplomirani penolog

DODATAK:

2442.27.7 ANALITIČAR ISTRAŽIVANJA MASOVNIH MEDIJA

2442.32.7 SOCIJALNI PEDAGOG

2443. DIPLOMIRANI FILOZOFI, POLITOLOZI, POVJESNIČARI

Diplomirani filozofi, politolozi, povjesničari i srodni stručnjaci rade, uglavnom pomoću rasuđivanja, na području epistemologije, metafizike i etike. Istražuju i opisuju prošle događaje i djelovanja, uključujući razvoj socijalnog i ekonomskog ustroja te kulturnih i političkih ustanova i pokreta. Usvojeno znanje prikazuju na način da može poslužiti kao osnova za vođenje politike i donošenje diplomatskih i sličnih odluka.

Ti poslovi uključuju:

a) istraživanje uglavnom pomoću rasuđivanja općih uzroka, počela i smisla svijeta, ljudske djelatnosti, iskustva i postojanja te interpretiranje i razvijanje filozofskih spoznaja i teorija;

b) savjetovanje i usporedbu primarnih izvora, poput izvorne i suvremene pisane građe o prošlim događajima te sekundarnih izvora, poput arheoloških i antropoloških nalaza;

c) izdvajanje važne građe, provjeru njezine izvornosti te proučavanje i opisivanje povijesti nekog razdoblja, države ili regije te nekog aspekta njihove povijesti (npr. ekonomskog, socijalnog ili političkog);

d) istraživanja političke filozofije, prošlih i sadašnjih teorija te prakse političkih sustava, institucija i ponašanja;

e) promatranje suvremnih političkih institucija i prikupljanje podataka o njima iz različitih izvora, uključujući razgovore s čelnicima političkih stranaka i ostalim relevantnim osobama;

f) prikaz rezultata i zaključaka za objavljivanje ili za upotrebu vlade, političkih stranaka i drugih organizacija i zainteresiranih osoba;

g) izradu studija i izvješća;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2443.11.7 diplomirani filozof

2443.12.8 istraživač filozofije

2443.13.9 samostalni istraživač filozofije

2443.14.7 diplomirani politolog

2443.15.8 istraživač politologije

2443.16.9 samostalni istraživač politologije

2443.17.7 diplomirani povjesničar

2443.18.8 istraživač povijesti

2443.19.9 samostalni istraživač povijesti

2443.21.7 diplomirani povjesničar umjetnosti

2443.22.8 istraživač umjetnosti

2443.23.9 samostalni istraživač umjetnosti

2444. DIPLOMIRANI FILOLOZI I PREVODITELJI

Diplomirani filolozi, prevoditelji i tumači proučavaju podrijetlo, razvoj i strukturu jezika te prevode s jednog jezika na drugi.

Ti poslovi uključuju:

a) proučavanje odnosa između starih, izvornih i modernih jezičnih skupina, traganje za podrijetlom i razvojem riječi, gramatike i jezičnih oblika te iznošenje rezultata;

b) savjetovanje i izradu jezičnog klasifikacijskog sustava, gramatike, rječnika i sličnih priručnika;

c) prijevod s jednog jezika na drugi te utvrđivanje je li dobiven smisao izvornika, jesu li pravni, tehnički i znanstveni radovi korektno prevedeni i da li su frazeologija i nazivlje stila pisanog djela priopćeni u skladu s pravilima jezika što je to više moguće;

d) razvijanje metoda za primjenu računala i ostalih pomagala kako bi se povećala produktivnost i kvaliteta prijevoda;

e) simultani i konsekutivni prijevod s jednog jezika na drugi, posebno na konferencijama, sastancima i u sličnim prilikama te utvrđivanje je li dobiven pravi smisao i pogođen duh jezika;

f) izradu studija i izvješća;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2444.11.7 lektor hrvatskoga jezika

2444.12.7 prevoditelj

2444.13.7 leksikograf

2444.14.7 diplomirani fonetičar

2444.15.7 diplomirani književni komparatist

2444.16.7 slavist

2444.17.7 diplomirani indolog

2444.18.7 diplomirani hungarolog

2444.19.7 diplomirani turkolog

2444.20.7 diplomirani filolog

2444.21.8 istraživač filolog

2444.22.9 samostalni istraživač filolog

DODATAK:

2444.12.7 TUMAČ

2444.12.7 SUDSKI TUMAČ

2444.12.7 SIMULTANI PREVODITELJ

2444.12.7 KONSEKUTIVNI PREVODITELJ

2444.12.7 KNJIŽEVNI PREVODITELJ

2444.12.7 ZNANSTVENO-TEHNIČKI PREVODITELJ

2444.12.7 VIŠI PREVODITELJ

2444.20.7 OPĆI LINGVIST

2444.20.7 SEMANTIČAR

2445. DIPLOMIRANI PSIHOLOZI

Diplomirani psiholozi istražuju i proučavaju mentalne procese i ponašanja živih bića, prvenstveno ljudi. U praktičnoj primjeni rezultatima istraživanja koriste se za unapređivanje kvalitete života pojedinca i ljudske zajednice. Uža su područja psihologa praktičara: rad i organizacija rada, odgoj (i preodgoj) i obrazovanje, zdravstvo, zapošljavanje, profesionalna orijentacija, selekcija i rehabilitacija, obrana (vojska), socijalni rad, komunikacija i tržište, promet (kao poseban oblik rada), šport i različita druga područja ljudske djelatnosti.

Ti poslovi uključuju:

a) temeljna istraživanja psihičkih fenomena, njihovog nastanka, razvoja i mogućnosti utjecaja na njih;

b) individualnu psihodijagnostiku (stvaranje i razvoj psihodijagnostičkih metoda i tehnika, njihovu primjenu, tumačenje i vrednovanje);

c) savjetovanje, prevencijske i terapeutske postupke;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih suradnika.

U toj skupini su zanimanja:

2445.11.7 psiholog rada

2445.12.7 školski psiholog

2445.13.7 klinički psiholog

2445.14.7 psiholog forenzičar

2445.15.7 športski psiholog

2445.16.7 psiholog

2445.21.8 istraživač psiholog

2445.22.9 samostalni istraživač psiholog

DODATAK:

2445.11.7 INDUSTRIJSKI PSIHOLOG

2446. DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNICI

Diplomirani socijalni radnici upućuju korisnike u rješavanje socijalnih i sličnih problema kako bi sami pronašli i iskoristili mogućnosti prevladavanja poteškoća te postigli pozitivne ciljeve.

Ti poslovi uključuju:

a) pomoć osobama i obiteljima s osobnim i obiteljskim socijalnim problemima;

b) prikupljanje obavijesti koje su važne za zadovoljavanje potreba korisnika i savjetovanje o njihovim pravima i obvezama;

c) analizu situacije korisnika i objašnjavanje i planiranje mogućih pristupa u rješavanju problema;

d) prikupljanje podataka i izradu izvješća o pojedinim slučajevima za potrebe sudova i ostalih pravnih postupaka;

e) planiranje, ocjenjivanje, unapređivanje i razvijanje sluga socijalne skrbi;

f) sprečavanje širenja delikvencije i ovisnosti te rehabilitaciju delikvenata putem organiziranja i nadziranja socijalnih, rekreacijskih i obrazovnih aktivnosti u omladinskim klubovima, općinskim centrima i sličnim organizacijama ili na neki drugi način;

g) pomoć osobama s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvitku da dobiju odgovarajuću skrb i poboljšaju svoje sposobnosti kako bi mogli djelovati u društvu prema svojim sposobnostima;

h) otkrivanje djece bez primjerenog roditeljskog staranja i poduzimanje mjera radi njihova zbrinjavanja;

i) planiranje, organiziranje i pružanje pomoći u kući te drugih oblika pomoći starijim osobama;

j) srodne poslove;

k) nadgled ostalih suradnika.

U toj skupini su zanimanja:

2446.11.7 diplomirani socijalni radnik u centru

2446.12.7 diplomirani socijalni radnik u domu

2446.13.7 diplomirani socijalni radnik u obrazovanju

2446.14.7 diplomirani socijalni radnik u zdravstvu

2446.15.7 diplomirani socijalni radnik u pravosuđu

2446.16.7 savjetnik socijalne skrbi

2446.17.7 diplomirani socijalni radnik

DODATAK:

2446.12.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK STARIJIH OSOBA

2446.12.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK HENDIKEPIRANIH OSOBA

2446.15.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA DJECU

2446.16.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK ZA RJEŠAVANJE ŽALBI

2446.16.7 STRUČNI SURADNIK SOCIJALNE SKRBI

2446.17.7 DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA

PODVRSTA 245.

UMJETNICI I SRODNI STRUČNJACI

Umjetnici, znanstvenici umjetnosti i stručnjaci srodnih zanimanja stvaraju i osmišljavaju ili izvode književna, dramska, glazbena i ostala umjetnička djela. Ti poslovi obično uključuju: pisanje književnih djela; ocjenu vrijednosti književnih i drugih umjetničkih djela; prikupljanje informacija o suvremenim događajima i pisanje o njima; oblikovanje skulptura, slikanje i izradu karikatura; restauriranje i konzerviranje umjetničkih djela; skladanje glazbe; koreografiju i plesanje u baletnim izvedbama; plesanje i glumljenje u dramskim izvedbama ili njihovo režiranje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja ove podvrste su u skupinama:

2451. Književnici, novinari i srodna zanimanja

2452. Akademski slikari, kipari i srodna zanimanja

2453. Akademski glazbenici, pjevači, skladatelji i srodna zanimanja

2454. Plesači i koreografi

2455. Glumci i redatelji

2451. KNJIŽEVNICI, NOVINARI I SRODNA ZANIMANJA

Književnici, novinari i djelatnici srodnih zanimanja pišu djela za objavljivanje i prikazivanje, ocjenjuju vrijednosti umjetničkog stvaranja, književnih i ostalih umjetničkih djela te pišu i uređuju vijesti, reportaže i komentare.

Ti poslovi uključuju:

a) stvaranje i pisanje književnih djela za objavljivanje i predstavljanje u dramskom obliku;

b) pisanje scenarija i tekstova te pripremu kazališnog, filmskog, radijskog i televizijskog programa;

c) ocjenu vrijednosti i pisanje kritika o književnim, glazbenim i ostalim umjetničkim djelima te o umjetničkim izvedbama;

d) prikupljanje, izvještavanje i komentiranje vijesti i događaja za objavljivanje u novinama ili na radiju i televiziji;

e) intervjuiranje političara i ostalih javnih osoba na novinskim konferencijama i u ostalim prilikama, uključujući individualne razgovore snimane za radio ili televiziju;

f) pisanje uvodnika, odabir, redigiranje, priređivanje i uređivanje predloženih članaka i ostale građe za objavljivanje u novinama i periodici;

g) ocjenu rukopisa predloženih za objavljivanje u obliku knjige, davanje sugestija o tome, uređivanje ili nadziranje uređivanja materijala;

h) pisanje reklama za populariziranje proizvoda i usluga;

i) odabir, sastavljanje i pripremu promidžbenog materijala o poslovnim i drugim društvima za objavljivanje u tisku, na radiju, televiziji i ostalim sredstvima priopćavanja;

j) oblikovanje i pisanje brošura, priručnika i sličnih tehničkih publikacija;

k) srodne poslove;

l) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2451.11.7 urednik

2451.12.7 novinar

2451.13.7 korektor u izdavaštvu

2451.21.7 književnik

2451.22.7 dramaturg

2451.23.7 scenarist

2451.24.7 tehnički pisac

2451.25.7 pisac reklamnih poruka

2451.26.7 recenzent

2451.31.7 moderator

DODATAK:

2451.11.7 UREDNIK REDAKCIJE EKONOMSKOG PROGRAMA

2451.11.7 POMOĆNIK UREDNIKA

2451.11.7 ZAMJENIK UREDNIKA

2451.11.7 UREDNIK GLAZBENIH IZDANJA

2451.11.7 UREDNIK KONCERTNIH PROGRAMA

2451.11.7 UREDNIK GLAZBENO-SCENSKIH PROGRAMA

2451.11.7 UREDNIK VIDEOPROGRAMA

2451.11.7 GLAVNI UREDNIK

2451.11.7 LIKOVNI UREDNIK

2451.11.7 GLAZBENI UREDNIK

2451.11.7 UREDNIK U IZDAVAŠTVU

2451.11.7 REDAKTOR

2451.12.7 FILMSKI KRITIČAR I PUBLICIST

2451.12.7 FILMOLOG

2451.12.7 DOPISNIK

2451.12.7 KOMENTATOR

2451.12.7 REPORTER

2451.12.7 KRITIČAR

2451.21.7 PJESNIK

2451.21.7 DRAMSKI PISAC

2451.21.7 PISAC

2451.31.7 VODITELJ SIMPOZIJA, SEMINARA, TRIBINE

2452. AKADEMSKI SLIKARI, KIPARI I SRODNA ZANIMANJA

Akademski slikari, kipari i srodni umjetnici stvaraju i izvode umjetnička djela oblikovanjem skulptura, slikanjem, crtanjem, crtanjem karikatura i srodnim tehnikama.

Ti poslovi uključuju:

a) izradu figurativnih ili apstraktnih trodimenzionalnih ili reljefnih oblika oblikovanjem i kombiniranjem materijala poput drva, kamena, gline i kovina;

b) stvaranje figurativnih ili apstraktnih crteža i slika olovkom, tintom, kredom, uljanim i vodenim bojama te ostalim tehnikama;

c) izradu crteža i graviranje ili kliširanje na kovinama, drvu i drugim materijalima;

d) izradu karikatura o osobama ili događajima;

e) kreiranje i izradu dizajna i ilustracija za knjige, časopise, reklame i slične namjene;

f) restauriranje oštećenih, zaprljanih i izblijedjelih slika i drugih umjetničkih predmeta;

g) slikanje minijatura;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2452.11.7 akademski slikar

2452.12.7 akademski grafičar

2452.13.7 akademski kipar

2452.14.7 slikar naivac

2452.15.7 kipar naivac

2452.16.7 karikaturist

2452.17.7 slikar crtanog filma

2452.18.7 scenograf

2452.19.7 voditelj maskerskih i vlasuljarskih poslova

2452.20.7 tapiserist

2452.21.7 akademski keramičar

2452.22.7 akademski dizajner plemenitih kovina

2452.31.7 konzervator i restaurator

DODATAK:

2452.17.7 GLAVNI CRTAČ CRTANOG FILMA

2452.17.7 ANIMATOR CRTANOG FILMA

2452.18.7 ASISTENT SCENOGRAFA

2452.18.7 FILMSKI SCENOGRAF

2452.19.7 SLIKAR MASKE

2452.31.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR

2452.31.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR SAVJETNIK

2452.31.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR SLIKA

2452.31.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR SKULPTURA

2452.31.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR GLAZBALA

2452.31.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR KOVINA I STAKLA

2452.31.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR PAPIRA I KOŽE

2452.31.7 KONZERVATOR-RESTAURATOR TEKSTILA

2453. AKADEMSKI GLAZBENICI, PJEVAČI, SKLADATELJI I SRODNA ZANIMANJA

Akademski glazbenici, pjevači, skladatelji i umjetnici srodnih zanimanja skladaju i obrađuju glazbena djela te ih izvode ili sudjeluju u njihovu izvođenju.

Ti poslovi uključuju:

a) stvaranje i pisanje skladbi;

b) obradu i aranžiranje glazbe za instrumentalne skupine, glazbala ili prilike;

c) vođenje instrumentalne ili vokalne skupine;

d) sviranje jednog ili više glazbala solistički ili u orkestru;

e) pjevanje solističko ili u zboru;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2453.11.7 akademski dirigent

2453.12.7 akademski skladatelj

2453.13.7 akademski muzikolog

2453.14.7 akademski klavirist

2453.15.7 akademski orguljaš

2453.16.7 akademski harfist

2453.17.7 akademski violinist

2453.18.7 akademski violist

2453.19.7 akademski violončelist

2453.20.7 akademski kontrabasist

2453.21.7 akademski gitarist

2453.22.7 akademski flautist

2453.23.7 akademski oboist

2453.24.7 akademski klarinetist

2453.25.7 akademski saksofonist

2453.26.7 akademski fagotist

2453.27.7 akademski rogist

2453.28.7 akademski trubljač

2453.29.7 akademski trombonist

2453.30.7 akademski tubist

2453.31.7 akademski udaraljkaš

2453.32.7 akademski crkveni glazbenik

2453.33.7 korepetitor

2453.34.7 akademski folklorni glazbenik

2453.35.7 akademski instrumentalist

2453.41.7 sopran solist

2453.42.7 mezzosopran solist

2453.43.7 alt solist

2453.44.7 tenor solist

2453.45.7 bariton solist

2453.46.7 bas solist

2453.47.7 akademski solopjevač

2453.48.7 redatelj operne predstave

2453.49.7 inspicijent opere

DODATAK:

2453.11.7 VODITELJ STUDIJA OPERNIH ULOGA

2453.11.7 AKADEMSKI VODITELJ ZBORA

2453.11.7 AKADEMSKI DIRIGENT ZBORA

2453.11.7 DIRIGENT ORKESTRA

2453.12.7 GLAZBENI SURADNIK FILMA

2453.12.7 AKADEMSKI GLAZBENI ARANŽER

2453.12.7 AKADEMSKI KOMPOZITOR

2453.12.7 KOMPOZITOR

2453.13.7 ETNOMUZIKOLOG

2453.17.7 KONCERTNI MAJSTOR

2453.17.7 KONCERTNI MAJSTOR ORKESTRA

2453.27.7 AKADEMSKI HORNIST

2453.35.7 AKADEMSKI JAZZ GLAZBENIK

2453.47.7 PJEVAČ OPERNOG ZBORA

2454. PLESAČI I KOREOGRAFI

Plesači i koreografi stvaraju i kreiraju ili izvode plesove.

Ti poslovi uključuju:

a) stvaranje i kreiranje plesova koji često priopćavaju neku priču, temu, misao ili raspoloženje pomoću strukture koraka, pokreta i gesta;

b) plesanje solističko, s partnerom ili u plesnoj skupini;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2454.11.7 plesač klasičnog baleta

2454.12.7 folklorni plesač i pjevač

2454.13.7 plesač suvremenog plesa

2454.14.7 koreograf

DODATAK:

2454.11.7 PRVAK BALETA

2454.11.7 BALERINA

2454.11.7 BALETNI MAJSTOR

2454.11.7 INSPICIJENT BALETA I FOLKLORNOG PLESA

2454.11.7 PLESAČ FOLKLORA

2454.14.7 ASISTENT FOLKLORNOG KOREOGRAFA

2454.14.7 UMJETNIČKI VODITELJ BALETNOG STUDIJA

2454.14.7 UMJETNIČKI VODITELJ FOLKLORNOG STUDIJA

2455. GLUMCI I REDATELJI

Filmski, kazališni i drugi glumci, redatelji i umjetnici srodnih zanimanja režiraju ili glume u filmovima, televizijskim i radijskim programima i u kazališnim predstavama.

Ti poslovi uključuju:

a) učenje stihova i uloga te igranje uloga u dramskoj izvedbi na pozornici, televiziji, radiju ili na filmu;

b) pričanje priča ili čitanje književnih djela naglas radi obrazovanja ili zabavljanja slušatelja;

c) proučavanje scenarija kako bi se odredila umjetnička interpretacija, davanje uputa glumcima o glumačkim metodama i vođenje svih aspekata dramskog programa u kazalištu, televiziji, radiju i na filmu, uključujući izbor glumaca i donošenje konačnih odluka vezanih uz kostime, izgled scene, zvučne i svjetlosne efekte;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2455.11.7 glumac

2455.12.7 redatelj

DODATAK:

2455.11.7 FILMSKI GLUMAC

2455.11.7 ANIMATOR FILMA S LUTKAMA

2455.11.7 NACIONALNI PRVAK DRAME

2455.11.7 MAJSTOR GLUMIŠTA

2455.11.7 GLUMAC I PJEVAČ

2455.11.7 GLUMAC-LUTKAR

2455.12.7 KAZALIŠNI REDATELJ

2455.12.7 TELEVIZIJSKI REDATELJ

2455.12.7 REDATELJ RADIJA

2455.12.7 FILMSKI REDATELJ

2455.12.7 VODITELJ KNJIGE SNIMANJA

2455.12.7 ASISTENT REŽIJE

PODVRSTA 246.

VJERSKI STRUČNJACI

Vjerski su stručnjaci navjestitelji Božje riječi, njegovatelji i promicatelji vjerskih tradicija, vjerske prakse i vjerovanja, vršitelji vjerskih obreda, predvode vjerske čine stvoriteljskih, otkupiteljskih ili spasiteljskih događaja.

Njihovi poslovi uključuju: navještanje Božje riječi i otkrivanje Boga čovjeku, njegovanje svetih tradicija, provođenje tih tradicija u praksu na temelju vjere; održavanje vjerskih službi, euharistije (molitve) i propovijedi; preuzimanje različitih administrativnih i socijalnih službi u okviru vlastite vjere ili vjerske denominacije; pružanje duhovnog i moralnog vodstva sukladno načelima vjere kojoj vjerski djelatnik pripada; pripravu vjerskih pouka i propovijedi. Nadgled rada ostalih vjerskih suradnika.

Zanimanja su vjerskih stručnjaka u skupini:

2460. Vjerski stručnjaci

2460. VJERSKI STRUČNJACI

Vjerski stručnjaci navještaju Božju riječ i otkrivaju Boga čovjeku, štite i promiču svete tradicije, vjersku praksu i vjerske istine te slave ili vrše sakramentalne obrede.

Ti poslovi uključuju:

a) navještanje Božje riječi i otkrivanje Boga čovjeku;

b) očuvanje vjerskih istina, svete tradicije i vjerskih običaja;

c) predvođenje vjerskih službi, obreda i vjerskih svečanosti;

d) obavljanje različitih administrativnih i socijalnih poslova uključujući sudjelovanje u različitim vijećima, prisustvovanje sastancima i vođenje sastanaka određene vjerske organizacije;

e) pružanje duhovnog i moralnog vodstva u skladu s temeljnim vrednotama vjere;

f) propovijedanje i širenje vjerskih istina;

g) pripravu i izvedbu vjerskih pouka i propovijedi;

h) samostanskim životom predano i sveto služenje Bogu i bližnjima;

i) nadgled rada ostalih vjerskih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

2460.11.7 biskup

2460.12.7 episkop

2460.13.7 imam

2460.14.7 predstojnik ureda biskupske konferencije

2460.15.7 poglavar redovničke zajednice

2460.16.7 svećenik

2460.17.7 kateheta župnog vjeronauka

2460.18.7 redovnik

2460.19.7 diplomirani teolog

2460.20.7 pastor

2460.21.7 rabin

2460.22.7 kantor

2460.23.7 propovjednik

DODATAK:

2460.11.7 KARDINAL

2460.11.7 POMOĆNI BISKUP

2460.11.7 NADBISKUP

2460.12.7 PATRIJARH

2460.12.7 ARHIEPISKOP

2460.12.7 ARHIJEREJ

2460.12.7 EPARH

2460.12.7 MITROPOLIT

2460.13.7 MUFTIJA

2460.13.7 GLAVNI IMAM

2460.14.7 GENERALNI VIKAR

2460.14.7 GENERALNI TAJNIK BISKUPSKE KONFERENCIJE

2460.14.7 NADBISKUPSKI VIKAR

2460.14.7 KANCELAR NADBISKUPIJE

2460.14.7 TAJNIK NADBISKUPIJE

2460.14.7 PREDSTOJNIK UREDA NADBISKUPIJE

2460.15.7 PROVINCIJAL-UPRAVITELJ REDOVNIČKE PROVINCIJE

2460.16.7 KAPELAN

2460.16.7 ŽUPNIK

2460.16.7 REDOVNIK SVEĆENIK

2460.16.7 REDOVNIK, BRAT LAIK

2460.19.7 DIPLOMIRANI RELIGIOLOG

2460.22.7 PREDMOLITELJ

PODVRSTA 247.

STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE

Zanimanja stručnjaka državne uprave u pravilu razvrstana su u različite skupine roda 2. Stručnjaci i znanstvenici ovisno o području rada kojim se bave. Za specifična upravna zanimanja, koja nemaju odgovarajuću skupinu u rodu 2. formirana je podvrsta 247. Stručnjaci državne uprave.

Ova podvrsta (i pripadajuće skupine) obuhvaća zvanja i položaje stručnjaka - državnih službenika koji se bave: specifičnim upravnim poslovima; određenim stručnim poslom (ali s aspekta udovoljavanja propisima).

Podvrsta sadrži skupine zanimanja:

2471. Stručnjaci državne uprave

2472. Inspektori državne uprave

2471. STRUČNJACI DRŽAVNE UPRAVE

U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja stručnjaka državne uprave (lokalne uprave i samouprave te javnih ustanova s upravnim ovlastima) koji po zakonskim ovlaštenjima obavljaju specifične upravnopravne poslove pa se ne mogu prema vrsti posla rasporediti u ostale skupine roda 2. Stručnjaci i znanstvenici.

Poslovi se odnose na osobna stanja građana, udruge građana, popise birača, upravni postupak, nadzor nad provođenjem upravnog postupka i drugostupanjski upravni postupak, odnosno sukladno djelokrugu rada pojedinoga središnjeg tijela državne uprave ili županijskog ureda.

Ti poslovi uključuju:

a) poslove propisane zakonom o upravnom postupku;

b) rješavanje predmeta u prvom i drugom stupnju upravnog postupka;

c) organiziranje poslova upravnih evidencija i propisanih popisa;

d) srodne poslove sukladno djelokrugu rada pojedinog tijela državne uprave;

e) izradbu propisanih javnih isprava;

f) nadgled zakonitosti i efikasnosti rada drugih službenika.

U toj su skupini zanimanja:

2471.11.7 savjetnik državne uprave

2471.91.7 diplomirani upravni pravnik

DODATAK:

2471.11.7 UPRAVNI SAVJETNIK

2471.11.7 VIšI UPRAVNI SAVJETNIK

2471.11.7 PROČELNIK UREDA ZA UPRAVNE POSLOVE

2471.11.7 SAVJETNIK ZA POSLOVE OPĆE UPRAVE

2471.11.7 SAVJETNIK ZA UPRAVNI NADZOR

2471.11.7 UPRAVNI SAVJETNIK ZA UPRAVNI POSTUPAK

2471.11.7 VIŠI SAVJETNIK ZA USTROJSTVO I UNAPREĐENJE RADA UPRAVE

2471.11.7 NAČELNIK DRŽAVNE UPRAVE P.N.

2471.91.7 PRISTAV I. VRSTE ZVANJA P.N.

2472. INSPEKTORI DRŽAVNE UPRAVE

U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja osoba koje su posebnim zakonom, u djelokrugu rada pojedinoga središnjeg ili županijskog tijela državne uprave, ovlaštene za provođenje inspekcijskog nadzora (osim upravnog nadzora, skupina 2471).

Poslovi obuhvaćaju uvid u opće i pojedinačne akte, uvjete i način rada pravnih i fizičkih osoba te poduzimanja mjera predviđenih zakonom i drugim propisima da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima.

Ti poslovi uključuju:

a) pregled zgrada i poslovnih prostorija;

b) pregled poslovnih spisa, predmeta, roba i drugih stvari kod nadziranih osoba;

c) pregled isprava za utvrđivanje identiteta;

d) saslušanje osoba u upravnom postupku;

e) naredbu otklanjanja utvrđenih nedostataka i nepravilnost u određenom roku;

f) podnošenje prijava nadležnom državnom tijelu zbog kaznenogdjela;

g) poduzimanje i drugih mjera te radnji za koje je posebnim propisom ovlašten;

h) sastavljanje zapisnika o pregledu, utvrđenom stanju i poduzetim mjerama.

U toj su skupini zanimanja:

2472.01.7 carinski inspektor

2472.02.7 inspektor cestovnog prometa

2472.03.7 devizni inspektor

2472.04.7 državni inspektor za poštu

2472.05.7 državni inspektor za telekomunikacije

2472.06.7 državni revizor

2472.08.7 elektroenergetski inspektor

2472.09.7 inspektor financijske policije

2472.10.7 građevinski inspektor

2472.11.7 lovni inspektor

2472.12.7 inspektor parnih kotlova

2472.13.7 poljoprivredni inspektor

2472.14.7 porezni inspektor

2472.15.7 inspektor postrojenja pod tlakom

2472.16.7 prosvjetni inspektor

2472.17.7 inspektor rada

2472.18.7 ribarski inspektor za morsko ribarstvo

2472.19.7 ribarski inspektor vanjskog ribolovnog mora

2472.20.7 rudarski inspektor

2472.21.7 sanitarni inspektor

2472.22.7 inspektor sigurnosti željezničkog prometa

2472.23.7 šumski inspektor

2472.24.7 tržišni inspektor

2472.25.7 turistički inspektor

2472.26.7 urbanistički inspektor

2472.27.7 inspektor uređaja s radioaktivnim zračenjem

2472.28.7 veterinarski inspektor

2472.29.7 vodoprivredni inspektor

2472.30.7 inspektor za nadzor predmeta od plemenitih kovina

2472.31.7 inspektor za nadzor mjernih jedinica

2472.32.7 inspektor za slatkovodno ribarstvo

2472.33.7 inspektor zaštite bilja

2472.34.7 inspektor zaštite od požara

2472.35.7 inspektor zaštite okoliša

2472.36.7 zdravstveni inspektor

2472.37.7 inspektor zrakoplovstva

2472.38.7 upravni inspektor

2472.39.7 inspektor pravosudne policije

2472.40.7 proračunski inspektor

2472.99.7 inspektor državne uprave, p.n.

DODATAK:

2472.01.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST

2472.01.7 CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I INFORMACIJE

2472.01.7 NAČELNIK ODJELA CARINARNICE ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST

2472.01.7 VIŠI CARINSKI INSPEKTOR ZA KONTROLU I CARINSKU VRIJEDNOST

2472.03.7 INSPEKTOR SURADNIK U DEVIZNOM INSPEKTORATU

2472.03.7 INSPEKTOR SURADNIK ZA DEVIZNE PREKRŠAJE

2472.03.7 MLAĐI PRISTAV I. VRSTE ZVANJA U DEVIZNOM INSPEKTORATU

2472.03.7 VIŠI DEVIZNI INSPEKTOR

2472.03.7 VIŠI INSPEKTOR ZA DEVIZNE PREKRŠAJE

2472.03.7 NAČELNIK ODJELA DEVIZNE I VANJSKOTRGOVINSKE KONTROLE

2472.03.7  NAČELNIK ODJELA ZA DEVIZNE PREKRŠAJE

2472.09.7 INSPEKTOR FINANCIJSKE POLICIJE I. VRSTE ZVANJA

2472.09.7 DONAČELNIK ODSJEKA FINANCIJSKE POLICIJE

2472.09.7  INSPEKTOR F.P. ZA UPRAVNI I PREKRŠAJNI POSTUPAK

2472.09.7 NAČELNIK ODJELA F. P. ZA UNUTARNJI NADZOR

2472.09.7 NAČELNIK ODJELA CENTRALNE SLUŽBE FINANCIJSKE POLICIJE

2472.09.7 NAČELNIK POSTAJE FINANCIJSKE POLICIJE

2472.09.7 ZAMJENIK NAČELNIKA POSTAJE FINANCIJSKE POLICIJE

2472.10.7 VIŠI GRAĐEVINSKI INSPEKTOR

2472.14.7 VIŠI INSPEKTOR POREZNE UPRAVE

2472.14.7 NAČELNIK ODJELA ZA NADZOR POREZNE UPRAVE

2472.14.7 INSPEKTOR PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE

2472.14.7 VODITELJ ODSJEKA ZA NADZOR U ISPOSTAVI POREZNE UPRAVE

2472.14.7 INSPEKTOR I. VRSTE ZVANJA U POREZNOJ UPRAVI

2472.16.7 VIŠI PROSVJETNI INSPEKTOR

2472.21.7 GRANIČNI SANITARNI INSPEKTOR

2472.24.7 VIŠI TRŽIŠNI INSPEKTOR

2472.26.7 VIŠI URBANISTIČKI INSPEKTOR

2472.28.7 GRANIČNI VETERINARSKI INSPEKTOR

2472.33.7 GRANIČNI INSPEKTOR ZA ZAŠTITU BILJA

2472.35.7 EKOLOŠKI INSPEKTOR

2472.38.7 NAČELNIK ODJELA PRORAČUNSKE KONTROLE MINISTARSTVA FINANCIJA

2472.38.7 VIŠI INSPEKTOR PRORAČUNSKE KONTROLE MINISTARSTVA FINANCIJA

2472.38.7 VIŠI UPRAVNI INSPEKTOR

2472.39.7 VIŠI INSPEKTOR PRAVOSUDNE POLICIJE


ROD 3.

INŽENJERI, TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA


Inženjeri, tehničari i srodna zanimanja obavljaju uglavnom tehničke i srodne poslove u istraživanju i primjeni znanstvenih i umjetničkih spoznaja i operativnih metoda te poslove u državnoj upravi. Poučavaju u osnovnoj i srednjoj školi. Zanimanja ovoga roda četvrtoga su petog i šestog stupnja složenosti prema NKZ.

Poslovi inženjera i tehničara te srodnih zanimanja obično obuhvaćaju: tehničke poslove u istraživanju i primjeni spoznaja i operativnih metoda u području prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti te području biomedicine i zdravstva. Ti poslovi uključuju: poučavanje djece u predškolskoj i osnovnoškolskoj dobi te poslove strukovnih učitelja u srednjoj školi; poučavanje i obrazovanje osoba s teškoćama u razvoju; razne tehničke usluge u trgovini, financijama, državnoj upravi, socijalnom radu; obavljanje dijela vjerskih poslova; poslove na umjetničkim i športskim priredbama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.

Inženjeri, tehničari i srodni stručnjaci mogu dobivati upute za rad od čelnika i članova zakonodavnih i državnoupravnih organa, direktora te znanstvenika i srodnih stručnjaka.

Zanimanja su ovog roda u vrstama:

31. Inženjeri i tehničari tehnike i tehnologije

32. Prirodoslovni i zdravstveni inženjeri i tehničari

33. Stručnjaci u odgoju i obrazovanju

34. Poslovnoorganizacijski i srodni stručnjaci

VRSTA 31.

INŽENJERI I TEHNIČARI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE


Inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove u istraživanju i primjeni spoznaja i operativnih metoda u području tehničkih znanosti, informatike i građevinarstva. Upravljaju tehničkom opremom, upravljaju zrakoplovima i brodovima i ispituju sigurnost industrijske proizvodnje i ostalih procesa i proizvoda.

Poslovi koje obavljaju stručnjaci ove vrste obično obuhvaćaju: tehničke poslove s područja tehničkih znanosti, informatike i građevinarstva; nadzor i upravljanje optičkom, elektronskom i srodnom opremom i sustavima; upravljanje zrakoplovima i brodovima; poslove u željezničkom, cestovnom i poštanskom prometu; ispitivanje primjene sigurnosnih normi i postupaka vezanih uz građevine, opremu, procese i proizvode. Mogu dobivati upute za rad od čelnika i članova zakonodavnih i državno-upravnih organa, direktora te znanstvenika i srodnih stručnjaka.

Zanimanja su ove vrste u podvrstama:

311. Inženjeri, tehničari i srodna zanimanja

312. Računalni inženjeri, tehničari i operatori

313. Inženjeri i tehničari za optičke i elektroničke uređaje

314. Inženjeri prometa i srodni stručnjaci

315. Inspekcijski stručnjaci

PODVRSTA 311.

INŽENJERI, TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA

Inženjeri, tehničari i stručnjaci srodnih zanimanja obavljaju tehničke poslove u istraživanju i primjeni spoznaja, počela i operativnih metoda, posebno u području tehničkih znanosti, uključujući građevinarstvo i ekonomsku djelotvornost proizvodnih procesa.

Ti poslovi obično uključuju: tehničke poslove u području kemije, fizike, geologije, meteorologije i astronomije, građevinarstva, ekonomske djelotvornosti proizvodnih procesa. Radnici ove podvrste mogu dobivati upute od direktora, znanstvenika i srodnih stručnjaka. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

3111. Inženjeri i tehničari kemije i fizike

3112. Arhitektonski, građevinski i geodetski inženjeri i tehničari

3113. Elektroinženjeri i elektrotehničari

3114. Inženjeri i tehničari za elektroniku i telekomunikacije

3115. Strojarski i brodograđevni inženjeri i tehničari

3116. Kemijskotehnološki, prehrambeni i biotehnološki inženjeri i tehničari

3117. Rudarski i metalurški inženjeri i tehničari

3118. Tehnički ilustratori

3119. Inženjeri i tehničari d.n.

3111. INŽENJERI I TEHNIČARI KEMIJE I FIZIKE

Inženjeri i tehničari kemije i fizike obavljaju tehničke poslove na istraživanjima iz kemije, fizike, geologije, geofizike, meteorologije i astronomije, kao i na unapređivanju industrijske, medicinske, vojne i ostale praktične primjene rezultata istraživanja.

Ti poslovi uključuju:

a) odabir uzoraka i pripremu materijala i opreme za eksperimente, ispitivanja i analize;

b) pomoć pri planiranju i izvođenju pokusa, ispitivanja i analiza; organiziranje i izvođenje ispitivanja kakvoće;

c) pripremu detaljnih procjena količina i troškova materijala i rada potrebnih za projekte prema dobivenim specifikacijama;

d) primjenu tehničkih znanja kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu;

e) održavanje i popravak istraživačke opreme;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3111.11.4 petrokemijski tehničar analitičar

3111.12.4 petrokemijski laborant

3111.13.4 tehničar analize namirnica

3111.14.4 prehrambenokemijski laborant

3111.15.4 tehničar laboratorijske kontrole

3111.16.6 kemijski inženjer analitičar

3111.21.4 kemijski tehničar analitičkih sustava

3111.22.4 kemijski tehničar anorganskih sustava

3111.23.4 tehničar elektrokemijskih sustava

3111.24.4 kemijski tehničar organskih sustava

3111.25.4 tehničar polimera

3111.26.4 tehničar radioloških sustava

3111.27.4 tehničar farmaceutskih sustava

3111.28.4 tehničar oceanografije

3111.29.4 kemijski tehničar

3111.41.4 astronomski tehničar

3111.42.4 meteorološki tehničar

3111.43.6 meteorološki inženjer

3111.44.4 hidrološki tehničar

3111.45.6 hidrološki inženjer

3111.46.4 tehničar fizikalni

3111.51.4 tehničar matematički

3111.61.5 tehničar geološkog istraživanja ležišta

3111.62.5 tehničar laboratorijskog ispitivanja stijena

3111.63.6 inženjer laboratorijskog ispitivanja stijena

3111.64.6 inženjer naftne geologije

3111.65.4 geološki tehničar

3111.71.5 tehničar geofizičkog istraživanja ležišta

3111.72.6 inženjer geofizičkih istraživanja

3111.73.5 tehničar seizmičkih mjerenja

3111.74.5 gravimetrijski i magnetometrijski tehničar

3111.75.5 tehničar geoelektričnih mjerenja

3111.76.5 tehničar obrade geofizičkih podataka

3111.77.5 tehničar interpretacije geofizičkih podataka

3111.78.4 geofizički tehničar

DODATAK:

3111.13.4 TEHNIČAR KEMIJSKE ANALIZE NAMIRNICA

3111.13.4 TEHNIČAR ZA ANALIZU KAKVOĆE NAMIRNICA

3111.15.4 TEHNIČAR LABORATORIJSKE KONTROLE SIROVINA

3111.15.4 TEHNIČAR LABORATORIJSKE KONTROLE PROIZVODA

3111.15.4 TEHNIČAR KOLORIMETRIJE

3111.26.4 TEHNIČAR RADIOLOŠKE KONTAMINACIJE HRANE I PREDMETA OPĆE UPORABE

3111.43.6 INŽENJER ZA BRODSKU METEOROLOŠKU SLUŽBU

3111.46.4 TEHNIČAR BAŽDARENJA MJERNIH INSTRUMENATA

3111.46.4 KONTROLOR RASVJETNIH TIJELA

3111.78.4 GEOTEHNIČAR

3112. ARHITEKTONSKI, GRAĐEVINSKI I GEODETSKI INŽENJERI I TEHNIČARI

Arhitektonski i građevinski inženjeri i tehničari vode gradnju odnosno pojedine radove te projektiraju i provode stručni nadzor, razrađuju projekte i obavljaju druge tehničke poslove vezane za navedene radove, vode pogone na gradilištu ili u proizvodnji gotovih građevinskih proizvoda (betonski građevni elementi, cestograđevni materijali, beton), vode ili obavljaju druge tehničke poslove pri održavanju i istraživanju u građevinarstvu. Geodetski inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove vezane uz istraživanja u geodeziji: projektiranje, iskolčenje, snimanje, katastarsku evidenciju i drugo.

Ti poslovi uključuju:

a) tehničku pomoć pri znanstvenim i drugim istraživanjima;

b) sudjelovanje u terenskim ili laboratorijskim ispitivanjima građevnih materijala, proizvoda i konstrukcija;

c) vođenje gradilišta ili pojedinih radova na gradilištu, vođenje održavanja građevina;

d) vođenje dokumentacije na gradilištu (građevinska knjiga, građevinski dnevnik, terminski planovi, dokumentacija o ispitivanjima, certificiranjima i slično);

e) prikaz stanja na gradilištu arhitektima i diplomiranim građevinskim inženjerima kako bi se utvrdilo da li ono udovoljava specifikacijama projekta i kako bi se održali željeni standardi materijala i rada;

f) analizu cijena, kalkulacije, obračun osnovice za plaće radnika, izmjeru obavljenih radova, projektiranje i razradu projekata;

g) izradu dijelova prostornog plana;

h) potporu diplomiranim inženjerima u izradi kartografskih i topografskih planova i zemljovida, izmjeri i prijenosu projekata na teren, održavanju geodetske i katastarske tehničke dokumentacije;

i) tehničke poslove u proizvodnji gotovih građevinskih proizvoda (betonski građevinski elementi, cestograđevni i slični materijali);

j) prikupljanje i razvrstavanje uzoraka iz građevinskih konstrukcija ili materijala za ispitivanja;

k) srodne poslove;

l) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3112.11.6 projektant visokogradnje

3112.12.6 projektant hidrogradnje

3112.13.6 projektant prometnica

3112.14.6 projektant građevinskih instalacija

3112.15.6 prostorni planer

3112.16.6 prostorni projektant

3112.21.4 voditelj radova visokogradnje

3112.22.4 voditelj radova niskogradnje

3112.23.4 voditelj građevinskoinstalaterskih radova

3112.24.4 voditelj građevinskoobrtničkih radova

3112.25.6 inženjer voditelj hidrotehničkih radova

3112.26.6 inženjer voditelj gradnje prometnica

3112.27.6 inženjer voditelj radova visokogradnje

3112.28.6 voditelj betonare

3112.29.6 voditelj armiračnice

3112.30.6 voditelj asfaltirnice

3112.31.4 građevinski laborant

3112.32.4 tehnički crtač za arhitekturu

3112.33.4 tehnički crtač za građevinarstvo

3112.34.4 građevinski tehničar razrađivač projekta

3112.35.4 građevinski tehničar niskogradnje

3112.36.4 građevinski tehničar visokogradnje

3112.37.4 građevinski tehničar za restauratorske radove

3112.38.4 građevinski tehničar

3112.39.6 građevinski inženjer

3112.40.6 arhitektonski inženjer

3112.41.5 građevinski poslovođa

3112.81.6 kartograf

3112.82.4 geodetski tehničar restitutor

3112.83.4 geodetski tehničar za fotogrametriju

3112.84.4 geodetski tehničar za elaborate

3112.85.6 geodetski inženjer za pregled i ovjeru elaborata

3112.86.4 geodetski tehničar za katastar vodova

3112.87.6 geodetski inženjer za katastar vodova

3112.88.6 geodetski inženjer za urbanističku regulativu

3112.89.4 geodetski tehničar za katastar

3112.90.4 geodetski tehničar za evidenciju državnog vlasništva

3112.91.4 geodetski tehničar za evidenciju prostornih jedinica

3112.92.6 geodetski inženjer za evidenciju prostornih jedinica

3112.93.4 geodetski tehničar hidrografije

3112.94.6 geodetski inženjer

3112.95.4 geodetski tehničar

3112.96.6 voditelj rudarskog katastra

3112.97.4 tehničar rudarski mjernik

3112.98.4 tehnički geodetski crtač

3112.99.4 tehnički kartografski crtač

DODATAK:

3112.11.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA VISOKOGRADNJE

3112.11.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA VISOKOGRADNJU

3112.12.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA HIDROGRADNJE

3112.12.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA NISKOGRADNJU

3112.12.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA VODOGRADNJU

3112.13.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA PROMETNICA

3112.14.6 GRAĐEVINSKI INŽENJER ZA INSTALACIJE I MONTAŽU

3112.14.6 INŽENJER RAZRAĐIVAČ PROJEKTA INSTALACIJA

3112.21.4 ŠEF RADILIŠTA VISOKOGRADNJE

3112.22.4 GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA PRUGE

3112.22.4 TEHNIČAR ODRŽAVANJA PRUGA

3112.22.4 CESTAR GRUPOVOĐA

3112.34.4 TEHNIČAR RAZRAĐIVAČ PROJEKTA VISOKOGRADNJE

3112.34.4 TEHNIČAR RAZRAĐIVAČ PROJEKTA NISKOGRADNJE

3112.34.4 TEHNIČAR RAZRAĐIVAČ PROSTORNIH PLANOVA

3112.34.4 IZRAĐIVAČ NACRTA OPLATE I ARMATURE

3112.35.4 NADZORNIK PRUGA

3112.36.4 ARHITEKTONSKI TEHNIČAR

3112.37.4 GRADITELJSKI TEHNIČAR ZA GRADITELJSKO NASLIJEĐE

3112.38.4 TEHNIČAR ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE

3112.39.6 TEHNOLOG ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE

3112.41.5 PREDRADNIK PROIZVODNJE GRAĐEVINSKIH PROIZVODA

3112.41.5 TESARSKI POSLOVOĐA

3112.95.4 GEOMETAR

3112.98.4 CRTAČ GEODETSKIH KOPIJA

3113. ELEKTROINŽENJERI I ELEKTROTEHNIČARI

Inženjeri i tehničari elektroenergetike i elektrostrojarstva obavljaju tehničke poslove u istraživanju elektrotehnike, za projektiranje, konstruiranje, proizvodnju, sastavljanje, funkcioniranje, održavanje i popravak električnih uređaja, aparata i drugih proizvoda te distributivnih sustava.

Ti poslovi obično uključuju:

a) pružanje tehničke pomoći pri istraživanju i razvoju električnih uređaja, aparata i drugih proizvoda te ispitivanje prototipova;

b) razradu projektne i konstrukcijske dokumentacije elektrotehničkih proizvoda, sklopova i postrojenja prema dobivenim tehničkim podacima;

c) pripremu iscrpnih procjena količina i troškova materijala i rada potrebnih za proizvodnju i instaliranje prema dobivenim specifikacijama;

d) tehnički nadzor nad proizvodnjom, instaliranjem, korištenjem, održavanjem i popravljanjem električke opreme i sustava kako bi se osigurala zadovoljavajuća izvedba i usklađenost sa specifikacijama i propisima;

e) primjenu tehničkog znanja o elektrotehničkim počelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi pri radu;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3113.11.4 elektrotehničar za proizvodnju električne energije

3113.12.6 elektroinženjer za proizvodnju električne energije

3113.13.4 elektrotehničar za prijenos električne energije

3113.14.4 elektrotehničar za distribuciju električne energije

3113.15.6 elektroinženjer za prijenos i distribuciju električne energije

3113.16.4 elektroenergetski tehničar

3113.17.6 elektroenergetski inženjer

3113.21.4 elektrotehničar za elektromotore

3113.22.4 tehničar konstruktor električnih proizvoda

3113.23.6 inženjer konstruktor električnih proizvoda

3113.24.4 elektrostrojarski tehničar

3113.25.6 elektrostrojarski inženjer

3113.26.4 tehničar za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda

3113.27.6 inženjer za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda

3113.28.4 tehničar za održavanje elektrotehničkih proizvoda

3113.29.6 inženjer za održavanje elektrotehničkih proizvoda

3113.30.4 elektrotehničar proizvoda za kućanstvo

3113.31.6 elektroinženjer proizvoda za kućanstvo

3113.41.4 elektrotehničar za mjerne instrumente i sklopove

3113.42.6 elektroinženjer za mjerne instrumente i sklopove

3113.43.4 elektrotehničar za opremu proizvodnih strojeva

3113.44.6 elektroinženjer za opremu proizvodnih strojeva

3113.45.4 elektrotehničar za električne strojeve, aparate i uređaje

3113.46.6 elektroinženjer za električne strojeve, aparate i uređaje

3113.47.4 elektrotehničar za procesnu tehniku

3113.48.6 elektroinženjer za procesnu tehniku

3113.51.4 elektrotehničar za plovila

3113.52.6 elektroinženjer za plovila

3113.53.4 elektrotehničar za dizala i transportna sredstva

3113.54.6 elektroinženjer za dizala i transportna sredstva

3113.61.6 elektroinženjer projektant

3113.62.4 elektrotehničar za instalacije i opremu

3113.63.4 tehnički crtač za elektrotehniku

3113.71.4 elektrotehničar

3113.72.6 elektroinženjer

3113.81.5 predradnik u elektroenergetici

3113.82.5 predradnik u elektrostrojarstvu

3113.83.5 predradnik u elektromontaži i instalacijama

DODATAK:

3113.14.4 DISPEČER ELEKTRIČNE ENERGIJE

3113.16.4 ELEKTROTEHNIČAR ZA ŽELJEZNICU

3113.16.4 TEHNIČAR ZA ELEKTROENERGETIKU

3113.17.6 ELEKTROINŽENJER ZA ŽELJEZNICU

3113.24.4 TEHNIČAR ZA ELEKTROSTROJARSTVO

3113.26.4 KONTROLOR MATERIJALA ZA RASVJETNA TIJELA

3113.26.4 ELEKTROTEHNIČAR, TEHNOLOG

3113.82.5 POSLOVOĐA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE DIMNIH PLINOVA

3113.82.5 POSLOVOĐA ELEKTRORADIONE

3113.82.5 POSLOVOĐA ELEKTROODRŽAVANJA

3113.83.5 PREDRADNIK ELEKTRIČAR

3114. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE

Inženjeri i tehničari za elektroniku i telekomunikacije obavljaju tehničke poslove vezane za istraživanja i razvoj u elektronici, telekomunikacijama i automatici, kao i za projektiranje, konstruiranje za proizvodnju, sastavljanje, funkcioniranje, održavanje i popravak elektroničkih uređaja i sustava, radiokomunikacijske opreme te opreme za automatsko upravljanje tehničkim sustavima.

Ti poslovi obično uključuju:

a) tehničku pomoć u istraživanju i razvoju elektroničkih, telekomunikacijskih, mjerno-upravljačkih uređaja i sustava te ispitivanju modela i prototipova;

b) projektiranje i pripremu elektroničkih shema i druge prateće dokumentacije prema dobivenim specifikacijama;

c) pripremu iscrpnih procjena količina i troškova materijala i rada potrebnih za proizvodnju i instaliranje elektroničke opreme telekomunikacijskih i mjerno-regulacijskih sustava prema dobivenim specifikacijama;

d) tehnički i tehnološki nadzor proizvodnje, korištenja, održavanja i popravljanja elektroničke opreme, telekomunikacijskih i mjerno-regulacijskih sustava, kako bi se osigurala zadovoljavajuća izvedba i usklađenost sa specifikacijama i propisima;

e) primjenu tehničkog znanja o počelima i praksi elektronike, telekomunikacija i automatike kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3114.11.4 tehničar za elektroničke proizvode

3114.12.6 inženjer za elektroničke proizvode

3114.13.6 konstruktor elektroničkih proizvoda

3114.21.4 tehničar za energetskoelektroničke uređaje

3114.22.6 inženjer za energetskoelektroničke uređaje

3114.23.6 konstruktor energetskoelektroničkih uređaja

3114.31.4 tehničar za medicinske elektroničke uređaje

3114.32.6 inženjer za medicinske elektroničke uređaje

3114.33.4 tehničar za uređaje zrakoplovne eletronike

3114.34.6 inženjer za uređaje zrakoplovne eletronike

3114.35.4 tehničar elektroničar za računala

3114.36.6 inženjer elektroničar za računala

3114.41.4 tehničar za telekomunikacijske uređaje i mreže

3114.42.6 inženjer za telekomunikacijske uređaje i mreže

3114.43.6 konstruktor telekomunikacijskih uređaja

3114.44.4 tehničar za zrakoplovne telekomunikacije

3114.45.6 inženjer za zrakoplovne telekomunikacije

3114.46.4 tehničar za željezničke telekomunikacije

3114.47.4 tehničar za brodske telekomunikacije

3114.48.4 tehničar za telekomunikacije

3114.49.6 inženjer za telekomunikacije

3114.61.4 tehničar za radio i televizijske uređaje

3114.62.6 inženjer za radio i televizijske uređaje

3114.71.4 tehničar elektronike za signalno-zaštitne uređaje

3114.72.4 tehničar elektronike za mjerne i upravljačke uređaje

3114.73.6 inženjer za mjerne i upravljačke uređaje

3114.74.4 tehničar za procesnu automatiku

3114.75.6 inženjer za procesnu automatiku

3114.76.4 tehnički crtač za elektroniku

3114.77.4 tehničar za mehatroniku

3114.81.4 tehničar elektronike

3114.82.6 inženjer elektronike

3114.91.5 predradnik elektroničar

3114.92.5 predradnik elektroničar u montaži

DODATAK:

3114.33.4 ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR IRE

3114.35.4 TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

3114.48.4 TEHNIČAR ZA RADIOKOMUNIKACIJE

3114.49.6 INŽENJER PROMETA ZA PT TEHNIKU

3114.61.4 TEHNIČAR TELEVIZIJSKI TEHNIČKI VODITELJ

3114.61.4 TEHNIČAR RADIJSKI TEHNIČKI VODITELJ

3114.61.4 ORGANIZATOR TEHNIKE SNIMANJA

3114.71.4 TEHNIČAR ZA SIGNALNO-SIGURNOSNE UREĐAJE ŽELJEZNICE

3114.81.4 ELEKTROTEHNIČAR SLABE STRUJE

3115. STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI I TEHNIČARI

Strojarski i brodograđevni inženjeri konstruiraju sklopove strojeva, strojarskih postrojenja, strojarske opreme, plovila i brodske opreme. Samostalno konstruiraju jednostavne strojarske proizvode. Razrađuju tehnološke postupke za proizvodnju strojarskih proizvoda i plovila, te sudjeluju u pripremi i provođenju mjera za njihovu racionalnu upotrebu i održavanje. Isto tako vrše kontrolu proizvodnje strojarskih proizvoda i plovila.

Strojarski i brodograđevni tehničari konstruiraju dijelove strojarskih proizvoda i plovila, te razrađuju tehnološke postupke za izradu jednostavnijih proizvoda i plovila. Sudjeluju u provedbi mjera za racionalnu upotrebu i održavanje strojarskih proizvoda i plovila i kontroliraju pojedine faze proizvodnje od ulaza materijala do gotovog proizvoda.

Ti poslovi uključuju:

a) tehničke poslove vezane za istraživanja i razvoj strojarskih proizvoda i postrojenja, istraživanja u brodogradnji, istraživanja procesa proizvodnje u preradi metala, te ispitivanja prototipova;

b) konstruiranje jednostavnijih strojarskih proizvoda, te sklopova i dijelova složenih strojarskih proizvoda i brodova prema razrađenim projektima i dobivenim specifikacijama;

c) konstruiranje specijalnih alata i naprava za proizvodnju pojedinih dijelova strojarskih proizvoda i brodova;

d) tehnički nadzor nad proizvodnjom, upotrebom, održavanjem i popravljanjem strojarskih proizvoda i postrojenja te njihovih komponenti i dijelova radi usklađenosti sa općim i posebnim normama i propisima;

e) tehnički nadzor nad proizvodnjom brodova, njihovih uređaja i dijelova radi usklađenosti s općim i posebnim normama i propisima;

f) koordiniranje i nadzor rada radnika na održavanju brodova;

g) kontroliranje pojedinih faza proizvodnje proizvoda od ulaza materijala do izlaska gotovog proizvoda;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3115.01.6 konstruktor cestovnih vozila

3115.02.6 konstruktor pružnih vozila

3115.03.6 konstruktor alatnih strojeva

3115.04.6 konstruktor tekstilnih strojeva

3115.05.6 konstruktor poljoprivrednih strojeva

3115.06.6 konstruktor šivaćih strojeva

3115.07.6 konstruktor strojeva za graditeljstvo i industrijski transport

3115.08.6 konstruktor složenih alata i uređaja

3115.09.6 konstruktor dizalica

3115.11.6 konstruktor turbina

3115.12.6 konstruktor crpki i kompresora

3115.13.6 konstruktor proizvoda precizne mehanike

3115.14.6 konstruktor uređaja za zavarivanje

3115.15.6 konstruktor procesne opreme

3115.16.6 konstruktor rashladnih uređaja

3115.17.6 konstruktor tlačnih posuda

3115.18.6 konstruktor cjevovoda i armature

3115.21.6 konstruktor plinske mreže

3115.22.6 konstruktor kućanskih aparata

3115.23.6 strojarski konstruktor

3115.31.4 konstruktor pripremaka

3115.32.4 konstruktor strojnih dijelova

3115.33.4 konstruktor limenih dijelova

3115.34.4 konstruktor dijelova metalnih konstrukcija

3115.35.4 konstruktor dijelova proizvoda precizne mehanike

3115.36.4 konstruktor dijelova uređaja i kalupa

3115.37.4 konstruktor dijelova pružnih vozila

3115.38.4 konstruktor cjevovoda

3115.39.4 strojarski konstruktor detaljist

3115.41.6 konstruktor brodskih strojeva

3115.42.4 konstruktor dijelova plovila

3115.43.6 konstruktor plovila

3115.47.4 tehničar za obradu deformacijom

3115.48.6 tehnolog za obradu deformacijom

3115.49.4 tehničar za obradu odvajanjem čestica

3115.50.6 tehnolog za obradu odvajanjem čestica

3115.51.4 tehničar za zavarivanje

3115.52.6 tehnolog za zavarivanje

3115.53.4 strojarski tehničar za preradu plastičnih masa

3115.54.6 strojarski tehnolog za preradu plastičnih masa

3115.55.4 strojarski tehničar za montažne postupke

3115.56.6 strojarski tehnolog za montažne postupke

3115.57.4 tehničar za gradnju plovila

3115.58.6 tehnolog za gradnju plovila

3115.61.4 strojarski tehničar održavanja procesne opreme

3115.62.6 strojarski tehnolog održavanja procesne opreme

3115.63.4 strojarski tehničar za poljoprivrednu mehanizaciju

3115.64.6 strojarski tehnolog za poljoprivrednu mehanizaciju

3115.65.4 strojarski tehničar održavanja cestovnih vozila

3115.66.6 strojarski tehnolog održavanja cestovnih vozila

3115.67.4 strojarski tehničar održavanja pružnih vozila

3115.68.6 strojarski tehnolog održavanja pružnih vozila

3115.69.4 strojarski tehničar održavanja proizvodne opreme

3115.70.6 strojarski tehnolog održavanja proizvodne opreme

3115.71.4 strojarski tehničar održavanja energetskog postrojenja

3115.72.6 strojarski tehnolog održavanja energetskog postrojenja

3115.73.4 strojarski tehničar održavanja metalurške opreme

3115.74.6 strojarski tehnolog održavanja metalurške opreme

3115.75.4 strojarski tehničar održavanja građevinskih strojeva

3115.76.6 strojarski tehnolog održavanja građevinskih strojeva

3115.77.4 strojarski tehničar održavanja zrakoplova

3115.78.6 strojarski tehnolog održavanja zrakoplova

3115.79.4 strojarski tehničar održavanja plinske mreže

3115.80.6 strojarski tehnolog održavanja plinske mreže

3115.81.4 strojarski tehničar održavanja brodske opreme

3115.82.6 strojarski tehnolog održavanja brodske opreme

3115.83.4 strojarski tehničar održavanja cjevovodne mreže

3115.84.6 strojarski tehnolog održavanja cjevovodne mreže

3115.85.4 strojarski tehničar održavanja opreme

3115.86.6 strojarski tehnolog održavanja opreme

3115.87.4 tehnički crtač za strojarstvo

3115.88.4 tehnički crtač za brodogradnju

3115.91.4 strojarski tehničar

3115.92.6 strojarski inženjer

3115.93.4 brodograđevni tehničar

3115.94.6 brodograđevni inženjer

3115.95.5 predradnik obrade kovina

3115.96.5 predradnik montaže strojeva i metalnih proizvoda

3115.97.5 predradnik brodogradilišta

3115.98.5 predradnik strojarski

DODATAK:

3115.23.6 KONSTRUKTOR ALATA

3115.35.4 TEHNIČAR ZA FINOMEHANIKU

3115.49.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA OBRAĐIVAČKU TEHNIKU

3115.61.4 TEHNIČAR ZA STROJEVE I UREĐAJE

3115.65.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA VOZILA I VOZNA SREDSTVA

3115.65.4 REFERENT AUTOSERVISNE SLUŽBE

3115.67.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA VUČNA I VUČENA VOZILA

3115.68.6 STROJARSKI INŽENJER ZA VUČNA I VUČENA VOZILA

3115.71.4 STROJARSKI TEHNIČAR ZA ENERGETIKU

3115.77.4 ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR (ZIM)

3115.85.4 STROJARSKO-TEHNOLOŠKI TEHNIČAR

3115.95.5 POSLOVOĐA MEHANIČKE RADIONICE

3115.95.5 POSLOVOĐA BRAVARSKE RADIONICE

3115.95.5 POSLOVOĐA ZIM RADIONICA

3115.95.5 POSLOVOĐA STROJNE OBRADE

3115.96.5 PREDRADNIK MONTAŽE PLINSKIH UREĐAJA

3115.96.5 PREDRADNIK MONTAŽE DIZALA

3115.98.5 POSLOVOĐA KOMPRESORSKE STANICE

3115.98.5 POSLOVOĐA RASHLADNOG POSTROJENJA

3115.98.5 PREDRADNIK ENERGETSKIH UREĐAJA

3115.98.5 POSLOVOĐA ENERGANE

3115.98.5 POSLOVOĐA ODRŽAVANJA STROJEVA

3115.98.5 POSLOVOĐA AUTOMEHANIČKE RADIONE

3116. KEMIJSKOTEHNOLOŠKI, PREHRAMBENI I BIOTEHNOLOŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI

Kemijskotehnološki, prehrambeni i biotehnološki inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove u istraživanju s područja kemijskog inženjerstva, planiraju, organiziraju i vode komercijalne kemijske, farmaceutske, biokemijske i prehrambeno-tehnološke procese i proizvodnju raznih proizvoda u preradi sirove nafte, proizvodnji naftnih derivata, hrane, pića, lijekova, polimera, poljoprivrednih kemikalija, kozmetičkih proizvoda, sredstava za pranje i čišćenje; obavljaju tehničke poslove u razvoju i unapređivanju proizvoda i tehnologije; organiziraju i izvode poslove nadzora kakvoće i bave se primjenom proizvoda.

Ti poslovi uključuju:

a) pripremu, vođenje i nadzor proizvodnje;

b) tehničke poslove u pripremi i u aktivnostima na razvoju i unapređenju proizvoda i tehnologije;

c) ispitivanje kakvoće;

d) primjenu tehničkih znanja i iskustva za utvrđivanje i rješavanje operativnih problema;

e) organiziranje i nadzor održavanja, popravljanja i čišćenja pogonske i laboratorijske opreme;

f) tehničku pomoć u primjeni pojedinih materijala i proizvoda;

g) izradu izvještaja i operativne tehničke dokumentacije;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3116.01.4 petrokemijski tehničar

3116.02.6 petrokemijski tehnolog

3116.03.6 tehnolog prerade nafte

3116.11.4 tehničar za organske sinteze

3116.12.6 tehnolog za organske sinteze

3116.13.4 tehničar prerade polimera

3116.14.6 tehnolog prerade polimera

3116.15.4 tehničar boja i lakova

3116.16.6 tehnolog boja i lakova

3116.17.4 tehničar gumarstva

3116.18.6 tehnolog gumarstva

3116.21.4 tehničar farmaceutskih proizvoda

3116.22.6 tehnolog farmaceutskih proizvoda

3116.23.4 tehničar kozmetičkih proizvoda

3116.24.6 tehnolog kozmetičkih proizvoda

3116.25.4 tehničar sredstava za pranje

3116.26.6 tehnolog sredstava za pranje

3116.31.4 tehničar pigmenata

3116.32.6 tehnolog pigmenata

3116.33.4 tehničar agrokemikalija

3116.34.6 tehnolog agrokemikalija

3116.41.4 tehničar zaštite od korozije

3116.42.6 tehnolog zaštite od korozije

3116.43.4 tehničar pripreme i obrade vode

3116.44.6 tehnolog pripreme i obrade vode

3116.45.4 tehničar celuloze

3116.46.6 tehnolog celuloze

3116.47.4 kemijski tehničar elektrotehničkih materijala

3116.48.6 kemijski tehnolog elektrotehničkih materijala

3116.49.4 tehničar fotografskih proizvoda

3116.50.6 tehnolog fotografskih proizvoda

3116.51.4 tehničar papirničarstva

3116.52.6 tehnolog papirničarstva

3116.53.4 kemijskotehnološki tehničar

3116.54.6 inženjer kemijske tehnologije

3116.59.5 kemijski predradnik

3116.61.4 tehničar prerade mesa i ribe

3116.62.6 tehnolog prerade mesa i ribe

3116.63.4 mljekarski tehničar

3116.64.6 mljekarski tehnolog

3116.65.4 tehničar prerade voća, povrća i sokova

3116.66.6 tehnolog prerade voća, povrća i sokova

3116.67.4 tehničar proizvodnje biljnih ulja

3116.68.6 tehnolog proizvodnje biljnih ulja

3116.71.4 tehničar mlinarstva i prerade brašna

3116.72.6 tehnolog mlinarstva i prerade brašna

3116.73.4 tehničar proizvodnje stočne hrane

3116.74.6 tehnolog proizvodnje stočne hrane

3116.75.4 tehničar konditorske proizvodnje

3116.76.6 tehnolog konditorske proizvodnje

3116.77.4 tehničar proizvodnje šećera

3116.78.6 tehnolog proizvodnje šećera

3116.79.4 tehničar proizvodnje škroba

3116.80.6 tehnolog proizvodnje škroba i derivata

3116.81.4 tehničar dijetetske proizvodnje

3116.82.6 tehnolog dijetetske proizvodnje

3116.83.4 tehničar prerade kave, kavovina i čajeva

3116.84.4 tehničar proizvodnje voda i gaziranih napitaka

3116.85.6 tehnolog proizvodnje voda i gaziranih napitaka

3116.86.4 tehničar proizvodnje piva

3116.87.6 tehnolog proizvodnje piva

3116.88.4 tehničar proizvodnje vina

3116.89.6 tehnolog proizvodnje vina

3116.90.4 tehničar proizvodnje jakih alkoholnih pića

3116.91.6 tehnolog proizvodnje jakih alkoholnih pića

3116.92.4 tehničar proivodnje enzima

3116.93.6 tehnolog proizvodnje enzima

3116.94.4 tehničar prerade duhana

3116.95.6 tehnolog prerade duhana

3116.96.4 prehrambeni tehničar

3116.97.6 prehrambeni tehnolog

3116.99.5 prehrambeni predradnik

DODATAK:

3116.11.4 TEHNIČAR PROIZVODNJE POLIMERA

3116.11.4 TEHNIČAR ORGANSKIH BOJA

3116.11.4 TEHNIČAR UMJETNIH SMOLA

3116.11.4 TEHNIČAR TENZIDA I ADITIVA

3116.12.6 TEHNOLOG TENZIDA I ADITIVA

3116.12.6 TEHNOLOG UMJETNIH SMOLA

3116.12.6 TEHNOLOG PROIZVODNJE POLIMERA

3116.12.6 TEHNOLOG ORGANSKIH BOJA

3116.13.4 TEHNIČAR PRERADE EKSPANDIRANOG POLISTIRENA

3116.14.6 TEHNOLOG PRERADE EKSPANDIRANOG POLISTIRENA

3116.25.4 TEHNIČAR KUĆANSKIH KEMIKALIJA

3116.26.6 TEHNOLOG KUĆANSKIH KEMIKALIJA

3116.53.4 KEMIJSKI TEHNIČAR - PROCESNI

3116.54.6 ŠEF POGONA ZA RAZVRSTAVANJE PAPIRA, KOVINA, STAKLA, PLASTIKE

3116.59.5 PREDRADNIK GUMARSTVA

3116.59.5 POSLOVOĐA POSTROJENJA ZA OBRADU VODE

3116.59.5 PREDRADNIK U PRERADI NAFTE

3116.59.5 PREDRADNIK PETROKEMIJSKOG POSTROJENJA

3116.99.5 POSLOVOĐA KOMANDNOG PULTA U SUŠARI HRANE

3117. RUDARSKI I METALURŠKI INŽENJERI I TEHNIČARI

Rudarski inženjeri i tehničari obavljaju širok raspon tehnoloških poslova u pojedinim rudarskim inženjerskim specijalnim poslovima, prije svega kao potporu inženjerskom istraživanju, razvoju i projektiranju, kao i ograničen broj tehničkih poslova, vezanih uz instaliranje, funkcioniranje, održavanje, mjerenje i kontrolu kvalitete te proizvodno planiranje. Metalurški inženjeri i tehničari obavljaju širok raspon tehnoloških poslova u metalurškim područjima, ograničen broj tehničkih poslova u instaliranju, funkcioniranju, održavanju, mjerenju i kontroli kvalitete pri izdvajanju kovina iz ruda i pročišćavanju kovina.

 Ti poslovi uključuju:

a) tehničku pomoć u istraživanju i razvijanju novih ili poboljšanih metoda i postupaka vezanih uz inženjerske aspekte rudarenja u rudnicima ili na površinskim nalazištima te pomoću bušotina za naftu, prirodni plin, vodu i druge svrhe, na kopnu i u podmorju; pružanje tehničke pomoći pri projektiranju, konstruiranju, funkcioniranju, održavanju i popravku uređaja za izdvajanje kovina iz ruda i pročišćavanje kovina;

b) tehničku pomoć u planiranju i projektiranju rudnika i površinskih kopova, njihovih sustava, postrojenja, uređaja i opreme te postrojenja i uređaja za oplemenjivanje, skladištenje i otpremu dobivene mineralne sirovine; tehničku pomoć u projektiranju i pripremi nacrta za preradu i pročišćavanje minerala i kovina;

c) tehničku pomoć pri planiranju i projektiranju bušotina, njihova opremanja, ispitivanja i održavanja, te sustava za umjetno podizanje fluida iz bušotina, njihovo skupljanje, oplemenjivanje i otpremu, skladištenje u geološkim strukturama i transport do postrojenja za preradu; pripremu iscrpne procjene količina i troškova materijala i radova potrebnih za postrojenja za preradu i pročišćavanje minerala prema dobivenim specifikacijama;

d) tehničku pomoć pri planiranju i projektiranju razrade otkrivenih ležišta mineralnih sirovina te u upravljanju njihovim iskorištavanjem; tehnički nadzor nad izgradnjom, postavljanjem, funkcioniranjem, održavanjem i popravkom uređaja i postrojenja za preradu minerala, kako bi se osigurala zadovoljavajuća izvedba i usklađenost sa specifikacijama i propisima;

e) zamjenjivanje diplomiranih inženjera na mjestima izvođenja radova ili ispitivanja, radi osiguranja usklađenosti izvođenja s projektnom specifikacijom i postojećim normama vezanim uz proizvodnju ili kontrolu kvalitete, kao i primjenu rudarskih i drugih tehnika sigurnosti; primjenu tehničkog znanja o metalurškim počelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu;

f) utvrđivanje nedostataka i poteškoća koje se javljaju u radu složenih rudarskih postrojenja ili procesa, planiranje postupaka za njihovo otklanjanje, te usmjeravanje i nadgledanje ostalih izvršitelja pri njihovu izvođenju;

g) postupci u posebno složenim situacijama koje se redovno ili povremeno pojavljuju pri rudarskim radovima i mjerenju, te saniranju nastalih havarija;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3117.01.4 rudarski tehničar površinske eksploatacije

3117.02.6 rudarski inženjer površinske eksploatacije

3117.03.4 rudarski tehničar podzemne eksploatacije

3117.04.6 rudarski inženjer podzemne eksploatacije

3117.05.4 tehničar proizvodnje soli

3117.06.4 tehničar za eksploataciju kamena

3117.07.6 tehnolog za eksploataciju kamena

3117.08.4 rudarski tehničar za pripremu proizvodnje

3117.09.4 rudarski tehničar

3117.10.6 rudarski inženjer

3117.21.6 inženjer za razvoj tehnologije izrade i održavanja bušotina

3117.22.6 inženjer za projektiranje bušotina

3117.23.6 inženjer izrade i održavanja bušotina

3117.24.6 inženjer za razvoj i projektiranje sustava za naftu i plin

3117.25.6 inženjer za izgradnju sustava za naftu i plin

3117.26.5 naftno rudarski tehničar za pripremne radove

3117.27.5 naftno rudarski tehničar za bušotinske fluide

3117.28.5 naftno rudarski tehničar za posebne radove u bušotinama

3117.29.5 naftno rudarski tehničar za usmjereno bušenje

3117.30.5 naftno rudarski tehničar za sanacijske radove u bušotinama

3117.31.5 naftno rudarski tehničar za karotažne radove

3117.32.6 inženjer za karotažu i perforiranje bušotina

3117.33.5 naftno rudarski tehničar za hidrodinamička mjerenja

3117.34.5 naftno rudarski tehničar za opskrbu bušaće platforme

3117.35.5 tehničar za podvodnu opremu na bušaćoj platformi

3117.36.5 tehničar za razradu naftnih i plinskih ležišta

3117.37.6 inženjer za razradu ležišta nafte i plina

3117.38.5 tehničar za izgradnju sabirnih sustava za naftu i plin

3117.39.5 tehničar za proizvodnju nafte i plina

3117.40.6 inženjer za proizvodnju nafte i plina

3117.41.5 tehničar za mjerenja nafte i plina

3117.42.5 tehničar za transport plina

3117.43.6 inženjer za razvoj tehnologije transporta plina

3117.44.6 inženjer za transport plina

3117.45.4 naftno rudarski tehničar

3117.46.6 naftno rudarski inženjer

3117.51.5 rudarski jamski poslovođa

3117.52.5 rudarski jamski nadzornik

3117.53.5 rudarski jamski predradnik

3117.54.5 rudarski poslovođa površinskog kopa

3117.55.5 rudarski nadzornik površinskog kopa

3117.56.5 rudarski predradnik površinskog kopa

3117.57.5 poslovođa proizvodnje soli

3117.58.5 predradnik proizvodnje soli

3117.59.5 rudarski nadzornik separacije

3117.60.5 poslovođa miniranja

3117.61.5 vođa smjene na bušaćem postrojenju

3117.62.5 vođa smjene na postrojenju za remont bušotina

3117.63.5 poslovođa pripreme, izrade i održavanja bušotina

3117.64.5 predradnik pripreme, izrade i održavanja bušotina

3117.65.5 poslovođa servisa za sanacijske radove u bušotinama

3117.66.5 poslovođa bušotinskih servisa

3117.67.5 poslovođa pripreme karotažnih radova

3117.68.5 poslovođa naftno-plinskog polja

3117.69.5 poslovođa transporta plina

3117.70.5 voditelj hidroloških radova

3117.71.5 predradnik cjevovodnotransportnim uređajima

3117.81.4 tehničar za metale i legure

3117.82.6 tehnolog za metale i legure

3117.83.4 tehničar za lijevanje čelika

3117.84.6 tehnolog za lijevanje čelika

3117.85.4 tehničar za toplinsku preradu čelika

3117.86.6 tehnolog za toplinsku preradu čelika

3117.87.4 tehničar proizvodnje obojenih metala

3117.88.4 tehničar lijevanja obojenih metala

3117.89.4 tehničar metalurgije

3117.90.6 inženjer metalurgije

3117.91.5 predradnik u crnoj metalurgiji

3117.92.5 predradnik u obojenoj metalurgiji

DODATAK:

3117.09.4 RUDARSKO-NAFTNO-GEOLOŠKI TEHNIČAR

3117.61.5 ŠEF BUŠAĆEG POSTROJENJA

3117.62.5 ŠEF POSTROJENJA ZA REMONT BUŠOTINA

3117.81.4 TEHNIČAR ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA

3117.81.4 TEHNIČAR ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI

3117.82.6 TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU U CRNOJ METALURGIJI

3117.82.6 TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA

3117.83.4 TEHNIČAR ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA

3117.84.6 TEHNOLOG ZA LIJEVANJE ČELIKA I ŽELJEZA

3117.85.4 TEHNIČAR ZA TOPLU PRERADU ČELIKA

3117.85.4 TEHNIČAR ZA HLADNU PRERADU CRNE METALURGIJE

3117.86.6 TEHNOLOG ZA HLADNU PRERADU U CRNOJ METALURGIJI

3117.86.6 TEHNOLOG ZA TOPLU PRERADU U CRNOJ METALURGIJI

3117.89.4 METALURŠKI TEHNIČAR

3117.91.5 POSLOVOĐA METALURŠKE PEĆI

3117.91.5 SMJENOVOĐA ELEKTROPEĆI

3117.91.5 POSLOVOĐA DORADE I SEPARACIJE FEROSLITINA

3117.91.5 PREDRADNIK BUŠENJA OTVORA METALURŠKE PEĆI

3118. TEHNIČKI ILUSTRATORI

Tehnički ilustratori izrađuju tehničke ilustracije iz skica, podataka mjerenja ili podataka dobivenih drugim načinom, te kopiraju slike na tiskarske ploče.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje računalnom opremom za dobivanje vidljive kopije ili digitalne slike pojedinih tehničkih ilustracija;

b) pripremu ilustracija za priručnike i tehničkih uputa za sastavljanje, instaliranje, primjenu, održavanje i popravljanje strojeva i ostale opreme i proizvoda;

a) f) kopiranje crteža i slika na ploče za tisak;

a) srodne poslove;

b) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3118.11.6 tehnički ilustrator

3119. INŽENJERI I TEHNIČARI D.N.

Ova skupina obuhvaća sva zanimanja inženjera i tehničara tehnike i tehnologije koje nisu obuhvaćene ni u jednoj drugoj skupini unutar podvrste 311. Ovamo spadaju inženjeri i tehničari koji planiraju proizvodnju (operativna priprema rada), odnosno gradnju i obavljaju druge organizacijske poslove vezane za djelotvorno odvijanje proizvodnje odnosno gradnje. Oni izrađuju tehničke kalkulacije, te obavljaju različite poslove u svezi sa zaštitom života, zdravlja, imovine i okoliša.

Ti poslovi uključuju:

a) izradu različitih normativa potrebnih za pripremanje proizvodnje;

b) izradu terminskih planova za odvijanje proizvodnje;

c) snimanja pokreta i vremena u proizvodnji koja služe kao podloga za analizu strukture vremena i za izradu standardnih elemenata vremena potrebnog za obavljanje rada;

d) pripremu kalkulacija za izračunavanje cijene proizvoda;

e) raspoređivanje poslova izvršiteljima u proizvodnji i provjeru izvršavanja;

f) provjeru kvalitete izvršenih tehnoloških operacija u proizvodnji;

g) organiziranje i vođenje poslova manipulacije materijalom i alatima u proizvodnji;

h) sudjelovanje u identifikaciji potencijalnih opasnosti za sigurnost na radu i uvođenje sigurnosnih sredstava i postupaka;

i) srodne poslove;

j) nadgled drugih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3119.01.6 koordinator pripreme rada

3119.02.4 pomoćni planer proizvodnje

3119.03.6 planer proizvodnje

3119.04.6 planer održavanja

3119.05.6 planer izgradnje

3119.06.4 raspoređivač rada

3119.07.4 snimatelj vremena i pokreta

3119.08.4 tehnički kalkulant

3119.09.6 analitičar tehničkih kalkulacija

3119.10.6 inženjer zaštite na radu

3119.14.6 logističar

3119.15.6 tehnički suradnik za zaštitu okoliša

3119.16.6 tehnolog pakiranja

3119.21.4 tehničar za građevne materijale

3119.22.6 tehnolog za građevne materijale

3119.23.4 tehničar obrade kamena

3119.24.6 tehnolog obrade kamena

3119.25.4 tehničar keramike

3119.26.6 tehnolog keramike

3119.27.4 tehničar za emajle i glazure

3119.28.6 tehnolog za emajle i glazure

3119.29.4 tehničar bitumensko katranskih proizvoda

3119.30.6 tehnolog bitumensko katranskih proizvoda

3119.31.4 tehničar staklarstva

3119.32.6 tehnolog staklarstva

3119.33.4 tehničar za proizvodnju leća

3119.41.4 tehničar predenja

3119.42.6 inženjer predenja

3119.43.4 tehničar tkanja

3119.44.6 inženjer tkanja

3119.45.4 tehničar pletenja

3119.46.6 inženjer pletenja

3119.47.4 tekstilnokemijski tehničar

3119.48.6 inženjer tekstilnokemijske tehnologije

3119.49.4 tekstilni tehničar

3119.50.6 tekstilni inženjer

3119.51.4 tehničar za odjeću

3119.52.6 inženjer za odjeću

3119.53.4 kožarski tehničar

3119.54.6 kožarski inženjer

3119.55.4 obućarski tehničar

3119.56.4 tehničar za kožnu galanteriju

3119.57.6 inženjer za obuću i kožnu galanteriju

3119.61.4 drvni tehničar

3119.62.6 voditelj poslova u drvnoj proizvodnji

3119.63.4 tapetarski tehničar

3119.71.4 grafički tehničar

3119.72.6 grafički inženjer

3119.73.4 tehničar grafički urednik

3119.74.6 tehnolog prerade papira i grafičke ambalaže

3119.81.5 predradnik za građevne materijale

3119.82.5 predradnik obrade kamena

3119.83.5 predradnik za keramiku

3119.84.5 predradnik za emajle i glazure

3119.85.5 predradnik za bitumensko katranske materijale

3119.86.5 predradnik u staklarstvu

3119.87.5 predradnik za proizvodnju leća

3119.88.5 tekstilni predradnik

3119.89.5 predradnik za odjeću

3119.90.5 predradnik kožarstva

3119.91.5 predradnik obućarstva

3119.92.5 predradnik kožne galanterije

3119.93.5 drvni predradnik

3119.94.5 predradnik tapetarstva

3119.95.5 grafički predradnik

3119.96.5 autolakirerski poslovođa

3119.97.5 pismoslikarski poslovođa

3119.98.5 dimnjačarski poslovođa

3119.99.5 poslovođa čišćenja

DODATAK:

3119.02.4 TEHNIČAR PRIPREME RADA

3119.02.4 POMOĆNI PLANER

3119.06.4 DISPEČER RADNIH NALOGA

3119.08.4 GRAĐEVINSKI KALKULANT

3119.10.6 REFERENT ZAŠTITE NA RADU

3119.10.6 INŽENJER ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA

3119.15.6 VODITELJ GOSPODARENJA OKOLINOM

3119.21.4 TEHNIČAR ZA INDUSTRIJU GRAĐEVNOG MATERIJALA

3119.21.4 TEHNIČAR ZA CEMENT, VAPNO, GIPS

3119.23.4 KAMENOKLESARSKI TEHNIČAR

3119.42.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE PREDENJA

3119.43.4 TEHNIČAR ZA ŽAKARDE

3119.44.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE TKANJA

3119.46.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE PLETENJA

3119.47.4 TEHNIČAR ZA OPLEMENJIVANJE TEKSTILA

3119.48.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE OPLEMENJIVANJA

3119.48.6 INŽENJER ZA OPLEMENJIVANJE TEKSTILA

3119.49.4 TEKSTILNI LABORANT

3119.50.6 INŽENJER TEKSTILNO-MEHANIČKE TEHNOLOGIJE

3119.51.4 ODJEVNI TEHNIČAR

3119.52.6 INŽENJER ODJEVNE TEHNOLOGIJE

3119.52.6 TEHNOLOG ZA ODJEĆU

3119.52.6 INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE ODJEĆE

3119.53.4 KOŽARSKI TEHNIČAR KONTROLOR

3119.53.4 PREUZIMAČ SIROVE KOŽE

3119.53.4 TEHNIČAR ZA ANALIZU I ISPITIVANJE KOŽE

3119.54.6 KOŽARSKI INŽENJER ZA PRIPREMU PROIZVODNJE

3119.54.6 KOŽARSKI INŽENJER ZA PRIPREMNE RADOVE I ŠTAVU

3119.54.6 KOŽARSKI INŽENJER ZA DORADU I DOVRŠAVANJE

3119.54.6 KOŽARSKI TEHNOLOG

3119.54.6 INŽENJER ZA SORTIRANJE KOŽA

3119.55.4 TEHNIČAR ZA OBUĆARSKE I GALANTERIJSKE ŠABLONE

3119.55.4 OBUĆARSKO-GALANTERIJSKI TEHNIČAR

3119.57.6 TEHNOLOG ZA GORNJIŠTA OBUĆE

3119.57.6 TEHNOLOG ZA DONJIŠTA OBUĆE

3119.57.6 TEHNOLOG ZA KOŽNU GALANTERIJU

3119.61.4 TEHNIČAR HIDROTERMIČKE OBRADE DRVA

3119.61.4 DRVODJELSKI TEHNIČAR

3119.61.4 LABORANT ZA ISPITIVANJE DRVA

3119.61.4 TEHNIČAR PROIZVODNJE PARKETA

3119.61.4 KONTROLOR PROIZVODNJE PARKETA

3119.62.6 INŽENJER DRVNE TEHNOLOGIJE

3119.62.6 VODITELJ SUŠENJA DRVA

3119.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR SLOGA

3119.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR FOTOSLOGA I RAČUNALSKOG SLOGA

3119.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR REPROFOTOGRAF

3119.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PRIPREME

3119.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR RETUŠER

3119.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR KEMIGRAF

3119.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR MONTAŽER

3119.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR TISKA

3119.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR VISOKOG TISKA

3119.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PLOŠNOG TISKA

3119.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PROPUSNOG TISKA

3119.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR RAZNIH TIPOVA TISKA

3119.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR KNJIGOVEŽA

3119.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR PRERADE PAPIRA

3119.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR DORADE

3119.71.4 GRAFIČKI TEHNIČAR KARTONAŽER (IZRAĐIVAČ AMBALAŽE)

3119.72.6 GRAFIČKI TEHNOLOG

3119.72.6 TEHNOLOG KNJIGOVEŠTVA

3119.73.4 GRAFIČKI TEHNIČAR ZA IZRADU TISKOVNE FORME

3119.73.4 GRAFIČKI TEHNIČAR-TEHNIČKI UREDNIK

3119.74.6 TEHNOLOG ZA PRERADU PAPIRA

3119.88.5 TEKSTILNI SMJENSKI MAJSTOR

3119.89.5 POSLOVOĐA NA KEMIJSKOM ČIŠĆENJU

3119.93.5 POSLOVOĐA PRERADE DRVA

3119.93.5 POSLOVOĐA PROIZVODNJE PARKETA

3119.95.5 VODITELJ FOTOSLOGA

3119.95.5 VODITELJ KEMIGRAFIJE

3119.95.5 VODITELJ REPROFOTOGRAFIJE

3119.95.5 VODITELJ GRAFIČKE MONTAŽE

3119.95.5 VODITELJ VISOKOG TISKA

3119.95.5 VODITELJ PLOŠNOG TISKA

3119.95.5 VODITELJ DUBOKOG TISKA

3119.95.5 VODITELJ FLEKSOGRAFSKOG TISKA

3119.95.5 VODITELJ PROPUSNOG TISKA

3119.95.5 VODITELJ OSTALIH VRSTA TISKA

3119.95.5 VODITELJ TVRDOG UVEZA

3119.95.5 VODITELJ MEKOG UVEZA

3119.95.5 VODITELJ BROŠIRANIH IZDANJA

3119.95.5 VODITELJ OSTALIH TIPOVA UVEZA

3119.95.5 VODITELJ ODJELA ŠTANCI

3119.95.5 GRAFIČKI POSLOVOĐA

3119.95.5 VODITELJ PRERADE PAPIRA

3119.95.5 VODITELJ RUČNE I STROJNE SLAGARNE

3119.95.5 PREDRADNIK GRAFIČKE PRIPREME

3119.95.5 PREDRADNIK ZAVRŠNE GRAFIČKE PROIZVODNJE

3119.99.5 POSLOVOĐA NA DEPONIJI

PODVRSTA 312.

RAČUNALNI INŽENJERI, TEHNIČARI I OPERATORI

Zanimanja računalnih stručnjaka pružaju pomoć korisnicima računala i standardnih programa, upravljaju računalima i vanjskom opremom te obavljaju programerske poslove na postavljanju i održavanju računalne opreme i programa.

Ti poslovi obično uključuju: pomoć korisnicima računala i standardnih programa pri instaliranju i pojavi problema; uspostavu novih računalnih programa na računalnu opremu i radni sastav sustava te postavljanja novih vanjskih jedinica; manje izmjene i prilagodbe postojećih programa za održavanje i osuvremenjavanje; upravljanje računalom i vanjskom opremom te nadzor; organiziranje računalnih poslova; vođenje operativnog dnevnika računalnih poslova; pomoćne operacije; aktiviranje industrijskih robota, programiranje za posebne funkcije i nadzor njihovih operacija. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja ove podvrste su u skupinama:

3121. Računalni inženjeri i tehničari

3122. Računalni operatori

3123. Operatori na robotima

3121. RAČUNALNI INŽENJERI I TEHNIČARI

Računalni inženjeri i tehničari obavljaju široki raspon poslova u pojedinim informatičarskim specijalizacijama, prije svega radi potpore inženjerskom istraživanju, projektiranju, programiranju i održavanju sustava podržavanih računalima, pružaju pomoć korisnicima računalne opreme i odgovarajuće programske podrške te obavljaju niz tehničkih poslova na instaliranju nove opreme, održavanju i poboljšavanju postojećih računalnih programa.

Ti poslovi uključuju:

a) pružanje tehničke pomoći u istraživanju počela i operativnih metoda računala i sustava koji se temelje na računalima, kao i u razvoju i održavanju sistemske programske podrške, ustroja i baza podataka, te algoritama, umjetne inteligencije i robotike;

b) sudjelovanje u projektiranju sustava podržavanih računalima, izradi potrebne programske podrške i održavanju sustava u radnom stanju pod vodstvom informatičkih stručnjaka više razine osposobljenosti;

c) pomoć korisnicima računalne opreme i standardne programske podrške pri postavljanju i kad se pojave problemi u radu;

d) uvođenje novih operativnih sustava i programa na odgovarajuću računalnu postavu;

e) postavljanje nove vanjske opreme, uključujući i potrebnu prilagodbu veličina u operativnim sustavima i pogonskim jedinicama;

f) instaliranje, održavanje i osuvremenjivanje računalnih programa manjim izmjenama i prilagodbama, uz nadzor informatičkih stručnjaka više razine osposobljenosti;

g) upravljanje područnim računalnim mrežama;

h) održavanje i osuvremenjivanje dokumentacije računalnih programa i postavljenog sastava opreme;

i) primjenu znanja o počelima djelovanja računala i programiranja, kako bi se mogli prepoznati i riješiti problemi koji se susreću u radu;

j) srodne poslove;

k) nadgled ostalih suradnika.

U toj skupini su zanimanja:

3121.11.6 sustavni analitičar

3121.21.6 projektant informatičkih sustava

3121.31.6 programer računalnih primjena

3121.32.6 programer strojeva upravljanih brojčano

3121.33.4 tehničar za programiranje

3121.41.6 inženjer sustava za opremu

3121.42.6 inženjer sustava za osobna računala

3121.43.6 inženjer sustava za računalne mreže

3121.44.6 inženjer sustava

3121.45.4 administrator područne računalne mreže (LAN)

3121.51.6 informatičar

3121.52.4 računalni tehničar

DODATAK:

3121.11.6 SISTEMSKI ANALITIČAR POSLOVNIH PROCESA

3121.31.6 PROGRAMER POSLOVNIH APLIKACIJA

3121.33.4 PROGRAMER

3121.41.6 SISTEMSKI INŽENJER ZA HARDVER

3121.43.6 KOORDINATOR MREŽE SAMOUSLUŽNIH UREĐAJA

3121.51.6 INŽENJER POSLOVNE INFORMATIKE

3121.52.4 INFORMATIČKI POMOĆNIK

3122. RAČUNALNI OPERATORI

Računalni operatori nadziru rad uspostavljenog računalnog sustava i njegovih dijelova, rukuju opremom za snimanje, pohranu, prijenos i obradu digitalnih podataka, te njihovo prikazivanje u slovno-brojčanom ili grafičkom obliku na ekranu, papiru ili filmu.

Ti poslovi uključuju:

a) vođenje operativnih poslova pripreme i nadzora, te obrade poslovnih, znanstvenih, inženjerskih i drugih podataka;

b) rukovanje središnjim računalnim sustavom i nadzor;

c) rukovanje vanjskom i srodnom računalnom opremom za snimanje, pohranu, prijenos i obradu digitalnih podataka te njihovo prikazivanje u slovno-brojčanom ili grafičkom obliku na ekranu, papiru ili filmu, prema potrebama korisnika;

d) organiziranje poslova obrade podataka na način koji određuje korisnik kako bi se osigurala pravodobna, sigurna i djelotvorna izvedba;

e) postavljanje magnetskih vrpci i diskova za obradu ili snimanje podataka u strojnočitljivom obliku te vođenje programoteka diskova i vrpci;

f) vođenje dnevnika obavljenih radova i događaja u smjeni;

g) operacije za dobivanje sigurnosnih kopija prema propisanim postupcima;

h) primjenu znanja o počelima djelovanja računala i vanjske opreme kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi koji se susreću u radu te manje popravke i prilagodbe;

i) nadziranje rada opreme;

j) srodne poslove;

k) nadgled ostalih suradnika.

U toj skupini su zanimanja:

3122.11.6 voditelj obrade podataka

3122.12.5 kontrolor pripreme i obrade podataka

3122.13.4 operator za pripremu obrade podataka

3122.14.4 organizator obrade podataka

3122.15.5 operator sustava na računalnom sustavu

3122.16.4 računalni operator

3122.17.4 administrator obrade podataka

3122.18.4 operator na vanjskoj računalnoj opremi

DODATAK:

3122.15.5 SMJENSKI VODITELJ OBRADE PODATAKA

3122.15.5 OPERATOR NA KONZOLI

3122.15.5 OPERATOR ZA OBRADU GIS PODATAKA

3122.16.4 RAČUNALNI BIBLIOTEKAR

3122.17.4 OPERATOR OBRADE PODATAKA

3122.18.4 OPERATOR BRZIH PRINTERA

3122.18.4 OPERATOR PLOTERA

3123. OPERATORI NA ROBOTIMA

Operatori na robotima, programiraju i reprogramiraju rad robota za pojedine konkretne funkcije, aktiviraju i kontroliraju njihov rad i osiguravaju osnovno održavanje i podešavanje na licu mjesta.

Ti poslovi uključuju:

a) programiranje i reprogramiranje rada robota za obavljanje pojedinih radnih postupaka;

b) aktiviranje robota;

c) osiguravanje nesmetanog rada robota;

d) dijagnosticiranje radnog stanja industrijskih robota i poduzimanje mjera radi sprečavanja kvarova;

e) podešavanje mehanizama robota na licu mjesta;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3123.11.6 operator na industrijskom robotu

3123.12.6 operator na robotu

PODVRSTA 313.

INŽENJERI I TEHNIČARI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA

Inženjeri i tehničari na optičkim i elektroničkim uređajima fotografiraju, snimaju kamerama za film, televiziju i video te rukuju ostalom opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka, nadziru opremu i sustave za emitiranje i telekomunikacije te tehničku opremu koja se upotrebljava za medicinsko dijagnosticiranje i liječenje.

Ti poslovi obično uključuju: fotografiranje, snimanje kamerama za film, televiziju i video, rukovanje ostalom opremom za snimanje i montiranje slike i zvuka; nadziranje tehničkog funkcioniranja radijske i televizijskeo opreme i telekomunikacijskih sustava; nadziranje tehničke opreme koja se upotrebljava za medicinsko dijagnosticiranje i liječenje bolesti.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

3131. Operatori na uređajima za snimanje slike i zvuka

3132. Operatori na odašiljačkim i ostalim telekomunikacijskim uređajima

3133. Operatori na medicinskim uređajima

3139. Operatori na optičkim i elektroničkim uređajima d.n.

3131. OPERATORI NA UREĐAJIMA ZA SNIMANJE SLIKE I ZVUKA

Operatori na uređajima za snimanje slike i zvuka fotografiraju, kontroliraju kamere za snimanje filmova i videokamere te ostalu opremu za snimanje i montiranje slika i tona.

Ti poslovi uključuju:

a) fotografiranje za potrebe reklamiranja i ostale komercijalne, industrijske i znanstvene svrhe te za ilustriranje reportaža i članaka u novinama, časopisima te ostalim publikacijama;

b) ugađanje kamera i upravljanje kamerama za snimanje filmova i televizije, videokamerama, mikroskopskim i ostalim specijaliziranim kamerama, uključujući i one za snimanje slika iz zraka;

c) nadzor opreme za snimanje tona pri snimanju filmova, videovrpca, gramofonskih ploča, audiovrpca, digitalnih diskova, izravnog televizijskog prijenosa i ostalih potreba;

d) nadzor opreme za montiranje i miješanje slikovnih i tonskih zapisa kako bi se dobila zadovoljavajuća kvaliteta i ostvarili specijalni slikovni i zvučni efekti;

e) primjenu znanja o počelima i praksi snimanja i montiranja slika i tona kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3131.11.4 fotograf za komercijalne ilustracije

3131.12.4 novinski fotograf

3131.13.4 mikrofotograf

3131.14.4 fotografski tehničar

3131.21.4 snimatelj slike

3131.22.4 snimatelj trika

3131.23.4 mješač slike

3131.24.4 snimatelj zvuka

3131.25.4 tehničar za zvučne efekte

3131.26.4 mješač zvuka

3131.27.4 montažer slike i zvuka

3131.31.4 studijski/radijski operator

3131.32.4 studijski/televizijski operator

3131.33.4 operator snimanja na diskete

3131.34.4 operator snimanja na vrpce

3131.35.4 operator videosnimanja

DODATAK:

3131.11.4 UMJETNIČKI FOTOGRAF

3131.12.4 FOTOREPORTER

3131.14.4 ČITAČ SVJETLA

3131.21.4 ASISTENT SNIMATELJA SLIKE

3131.23.4 VIDEOMIKSER

3131.23.4 MIKSER SLIKE

3131.24.4 ASISTENT TONA

3131.24.4 MIKROMAN

3131.24.4 MAJSTOR TONSKE TEHNIKE

3131.24.4 TONMAJSTOR

3131.24.4 TEHNIČAR KONFERENCIJSKE TEHNIKE

3131.27.4 ASISTENT MONTAŽERA ZVUKA

3131.27.4 ASISTENT MONTAŽERA SLIKE

3131.27.4 GLAZBENI ILUSTRATOR

3131.27.4 MONTAŽER NEGATIVA

3131.32.4 ASISTENT REALIZACIJE

3131.35.4 TEHNIČAR AUDIOVIZUELNI KONTROLOR

3132. OPERATORI NA ODAŠILJAČKIM I OSTALIM TELEKOMUNIKACIJSKIM UREĐAJIMA

Operatori na odašiljačkim i ostalim telekomunikacijskim uređajima nadziru tehničko funkcioniranje opreme za emitiranje prije snimljenog slikovnog i tonskog materijala ili uživo, kao i ostalih vrsta telekomunikacijskih signala na kopnu, moru i zraku.

Ti poslovi obično uključuju:

a) nadzor sustava za emitiranje, prijenosnih sustava i satelitskih sustava za radijske i televizijske programe;

b) nadzor sustava za radijsku telekomunikaciju, satelitskih usluga i višestrukih sustava na kopnu, moru i u zraku;

c) nadzor opreme za kinoprojekciju;

d) primjenu znanja o počelima i praksi emitiranja i prijenosa signala te telekomunikacijskih terminala i prijenosnih sustava, kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu i održavanju opreme;

e) vođenje dnevnika rada;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3132.11.4 operator na radioodašiljaču

3132.12.4 operator na televizijskom odašiljaču

3132.13.4 operator radioprijenosa

3132.14.4 operator televizijskog prijenosa

3132.15.4 operator na telekomunikacijskoj opremi

3132.16.4 operator na željezničkim telekomunikacijama

3132.17.4 radiotelegrafist

3132.18.6 brodski radiotelegrafist

3132.21.4 kinooperator

DODATAK:

3132.13.4 VODITELJ REPORTAŽNIH KOLA RADIJA

3132.18.6 INŽENJER POMORSKIH TELEKOMUNIKACIJA

3133. OPERATORI NA MEDICINSKIM UREĐAJIMA

Operatori na medicinskim uređajima rukuju tehničkom opremom koja se upotrebljava za dijagnosticiranje i liječenje bolesti i poremećaja.

Ti poslovi uključuju:

a) pripremu bolesnika, rukovanje tehničkom opremom koja se upotrebljava za dijagnosticiranje bolesti i poremećaja nervnog sustava i organa te u rendgenskom snimanju i anestetici;

b) primjenu znanja o tehničkoj opremi i nekim medicinskim počelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu i održavanju opreme;

c) nadziranje rada opreme;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih suradnika.

U toj skupini su zanimanja:

3133.11.6 operator na audiometrijskoj opremi

3133.12.6 operator na elektrokardiografskoj opremi

3133.13.6 operator na elektroencefalografskoj opremi

3133.14.4 rentgen tehničar

3133.15.6 operator na opremi medicinske radiologije

3133.16.6 operator na opremi medicinske radiografije

3133.17.6 operator na medicinskoj skenirajućoj opremi

3133.18.6 operator na opremi za dijalizu

3133.19.6 operator na opremi u očnoj dijagnostici

3133.20.6 operator na medicinskoj opremi

DODATAK:

3133.11.6 VIŠA MEDICINSKA SESTRA U AUDIOLOGIJI

3133.15.6 INŽENJER MEDICINSKE RADIOLOGIJE

3133.17.6 MEDICINSKI CITOTEHNIČAR ZA SKENER

3133.19.6 VIŠA MEDICINSKA SESTRA REFRAKCIONIST

3139. OPERATORI NA OPTIČKIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA D.N.

Ova skupina obuhvaća sva ostala zanimanja operatora na ostalim optoelektroničkim uređajima koja nisu nigdje svrstana u podvrsti 313. (Inženjeri i tehničari za optičke i elektroničke uređaje).

Ti poslovi obično uključuju:

a) rukovanje uređajem za upravljanje scenskom rasvjetom;

b) kontrolu i rukovanje optoelektroničkim uređajima posebne namjene;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

3139.11.4 operator na scenskoj rasvjeti

3139.12.6 majstor rasvjete

3139.21.4 operator na optoelektroničkim uređajima i sustavima

DODATAK:

3139.11.4 VODITELJ SCENSKE RASVJETE

3139.12.6 MAJSTOR SVJETLA

PODVRSTA 314.

INŽENJERI PROMETA I SRODNI STRUČNJACI

Inženjeri prometa i srodni stručnjaci upravljaju brodovima i zrakoplovima, organiziraju upotrebu prometnih sredstava, vode operativne poslove u cestovnom, željezničkom i poštanskom prometu.

Ti poslovi obično uključuju: nadziranje operacija mehaničkih, električnih i elektroničnih uređaja na brodu ili u zrakoplovu, zapovijedanje i upravljanje brodom ili zrakoplovom i usmjeravanje kretanja broda ili zrakoplova.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

3141. Časnici stroja

3142. Časnici palube i peljari

3143. Piloti i srodni zrakoplovni stručnjaci

3144. Kontrolori leta

3145. Inženjeri i tehničari za sigurnost zračnog prometa

3146. Inženjeri željezničkog prometa

3147. Inženjeri cestovnog prometa i srodna zanimanja

3148. Inženjeri poštanskog prometa

3141. ČASNICI STROJA

Časnici stroja nadziru i sudjeluju u rukovanju, održavanju i popravljanju mehaničkih, električnih i elektronskih uređaja i strojeva na brodu te obavljaju srodne poslove na obali.

Ti poslovi uključuju:

a) nadzor i sudjelovanje u rukovanju, održavanju i popravljanju mehaničkih, električnih i elektronskih uređaja i strojeva na brodu u pomorstvu i rječnoj (unutarnjoj) plovidbi;

b) narudžbe goriva, maziva, rezervnih dijelova i ostalih zaliha za potrebe strojarnice te vođenje dnevnika stroja i ostale dokumentacije;

c) nadzor nad instaliranjem, održavanjem i popravljanjem brodskih strojeva i uređaja kako bi se osigurala usklađenost sa specifikacijama i propisima;

d) primjenu znanja o počelima i praksi vezanih uz brodske strojeve i uređaje kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu;

e) poštivanje pravila sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša;

f) srodne poslove;

g) nadgled i izobrazbu posade stroja.

U toj su skupini zanimanja:

3141.11.6 upravitelj stroja

3141.12.6 prvi časnik stroja

3141.13.6 drugi časnik stroja

3141.14.6 treći časnik stroja

3141.15.6 upravitelj stroja unutarnje plovidbe

3141.16.6 časnik stroja unutarnje plovidbe

3141.21.6 brodostrojarski inženjer pomorskog prometa

3141.31.6 inženjer brodske elektronike

3141.41.4 brodostrojar

DODATAK:

3141.11.6 POMORSKI STROJAR I. KLASE

3141.12.6 POMORSKI STROJAR

3141.15.6 STROJAR UNUTARNJE PLOVIDBE I. KLASE

3141.16.6 STROJAR UNUTARNJE PLOVIDBE

3141.16.6 ASISTENT STROJA UNUTARNJE PLOVIDBE

3141.21.6 ASISTENT STROJA

3141.21.6 VJEŽBENIK STROJA

3141.31.6 INŽENJER POMORSKOG PROMETA ZA BRODSKU ELEKTRONIKU

3141.41.4 BRODSKI STROJARSKI TEHNIČAR

3141.41.4 TEHNIČAR ZA BRODOSTROJARSTVO

3142. ČASNICI PALUBE I PELJARI

Časnici palube upravljaju brodovima i sličnim plovilima te obavljaju srodne poslove na obali. Brodski peljari vode brodove i pomažu zapovjednicima u vođenju brodova.

Ti poslovi uključuju:

a) upravljanje brodovima i sličnim plovilima na moru ili unutarnjoj plovidbi (na kopnenim vodotokovima);

b) nadzor i sudjelovanje u promatranju s palube ili zapovjedničkog mosta broda;

c) upravljanje plovilima na ulasku i izlasku iz luke, kroz kanale, tjesnace i ostale vode gdje se zahtijeva posebno znanje;

d) zastupanje brodara na brodu i djelovanje u skladu s javnim ovlaštenjima prema odredbama zakona i drugih propisa;

e) osiguravanje sigurnog ukrcaja i iskrcaja tereta i pridržavanje sigurnosnih propisa i postupaka posade i putnika;

f) nadzor nad održavanjem i popravljanjem broda kako bi se osigurala usklađenost sa specifikacijama i propisima;

g) primjena znanja o počelima i praksi vezanih uz funkcioniranje broda i upravljanje njime kako bi se mogli uočiti i rješavati problemi na koje se nailazi u radu;

h) narudžbe brodskih zaliha i zapošljavanje posade prema potrebama te vođenje brodskog dnevnika i ostale dokumentacije;

i) poštivanje pravila sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša;

j) srodne poslove;

k) nadgled i izobrazba brodske posade.

U toj su skupini zanimanja:

3142.11.6 zapovjednik broda

3142.12.6 prvi časnik palube

3142.13.6 drugi časnik palube

3142.14.6 treći časnik palube

3142.15.6 zapovjednik broda unutarnje plovidbe

3142.16.6 časnik palube unutarnje plovidbe

3142.17.6 časnik lučke kapetanije

3142.21.6 inženjer pomorske nautike

3142.22.6 inženjer nautike unutarnje plovidbe

3142.31.6 peljar

3142.41.4 pomorski nautičar

3142.42.4 nautičar unutarnje plovidbe

3142.43.4 ribarskonautički tehničar

3142.51.6 vođa posade marine

3142.52.6 voditelj plovnog sastava jahti

3142.53.4 skiper

3142.61.6 zapovjednik bušaće platforme

3142.62.6 časnik palube na platformi

3142.63.6 časnik stabilnosti platforme

3142.64.6 vođa plovećeg radnog stroja

DODATAK:

3142.11.6 KAPETAN DUGE PLOVIDBE

3142.12.6 PORUČNIK TRGOVAČKE MORNARICE

3142.15.6 KAPETAN UNUTARNJE PLOVIDBE

3142.16.6 PORUČNIK UNUTARNJE PLOVIDBE

3142.17.6 REFERENT ZA UPIS BRODOVA I BRODICA

3142.17.6 REFERENT ZA OPASNE TVARI I ZAŠTITU MORA OD ZAGAĐIVANJA

3142.17.6 ŠEF ISPOSTAVE LUČKE KAPETANIJE

3142.17.6 VIŠI REFERENT ZA POMORSKI PROMET

3142.17.6 VODITELJ ISPOSTAVE LUČKE KAPETANIJE

3142.17.6 PRISTAV II. VRSTE ZVANJA LUČKE KAPETANIJE

3142.22.6 ŠEF PROMETNE SLUŽBE UNUTARNJE PLOVIDBE

3142.22.6 INTERNI INSPEKTOR ZA HAVARIJE I OSIGURANJE

3142.22.6 REFERENT ZA RASPORED POSADE NA BRODOVIMA UP

3142.22.6 TEHNOLOG UNUTARNJE PLOVIDBE

3142.31.6 BRODSKI PILOT

3142.41.4 NAUTIČKI TEHNIČAR

3142.41.4 KADET

3142.41.4 VJEŽBENIK PALUBE

3142.42.4 KADET UNUTARNJE PLOVIDBE

3142.64.6 RUKOVATELJ PLOVEĆOM NAPRAVOM

3142.64.6 VOĐA PLOVEĆEG JARUŽALA

3142.64.6 VOĐA VELIKOG TEHNIČKOG BRODA

3143. PILOTI I SRODNI ZRAKOPLOVNI STRUČNJACI

Piloti i srodni zrakoplovni stručnjaci kontroliraju funkcioniranje mehaničkih, električnih i elektroničkih uređaja za upravljanje zrakoplovom za prijevoz putnika, pošte i tereta te obavljaju srodne poslove prije i za vrijeme leta.

Ti poslovi uključuju:

a) upravljanje zrakoplovom u skladu s utvrđenim kontrolnim i operativnim postupcima;

b) pripremu i predlaganje plana leta ili provjeravanje standardnog plana letenja;

c) kontroliranje funkcioniranja mehaničkih, električnih i elektroničkih uređaja i provjeravanje da li svi instrumenti i kontrole rade ispravno;

d) primjenu znanja o počelima i praksi letenja kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi tijekom rada;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3143.11.6 pilot aviona

3143.12.6 pilot helikoptera

3143.13.6 probni pilot

3143.14.6 inženjer leta

3143.21.6 probni padobranac

3143.31.6 inženjer zračnog prometa

DODATAK:

3143.11.6 PILOT HIDROAVIONA

3143.11.6 KAPETAN AVIONA

3143.11.6 ŠEF PILOTA

3143.11.6 TEHNIČKI PILOT

3143.11.6 KAPETAN ZA SIGURNOST

3143.11.6 KOPILOT

3143.11.6 INŽENJER AERONAUTIKE

3143.14.6 NAVIGATOR LETA

3143.31.6 SURADNIK TRAGANJA I SPAŠAVANJA

3143.31.6 SURADNIK INSTRUKTORA KONTROLE LETA

3143.31.6 VODITELJ UREDA PRETPOLETNOG OBAVJEŠTAVANJA

3143.31.6 OPERATIVNI KONTROLOR PROMETA

3143.31.6 DISPEČER LETA

3143.31.6 ŠEF ODJELA PUTNIČKIH USLUGA

3143.31.6 ŠEF ODJELA ROBNIH USLUGA

3143.31.6 ŠEF ODJELA KONTROLE RADA NA STAJANCI

3143.31.6 ŠEF ODJELA CENTRALNOG TRAGANJA PUTNIČKOG I ROBNOG PROMETA

3143.31.6 STATION MANAGER

3143.31.6 POMOĆNIK STATION MANAGERA

3143.31.6 VODITELJ SMJENE OPERATIVNIH POSLOVA

3143.31.6 DISPEČER PROMETNOG CENTRA

3143.31.6 KONTROLOR OPSLUŽIVANJA

3143.31.6 VODITELJ SMJENE REGISTRACIJE PUTNIKA

3143.31.6 VIŠI REFERENT PUTNIČKOG PROMETA

3143.31.6 VODITELJ SMJENE TEHNIČKOG PRIHVATA

3143.31.6 KONTROLOR PUNJENJA KAPACITETA ZRAKOPLOVA

3144. KONTROLORI LETA

Kontrolori leta usmjeravaju kretanje zrakoplova u zraku i na zemlji pomoću radija, radara, svjetlosnih sustava i dnevnih oznaka te pružaju bitne informacije za upravljanje zrakoplovom.

Ti poslovi uključuju:

a) usmjeravanje i vođenje (kontrolu) zrakoplova pri približavanju ili napuštanju zračne luke te njihova kretanja na zemlji;

b) usmjeravanje i vođenje zrakoplova koji se kreću po zračnom sektoru određenom unaprijed;

c) provjeru i odobravanje planova leta;

d) informiranje posade zrakoplova i radnog osoblja o vremenskim uvjetima, pogodnostima, planovima leta i zračnom prometu;

e) primjenu znanja o načelima i praksi kontrole zračnog prometa kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu;

f) pokretanje i organiziranje službe traganja i spašavanja za hitne slučajeve;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3144.11.6 pomoćnik kontrolora leta

3144.12.6 kontrolor leta

DODATAK:

3144.11.6 OPERATOR ZA OBRADU PLANOVA LETA

3144.11.6 OPERATOR NOTAM

3144.12.6 ŠEF CENTRA OBLASNE KONTROLE LETA

3144.12.6 ORGANIZATOR PROTOKA PROMETA

3144.12.6 VODITELJ SMJENE OBLASNE KONTROLE LETA

3144.12.6 OBLASNI RADARSKI KONTROLOR LETA

3144.12.6 VODITELJ SMJENE CENTRA AKL

3144.12.6 PRILAZNI RADARSKI KONTROLOR LETA

3144.12.6 OBLASNI NERADARSKI KONTROLOR LETA

3144.12.6 KONTROLOR LETA ZA OBAVJEŠTAVANJE

3144.12.6 PRILAZNI NERADARSKI KONTROLOR LETA

3144.12.6 TORANJSKI KONTROLOR LETA

3145. INŽENJERI I TEHNIČARI ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA

Inženjeri i tehničari za sigurnost zračnog prometa obavljaju tehničke poslove vezane za izbor, instaliranje, funkcioniranje, održavanje i popravljanje sustava za nadzor prometa i navigacijskih sustava.

Ti poslovi obično uključuju:

a) tehničke poslove na razvoju elektroničkih i elektromehaničkih uređaja navigacijskih sustava te sudjelovanje pri ispitivanju prototipova;

b) tehničku pomoć u osmišljavanju i projektiranju specifičnih veza navigacijskih sustava i zrakoplovnih sustava za detekciju i obilježavanje;

c) sudjelovanje u procjeni troškova, izradi specifikacija opreme i programa stručnog osposobljavanja za uređaje nadzora zračnog prometa i sigurnosne uređaje;

d) sudjelovanje u nadzoru nad konstruiranjem, instaliranjem i provjerom funkcioniranja navigacijskih uređaja na zemlji te nad održavanjem i popravljanjem, kako bi se osiguralo poštivanje normi i preporuka;

e) primjenu znanja o tehničkim počelima i praksi vezanih za sigurnost zračnog prometa, kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu;

f) zamjenu navigacijskih uređaja na zemlji kako bi se uskladili s novim postupcima nadzora zračnog prometa;

g) nadzor i kalibriranje zemaljskih navigacijskih instrumenata kako bi se osigurala maksimalna točnost i sigurnost leta, polijetanja i slijetanja;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3145.11.4 tehničar za sigurnost zračnog prometa

3145.12.6 inženjer za sigurnost zračnog prometa

DODATAK:

3145.11.4 RADARSKI TEHNIČAR

3146. INŽENJERI ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Inženjeri željezničkog prometa organiziraju korištenje sredstava vuče, vagona, pruge i uređaja u jedinicama, na pruzi i dijelovima pruge osiguravajući siguran i racionalan prijevoz putnika i robe. Vode odvijanje prometa na željeznici. Vode operativne poslove u jedinicama, čvorovima i na pruzi.

Ti poslovi uključuju:

a) organiziranje prometa vlakova u većim postajama, kolodvorima i čvorištima;

b) vođenje poslova u postavnicama, pratnji i reguliranju prometa vlakova;

c) vođenje transportne službe u kolodvorima;

d) praćenje stanja i rasporeda vagona i tovarnog pribora;

e) organiziranje prijevoza komadnih i vagonskih pošiljaka;

f) izradu plana otpreme tereta;

g) izradu normi zadržavanja vagona u kolodvoru;

h) usklađivanje radnji pri ranžiranju i sastavljanju vlakova;

i) reguliranje prometa vlakova na dijelu pruge;

j) nadzor primjene propisa i uputa prometno-transportne službe;

k) srodne poslove;

l) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3146.11.6 inženjer željezničkog prometa

DODATAK:

3146.11.6 TEHNOLOG ŽELJEZNIČKOG PROMETA

3146.11.6 VAGONSKI DISPEČER

3146.11.6 PROMETNI DISPEČER ŽELJEZNICE

3147. INŽENJERI CESTOVNOG PROMETA I SRODNA ZANIMANJA

Inženjeri cestovnog i gradskog prometa organiziraju uporabu sredstava cestovnog prometa, provode mjere sigurnosti i zaštitu u prometu, organiziraju odvijanje cestovnog i gradskog prijevoza robe i putnika. Vode operativne poslove u transportnim jedinicama, špediciji, terminalima, skladišnim i prekrcajnim tvrtkama.

Ti poslovi uključuju:

a) organiziranje cestovnog teretnog i putničkog prometa u linijskom, međunarodnom, prigradskom i gradskom prijevozu;

b) realiziranje programa sigurnosti i zaštite u cestovnom i gradskom prometu;

c) organiziranje praćenja stanja i rasporeda prijevoznih sredstava;

d) realiziranje špediterskih, agencijskih i prekrcajnih poslova;

e) organiziranje izrade i realiziranje voznih redova;

f) kontrolu prometa;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3147.11.6 inženjer cestovnog prometa

3147.12.6 voditelj poslova iznajmljivanja vozila

3147.13.6 inženjer za prekrcaj

3147.21.5 poslovođa žičare

3147.22.5 poslovođa prekrcaja

DODATAK:

3147.11.6 PROMETNIK-ORGANIZATOR CESTOVNOG PROMETA

3147.11.6 VODITELJ POSLOVNICE U CESTOVNOM PROMETU

3147.11.6 VODITELJ KORIŠTENJA CESTOVNIH VOZILA

3147.11.6 TEHNOLOG PRIPREME CESTOVNOG PROMETA

3147.11.6 ŠEF KONTROLE I SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

3147.11.6 GLAVNI PROMETNIK AUTOBUSNOG KOLODVORA

3147.11.6 REFERENT ZA PROMETNE REDOVE I CIJENE

3147.11.6 OPERATIVNI TEHNOLOG PROMETA

3147.11.6 ŠEF PRODAJE KARATA, INFORMACIJA, REKLAMACIJA

3147.11.6 INŽENJER PUTNIČKOG CESTOVNOG PROMETA

3147.11.6 INŽENJER TERETNOG CESTOVNOG PROMETA

3147.11.6 INŽENJER ZA SIGURNOST PROMETA

3147.11.6 INŽENJER ZA UNUTRAŠNJI TRANSPORT

3147.11.6 INŽENJER ZA INTERNI TRANSPORT

3147.11.6 INŽENJER ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI

3147.11.6 INŽENJER ZA PRIJEVOZ ŽIČAROM

3147.11.6 ŠEF TRANSPORTA

3147.13.6 INŽENJER ZA PRISTANIŠTA I TERMINALE

3147.22.5 POSLOVOĐA TRANSPORTA

3148. INŽENJERI POŠTANSKOG PROMETA

Inženjeri poštanskog prometa obavljaju složenije poslove organizacije rada i operativne kontrole u poštanskom prometu.

Ti poslovi uključuju:

a) organiziranje rada i koordiniranje poslova u pojedinim fazama poštanskog prometa;

b) nadzor kvalitete poštanskog prometa;

c) sudjelovanje u izradi planova, praćenje njihovih izvršenja, te predlaganje mjera za njihovo ostvarivanje;

d) normiranje rada i materijala, praćenje primjene rada i predlaganje njihovih izmjena;

e) analizu statističkih i drugih podataka te izradu izvještaja; izradu propisane dokumentacije;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3148.11.6 inženjer poštanskog prometa

DODATAK:

3148.11.6 INŽENJER PROMETA ZA PT TEHNOLOGIJU

PODVRSTA 315.

INSPEKCIJSKI STRUČNJACI

Inspekcijski stručnjaci u ime države ili proizvodnih i ostalih društava ispituju primjenu propisa i pravila vezanih za građenje, zaštitu od požara i drugih opasnosti, za sigurnost na radu, sigurnost prometa, zaštitu zdravlja i okoliša, sigurnost proizvodnih procesa, na robe i usluge koje se koriste ili prodaju kao i propisa koji se odnose na standarde kvalitete i specifikacije proizvođača.

Ti poslovi obično uključuju: utvrđivanje odgovaraju li zgrade i ostale građevine odobrenim projektima, urbanističkim i drugim uvjetima i protupožarnim propisima; provjeravanje sustava za zaštitu od požara savjetovanje o njima; ispitivanje mjesta požara kako bi se utvrdio uzrok; nadzor proizvodnih i ostalih poduzeća i ispitivanje proizvodnih procesa i uvjeta (sigurnosti) na radu; nadzor proizvoda koji se koriste ili prodaju; utvrđivanje pridržavanja propisa i pravila o zaštiti zdravlja i okoliša; utvrđivanje poštivanja standarda kvalitete i specifikacija proizvođača.

Poslovi se u pravilu obavljaju po uputama inspektora državne uprave (skupina 2472.) ili pod njihovim nadzorom. Poslovi mogu uključivati nadgled ostalih radnika.

U toj su podvrsti skupine:

3151. Građevinski i protupožarni nadzornici

3152. Tehnički kontrolori i ispitivači

3151. GRAĐEVINSKI I PROTUPOŽARNI NADZORNICI

Građevinski i protupožarni nadzornici u ime države, građevinskog, proizvodnog ili drugog društva, nadgledaju građenje i gotove objekte, zgrade i postrojenja, u okviru zakonskih ovlasti ili zadaća radnog mjesta, da ustanove poštuju li se odgovarajući zakoni i propisi o građenju, zaštiti na radu, protupožarnoj zaštiti, urbanistički uvjeti i sl. te pridržavaju li se u izvedbi odobrenih nacrta i specifikacija materijala.

Ti poslovi uključuju:

a) savjetovanje investitora gradnje zgrade i drugih građevina o uvjetima koje određuju zakoni i drugi propisi, o odobrenjima i dozvolama koje su potrebne te standardima kojim se osigurava kvaliteta i sigurnost zgrade;

b) nadzor zgrade i drugih građevina u gradnji i poslije završetka gradnje radi provjere udovoljavanja zakonskim i drugim odgovarajućim propisima, pridržavanja odobrenih nacrta i planova, specificiranih materijala i drugih standarda;

c) nadgledanje postojećih zgrada i građevina u cilju provjere propisanog održavanja, ustanovljavanja eventualnih oštećenja i sigurnosti korištenja;

d) nadgledanje industrijskih pogona, hotela, kina i ostalih zgrada i građevina kako bi se ustanovilo postoji li opasnost od požara te savjetovanje o tome kako da se ona otkloni i smanje rizici;

e) savjetovanje o ugradnji sustava za detekciju i gašenje požara, o upotrebi određenih materijala pri građenju ili izradi transportnih sredstava kako bi se smanjio rizik od požara, odnosno štete i opasnosti ako požar izbije;

f) ispitivanje mjesta požara kako bi se utvrdio uzrok požara;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3151.01.6 građevinski nadzornik

3151.02.6 protupožarni nadzornik

3152. TEHNIČKI KONTROLORI I ISPITIVAČI

Tehnički kontrolori ispravnosti za upotrebu cestovnih i pružnih vozila obavljaju preglede vozila u cjelini i preglede pojedinih sklopova (upravljački dio, kočnice, svjetla, signalizaciju, ispušne plinove i sl.) i propisanu opremu, te prema određenim standardima i dozvoljenim odstupanjima odobravaju upotrebu za potrebe osobnog ili javnog prijevoza.

Ispitivači proizvoda i materijala, u pravilu u ovlaštenim institucijama, na zahtjev državnih tijela, inspektora ili proizvodnih i uslužnih društava obavljaju ispitivanja različitih proizvoda, njihovih dijelova i materijala, te utvrđuju njihov sastav ili izrađuju specifikaciju, odnosno uspoređuju ga s objavljenom specifikacijom (deklaracijom) proizvođača; provjeravaju različite proizvode i njihove dijelove i utvrđuju jesu li izrađeni prema propisanim normama, odgovaraju li deklariranoj kvaliteti i jesu li pogodni za uobičajenu upotrebu, utvrđuju trajnost proizvoda i sl.

U toj su skupini zanimanja:

3152.11.4 nadzornik tehničke ispravnosti vozila

3152.12.4 nadzornik tehničke ispravnosti tramvaja

3152.13.5 poslovođa stanice za tehnički pregled vozila

3152.21.6 ispitivač proizvoda

DODATAK:

3152.11.4 KONTROLOR PRIMOPREDAJE VOZILA

3152.11.4 KONTROLOR ISPITNE STANICE VOZILA

3152.21.6 ISPITIVAČ GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA

3152.21.6 ISPITIVAČ GRAĐEVINSKIH PROIZVODA

3152.21.6 ISPITIVAČ STROJEVA I UREĐAJA

VRSTA 32.

PRIRODOSLOVNI I ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI


Prirodoslovni i zdravstveni inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove vezane uz istraživanja i primjenu spoznaja, teorija i operativnih metoda posebno s područja prirodnih i biotehničkih znanosti biomedicine i zdravstva te u djelatnostima poljoprivrede, šumarstva, veterine, farmacije i srodnim područjima. Pružaju usluge u njezi, porodiljstvu i medicini.

Poslovi stručnjaka ove vrste obično obuhvaćaju: tehničke poslove istraživanja u području prirodnih znanosti, uključujući poljoprivredu, šumarstvo, zdravstvo, veterinu, farmaciju i srodna područja; pružanje pomoći u njegovanju, porodiljstvu. Stručnjaci ove vrste mogu dobivati upute od prirodoslovnih i zdravstvenih znanstvenika i srodnih najviših stručnjaka. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja su ove vrste u podvrstama:

321. Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari te srodna zanimanja

322. Zdravstveni inženjeri i tehničari i srodna zanimanja

323. Medicinske sestre i primalje

PODVRSTA 321.

BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI TE SRODNA ZANIMANJA

Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove u laboratoriju i na terenu vezane uz istraživanja i praktičnu primjenu spoznaja, počela znanstvenih dostignuća i metoda iz različitih grana biologije, kao što su biologija, botanika, zoologija, bakteriologija i biokemija te u poljoprivredi i šumarstvu.

Ti poslovi obično uključuju: tehničke poslove u laboratoriju, u istraživanjima na terenu ili za primjenu znanstvenih spoznaja, počela i operativnih metoda, posebno u medicini, poljoprivredi i farmaceutskoj industriji.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

3211. Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari

3212. Poljoprivredni inženjeri i tehničari i šumarski tehničari

3213. Poljoprivredni savjetodavci

3211. BIOLOŠKI I BIOTEHNIČKI INŽENJERI I TEHNIČARI

Biološki i biotehnički inženjeri i tehničari obavljaju tehničke poslove vezane uz istraživanja iz biologije, biotehnike i ostalih znanstvenih prirodoslovnih grana te za unapređivanje praktične primjene rezultata istraživanja na području industrije, poljoprivrede, biomedicine i zdravstva te ostalim područjima primjena.

Ti poslovi uključuju:

a) pripremu materijala i opreme za laboratorijska i terenska istraživanja i analize;

b) prikupljanje i pripremu uzoraka biljnog i životinjskog podrijetla te ljudskih stanica tkiva, dijelova organa za pokuse, ispitivanja i analize;

c) prikupljanje i konzerviranje uzoraka biljaka i životinja u svim oblicima ekoloških istraživanja na terenu; analizu ekoloških čimbenika na terenu i u laboratoriju;

d) računalnu obrada i razvrstavanje podataka;

e) konzervatorske poslove u muzejskim zbirkama, arhivima, knjižnicama; izradu preparata;

f) pomoć u izvođenju pokusa, ispitivanju i analizi iz područja za koja su ti stručnjaci specijalizirani;

g) prikupljanje i procjenu količine potrebnih materijalnih sredstava za pokuse i troškova za materijal, pribor i rad na istraživačkim projektnim zadacima;

h) primjenu znanstvenih dostignuća u rješavanju problema u radu;

a) organiziranje održavanja istraživačke opreme;

b) srodne poslove;

c) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3211.11.4 tehničar preparator

3211.12.6 preparator

3211.13.4 botanički tehničar

3211.14.6 inženjer botanike

3211.15.4 zoološki tehničar

3211.16.6 inženjer zoologije

3211.17.4 bakteriološki tehničar

3211.18.6 inženjer bakteriologije

3211.19.4 ekološki tehničar

3211.20.6 inženjer ekologije

3211.21.4 patološki tehničar

3211.22.6 inženjer patologije

3211.23.4 farmakološki tehničar

3211.24.6 inženjer farmakologije

3211.25.4 biokemijski tehničar

3211.26.6 inženjer biokemije

3211.27.4 biološki tehničar

3211.28.6 inženjer biologije

3211.29.4 medicinski laboratorijski tehničar

3211.30.6 medicinski laboratorijski inženjer

DODATAK:

3211.11.4 TEHNIČAR PREPARATOR UMJETNIČKIH DJELA

3211.11.4 KNJIŽNIČARSKI I ARHIVSKI PREPARATOR

3211.11.4 RESTAURATORSKI TEHNIČAR

3211.12.6 VIŠI MUZEJSKI PREPARATOR

3211.12.6 VIŠI KNJIŽNIČARSKI I ARHIVSKI PREPARATOR

3211.21.4 POMOĆNIK OBDUCENTA

3211.29.4 ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR

3211.30.6 VIŠI MEDICINSKI LABORATORIJSKI TEHNIČAR

3211.30.6 INŽENJER MEDICINSKI BIOKEMIČAR

3212. POLJOPRIVREDNI INŽENJERI I TEHNIČARI I ŠUMARSKI TEHNIČARI

Poljoprivredni inženjeri i tehničari i šumarski tehničari obavljaju tehničke poslove u istraživanju u agronomiji i šumarstvu te u unapređivanju praktične primjene rezultata istraživanja u poljoprivredi i šumarstvu.

Ti poslovi uključuju:

a) pripremu materijala i opreme za pokuse, ispitivanja i analize;

b) prikupljanje i pripremu uzoraka biljnih i životinjskih stanica, tkiva, životinjskih organa ili njihovih dijelova za pokuse, ispitivanja i analize;

c) izvođenje pokusa, ispitivanja i analiza ili pomoć pri njima u područjima za koja su ovi stručnjaci specijalizirani;

d) analizu uzoraka sjemena radi ocjene kakvoće, čistoće i klijavosti;

e) prikupljanje podataka radi procjene količine i troškova za materijal i rad potreban za pojedini projekt;

f) primjenu znanja o znanstvenim počelima u praksi radi prepoznavanja i rješavanja problema u radu;

g) organiziranje održavanja i popravljanja opreme;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3212.11.4 ratarski tehničar

3212.12.4 povrtlarski tehničar

3212.13.4 vrtlarski tehničar

3212.14.4 poljoprivredni tehničar za melioraciju

3212.15.4 voćarski tehničar

3212.16.4 vinogradarski tehničar

3212.17.4 hortikulturni tehničar

3212.18.4 tehničar zaštite bilja

3212.21.4 stočarski tehničar

3212.22.4 peradarski tehničar

3212.23.4 ribarski tehničar

3212.24.4 poljoprivredni tehničar

3212.31.4 šumarski tehničar

3212.32.4 čuvar šume

3212.33.4 lovni tehničar

3212.41.5 ratarski poslovođa

3212.42.5 voćarski poslovođa

3212.43.5 vinogradarski poslovođa

3212.44.5 vrtlarski poslovođa

3212.45.5 poslovođa za parkove i nasade

3212.46.5 stočarski poslovođa

3212.47.5 nadzornik uzgajališta divljači

3212.48.5 poslovođa uzgoja riba i školjaka

3212.49.5 poslovođa u šumarstvu

3212.50.5 nadzornik lovišta

3212.71.6 inženjer ratarstva

3212.72.6 inženjer povrtlarstva

3212.73.6 inženjer vrtlarstva

3212.74.6 inženjer voćarstva

3212.75.6 inženjer vinogradarstva

3212.81.6 inženjer stočarstva

3212.82.6 inženjer peradarstva

3212.83.6 inženjer ribarstva

3212.84.6 inženjer poljoprivrede

DODATAK:

3212.11.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR BILJNE PROIZVODNJE

3212.13.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR VRTLAR

3212.17.4 VODITELJ HORTIKULTURE

3212.21.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR STOČAR

3212.24.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR OPĆI

3212.32.4 LUGAR

3213. POLJOPRIVREDNI SAVJETODAVCI

Poljoprivredni savjetodavci pružaju tehničku pomoć i savjete o metodama rješavanja problema u poljoprivredi.

Ti poslovi uključuju:

a) praćenje dostignuća u odgovarajućim poljoprivrednim metodama i tehnikama;

b) savjetovanje o načinima podizanja kakvoće proizvoda, povećavanju prinosa i o mjerama za povećanje djelotvornosti postupaka u poljoprivredi te o čuvanju prirodnih bogatstava i okoliša;

c) savjetovanje o postupcima za sprečavanje erozije tla i pojava štetočina;

d) prikupljanje podataka i procjenu količine i troškova za materijal i rad potrebnih za pojedini projekt;

e) organiziranje demonstracija i predavanja te raspodjelu materijala za popularizaciju primjene suvremene tehnike u praksi;

f) primjenu znanja o znanstvenim počelima u praksi radi prepoznavanja i rješavanja problemi u radu;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3213.11.4 poljoprivredni tehničar savjetodavac

3213.21.6 poljoprivredni inženjer savjetodavac

PODVRSTA 322.

ZDRAVSTVENI INŽENJERI I TEHNIČARI I SRODNA ZANIMANJA

Zdravstveni inženjeri i tehničari i srodna zanimanja obavljaju tehničke poslove vezane za istraživanja i praktičnu primjenu spoznaja, počela i metoda na područjima medicine, veterine, stomatologije, farmacije i srodnih disciplina.

Ti poslovi obično uključuju: ograničen broj savjetodavnih i dijagnostičkih obveza, uključujući preventivni i kurativni medicinski, stomatološki i veterinarski rad; savjetovanje o akcijama za unapređivanje higijenskih i sanitarnih uvjeta; unapređivanje i primjenu prehrambenih metoda i prehrane; savjetovanje o prevenciji i tretiranju poremećaja kostiju i mišićnog sustava; pomoć u izdavanju i pripremanju medikamenata i ostalih farmaceutskih proizvoda; ispravljanje govora i smetnji u govoru. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od znanstvenika u zdravstvu i srodnih najviših stručnjaka. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

3222. Sanitarni inženjeri i tehničari

3223. Dijetetičari

3224. Očni optičari

3225. Zubni tehničari

3226. Fizioterapeuti

3227. Veterinarski tehničari

3228. Farmaceutski tehničari

3229. Zdravstveni terapeuti

3222. SANITARNI INŽENJERI I TEHNIČARI

Sanitarni inženjeri i tehničari rade na sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti i očuvanju zdrave okoline.

Ti poslovi uključuju:

a) vođenje evidencije zaraznih bolesti i evidencije kliconoša;

b) sudjelovanje u terenskim ispitivanjima pri pojavi zaraznih bolesti;

c) sudjelovanje u ispitivanju čimbenika životne i radne okoline čovjeka;

d) provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;

e) upoznavanje s pravilnom primjenom pesticida, toksičnih tvari i sredstava zaštite na radu;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3222.11.4 sanitarni tehničar

3222.12.6 sanitarni inženjer

DODATAK:

3222.11.4 POSLOVOĐA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE, DERATIZACIJE

3222.12.6 VIŠI SANITARNI TEHNIČAR

3223. DIJETETIČARI

Dijetetičari istražuju, populariziraju i razvijaju spoznaje i operativne metode vezane za pripremu i primjenu načina prehrane za opće i terapeutske namjene.

Ti poslovi uključuju:

a) unapređivanje dijetetskih metoda i načina prehrane i njihovo ispitivanje;

b) planiranje i vođenje pripreme terapeutskih i ostalih načina prehrane pojedinaca, skupina u bolnicama i radnika u određenim sektorima;

c) sudjelovanje u programima za osposobljavanje u dijetetici i prehrambenim rehabilitacijskim aktivnostima;

d) savjetovanje o dijetetskim aspektima u društvenim pitanjima vezanim za hranu i zdravstvene programe;

e) praćenje dostignuća u srodnim područjima i održavanje suradnje sa srodnim stručnjacima;

f) organiziranje razgovora i predavanja o dijetetici i načinima prehrane;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih suradnika.

U toj je skupini zanimanje:

3223.11.6 dijetetičar

3224. OČNI OPTIČARI

Očni optičari podešavaju naočale i kontaktne leće, savjetuju o njihovoj upotrebi i upotrebi drugih optičkih pomagala, te o pravilnom osvjetljenju za rad i čitanje.

Ti poslovi uključuju:

a) savjetovanje o pravilnoj upotrebi naočala i kontaktnih leća, o pravilnom osvjetljenju za rad i čitanje te ostalim pomagalima za vid;

b) namještanje propisanih leća u okvire i namještanje okvira ili stavljanje kontaktnih leća njihovim korisnicima;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih suradnika.

U toj je skupini zanimanje:

3224.11.4 očni optičar

DODATAK:

3224.11.4 TEHNIČAR ZA NAOČALNU OPTIKU

3225. ZUBNI TEHNIČARI

Zubni tehničari pod nadzorom doktora stomatologije izrađuju protetska pomagala i obavljaju protetske radove a stomatološke sestre pomažu u liječenju.

Ti poslovi uključuju:

a) izradu totalnih i djelomičnih proteza;

b) izradu fiksnih i mobilnih proteza;

c) popravak proteza;

d) sudjelovanje u izradi kalupa;

e) pripremu i vođenje brige o stomatološkim instrumentima i opremi;

f) pripremu stomatološkog materijala;

g) pomoć u pripremi pacijenata za pregled i liječenje;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3225.11.4 stomatološka sestra

3225.12.4 zubotehničar

3225.13.6 viši zubni tehničar

DODATAK:

3225.11.4 ZUBNI ASISTENT

3226. FIZIOTERAPEUTI

Fizioterapeuti i srodni stručnjaci primjenjuju kineziterapijske postupke u preventivne svrhe kao i kod traumatiziranih, ortopedskih, reumatskih, internističkih i kroničnih bolesnika u terapijskom i rehabilitacijskom postupku, u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti, primarnoj zdravstvenoj zaštiti i rehabilitaciji u kući bolesnika.

Ti poslovi uključuju:

a) provedbu postupaka fizikalne terapije (hidroterapije, krioterapije, parafinoterapije, masaže, elektroterapije);

b) provedbu kineziterapijskih postupaka u profesionalnoj rehabilitaciji;

c) primjenu ručne masaže i akupresurne masaže u rehabilitacijskom procesu;

d) primjenu balneoterapije;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih suradnika.

Napomena: Radni terapeuti su u skupini 3229. Zdravstveni terapeuti.

U toj su skupini zanimanja:

3226.11.4 fizioterapeut

3226.12.6 viši fizioterapeut

DODATAK:

3226.11.4 FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

3227. VETERINARSKI TEHNIČARI

Veterinarski tehničari obavljaju savjetodavne, dijagnostičke, preventivne i kurativne veterinarske poslove, koji su manjeg opsega i složenosti od poslova diplomiranog veterinara. Pomažu diplomiranim veterinarima tako što pripremaju instrumente i ostalu opremu i materijale te pripremaju životinje za pregled i liječenje.

Ti poslovi uključuju:

a) savjetovanje o bolestima i povredama životinja te o njihovu liječenju;

b) pregled životinja radi dijagnosticiranja i upućivanje težih slučajeva diplomiranim veterinarima, kada je to potrebno;

c) liječenje bolesnih ili ozlijeđenih životinja, posebno pri uobičajenim bolestima i poremećajima;

d) pripremu instrumenata i materijala u liječenju životinja;

e) tehničke poslove u umjetnom osjemenjivanju životinja;

f) pripremu životinja za pregled i liječenje te pridržavanje ili sputavanje životinja pri tretmanu, ako je potrebno;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3227.11.4 veterinarski tehničar

3227.12.4 veterinarski tehničar za trihinoskopiju

DODATAK:

3227.11.4 VETERINARSKI TEHNIČAR ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE

3228. FARMACEUTSKI TEHNIČARI

Farmaceutski tehničari sudjeluju u radu analitičkog laboratorija ljekarne.

Ti poslovi uključuju:

a) izradu magistralnih pripravaka;

b) sudjelovanje u ispitivanju kakvoće lijekova;

c) skladištenje lijekova i pripravaka, kontroliranje roka trajanja;

d) izbor ambalaže za pripravke koji se izrađuju u ljekarni;

e) vođenje evidencije o radu analitičkog laboratorija;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih suradnika.

U toj je skupini zanimanje:

3228.11.4 farmaceutski tehničar

DODATAK:

3228.11.4 FARMACEUTSKI LABORANT

3229. ZDRAVSTVENI TERAPEUTI

Ova skupina obuhvaća zanimanja zdravstvenih terapeuta koja nisu nigdje razvrstana unutar podvrste 322. (Zdravstveni inženjeri i tehničari).

Ovdje bi se, na primjer, trebala razvrstati zanimanja u planiranju i obavljanju terapeutske aktivnosti za pomoć mentalno neuravnoteženima, bolesnima ili fizički hendikepiranima, stručnjaci koji se bave poremećajima u govoru, vode očne vježbe kao liječnički tretman i bave se problemima orijentacije slijepih osoba.

Ti poslovi obuhvaćaju:

a) planiranje i obavljanje terapeutskih aktivnosti vezanih za obrazovanje, stručno osposobljavanje ili rekreaciju radi pomoći mentalno neuravnoteženim, bolesnim i fizički hendikepiranim osobama;

b) rad s osobama s govornim manama;

c) liječnički tretman očnih mišića pomoću vježbi; savladavanje orijentacijskih problema slijepih osoba;

d) provedbu pretprofesionalne i profesionalne radne terapije i osposobljavanje; provedbu kineziterapijskih postupaka u profesionalnoj rehabilitaciji;

a) srodne poslove;

b) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3229.11.6 terapeut za govor i gluhoću

3229.12.6 terapeut za poremećaje vida

3229.13.6 glazbeni terapeut

3229.14.6 umjetnički terapeut

3229.15.6 radni terapeut

3229.16.6 medicinski terapeut

DODATAK:

3229.15.6 VODITELJ RADNOOKUPACIJSKE TERAPIJE

3229.15.6 RADNOOKUPACIJSKI TERAPEUT

3229.15.6 VIŠI RADNI TERAPEUT

3229.16.6 TERAPEUT ZA ODVIKAVANJE OD PUŠENJA

3229.16.6 TERAPEUT ZA ODVIKAVANJE OD OVISNOSTI

PODVRSTA 323.

MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE

Medicinske sestre i primalje primjenjuju medicinske spoznaje i počela koja se odnose na porodiljstvo, njegovanje bolesnih, ozlijeđenih i hendikepiranih osoba te rodilja i novorođenčadi.

Ti poslovi obično uključuju: pomoć doktorima medicine i znanstvenicima te srodnim najvišim stručnjacima za bolničku njegu i porodiljstvo u praktičnoj primjeni preventivnih i kurativnih mjera; usluge njege, zaštite i savjeta bolesnima, ozlijeđenima, invalidnim i drugim osobama kojima je takva njega potrebna; obavljanje poroda i pomoć pri porodu te davanje uputa majkama o njezi novorođenčadi. Ti poslovi također mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

3231. Medicinske sestre

3232. Primalje

3231. MEDICINSKE SESTRE

Medicinske sestre provode zdravstvenu njegu zdravih i bolesnih radi unapređivanja, očuvanja i ponovnog uspostavljanja zdravlja. Zdravstvenu njegu obavljaju samostalno i kao članovi zdravstvenoga tima. Pripremaju i provode medicinskotehničke zahvate iz svojega djelokruga rada. Sudjeluju u pripremi i provedbi dijagnostičkih i terapeutskih postupaka. Vode evidenciju o radu i obavljaju druge administrativne poslove. Provode zdravstveni odgoj.

Ti poslovi uključuju:

a) terapeutske i dijagnostičke postupke;

b) promatranje stanja bolesnika, kontrolu i evidenciju vitalnih funkcija, stanja svijesti, pokretljivosti i općeg stanja;

c) sudjelovanje u prehrani bolesnika i nadzor nad provedbom opće higijene bolesnika i njegove okoline;

d) pripremu instrumenata i pribora za operacijske zahvate;

e) pripremu instrumenata i pribora za sterilizaciju;

f) pripremu bolesnika za anesteziju;

g) zdravstvenu njegu bolesnika;

h) dnevnu evidenciju i ostale administrativno-financijske poslove;

i) evidenciju o utrošku lijekova, cjepiva i ostalog materijala te brigu o njihovoj popuni;

j) planiranje, organiziranje i nadziranje provedbe zdravstvene njege;

k) zdravstveni odgoj bolesnika i njihovih obitelji kao i zdravih osoba;

l) srodne poslove

m) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3231.11.4 medicinska sestra

3231.12.6 viša medicinska sestra

DODATAK:

3231.11.4 MEDICINSKA SESTRA INSTRUMENTARKA U OPERACIJSKIM SALAMA

3231.11.4 MEDICINSKA SESTRA U STERILNOJ JEDINICI

3231.11.4 MEDICINSKA SESTRA U INTENZIVNOJ NJEZI I ANESTEZIJI

3231.11.4 MEDICINSKA SESTRA NA BOLNIČKOM ODJELU

3231.11.4 MEDICINSKA SESTRA NA POLIKLINIČKOM ODJELU

3231.11.4 MEDICINSKA SESTRA U TIMU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

3231.11.4 MEDICINSKA SESTRA U ĐAČKOM DOMU

3231.11.4 MEDICINSKI TEHNIČAR

3231.11.4 ZDRAVSTVENI TEHNIČAR

3231.12.6 GLAVNA SESTRA BOLNICE

3231.12.6 GLAVNA SESTRA KLINIČKOG ODJELA

3231.12.6 ODGOVORNA SESTRA SLUŽBE

3231.12.6 MEDICINSKA SESTRA U PATRONAŽI

3231.12.6 PATRONAŽNA SESTRA

3231.12.6 GLAVNA SESTRA DJEČJEG VRTIĆA

3232. PRIMALJE

Primalje provode zdravstvenu njegu rodilja, babinjača i novorođenčadi te ginekoloških bolesnica. Sudjeluju u zdravstvenom odgoju žena u vezi s trudnoćom, dojenjem, prehranom i njegom novorođenčeta te prevencijom bolesti.

Ti poslovi uključuju:

a) sudjelovanje u provedbi dijagnostičkih i terapeutskih postupaka u ginekologiji i porodništvu;

b) pripremu rodilje i sudjelovanje u porođaju;

c) prvu opskrbu i inspekciju novorođenčeta;

d) njegu novorođenčeta;

e) pouku majki u dojenju i prehrani novorođenčeta;

f) parenteralnu terapiju;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3232.11.4 primalja

3232.12.6 viša primalja

DODATAK:

3232.11.4 PRIMALJA U RODILIŠTU

3232.11.4 PRIMALJA NA GINEKOLOŠKO-BOLNIČKOM ODJELU

3232.11.4 PRIMALJA NA NEONATOLOŠKOM ODJELU

3232.11.4 PRIMALJA U GINEKOLOŠKOM TIMU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

3232.12.6 GLAVNA PRIMALJA RODILIŠTA

3232.12.6 GLAVNA PRIMALJA GINEKOLOŠKOG ODJELA

VRSTA 33.

STRUČNJACI U ODGOJU I OBRAZOVANJU


Ostali stručnjaci u odgoju i obrazovanju poučavaju djecu osnovnoškolske dobi, organiziraju odgojno-obrazovne aktivnosti i njegu djece predškolske dobi te provode odgojno-obrazovne aktivnosti koje su vezane uz strukovni odgoj i obrazovanje.

Poslovi obično uključuju: pripremu odgojno-obrazovnih programa za razrednu pouku, za predmetnu pouku, njegu i pouku djece predškolske dobi te pripremanje programa praktične strukovne pouke. Nadgled drugih suradnika.

Zanimanja ove vrste razvrstana su u podvrste:

331. Stručnjaci za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje

332. Odgojitelji predškolske djece

333. Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje

334. Strukovni učitelji

PODVRSTA 331.

STRUČNJACI ZA OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Stručnjaci za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje poučavaju djecu osnovnoškolske dobi, organiziraju odgojno-obrazovne aktivnosti i njegu djece predškolske dobi te provode odgojno-obrazovne aktivnosti koje su vezane uz strukovni odgoj i obrazovanje.

Poslovi u ovoj podvrsti obično obuhvaćaju: pripremanje odgojno-obrazovnih programa za razredno poučavanje, za predmetno poučavanje, njegu i poučavanje djece predškolske dobi te pripremanje programa praktične strukovne pouke. Nadgledanje drugih suradnika može biti uključeno.

Zanimanja ove podvrste su u skupinama:

3311. Nastavnici u osnovnim školama

3312. Vjeroučitelji

3311. NASTAVNICI U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Nastavnici u osnovnim školama poučavaju sve predmete u nižim razredima i jedan ili više predmeta u višim razredima osnovne škole. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. Nastavnici promaknuti u zvanja mentora i savjetnika sudjeluju u izradi okvirnih odgojno-obrazovnih planova i programa, udžbenika i slično. Poučavaju, vrednuju učenička postignuća, vrednuju uspješnost poučavanja, obavljaju razredničke poslove, vode izvannastavne aktivnosti, obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.

Ti poslovi ukjljučuju:

a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje; izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa;

b) pripremu za poučavanje; pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima, strukturom, sadržajem, planiranim aktivnostima učenika; pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala;

c) poučavanje temeljnih znanja u jednom ili više predmeta; vođenje učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju tih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta;

d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i mišljenja;

e) poticanje razvoja učenikove osobnosti; razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno, duševno i duhovno biće;

f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju;

g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima;

h) osvrt i prosudbu vlastitoga rada radi stalnoga poboljšavanja umijeća poučavanja;

i) održavanje sata razrednika; odgojni i savjetodavni rad s učenicima;

j) vođenje razredne evidencije i administracije;

k) srodne poslove; sudjelovanje u obrazovnom istraživanju; vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti; organiziranje ekskurzija i izleta;

l) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3311.01.6 učitelj razredne nastave

3311.11.6 nastavnik hrvatskoga jezika

3311.12.6 nastavnik engleskoga jezika

3311.13.6 nastavnik njemačkoga jezika

3311.14.6 nastavnik francuskoga jezika

3311.15.6 nastavnik talijanskoga jezika

3311.16.6 nastavnik mađarskoga jezika

3311.17.6 nastavnik slovenskoga jezika

3311.18.6 nastavnik romskoga jezika

3311.19.6 nastavnik rusinskoga jezika

3311.20.6 nastavnik češkoga jezika

3311.21.6 nastavnik slovačkoga jezika

3311.22.6 nastavnik srpskoga jezika

3311.23.6 nastavnik albanskoga jezika

3311.24.6 nastavnik ruskoga jezika

3311.25.6 nastavnik stranoga jezika

3311.31.6 nastavnik povijesti

3311.32.6 nastavnik zemljopisa

3311.41.6 nastavnik glazbene kulture

3311.42.6 nastavnik likovne kulture

3311.43.6 nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture

3311.44.6 nastavnik tehničke kulture

3311.51.6 nastavnik matematike

3311.52.6 nastavnik fizike

3311.53.6 nastavnik kemije

3311.54.6 nastavnik prirode i biologije

3311.61.6 nastavnik

DODATAK:

3311.01.6 NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE

3312. VJEROUČITELJI

Vjeroučitelji poučavaju vjeronauk. Izrađuju izvedbene odgojno-obrazovne planove i programe. Poučavaju, vrednuju učenička postignuća, vrednuju svoju uspješnost u poučavanju, obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.

Ti poslovi uključuju:

a) odgojno-obrazovno planiranje i programiranje; izradu izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa;

b) pripremu za poučavanje; pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima, strukturom, sadržajem, planiranim aktivnostima učenika; pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala;

c) poučavanje temeljnih vjeronaučnih znanja; vođenje učenika interdisciplinarnom povezivanju stečenih znanja radi stjecanja cjelovite slike svijeta;

d) osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja;

e) poticanje razvoja učenikove osobnosti; razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko, nego i društveno, duševno i duhovno biće;

f) ocjenjivanje učeničkih postignuća i izvješćivanje učenika o njihovu napredovanju;

g) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima i suradnju s roditeljima;

h) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja;

i) odgojni i savjetodavni rad s učenicima;

j) vođenje propisane evidencije i administracije;

k) srodne poslove; vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti; sudjelovanje u obrazovnom istraživanju; organiziranje ekskurzija i izleta;

U toj su skupini zanimanja:

3312.11.6 vjeroučitelj

DODATAK:

3312.11.6 UČITELJ DUHOVNOSTI

PODVRSTA 332.

ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE

Odgojitelji predškolske djece organiziraju njegu i pouku za djecu predškolske dobi.

Ti poslovi obično uključuju: planiranje i organiziranje aktivnosti na način koji omogućuje njegu, razvoj govornih i misaonih sposobnosti, tjelesnih, duševnih i društvenih vještina djeteta. Ovi poslovi također mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.

Zanimanja ove podvrste su u skupini:

3320. Odgojitelji predškolske djece

3320. ODGOJITELJI PREDŠKOLSKE DJECE

Odgojitelji predškolske djece organiziraju njegu i pouku djece predškolske dobi.

Ti poslovi obično uključuju: planiranje i organiziranje aktivnosti na način koji omogućuje njegu, razvoj govornih i misaonih sposobnosti, tjelesnih, duševnih i društvenih vještina djeteta.

Ti poslovi uključuju:

a) planiranje, organiziranje i osmišljavanje aktivnosti koje potiču razvoj tjelesnih, duševnih i društvenih vještina djeteta;

b) osiguravanje uvjeta za njegu, odgoj, obrazovanje i zaštitu djece; osmišljavanje i osiguravanje optimalnih zdravstveno-higijenskih, pedagoških i estetskih uvjeta u prostorijama za boravak, igru, rad i odmor; suradnju u nabavci didaktičkog materijala i literature, izradu didaktičkih sredstava; Pripremu materijala, sredstava i lutaka za aktivnosti po izboru djece; izradu slika, aplikacija, modela, maski, lutaka; učenje stihova, priča, pjesama; tehničke pripreme za primjenu audio-vizuelnih sredstava i izradu kulisa za kazališne predstave;

c) njegu djece, presvlačenje, zadovoljavanje primarnih potreba za kretanjem, igrom i snom;

d) stvaranje vedroga odgojnog ozračja u dječjoj skupini; pristupanje djetetu s ljubavlju i povjerenjem;

e) razvoj osjećaja sigurnosti, prihvaćenosti, zadovoljstva, prirodne spontanosti i samopouzdanja u djeteta;

f) razvoj dječjeg govora kroz pričanje priča, igre uloga, pjevanje, spontane razgovore i dr.;

g) otkrivanje djece s posebno izraženim sposobnostima u suradnji s psihologom, pedagogom i roditeljima i odgovarajući pristup takvoj djeci;

h) otkrivanje djece s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvoju u suradnji sa stručnim timom i primjeren pristup takvoj djeci;

i) promatranje djece pri prijemu i za boravka u skupini s obzirom na njihovo opće zdravstveno stanje; uočavanje promjena u zdravstvenom stanju djeteta i obavještavanje zdravstvene ustanove i roditelja.

j) unapređivanje i razvijanje metoda odgojno-obrazovnog rada s predškolskom djecom;

k) vođenje propisane pedagoške dokumentacije;

l) srodne poslove;

a) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3320.11.6 odgojitelj predškolske djece

DODATAK:

3320.11.6 ODGOJITELJ U VRTIĆU, JASLICAMA

PODVRSTA 333.

STRUČNJACI ZA SPECIJALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu, mladež ili odrasle i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja.

Izrađuju prilagođene odgojno-obrazovne programe za skupine duševno ili tjelesno oštećenih osoba ili za one s teškoćama u učenju. Poučavaju jedan ili više predmeta, na primjer gluhih ili slijepih osoba uz upotrebu Brailleovog pisma i ostalih specijalnih metoda i postupaka. Vrednuju svoju uspješnost u poučavanju.

Zanimanja ove podvrste razvrstana su u skupinu:

3330. Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje

3330. STRUČNJACI ZA SPECIJALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Stručnjaci za specijalni odgoj i obrazovanje poučavaju tjelesno ili duševno oštećenu djecu, mladež ili odrasle i one koji imaju poteškoća u učenju na određenom stupnju obrazovanja.

Ti poslovi uključuju:

a) izradu ili prilagodbu odgojno-obrazovnih planova i programa prema mogućnostima specijalnih skupina duševno i tjelesno oštećenih osoba kao i onih s teškoćama u učenju;

b) poučavanje djece s oštećenjima vida; izradu reljefnih shema, crteža, dijagrama, maketa i planova; prilagodbu udžbenika, bilježnica, nastavnih listića i ostalog didaktičkog materijala na Brailleovom pismu; korekcijske vježbe radi ublažavanja i otklanjanja posljedica izazvanih oštećenjima vida; poučavanje Brailleovog pisma uz primjenu pomagala za slijepe i slabovidne; osposobljavanje slijepe i slabovidne djece za uspješno obavljanje svakodnevnih aktivnosti;

c) poučavanje djece s oštećenjima sluha; pripremu obrazovnih sredstava i pomagala potrebnih za rad s djecom s oštećenjima sluha; rehabilitaciju slušanja i govora te sustavni rad na govornom i slušnom napretku djeteta; produženi stručni tretman djece s oštećenjima sluha;

d) poučavanje duševno oštećene djece: izbor i izradu primjerenog odgojno-obrazovnog materijala; poučavanje prema prilagođenim metodičkim postupcima; praćenje napredovanja, vrednovanje i ocjenjivanje rezultata rada učenika; vrednovanje ostvarenja odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih programa;

e) pripremu poučavanja i poučavanje tjelesno invalidne djece; suradnju sa stručnim timom (psiholog, liječnik) na pronalaženju najprikladnijih metoda i načina rada s djecom s izrazito oštećenom motorikom i nerazvijenim govorom; poučavanje uz primjenu prilagođenih postupaka i pomagala za rad;

f) pripremu poučavanja i poučavanje djece poremećenog glasa i govora; pripremanje tehničkih sredstava i jezičnog materijala za individualni i grupni rad na korekciji govora; provođenje vježbi fonacije i respiratornih vježbi. Normaliziranje govornog ritma i tempa.

g) poticanje učenika u njihovu samopouzdanju; pomoć učenicima da upoznaju i prihvate metode koje će nadomjestiti ograničenja uzrokovana njihovim oštećenjem te pružanje osjećaja da su u tome uspješni;

h) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju; razmatranje zajedno s roditeljima i terapeutima je li postignut čvrst temelj za daljnji napredak;

i) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja;

j) održavanje sata razrednika te odgojni i savjetodavni rad s učenicima;

k) vođenje propisane evidencije i administracije;

l) srodne poslove;

m) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3330.11.6 nastavnik za osobe s oštećenjima vida

3330.12.6 nastavnik za osobe s oštećenjima sluha

3330.13.6 nastavnik za mentalno retardirane osobe

3330.14.6 nastavnik za tjelesno invalidne osobe

3330.15.6 nastavnik za osobe s poremećajima u ponašanju

PODVRSTA 334.

STRUKOVNI UČITELJI

Zanimanja strukovnih učitelja znatno se razlikuju od ostalih stručnjaka ove vrste.

Poslovi koje oni obavljaju obično se odnose na poučavanje praktičnim vještinama; na primjer, upravljanje zrakoplovom, motornim vozilom, upravljanje lokomotivom i pogonskim strojevima, strojevima za obrada drva, metala itd. Nadgled ostalih radnika može biti uključen.

Zanimanja ove podvrste su u skupini:

3340. Strukovni učitelji

3340. STRUKOVNI UČITELJI

Strukovni učitelji izvode praktičnu pouku u strukovnoj školi, tečaju za osposobljavanje i slično; sudjeluju u izradi izvedbenih planova i programa praktične pouke; pripremaju i izvode praktičnu pouku; vrednuju učeničke uradke, vrednuju svoju uspješnost u praktičnoj pouci, obavljaju druge odgojno-obrazovne poslove.

Ti poslovi uključuju:

a) planiranje odgojno-obrazovnih sadržaja za praktično poučavanje; izradu izvedbenog plana i programa praktičnog poučavanja;

b) pripremu praktičnog poučavanja na temelju izvedbenih nastavnih planova i programa; pisanje priprema s jasno postavljenim ciljevima, strukturom, sadržajem, planiranim aktivnostima učenika; pripremu odgovarajućeg didaktičkog materijala; prilagodbu sadržaja i metoda rada mogućnostima učenika; poticanje na dodatne oblike rada; povezivanje sa stručnjacima i poduzećima izvan škole;

c) provjeru i ocjenjivanje postignutih praktičnih znanja i vještina učenika; dobivanje povratnih informacija o uspješnosti poučavanja;

d) poticanje razvoja učenikove osobnosti; razvijanje spoznaje kod učenika da je ne samo biološko nego i društveno, duševno i duhovno biće;

e) ocjenjivanje učeničkih postignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovu napredovanju ili zaostajanju;

f) obavješćivanje roditelja o učeničkim postignućima te suradnju s roditeljima;

g) osvrt i prosudbu vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja;

h) održavanje sata razrednika; odgojni i savjetodavni rad s učenicima;

i) vođenje razredne evidencije i administracije i dr.;

j) srodne poslove;

k) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3340.01.6 strukovni učitelj klasičnoga baleta

3340.02.6 strukovni učitelj suvremenoga plesa i ritmike

3340.03.6 strukovni učitelj narodnih plesova i folklora

3340.04.6 strukovni učitelj u športu

3340.11.6 strukovni učitelj primarne obrade drva

3340.12.6 strukovni učitelj finalne obrade drva

3340.13.6 strukovni učitelj rudarstva

3340.14.6 strukovni učitelj crne metalurgije

3340.15.6 strukovni učitelj obojene metalurgije

3340.16.6 strukovni učitelj ručne obrade metala

3340.17.6 strukovni učitelj strojne obrade metala

3340.18.6 strukovni učitelj strojne energetike

3340.19.6 strukovni učitelj montaže strojeva

3340.20.6 strukovni učitelj održavanja strojeva

3340.21.6 strukovni učitelj rukovanja strojevima i uređajima

3340.22.6 strukovni učitelj zrakoplovne mehanike

3340.23.6 strukovni učitelj brodogradnje

3340.24.6 strukovni učitelj elektrotehnike

3340.25.6 strukovni učitelj telekomunikacija

3340.26.6 strukovni učitelj računalne tehnike

3340.27.6 strukovni učitelj kemijske tehnologije

3340.28.6 strukovni učitelj gumarske tehnologije

3340.29.6 strukovni učitelj plastičarske tehnologije

3340.30.6 strukovni učitelj staklarske tehnologije

3340.31.6 strukovni učitelj keramičarske tehnologije

3340.32.6 strukovni učitelj tehnologije papira

3340.33.6 strukovni učitelj grafičke tehnologije

3340.34.6 strukovni učitelj tekstilne tehnologije

3340.35.6 strukovni učitelj konfekcije

3340.36.6 strukovni učitelj prerade kože i krzna

3340.37.6 strukovni učitelj proizvodnje obuće i kožne galanterije

3340.38.6 strukovni učitelj visokogradnje

3340.39.6 strukovni učitelj niskogradnje

3340.40.6 strukovni učitelj završnih građevinskih radova

3340.41.6 strukovni učitelj hidrogradnje

3340.42.6 strukovni učitelj proizvodnje građevnoga materijala

3340.43.6 strukovni učitelj geodezije

3340.44.6 strukovni učitelj cestovnoga prometa

3340.45.6 strukovni učitelj prometa

3340.46.6 strukovni učitelj zračnoga prometa

3340.47.6 strukovni učitelj pomorskoga prometa

3340.48.6 strukovni učitelj riječnoga prometa

3340.49.6 strukovni učitelj PT prometa

3340.50.6 strukovni učitelj unutarnjega prometa

3340.51.6 strukovni učitelj zaštite na radu

3340.52.6 strukovni učitelj protupožarne zaštite

3340.53.6 strukovni učitelj za ekonomske poslove

3340.61.6 strukovni učitelj ratarstva i povrtlarstva

3340.62.6 strukovni učitelj stočarstva

3340.63.6 strukovni učitelj voćarstva i vinogradarstva

3340.64.6 strukovni učitelj prehrambene tehnologije

3340.65.6 strukovni učitelj poljoprivredne mehanizacije

3340.66.6 strukovni učitelj melioracije

3340.67.6 strukovni učitelj slastičarstva

3340.68.6 strukovni učitelj ugostiteljstva

3340.69.6 strukovni učitelj domaćinstva

3340.70.6 strukovni učitelj šumarstva

3340.80.6 strukovni učitelj njege bolesnika

3340.81.6 strukovni učitelj ginekološko-opstetričke njege

3340.82.6 strukovni učitelj preventivne zdravstvene tehnike

3340.83.6 strukovni učitelj zdravstvene laboratorijske tehnike

3340.84.6 strukovni učitelj kozmetologije

3340.85.6 strukovni učitelj fizioterapije

3340.86.6 strukovni učitelj zubne protetike

3340.87.6 strukovni učitelj veterinarstva

3340.88.6 strukovni učitelj farmaceutske laboratorijske tehnike

3340.91.6 strukovni učitelj

3340.92.4 suradnik u praktičnoj nastavi

DODATAK:

3340.04.6 INSTRUKTOR U ŠPORTU

3340.04.6 STRUKOVNI UČITELJ DJECE I MLADEŽI U ŠPORTU

3340.04.6 STRUKOVNI UČITELJ JEDRENJA NA DASCI

3340.04.6 STRUKOVNI UČITELJ PLIVANJA

3340.04.6 STRUKOVNI UČITELJ SKIJANJA

3340.04.6 STRUKOVNI UČITELJ SKIJANJA NA VODI

3340.04.6 STRUKOVNI UČITELJ TENISA

3340.16.6 INSTRUKTOR ZAVARIVANJA

3340.24.6 STRUKOVNI UČITELJ ELEKTROENERGETIKE

3340.24.6 STRUKOVNI UČITELJ ELEKTROMEHANIKE

3340.24.6 STRUKOVNI UČITELJ ELEKTRONIKE

3340.44.6 INSTRUKTOR VOŽNJE

3340.46.6 INSTRUKTOR ZA OBRADU PLANOVA LETA

3340.46.6 INSTRUKTOR OBLASNE KONTROLE LETA

3340.46.6 INSTRUKTOR AERODROMSKE KONTROLE LETA

3340.46.6 INSTRUKTOR ŽURNIH OBAVIJESTI KONTROLE LETA

3340.46.6 INSTRUKOR PILOTA ZRAKOPLOVA

3340.46.6 INSTRUKTOR PILOTA HELIKOPTERA

3340.46.6 INSTRUKTOR DOMAĆICA ZRAKOPLOVA

3340.53.6 INSTRUKTOR ZA POSLOVE OSIGURANJA

3340.91.6 NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE

VRSTA 34.

POSLOVNOORGANIZACIJSKI I SRODNI STRUČNJACI


Poslovno-organizacijski, društveno-humanistički, umjetnički i drugi srodni stručnjaci obavljaju tehničke poslove u praktičnoj primjeni znanja na područjima financiranja, prodaje, vođenja dijelova računovodstva, pravnih, statističkih i ostalih usluga, državnih aktivnosti u svezi s carinom, porezom, socijalnom skrbi, zapošljavanjem, izdavanjem isprava i dozvola, poslovima kriminalista, kao i zabavom, športom i religijom.

Poslovi koje obavljaju stručnjaci ove vrste obično uključuju: poslovanje vrijednosnim papirima, osiguranjem i vlasništvom; organiziranje putovanja; trgovinu tehničkom i ostalom robom na veliko; djelatnost kao procjenitelj i dražbovatelj; pružanje poslovnih usluga kao posrednik, posredovanje u zapošljavanju; rad u službama trgovačkog društva, u knjigovodstvu, pravnim, statističkim i ostalim uslugama; obavljanje državnih poslova koji se odnose na carinu, porez, socijalnu skrb i socijalni rad, posredovanje pri zapošljavanju, izdavanje isprava i dozvola i policijske službe; dizajniranje proizvoda, izradu unutrašnjih dekoracija; poslove u zabavi i športu; obavljanje nekih vjerskih poslova. Stručnjaci ove vrste mogu dobivati upute od članova i čelnika državnoupravnih organa, direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja su ove vrste u podvrstama:

341. Financijski i prodajni stručnjaci

342. Posrednički stručnjaci

343. Administrativnoposlovni stručnjaci

344. Službenici državne uprave

345. Kriminalisti, privatni detektivi i srodni stručnjaci

346. Stručnjaci za socijalni rad

347. Dizajneri, zabavljači i športaši

348. Ostali vjerski stručnjaci

PODVRSTA 341.

FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI

Financijski i prodajni stručnjaci kupuju i prodaju vrijednosne papire, devize, različite tipove osiguranja, nekretnine, usluge vezane za putovanja i ostale poslovne usluge, djeluju kao predstavnici trgovine na veliko ili kao kupci u ime društava i ustanova, procjenjuju vrijednost roba, nekretnina i ostale imovine te ih prodaju na dražbama.

Ti poslovi obično uključuju: analizu tržišnih trendova vrijednosnih papira, deviza, roba i nekretnina te kupnju i prodaju u ime klijenata ili u vlastito ime; savjetovanje i prodaju polica osiguranja; jamčenje pravilnog upisa prijenosa vrijednosnih papira i vlasništva nekretnina; organiziranje i savjetovanje o putovanjima koja se prodaju; prodaju raznih roba na veliko u ime proizvođača ili uvoznika, uključivši tehničke uređaje i opremu; kupnju roba i usluga u ime društava; procjenu vrijednosti roba, nekretnina i ostale imovine i prodaju na dražbama. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja ove podvrste su u skupinama:

3411. Posrednici vrijednosnim papirima

3412. Zastupnici osiguranja

3413. Posrednici nekretninama

3414. Organizatori putovanja i srodna zanimanja

3415. Komercijalisti u prodaji

3416. Nabavljači

3417. Procjenitelji i dražbovatelji

3419. Financijski i prodajni stručnjaci d.n.

3411. POSREDNICI VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

Ovlašteni posrednici za vrijednosne papire kupuju i prodaju vrijednosne papire (obveznice, dionice, založnice i ostale financijske dokumente), trguju s devizama u ime vlastite tvrtke ili za kupce na temelju punomoći te preporučuju transakcije klijentima ili rukovodstvu.

Ti poslovi uključuju:

a) pribavljanje informacija o financijskom stanju kupaca i trgovačkih društava u koje se namjerava ulagati;

b) analizu tržišnih trendova vrijednosnim papirima (obveznica, dionica, založnica i ostalih financijskih dokumenata), uključivši devize;

c) obavještavanje interesenata o uvjetima na tržištu i izgledima;

d) savjetovanje i sudjelovanje u pregovorima o rokovima iorganizaciji zajmova te plasiranju vrijednosnih papira na financijskom tržištu s ciljem povećanja kapitala klijenata;

3411. e) upis i prijenos kupovnih i prodajnih naloga za vrijednosne papire i za devize;

a) srodne poslove;

b) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3411.11.6 ovlašteni posrednik vrijednosnim papirima

3411.12.6 komercijalist za vrijednosne papire i novac

DODATAK:

3411.11.6 BURZOVNI BROKER

3411.11.6 BROKER

3411.12.6 DILER

3412. ZASTUPNICI OSIGURANJA

Zastupnici osiguranja savjetuju i prodaju novim ili stalnim klijentima životno osiguranje, osiguranje u slučaju nesreće, automobilsko, novčano, pomorsko i osiguranje protiv požara, životno osiguranje gdje se čitava uplata može vratiti uplatiocu pod ugovorenim uvjetima, ostale tipove osiguranja.

Ti poslovi uključuju:

a) pribavljanje obavijesti o stanju kupaca koje su nužne za određivanje tipa osiguranja i uvjeta;

b) pregovore s klijentima kako bi se odredila vrsta i stupanj rizika za koje se osiguranje daje, opseg osiguranja i uvjete plaćanja;

c) pregovore i zaključivanje ugovora reosiguranja;

d) savjetovanje i pregovore o rokovima te zaključivanje ugovora osiguranja za velike ili specijalne projekte, uređaje i rizike;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3412.11.6 zastupnik osiguranja

3412.12.6 zastupnik pomorskog osiguranja

3412.13.6 službenik u osiguranju

DODATAK:

3412.11.6 POSREDNIK OSIGURANJA

3412.11.6 REFERENT ZA OSIGURANJA U TRANSPORTU

3412.13.6 LIKVIDATOR ŠTETA U OSIGURANJU

3412.13.6 KONTROLOR LIKVIDACIJE ŠTETA

3412.13.6 KONTROLOR TARIFE U OSIGURANJU

3412.13.6 VODITELJ STROGE EVIDENCIJE U OSIGURANJU

3413. POSREDNICI NEKRETNINAMA

Posrednici nekretninama obavljaju pripreme za prodaju, kupnju, iznajmljivnje i uzimanje u zakup nekretnina, obično u ime klijenata i na temelju punomoći.

Ti poslovi uključuju:

a) pribavljanje informacija o nekretninama koje se prodaju ili daju u zakup, uvjetima njihovih vlasnika i potrebama potencijalnih kupaca ili zakupaca;

b) pokazivanje nekretnina koje se prodaju ili daju u zakup potencijalnim kupcima ili zakupcima i objašnjavanje uvjeta prodaje, iznajmljivanja ili zakupa;

c) pripremu potpisa ugovora o najmu ili prijenosu vlasničkih prava;

d) prikupljanje novca od najma ili zakupa u ime vlasnika i nadziranje imovine prije, za vrijeme i poslije zakupa;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3413.11.6 posrednik nekretninama

DODATAK:

3413.11.6 IZNAJMLJIVAČ POSLOVNOG PROSTORA

3414. ORGANIZATORI PUTOVANJA I SRODNA ZANIMANJA

Organizatori putovanja i srodna zanimanja izrađuju plan putovanja, određuju smještaj putnika te organiziraju prodaju aranžmana za poslovne ljude ili za odmor.

Ti poslovi uključuju:

a) pribavljanje informacija o dostupnosti, troškovima i prikladnosti različitih vrsti prijevoza i smještaja, utvrđivanje zahtjeva putnika i savjetovanje putnika o putničkim aranžmanima;

b) rezervaciju i potvrdu putničkih i hotelskih rezervacija, davanje karata i jamstvenica (vaučera) putnicima, te naplatu;

c) organiziranje grupnih aranžmana za poslovna putovanja ili putovanja za odmor i njihovu prodaju skupinama i pojedincima;

d) pomoć kupcima da dobiju potrebne potvrde i putne dokumente;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini ova zanimanja:

3414.11.6 organizator putovanja

3414.12.6 šef recepcije

3414.21.6 ekonomist turizma i ugostiteljstva

3414.31.6 komesar broda

3414.41.6 turistički animator

DODATAK:

3414.11.6 TUROPERATOR

3414.11.6 PUTNIČKI AGENT

3414.11.6 ORGANIZATOR IZLETA

3414.11.6 VODITELJ PRODAJNOG MJESTA

3414.11.6 VODITELJ TURISTIČKE POSLOVNICE

3414.41.6 VODITELJ ANIMACIJE I IZLETA

3415. KOMERCIJALISTI U PRODAJI

Komercijalisti prodaju raznu robu na veliko, uključujući uređaje, opremu i tehničke proizvode, te pružaju potrebne obavijesti.

Ti poslovi uključuju:

a) pribavljanje narudžbi i prodaju robe proizvodnim društvima, trgovačkim društvima koja prodaju robu na veliko, društvima koja prodaju robu na malo i ostalima, uključivši i prodaju putem kataloga;

b) prodaju tehničke opreme, ponudu i obavljanje sličnih usluga društvima ili pojedincima;

c) davanje općih i posebnih informacija potencijalnim kupcima o svojstvima opreme te demonstriranje njihove upotrebe;

d) bilježenje reakcija kupaca i zahtjeva prema proizvođaču;

e) provođenje tržnog reda na tržnicama;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3415.11.6 komercijalist

3415.12.6 komercijalist vanjske trgovine

3415.13.6 komercijalist unutarnje trgovine

3415.14.6 tehnički zastupnik trgovine

3415.15.6 voditelj poslovnice prodaje

3415.16.6 voditelj distributivnih poslova

3415.21.5 akviziter

3415.22.5 trgovački putnik

3415.23.5 poslovođa trgovine

3415.24.5 poslovođa skladišta

3415.25.6 voditelj skladišnog poslovanja

3415.31.6 tržni nadzornik

DODATAK:

3415.11.6 KOMERCIJALNI REFERENT

3415.11.6 REFERENT VELEPRODAJE

3415.11.6 VODITELJ TRŽNICA I SAJMIŠTA

3415.11.6 EKONOMIST TRGOVINE

3415.11.6 KOMERCIJALIST NABAVE I PRODAJE

3415.12.6 EKONOMIST VANJSKE TRGOVINE

3415.12.6 REFERENT IZVOZA I UVOZA

3415.13.6 EKONOMIST UNUTARNJE TRGOVINE

3415.14.6 ŠEF PREDSTAVNIŠTVA HŽ

3415.14.6 INŽENJER ZA TEHNIČKO-KOMERCIJALNE POSLOVE

3415.16.6 VIDEODISTRIBUTER

3415.16.6 AUDIODISTRIBUTER

3415.21.5 AKVIZITER OGLASA

3415.23.5 POSLOVOĐA PRODAVAONICE

3415.23.5 ADMINISTRATOR U PRODAVAONICI

3415.23.5 POSLOVOĐA DISKONTA

3415.24.5 POSLOVOĐA HLADNJAČE

3415.24.5 POSLOVOĐA SILOSA

3415.24.5 POSLOVOĐA RAZVRSTAVANJA OTPADA

3415.25.6 ŠEF SKLADIŠTA

3416. NABAVLJAČI

Nabavljači kupuju robu i usluge u ime proizvodnih, komercijalnih i ostalih društava i ustanova.

Ti poslovi uključuju:

a) pregovore i ugovaranje nabave opreme, sirovina i proizvoda te isporuka za industrijske pogone, državu i ostala društva te nabavu robe za preprodaju;

b) pribavljanje informacija o zahtjevima i zalihama, određivanje količina i kvalitete narudžbe, troškova, datuma isporuke i ostalih uvjeta ugovora;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3416.11.6 nabavljač

3416.12.6 voditelj poslovnice nabave

DODATAK:

3416.11.6 NABAVLJAČ U VELEPRODAJI

3416.11.6 NABAVLJAČ U MALOPRODAJI

3416.12.6 VODITELJ ODJELA NABAVE

3417. PROCJENITELJI I DRAŽBOVATELJI

Procjenitelji i dražbovatelji procjenjuju imovinu i različitu robu, procjenjuju štete u osiguranju. Na dražbama prodaju robu i imanja.

Ti poslovi uključuju:

a) utvrđivanje kvalitete ili vrijednosti sirovina, nekretnina, industrijskih uređaja, osobnog i obiteljskog vlasništva, umjetničkih djela, nakita i ostalih predmeta koji se nude na prodaju ili se osiguravaju;

b) procjenu veličine štete ili gubitaka te obveza osiguravajućih društava i osiguravatelja za gubitke pokrivene policama osiguranja;

c) prodaju putem dražbe različitih vrsta imovine, automobila, robe, živog inventara (stoke), umjetničkih predmeta, nakita i ostalih predmeta;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3417.11.6 procjenitelj umjetnina

3417.12.5 procjenitelj nakita

3417.13.6 procjenitelj osiguranja

3417.14.6 procjenitelj

3417.21.6 dražbovatelj

DODATAK:

3417.13.6 PROCJENITELJ ŠTETA NEŽIVOTNIH OSIGURANJA

3419. FINANCIJSKI I PRODAJNI STRUČNJACI D.N.

Ova skupina sadrži sva ostala zanimanja financijskih i prodajnih stručnjaka koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 341 (Financijski i prodajni stručnjaci).

Stručnjaci ove skupine obavljaju poslove vezane uz odobravanje kredita, korištenje kreditnih kartica, prodaju na lizing, pozajmljuju novac, sudjeluju u marketinškim poslovima, obavljaju ekonomske poslove u turizmu i ugostiteljstvu te u poljoprivredi.

U toj su skupini zanimanja:

3419.11.6 ekonomist marketinga

3419.12.6 ekonomist za kredite

3419.13.6 ekonomist za bankarstvo i osiguranje

3419.14.6 ekonomist za hoteljerstvo

3419.15.6 ekonomist za poljoprivredu

3419.21.6 posrednik prodaje na lizing

3419.22.6 pozajmljivač novca

DODATAK:

3419.13.6 REFERENT ZA OSOBNO BANKARSTVO

PODVRSTA 342.

POSREDNIČKI STRUČNJACI

Posrednički stručnjaci uspostavljaju nužne kontakte između kupaca i prodavača, kupuju i prodaju potrošnu robu, obavljaju carinske formalnosti, provjeravaju urednost dokumenata o osiguranju te uvozu i izvozu; dovode u vezu tražitelje zaposlenja sa slobodnim radnim mjestima prijavljenim zavodu za zapošljavanje, nalaze radnike za slobodna radna mjesta na temelju punomoći i prodaju razne druge vrste poslovnih usluga.

Ti poslovi obično uključuju: kupnju i prodaju potrošne robe; obavljanje carinskih formalnosti i provjeravanje urednosti isprava o osiguranju te uvozu i izvozu; dovođenje u vezu tražitelja zaposlenja sa slobodnim radnim mjestima prijavljenim zavodu za zapošljavanje i savjetovanje o programima stručnog osposobljavanja; nalaženje radnika za različita radna mjesta, i za projekte, na zahtjev trgovačkog društva ili ustanove; uspostavu poslovnih kontakata; prodaju poslovnih usluga kao što su npr. reklamiranje u sredstvima javnog priopćavanja, prijevoznih i sličnih usluga te davanje obavijesti o kreditima i ostalih poslovnih informacija; posredovanje pri ugovaranju nastupa zabavljača i umjetnika, kao i pri objavljivanju knjiga, izvođenju predstava te snimanju i prodaji glazbenih djela. Stručnjaci ove podvrste mogu dobivati upute od direktora ili znanstvenika i srodnih stručnjaka. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine:

3421. Trgovački posrednici

3422. Špediteri i otpremnici

3423. Posrednici pri zapošljavanju

3429. Poslovni posrednici d.n.

3421. TRGOVAČKI POSREDNICI

Trgovački posrednici kupuju i prodaju potrošnu robu, na dražbama na licu mjesta ili za naknadnu isporuku.

Ti poslovi uključuju:

a) uspostavu kontakta između kupaca i prodavača roba;

b) razmatranje kupovnih i prodajnih zahtjeva klijenata i savjetovanje u skladu s tim;

c) pripremu izdavanja licitacijskih kataloga, određivanje rezervnih cijena, posjećivanje dražbi s prodajom na licu mjesta ili za naknadnu isporuku;

d) pregovore o kupnji ili prodaji onih roba koje nisu prodane na dražbi;

e) pribavljanje prostora za terete te određivanje i prikupljanje vozarina za terete klijenata;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3421.11.6 trgovački posrednik

3421.21.6 brodarski broker

DODATAK:

3421.11.6 POSREDNIK ZA ROBE

3421.11.6 MEŠETAR

3421.21.6 SAMOSTALNI BRODARSKI BROKER

3422. ŠPEDITERI I OTPREMNICI

Špediteri organiziraju dopremu, otpremu i skladištenje robe u međunarodnom prometu, obavljaju carinske formalnosti u uvozu, izvozu i provozu robe, pomažu uvozno-izvoznim tvrtkama u sklapanju kupoprodajnih ugovora, osiguravaju robu na zahtjev komitenata, obavljaju posebne i druge poslove za komitenta.

Ti poslovi uključuju:

a) pomoć u sklapanju kupoprodajnih ugovora;

b) odabir najpovoljnijega prijevoznog puta, sredstva i načina prijevoza;

c) obavljanje tarifnih poslova, izračunavanje cijena prijevoza;

d) pribavljanje prijevoznih sredstava (kamiona, vagona, kontejnera i drugo);

e) obavljanje poslova za osiguranje i reosiguranje robe u prijevozu;

f) ispostavljanje i popunjavanje prijevoznih isprava i skladišnica;

g) izdavanje i popunjavanje isprava FIATA;

h) popunjavanje carinskih deklaracija i postupke pri carinjenju i ostalih carinskih formalnosti pri uvozu, izvozu i provozu;

i) organiziranje kontrole kakvoće i količine robe, uzimanje uzoraka i obavljanje drugih posebnih poslova;

j) srodne poslove;

k) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3422.11.6 tarifer

3422.12.6 špediterski carinski deklarant

3422.13.6 službenik zbirnog prometa

3422.14.6 transportni agent

3422.15.6 pomorski agent

3422.16.6 špediter

DODATAK:

3422.12.6 VANJSKI CARINSKI DEKLARANT

3422.12.6 CARINSKI OTPREMNIK

3422.12.6 CARINSKI POSREDNIK

3422.15.6 SAMOSTALNI REFERENT OTPREME BRODOVA

3422.16.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE

3422.16.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK UVOZA

3422.16.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK IZVOZA

3422.16.6 SAJAMSKI ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK

3422.16.6 ŠPEDITERSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE POSLOVE

3423. POSREDNICI PRI ZAPOŠLJAVANJU

Savjetodavci pri zapošljavanju i posrednici za pribavljanje radne snage posreduju između osoba koje traže zaposlenje i poslodavaca.

Ti poslovi uključuju:

a) stručni odabir radnika prema uvjetima koje treba ispunjavati iz prijave o potrebi za radnicima; upućivanje radnika poslodavcu;

b) dogovor savjetodavca ili posrednika za zapošljavanje s poslodavcem oko izmjene uvjeta u prijavi, broju osoba koje se upućuju poslodavcu i slično;

c) davanje obavijesti nezaposlenim osobama o mogućnostima stručnog osposobljavanja te o ostalim pravima koje proizlaze iz nezaposlenosti i slično;

d) potpisivanje ugovora o radu sa zaposlenikom;

e) vođenje evidencija propisanih u zapošljavanju;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3423.11.6 savjetodavac pri zapošljavanju

3423.12.6 posrednik pri zapošljavanju

DODATAK:

3423.11.6 POSREDNIK ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

3423.12.6 AGENT ZA ZAPOŠLJAVANJE

3429. POSLOVNI POSREDNICI D.N.

Ova skupina sadrži ostala zanimanja poslovnih posrednika koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 342. (Posrednički stručnjaci).

Ovdje bi se, na primjer, trebali razvrstati oni posrednici koji uspostavljaju poslovne kontakte, prodaju poslovne usluge poput reklamiranja u sredstvima javnog priopćavanja, prijevoznih i sličnih usluga, davanja informacija o kreditima i ostalih poslovnih informacija, posreduju pri sklapanju ugovora o nastupima športaša, zabavljača i umjetnika, kao i o objavljivanju knjiga, pripremi i izvođenju predstava te snimanju, izvođenju i prodaji glazbenih djela.

U tom slučaju ti poslovi obuhvaćaju:

a) pribavljanje informacija o uslugama koje se prodaju i potrebama potencijalnih kupaca;

b) pregovore o ugovorima u ime prodavača ili kupaca i objašnjavanje klijentima uvjete prodaje i plaćanja;

c) potpis sporazuma u ime prodavača ili kupaca i osiguravanje da se ugovor poštuje;

d) provjeru je li prodana poslovna usluga pristupačna kupcu u dogovorenu obliku i u dogovorenu vremenu;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3429.11.6 posrednik za umjetnike

3429.12.6 posrednik za športaše

3429.13.6 posrednik komisijske prodaje

3429.14.6 posrednik informacija

3429.15.6 posrednik za kredite

3429.16.6 ženidbeni posrednik

3429.17.6 posrednik za izložbene prostore

DODATAK:

3429.11.6 IMPRESARIO

3429.11.6 AUTORSKI AGENT

3429.11.6 UMJETNIČKI AGENT

3429.11.6 CASTING DIRECTOR

3429.12.6 ŠPORTSKI MENADŽER

PODVRSTA 343.

ADMINISTRATIVNOPOSLOVNI STRUČNJACI

Administrativnoposlovni stručnjaci ostvaruju i podržavaju komunikacijske, dokumentacijske i internoupravljačke komunikacijske aktivnosti neke organizacijske jedinice i organiziraju kolanje informacija između različitih organizacijskih jedinica.

Ti poslovi uključuju: ostvarivanje i podržavanje komunikacijskih, dokumentacijskih i internih koordinacijskih aktivnosti neke organizacijske jedinice radi pomoći direktoru ili voditelju te jedinice i ostalom rukovodnom osoblju; vođenje zapisnika sa sastanka i bilješki o poslovanju; proučavanje i sažimanje zakona, propisa i drugih dokumenata; vođenje kompletne evidencije i izradu izvješća o financijskim transakcijama; prikupljanje, obrađivanje i prezentiranje matematičkih, statističkih i aktuarskih podataka. Osobe obuhvaćene ovom podvrstom zanimanja, u pravilu rade po nalogu i uputama direktora ili stručnjaka iz roda 2.

Ova podvrsta ima skupine zanimanja:

3431. Poslovni tajnici

3432. Pravni i srodni poslovni stručnjaci

3433. Ekonomisti i voditelji dijelova računovodstva

3434. Statističko-matematički stručnjaci

3431. POSLOVNI TAJNICI

Poslovni tajnici ostvaruju i podržavaju komunikacijske, dokumentacijske i interne koordinacijske aktivnosti neke organizacijske jedinice sa svrhom pomaganja direktoru te jedinice i ostalom rukovodnom osoblju; vode zapisnike i bilješke o poslovanju.

Ti poslovi uključuju:

a) koncipiranje administrativne korespodencije i službenih bilješki;

b) prikupljanje informacija, predlaganje i nadziranje rokova i sastanaka;

c) izbor zahtjeva za sastanke, planiranje i organiziranje sastanaka i putovanja voditelja organizacijske jedinice i ostalog rukovodnog osoblja;

d) pomoć u pripremi proračuna, nadziranje izdataka, skiciranje ugovora i zahtjeva za nabavke;

e) pomoć voditelju organizacijske jedinice i ostalom rukovodnom osoblju u administrativnim ili organizacijskim pitanjima;

f) pomoć voditelju organizacijske jedinice u organiziranju i pružanju gostoprimstva vanjskim posjetiteljima ili članovima rukovodnog osoblja;

g) vode zapisnike o radu skupština, skupova, sudova i slično pomoću stenografije ili s drugim pomagalima;

h) pisanje poslovnih i stručnih pisama i ostale korespondencije i odgovaranje na nju;

i) obavljanje srodnih poslova;

j) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3431.11.6 poslovni tajnik

DODATAK:

3431.11.6 ADMINISTRATIVNI TAJNIK, PRISTAV II. VRSTE ZVANJA

3431.11.6 TAJNIK ŠKOLE, OSNOVNE, SREDNJE

3432. PRAVNI I SRODNI POSLOVNI STRUČNJACI

Pravni i srodni poslovni stručnjaci pomažu direktorima i pravnim stručnjacima (podvrsta 242) te ostalim stručnjacima u vezi pravnih pitanja, uključujući i ona koja se odnose na osiguranja, odobravanje zajmova i ostalih financijskih transakcija.

Ti poslovi uključuju:

a) proučavanje ili dogovor za proučavanje zakona, propisa, pravnih spisa i relevantnih dokumenata;

b) pripremu dokumenata koji sažimaju pravna stanovišta ili određivanje uvjeta pod kojima se daju zajmovi ili ugovaraju osiguranja;

c) savjetovanje klijenata i agenata o pravnim i tehničkim pitanjima koja se odnose na njihove slučajeve;

d) pripremu dokumenata koji se odnose na prijenos nekretnina, dionica i ostalih pitanja koja zahtijevaju formalnu registraciju;

e) provjeru valjanosti dokumenata i njihovo prosljeđivanje registru dioničara kompanije;

f) obavljanje srodnih poslova;

g) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3432.11.6 upravni pravnik

DODATAK:

3432.11.6 VIŠI UPRAVNI REFERENT

3432.11.6 PRISTAV II. VRSTE ZVANJA, PRAVNA SLUŽBA

3432.11.6 VIŠI ZEMLJIŠNOKNJIŽNI REFERENT

3432.11.6 PRAVNIK

3433. EKONOMISTI I VODITELJI DIJELOVA RAČUNOVODSTVA

Ekonomisti i voditelji dijelova računovodstva izrađuju kompletna izvješća o financijskim transakcijama, potvrđuju točnost isprava i izvješća koja se odnose na takve transakcije, samostalno organiziraju i vode pojedine cjeline računovodstvenih poslova trgovačkog društva uz primjenu međunarodnih normi i zakonskih propisa.

Ti poslovi uključuju:

a) vođenje izrade izvješća o svim materijalno-financijskim promjenama i transakcijama u trgovačkom društvu u skladu s računovodstvenim politikama, uz nadzor računovodstvenih stručnjaka;

b) pripremu financijskih izvješća za određena razdoblja;

c) pripremu izvješća o poreznim obvezama;

d) potvrđivanje točnosti dokumenata i izvješća koja se odnose na sva plaćanja, ostale transakcije kao i promjene na materijalnoj imovini u trgovačkom društvu;

e) primjenu znanja o načelima knjigovodstva, kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3433.11.6 ekonomist računovodstva i financija

3433.12.6 ekonomist za kalkulacije

3433.13.6 kontrolor internog poslovanja

3433.21.6 knjigovođa bilancist

3433.22.6 voditelj analitičkog knjigovodstva

3433.23.6 voditelj analitičkofinancijskih poslova

3433.31.6 ekonomist

DODATAK:

3433.11.6 KONTROLOR UPLATE DOPRINOSA

3433.13.6 REFERENT ZA KONTROLU CIJENA

3433.22.6 VODITELJ MATERIJALNOG KNJIGOVODSTVA

3433.22.6 VODITELJ LIKVIDATURE

3433.22.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA TROŠKOVA

3433.22.6 VODITELJ OBRAČUNA POREZA

3433.22.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA ZALIHA VLASTITE ROBE

3433.22.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA PRODAVAONICA

3433.22.6 VODITELJ KALKULACIJA

3433.22.6 VODITELJ OBRAČUNA PLAĆA

3433.22.6 VODITELJ KNJIGOVODSTVA DUGOTRAJNE IMOVINE

3433.23.6 VODITELJ POSLOVA PLATNOG PROMETA

3433.23.6 VODITELJ DEVIZNIH POSLOVA

3433.23.6 VODITELJ KREDITNIH POSLOVA

3433.23.6 VODITELJ POSLOVA ULAGANJA

3433.23.6 VODITELJ LIKVIDATURE GOTOVINSKOG PROMETA

3433.31.6 EKONOMSKI SURADNIK

3434. STATISTIČKO-MATEMATIČKI STRUČNJACI

Statističko-matematički stručnjaci pomažu u planiranju prikupljanja, obradi i prezentiranju matematičkih, statističkih i aktuarskih podataka i u obavljanju tih operacija, obično pod vodstvom diplomiranih matematičara (2121) i diplomiranih statističara (2122).

Ti poslovi uključuju:

a) pomoć u planiranju i izračunavanju matematičkih, statističkih i aktuarskih pokazatelja te srodnih kalkulacija;

b) pripremu detaljnih procjena količine i troškova materijala i ljudskog rada potrebnih za statistička istraživanja, popis stanovništva i slična istraživanja;

c) tehničke poslove vezane uz ustanovljavanje, održavanje i korištenje registara i planova uzoraka za popis stanovništva i ostala statistička istraživanja;

d) tehničke poslove vezane uz prikupljanje podataka i kontrolu kvalitete postupaka kod popisa stanovništva i ostalih istraživanja;

e) primjenu standardnih računalnih programa za izračunavanje matematičkih, aktuarskih i statističkih pokazatelja i srodnih kalkulacija;

f) pripremu matematičkih, aktuarskih i statističkih pokazatelja i ostalih rezultata za grafički ili tabelarni prikaz odnosno objavljivanje;

g) primjenu znanja o matematičkim, aktuarskim i statističkim metodama izračunavanja pokazatelja, srodnim načelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi u radu;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3434.11.6 statističar

DODATAK:

3434.11.6 VODITELJ STATISTIČKOG PODODSJEKA

3434.11.6 STATISTIČAR, PRISTAV II. VRSTE ZVANJA

3434.11.6 VIŠI STATISTIČAR

3434.11.6 VIŠI STRUČNI REFERENT, STATISTIČAR VODITELJ

3434.11.6 INŽENJER STATISTIKE

3434.11.6 ANALITIČAR-STATISTIČAR

PODVRSTA 344.

SLUŽBENICI DRŽAVNE UPRAVE

Službenici državne uprave obuhvaćeni ovom podvrstom osiguravaju provođenje i primjenjuju relevantne zakone, pravila i propise koji se odnose na državnu granicu, poreze, socijalnu skrb i slične aktivnosti. Propisuju ili ispituju zahtjeve za dozvole i odobrenja u vezi s putovanjima, uvozom i izvozom roba, osnivanjem tvrtki, podizanjem građevina i ostalim aktivnostima fizičkih i pravnih osoba ovisno o propisima.

Ti poslovi uključuju: ophodnje na državnoj granici i provjeru osoba i vozila, putničkih i transportnih dokumenata i robe na graničnim prijelazima, kako bi se osiguralo poštivanje relevantnih zakona i propisa; ispitivanje prijava poreza na dohodak ili dobit koji plaćaju fizičke ili pravne osobe; ispitivanje i odlučivanje o zahtjevima za socijalnu potporu; ispitivanje i odlučivanje o zahtjevima za odobrenja i dozvole koje su nužne za putovanja, uvoz i izvoz robe, podizanje i uporabu građevina, osnivanje tvrtki i poduzimanje ostalih aktivnosti koje ovise o propisima. Osobe obuhvaćene ovom podvrstom zanimanja rade pod nadzorom i po uputama čelnika državne uprave (podvrsta 112), direktora (122 i 123), stručnjaka državne uprave (podvrsta 247) i ostalih stručnjaka državne uprave.

U toj su podvrsti skupine zanimanja:

3441. Carinici

3442. Poreznici

3443. Državni službenici za socijalnu skrb

3444. Upravni službenici za dozvole i isprave

3445. Matičari

3449. Državni službenici d.n.

3441. CARINICI

Carinici kontroliraju osobe i vozila koji prelaze državnu granicu i pri tome osiguravaju primjenu odgovarajućih propisa i pravila. Poslove u pravilu obavljaju prema uputama i nadzorom odgovarajućih stručnjaka državne uprave iz roda 2.

Ti poslovi uključuju:

a) ophodnje državnom kopnenom i vodenom granicom radi zaustavljanja osoba koje ilegalno ulaze i izlaze iz zemlje ili sprečavanja ilegalnog uvoza i izvoza valute i roba;

b) provjeru putničkih dokumenata osoba na graničnim prijelazima kako bi se ustanovilo posjeduju li nužne dozvole i potvrde;

c) provjeru prtljage osoba na graničnom prijelazu kako bi se ustanovilo poštuju li se odgovarajući propisi i pravila vezana za uvoz ili izvoz roba i valuta;

d) provjeru putnih dokumenata i tereta vozila koja prelaze granični prijelaz kako bi se osiguralo pridržavanje odgovarajućih pravila i propisa koja se odnose na robe u tranzitu te uvoz ili izvoz roba i provjeru jesu li plaćene sve potrebne pristojbe;

e) svjedočenje pred nadležnim tijelima o okolnostima i rezultatima provedenih istraga, kada je to nužno;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3441.11.6 carinik

3441.12.4 carinski službenik

DODATAK:

3441.11.6 CARINIK - VODITELJ SMJENE U ISPOSTAVI

3441.11.6 CARINIK II. VRSTE ZVANJA, PRISTAV

3441.12.4 CARINIK III. VRSTE ZVANJA, PRISTAV

3442. POREZNICI

Poreznici ispituju porezne prijave, kupoprodajne ugovore, propisane knjige poslovanja i druge dokumente, kako bi utvrdili vrstu i iznos poreza, trošarina, taksi, pristojbi i ostalih davanja koje trebaju uplaćivati pojedinci i tvrtke, a o izuzetnim i važnim slučajevima izvješćuju nadređene, po čijim uputama i pod čijim nadzorom rade.

Ti poslovi uključuju:

a) savjetovanje pravnih i fizičkih osoba o pravilnom shvaćanju zakona, propisa i pravila vezanih za utvrđivanje i plaćanje poreza, pristojbi i drugih propisanih davanja te o pravima i obvezama građana;

b) ispitivanje prijava poreza, kupoprodajnih ugovora i ostalih relevantnih dokumenata kako bi utvrdili vrstu i iznos poreza, pristojbi i drugih vrsta davanja koje se moraju uplatiti;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3442.11.6 poreznik

3442.12.4 porezni službenik

DODATAK:

3442.11.6 VODITELJ ODJELJKA U ISPOSTAVI POREZNE UPRAVE II.

VRSTE ZVANJA

3442.11.6 INSPEKTOR U ISPOSTAVI POREZNE UPRAVE II. VRSTE

ZVANJA

3442.11.6 POREZNIK, PRISTAV II. VRSTE ZVANJA

3443. DRŽAVNI SLUŽBENICI ZA SOCIJALNU SKRB

Državni službenici za socijalnu skrb ispituju i rješavaju zahtjeve za socijalnu potporu, u novcu ili u naturi, i druge oblike propisanih pomoći kako bi utvrdili prikladnost i količinu pomoći te izvješćuju nadležne institucije o posebnim i važnim slučajevima.

Ti poslovi uključuju:

a) savjetovanje pojedinaca, ustanova i organizacija o pravima i obvezama građana, o pravilnom shvaćanju zakona, propisa i pravila socijalne skrbi te određivanje i isplatu novčane pomoći;

b) ispitivanje zahtjeva i drugih dokumenata kako bi se utvrdile vrste i količina pomoći koju pojedinci trebaju dobiti te donošenje rješenja za ostvarivanje te pomoći;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3443.11.6 socijalni radnik za ostvarivanje prava

DODATAK:

3443.11.6 SOCIJALNI RADNIK ZA ZAHTJEVE O SKRBI

3444. UPRAVNI SLUŽBENICI ZA DOZVOLE I ISPRAVE

Upravni službenici za izdavanje dozvola, odobrenja, uvjerenja, isprava i sl. ispituju podnijete zahtjeve, npr. za uvoz ili izvoz roba, osnivanje ustanove, udruge i sl. (ako nije u nadležnosti trgovačkog suda), građenje i upotrebu zgrada i drugih građevina, dobivanje putovnica, osobnih iskaznica, vozačkih dozvola itd. Utvrđuju jesu li ispunjeni uvjeti za odobrenje podnijetih zahtjeva, jesu li ispunjeni i specifični uvjeti, zahtjevi potkrijepljeni potrebnim prilozima itd. O iznimnim i važnim slučajevima izvješćuju nadređene, po čijim uputama i nadzorom rade.

Ti poslovi uključuju:

a) savjetovanje tražitelja o sadržaju zakona i propisa koji se odnose na određenu vrstu dozvole (odobrenja, isprave i sl.) koja se traži i uvjetima vezanim uz odobravanje te o pravima i obvezama građanina;

b) ispitivanje podnesenih zahtjeva, priloženih relevantnih dokumenata te odlučivanje može li se tražena dozvola izdati i pod kojim uvjetima;

c) ispitivanje zahtjeva za izdavanjem putovnica i drugih osobnih dokumenata i njihovo odobravanje;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3444.11.6 upravni službenik za dozvole

3444.12.6 upravni službenik za isprave

DODATAK:

3444.11.6 SLUŽBENIK ZA DOZVOLE UVOZA-IZVOZA

3444.11.6 SLUŽBENIK ZA GRAĐEVINSKE DOZVOLE

3444.11.6 SLUŽBENIK ZA UPORABNE DOZVOLE

3444.11.6 SLUŽBENIK ZA LOKACIJSKE DOZVOLE

3444.12.6 SLUŽBENIK ZA PUTOVNICE, OSOBNE ISKAZNICE, VOZAČKE DOZVOLE

3444.12.6 REFERENT ZA IZDAVANJE POMORSKIH KNJIŽICA

3445. MATIČARI

Matičari vode evidenciju građanskih stanja za određeni matični ured. Temeljem Zakona o državnim maticama vode knjige, državne matice, o rođenju, smrti i sklopljenom braku. Navedeni se događaji upisuju u matice matičnog ureda gdje su se dogodili.

Ti poslovi uključuju:

a) vođenje državnih matica rođenja, smrti i sklopljenih brakova za pojedini matični ured;

b) izdavanje isprava prema stanju u državnim maticama;

c) pripreme za sklapanje braka;

d) razmjenu podataka s ostalim matičnim uredima;

e) izvještavanje o upisima u državne matice;

f) srodne poslove.

g) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3445.11.6 voditelj matičnog ureda

3445.21.4 matičar

DODATAK:

3445.11.6 STARIJI MATIČAR, II. VRSTE ZVANJA

3445.11.6 MATIČAR, II. VRSTE ZVANJA

3445.21.4 STARIJI MATIČAR III. VRSTE ZVANJA

3445.21.4 MATIČAR III. VRSTE ZVANJA

3445.21.4 MLAĐI MATIČAR III. VRSTE ZVANJA

3449. DRŽAVNI SLUŽBENICI D.N.

U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja za koje se iz odgovora može sa sigurnošću zaključiti da se radi o državnoj službi i o II. vrsti zvanja, a nedostaju podatci o konkretnom poslu, prema kojem bi mogli biti razvrstani u odgovarajuću skupinu.

U toj su skupini zanimanja:

3449.01.6 voditelj ispostave II. vrste zvanja

3449.02.6 voditelj odjeljka II. vrste zvanja

3449.03.6 predstojnik pododsjeka II. vrste zvanja

3449.11.6 pristav II. vrste zvanja p.n.

3449.12.6 namještenik II. vrste zvanja p.n.

3449.21.6 inspektor II. vrste zvanja p.n.

DODATAK:

3449.02.6 VODITELJ ODJELJKA U ŽUPANIJSKOM UREDU II. VRSTE ZVANJA

3449.03.6 PREDSTOJNIK PODODSJEKA U ŽUPANIJSKOM UREDU II. VRSTE

3449.11.6 MLAĐI PRISTAV II. VRSTE ZVANJA

3449.11.6 STARIJI PRISTAV II. VRSTE ZVANJA

3449.21.6 INSPEKTOR FINANCIJSKE POLICIJE II. VRSTE ZVANJA

PODVRSTA 345.

KRIMINALISTI, PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI

Kriminalisti, privatni detektivi i srodni stručnjaci istražuju počinjena kaznena djela i nastoje dobiti obavijsti o osobama i institucijama koje mogu pomoći u prevenciji kriminala.

Ti poslovi obično uključuju: istraživanje činjenica i okolnosti koje se odnose na počinjena kaznena djela radi otkrivanja počinitelja; prikupljanje obavijesti o osobama i institucijama, obično s ciljem prevencije nedopustivoga ponašanja; ispitivanje sumnjivog ponašanja; uhićenja po nalogu ili u sklopu nadležnosti; čuvanje osoba lišenih slobode i svjedočenje na sudu. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad suradnicima.

Zanimanja ove podvrste su u skupini:

3450. Kriminalisti, privatni detektivi i srodni stručnjaci

3450. KRIMINALISTI, PRIVATNI DETEKTIVI I SRODNI STRUČNJACI

Kriminalisti, privatni detektivi i stručnjaci srodnih zanimanja istražuju činjenice i okolnosti koje se odnose na počinjena kaznena djela i prikupljaju informacije koje nisu lako dostupne ili očite a vezane su uz institucije ili okolnosti i ponašanja osoba, uglavnom s ciljem sprečavanja kaznenih djela.

Ti poslovi uključuju:

a) uspostavu kontakta i nalaženje izvora informacija o planiranim ili počinjenim kaznenim djelima, s ciljem sprečavanja takvih djela ili otkrivanja počinitelja;

b) istragu događaja i okolnosti za koje se sumnja da su po svojoj prirodi kriminalna, prikupljanje dokaza i otkrivanje počinitelja;

c) uspostavu kontakta i nalaženje izvora obavijesti koje nisu lako dostupne ili očite, a vezane su za institucije, okolnosti ili ponašanja osoba, uglavnom s ciljem sprečavanja kaznenih djela;

d) istraživanje mogućih slučajeva krađe roba, novca ili informacija iz trgovačkih društava te drugih mogućih slučajeva protuzakonitog ponašanja kupaca ili zaposlenih osoba;

e) istraživanje institucija, ostalih okolnosti i ponašanja osoba u ime nadležnih tijela ili klijenata;

f) uhićenje ili pomaganje pri uhićenju, po nalogu ili u okviru nadležnosti;

g) svjedočenje na sudu i izvještavanje nadležnih osoba ili klijenata o okolnostima i rezultatima istrage;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3450.11.6 kriminalist

3450.21.6 voditelj zaštitarskih poslova

3450.22.6 privatni detektiv

DODATAK:

3450.21.6 VODITELJ SIGURNOSTI FTZ I PDZ

3450.21.6 ŠEF SIGURNOSTI

3450.21.6 REFERENT ZA TEHNIČKU ZAŠTITU

PODVRSTA 346.

SOCIJALNI RADNICI

Socijalni radnici upućuju korisnike u rješavanju socijalnih i sličnih problema kako bi sami pronašli i iskoristili mogućnosti u prevladavanju poteškoća te postigli pozitivne ciljeve.

Ti poslovi obično uključuju: pomoć osobama i obiteljima u osobnim i socijalnim problemima; rad na sprečavanju širenja delikvencije i rehabilitaciji pomoću organiziranja i nadziranja socijalnih aktivnosti pojedinaca ili skupina; pomoć osobama s razvojnim i drugim teškoćama da dobiju odgovarajuću skrb i poboljšaju svoje sposobnosti kako bi mogli djelovati u društvu.

Zanimanja su ove podvrste u skupini:

3460. Socijalni radnici

3460. SOCIJALNI RADNICI

Socijalni radnici upućuju korisnike u rješavanje socijalnih i sličnih problema kako bi sami pronašli i iskoristili mogućnosti u prevladavanju poteškoća te postigli pozitivne ciljeve.

Ti poslovi uključuju:

a) pomoć osobama i obiteljima s osobnim i socijalnim problemima;

b) prikupljanje obavijesti važnih za zadovoljavanje potreba korisnika i savjetovanje o njihovim pravima i obvezama;

c) analizu obiteljskih i drugih prilika korisnika i objašnjavanje i planiranje mogućih pristupa u rješavanju problema;

d) prikupljanje podataka i izradu izvješća o pojedinim slučajevima za potrebe sudova i ostalih pravnih postupaka;

e) planiranje, ocjenjivanje, unapređivanje i razvijanje usluga socijalne skrbi;

f) sprečavanje širenja delikvencije i ovisnosti te rehabilitaciju delikvenata pomoću organiziranja i nadziranja socijalnih, rekreacijskih i obrazovnih aktivnosti u omladinskim klubovima, općinskim centrima i sličnim organizacijama ili na neki drugi način;

g) pomoć osobama s teškoćama u tjelesnom i duševnom razvitku da dobiju odgovarajuću skrb i poboljšaju svoje sposobnosti kako bi mogli djelovati u društvu prema svojim sposobnostima;

h) otkrivanje djece bez primjerene roditeljske skrbi i poduzimanje mjera radi njihova zbrinjavanja;

i) planiranje, organiziranje i pružanje pomoći u kući te drugih oblika pomoći starijim osobama;

j) srodne poslove;

k) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3460.11.6 socijalni radnik u centru

3460.12.6 socijalni radnik u domu

3460.13.6 socijalni radnik u obrazovanju

3460.14.6 socijalni radnik u zdravstvu

3460.15.6 socijalni radnik u pravosuđu

3460.16.6 socijalni radnik

DODATAK:

3460.12.6 SOCIJALNI RADNIK STARIJIH OSOBA

3460.12.6 SOCIJALNI RADNIK HENDIKEPIRANIH OSOBA

3460.16.6 SOCIJALNI RADNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA

PODVRSTA 347.

DIZAJNERI, ZABAVLJAČI I ŠPORTAŠI

Kulturno-umjetnički, zabavni i športsko-rekreacijski stručnjaci oblikuju proizvode i dekoriraju interijere, čitaju informacije preko radija i televizije, zabavljaju publiku izvođenjem zabavnih i uzbudljivih predstava na pozornici, ulici ili u cirkusu, sudjeluju u športskim natjecanjima te poučavaju i usmjeravaju one koji se bave takvom djelatnošću.

Ti poslovi obično uključuju: oblikovanje proizvoda, izradu planova unutrašnjih dekoracija; informiranje preko radija i televizije; zabavljanje publike nastupom na pozornici ili na ulici; izvođenje zabavnih šala, trikova te teških i spektakularnih akrobacija; sudjelovanje na športskim natjecanjima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

3471. Dizajneri, dekorateri i aranžeri

3472. Radijski, televizijski i ostali spikeri

3473. Pjevači, glazbenici zabavne i narodne glazbe te srodna zanimanja

3474. Mađioničari, komičari i srodna zanimanja

3475. Športaši i srodna zanimanja

3476. Viši arhivski službenici

3477. Knjižničari

3471. DIZAJNERI, DEKORATERI I ARANŽERI

Dizajneri, dekorateri i aranžeri primjenjuju umjetničke tehnike u dizajniranju, dekoriranju i reklamiranju.

Ti poslovi uključuju:

a) oblikovanje industrijskih i komercijalnih proizvoda, uključujući nove vrste i modele odjeće i potrepština usklađivanje estetskih mjerila s tehničkim i ostalim zahtjevima;

b) izradu planova unutrašnjih dekoracija i uređenja stanova, kuća, javnih zgrada, brodova i ostalih prostora;

c) dizajniranje rekvizita glumaca i bojanje kulisa na pozornici;

d) tetoviranje dekorativnih uzoraka na koži klijenata;

e) aranžiranje izloga i izložbenih prostora;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3471.11.6 dizajner tekstila i odjeće

3471.12.6 modelar odjeće

3471.13.6 konstruktor odjeće

3471.14.4 dizajner kože

3471.15.4 dizajner obuće i kožne galanterije

3471.16.4 modelar i konstruktor obuće

3471.17.4 modelar i konstruktor kožne galanterije

3471.18.4 dizajner ambalaže

3471.19.4 dizajner stakla

3471.20.4 dizajner keramike

3471.21.4 grafički dizajner

3471.22.4 scenski dizajner

3471.23.4 dizajner interijera

3471.24.4 dizajner

3471.31.6 dekorater

3471.32.4 aranžer

3471.33.4 maketar

3471.41.6 ilustrator

3471.42.6 crtač, netehnički

3471.51.4 tetovirač

DODATAK:

3471.11.6 VIŠI DIZAJNER ZA TEKSTIL I ODJEĆU

3471.11.6 CRTAČ KROJNIH SLIKA ODJEĆE

3471.11.6 KREATOR ODJEĆE

3471.11.6 STILIST-MODNI KREATOR

3471.12.6 KONSTRUKTOR OSNOVNOG KROJA ODJEĆE

3471.12.6 KONSTRUKTOR KROJEVA ZA REPRODUKCIJU

3471.12.6 KONSTRUKTOR ŠABLONA ZA REPRODUKCIJU

3471.13.6 ŠABLONER ODJEĆE NA EKRANU

3471.19.4 DIZAJNER STAKLENE AMBALAŽE

3471.21.4 TELEVIZIJSKI ILUSTRATOR

3471.24.4 INDUSTRIJSKI DIZAJNER

3471.24.4 FOTOGRAFSKI DIZAJNER

3471.24.4 KIPARSKI DIZAJNER

3471.24.4 SLIKARSKI DIZAJNER

3471.24.4 DIZAJNER KOVINA

3471.24.4 DIZAJNER ODJEĆE

3471.24.4 DIZAJNER TEKSTILA

3471.42.6 CRTAČ PLAKATA

3471.42.6 CRTAČ FILMSKI

3471.42.6 CRTAČ REPRODUKCIJA

3471.42.6 FAZER CRTANOG FILMA

3471.42.6 KOPIST I KOLORIST CRTANOG FILMA

3472. RADIJSKI, TELEVIZIJSKI I OSTALI SPIKERI

Radijski, televizijski i ostali spikeri čitaju vijesti, vode razgovore te čitaju ostala priopćenja i najave na radiju, televiziji ili u kazalištu i u drugim ustanovama.

Ti poslovi uključuju:

a) čitanje vijesti i ostalih priopćenja na radiju i televiziji;

b) predstavljanje umjetnika izvođača ili osoba s kojima se vodi razgovor te ostale najave na radiju, televiziji, kazalištu, noćnim klubovima i ostalim ustanovama;

c) intervjuiranje osoba u javnosti, a posebno na radiju i televiziji;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3472.11.6 najavljivač programa

3472.12.6 spiker

3472.13.6 voditelj u programu

3472.21.6 disko džokej

DODATAK:

3472.13.6 RADIO VODITELJ

3472.13.6 TELEVIZIJSKI VODITELJ

3472.13.6 VODITELJ PRIREDBE

3472.13.6 KONFERANSJE

3473. PJEVAČI, GLAZBENICI ZABAVNE I NARODNE GLAZBE TE SRODNA ZANIMANJA

Pjevači, glazbenici zabavne, pop, rock, jazz i narodne glazbe te umjetnici srodnih zanimanja izvode glazbena djela, pjevaju i plešu na priredbama, zabavama, u noćnim klubovima, na ulici i sličnim mjestima.

Ti poslovi uključuju:

a) sviranje jednog ili više glazbenih instrumenata solistički ili u orkestru;

b) pjevanje popularnih arija solistički ili u vokalnoj skupini na koncertima, zabavama ili na ulici;

c) plesanje kao solist, s partnerom ili u plesnoj skupini u kazalištu, noćnom klubu ili na ulici;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3473.11.4 pjevač zabavne i narodne glazbe

3473.12.4 pjevač zbora

3473.21.4 klavirist

3473.22.4 klavijaturist

3473.23.4 violinist

3473.24.4 violist

3473.25.4 violončelist

3473.26.4 kontrabasist

3473.27.4 bas gitarist

3473.28.4 gitarist

3473.29.4 oboist

3473.30.4 flautist

3473.31.4 klarinetist

3473.32.4 saksofonist

3473.33.4 fagotist

3473.34.4 rogist

3473.35.4 trubljač

3473.36.4 trombonist

3473.37.4 tubist

3473.38.4 udaraljkaš

3473.39.4 bubnjar

3473.40.4 harmonikaš

3473.41.4 tamburaš

3473.42.4 orguljaš

3473.43.4 glazbenik

3473.44.6 dirigent zbora

3473.45.6 glazbeni skladatelj

3473.46.6 pisac tekstova za pjesme

3473.51.4 plesač

3473.61.4 statist

3473.62.6 šaptač

3473.63.4 inspicijent drame

3473.64.4 poslužitelj orkestra

DODATAK:

3473.11.4 PJEVAČ POP GLAZBE

3473.11.4 PJEVAČ ROCK GLAZBE

3473.11.4 PJEVAČ JAZZ GLAZBE

3473.11.4 PJEVAČ

3473.21.4 TEHNIČKI KOREPETITOR ZBORA

3473.34.4 KORNIST

3473.43.4 ULIČNI GLAZBENIK

3473.44.6 VODITELJ ZBORA

3473.45.6 GLAZBENI ARANŽER I OBRAĐIVAČ

3473.46.6 TEKSTOPISAC

3473.51.4 ČLAN PLESNE SKUPINE

3473.51.4 PLESAČ NOĆNOG BARA

3473.51.4 STRIPTIZETA

3473.62.6 ŠAPTAČ U DRAMI

3473.62.6 ŠAPTAČ U OPERI

3473.63.4 INSPICIJENT STUDIJA

3474. MAĐIONIČARI, KOMIČARI I SRODNA ZANIMANJA

Mađioničari, komičari i stručnjaci srodnih zanimanja zabavljaju publiku u cirkusu i na drugim mjestima izvođenjem različitih radnji.

Ti poslovi uključuju:

a) izvođenje šala te pričanje viceva i smiješnih priča;

b) izvođenje iluzionističkih trikova, trikova hokus-pokus i hipnotičkih vještina;

c) izvođenje teških i spektakularnih akrobacija te gimnastičkih i žonglerskih vještina;

d) vježbanje životinja i nastupanje s njima;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3474.11.6 klaun

3474.12.6 mađioničar

3474.13.6 žongler

3474.14.6 komičar

3474.15.6 kaskader

3474.16.6 artist dreser

3474.17.6 artist

DODATAK:

3474.14.6 HUMORIST

3474.17.6 AKROBAT

3474.17.6 ILUZIONIST

3474.17.6 HIPNOTIZER

3474.17.6 IMITATOR

3474.17.6 PANTOMIMIČAR

3475. ŠPORTAŠI I SRODNA ZANIMANJA

Športaši i srodni stručnjaci sudjeluju na športskim natjecateljskim skupovima, vode športske treninge, primjenjuju pravila vezana uz športske priredbe i nadziru njihovo odvijanje.

Ti poslovi uključuju:

a) sudjelovanje na športskim natjecateljskim skupovima;

a) b) vođenje športskih treninga radi razvijanja sposobnosti i znanja o športu;

b) primjenu pravila vezanih uz vođenje športskih natjecanja i nadzor odvijanja natjecanja;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3475.11.6 voditelj športske rekreacije

3475.12.6 voditelj športskih aktivnosti djece i mladeži

3475.21.6 športski trener

3475.22.6 športski sudac

3475.31.6 športaš

DODATAK:

3475.11.6 ORGANIZATOR ŠPORTA I REKREACIJE

3475.11.6 ŠEF BAZENA

3475.11.6 VODITELJ FITNESA

3475.21.6 VIŠI ŠPORTSKI TRENER

3475.21.6 POMOĆNI ŠPORTSKI TRENER

3475.31.6 SKIJAŠ

3475.31.6 KOŠARKAŠ

3475.31.6 NOGOMETAŠ

3475.31.6 TENISAČ

3475.31.6 VATERPOLIST

3475.31.6 RUKOMETAŠ

3475.31.6 ODBOJKAŠ

3475.31.6 BOKSAČ

3475.31.6 STOLNOTENISAČ

3475.31.6 VOZAČ NA TRKAMA

3475.31.6 JAHAČ

3475.31.6 HOKEJAŠ

3476. VIŠI ARHIVSKI SLUŽBENICI

Viši arhivski službenici sudjeluju u obradi i objavljivanju arhivske građe.

Ti poslovi uključuju:

a) sudjelovanje u obradi i objavljivanju arhivske građe; provođenju mjera zaštite građe;

b) davanje obavijesti, vođenje evidencija;

c) sudjelovanje u promidžbenom djelovanju arhiva;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3476.11.6 viši arhivski službenik

DODATAK:

3476.11.6 VIŠI ARHIVSKI TEHNIČAR

3477. KNJIŽNIČARI

Knjižničari nabavljaju i obrađuju knjižničnu građu, organiziraju njezinu posudbu i posebne oblike rada s čitateljima.

Ti poslovi uključuju:

a) nabavu knjižnične građe; skupljanje, evidentiranje, sudjelovanje u nabavi, organizaciju i izlučivanje knjižnične građe;

b) obradu knjižnične građe; katalogizaciju, redakciju i kontrolu kataloga, sudjelovanje u izradi bibliografija i biltena, pripremu knjižnične građe za obradu podataka;

c) pomoć korisnicima pri korištenju informacijskih izvora i traženju građe; posudbu građe; izradu statističkih podataka o posudbi; sudjelovanje pri organizaciji i smještaju knjižnične građe;

d) vođenje manjih knjižnica ili njihovih jedinica;

e) sudjelovanje u ostvarivanju programa posebnog rada s čitateljima;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih suradnika.

U toj je skupini zanimanje:

3477.11.6 knjižničar

PODVRSTA 348.

OSTALA VJERSKA ZANIMANJA

Ostali stručnjaci vjerskih zanimanja sudjeluju u praksi vjerskog rada ili svoj život posvećuju molitvi i meditaciji ili propovijedaju nauk religije.

Poslovi obično uključuju: sudjelovanje u vjerskom radu; posvećivanje svojeg života kontemplativnoj molitvi i meditaciji; propovijedanje i promicanje učenja religije. Nadgled rada suradnika.

Zanimanja su ove podvrste u skupini:

3480. Ostala vjerska zanimanja

3480. OSTALA VJERSKA ZANIMANJA

Ostali stručnjaci vjerskih zanimanja sudjeluju u praksi vjerskoga rada ili svoj život posvećuju molitvi i meditaciji ili propovijedaju nauk religije.

Ti poslovi obično uključuju:

a) sudjelovanje u vjerskom radu; posvećivanje svojega života kontemplativnoj molitvi i meditaciji; propovijedanje i promicanje učenja religije.

b) srodne poslove;

c) nadgled rada ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

3480.11.6 đakon

3480.12.6 jerej

3480.13.6 jeromonah

3480.14.4 mualim

3480.15.4 mujezin

3480.21.6 teolog

3480.22.4 sakristan

3480.23.4 župni asistent

DODATAK:

3480.11.6 IPOĐAKON

3480.11.6 ARHIĐAKON

3480.11.6 PROTOĐAKON

3480.11.6 JEROĐAKON

3480.12.6 PROTONAMJESNIK

3480.12.6 PROTOJEREJ

3480.13.6 SINĐEL

3480.13.6 PROTOSINĐEL

3480.13.6 IGUMAN

3480.13.6 ARHIMANDRIT

3480.21.4 ČASNA SESTRA


ROD 4.

UREDSKI I ŠALTERSKI SLUŽBENICI


Uredski i šalterskih službenici bilježe, organiziraju, pohranjuju, izračunavaju i pronalaze informacije te obavljaju brojne službeničke poslove, a posebno one vezane uz rukovanje novcem, putničke aranžmane, davanje informacija i dogovaranje sastanaka. Složenost zanimanja ovog roda je od drugog do petog stupnja prema NKZ.

Poslovi koje obavljaju uredski i šalterskih službenici obično obuhvaćaju: stenografiranje, pisanje na pisaćem stroju, rukovanje strojem za obradu teksta te drugim uredskim strojevima; unos podataka u računalo; obavljanje tajničkih dužnosti; bilježenje i izračunavanje brojčanih podataka; vođenje evidencije i dokumentacije inventara, proizvodnje i transporta; vođenje evidencije i dokumentacije prijevoza putnika i tereta; poslove u knjižnicama; popunjavanje dokumenata; poslove vezane za poštanske usluge; pripremu i kontrolu tekstova za tisak; rukovanje novcem; poslove u vezi s putovanjima; pružanje informacija koje traže klijenti i zakazivanje sastanaka; rukovanje telefonskom kućnom centralom. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste:

41. Uredski službenici

42. Šalterski službenici

VRSTA 41.

UREDSKI SLUŽBENICI


Uredski službenici bilježe, organiziraju, pohranjuju i pronalaze informacije te izračunavaju financijske, statističke i druge brojčane podatke.

Poslovi obično uključuju: stenografiranje i pisanje na pisaćem stroju; rukovanje strojevima za obradu teksta i sličnim uredskim strojevima, unos podataka u računalo, računanje, vođenje knjigovodstva, tajničke dužnosti; izračunavanje računovodstvenih, knjigovodstvenih, statističkih, aktuarskih, financijskih i ostalih brojčanih podataka; vođenje evidencije i dokumentacije planova proizvodnje, stanja inventara i dostave robe; vođenje evidencije i dokumentacije operativnog aspekta i koordiniranje vremenskog rasporeda prijevoza putnika i tereta; poslove u knjižnicama; popunjavanje dokumenata; poslove vezane uz poštanske usluge; pripremu i kontrolu materijala za tisak; obavljanje širokog spektra općih službeničkih poslova. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste:

411. Tajnice i srodna zanimanja

412. Knjigovođe, statistički i financijski službenici

413. Skladišni, proizvodni, prometni i komercijalni službenici

414. Arhivski, knjižnični i poštanski uredski službenici

419. Ostali uredski službenici

PODVRSTA 411.

TAJNICE I SRODNA ZANIMANJA

Tajnice, prepisivači i službenici srodnih zanimanja bilježe usmenu ili pisanu informaciju na papir ili u strojno čitljivom obliku, rukuju računalima za knjigovodstvo i računanje, uređuju i prepisuju korespodenciju i spise u skladu s uredskim standardima i obavljaju ostale tajničke poslove.

Ti poslovi obično uključuju: bilježenje diktata pomoću stenografije; pisanje na stroju ili stroju za obradu teksta i teleprinteru; unos podataka u računala i elektronske uređaje; rukovanje računalima za računanje i vođenje knjigovodstva; uređivanje i prepisivanje korespondencije i dokumenata u skladu s uredskim standardima; razne tajničke dužnosti. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine:

4111. Daktilografi i stenodaktilografi

4112. Telegrafisti i operatori za uređivanje teksta na računalu

4113. Operatori unosa podataka

4114. Knjigovodstveni operatori na računalu i srodna zanimanja

4115. Tajnice

4111. DAKTILOGRAFI I STENODAKTILOGRAFI

Daktilografi i stenodaktilografi bilježe govor ili pisani tekst stenografijom i strojopisom, pišu spise na papiru.

Ti poslovi uključuju:

a) pisanje po diktatu i bilježenje govora pomoću stenografije;

b) prepisivanje na stroju;

c) obavljanje službeničkih poslova kao što je urudžbiranje i korištenje fotokopirnih strojeva;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

4111.11.4 daktilograf

4111.21.4 stenodaktilograf

DODATAK:

4111.11.4 VODITELJ DAKTILOBIROA

4111.11.4 ZAPISNIČAR

4112. TELEGRAFISTI I OPERATORI ZA UREĐIVANJE TEKSTA NA RAČUNALU

Telegrafisti obavljaju operativne poslove u telegrafskom prometu: otprema i prijem telegrama, te posredovanje telegrafskih veza u polazu, dolazu i tranzitu. Upisivanje i uređivanje teksta u računalu.

Ti poslovi uključuju:

a) posredovanje telegrafskih veza u međunarodnom i unutarnjem telegrafskom prometu;

b) otpremu i prijem brzojava u međunarodnom i unutarnjem telegrafskom prometu;

c) pružanje informacija telegrafskim korisnicima;

d) upisivanje i uređivanje teksta u računalu;

e) rukovanje telefaksom;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih suradnika;

U toj su skupini zanimanja:

4112.11.3 telegrafist

4112.12.3 kontrolor telegrafskog prometa

4112.21.4 operator računala za tekst

DODATAK:

4112.11.3 TELEGRAFIST-TELEPRINTERIST

4113. OPERATORI UNOSA PODATAKA

Upisivači podataka u računalo unose brojčane (slovno-brojčane) ili grafičke podatke u računalo (diskete, diskove i magnetske vrpce), koristeći se zaslonom i tipkovnicom, čitačem i/ili digitalizatorom.

Ti poslovi uključuju:

a) utipkavanje brojčanih podataka iz izvornog materijala u računalo ili na odgovarajući medij za pohranu podataka, koristeći se zaslonom i tipkovnicom;

b) unos grafičkih podataka iz izvornog materijala u računalo ili u odgovarajući medij za pohranu podataka, koristeći se zaslonom i čitačem ili digitalizatorom;

c) provjeru točnosti i potpunosti unesenih podataka, te ispravak uočenih pogrešaka;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

4113.11.4 operator za unos podataka

4113.12.5 operator za unos GIS podataka

DODATAK:

4113.11.4 OPERATOR OPTIČKOG ČITAČA

4114. KNJIGOVODSTVENI OPERATORI NA RAČUNALU I SRODNA ZANIMANJA

Knjigovodstveni operatori na računalu i službenici za izračunavanje rukuju računalima za vođenje knjigovodstva i za računanje.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje računalima za vođenje knjigovodstva i bilježenje poslovnih transakcija;

b) rukovanje računalima za aritmetička izračunavanja;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

4114.11.4 knjigovodstveni operator na računalu

4114.12.4 službenik za izračunavanje

4115. TAJNICE

Tajnice se koriste pisaćim strojevima i računalima za obradu teksta za kontrolu i prijepis korespondencije i ostalih spisa, prate primljenu i odaslanu poštu, ispituju zahtjeve za skupove i sastanke, bilježe i provjeravaju odlaske i druga odobrena prava osoblja, organiziraju i nadgledaju sustav urudžbiranja (arhiviranja).

Ti poslovi uključuju:

a) provjeru i prijepis korespondencije, koncepata i izvješća iz diktata ili pisanih bilješki u skladu s uredskim standardima, pomoću pisaćeg stroja ili računala za obradu teksta;

b) praćenje primljene i odaslane pošte;

c) pregled, bilježenje i raspoređivanje pošte i spisa;

d) ispitivanje zahtjeva za sastanke i pomaganje u njihovu organiziranju;

e) provjeru i bilježenje odlazaka i drugih odobrenih prava osoblja;

f) organiziranje i nadgledanje sustava urudžbiranja (arhiviranja);

g) obavljanje rutinske korespondencije na vlastitu inicijativu;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

4115.11.4 tajnica

DODATAK:

4115.11.4 SEKRETARICA REŽIJE

4115.11.4 SKRIPTER

4115.11.4 ADMINISTRATIVNI TAJNIK

4115.11.4 SEKRETARICA

PODVRSTA 412.

KNJIGOVOĐE, STATISTIČKI I FINANCIJSKI SLUŽBENICI

Knjigovođe i srodni uredski službenici prikupljaju, sabiru i izračunavaju računovodstvene, knjigovodstvene, statističke, financijske i druge brojčane podatke i brinu o poslovanju gotovinom koje proizlaze iz poslovnih odnosa.

Ti poslovi obično uključuju: pomoć u vođenju knjigovodstva, računovodstva i obračunima; izračunavanje pojedinačnih troškova proizvodnje; izračunavanje i isplatu plaće; rukovanje gotovinom; prikupljanje, sabiranje i izračunavanje statističkih i aktuarskih podataka; uredske poslove koji se odnose na financijske transakcije banke i slična društva. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

4121. Knjigovođe

4122. Financijski i statistički službenici

4121. KNJIGOVOĐE

Računovodstveni i knjigovodstveni službenici obrađuju podatke u pojedinim analitičkim knjigovodstvima ili izrađuju financijske izvještaje, koji služe za knjiženje u knjigovodstvu.

Ti poslovi uključuju:

a) knjiženje u knjigovodstvu;

b) izradu potrebnih jednostavnih kalkulacija;

c) obavljanje ostalih ograničenih knjigovodstvenih poslova;

d) jednostavniju kontrolu i kompletiranje dokumentacije koja proizlazi iz poslovnih odnosa;

e) izračunavanje troškova proizvodnje po jedinici proizvoda;

f) izračunavanje plaća;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

4121.11.4 knjigovođa zaliha

4121.12.4 financijski knjigovođa

4121.13.4 konter

4121.14.4 saldakontist

4121.15.4 likvidator

4121.16.4 službenik obračuna plaća

4121.17.4 kalkulant

4121.18.4 knjigovođa

4121.21.4 ekonomski službenik

DODATAK:

4121.11.4 MATERIJALNI KNJIGOVOĐA

4121.11.4 ROBNI KNJIGOVOĐA

4121.11.4 KNJIGOVOĐA PRODAVAONICA, POSLOVNICA

4121.14.4 KNJIGOVOĐA KUPACA

4121.14.4 KNJIGOVOĐA DOBAVLJAČA

4121.16.4 REFERENT OBRAČUNA PLAĆA

4121.16.4 KONTROLOR OBRAČUNA PLAĆA I DOPRINOSA

4121.16.4 SLUŽBENIK ZA OBRAČUN NADOKNADA

4121.17.4 REFERENT OBRAČUNA TROŠKOVA

4121.17.4 REFERENT OBRAČUNA ZALIHA

4121.17.4 REFERENT ZA PROMJENU CIJENA

4121.21.4 SREDNJI EKONOMIST

4121.21.4 EKONOMSKI TEHNIČAR

4121.21.4 RAČUNOVODSTVENO-KNJIGOVODSTVENI REFERENT

4122. FINANCIJSKI I STATISTIČKI SLUŽBENICI

Financijski i statistički uredski službenici prikupljaju, sređuju i izračunavaju statističke i aktuarske podatke ili obavljaju uredske poslove koji se odnose na transakcije banke i sličnih financijskih društava.

Ti poslovi uključuju:

a) prikupljanje i sređivanje statističkih i aktuarskih podataka temeljenih na redovnim i posebnim izvorima informacija;

b) izračunavanje zbrajanje, prosjeka, postotaka i ostalih vrijednosti i njihovo prikazivanje u odgovarajućem tabelarnom obliku;

c) pripremu financijskih dokumenata i izračunavanje kamata, posredničkih pristojbi i taksi;

d) obavljanje jednostavnijih kreditnih, deviznih i poslova platnog prometa;

e) vođenje evidencija obveznica, dionica i ostalih vrijednosnih papira, koji se prodaju ili kupuju u ime klijenata ili poslodavca;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih suradnika.

U toj skupini su zanimanja:

4122.11.4 službenik platnoga prometa

4122.12.4 službenik deviznoga poslovanja

4122.13.4 službenik za vrijednosne papire

4122.14.4 kreditni službenik

4122.15.4 bankovni službenik

4122.16.4 službenik obrade osiguranja

4122.21.4 statistički službenik

DODATAK:

4122.11.4 REFERENT PLATNOG PROMETA

4122.11.4 REFERENT DOZNAKA

4122.11.4 DISPONENT SREDSTAVA

4122.11.4 REFERENT ZA RAČUNE NEREZIDENATA

4122.12.4 DEVIZNI REFERENT

4122.12.4 REFERENT ZA MEĐUNARODNA PLAĆANJA

4122.12.4 OPERATOR S.W.I.F.T.

4122.13.4 REFERENT U ODJELU DIONICA

4122.13.4 REFERENT ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE

4122.14.4 KREDITNI REFERENT

4122.14.4 SLUŽBENIK ZA KREDITNE KARTICE

4122.14.4 SLUŽBENIK ZA AUTORIZACIJE, ČLANSTVO

4122.15.4 VODITELJ SMJENE U BANCI

4122.15.4 VODITELJ BANKOVNE EKSPOZITURE

4122.15.4 KOORDINATOR EKSPOZITURE

4122.15.4 REFERENT ZA ANALITIKU POSLOVANJA EKSPOZITURE

4122.15.4 FINANCIJSKI REFERENT

4122.16.4 SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE NAPLATE PREMIJA OSIGURANJA

4122.16.4 KONTROLOR ZA PRAĆENJE NAPLATE PREMIJA OSIGURANJA

4122.16.4 TARIFER ŽIVOTNIH OSIGURANJA

4122.16.4 TARIFER NEŽIVOTNIH OSIGURANJA

4122.21.4 STATISTIČAR, STARIJI PRISTAV III. VRSTE ZVANJA

4122.21.4 STATISTIČAR, PRISTAV III. VRSTE ZVANJA

4122.21.4 STATISTIČAR STRUČNI REFERENT

4122.21.4 ANKETAR

PODVRSTA 413.

SKLADIŠNI, PROIZVODNI, PROMETNI I KOMERCIJALNI SLUŽBENICI

Skladišni, proizvodni, prometni i komercijalni uredski službenici vode evidencije i dokumentaciju proizvedene i nabavljene robe, robe na zalihi i odaslane robe te materijala potrebnog za proizvodnju, vode operativne poslove i usklađuju vozni red putničkog i teretnog prometa.

Ti poslovi obično uključuju: vođenje evidencije i dokumentacije proizvedene i nabavljene robe, robe na zalihi ili odaslane robe; primljenog proizvodnog materijala, materijala na zalihi i izdanog materijala; izračunavanje količina proizvodnog materijala potrebnog prema specifikaciji i pomoć u pripremi i kontroli plana proizvodnih operacija; operativne poslove i usklađivanje voznog reda putničkog i teretnog prometa. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

4131. Skladištari i srodna zanimanja

4132. Uredski službenici u proizvodnji

4133. Prometni uredski službenici

4134. Službenici u nabavi, prodaji i iznajmljivanju

4131. SKLADIŠTARI I SRODNA ZANIMANJA

Skladištari primaju, čuvaju i isporučuju robu. O tome vode evidenciju, izrađuju i čuvaju dokumentaciju.

Ti poslovi uključuju:

a) uređivanje i nadziranje primanja i odašiljanja robe i vođenje potrebne dokumentacije;

b) vođenje evidencija o zalihama, provjeru izdavanja robe, izvještavanje o stanju zaliha;

c) primanje, skladištenje i izdavanje alata, rezervnih dijelova i razne opreme te vođenje potrebne dokumentacije;

d) vaganje i mjerenje na druge načine dobivene, izdane i odaslane robe te vođenje potrebne dokumentacije;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

4131.11.2 pomoćni skladištar

4131.12.4 skladištar

4131.13.4 skladištar alata

4131.14.4 rekviziter

4131.21.4 skladišni službenik

4131.31.4 ekonom

DODATAK:

4131.12.4 SKLADIŠTAR HLADNJAČE

4131.12.4 SKLADIŠTAR SILOSA

4131.12.4 SKLADIŠTAR NA ŽELJEZNICI

4131.12.4 SASTAVLJAČ POŠILJAKA KOMISIJSKE PRODAJE

4131.12.4 ORUŽAR

4131.12.4 SKLADIŠTAR REZERVNIH DIJELOVA

4131.12.4 SKLADIŠTAR EKSPLOZIVA

4131.13.4 KLIŠOTEKAR

4131.13.4 SKLADIŠTAR ŠABLONA I MODELA

4131.13.4 IZDAVAČ ALATA

4131.31.4 VODITELJ EKONOMATA

4132. UREDSKI SLUŽBENICI U PROIZVODNJI

Uredski službenici u proizvodnji na temelju dobivenih specifikacija izrađuju normative potrebnog materijala za izradu pojedinih proizvoda i ispisuju potrebnu radnu dokumentaciju, vode evidenciju o utrošenom radnom vremenu i gubicima u radu, te evidencije o obavljenim poslovima kao i druge administrativne poslove u proizvodnji.

Ti poslovi uključuju:

a) izradu pregleda potrebnog materijala na temelju dobivenih specifikacija;

b) izradu pregleda potrebnih kapaciteta na temelju dobivenih specifikacija;

c) izradu pregleda potrebnih alata na temelju dobivenih specifikacija;

d) ispis izdatnica materijala, radnih lista, predatnica proizvoda i ostalih dokumenata koji spadaju u radnu dokumentaciju;

e) evidenciju o utrošenom radnom vremenu i o gubitku radnog vremena po radnicima;

f) evidenciju o izvršenim radnim poslovima;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

4132.11.4 evidentičar normativa

4132.12.4 evidentičar radnih lista

4132.13.4 evidentičar u proizvodnji

DODATAK

4132.13.4 POENTER

4133. PROMETNI UREDSKI SLUŽBENICI

Prometni uredski službenici vode operativne poslove i usklađuju vozni red željezničkoga, cestovnoga i zračnoga putničkog i teretnog prometa te pripremaju izvješća za rukovoditelje. Rade na poslovima unutarnje plovidbe te u lučkim kapetanijama.

Ti poslovi uključuju:

a) vođenje operativnih poslova i usklađivanje voznog reda putničkog i teretnog prometa;

b) reguliranje prometa vlakova unutar nekog okruga ili zone željezničkog sustava po prostornim odsjecima od jednog do drugog službenog mjesta;

c) organiziranje službe i rukovođenje službom na vlaku od polaznog do uputnog kolodvora;

d) usklađivanje operativnih poslova i vođenje zapisnika o operativnim poslovima vezanim na cestovni promet, kao što je planiranje razmještaja i raspoređivanje vozila i vozača, utovar i istovar vozila i uskladištavanje robe u tranzitu;

e) usklađivanje operativnih poslova i vođenje zapisnika o operativnim poslovima vezanim na zračni putnički i teretni promet, kao što je popis putnika i iskaz tereta;

f) pripremu izvješća za rukovoditelje;

g) raspored plovila unutarnje plovidbe, izdavanje pomorskih knjižica, nadzor održavanja reda u lukama;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

4133.11.4 raspoređivač u cestovnom prometu

4133.12.4 prometnik u cestovnom prometu

4133.13.4 tehničar cestovnog prometa

4133.14.4 tehničar unutrašnjeg transporta

4133.15.4 tehničar za sigurnost prometa

4133.16.4 tehničar za prekrcaj

4133.17.4 špeditersko agencijski službenik

4133.18.4 prometnik vlakova

4133.19.3 vlakovođa

4133.20.4 raspoređivač plovila unutarnje plovidbe

4133.31.4 zrakoplovni prometnik

4133.41.4 prometni tehničar

4133.51.4 službenik lučke kapetanije

DODATAK:

4133.11.4 DISPONENT U CESTOVNOM PROMETU

4133.11.4 DISPEČER PRIJEVOZA U CESTOVNOM PUTNIČKOM PROMETU

4133.11.4 DISPEČER PRIJEVOZA U CESTOVNOM GRADSKOM PROMETU

4133.11.4 DISPEČER PRIJEVOZA U CESTOVNOM TERETNOM PROMETU

4133.12.4 OTPREMNIK U CESTOVNOM PUTNIČKOM PROMETU

4133.12.4 OTPREMNIK U CESTOVNOM GRADSKOM PROMETU

4133.12.4 EVIDENTIČAR PROMETNOG DNEVNIKA

4133.12.4 PROMETNIK TRAMVAJA

4133.13.4 ŠEF GARAŽE

4133.13.4 SLUŽBENIK ZA PROMETNU DOKUMENTACIJU

4133.13.4 SLUŽBENIK REKLAMACIJA U PROMETU

4133.13.4 KONTROLOR OSOVINSKOG PRITISKA CESTOVNIH VOZILA

4133.13.4 SLUŽBENIK ZA PROMETNU SIGNALIZACIJU

4133.13.4 SLUŽBENIK ZA EKSPLOATACIJU PROMETA

4133.13.4 SLUŽBENIK ZA OBRAČUN KILOMETARA

4133.13.4 KONTROLOR TRAMVAJSKOG I AUTOBUSNOG PROMETA

4133.15.4 REFERENT ZA SIGURNOST PROMETA

4133.16.4 ORGANIZATOR LUČKOG TRANSPORTA

4133.16.4 LUČKI TEHNIČAR

4133.17.4 ŠPEDITERSKOAGENCIJSKI TEHNIČAR

4133.17.4 AGENT VANJSKE SLUŽBE POMORSKE AGENCIJE

4133.17.4 NADZORNIK PREKRCAJA POMORSKE AGENCIJE

4133.17.4 REFERENT MANIPULANT POMORSKE AGENCIJE

4133.17.4 SLUŽBENIK TRANSPORTNE AGENCIJE

4133.18.4 TEHNIČAR ZA ŽELJEZNIČKI PROMET

4133.18.4 PROMETNO-TRANSPORTNI TEHNIČAR

4133.18.4 OBRAĐIVAČ VOZNIH LISTOVA

4133.18.4 ŠEF EC VLAKA

4133.20.4 DISPEČER PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE

4133.31.4 REFERENT ZA SKRB O PUTNICIMA

4133.31.4 OPSERVER P/O ROBE

4133.31.4 REFERENT TRAGANJA

4133.31.4 REFERENT KONTROLE RADA NA STAJANCI

4133.31.4 REFERENT OBRAČUNA U ZRAKOPLOVSTVU

4133.31.4 PRORATIST

4133.31.4 KONTROLOR DOKUMENATA S LETA (KOP)

4133.31.4 REFERENT ZA DOZVOLE

4133.31.4 STARTER - PARKER

4133.31.4 BALANSER AVIONA

4133.31.4 KONTROLOR POSLOVA REGISTRACIJE PUTNIKA

4133.31.4 REFERENT ZA REGISTRACIJU PUTNIKA I STVARI

4133.31.4 REFERENT ZA IZGUBLJENO I NAĐENO

4133.31.4 DISPONENT (TEHNIČKI PRIHVAT) AERODROMA

4133.31.4 PLANER POSADA STJUARDESA

4133.31.4 ASISTENT KOORDINATOR

4133.31.4 PLANER POSADA COCKPIT

4133.51.4 REFERENT ZA POMORSKI PROMET

4134. SLUŽBENICI U NABAVI, PRODAJI I IZNAJMLJIVANJU

Službenici u nabavi, prodaji i iznajmljivanju nabavljaju robu, prikupljaju i obrađuju podatke za istraživanje tržišta, iznajmljuju vozila, odjeću, raznu opremu, videokazete, sobe, rade kalkulacije, vode komercijalne evidencije i dokumentaciju.

Ti poslovi uključuju:

a) prikupljanje podataka o cijenama i uvjetima za nabavu robe, praćenje izvršenja ugovora, suradnju u rješavanju reklamacija, vođenje evidencije o nabavi i izdavanju robe;

b) prikupljanje i obradu podataka za istraživanje tržišta, evidenciju zaključenih ugovora i praćenje njihove realizacije, izdavanje dispozicija, kontaktiranje sa špediterima, pripremu spisa za pregovore i carinjenje, evidenciju ostalih komercijalnih spisa, izradu kalkulacija, pisanje računa;

c) iznajmljivanje vozila, plovila, odjeće, razne opreme, videokazeta, soba, naplatu usluga, vođenje spisa o uslugama;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

4134.11.4 službenik nabave

4134.12.4 službenik prodaje

4134.13.4 komercijalni službenik

4134.14.4 brodarski brokerski službenik

4134.15.4 fakturist

4134.16.4 službenik u distribuciji

4134.17.4 povjerenik osiguranja

4134.21.4 videotekar

4134.22.4 iznajmljivač odjeće

4134.23.4 iznajmljivač soba

4134.24.4 iznajmljivač vozila

4134.25.4 iznajmljivač plovila

4134.26.4 iznajmljivač opreme

DODATAK:

4134.11.4 NAKUPAC STOKE

4134.13.4 KOMERCIJALNI KALKULANT

4134.13.4 KOMERCIJALNI TEHNIČAR

4134.13.4 REFERENT KOMERCIJALNE OPERATIVE

4134.13.4 REFERENT ZADUŽENJA I NAPLATE

4134.16.4 DISPONENT OTPREME ROBE

4134.17.4 PRIBAVLJAČ OSIGURANJA

4134.23.4 POSTELJAR

4134.26.4 IZNAJMLJIVAČ KAMPERSKE OPREME

4134.26.4 IZNAJMLJIVAČ ALATA

4134.26.4 IZNAJMLJIVAČ OPREME NA TRŽNICI

PODVRSTA 414.

ARHIVSKI, KNJIŽNIČNI I POŠTANSKI UREDSKI SLUŽBENICI

Arhivski, knjižnični, muzejski i poštanski uredski službenici obavljaju poslove u arhivima, knjižnicama, muzejima i poštanskim uredima, gdje obavljaju poslove arhiviranja isprava i ostalih spisa, obrađuju i posuđuju knjižničnu građu, pripremaju podatke za obradu, ravrstavaju, bilježe i isporučuju poštu, pregledaju tekst za tisak.

Ti poslovi obično uključuju: arhiviranje spisa; nabavu i obradu knjižnične građe, izdavanje i vraćanje knjiga; razvrstavanje i urudžbiranje spisa; razvrstavanje, bilježenje i isporuku pošte iz poštanskih ureda, kao i iz trgovačkog društva i unutar njega; šifriranje; ispravljanje teksta; obavljanje različitih uredskih poslova. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine:

4141. Službenici arhiva, knjižnica i muzeja

4142. Poštari

4143. Šifranti i korektori

4141. SLUŽBENICI ARHIVA, KNJIŽNICA I MUZEJA

Službenici arhiva, muzeja, pomoćni knjižničari obavljaju poslove vezane za arhiviranje i klasificiranje i izlaganje arhivskog, muzejskog gradiva i knjižnične građe i pružaju usluge u knjižnicama.

Ti poslovi uključuju:

a) nabavu i obradu knjižnične građe; posudbu knjižnične građe;

b) preslikavanje i umnožavanje isprava i ostalih spisa;

c) klasificiranje i sistematsko arhiviranje predmeta, isprava i ostalih spisa; sudjelovanje u postavljanju izložbi;

d) ručno adresiranje okružnica i omotnica;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

4141.11.4 arhivski službenik

4141.12.2 pomoćni arhivski službenik

4141.13.4 voditelj pisarnice

4141.21.4 pomoćni knjižničar

4141.31.4 muzejski službenik

DODATAK:

4141.11.4 ARHIVSKI SLUŽBENIK FILMOTEKE

4141.11.4 NOTNI ARHIVAR

4141.11.4 FONOTEKAR

4141.11.4 VODITELJ ARHIVA

4141.11.4 SKRBNIK ARHIVSKOG SPREMIŠTA

4141.11.4 ARHIVSKI TEHNIČAR

4141.11.4 DOKUMENTALIST I DISTRIBUTER

4141.11.4 VODITELJ PISMOHRANE

4141.13.4 VODITELJ EKSPEDITA

4141.13.4 VODITELJ URUDŽBENOG ZAPISNIKA

4141.13.4 SLUŽBENIK PISARNICE

4141.31.4 MUZEJSKI TEHNIČAR

4142. POŠTARI

Poštari obavljaju operativne poslove u poštanskom prometu; prijem, obradu - razvrstavanje u otpremi, otpremu, prijevoz, prispjeće, obradu - razvrstavanje u prispjeću, uručenje poštanskih i novčanih pošiljaka.

Ti poslovi uključuju:

a) prijem poštanskih i novčanih pošiljaka;

b) razvrstavanje i usmjeravanje poštanskih pošiljaka;

c) prijevoz poštanskih pošiljaka;

d) dostavu poštanskih pošiljaka i isplatu uputnica, dostavu brzojava i telefonskih pozivnica korisnicima;

e) vođenje propisanih evidencija;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

4142.11.2 pomoćni poštar

4142.12.3 poštar

4142.13.4 kontrolor poštanskog prometa

4142.14.4 voditelj poštanskog ureda

DODATAK:

4142.11.2 DOSTAVLJAČ BRZOJAVA

4142.12.3 PT POŠTONOŠA-MANIPULANT

4142.12.3 SORTIRAČ POŠTE

4142.12.3 LISTONOŠA

4142.12.3 PISMONOŠA

4143. ŠIFRANTI I KOREKTORI

Šifranti i korektori šifriraju informacije, ovjeravaju i ispravljaju tekstove te obavljaju različite uredske poslove.

Ti poslovi uključuju:

a)

b) šifriranje i razvrstavanje informacija prema šiframa za potrebe unosa podataka;

c) usporedbu teksta pripremljenog za tisak s izvornikom, ispravak pogrešaka i obilježavanje teksta za tisak po utvrđenim pravilima;

d) razvrstavanje spisa za pohranu ili za sređivanje;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

4143.11.4 šifrant

4143.12.4 korektor

PODVRSTA 419.

OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI

U ovu se podvrstu razvrstavaju zanimanja uredskih službenika koji se ne mogu razvrstati unutar ostalih podvrsta vrste 41. To su državni službenici i namještenici III. vrste zvanja i ostali uredski službenici odgovarajuće osposobljenosti.

U toj je podvrsti skupina:

4190. Ostali uredski službenici i namještenici

4190. OSTALI UREDSKI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI

U ovu se skupinu razvrstavaju zanimanja uredskih službenika koji se ne mogu razvrstati unutar ostalih podvrsta vrste 41. To su državni službenici i namještenici III. vrste zvanja i ostali uredski službenici odgovarajuće osposobljenosti. Zanimanje maturant gimnazije postoji samo za nezaposlene osobe (može se javiti samo u Zavodu za zapošljavanje) bez radnog iskustva, jer im se zanimanje može odrediti na temelju osposobljenosti. Kad se te osobe zaposle, njihovo se zanimanje određuje prema poslu koji obavljaju.

Ti poslovi uključuju:

a) vođenje evidencije i dokumentacije zaposlenika;

b) vođenje evidencije i dokumentacije u službi;

c) srodne poslove;

U toj su skupini zanimanja:

4190.11.4 upravni službenik

4190.12.4 službenik kadrovskih poslova

4190.13.4 službenik općih poslova

4190.14.4 službenik protokola

4190.15.4 administrativni službenik

4190.21.2 uredski namještenik

4190.31.4 maturant gimnazije1

DODATAK:

4190.11.4 STARIJI PRISTAV III. VRSTE ZVANJA P.N.

4190.11.4 PRISTAV III. VRSTE ZVANJA P.N.

4190.11.4 UPRAVNI REFERENT

4190.11.4 KATASTARSKI SLUŽBENIK

4190.11.4 UPRAVNI SLUŽBENIK III. VRSTE ZVANJA

4190.11.4 NAMJEŠTENIK DRŽAVNE UPRAVE III. VRSTE ZVANJA

4190.11.4 SUDAC POROTNIK

4190.11.4 SUDSKI IZVRŠITELJ

4190.12.4 SLUŽBENIK ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

4190.12.4 SLUŽBENIK ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

4190.12.4 REFERENT ZA KULTURU

4190.13.4 REFERENT ZA CIVILNU ZAŠTITU

4190.13.4 REFERENT ZA GOSPODARENJE IMOVINOM

4190.15.4 ADMINISTRATIVNI REFERENT

4190.15.4 VODITELJ ISPOSTAVE MIORH

4190.21.2 FOTOKOPIRAČ

4190.21.2 KOPIRAČ

4190.31.4 MATURANT JEZIČNE GIMNAZIJE

4190.31.4 MATURANT KLASIČNE GIMNAZIJE

4190.31.4 MATURANT PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKE GIMNAZIJE

4190.31.4 SURADNIK U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU

4190.31.4 KULTURNO-UMJETNIČKI ORGANIZATOR

VRSTA 42.

ŠALTERSKI SLUŽBENICI


Šalterski službenici rade neposredno s korisnicima na rukovanju novcem, organiziranju putovanja, davanju informacija, zakazivanju sastanaka i rukuju telefonskim centralama.

Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: rukovanje novcem u bankama, poštama, kladionicama i kockarnicama te naplaćivanje kupljene ili založene robe i usluga; organiziranje putovanja; davanje traženih informacija korisnicima, zakazivanje sastanaka; rukovanje telefonskom kućnom centralom. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.

Zanimanja ove vrste su u podvrstama:

421. Službenici za šaltersko novčano poslovanje

422. Službenici za šalterske informacije

PODVRSTA 421.

SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKO NOVČANO POSLOVANJE

Službenici za šaltersko novčano poslovanje rukuju novcem u trgovinama i ostalim društvima, uključujući kladionice, kockarnice, zalagaonice i društva za utjerivanje dugova.

Ti poslovi obično uključuju: primanje uplata od kupaca za kupljenu robu i usluge; rad s korisnicima u bankama i poštanskim uredima u novčanom poslovanju i poštanskim uslugama; primanje uplata i isplaćivanje novaca kod klađenja na temelju rezultata športskih događaja; vođenje kockarskih igara; posuđivanje novca na temelju založenih predmeta i vrijednosnih papira; utjerivanje dugova i drugih plaćanja. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad drugim suradnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

4211. Blagajnici i prodavači ulaznica

4212. Šalterski službenici u poštanskom uredu i mjenjačnici

4213. Službenici u kladionici, kasinu i srodna zanimanja

4214. Šalterski službenici u zalagaonicama

4215. Skupljači dugova i darova

4211. BLAGAJNICI I PRODAVAČI ULAZNICA

Blagajnici i prodavači ulaznica ili putničkih karata primaju uplate izravno od kupaca za kupljenu robu i usluge u trgovinama i blagajnama za prodaju ulaznica te isplaćuju gotov novac u bankama i srodnim ustanovama.

Ti poslovi uključuju:

a) primanje i kontrolu gotovog novca, čekova i kreditnih

b) kartica u trgovinama, blagajnama za prodaju ulaznica i sličnim ustanovama;

c) isplatu ostatka novca i izdavanje potvrda;

d) izdavanje ulaznica na blagajnama za prodaju ulaznica i primanje uplata;

e) isplatu gotovine, uglavnom u bankama, uz pismeni isplatni nalog, kreditni račun ili za promijenjenje devize te izdavanje potvrda;

f) vođenje zapisa i njihovo izmirivanje s novčanom proračunom;

g) primanje ulaznog gotovog novca poduzeća, njegovu kontrolu prema računima prodaje i ostalim dokumentima te njegovu pripremu za deponiranje;

h) isplatu plaća osoblju poduzeća;

i) rukovanje blagajnama;

j) srodne poslove;

k) nadgled ostalih suradnika.

U toj skupini su zanimanja:

4211.11.4 blagajnik u prodavaonici

4211.12.4 bankovni šalterski službenik

4211.13.4 brojač novca

4211.14.4 službenik za bankomatsku mrežu

4211.15.4 trezorist

4211.16.4 blagajnik

4211.21.2 prodavač ulaznica

DODATAK:

4211.12.4 REFERENT ZA BRZE TRANSAKCIJE

4211.12.4 VODITELJ IZDVOJENOG ŠALTERA

4211.14.4 REFERENT ZA BANKOMATSKU MREŽU

4211.15.4 KONTROLOR U TREZORU

4211.15.4 VODITELJ TREZORA

4211.16.4 INKASATOR

4211.16.4 NAPLATNIK

4211.16.4 GLAVNI BLAGAJNIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA

4211.16.4 BLAGAJNIK AUTOMATA

4211.16.4 BLAGAJNIK BANKE

4211.16.4 ŠALTERSKI SLUžBENIK TEHNIčKOG PREGLEDA VOZILA

4212. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U POŠTANSKOM UREDU I MJENJAČNICI

Šalterski službenici u poštanskom uredu obavljaju operativne poslove u poštanskom prometu: prijem poštanskih i novčanih pošiljaka, isplatu novca preko štednih knjižica i čekova, isplatu uputnica, prodaju poštanskih vrijednosnica. Mjenjači novca mijenjaju i isplaćuju novac.

Ti poslovi uključuju:

a) prijem poštanskih i novčanih pošiljaka;

b) predaju poštanskih pošiljaka korisnicima;

c) isplatu novca preko štednih knjižica, čekova i uputnica;

d) prodaju poštanskih maraka i drugih vrijednosnica;

e) uspostavu telefonskih veza, prijem i otpremu brzojava;

f) mijenjanje novca iz jedne valute u drugu, prema zahtijevima korisnika;

g) vođenje propisanih evidencija o izvršenim uslugama;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

4212.11.4 pt-šalterski službenik

4212.21.4 mjenjač novca

DODATAK:

4212.11.4 TEHNIČAR PT PROMETA

4212.11.4 PT-OPERATOR

4212.11.4 TEHNIČAR PT EKSPLOATACIJE

4212.21.4 KONTROLOR MJENJAČA

4213. SLUŽBENICI U KLADIONICI, KASINU I SRODNA ZANIMANJA

Primaoci uloga, krupijei i službenici srodnih zanimanja utvrđuju izglede, mogućnosti, primaju i isplaćuju oklade prema rezultatima športskih i drugih događaja i vode igre na sreću u kockarnicama.

Ti poslovi uključuju:

a) utvrđivanje rizika radi odlučivanja o izgledima te izbjegavanju i odbijanju oklada;

b) pripremu i izdavanje lista približnih izgleda;

c) dijeljenje karata, bacanje kocke i vrtnju ruletnog kola;

d) objašnjavanje i interpretiranje pravila rada kockarnice;

e) objavljivanje dobitnih brojeva, isplatu pobjednika i prikupljanje isplata od gubitnika;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

4213.11.4 primatelj uloga za klađenje

4213.21.4 poslužitelj u kasinu

4213.22.4 krupije

4213.31.4 primatelj uplata u igrama na sreću

DODATAK:

4213.21.4 VALLE

4213.22.4 ŠEF STOLA IGARA NA SREĆU

4213.31.4 PRODAVAČ LUTRIJE

4214. ŠALTERSKI SLUŽBENICI U ZALAGAONICAMA

Šalterski službenici u zalagaonicama i kreditnim ustanovama posuđuju novac prema predmetima položenim u zalog, prema vlasništvu ili ostalim jamstvima.

Ti poslovi uključuju:

a) procjenu predmeta ponuđenih u zalog, proračunavanje kamata i posudbu novca;

b) vraćanje predmeta kada je zajam isplaćen ili prodaju založenih predmeta u slučaju neplaćanja;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

4214.11.4 šalterski službenik zalagaonice

4215. SKUPLJAČI DUGOVA I DAROVA

Skupljači dugova i darova prikupljaju plaćanja i obavljaju službeničke poslove vezane za takva prikupljanja.

Ti poslovi uključuju:

a) telefoniranje i pisanje korisnicima zajmova o prikupljanju novca ili dogovor za odgodu plaćanja;

b) posjećivanje dužnika radi naplate dugova;

c) bilježenje prikupljenih svota;

d) preporučivanje legalnih postupaka kada se plaćanje ne može drugačije ostvariti;

e) traženje i prikupljanje novca u dobrotvorne svrhe;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

4215.11.4 skupljač dugova

4215.12.4 skupljač darova

PODVRSTA 422.

SLUŽBENICI ZA ŠALTERSKE INFORMACIJE

Službenici za šalterske informacije rade neposredno s klijentima pri ponudi programa putovanja, raznih vrsta traženih informacija, uključujući one u bolnicama, medicinskim i stomatološkim ordinacijama, kao i prispjelih i naručenih telefonskih poziva.

Ti poslovi obično uključuju: pripremu putničkih programa te rezerviranje prijevoza i hotela za klijente; primanje klijenata ili pacijenata, davanje relevantnih informacija i zakazivanje sastanaka u ime raznih ustanova, uključujući bolnice, medicinske i stomatološke ordinacije; rukovanje kućnim telefonskim centralama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

4221. Šalterski službenici putničkih agencija i srodna zanimanja

4222. Recepcionari i srodna zanimanja

4223. Telefonisti i srodna zanimanja

4221. ŠALTERSKI SLUŽBENICI PUTNIČKIH AGENCIJA I SRODNA ZANIMANJA

Šalterski službenici putničkih agencija i srodna zanimanja daju obavijesti, uređuju putničke programe i obavljaju rezervacije.

Ti poslovi uključuju:

a) savjetovanje korisnika o programu i načinu putovanja;

b) pripremu programa;

c) rezerviranje;

d) izdavanje karata, jamstvenica (vaučera) i ostalih dokumenata;

e) pribavljanje viza;

f) pripremu računa i primanje uplata;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

4221.11.4 šalterski službenik putničke agencije

4221.21.4 željeznički robno-putnički blagajnik

4221.22.4 prodavač autobusnih karata

4221.23.5 prodavač zrakoplovnih karata

4221.24.4 prodavač putničkih karata

4221.31.4 hotelijersko-turistički službenik

DODATAK:

4221.11.4 AERODROMSKI PREDSTAVNIK PUTNIČKE AGENCIJE

4221.21.4 VAGONSKI OTPREMNIK

4221.21.4 POTRAŽNI RADNIK

4221.21.4 ŽELJEZNIČKI CARINSKI OTPREMNIK

4221.21.4 KOLODVORSKI BLAGAJNIK

4221.22.4 PRODAVAČ AUTOBUSNIH PRETPLATNIČKIH KARATA

4221.23.5 PRODAVAČ ZRAKOPLOVNIH DOKUMENATA

4221.31.4 TURISTIČKI TEHNIČAR

4221.31.4 HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR

4222. RECEPCIONARI I SRODNA ZANIMANJA

Recepcionari, informatori i službenici srodnih zanimanja primaju klijente ili pacijente, daju obavijesti i zakazuju sastanake u ime ustanova, uključivši bolnice i medicinske i stomatološke ordinacije.

Ti poslovi uključuju:

a) primanje klijenata ili pacijenata, bilježenje upita i davanje obavijesti;

b) zakazivanje sastanaka za klijente ili pacijente;

c) telefonske razgovore u vezi sa zahtjevima za obavijestima i sastancima;

d) upućivanje klijenata ili pacijenata na odredište ili osobu;

e) rezerviranje i uređivanje upisa hotelskih gostiju ili pacijenata, kao i vođenje registra i davanje računa na odlasku;

f) izdavanje informativnih prospekata, brošura i obrazaca;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

4222.11.3 pomoćni recepcionar

4222.12.4 recepcionar

4222.21.4 službenik za informacije

4222.31.4 šalterski službenik osiguravajućeg društva

DODATAK:

4222.12.4 ŽURNALIST-FAKTURIST

4222.12.4 REFERENT ZA REZERVACIJE

4222.12.4 SUPERVIZOR

4222.21.4 ADMINISTRATOR U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

4222.21.4 PROMETNI INFORMATOR-SPIKER

4222.21.4 PROMETNI NAJAVLJIVAČ-SPIKER

4222.31.4 EVIDENTIČAR ZA KOMPLETIRANJE SPISA O ŠTETI

4223. TELEFONISTI I SRODNA ZANIMANJA

Telefonisti obavljaju operativne poslove u telefonskom prometu: posredovanje telefonskih veza u polazu, dolazu i tranzitu.

Ti poslovi obično uključuju:

a) posredovanje telefonskih veza u međunarodnom i unutarnjem telefonskom prometu;

b) pružanje informacija telefonskim korisnicima;

c) prijem i uručenje telefonskih pozivnica;

d) vođenje propisanih evidencija o izvršenim uslugama;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

4223.11.2 telefonist

4223.12.4 telefonist za međunarodni promet

4223.13.4 kontrolor telefonskog prometa


ROD 5.

USLUŽNA I TRGOVAČKA ZANIMANJA


Radnici u uslugama i trgovini pružaju osobne usluge na putovanjima, u vođenju kućanstva, dobavi hrane, osobnoj njezi te usluge u zaštiti od požara i nedopuštenih radnji. Poziraju kao modeli za umjetničku fotografiju ili za sliku i reklamni film. Prodaju robu u trgovinama na veliko i malo. Zanimanja ovog roda drugog su do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja.

Poslovi radnika uslužnih i trgovačkih zanimanja obično uključuju: organiziranje i pružanje usluga na putovanju; vođenje kućanstva; pripremu i serviranje hrane i pića; čuvanje djece; osnovnu bolničku njegu i sličnu njegu u kući i ustanovama; frizerske usluge i njegu lica, astrologiju i proricanje sudbine; pogrebničke usluge; zaštitu osoba i nekretnina od požara i nedopuštenih radnji; poziranje kao model za potrebe reklamiranja, umjetničkih fotografija i izlaganja robe; prodaju robe u trgovinama na veliko i malo; pokazivanje robe kupcima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja su ovog roda u vrstama:

51. Uslužna zanimanja

52. Trgovačka i srodna zanimanja

VRSTA 51.

USLUŽNA ZANIMANJA


Radnici uslužnih zanimanja pružaju osobne usluge i usluge zaštite vezane na putovanja, vođenje kućanstva, dobavu hrane, osobnu njegu, zaštitu od požara i nedopuštenih radnji.

Poslovi radnika uslužnih zanimanja obično uključuju: organiziranje i pružanje usluga na putovanju; vođenje kućanstva; pripremu i serviranje hrane i pića; čuvanje djece; osnovnu bolničku njegu i srodnu njegu u kući i ustanovama za njegu starih i nemoćnih osoba i slično; frizerske usluge i njegu lica; astrologiju i proricanje sudbine; pogrebničke usluge; zaštitu osoba i nekretnina od požara i nedopuštenih radnji. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja su ove vrste u podvrstama:

511. Zrakoplovne domaćice, kondukteri i vodiči

512. Domaćinska i ugostiteljska zanimanja

513. Zanimanja osobne njege

514. Zanimanja osobnih usluga

516. Zanimanja u zaštiti

PODVRSTA 511.

ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE, KONDUKTERI I VODIČI

Zrakoplovne domaćice, kondukteri i vodiči pružaju razne osobne usluge na putovanju zrakoplovom, vlakom, brodom, autobusom i ostalim vozilima te vođenje pojedinaca i skupina na turističkim obilascima i izletima.

Ti poslovi obično uključuju: osiguravanje udobnosti i sigurnosti putnika; posluživanje hrane i pića; davanje informacija te odgovaranje na razna pitanja vezana uz putovanje; pregled i prodaju karata u vozilu javnog prijevoza; pratnju pojedinaca ili skupina na turističkim obilascima i izletima te opisivanje zanimljivosti; pružanje ostalih usluga pri vođenju. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

5111. Zrakoplovne domaćice i brodski poslužitelji

5112. Kondukteri

5113. Vodiči

5111. ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE I BRODSKI POSLUŽITELJI

Zrakoplovne domaćice i brodski poslužitelji pružaju usluge sigurnosti i udobnosti putnika, poslužuju jela i napitke te planiraju i koordiniraju domaćinske poslove i društvene aktivnosti na brodovima.

Ti poslovi uključuju:

a) pozdravljanje putnika pri ulasku u vozilo, upućivanje na njihova sjedišta, provjeru jesu li pričvršćeni sigurnosni pojasevi i poštuju li se oznake o zabrani pušenja i slične oznake;

b) objašnjavanje upotrebe sigurnosne opreme, poput pojaseva za spašavanje i maski za kisik i izlaza u slučaju opasnosti;

c) dijeljenje časopisa i novina, slušalica, pokrivača i sličnih stvari, obaviještavanje putnika tijekom putovanja te odgovaranje na upite putnika;

d) posluživanje pripremljenih obroka i napitaka;

e) pružanje odgovarajuće medicinske pomoći putnicima, briga o bolesnim, starijim, nemoćnim osobama i djeci;

f) poduzimanje odgovarajućih aktivnosti u hitnim slučajevima ili u slučajevima nesreće;

g) vođenje brige o putnicima u zračnim lukama;

h) vođenje brige o općim potrebama i udobnosti putnika na brodu, uključivši uređivanje kabina i posluživanje obroka u njima, na zahtjev putnika;

i) srodne poslove;

j) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

5111.11.4 domaćica zrakoplova

5111.12.4 voditeljica u kabini zrakoplova

5111.13.4 zemaljska domaćica

5111.14.4 brodska sobarica

DODATAK:

5111.11.4 STJUARDESA

5111.12.4 PURSER

5111.12.4 STARIJA ZRAKOPLOVNA DOMAĆICA

5111.14.4 BRODSKI STJUARD

5112. KONDUKTERI

Kondukteri pregledavaju i prodaju karte i vode brigu o sigurnosti i udobnosti putnika u vlakovima, tramvajima, autobusima i drugim vozilima javnog prijevoza.

Ti poslovi uključuju:

a) izdavanje karata te pregled i provjeru valjanosti prethodno izdanih karata;

b) vođenje brige o putnicima u spavaćim i ostalim vagonima, uključivši kontrolu putničkih karata, sigurnosti putnika i odgovaranje na upite;

c) kontrolu poštivanja propisa o sigurnosti prometa;

d) informiranje putnika, posebno o postajama i vezama;

e) suradnju s vozačem u održavanju voznog reda;

f) poduzimanje odgovarajućih aktivnosti u hitnim slučajevima ili u slučaju nesreće;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

5112.11.3 željeznički kondukter

5112.12.3 kondukter u cestovnom putničkom prometu

5112.13.3 kondukter

DODATAK:

5112.11.3 KONDUKTER SPAVAĆIH VAGONA

5112.11.3 ŽELJEZNIČKI PROMETNI RADNIK

5113. VODIČI

Vodiči prate pojedince i skupine na turističkim obilascima i izletima, opisuju zanimljivosti i vode turiste.

Ti poslovi uključuju:

a) vođenje turista i brigu o njihovoj udobnosti;

b) praćenje turista na turističkim obilascima i upoznavanjem sa zanimljivostima;

c) praćenje turista u muzeje i na izložbe i upoznavanje s izlošcima;

d) vođenje skupina po tvornicama i drugim poduzećima te objašnjavanje;

e) vođenje na izlet u planine i na pecanje;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

5113.11.4 vodič

DODATAK:

5113.11.4 TURISTIČKI PRATITELJ

5113.11.4 VODIČ GALERIJSKI

5113.11.4 VODIČ MUZEJSKI

5113.11.4 VODIČ TURISTIČKI

5113.11.4 VODIČ U RIBOLOVU

5113.11.4 VODIČ PLANINARSKI

5113.11.4 VODIČ ALPINISTIČKI

5113.11.4 VODIČ SPELEOLOŠKI

PODVRSTA 512.

DOMAĆINSKA I UGOSTITELJSKA ZANIMANJA

Radnici domaćinskih i ugostiteljskih zanimanja organiziraju, nadziru i obavljaju domaćinske poslove u trgovačkim društvima, ustanovama i privatnim kućanstvima te obavljaju poslove vezane za pripremu i kuhanje jela te posluživanje hrane i napitaka u trgovačkim društvima, ustanovama, kućanstvima na brodovima i putničkim vlakovima.

Ti poslovi obično uključuju: angažiranje i osposobljavanje domaćinskog osoblja; organiziranje rada i rukovođenje radom domaćinskog osoblja; briga o udobnosti i prikladnom ponašanju zaposlenih; nadzor nabave, skladištenja i izdavanja namirnica; pripremu i kuhanje jela; posluživanje hrane i napitaka; nadgled ostalih radnika.

Zanimanja su u ovim skupinama:

5121. Domaćice i srodna zanimanja

5122. Kuhari

5123. Konobari i pipničari

5121. DOMAĆICE I SRODNA ZANIMANJA

Domaćice i radnici srodnih zanimanja organiziraju, nadziru i obavljaju domaćinske poslove u hotelima, klubovima, internatima i ostalim trgovačkim društvima i ustanovama te u privatnim kućanstvima.

Ti poslovi uključuju:

a) angažiranje, osposobljavanje i nadgled radnika koji su zaposleni kao domaćinsko osoblje, te organiziranje njihovog rada;

b) nabavu i nadzor nabave namirnica;

c) nadzor skladištenja i izdavanja namirnica;

d) nadzor udobnosti i ponašanja pojedinaca;

e) pomoć pri manjim ozljedama ili bolestima, obavljanje poslova kao što su mjerenje temperature, davanje lijekova i stavljanje zavoja;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

5121.11.3 pomoćna hotelska domaćica

5121.12.4 hotelska domaćica

5121.13.5 domaćica kuhinje

5121.14.2 hotelska sobarica

5121.21.4 domar kampa

5121.22.4 domar planinarskog doma

DODATAK:

5121.12.4 NADZORNICA SOBA

5121.12.4 NADZORNICA ČISTOĆE

5122. KUHARI

Kuhari planiraju, organiziraju, pripremaju i kuhaju jela u hotelima, restoranima i ostalim mjestima javne prehrane, na brodovima, putničkim vlakovima i u kućanstvima.

Ti poslovi uključuju:

a) planiranje obroka, pripremu i kuhanje jela;

b) planiranje, nadzor i usklađivanje rada u kuhinji;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

5122.11.2 pomoćni kuhar

5122.12.3 kuhar

5122.13.5 kuhar, majstor

5122.21.3 brodski kuhar

5122.31.2 pečenjar

DODATAK:

5122.11.2 PRIPREMAČ JEDNOSTAVNIH JELA I SLASTICA

5122.12.3 KAVEKUHAR

5122.12.3 KUHAR DORUČKA

5122.12.3 VEGETARIJANSKI KUHAR

5122.13.5 ŠEF KUHINJE

5122.13.5 KUHAR SPECIJALITETA

5122.13.5 DIJETNI KUHAR

5122.13.5 VODITELJ SMJENE U KUHINJI

5122.13.5 VODITELJ GASTRONOMSKE PONUDE

5123. KONOBARI I PIPNIČARI

Konobari i pipničari poslužuju hranu i pića u hotelima, restoranima, ustanovama, krčmama, na brodovima i putničkim vlakovima.

Ti poslovi uključuju:

a) posluživanje hrane i pića;

b) savjetovanje o izboru vina i njihovo posluživanje;

c) posluživanje alkoholnih i bezalkoholnih pića;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

5123.11.2 pomoćni konobar

5123.12.2 pipničar

5123.13.3 konobar

5123.14.3 barmen

5123.15.5 natkonobar

5123.21.2 pomoćni brodski konobar

5123.22.3 brodski konobar

5123.23.5 brodski natkonobar

DODATAK:

5123.11.2 SERVIRKA

5123.11.2 POSLUŽITELJ JELA I PIĆA

5123.12.2 ŠANKER

5123.12.2 TOČILAC PIĆA

5123.15.5 ŠEF SALE

5123.15.5 ŠEF NOĆNOG BARA

5123.15.5 ŠEF HOTELSKE USLUGE

5123.15.5 GLAVNI KONOBAR

5123.23.5 GLAVNI BRODSKI KONOBAR

PODVRSTA 513.

ZANIMANJA OSOBNE NJEGE

Radnici zanimanja osobne njege pružaju usluge čuvanja djece, pomažu u vođenju brige o školskoj djeci, obavljaju razne poslove u pomaganju bolesnima, stručnjacima za bolničku njegu i srodnim stručnjacima u obavljanju poslova u bolnicama i ostalim ustanovama, pružaju osobnu njegu u kući te pomažu veterinarima, farmaceutskim i ostalim stručnjacima u njihovu radu.

Ti poslovi obično uključuju: brigu o djeci; osnovnu bolničku i sličnu njegu u bolnicama i sličnim ustanovama te pacijentima kod kuće; pomoć veterinarima i farmaceutskim stručnjacima u njihovu radu. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

5131. Njegovatelji zdrave djece

5132. Bolničari i srodna zanimanja

5133. Njegovatelji invalidnih i bolesnih osoba u kući

5139. Njegovatelji životinja

5131. NJEGOVATELJI ZDRAVE DJECE

Njegovatelji zdrave djece vode brigu o djeci i nadgledaju njihove dnevne aktivnosti.

Ti poslovi uključuju:

a) pomaganje kod kupanja, odijevanja i hranjenja djece;

b) praćenje djece u školu i iz škole ili na rekreativne aktivnosti;

c) igranje i zabavljenje djece pričanjem i čitanjem priča;

d) održavanje reda u dječjim sobama i igraonicama;

e) čuvanje djece na duže ili kraće vrijeme;

f) vođenje brige o školskoj djeci na izletima, posjetima muzejima, ljetovanju i sličnim izlascima;

g) stvaranje povoljnih uvjeta i odgoj djeteta u obitelji;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

5131.11.2 njegovatelj djece

5131.12.3 udomitelj

DODATAK:

5131.11.2 PAZITELJICA DJECE

5131.11.2 DADILJA

5131.12.3 HRANITELJ

5132. BOLNIČARI I SRODNA ZANIMANJA

Bolničari i srodna zanimanja provode njegu i brinu za osobnu higijenu pokretnih i nepokretnih bolesnika pod nadzorom stručnjaka.

Ti poslovi uključuju:

a) održavanje čistoće okoline bolesnika primjenom dezinfekcijskih sredstava;

b) transport i pratnju bolesnika unutar zdravstvene ustanove;

c) pripremu pribora za sterilizaciju;

d) srodne poslove.

U toj skupini su zanimanja:

5132.11.2 bolničar

5132.12.2 babica

5132.13.2 njegovatelj u bolnici

5133. NJEGOVATELJI INVALIDNIH I BOLESNIH OSOBA U KUĆI

Njegovatelji retardiranih, invalidnih i bolesnih osoba u kući brinu o raznim osobnim potrebama i općenito pružaju osobnu njegu osobama kojima je takva njega potrebna u domovima ili kućanstvima uslijed bolesti, invalidnosti ili uslijed umanjenih sposobnosti zbog starosti.

Ti poslovi uključuju:

a) pomaganje osobama kod lijeganja u krevet i dizanja iz kreveta i presvlačenja;

b) mijenjanje posteljine i pomaganje osobama kod kupanja;

c) serviranje hrane i hranjenje pacijenata kojima je to potrebno;

d) podsjećanje i provjeravanje da li je osoba uzela potrebne lijekove;

e) praćenje znakova pogoršanja zdravlja osoba i obavještavanje nadležnog doktora medicine ili socijalne službe;

f) srodne poslove.

U toj skupini su zanimanja:

5133.11.2 njegovatelj bolesnika u kući

5133.12.2 njegovatelj osoba s razvojnim teškoćama

5133.13.2 njegovatelj starijih i nemoćnih osoba

5139. NJEGOVATELJI ŽIVOTINJA

Ova skupina obuhvaća njegovatelje životinja koji nisu razvrstani drugdje u podvrsti 513. Zanimanja osobne njege.

Na primjer, ovdje se razvrstavaju osobe koje pomažu veterinarskim ili farmaceutskim stručnjacima ili srodnim stručnjacima u obavljanju njihovih poslova i zadaća, kao na primjer obavljanje poslova u "hotelima" za pse i mačke.

Ti poslovi obično uključuju:

a) napajanje, hranjenje i promatranje životinja, čišćenje, pranje, dezinfekcija i dezinsekcija zgrada i kaveza;

b) vođenje ili prenošenje životinja do prostora za obradu i držanje tijekom obrade, davanje lijekova u hrani, mazanje kremama i mastima, šišanje i previjanje bolesnih životinja;

c) čišćenje i steriliziranje veterinarskih kirurških instrumenata;

d) etiketiranje lijekova, kemikalija i ostalih farmaceutskih preparata i dopunjavanje zaliha;

e) steriliziranje bočica, laboratorijskih posuda i ostale opreme;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

5139.11.2 njegovatelj životinja

DODATAK:

5139.11.2 VETERINARSKI BOLNIČAR

PODVRSTA 514.

ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA

Radnici zanimanja za osobne usluge obavljaju poslove za uljepšavanje osoba, prate poslodavca i vode brigu o njegovoj odjeći i ostaloj pokretnoj imovini te pružaju pogrebne usluge; proriču osobnu sudbinu ljudi.

Ti poslovi obično uključuju: šišanje i uređivanje kose; brijanje i uređivanje brade; uljepšavanje i primjenu kozmetike i šminke; oblikovanje i lakiranje noktiju te liječenje lakših oboljenja na stopalima; pomoć pri kupanju i osnovnu masažu; usluge pratioca ili posluge; pogrebničke usluge; nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja te podvrste razvrstavaju se u skupine;

5141. Frizeri, kozmetičari i srodna zanimanja

5142. Pratioci i posluga

5143. Pogrebnici i srodna zanimanja

5149. Zanimanja osobnih usluga d.n.

5141. FRIZERI, KOZMETIČARI I SRODNA ZANIMANJA

Frizeri, kozmetičari i radnici srodnih zanimanja šišaju i uređuju kosu, briju i uređuju bradu, provode tretman ljepote, stavljaju kozmetiku i šminku te provode ostale vrste tretmana za uljepšavanje osoba.

Ti poslovi uključuju:

a) šišanje, pranje, bojanje i uvijanje kose;

b) šišanje i pranje kose te brijanje i uređivanje brade;

c) tretman vlasišta;

d) namještenje perika prema zahtjevu korisnika;

e) čišćenje i stavljanje krema, losiona i sličnih proizvoda na lice i tijelo;

f) masiranje lica i tijela;

g) šminkanje u salonima ljepote;

h) šminkanje glumaca i ostalih izvođača;

i) čišćenje, oblikovanje i lakiranje noktiju, liječenje manjih oboljenja stopala kao što su kurje oči, zadebljanja kože i deformiteti nokata na nozi;

j) pomoć pri kupanju i osnovnu masažu:

k) srodne poslove;

l) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja;

5141.11.3 frizer za žene

5141.12.3 frizer za muškarce

5141.13.3 frizer

5141.14.5 frizer, majstor

5141.15.5 vlasuljar, specijalizirani

5141.21.3 kozmetičar

5141.22.5 kozmetičar, majstor

5141.23.5 masker, specijalizirani

5141.31.3 pediker

5141.32.5 pediker, majstor

5141.41.4 maser

5141.42.2 maser-kupeljar

DODATAK:

5141.12.3 BRIJAČ

5141.14.5 FRIZER STILIST

5141.21.3 ŠMINKER

5141.21.4 KOZMETIČKI TEHNIČAR

5141.22.5 KOZMETIČAR STILIST

5141.22.5 VIZAŽIST

5141.22.5 KOZMETIČAR TRAJNE ŠMINKE, MAJSTOR

5141.22.5 KOZMETIČAR ELEKTROEPILACIJE, MAJSTOR

5141.31.3 MANIKER

5141.42.2 MASER SALONA ZA MASAŽU

5141.42.2 POSLUŽITELJ U SOLARIJU

5142. PRATIOCI I POSLUGA

Pratioci i posluga osiguravaju pratnju i brinu o raznim osobnim potrebama poslodavca.

Ti poslovi uključuju:

a) pravljenje društva poslodavcu, praćenje na razna mjesta, čitanje, vođenje razgovora i sudjelovanje u aktivnostima poput športa;

b) pomoć u zabavljanju posjetitelja u poslodavčevu domu;

c) održavanje poslodavčeve garderobe i osobne pokretne imovine u dobrom stanju;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

5142.11.4 pratitelj

5143. POGREBNICI I SRODNA ZANIMANJA

Pogrebnici i srodna zanimanja obavljaju razne pogrebničke poslove.

Ti poslovi uključuju:

a) dogovor i vođenje pogrebne ceremonije, kremiranja i pokopa;

b) srodne poslove;

c) nadgled ostalih radnika.

U toj je skupini zanimanje:

5143.11.2 grobar

DODATAK:

5143.11.2 UKOPNIK

5149. ZANIMANJA OSOBNIH USLUGA D.N.

Ta skupina obuhvaća ostala zanimanja za osobne usluge koja nisu razvrstana drugdje u podvrsti 514. Zanimanja za osobne usluge. Ovdje su zanimanja radnika koji pružaju usluge kao plesni partneri i pratioci u društvu ili oni koji obavljaju poslove domaćina i hostesa u hotelima, restoranima i noćnim barovima; proriču osobnu sudbinu ljudi.

U tom slučaju ti poslovi uključuju:

a) praćenje klijenata u restorane i pri drugim izlascima;

b) posao plesnog partnera;

c) primanje gostiju u hotelima, noćnim barovima i brigu za zabavu;

d) proricanje osobne sudbine ljudi i budućih događaja;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

5149.11.4 hostesa

5149.12.4 domaćin kluba

5149.21.3 plesni partner

5149.31.4 astrolog

5149.32.2 gatara

PODVRSTA 516.

ZANIMANJA U ZAŠTITI

Zanimanja u zaštiti štite osobe i imovinu od požara i ostalih opasnosti, održavaju red i osiguravaju pridržavanje odredbi zakona i propisa, kada je potrebno i silom.

Ti poslovi obično uključuju: sprečavanje i gašenje požara te spašavanje ljudi, imovine i dobara za vrijeme i nakon požara, nesreća i prirodnih nepogoda; održavanje reda i pridržavanje zakona, reguliranje prometa i preuzimanje ovlasti kod prometnih nesreća; nadgled i održavanje discipline među zatvorenicima u zatvoru i štićenicima domova za preodgoj. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad suradnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

5161. Vatrogasci

5162. Policajci

5163. Pravosudni policajci

5169. Zanimanja u zaštiti d.n.

5161. VATROGASCI

Vatrogasci sprečavaju požar, bore se protiv požara i nastoje ugasiti vatru, spašavaju ljude, imovinu i dobra za vrijeme i nakon požara, nesreća i velikih nepogoda.

Ti poslovi uključuju:

a) sprečavanje i gašenje požara;

b) gašenje posebnih vrsta požara i korištenje posebne opreme kod požara industrijskih postrojenja, aerodroma i sličnih objekata;

c) sprečavanje i gašenje požara u oštećenim zrakoplovima te spašavanje posade i putnika;

d) spašavanje osoba, imovine i dobara za vrijeme i nakon požara, prirodnih nepogoda i prometnih nesreća;

e) sprečavanje i ograničavanje širenja opasnih tvari u slučaju požara, prirodnih nepogoda i prometnih nesreća;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

5161.11.3 vatrogasac

5161.21.4 vatrogasni tehničar

5161.22.5 vatrogasni tehničar, specijalizirani

DODATAK:

5161.21.4 VODITELJ SMJENE VATROGASNE POSTROJBE

5161.21.4 ODRŽAVATELJ VATROGASNE OPREME

5161.22.5 REFERENT ZAŠTITE OD POŽARA

5161.22.5 AERODROMSKI VATROGASAC

5161.22.5 VATROGASAC KEMIJSKOG POSTROJENJA

5161.22.5 VATROGASAC PLATFORME ZA PODMORSKA BUŠENJA

5162. POLICAJCI

Policajci održavaju red i osiguravaju pridržavanje odredbi zakona i propisa,a kada je potrebno osiguravaju njihovu primjenu i uporabom sile.

Ti poslovi uključuju:

a)

b) održavanje reda primjenom odredbi zakona zakona i propisa;

c) zaštitu osoba i imovine od opasnosti i protuzakonitih postupaka;

d) reguliranje prometa i preuzimanje ovlasti pri prometnim nesrećama;

e) ophodnju državnom (kopnenom i vodenom) granicom zbog zaustavljanja osoba koje ilegalno ulaze ili izlaze iz zemlje i sprečavanja ilegalnog uvoza ili izvoza roba i valuta;

f) provjeru putničkih dokumenata osoba na graničnim prijelazima;

g) uhićivanje osoba zbog kršenja zakona;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

5162.11.4 policajac

DODATAK:

5162.11.4 PROMETNI POLICAJAC

5162.11.4 GRANIČNI POLICAJAC

5162.11.4 POLICAJAC SPECIJALAC

5162.11.4 POLICIJSKI DETEKTIV

5163. PRAVOSUDNI POLICAJCI

Pravosudni policajci nadgledaju i održavaju disciplinu među zatvorenicima u zatvoru i štićenicima domova za preodgoj.

Ti poslovi uključuju:

a) pretraživanje zatvorenika pri dolasku u zatvor, preuzimanje njihovih stvari i pohranjivanje, praćenje zatvorenika u ćelije i zatvaranje u ćelije;

b) povremene inspekcijske obilaske ćelija;

c) nadgledanje zatvorenika pri radu, jelu i šetnji te ophodnja u zatvorskom krugu radi održavanja discipline i zbog sprečavanja bijega;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

5163.11.4 pravosudni policajac

DODATAK:

5163.11.4 MLAĐI PRAVOSUDNI POLICAJAC

5163.11.4 STARIJI PRAVOSUDNI POLICAJAC

5169. ZANIMANJA U ZAŠTITI D.N.

Ova skupina sadrži sva ostala zanimanja zaštite koja nisu nigdje razvrstana u podvrsti 516. Zanimanja u zaštiti. Zaštitarski poslovi obuhvaćaju zaštitu osoba i imovine. Čuvari obilaze zgradu i određena područja radi sprečavanja ilegalnog ulaska, krađa, nasilništva i ostalih protuzakonitih postupaka, koriste silu i tehnička sredstva za sprečavanje takvih radnji, djeluju kao tjelohranitelji, spasioci, vratari, lovočuvari i slično.

U tom slučaju ti poslovi uključuju:

a) obilazak prostorija u zgradama i na određenim područjima radi sprečavanja krađa, nasilništva, kršenja propisa i drugih

b) nepravilnosti;

c) primjenu sile pri sprečavanju nedopuštenih radnji;

d) poslove tjelohranitelja;

e) stražarenje na plažama i bazenima radi sprečavanja nesreća i spasavanja kupača od utapljanja;

f) ophodnja u rezervatima prirode, lovištima, i ograđenim zemljištima radi sprečavanja krađa i ubijanja divljači;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

5169.11.3 čuvar

5169.12.3 vratar

5169.13.3 komunalni redar

5169.21.4 kupališni spasilac

5169.22.4 gorski spasilac

5169.31.2 čuvar objekata i okoliša

5169.32.3 lovočuvar

DODATAK:

5169.11.3 TJELOHRANITELJ

5169.11.3 ZAŠTITAR OSOBA I IMOVINE

5169.11.3 REDAR

5169.11.3 IZBACIVAČ

5169.11.3 PRIPADNIK SLUŽBE ZA NADZOR TEHNIČKI ŠTIĆENIH OBJEKATA

5169.11.3 OPERATOR CENTRALNOG DOJAVNOG SUSTAVA

5169.11.3 PRATITELJ VRIJEDNOSNE POŠILJKE

5169.11.3 ČUVAR IMOVINE

5169.11.3 ČUVAR OSOBA

5169.11.3 ČUVAR TEHNIČKI ŠTIĆENIH OBJEKATA

5169.11.3 OPERATOR PROTUDIVERZIONE KONTROLE

5169.12.3 HOTELSKI VRATAR

5169.12.3 PORTIR

5169.21.4 SPASILAC IZ VODE

5169.31.2 ČUVAR VINOGRADA

5169.31.2 POLJAR

5169.31.2 PUDAR

5169.31.2 ČUVAR STAJA

5169.31.2 ČUVAR RIBNJAKA

5169.31.2 RIBOČUVAR

VRSTA 52.

TRGOVAČKA I SRODNA ZANIMANJA


Radnici trgovačkih zanimanja poziraju kao modeli likovnim umjetnicima i na izložbenim manifestacijama, pokazuju i prodaju robu u trgovinama na veliko i malo, kioscima i na tržnicama.

Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: poziranje kao modeli za reklamiranje, umjetničko stvaralaštvo i izlaganje robe; prodaju robe na veliko i malo u trgovinama ili na kioscima i na tržnicama; pokazivanje robe potencijalnim kupcima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja su ove vrste u podvrstama:

521. Manekeni i modeli

522. Prodavači i trgovački demonstratori

PODVRSTA 521.

MANEKENI I MODELI

Manekeni i modeli nose i pokazuju odjeću, obuću i druge predmete za prodaju ili poziraju kao modeli za reklamiranje i umjetničko stvaralaštvo.

Ti poslovi obično uključuju: nošenje odjeće, obuće i različitih ukrasnih predmeta radi pokazivanja kupcima u izložbenim prostorima tvornica ili na posebnim modnim predstavama; poziranje kao model za umjetničku fotografiju, skulpturu, sliku i reklamne filmove. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim suradnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupini:

5210. Manekeni i modeli

5210. MANEKENI I MODELI

Manekeni i modeli nose i pokazuju odjeću, obuću i druge predmete za prodaju ili poziraju kao modeli za reklamiranje i umjetničko stvaralaštva.

Ti poslovi uključuju:

a) nošenje uzoraka odjeće i obuće koje želi kupac;

b) hodanje, okretanje i pokazivanje uzoraka na drugi najprikladniji način;

c) poziranje kao model za umjetničku fotografiju, skulpturu ili sliku i reklamni film;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih suradnika.

U toj su skupini zanimanja:

5210.11.2 maneken

5210.21.2 fotomodel

5210.22.2 umjetnički model

PODVRSTA 522.

PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI

Prodavači i trgovački demonstratori prodaju robu u trgovačkim društvima na veliko i u maloprodaji i objašnjavaju upotrebu i kvalitetu robe. Ti poslovi obično uključuju: prodaju robe u trgovačkim društvima na veliko i u maloprodaji te prodaju velikim potrošačima; pokazivanje i objašnjavanje upotrebe i kvalitete robe koja se prodaje; prodaju različite robe (obrtničkih proizvoda, novina i cigareta, voća i povrća i slično) u kioscima i na tržnicama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupini:

5220. Prodavači i trgovački demonstratori

5220. PRODAVAČI I TRGOVAČKI DEMONSTRATORI

Prodavači i trgovački demonstratori pokazuju i prodaju robu u trgovačkim društvima veleprodaje i maloprodaje. Robu prodaju u trgovinama, kioscima i na tržnici.

Ti poslovi uključuju:

a) dostavu robe iz skladišta na prodajna mjesta i njeno izlaganje;

b) provjeru podataka o prirodi i kvaliteti proizvoda na zahtjev kupaca;

c) pomaganje kupcima u izboru;

d) ispisivanje cijena, uvjeta kreditiranja i popusta;

e) pakiranje i aranžiranje isporučene robe;

f) pisanje računa i druge dokumentacije i naplatu;

g) pokazivanje proizvoda za prodaju radi obavještavanja kupaca o njihovim svojstvima i načinu upotrebe, kao i radi poticanja zanimanja za kupnju;

h) prodaju različite robe (obrtničkih proizvoda, novina i cigareta, voća, povrća i slično) u kioscima i na tržnicama;

i) srodne poslove;

j) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

5220.11.2 dostavljač robe

5220.21.3 prodavač

5220.22.5 trgovac

5220.23.2 prodavač u kiosku i tržnici

5220.24.4 prodavač kemikalija za poljoprivredu

5220.25.4 prodavač vozila

5220.31.4 trgovački demonstrator i prodavač

DODATAK:

5220.11.2 DOSTAVLJAČ PLINA

5220.11.2 PREUZIMAČ ROBE U EKSPEDITU

5220.21.3 PRODAVAČ U VELEPRODAJI

5220.21.3 PRODAVAČ U SAMOPOSLUŽIVANJU

5220.21.3 PRODAVAČ PREHRAMBENIH PROIZVODA

5220.21.3 PRODAVAČ U ŽELJEZARIJI

5220.21.3 PRODAVAČ SJEMENJA ZA POLJOPRIVREDU

5220.21.3 PRODAVAČ ROBE SVAKODNEVNE POTROŠNJE

5220.21.3 PRODAVAČ KOZMETIKE, NAKITA I IGRAČAKA

5220.21.3 PRODAVAČ TEKSTILA, OBUĆE I GALANTERIJE

5220.21.3 PRODAVAČ GRAĐEVNOG MATERIJALA I OGRJEVA

5220.21.3 PRODAVAČ POKUĆSTVA

5220.21.3 PRODAVAČ BOJA, LAKOVA I KEMIKALIJA

5220.21.3 PRODAVAČ NAFTNIH DERIVATA I PLINA

5220.21.3 PRODAVAČ ŠPORTSKE OPREME, ORUŽJA I STRELJIVA

5220.21.3 PRODAVAČ DIJELOVA ZA VOZILA

5220.21.3 PRODAVAČ POLJOPRIVREDNIH STROJEVA

5220.21.3 PRODAVAČ SUVENIRA

5220.21.3 PRODAVAČ METALNE I ELEKTROTEHNIČKE ROBE

5220.21.3 PRODAVAČ GLAZBALA, FOTO I OPTIČKE OPREME

5220.21.3 PRODAVAČ KNJIGA I PAPIRA

5220.21.3 ANTIKVAR

5220.21.3 PRODAVAČ U BILJNOJ LJEKARNI

5220.21.3 PRODAVAČ MJEŠOVITE ROBE

5220.24.4 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR FITOFARMACEUT

5220.31.4 PRODAVAČ POSUĐA

5220.31.4 PRODAVAČ RIBIČKOG PRIBORA

5220.31.4 PREZENTATOR


ROD 6.

POLJOPRIVREDNI, LOVNO-UZGOJNI, ŠUMSKI RADNICI I RIBARI


Radnici poljoprivrednih, lovno uzgojnih, šumarskih i ribarskih zanimanja obrađuju polja, voćnjake, vinograde i ubiru s njih plodove, skupljaju divlje plodove i bilje, uzgajaju, čuvaju i love životinje, proizvode stočarske proizvode, uzgajaju, zaštićuju i iskorištavaju šume, uzgajaju i love ribe te uzgajaju i skupljaju ostale oblike živog svijeta u vodi radi osiguravanja prehrane i dohotka za sebe i svoja kućanstva. Zanimanja su ovog roda drugog do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja.

Poslovi koje obavljaju radnici poljoprivrednih, šumarskih i ribarskih zanimanja obično obuhvaćaju: pripremu tla; sijanje, sađenje, zaštitu, gnojenje i ubiranje plodova na poljima; uzgoj voćaka i ostalog drveća i grmlja; uzgoj vrtnog povrća i ostalih vrtlarskih proizvoda; skupljanje divljeg voća i bilja; uzgoj, timarenje i lov životinja, uglavnom radi dobivanja mesa, mlijeka, vune, krzna, kože te pčelarskih i ostalih oblika živog svijeta u vodi; kultiviranje, zaštita i iskorištavanje šuma; skladištenje i osnovnu preradu prinosa; prodaju proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja tog roda razvrstavaju se u vrstu:

61. Poljoprivredni, lovno-uzgojni, šumski radnici i ribari

Uputa:

zanimanja u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu s pretežito direktorskim poslovima trebaju se razvrstati u jednu od sljedećih skupina: 1210 Generalni i izvršni direktori; 1221 Direktori proizvodnje poljoprivrednih, lovno-uzgojnih, šumarskih, i ribarskih društava; 1311 Direktori malih poljoprivrednih, lovno-uzgojnih, šumarskih i ribarskih društava (s 0-9 zaposlenih). Radnici koji uglavnom rukuju poljoprivrednim i šumskim strojevima trebaju se razvrstati u skupinu 8331 Vozači pokretnih poljoprivrednih i šumskih strojeva. Radnici koji obavljaju jednostavne i rutinske poslove (poput fizičkih radnika) koji uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata, fizički napor, malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje trebaju se razvrstati u Podvrstu 921 Jednostavna poljoprivredna, šumarska i ribarska zanimanja. Vidi uputu kod skupine 1311.

VRSTA 61.

POLJOPRIVREDNI, LOVNO-UZGOJNI, ŠUMSKI RADNICI I RIBARI


Radnici poljoprivrednih, lovno-uzgojnih, šumarskih i ribarskih zanimanja planiraju i obavljaju poslove uzgoja i ubiranja plodova s polja, iz voćnjaka i vinograda, skupljaju divlje plodove i bilje, uzgajaju i čuvaju životinje, proizvode raznovrsne stočarske proizvode, uzgajaju i love ribu te uzgajaju i skupljaju ostale oblike živog svijeta u vodi, za prodaju ili isporuku na uobičajen način trgovačkim društvima i na tržnicama.

Poslovi koje obavljaju radnici te vrste obično obuhvaćaju: pripremu tla; sijanje, sađenje, prskanje, gnojenje i ubiranje plodova s polja; uzgoj voćki i drugog drveća i grmlja; uzgoj vrtnog povrća i vrtlarskih proizvoda; uzgoj i skupljanje divljih plodova, ljekovitog i ostalog bilja; uzgoj, čuvanje i lov životinja uglavnom radi dobivanja mesa, mlijeka, vune, krzna, kože te pčelarskih i ostalih proizvoda; uzgoj, zaštitu i iskorištavanje šuma; uzgoj i lov ribe; uzgoj i skupljanje ostalih oblika živog svijeta u vodi; skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda; prodaju proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja te vrste razvrstavaju se u podvrste:

611. Ratari, voćari, vinogradari i vrtlari

612. Stočari

613. Poljoprivrednici mješovite proizvodnje (biljna, stočarska itd.)

614. Šumski radnici i srodna zanimanja

615. Ribari, lovci i srodna zanimanja

PODVRSTA 611.

RATARI, VOĆARI, VINOGRADARI I VRTLARI

Ratari, voćari, vinogradari i vrtlari planiraju i obavljaju poslove za uzgoj i ubiranje plodova s polja, za uzgoj voćaka i ostaloga drveća i grmlja, vrtnoga povrća, ljekovitoga i ostaloga bilja, te za proizvodnju vrtlarskih i rasadničkih proizvoda za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili tržnicama.

Ti poslovi obično uključuju: određivanje vrsta i količine usjeva i plodova koji će se uzgajati na poljima i u nasadima drveća i grmlja, kao i povrća i vrtlarskih proizvoda, uključujući i one rasadničke; nabavu sjemena, lukovica i gnojiva; ulaganje u zemlju, zgrade, tegleću stoku, opremu i strojeve ili njihovo iznajmljivanje; pripremu tla, sjetvu, sađenje, obradu i ubiranje usjeva; timarenje tegleće stoke i održavanje gospodarskih zgrada, strojeva i opreme; proizvodnju mladica, lukovica i sjemena; skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda; isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja te podvrste svrstavaju se u skupine:

6111. Ratari, povrtlari, voćari i vinogradari

6112. Vrtlari i srodna zanimanja

6111. RATARI, POVRTLARI, VOĆARI I VINOGRADARI

Ratari, povrtlari, voćari i vinogradari planiraju i obavljaju poslove nužne za uzgoj i žetvu različitih vrsta poljskih kultura poput pšenice i drugih žitarica, šećerne repe, duhana i ostalih poljskih usjeva, te krumpira, kupusa i ostaloga poljskog povrća. Voćari i vinogradari planiraju i obavljaju nužne poslove u uzgoju i ubiranju plodova s voćaka, vinove loze, grmlja bobičastog voća. Sami prodaju svoje proizvode ili ih isporučuju trgovačkim društvima ili na tržnicama.

Ti poslovi uključuju:

a) određivanje vrsta i količine poljoprivrednih kultura koje će uzgajati;

b) nabavu sjemena, gnojiva i ostalih potrepština;

c) ulaganje u zemlju, zgrade, tegleću stoku, opremu i strojeve ili pak njihov najam;

d) obavljanje ratarskih poslova kao što su priprema tla, sijanje, sadnja, obrada i ubiranje usjeva i poljskog povrća; pripremu tla za podizanje rasadnika, voćnjaka i vinograda; sjetvu i sadnju voćnih i loznih sadnica, njegu voćki i vinove loze, te berbu plodova;

e) skladištenje, razvrstavanje, pakiranje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda;

f) timarenje tegleće stoke i održavanje gospodarskih zgrada, strojeva i opreme;

g) isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

6111.11.2 pomoćni ratar

6111.12.3 ratar

6111.13.2 pomoćni povrtlar

6111.14.3 povrtlar

6111.21.2 pomoćni voćar

6111.22.3 voćar

6111.23.2 pomoćni vinogradar

6111.24.3 vinogradar

6111.25.3 vinogradar i podrumar

6111.26.2 pomoćni rasadničar

6111.27.3 rasadničar

DODATAK:

6111.12.3 RATAR ZA NAVODNJAVANJE

6111.25.3 VOĆAR, VINOGRADAR, VINAR

6112. VRTLARI I SRODNA ZANIMANJA

Vrtlari i srodna zanimanja planiraju i uzgajaju povrće intenzivnim uzgojnim tehnikama, uzgajaju drveće, grmlje, cvijeće, ljekovito i ostalo bilje; proizvode sadnice, lukovice i sjeme, za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama. Uređuju parkove i zelene površine.

Ti poslovi uključuju:

a) određivanje vrste i količine povrća, cvijeća, vrtnih i hortikularnih biljaka koje će se uzgajati;

b) nabavku sjemena, lukovica, gnojiva i ostalih potrepština;

c) ulaganje u zemlju, zgrade, staklenike, plastenike, tegleću stoku, opremu i strojeve, ili pak njihovo unajmljivanje;

d) obavljanje ratarskih poslova kao što su priprema tla, sijanje i intenzivno gajenje povrća, uzgoj cvijeća, drveća i grmlja, te berbu usjeva;

e) proizvodnju sadnica, lukovica, sjemena i gljiva;

f) uzgoj cvijeća, drveća, grmlja i ostaloga bilja u parkovima i nasadima, te u javnim ili privatnim vrtovima; uređivanje i održavanje parkova i zelenih površina;

g) uzgoj bilja za izložbe i ljekovitog bilja;

h) skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda;

i) isporuku ili prodaju proizvoda;

j) timarenje tegleće stoke i održavanje gospodarskih zgrada, strojeva i opreme;

k) srodne poslove;

l) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

6112.11.2 pomoćni vrtlar

6112.12.3 vrtlar

6112.13.5 vrtlar, specijalizirani

6112.14.2 pomoćni vrtlar za parkove

6112.15.3 vrtlar za parkove

6112.31.2 pomoćni cvjećar

6112.32.3 cvjećar

6112.41.2 uzgajivač gljiva

6112.42.3 uzgajivač ljekovitog bilja

DODATAK:

6112.15.3 VRTLAR I GRADITELJ

6112.31.2 CVJEĆAR-ARANŽER

PODVRSTA 612.

STOČARI

Stočari planiraju i obavljaju poslove uzgoja i timarenja stoke poput goveda, ovaca, svinja, koza, konja i ostalih životinja, uključujući ptice, gmazove, krznaše, perad i divljač, te proizvode raznovrsne stočarske proizvode za prodaju ili isporuku na uobičajen način, trgovačkim društvima ili na tržnicama.

Ti poslovi obično uključuju: određivanje vrsta i pasmina, te količine stoke, divljači, ptica, gmazova, pčela i ostalih životinja koje će se uzgajati; nabavu životinja, proizvodnju i nabavu krmiva i ostalih potrepština; iznajmljivanje ili ulaganje u pašnjake, poboljšanje zemlje, zgrade, strojeve i životinje; obavljanje poljoprivrednih poslova kao što je uzgoj stoke i proizvodnja raznih stočarskih proizvoda; skladištenje i osnovnu doradu ili preradu vlastitih proizvoda; održavanje gospodarskih zgrada, strojeva i opreme; isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja te podvrste svrstavaju se u ove skupine:

6121. Stočari

6122. Peradari

6129. Uzgajivači životinja d.n.

6121. STOČARI

Stočari planiraju i obavljaju poslove nužne za uzgoj i timarenje stoke poput goveda, ovaca, svinja, koza, konja, pasa i mačaka, koje će se koristiti za rad, u športu, lovu, kao kućni ljubimci ili za dobivanje mesa, mlijeka, vune, krzna, kože i ostalih proizvoda za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima, ili za prodaju na tržnicama.

Ti poslovi uključuju:

a) određivanje vrste i količine stoke koja će se uzgajati i stočarskih proizvoda koji će se proizvoditi;

b) nabavu životinja, proizvodnju i nabavu krmiva i ostalih potrepština;

c) unajmljivanje i ulaganje u pašnjake, zgrade, opremu i strojeve;

d) uzgoj i timarenje stoke;

e) mužu životinja i striženje ovaca;

f) pripremu životinja i stočarskih proizvoda za tržište;

g) uskladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda;

h) uvježbavanje životinja za trke, cirkuske predstave i slično;

i) održavanje gospodarskih zgrada, strojeva i opreme,

j) isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda;

k) srodne poslove;

l) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

6121.11.2 pomoćni stočar

6121.12.3 uzgajivač goveda

6121.13.3 uzgajivač ovaca i koza

6121.14.3 uzgajivač konja

6121.15.3 uzgajivač svinja

6121.16.3 stočar

6121.21.3 uzgajivač pasa

6121.22.3 uzgajivač mačaka

6121.31.4 dreser pasa

6121.32.4 trener konja

DODATAK:

6121.12.3 RUKOVATELJ LAKTOFRIZOM

6121.14.3 KONJAR

6122. PERADARI

Peradari planiraju i obavljaju poslove nužne za uzgoj i njegu peradi, za prodaju ili za isporuku jaja, mesa i perja trgovačkim društvima ili na tržnicama.

Ti poslovi uključuju:

a) određivanje vrste i količine peradi koja će se uzgajati i peradarskih proizvoda koji će se proizvoditi;

b) nabavu pilića, uzgoj i nabavu hrane i ostalih potrepština;

c) unajmljivanje i ulaganje u zgrade, opremu i strojeve;

d) uzgoj i njegu peradi i skupljanje jaja;

e) pripremu i pakiranje peradi za otpremu;

f) skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda;

g) održavanje gospodarskih zgrada, strojeva i opreme;

h) isporuku ili prodaju peradarskih proizvoda;

i) srodne poslove;

j) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

6122.11.2 pomoćni peradar

6122.12.3 peradar

DODATAK:

6122.12.3 RUKOVATELJ INKUBATOROM

6122.12.3 PROIZVOĐAČ JAJA

6129. UZGAJIVAČI ŽIVOTINJA D.N.

Ta skupina sadrži zanimanja stočara i radnika srodnih zanimanja, koja nisu nigdje svrstana u podvrsti 612. Stočari.

Na primjer, ovdje su svrstani oni koji se bave uzgojem i razmnožavanjem divljih sisavaca, lovnih i ostalih ptica (fazana, prepelica, nojeva, papiga itd.), puževa, divljih krznaša, zmija i ostalih reptila, pčela i različitih kukaca i životinja za laboratorijska ispitivanja, za prodaju ili isporuku trgovcima na veliko, trgovačkim društvima, zoološkim vrtovima i cirkusima, istraživačkim organizacijama i sličnim ustanovama. Ovdje su svrstana zanimanja onih koji uzgajaju životinje u životinjskim rezervatima, stajama, zoološkim vrtovima, cirkusima, istraživačkim ustanovama, životinjskim staništima i uzgajalištima divljači.

U tim slučajevima poslovi uključuju:

a) kupnju ili izgradnju potrebnih zgrada, otvorenih ili pokrivenih prostora, opreme itd., i njihovo održavanje;

b) određivanje vrste i količine životinja za uzgoj;

c) nabavu životinja, proizvodnju hrane i ostalih potrepština;

d) uzgoj, prehranu i timarenje životinja;

e) pripremu životinja ili njihovih proizvoda za tržište;

f) skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda;

g) isporuku ili prodaju proizvoda;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

6129.11.2 pomoćni uzgajivač životinja

6129.12.2 uzgajivač puževa

6129.13.2 uzgajivač žaba

6129.14.2 uzgajivač gujavica

6129.15.3 uzgajivač raznih životinja

6129.16.3 uzgajivač životinja za krzno

6129.17.3 uzgajivač kunića za meso

6129.18.3 uzgajivač ptica

6129.19.3 uzgajivač laboratorijskih životinja

6129.21.2 pomoćni uzgajivač divljači

6129.22.3 uzgajivač divljači

6129.31.3 pčelar

6129.32.3 uzgajivač dudova prelca

6129.51.4 timaritelj u zoološkom vrtu

6129.61.4 sokolar

DODATAK:

6129.16.3 UZGAJIVAČ ČINČILA

6129.18.3 UZGAJIVAČ NOJEVA

6129.18.3 UZGAJIVAČ PAPIGA

6129.61.4 PTIČAR

PODVRSTA 613.

POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE (biljna, stočarska itd.)

Poljoprivrenici mješovite proizvodnje planiraju i obavljaju poslove nužne u miješanom poljoprivrednom gospodarstvu koje proizvodi usjeve i stoku (odnosno životinje), te njihovih proizvoda za prodaju trgovačkim društvima ili na tržnicama.

Ti poslovi uključuju: određivanje vrste i količine poljoprivrednih kultura i plodina koji će se uzgajati na poljima i u voćnjacima i vinogradima te ostalih usjeva i stoke koja će se uzgajati; narudžbu sjemena, gnojiva, krmiva i ostalih potrepština; unajmljivanje ili ulaganje u obradivu zemlju i pašnjake, životinje, zgrade i strojeve; obavljanje poljoprivrednih poslova kao što su pripremanje tla, sijanje, njegovanje i ubiranje usjeva; uzgoj i timarenje životinja te proizvodnju raznih stočarskih proizvoda; održavanje gospodarskih zgrada i strojeva te skladištenje i osnovnu doradu ili preradu proizvoda; isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled ostalih radnika.

Zanimanja te podvrste su u skupini:

6130. Poljoprivrednici mješovite proizvodnje (biljna, stočarska itd.)

6130. POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE PROIZVODNJE (biljna, stočarska itd.)

Proizvođači bilja i životinja planiraju i obavljaju potrebne poslove u uzgoju i žetvi ratarskih kultura, voćnjaka i ostalih usjeva, kao i u uzgoju i timarenju stoke i drugih životinja, te proizvodnji različitih stočarskih proizvoda u gospodarstvu, radi pružanja usluga seoskog turizma ili za prodaju trgovačkim društvima ili na tržnicama.

Ti poslovi uključuju:

a) određivanje vrste i količine usjeva i stoke za uzgoj;

b) narudžbu sjemena, gnojiva i ostalih potrepština;

c) ulaganje u zemlju, zgrade, opremu i strojeve, stoku i druge životinje, ili njihov zakup;

d) pripremu tla, sjetvu, sađenje, obradu i ubiranje usjeva;

e) proizvodnju ili nabavu krmiva i hranidbenih dodataka;

f) uzgoj, razmnožavanje i timarenje stoke;

g) pripremu životinja ili stočarskih proizvoda za tržište;

h) skladištenje i bazičnu preradu proizvoda;

i) održavanje gospodarskih zgrada, strojeva i opreme;

j) isporuku ili prodaju poljoprivrednih proizvoda, pružanje usluga seoskog turizma;

k) srodne poslove;

l) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

6130.11.3 seljak

6130.21.3 seljak, ugostitelj seoskog turizma

6130.22.3 seljakinja, domaćica seoskog turizma

DODATAK:

6130.11.3 RATAR I STOČAR

6130.11.3 POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK

PODVRSTA 614.

ŠUMSKI RADNICI I SRODNA ZANIMANJA

Šumski radnici i radnici srodnih zanimanja planiraju i obavljaju poslove uzgoja, zaštite, uređenja i iskorištavanja šuma za prodaju ili isporuku šumskih proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama.

Ti poslovi uključuju: uređivanje šuma i brigu o njima; izbor i označivanje drveća za sječu, izmjeru debljine i visine stabala; obrezivanje, kresanje i rušenje drveća, te prekrajanje trupaca i pilenje; oblikovanje grubih proizvoda od trupaca na mjestima rušenja; slaganje i razvrstavanje trupaca, utovar i otpremu drvnih sortimenata; rukovanje jednostavnim pećima za proizvodnju drvenog ugljena; promatranje radi otkrivanja šumskih požara i sudjelovanje u njihovu gašenju. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja te podvrste svrstavaju se u ove skupine:

6141. Šumski radnici

6142. Ugljenari

6141. ŠUMSKI RADNICI

Šumski radnici obavljaju poslove uzgoja, zaštite, uređenja i iskorištavanja šuma za prodaju ili isporuku šumskih proizvoda trgovačkim društvima ili na tržnicama.

Ti poslovi uključuju:

a) utvrđivanje stanja u šumama i brigu o njima, podizanje šumskog drveća i grmlja u rasadnicima;

b) izbor i označivanje drveća za sječu, izmjeru debljine i visine stabala;

c) obrezivanje, kresanje i rušenje drveća, prikrajanje trupaca i piljenje;

d) oblikovanje grubih proizvoda od trupaca na mjestima obaranja;

e) slaganje i razvrstavanje trupaca, utovar i otpremu drvnih artikala;

f) neprestano motrenje radi otkrivanja šumskih požara i sudjelovanje u njihovu gašenju;

g) isporuku ili prodaju šumskih proizvoda;

h) piljenje ogrjevnog drva u kućanstvima;

i) srodne poslove;

j) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

6141.11.2 šumski rasadničar

6141.12.3 šumski uzgajivač

6141.13.3 šumski sjekač

6141.21.2 pilar drva za ogrjev

DODATAK:

6141.13.3 DRVOSJEČA

6142. UGLJENARI

Ugljenari proizvode drveni ugljen, koristeći se pri tome tradicionalnim tehnikama.

Ti poslovi uključuju:

a) pripremu i rukovanje jednostavnim pećima za proizvodnju drvenog ugljena postupkom sporoga izgaranja;

b) srodne poslove;

c) nadgled ostalih radnika.

U toj je skupini zanimanje:

6142.11.2 ugljenar

PODVRSTA 615.

RIBARI, LOVCI I SRODNA ZANIMANJA

Ribari, lovci i radnici srodnih zanimanja love i uzgajaju ribu i druge oblike živoga svijeta u vodi te ih prodaju trgovačkim društvima ili na tržnicama.

Ti poslovi obično uključuju: pripremu mreža i ostaloga ribarskog alata i opreme; upravljanje ribarskim plovilima; stavljanje meke, namještanje i potezanje ribarskog alata; čišćenje, zamrzavanje, stavljanje u led i soljenje ulova na brodu ili na kopnu; uzgoj riba, kamenica, dagnji i drugih oblika živoga svijeta u vodi; sudjelovanje u organizaciji lova. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja te podvrste svrstana su u skupine:

6151. Uzgajivači ribe i školjki

6152. Riječni, jezerski i ribari obalnoga mora

6153. Ribari na otvorenome moru

6154. Lovci

6151. UZGAJIVAČI RIBE I ŠKOLJKI

Uzgajivači ribe i školjki uzgajaju ribu, dagnje, kamenice i druge oblike živoga svijeta u vodi, za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama.

Ti poslovi uključuju:

a) ulaganje u opremu i strojeve ili njihov najam;

b) nabavu hrane i ostalih potrepština;

c) uzgoj riba, dagnji, kamenica i drugih oblika živoga svijeta u vodi;

d) pripremu ribe i drugih proizvoda za otpremu;

e) čišćenje, zamrzavanje, stavljanje u led ili soljenje ulova na brodu ili na kopnu;

f) održavanje zgrada, strojeva i opreme;

g) isporuku ili prodaju proizvoda;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

6151.11.3 uzgajivač ribe i školjki

6151.12.3 ribnjačar

6151.21.4 uzgajivač ribljih larvi i žive hrane

6151.22.4 mrijestilišni uzgajivač

DODATAK:

6151.12.3 UZGAJIVAČ SLATKOVODNE RIBE

6152. RIJEČNI, JEZERSKI I RIBARI OBALNOGA MORA

Riječni, jezerski i ribari obalnog mora, sami ili kao članovi posada ribarskih plovila, love ribu i skupljaju druge oblike živoga svijeta u kopnenim i obalnim vodama za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama.

Ti poslovi uključuju:

a) pripremu i popravak mreža i ostaloga ribarskog alata, opreme i zgrada;

b) upravljanje ribarskim plovilima;

c) stavljanje meke, namještanje i potezanje ribarskog alata;

d) skupljanje različitih oblika živoga svijeta u vodi, na obalama i u plitkim vodama;

e) čišćenje, zamrzavanje, stavljanje u led ili soljenje ulova na brodu ili na kopnu;

f) isporuku ili prodaju proizvoda;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

6152.11.2 ribar riječni i jezerski

6152.12.2 ribar na moru

6152.21.2 ronilac spužvi i koralja

DODATAK:

6152.11.2 SLATKOVODNI RIBAR

6152.12.2 MORSKI RIBAR

6153. RIBARI NA OTVORENOM MORU

Ribari na otvorenom moru, kao članovi posada ribarskih plovila, love ribu dubokih mora za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama.

Ti poslovi uključuju:

a) pripremu i popravak mreža i ostalog ribarskog alata i opreme;

b) upravljanje ribarskim plovilima prema i na ribarskim poštama,

c) stavljanje meke, namještanje i potezanje ribarskog alata,

d) čišćenje, zamrzavanje, stavljanje u led ili soljenje ulova na brodu ili na kopnu;

e) isporuku ili prodaju ulova;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

6153.01.2 ribar otvorenog mora

6154. LOVCI

Lovci love krupnu i sitnu divljač radi mesa, kože, perja i ostalih proizvoda, za prodaju ili isporuku trgovačkim društvima ili na tržnicama.

Ti poslovi uključuju:

a) lov slobodne krupne i sitne divljači vatrenim ili drugim lovačkim oružjem;

b) obradu divljači radi dobivanja željenoga proizvoda za prodaju ili isporuku;

c) isporuku ili prodaju živih sisavaca, ptica i gmazova;

d) popravak i održavanje opreme;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

6154.11.3 lovac


ROD 7.

ZANIMANJA U OBRTU I POJEDINAČNOJ PROIZVODNJI


Radnici obrtničkih zanimanja i pojedinačne proizvodnje primjenjuju znanja i vještine u obrtu, u industriji gdje se proizvodi pojedinačno i održava oprema, u rudarstvu i građevinarstvu, gdje se oblikuju kovine, podižu metalne konstrukcije, podešavaju strojni alati, izrađuju, podešavaju održavaju i popravljaju strojevi, oprema i alat, obavljaju tiskarski poslovi, proizvode i prerađuju prehrambeni proizvodi, tekstil, drveni, metalni i drugi proizvodi uključujući i proizvode ručne izrade.

Rad se obavlja ručnim i drugim alatima koji se upotrebljavaju kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada, materijala i alata koji se pritom koriste te poznavanje prirode i namjene gotovog proizvoda. Zanimanja ovog roda drugoga su do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja.

Poslovi koje obavljaju radnici u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji obično obuhvaćaju: iskop i eksploataciju rude; gradnju, održavanje i popravak zgrada i ostalih građevina; lijevanje, zavarivanje i oblikovanje metala; montiranje teških metalnih konstrukcija i slične opreme; izradu strojeva, alata, opreme i ostalih metalnih proizvoda; podešavanje i rukovanje raznim strojnim alatom; podešavanje, održavanje i popravak industrijskih strojeva, uključujući pogonske motore, motorna vozila kao i električne i elektroničke instrumente i drugu opremu; izradu preciznih instrumenata, nakita, proizvoda za domaćinstvo i ostalih predmeta iz plemenitih kovina, keramike te staklenih i sličnih proizvoda; izradu ručnih radova; poslove tiskanja; proizvodnju i preradu prehrambenih proizvoda te različitih proizvoda od drva, tekstila, kože i sličnih materijala. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste:

71. Rudarska i građevinska zanimanja

72. Obrađivači metala, strojarski monteri, elektromonteri i mehaničari

73. Precizni mehaničari, keramičari, staklari, tiskari

74. Prerađivači hrane, drva, tekstila i kože

Uputa:

zanimanja se razvrstavaju u rod 8. (Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda) ako poslovi zahtijevaju uglavnom iskustvo s radom na strojevima i poznavanje strojeva kojima se rukuje i koji se nadziru. Zanimanja se razvrstavaju u rod 9. (Jednostavna zanimanja) ako su poslovi jednostavni i rutinski, uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata, fizički napor, malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje.

VRSTA 71.

RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA


Radnici rudarskih i građevinskih zanimanja vade rudu iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma, oblikuju i dovršavaju kamen za gradnju i ostale namjene te grade, održavaju i popravljaju zgrade i ostale rađevine. Rad se obavlja ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada, materijala i alata koji se pri tom upotrebljavaju te prirodu i namjenu gotovog proizvoda.

Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično obuhvaćaju: iskop rude iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma; rezanje i oblikovanje kamena za gradnju i ostale namjene; gradnju, održavanje i popravak zgrada i ostalih građevina; bojanje zgrada i ostalih građevina te raznih proizvoda poput motornih vozila i ostalih industrijskih proizvoda te oblaganje unutarnjih zidova tapetama ili tkaninom; čišćenje dimnjaka i vanjskih površina zgrada i ostalih građevina. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste:

711. Rudari, palitelji mina, klesari i srodna zanimanja

712. Zidari i srodna građevinska zanimanja

713. Zanimanja za završne građevinske radove

714. Soboslikari, dimnjačari i srodna zanimanja

Uputa:

vidi uputu uz rod 7.

PODVRSTA 711.

RUDARI, PALITELJI MINA, KLESARI I SRODNA ZANIMANJA

Rudari, mineri i klesari vade rudu iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma, postavljaju eksploziv te klešu i oblikuju kamen za gradnju i ostale namjene.

Ti poslovi obično uključuju: vađenje rude iz podzemnih ili površinskih rudnika i kamenoloma; postavljanje eksploziva u rudnicima, kamenolomima, gradilištima i ostalim mjestima; rezanje i oblikovanje kamena za gradnju i ostale namjene; rad s morskom vodom u solanama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine:

7111. Rudari i proizvođači kamena

7112. Palitelji mina

7113. Klesari

7114. Solanski vodari

Uputa:

vidi uputu uz rod 7.

7111. RUDARI I PROIZVOĐAČI KAMENA

Rudari i radnici na površinskim kopovima vade krute minerale iz podzemnih ili površinskih nalazišta.

Ti poslovi uključuju:

a) vađenje ugljena, rude i ostalih krutih minerala iz podzemnih ili površinskih kopova;

b) vađenje arhitektonskog i tehničkog građevnog kamena, građevnog šljunka i pijeska te ciglarske gline na površinskim kopovima;

c) postavljanje strojeva i rukovanje strojevima za izradu jamskih okana ili bušenje rupa za miniranje na otkopima u rudnicima i kamenolomima;

d) rezanje, prilagodbu i postavljanje drvene ili čelične podgrade u rudnicima;

e) skupljanje uzoraka otkopanih mineralnih sirovina za laboratorijsku analizu;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7111.11.2 pomoćni rudar površinskog kopa

7111.12.3 rudar površinskog kopa

7111.13.2 pomoćni rudar podzemnog kopa

7111.14.3 rudar podzemnog kopa

7111.15.5 rudar, specijalizirani

7111.16.2 pomoćni rudarski tesar

7111.17.3 rudarski tesar

7111.18.5 podgrađivač okna, specijalizirani

7111.21.3 obrađivač kamenih blokova

DODATAK:

7111.14.3 KOPAČ UGLJENA

7111.15.5 RUDARSKI MAJSTOR

7112. PALITELJI MINA

Palitelji mina određuju mjesto i potrebnu snagu eksplozija, pune naboje i aktiviraju eksploziv za lomljenje ili otkopavanje ugljena, rude, kamenih stijena i ostalih krutih minerala u rudnicima ili kamenolomima te za raščišćavanje gradilišta i sličnih mjesta. Pirotehničari skupljaju i uništavaju borbena sredstva zaostala nakon ratnih djelovanja.

Ti poslovi uključuju:

a) osiguravanje pridržavanja sigurnosnih postupaka i propisa na mjestu miniranja;

b) određivanje mjesta potrebnih eksplozija i davanje uputa za bušenje rupa radi postavljanja eksploziva;

c) odlučivanje o potrebnoj snazi i postavljanje odgovarajuće količine eksploziva te pripremu mjesta za njegovo paljenje;

d) paljenje esplozivnog naboja u rudnicima, kamenolomima i drugim mjestima;

e) skupljanje i uništavanje borbenih sredstava zaostalih nakon ratnih djelovanja;

f) postavljanje i aktiviranje pirotehničkih sredstava za vrijeme proslava;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7112.11.3 palitelj mina

7112.12.5 palitelj mina, majstor

7112.21.3 pirotehničar

7112.31.3 protugradni raketar

DODATAK:

7112.11.3 MINER

7112.11.3 MINER-BUŠAČ

7112.11.3 MINER KOD SEIZMIČKIH MJERENJA

7112.31.3 RAKETAR

7113. KLESARI

Klesari ručnim alatom režu, oblikuju i dorađuju kamen za gradnju, ukrašavanje, izradu spomenika i ostale namjene.

Ti poslovi uključuju:

a) odabir i razvrstavanje ploča i blokova od granita, mramora i ostalog kamena;

b) rezanje, oblikovanje i dovršavanje kamena za gradnju i izradu spomenika ručnim alatom;

c) izradu uzoraka i označivanje oblika na kamenu za daljnje rezanje, iscrtavanje, bušenje i ostale zadaće pripreme i rezanja;

d) rezanje i graviranje likova, figura i uzoraka na kamenim blokovima za izradu spomenika, kipova, te likova, figura i uzoraka na kamenim plohama za dekorativnu fasadu zgrada;

e) postavljanje postolja za spomenike;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7113.11.3 klesar

7113.12.5 klesar, majstor

DODATAK:

7113.11.3 KAMENOREZAC

7113.12.5 KLESAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE

7114. SOLANSKI VODARI

Solanski vodari puštaju slanu vodu u bazene radi isparavanja, prate gustoću i visinu vode u bazenima.

Ti poslovi uključuju:

a) punjenje bazena i ispuštanje slane vode; praćenje isparavanja, mjerenje i evidentiranje gustoće i visine vode u bazenima;

b) rukovanje crpkama, branama; održavanje opreme, kanala i nasipa;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7114.11.2 proizvođač soli

7114.12.3 solanski vodar

PODVRSTA 712.

ZIDARI I SRODNA GRAĐEVINSKA ZANIMANJA

Zidari i radnici srodnih građevinskih zanimanja grade konstrukcije od cigle, kamena i sličnih materijala, betona, armiranog betona i drva te ostale dijelove građevina od tih materijala i popravljaju oštećenja.

Ti poslovi obuhvaćaju: čitanje i tumačenje projekata i skica, praćenje ugrađenih količina, zidanje zidova i drugih dijelova građevina od cigle, kamena i sličnih materijala te popravljanje oštećenja; izradu betonskih i armiranobetonskih konstrukcija i drugih dijelova te obradu betonskih površina, popravak oštećenja; izradu konstrukcija i drugih dijelova od drva i popravak oštećenja; obavljanje drugih poslova vezanih za izgradnju i održavanje građevina. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled ostalih radnika.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

7122. Zidari

7123. Armirači i betonirci

7124. Tesari i građevinski stolari

7129. Zidarska zanimanja d.n.

Uputa:

vidi uputu uz rod 7.

7122. ZIDARI

Zidari zidaju temelje, zidove i druge konstrukcije i dijelove građevina od cigle, kamena i sličnih materijala.

Ti poslovi uključuju:

a) zidanje ciglom i drugim ciglarskim proizvodima, kamenom i sličnim građevinskim materijalima, temelja, zidova, stupova, lukova, svodova, tvorničkih dimnjaka, kamina, industrijskih peći, sušara, ložišta, lukobrana i ostalih konstrukcija, žbukanje i popravak oštećenja;

b) oblaganje zidova i drugih dijelova građevine kamenom, ciglarskim proizvodima i sličnim materijalima;

c) izradu pješačkih staza i pločnika kamenom i sličnim materijalima;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7122.11.2 pomoćni zidar

7122.12.3 zidar

7122.13.5 zidar, majstor

7122.14.3 zidar šamoter

7122.15.5 zidar šamoter, specijalizirani

7122.16.3 zidar kamenom

7122.17.5 zidar kamenom, specijalizirani

7122.18.3 zidar dimnjaka

7122.19.5 zidar dimnjaka, specijalizirani

7122.21.3 pećar

7122.22.5 pećar, majstor

7122.31.3 zidar i tesar

7122.32.3 zidar i betonirac

DODATAK:

7122.13.5 ZIDAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE

7122.14.3 VATROSTALNI ZIDAR

7122.21.3 MONTER KALJEVIH PEĆI

7123. ARMIRAČI I BETONIRCI

Armirači i betonirci izvode radove na betonskim i armiranobetonskim konstrukcijama i drugim dijelovima građevina, obrađuju betonske površine te popravljaju oštećenja.

Ti poslovi uključuju:

a) rezanje, savijanje, vezanje, zavarivanje i polaganje armature u armiranobetonske konstrukcije;

b) zatezanje, pričvršćivanje i sidrenje užadi i žica za prednaprezanje konstrukcija i elemenata;

c) ugradbu betona u oplate, kalupe ili temeljne jame te ručno i strojno nabijanje;

d) obradu betonskih površina (zaglađivanje, teraco, kulir i slično) te popravak oštećenja;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7123.11.2 pomoćni armirač

7123.12.3 armirač

7123.13.5 armirač, specijalizirani

7123.14.2 betonirac

7123.15.2 teracer

7123.21.3 armirač i betonirac

7123.22.3 betonirac i tesar

DODATAK:

7123.13.5 VODITELJ ARMIRAČKIH POSLOVA

7124. TESARI I GRAĐEVINSKI STOLARI

Tesari tešu, režu, spajaju, montiraju, održavaju i popravljaju sve vrste drvenih konstrukcija i drugih dijelova građevina te izrađuju, montiraju i rastavljaju sve vrste oplata i razupora. Građevinski stolari izrađuju, ugrađuju i popravljaju vrata, prozore zidne obloge i slično.

Ti poslovi uključuju:

a) krojenje, rezanje, tesanje i sastavljanje drvene građe;

b) izradu drvenih krovnih, rešetkastih i čavlanih nosača te raznih drvenih elemenata za nosače;

c) izradu, postavljanje i uklanjanje skele i oplate za betoniranje i zidanje;

d) gradnju drvenih mostova i drugih drvenih konstrukcija;

e) izradu drvenih nadstrešnica i drugih privremenih gradilišnih objekata od drva; izradu, postavu i demontažu razupora i podupora za osiguranje zemljanih radova;

f) opremanje sastavljanje i mijenjanje unutarnjih i vanjskih drvenih dijelova zgrada, kao što su zidne stijenke, vrata, prozori i oplate pročelja;

g) izradu, popravak i pripremu scenske opreme za kazališne izvedbe, film i televiziju;

h) gradnju, sastavljanje, mijenjanje i popravak drvenih elemenata konstrukcija stijenka i opreme u vagonima, zrakoplovima, brodovima, splavima, pontonima, mostovima i drugim vozilima;

i) srodne poslove;

j) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7124.11.2 pomoćni tesar

7124.12.3 tesar

7124.13.5 tesar, majstor

7124.21.3 građevinski stolar

7124.22.5 građevinski stolar, majstor

7124.23.3 roletar

7124.24.5 roletar, majstor

7124.25.3 stolar za scensku opremu

7124.26.5 stolar za scensku opremu, specijalizirani

7124.31.3 graditelj drvenih brodova

7124.32.5 graditelj drvenih brodova, majstor

7124.33.3 brodostolar

7124.34.5 brodostolar, majstor

7124.35.3 graditelj lakih letjelica

DODATAK:

7124.12.3 BRODOTESAR

7124.13.5 BRODOTESAR, SPECIJALIZIRANI

7124.13.5 TESAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE

7124.26.5 SCENSKI MAJSTOR

7124.31.3 ŠUPERAČ

7124.31.3 IZRAĐIVAČ ČAMACA

7124.31.3 BRODOGRADITELJ NEMETALNOG BRODA

7129. ZIDARSKA ZANIMANJA D.N.

Ova skupina obuhvaća sva ostala građevinska zanimanja koja nisu nigdje svrstana unutar podvrste 712. (Zidarska i srodna građevinska zanimanja).

Ovamo se svrstavaju ona zanimanja koja izvršavaju različite poslove u gradnji i održavanju zgrada, objekata vodogradnje, cesta, mostova i željezničkih pruga.

Ti poslovi uključuju:

a) različite radove gradnje i održavanja svih vrsta građevina (skladišta, ceste, mostovi, nasipi, željezničke pruge);

b) različite radove gradnje, održavanja i popravljanja na velikim visinama;

c) podizanje privremenih metalnih i drvenih skela na gradilištima;

d) montažu betonskih, drvenih i ostalih elemenata konstrukcije i povezivanje s konstrukcijom;

e) nadzor cesta, mostova, željezničkih pruga i nasipa, obavljanje manjih popravaka, evidentiranje oštećenja ili događaja koji ometaju promet i dojava radi uklanjanja smetnji;

f) rušenje građevinskih objekata (zgrada i ostalih konstrukcija);

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7129.11.3 monter građevinskih elemenata

7129.12.3 građevinar za održavanje

7129.13.2 pomoćni vodograditelj

7129.14.3 vodograditelj

7129.15.2 asfalter

7129.16.2 cestar

7129.17.3 cestar ophodar

7129.21.2 pomoćni monter građevinskih skela

7129.22.3 monter građevinskih skela

7129.23.2 pomoćni brodoskelar

7129.24.3 brodoskelar

7129.25.5 brodoskelar, specijalizirani

7129.31.3 voditelj pružnih radova

7129.32.2 pružni radnik

7129.33.2 čuvar ophodar

7129.41.2 pomoćni građevinski laborant

7129.51.2 figurant

7129.61.2 nažigač

DODATAK:

7129.11.3 MONTER KAMENIH ELEMENATA

7129.12.3 RADNIK NA ODRŽAVANJU STAJALIŠTA

7129.33.2 ČUVAR KOSINA

7129.33.2 ČUVAR MOSTA

7129.33.2 ČUVAR TUNELA

7129.33.2 ČUVAR USPORENE VOŽNJE

7129.33.2 ČUVAR SKRETNICA

7129.33.2 ČUVAR CESTOVNOG PRIJELAZA

PODVRSTA 713.

ZANIMANJA ZA ZAVRŠNE GRAĐEVINSKE RADOVE


Radnici zanimanja za završne građevinske radove pokrivaju krovove, polažu podove, oblažu zidove i podove pločicama, polažu izolacije, ostakljuju, polažu vodoinstalacije, cjevovodne i električne instalacije u zgradama i ostalim građevinama te obavljaju poslove održavanja i popravljanja.

Ti poslovi obuhvaćaju: prekrivanje krovnih ploha raznim materijalima; polaganje parketa i ostalih vrsta podova te oblaganje podova i zidova pločicama, mozaikom i sličnim oblogama; žbukanje fasada; polaganje raznih izolacijskih obloga, masa i drugih proizvoda na zidove, podove, stropove, ravne krovove, terase; rezanje stakla i ostakljivanje prozora i drugih otvora; instaliranje vodovodnih i drugih cjevovodnih sustava; postavljanje električnih žica i ostale opreme. Održavanje i popravci. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

7131. Krovopokrivači

7132. Podopolagači i postavljači pločica

7133. Fasaderi i gipsari

7134. Izolateri

7135. Ostakljivači

7136. Instalateri i monteri cjevovoda

7137. Elektroinstalateri i srodna zanimanja

7139. Građevinari završnih radova d.n.

Uputa:

vidi uputu uz rod 7.

7131. KROVOPOKRIVAČI

Krovopokrivači pokrivaju, održavaju i popravljaju krovove.

Ti poslovi uključuju:

a) pokrivanje krovne konstrukcije (slaganje i učvršćivanje pokrova na konstrukciju);

b) ugradnju pomoćnih naprava i elemenata u sastavu krova (zaštita otvora prozora, ventilacijskih otvora, snjegobrana i slično);

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7131.11.2 pomoćni krovopokrivač

7131.12.3 krovopokrivač

7131.13.5 krovopokrivač, majstor

7132. PODOPOLAGAČI I POSTAVLJAČI PLOČICA

Podopolagači postavljaju, održavaju i popravljaju parket i ostale vrste podova i prekrivaju podove, zidove i ostale površine keramičkim pločicama, mozaičnom oblogom i sličnim oblogama.

Ti poslovi uključuju:

a) pripremu površine podloga za polaganje parketa, keramičkih pločica ili ostalih materijala;

b) polaganje kamenih ploča za izradu završnog dijela poda;

c) polaganje završnog dijela poda od tepisona, linoleuma i ostalih materijala;

d) polaganje parketa;

e) polaganje keramičkih pločica na podove i zidove;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7132.11.2 pomoćni podopolagač

7132.12.3 podopolagač

7132.13.2 pomoćni polagač keramičkih pločica

7132.14.3 polagač keramičkih pločica

DODATAK:

7132.11.2 PARKETAR

7132.11.2 PARKETAR ZA RESTAURATORSKE RADOVE

7132.14.3 KERAMIČAR-PEĆAR

7133. FASADERI I GIPSARI

Fasaderi i gipsari žbukaju vanjske zidove zgrada, postavljaju i izrađuju gipsane ukrase i ostale gipsane dijelove na zidovima i stropovima te obavljaju popravke.

Ti poslovi uključuju:

a) žbukanje vanjskih zidova zgrada i izradu fasada;

b) ukrašavanje ožbukanih zidova gipsanom zidnom plastikom ili lijepljenjem gotovih ukrasnih elemenata;

c) izradu zidne plastike od gipsa, sušenje u radionici i postavljanje na zidove;

d) zatvaranje kanala električnih vodova gipsom ili gipsanim pločama;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7133.11.3 fasader

7133.12.5 fasader, majstor

7133.13.3 gipsar

DODATAK:

7133.13.3 ŠTUKATER

7134. IZOLATERI

Izolateri polažu i popravljaju izolacije od raznih materijala na građevinama, kotlovima, cijevima, hladnjačama i klima-uređajima.

Ti poslovi uključuju:

a) polaganje podzemne hidroizolacije (izolacija temelja);

b) polaganje hidroizolacije na krovovima i terasama;

c) injektiranje zidova nakon isušivanja od vlage ;

d) zatvaranje reški vodonepropusnim kitom;

e) postavljanje toplinske izolacije (mineralna vuna, staklena vuna, izolacijske ploče) na zidove, podove i cijevi grijanja i vodovoda;

f) postavljanje zvučne izolacije i posebnih elemenata za upijanje ili razbijanje zvuka;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7134.11.2 akustički izolater

7134.12.2 hidroizolater

7134.13.2 termoizolater

7134.14.3 izolater

DODATAK:

7134.14.3 ASFALTER-IZOLATER

7134.14.3 BRODOIZOLATER

7135. OSTAKLJIVAČI

Ostakljivači režu i namještaju stakla u prozore, vrata, izloge i ostale staklene površine.

Ti poslovi uključuju:

a) odabir staklenih ploča, rezanje po mjeri i ugradnju u prozore, vrata, pregrade zgrada i staklene krovove;

b) ugradnju posebnih stakala (izopan, termopan) s toplinskim i ultraljubičastim karakteristikama;

c) izradu ukrasnih elemenata od stakla na građevini;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7135.11.2 građevinski staklar

7135.12.3 staklorezač

DODATAK:

7135.11.2 POMOĆNI STAKLOREZAČ

7135.12.3 STAKLOREZAC

7136. INSTALATERI I MONTERI CJEVOVODA

Instalateri i monteri cjevovoda pripremaju, instaliraju i popravljaju sve vrste cjevovoda i cjevovodnih sustava.

Ti poslovi uključuju:

a) pripremne radove za instaliranje metalnih cjevovoda, kao što su rezanje, savijanje, priprema krajeva cijevi za spajanje i drugi slični poslovi;

b) montiranje ventila, zasuna, pipa i druge opreme za cjevovode;

c) polaganje, instaliranje, održavanje i popravljanje svih vrsta cjevovodnih sustava za vodovod, grijanje, hlađenje, plinovod i druge slične sustave u zgradama, industrijskim postrojenjima te u općim razvodnim mrežama, avionima i brodovima;

d) polaganje, održavanje i popravljanje kanalizacijske mreže i drenaže;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7136.11.2 pomoćni vodoinstalater

7136.12.3 vodoinstalater

7136.13.5 vodoinstalater, majstor

7136.14.3 plinoinstalater

7136.15.5 plinoinstalater, majstor

7136.16.3 vodoinstalater i plinoinstalater

7136.21.3 instalater grijanja i klimatizacije

7136.22.5 instalater grijanja i klimatizacije, majstor

7136.31.3 brodocjevar

7136.32.5 brodocjevar, specijalizirani

7136.41.2 pomoćni monter cjevovoda

7136.42.3 monter cjevovoda

7136.43.5 monter cjevovoda, specijalizirani

DODATAK:

7136.14.3 MONTER PLINOVODA

7136.15.5 MONTER PLINOVODA, SPECIJALIZIRANI

7136.21.3 MONTER CENTRALNOG GRIJANJA

7136.21.3 MONTER OPREME ZA GRIJANJE I HLAĐENJE

7136.22.5 MONTER CENTRALNOG GRIJANJA, MAJSTOR

7136.22.5 MONTER OPREME ZA GRIJANJE I HLAĐENJE, SPECIJALIZIRANI

7136.31.3 INSTALATER BRODSKIH INSTALACIJA

7136.42.3 INSTALATER-MONTER

7136.42.3 CJEVAR

7137. ELEKTROINSTALATERI I SRODNA ZANIMANJA

Elektroinstalateri i srodna zanimanja postavljaju, održavaju i popravljaju elektroinstalacije niskoga napona i pripadnu elektroopremu.

Ti poslovi uključuju:

a) postavljanje, održavanje, popravljanje elektroopreme i elektroinstalacija u stambenim i poslovnim zgradama, školama, bolnicama i slično;

b) postavljanje, održavanje i popravljanje elektroinstalacija u kazalištima te radijskim i televizijskim studijima;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7137.11.2 pomoćni elektroinstalater

7137.12.3 elektroinstalater

7137.13.5 elektroinstalater, majstor

7137.14.3 električar održavanja

7137.15.5 električar održavanja, specijalizirani

7137.16.3 električar pozornice i studija

7137.17.5 električar pozornice i studija, specijalizirani

DODATAK:

7137.11.2 MONTER NISKONAPONSKIH INSTALACIJA

7137.12.3 ELEKTRIČAR

7137.12.3 ELEKTRIČAR PRIVREMENE ENERGETIKE

7137.14.3 POGONSKI ELEKTRIČAR

7137.14.3 DEŽURNI ELEKTRIČAR

7137.16.3 OSVJETLJIVAČ

7137.16.3 MONTER SNIMATELJSKE OPREME

7137.17.5 NAMJEŠTAČ RASVJETE

7139. GRAĐEVINARI ZAVRŠNIH RADOVA D.N.

Ova skupina obuhvaća ostala zanimanja završnih građevinskih radova, koja nisu razvrstana unutar podvrste 713. (Zanimanja završnih građevinskih radova).

Ovamo se svrstavaju oni koji obavljaju različite poslove na održavanju zgrada.

Ti poslovi uključuju:

a) pregled i tekuće održavanje vodovodnih, električnih, kanalizacijskih te instalacija za grijanje;

b) manje popravake zidova i krovova, brava, građevinske stolarije, protupožarnih i drugih aparata;

c) čišćenje i održavanje podova i slično;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7139.11.3 kućni majstor

DODATAK:

7139.11.3 DOMAR

PODVRSTA 714.

SOBOSLIKARI, DIMNJAČARI I SRODNA ZANIMANJA

Soboslikari, dimnjačari i srodna zanimanja pripremaju površine, stavljaju boju i slične materijale na zgrade i ostale građevine, na motorna vozila i na razne industrijske proizvode, prekrivaju unutarnje zidove i stropove tapetama, čiste dimnjake i vanjske površine zgrada i ostalih građevina.

Ti poslovi uključuju: pripremu površina i premazivanje bojom i nanošenje sličnih materijala na zgrade i ostale građevine; premazivanje bojom ili raspršivanje boje i laka na motorna vozila i na razne industrijske proizvode, obično pomoću ručnih uređaja za raspršivanje; prekrivanje unutarnjih zidova i stropova tapetama i drugim materijalima; čišćenje dimnjaka; čišćenje vanjskih površina zgrada i ostalih građevina. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove podvrste su u skupinama:

7141. Soboslikari i ličioci

7143. Dimnjačari i čistači površina zgrada

Uputa:

vidi uputu uz rod 7.

7141. SOBOSLIKARI I LIČIOCI

Soboslikari i ličioci pripremaju površinezgrada i ostalih građevina za bojanje i ličenje, oblažu unutarnje zidove i stropove zgrada tapetama i drugim materijalima, boje i lakiraju industrijske proizvode.

Ti poslovi uključuju:

a) čišćenje i pripremu zidova i ostalih površina za bojanje, ličenje ili postavljanje tapeta;

b) ličenje ili raspršivanje zaštitnog premaza na građevnu stolariju i druge drvene površine, vidljive cijevi i metalne dijelove;

c) mjerenje, krojenje i polaganje tapeta na unutarnje zidove i stropove zgrada i brodova;

d) premazivanje bojama ili raspršivanje boje, bitumenske emulzije i sličnih materijala na trupove brodova i metalne građevine, čelične konstrukcije zgrada, mostove i metalne konstrukcije;

e) bojanje automobila, autobusa, kamiona i ostalih vozila te nanošenje ostalih zaštitnih premaza:

f) premazivanje bojom i zaštitnim slojevima industrijskih proizvoda obično ručnim uređajima za raspršivanje;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7141.11.2 pomoćni soboslikar

7141.12.2 pomoćni ličilac

7141.13.3 ličilac

7141.14.3 soboslikar i ličilac

7141.15.5 soboslikar i ličilac, majstor

7141.16.3 brusač i ličilac konstrukcija

7141.17.3 autolakirer

7141.18.5 autolakirer, majstor

7141.21.2 polagač zidnih tapeta

DODATAK:

7141.14.3 SOBOSLIKAR

7141.16.3 ANTIKOROZIST

7141.16.3 BRODOLIČILAC

7143. DIMNJAČARI I ČISTAČI POVRŠINA ZGRADA

Dimnjačari i čistači površina zgrada otklanjaju čađu iz dimnjaka i čiste vanjske površine zgrada i ostalih građevina.

Ti poslovi uključuju:

a) čišćenje čađe iz dimnjaka i dimovodnih cijevi;

b) čišćenje vanjskih površina zgrada od kamena, cigle, kovina i sličnih materijala pomoću kemikalija, mlazeva pare ili pijeska pod tlakom;

c) postavljanje otrovnih mamaca i drugih sredstava za uništavanje štetočina;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7143.11.3 dimnjačar

7143.12.5 dimnjačar, majstor

7143.21.3 pjeskar zgrada i konstrukcija

7143.31.2 raskužitelj

DODATAK:

7143.21.3 SAČMAR KONSTRUKCIJA

7143.21.3 PERAČ FASADA

7143.31.2 EKO-HIGIJENIČAR

VRSTA 72.

OBRAĐIVAČI METALA, STROJARSKI MONTERI, ELEKTROMONTERI I MEHANIČARI


Obrađivači metala, strojarski monteri i elektromonteri i mehaničari lijevanjem, zavarivanjem, kovanjem i ostalim postupcima oblikuju metale, montiraju održavaju i popravljaju metalne konstrukcije, podešavaju strojni alat, podešavaju, održavanju i popravljaju strojeve, uključujući pogonske strojeve, motorna vozila, električnu i elektroničku opremu, te proizvode alat i različite proizvode od neplemenitih kovina.

Rad se obavlja ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove te poboljšala kvaliteta proizvoda. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada, materijala i alata koji se pri tom koriste te prirodu i namjenu gotovog proizvoda.

Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično uključuju: izradu kalupa i jezgri za lijevanje kovina; lijevanje, zavarivanje i oblikovanje kovina; montiranje održavanje i popravljanje metalnih konstrukcija i slične opreme; kovanje i oblikovanje čelika i ostalih neplemenitih kovina za izradu i popravak strojeva, alata, opreme i ostalih proizvoda; podešavanje za rukovatelje (zanimanja u 8. rodu) ili podešavanje raznog strojnog alata i rukovanje njime; podešavanje, održavanje i popravljanje industrijskih strojeva, uključujući pogonske strojeve, motorna vozila, električnu, elektroničku i ostalu opremu. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste:

721. Ljevači metala, limari, zavarivači i srodna zanimanja

722. Kovači, alatničari i srodna zanimanja

723. Monteri i mehaničari strojeva

724. Monteri i mehaničari električnih i elektroničkih uređaja

Uputa:

vidi uputu uz rod 7.

PODVRSTA 721.

LJEVAČI METALA, LIMARI, ZAVARIVAČI I SRODNA ZANIMANJA

Ljevači metala, limari, zavarivači i radnici srodnih zanimanja izrađuju kalupe i jezgre za lijevanje metala, zavaruju i oblikuju metalne dijelove, izrađuju i popravljaju proizvode od metalnih ploča i lima, montiraju, održavaju i popravljaju metalne konstrukcije, žičare i sličnu opremu te izvode slične radove pod vodom.

Ti poslovi obično uključuju: izradu kalupa i jezgri za lijevanje metala; lijevanje, zavarivanje i oblikovanje dijelova od kovina; izradu i popravak proizvoda od metalnih ploča,lima; montiranje, održavanje i popravak metalnih konstrukcija, koloturja, žičara i slične opreme; slične radove pod vodom. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine:

7211. Izrađivači jezgri za lijevanje metala i ljevači

7212. Zavarivači i rezači plamenom

7213. Limari

7214. Izrađivači i monteri metalnih konstrukcija

7215. Monteri čelične užadi i žica

7216. Ronioci

Uputa:

vidi uputu uz rod 7.

7211. IZRAĐIVAČI JEZGRI ZA LIJEVANJE METALA I LJEVAČI

Izrađivači jezgri za lijevanje metala i ljevači izrađuju kalupe i jezgre za lijevanje metala i ručno lijevaju metal.

Ti poslovi uključuju:

a) izradu kalupa ručno ili pomoću pomoćnih strojeva na radnom stolu za manje odljeve metala, ili, za velike odljeve, na podu ljevaonice ili u jami;

b) izradu jezgri koje se koriste kod metalnih kalupa;

c) ručno lijevanje metala;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7211.11.2 ljevački kalupar

7211.12.3 jezgrar ljevačkih kalupa

7211.13.3 strojni ljevački kalupar

7211.14.3 ljevač kovina

7211.15.5 ljevač kovina, majstor

DODATAK:

7211.11.2 PRIPREMAČ KOKILA

7211.11.2 PRIPREMAČ MATERIJALA

7211.11.2 TALITELJ

7211.11.2 KALUPAR

7211.12.3 JEZGRAR

7211.12.3 MODELAR

7211.14.3 LJEVAČ I KALUPAR

7212. ZAVARIVAČI I REZAČI PLAMENOM

Zavarivači i rezači plamenom režu ili spajaju dijelova od metala ručno, pomoću plinskog plamena ili električnog luka, spajaju metalne dijelove lemljenjem odnosno drugim postupcima.

Ti poslovi uključuju:

a) ručno rezanje metala pomoću plinskog plamena ili električnog luka;

b) ručno zavarivanje metalnih dijelova pomoću plinskog plamena ili električnog luka;

c) spajanje metalnih dijelova lemljenjem;

d) spajanje metalnih dijelova lijepljenjem;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7212.11.2 zavarivač plinom

7212.12.2 elektrozavarivač

7212.13.3 zavarivač

7212.14.5 zavarivač, specijalizirani

7212.15.2 rezač plinom

7212.21.2 lemitelj

DODATAK:

7212.11.2 ZAVARIVAČ PLAMENOM

7212.12.2 ZAVARIVAČ REL POSTUPKOM

7212.12.2 ZAVARIVAČ MAG POSTUPKOM

7213. LIMARI

Limari izrađuju, postavljaju i popravljaju proizvode i dijelove proizvoda izrađenih od metalnih limova.

Ti poslovi uključuju:

a) ocrtavanje i izrezivanje raznih oblika iz lima;

b) oblikovanje limenih dijelova (kućnih potrepština, rezervoara);

c) popravak limenih dijelova (ravnanje i oblikovanje) motornih vozila, zrakoplova;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7213.11.3 limar

7213.12.5 limar, majstor

7213.13.2 kovinopojasar

7213.21.3 autolimar

7213.22.5 autolimar, majstor

7213.23.3 aviolimar

7213.24.5 aviolimar, specijalizirani

7213.25.3 ocrtavač limova

7213.26.5 ocrtavač limova, specijalizirani

7213.31.3 kotlar

7213.32.5 kotlar, majstor

7213.34.3 obrađivač lima

DODATAK:

7213.11.3 GRAĐEVINSKI LIMAR

7213.21.3 AUTOKAROSERIST

7213.23.3 MEHANIČAR KABINIST

7214. IZRAĐIVAČI I MONTERI METALNIH KONSTRUKCIJA

Izrađivači i monteri metalnih konstrukcija pripremaju dijelove iz metalnih profila i ploča, sastavljaju ih i montiraju.

Ti poslovi uključuju:

a) označavanje sastavnih dijelova metalnih konstrukcija kao pripremu za njihovu obradu;

b) obradu i oblikovanje dijelova metalnih konstrukcija u radionicama;

c) postavljanje metalnih dijelova zgrada, mostova i ostalih građevina za spajanje;

d) oblikovanje, namještanje i spajanje metalnih dijelova pri izgradnji ili popravku brodova;

e) zakivanje građevnih metalnih sastavnih dijelova ručno, strojno i pneumatskim čekićem;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7214.11.2 pomoćni monter metalnih konstrukcija

7214.12.3 monter metalnih konstrukcija

7214.13.2 elektrolučni žljebač i brusač

7214.14.2 žljebač, rezač plamenom i brusač

7214.15.2 ravnač i rezač plamenom

7214.16.3 obrađivač konstrukcijskog željeza

7214.17.5 monter metalnih konstrukcija, specijalizirani

7214.21.3 brodotraser

7214.22.5 brodotraser, specijalizirani

7214.23.3 brodobravar

7214.24.5 brodobravar, specijalizirani

7214.25.3 brodolimar

7214.26.5 brodolimar, specijalizirani

7214.27.2 pomoćni brodomonter

7214.28.3 brodomonter

7214.29.5 brodomonter, specijalizirani

7214.30.2 pomoćni graditelj metalnih brodova

7214.31.3 graditelj metalnih brodova

7214.32.5 graditelj metalnih brodova, majstor

DODATAK:

7214.11.2 ZAKIVAČ

7214.12.3 BRAVAR METALNIH KONSTRUKCIJA

7214.16.3 MONTER I OBRAĐIVAČ REZANJEM I DEFORMACIJOM

7214.30.2 POMOĆNI BRODOGRADITELJ

7214.31.3 BRODOGRADITELJ METALNOG BRODA

7215. MONTERI ČELIČNE UŽADI I ŽICA

Monteri i polagači čelične užadi i žica postavljaju koloturnike za dizanje i vuču pomoću čeličnih užadi i žica, postavljaju i održavaju užad i žice na gradilištima, naftnim i plinskim bušotinama, brodovima, zrakoplovima i drugim mjestima.

Ti poslovi uključuju:

a) montiranje i namještanje dijelova i sklopova uspinjača, zračnih žičara, vučnica, dizala, pokretnih stepenica, koloturnika za dizanje i drugih sličnih postrojenja, te njihovo popravljanje;

b) instaliranje i popravljanje čelične užadi i žica na brodovima i zrakoplovima;

c) instaliranje i popravljanje užadi i žica na željezničkim uređajima i instalacijama;

d) obavljanje odgovarajućeg dijela poslova pri montaži i popravku dizalica na plinskim i naftnim bušotinama i vodocrpilištima;

e) obavljanje odgovarajućeg dijela poslova pri montaži visećih mostova;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7215.11.3 monter čelične užadi

DODATAK:

7215.11.3 MONTER ŽIČARA I USPINJAČA

7215.11.3 MONTER ČELIČNE UŽADI DIZALICA I LIFTOVA

7215.11.3 MONTER ČELIČNE UŽADI NA ŽELJEZNICI

7216. RONIOCI

Ronioci rade ispod površine vode u ronilačkoj opremi kako bi provjerili izvođenje radova, montirali, popravili te uklonili smetnje u radu.

Ti poslovi uključuju:

a) poslove pod vodom kod građenja, održavanja i popravaka oštećenja mostova, lukobrana, pristaništa i drugih hidrotehničkih objekata;

b) provjeru oštećenja i manje popravke na različitim podvodnim objektima;

c) izvještavanje o stanju potopljenih plovila;

d) otklanjanje podvodnih zapreka;

e) bušenje rupa za podvodno miniranje;

f) razne podvodne poslove kod spašavanja plovila i osoba, uzgoja riba i školjki i slično;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7216.11.2 ronilac

PODVRSTA 722.

KOVAČI, ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA

Kovači, alatničari i radnici srodnih zanimanja kuju i obrađuju šipke, izrađuju metalnu užad i blokove od željeza, čelika i ostalih kovina za izradu i popravak različitih vrsta alata, opreme i ostalih proizvoda; podešavaju strojeve za rukovatelje čija su zanimanja u 8. rodu, ili podešavaju i rukuju različitim strojnim alatom te poliraju i bruse metalne površine.

Ti poslovi obično uključuju: obradu čekićem i kovanje čelika i obojenih kovina za izradu i popravak različitih vrsta alata, opreme i ostalih proizvoda; podešavanje za rukovatelje ili podešavanje i rukovanje različitim strojnim alatom za obradu metala s visokom točnošću; poliranje i brušenje metalnih površina i alata. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine:

7221. Kovači i srodna zanimanja

7222. Alatničari i srodna zanimanja

7223. Podešavači i upravljači strojeva za obradu kovina i sličnih materijala

7224. Obrađivači metalnih površina i oštrači

Uputa:

vidi uputu uz rod 7.

7221. KOVAČI I SRODNA ZANIMANJA

Kovači i srodni radnici oblikuju kovine u zagrijanom stanju izvlačenjem, savijanjem, isijecanjem, probijanjem, preoblikovanjem, kaljenjem i omekšavanjem radi izrade i popravka različitih kovinskih proizvoda i alata, uz ručno rukovanje obratkom.

Ti poslovi uključuju:

a) oblikovanje i ručnu obradu ugrijanih kovina u otkivke;

b) oblikovanje i obradu kovina pomoću strojnih čekića uz ručno rukovanje obratkom kovanja;

c) oblikovanje i obradu kovina pomoću preša;

d) izvlačenje žice;

e) potkivanje konja;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7221.11.2 pomoćni kovač

7221.12.3 kovač

7221.13.3 strojni kovač

7221.14.5 kovač, majstor

7221.15.3 kalilac

7221.16.5 kalilac, specijalizirani

7221.21.3 potkivač

DODATAK:

7221.15.3 TERMIČAR

7221.15.3 OBRAĐIVAČ KOVINA TOPLINSKIM POSTUPKOM

7221.16.5 OBRAĐIVAČ KOVINA TOPLINSKIM POSTUPKOM, SPECIJALIZIRANI

7222. ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA

Alatničari i radnici srodnih zanimanja izrađuju i popravljaju alate, naprave, mjerke, modele i kalupe za oblikovanje dijelova od kovina, plastike i gume, te održavaju i popravljaju oružje i brave.

Ti poslovi uključuju:

a) izradu, održavanje i popravak matrica i šablona;

b) izradu i popravak mjerki i instrumenata za mjerenje;

c) izradu i popravak metalnih modela;

d) izradu i popravak kalupa za lijevanje i prešanje metala, te za oblikovanje dijelova od plastike i gume;

e) izradu, podešavanje i popravak brava;

f) popravak oružja;

g) izradu i popravak naprava koje služe kao oprema strojeva pri obradi materijala;

h) ocrtavanje na metalnim dijelovima kao pripremu za njihovu obradu;

i) srodne poslove;

j) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7222.11.3 alatničar

7222.12.5 alatničar, majstor

7222.13.5 alatničar za mjerne pribore, specijalizirani

7222.14.5 alatničar za rezne alate, specijalizirani

7222.15.5 alatničar za stezne pribore, specijalizirani

7222.16.5 alatničar za metalne kalupe, specijalizirani

7222.17.3 monter mjernih instrumenata

7222.31.3 puškar

7222.32.5 puškar, majstor

7222.41.2 pomoćni bravar

7222.42.3 bravar

7222.43.5 bravar, majstor

7222.51.3 kovinomodelar

7222.52.5 kovinomodelar, specijalizirani

7222.61.3 ocrtavač odljevaka

7222.62.5 ocrtavač odljevaka, specijalizirani

DODATAK:

7222.41.2 IZRAĐIVAČ KLJUČEVA

7223. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI STROJEVA ZA OBRADU KOVINA I SLIČNIH MATERIJALA

Podešavači i upravljači strojeva za obradu kovina ili sličnih materijala (plastike, gume itd.) podešavaju radne strojeve za radne operacije i upravljaju radom pri obradi dijelova visoke točnosti.

Ti poslovi uključuju:

a) podešavanje složenih alata i naprava kao pripremu za obavljanje radnih operacija;

b) podešavanje radnih strojeva za obavljanje radnih operacija;

c) obavljanje strojnih operacija univerzalnim strojevima;

d) obavljanje sličnih poslova pri strojnoj obradi plastike i drugih kovinskih supstituta;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7223.11.5 podešavač sastavljenih reznih alata, specijalizirani

7223.12.5 podešavač poluautomatskih i automatskih alatnih strojeva, specijalizirani

7223.13.5 podešavač kovinoobrađivačkih brojčano upravljanih strojeva, specijalizirani

7223.14.5 podešavač specijalnih alatnih strojeva, specijalizirani

7223.15.5 podešavač kovinoobrađivačkog automatskog postrojenja, specijalizirani

7223.21.3 kovinotokar

7223.22.5 kovinotokar, majstor

7223.23.3 kovinoglodač

7223.24.5 kovinoglodač, specijalizirani

7223.31.3 horizontalni kovinobušač

7223.32.5 horizontalni kovinobušač, specijalizirani

7223.33.3 blanjač kovina

7223.34.3 kovinobrusač

7223.35.5 kovinobrusač, specijalizirani

7223.41.3 pletač metalne užadi

7223.42.3 prešač kovina

7223.51.3 obrađivač metala odvajanjem čestica

DODATAK:

7223.21.3 TOKAR

7223.23.3 GLODAČ

7223.34.3 BRUSAČ

7224. OBRAĐIVAČI METALNIH POVRŠINA I OŠTRAČI

Obrađivači metalnih površina i oštrači bruse i poliraju metalne površine radi njihova čišćenja odnosno postizanja odgovarajućeg izgleda površine te oštre rezne alate.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje prijenosnim strojevima za brušenje i poliranje metalnih površina;

b) rukovanje stabilnim strojevima za oštrenje reznih alata;

c) popravak, namještanje i oštrenje žičanih pila;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7224.11.2 brusač i čistač kovina

7224.21.2 grecač

7224.22.2 polirač

7224.23.2 lepač

7224.24.2 brunirač

7224.31.2 pomoćni oštrač alata

7224.32.3 oštrač alata

7224.33.5 oštrač alata, specijalizirani

7224.34.3 serviser dijamantnih pila

DODATAK:

7224.11.2 OBRAĐIVAČ ODLJEVAKA

7224.11.2 BRUSAČ ODLJEVAKA

7224.11.2 ISTRESAČ ODLJEVAKA

7224.11.2 ČISTAČ ODLJEVAKA

PODVRSTA 723.

MONTERI I MEHANIČARI STROJEVA

Monteri i mehaničari strojeva podešavaju, montiraju, održavaju i popravljaju pogonske motore, motorna vozila, poljoprivredne i industrijske strojeve i mehaničku opremu.

Ti poslovi obično uključuju: montiranje, podešavanje, održavanje i popravak pogonskih motora, motornih vozila, poljoprivrednih i industrijskih strojeva i mehaničke opreme. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine:

7231. Mehaničari i monteri motornih vozila

7232. Zrakoplovni mehaničari i monteri

7233. Monteri, mehaničari i serviseri industrijskih i ostalih strojeva

Uputa:

vidi uputu uz rod 7.

7231. MEHANIČARI I MONTERI MOTORNIH VOZILA

Mehaničari i monteri motornih vozila podešavaju, montiraju, servisiraju i popravljaju motore i ostalu mehaničku opremu motorkotača, putničkih automobila, kamiona i ostalih motornih vozila.

Ti poslovi uključuju:

a) ispitivanje, podešavanje, servisiranje, testiranje i popravak motora i motornih vozila;

b) ispitivanje, podešavanje, servisiranje, testiranje i popravak kočničkog sustava motornih vozila;

c) ispitivanje, podešavanje, servisiranje, testiranje i popravak upravljačkog sustava motornih vozila;

d) ispitivanje, podešavanje, servisiranje, testiranje i popravak sustava za hlađenje motornih vozila;

e) ispitivanje, podešavanje, servisiranje, testiranje i popravak sustava za dovod goriva motornih vozila;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7231.11.2 mehaničar bicikla

7231.21.3 mehaničar motocikla

7231.22.5 mehaničar motocikla, majstor

7231.23.3 automehaničar

7231.24.5 automehaničar, majstor

7231.25.3 mehaničar vozila unutrašnjeg transporta

7231.26.3 mehaničar pružnih vozila

7231.27.5 mehaničar pružnih vozila, specijalizirani

7231.28.5 dijagnostičar kvarova na vozilima, specijalizirani

7231.29.2 podmazivač vozila

DODATAK:

7231.23.3 MEHANIČAR DIZELMOTORA

7231.24.5 MEHANIČAR DIZELMOTORA, MAJSTOR

7231.26.3 MEHANIČAR PRUŽNIH STROJEVA

7231.27.5 MEHANIČAR PRUŽNIH STROJEVA, SPECIJALIZIRANI

7232. ZRAKOPLOVNI MEHANIČARI I MONTERI

Zrakoplovni mehaničari i monteri ispituju, podešavaju, servisiraju, testiraju i popravljaju pogonske motore zrakoplova.

Ti poslovi uključuju:

a) podešavanje, ispitivanje, testiranje i servisiranje zrakoplovnih motora i zrakoplova;

b) srodne poslove;

c) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7232.11.4 mehaničar zrakoplova i motora

7232.12.5 mehaničar zrakoplova i motora, specijalizirani

DODATAK:

7232.11.4 AVIOMEHANIČAR ZIM

7233. MONTERI, MEHANIČARI I SERVISERI INDUSTRIJSKIH I OSTALIH STROJEVA

Mehaničari i monteri industrijskih i ostalih strojeva ispituju, podešavaju, servisiraju, testiraju i popravljaju poljoprivredne i industrijske strojeve i strojnu opremu (osim motora vozila i zrakoplova).

Ti poslovi uključuju:

a) ispitivanje, podešavanje, servisiranje, testiranje i popravak poljoprivrednih strojeva i priključnih oruđa;

b) ispitivanje, podešavanje, servisiranje i popravak stacionarnih industrijskih motora;

c) ispitivanje, podešavanje, servisiranje i popravak sredstava unutrašnjeg transporta u industrijskim pogonima (osim motornih vozila);

d) ispitivanje, testiranje i montiranje novih stacionarnih motora u industriji u skladu sa specifikacijama i normama;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7233.01.3 monter procesne opreme

7233.02.5 monter procesne opreme, specijalizirani

7233.03.3 monter energetske opreme

7233.04.5 monter energetske opreme, specijalizirani

7233.05.3 monter industrijskih transportnih sredstava

7233.06.5 monter industrijskih transportnih sredstava, specijalizirani

7233.07.3 monter dizala

7233.08.5 monter dizala, specijalizirani

7233.11.3 monter alatnih strojeva

7233.12.5 monter alatnih strojeva, specijalizirani

7233.13.3 monter brodske opreme

7233.14.5 monter brodske opreme, specijalizirani

7233.15.3 monter tekstilnih strojeva

7233.16.5 monter tekstilnih strojeva, specijalizirani

7233.17.3 monter poljoprivrednih strojeva

7233.18.5 monter poljoprivrednih strojeva, specijalizirani

7233.21.2 pomoćni monter strojeva

7233.22.3 monter strojeva

7233.23.5 monter strojeva, specijalizirani

7233.31.3 mehaničar metalurške opreme

7233.32.5 mehaničar metalurške opreme, specijalizirani

7233.33.3 mehaničar procesne opreme

7233.34.5 mehaničar procesne opreme, specijalizirani

7233.35.3 mehaničar energetske opreme

7233.36.5 mehaničar energetske opreme, specijalizirani

7233.37.3 mehaničar opreme za grijanje

7233.38.5 mehaničar opreme za grijanje, specijalizirani

7233.39.3 mehaničar za rashladne i klimatizacijske uređaje

7233.40.5 mehaničar za rashladne i klimatizacijske uređaje, majstor

7233.41.3 mehaničar alatnih strojeva

7233.42.5 mehaničar alatnih strojeva, majstor

7233.43.3 mehaničar brodskih strojeva

7233.44.5 mehaničar brodskih strojeva, specijalizirani

7233.45.3 mehaničar strojeva za preradu nemetala

7233.46.5 mehaničar strojeva za preradu nemetala, specijalizirani

7233.47.3 mehaničar grafičkih strojeva

7233.48.5 mehaničar grafičkih strojeva, specijalizirani

7233.49.3 mehaničar za hidrauliku i pneumatiku

7233.50.5 mehaničar za hidrauliku i pneumatiku, specijalizirani

7233.51.3 mehaničar strojeva za kožarstvo i obućarstvo

7233.52.5 mehaničar strojeva za kožarstvo i obućarstvo, specijalizirani

7233.53.3 mehaničar tekstilnih strojeva

7233.54.5 mehaničar tekstilnih strojeva, specijalizirani

7233.55.3 mehaničar konfekcijskih strojeva

7233.56.5 mehaničar konfekcijskih strojeva,specijalizirani

7233.57.3 mehaničar građevinskih strojeva

7233.58.5 mehaničar građevinskih strojeva, specijalizirani

7233.59.3 mehaničar rudarskih strojeva

7233.60.5 mehaničar rudarskih strojeva, specijalizirani

7233.61.3 mehaničar poljoprivredne mehanizacije

7233.62.5 mehaničar poljoprivredne mehanizacije, majstor

7233.63.3 mehaničar šumske mehanizacije

7233.64.5 mehaničar šumske mehanizacije, specijalizirani

7233.65.3 mehaničar prekrcajne mehanizacije

7233.66.5 mehaničar prekrcajne mehanizacije, specijalizirani

7233.67.3 mehaničar industrijske opreme

7233.68.5 mehaničar industrijske opreme, specijalizirani

7233.69.2 podmazivač strojeva

7233.70.2 pomoćni strojobravar

7233.71.3 strojobravar

7233.72.5 strojobravar, majstor

7233.81.3 serviser plinskih uređaja

7233.82.5 serviser plinskih uređaja, specijalizirani

7233.83.3 serviser uređaja za natakanje goriva

7233.84.5 serviser uređaja za natakanje goriva, specijalizirani

7233.85.3 serviser vatrogasnih aparata

7233.86.3 serviser šivaćih strojeva

7233.87.5 serviser šivaćih strojeva, majstor

DODATAK:

7233.21.2 MONTER STROJEVA I KONSTRUKCIJA

7233.22.3 MONTER STABILNIH MOTORA S UNUTRAŠNJIM IZGARANJEM

7233.23.5 MONTER STABILNIH MOTORA S UNUTRAŠNJIM IZGARANJEM,

SPECIJALIZIRANI

7233.37.3 MEHANIČAR TOPLINSKIH UREĐAJA

7233.37.3 SERVISER UREĐAJA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE

7233.37.3 SERVISER ZA PLAMENIKE

7233.39.3 FRIGOMEHANIČAR

7233.43.3 BRODSKI MEHANIČAR

7233.46.5 PODEŠAVAČ STROJEVA U PRERADI STAKLA

7233.49.3 MEHANIČAR ZA VAKUM I PNEUMATIKU

7233.49.3 MEHANIČAR POGONSKIH I KOMPRESORSKIH UREĐAJA

7233.49.3 MEHANIČAR OPREME ZA KOMPRESORE

7233.49.3 MEHANIČAR ZA PUMPE

7233.50.5 MEHANIČAR OPREME ZA KOMPRESORE, SPECIJALIZIRANI

7233.50.5 MEHANIČAR ZA PUMPE, SPECIJALIZIRANI

7233.53.3 PODMAJSTOR REMONTA TEKSTILNIH STROJEVA

7233.57.3 MEHANIČAR GRAĐEVINSKIH I RUDARSKIH STROJEVA

7233.65.3 MEHANIČAR ZA DIZALICE

7233.67.3 MEHANIČAR POSTROJENJA ZA PUNJENJE I PAKIRANJE

7233.67.3 INDUSTRIJSKI MEHANIČAR

7233.67.3 MEHANIČAR PROIZVODNOG POSTROJENJA

7233.68.5 MEHANIČAR PROIZVODNOG POSTROJENJA, SPECIJALIZIRANI

7233.68.5 MEHANIČAR POSTROJENJA ZA PUNJENJE I PAKIRANJE, SPECIJALIZIRANI

7233.86.3 MEHANIČAR ŠIVAĆIH STROJEVA

7233.87.5 MEHANIČAR ŠIVAĆIH STROJEVA, MAJSTOR

PODVRSTA 724.

MONTERI I MEHANIČARI ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA

Monteri i mehaničari električnih i elektroničkih uređaja namještaju, prilagođavaju, instaliraju i popravljaju električne i elektroničke uređaje poput računala, sustava za snimanje i prijenos slike i zvuka te telekomunikacijskih sustava.

Ti poslovi obično uključuju: namještanje, prilagođavanje i popravak električnih strojeva i uređaja; namještanje, prilagođavanje, servisiranje i popravak računala i ostalih elektroničkih proizvoda; servisiranje i popravak audio- i videouređaja; instaliranje, servisiranje i popravak telekomunikacijske opreme; instaliranje i popravak električnih mreža. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine:

7241. Elektromonteri i elektromehaničari

7242. Monteri, mehaničari i serviseri elektronike

7244. Monteri, mehaničari i serviseri telekomunikacijskih uređaja

7245. Monteri električnih i telekomunikacijskih mreža

Uputa:

vidi uputu uz rod 7.

7241. ELEKTROMONTERI I ELEKTROMEHANIČARI

Elektromonteri i elektromehaničari postavljaju, prilagođuju i popravljaju električne strojeve i druge električne aparate te opremu u zgradama, tvornicama, radionicama i na drugim mjestima.

Ti poslovi uključuju:

a) namještanje, prilagođavanje i popravljanje različitih električnih strojeva (generatora i motora), električnih sklopnih aparata, mjerne i zaštitne opreme u elektrotehničkim postrojenjima te kontrolu i servis aparata, instrumenata i električnih dijelova dizala te srodnih postrojenja;

b) namještanje, prilagođavanje i popravljanje električnih dijelova aparata za kućanstva, električne opreme na industrijskim strojevima te električnih aparata u zrakoplovima, motornim vozilima i na brodovima;

c) testiranje proizvedenih električnih proizvoda;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7241.11.2 pomoćni elektromonter energetskih strojeva i uređaja

7241.12.3 elektromonter energetskih strojeva i uređaja

7241.13.5 elektromonter energetskih strojeva i uređaja, specijalizirani

7241.14.2 pomoćni monter električnih strojeva

7241.15.3 monter električnih strojeva i opreme

7241.16.3 monter električnih mjernih instrumenata i sklopova

7241.17.3 elektromonter dizala

7241.18.3 monter električnih aparata za kućanstvo

7241.21.3 elektromehaničar za elektroenergetiku

7241.22.5 elektromehaničar za elektroenergetiku, specijalizirani

7241.23.3 autoelektričar

7241.24.5 autoelektričar, majstor

7241.25.3 brodski elektromehaničar

7241.26.5 brodski elektromehaničar, specijalizirani

7241.27.3 elektromehaničar željezničke vuče i vozila

7241.28.5 elektromehaničar željezničke vuče i vozila, specijalizirani

7241.31.3 elektromehaničar za mjerne instrumente i sklopove

7241.32.5 elektromehaničar za mjerne instrumente i sklopove, specijalizirani

7241.41.3 elektromehaničar za kućanske aparate

7241.42.5 elektromehaničar za kućanske aparate, majstor

7241.43.3 elektromehaničar proizvodnih strojeva

7241.44.5 elektromehaničar proizvodnih strojeva, specijalizirani

7241.51.3 elektromonter

7241.52.5 elektromonter, specijalizirani

7241.53.2 pomoćni elektromehaničar

7241.54.3 elektromehaničar

7241.55.5 elektromehaničar, specijalizirani

DODATAK:

7241.17.3 ELEKTRIČAR ZA ODRŽAVANJE DIZALA

7241.21.3 ELEKTROMEHANIČAR ZA ŽELJEZNIČKU ELEKTROENERGETIKU

7241.22.5 ELEKTROMEHANIČAR ZA ŽELJEZNIČKU ELEKTROENERGETIKU, SPECIJALIZIRANI

7241.25.3 BRODSKI ELEKTRIČAR

7241.26.5 BRODSKI ELEKTRIČAR, SPECIJALIZIRANI

7241.41.3 SERVISER ZA KUĆANSKE APARATE

7241.42.5 SERVISER ZA KUĆANSKE APARATE, MAJSTOR

7242. MONTERI, MEHANIČARI I SERVISERI ELEKTRONIKE

Monteri, mehaničari i serviseri elektronike montiraju, nadziru, namještaju i prilagođuju elektroničke sklopove i uređaje razne namjene, uređaje i sustave za snimanje i prijenos slike i tona, telekomunikacijske uređaje i sustave za elektroničke sklopove računala i računalnih sustava.

Ti poslovi uključuju:

a) kontrolu, namještanje i prilagođavanje elektroničkih sklopova i uređaja primijenjenih u opremi za industriju (energetski elektronički uređaji, elektronički mjerni i zaštitni uređaji), medicinske i glazbene instrumente te razne druge namjene;

b) nadzor, namještanje i prilagođavanje prijenosnika i snimača slike i tona, radarske opreme i signalizacijskih sustava;

c) nadzor, namještanje i prilagođavanje elektroničkih sklopova računala i računalnih sustava;

d) testiranje proizvedenih elektroničkih proizvoda;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7242.11.5 monter signalne elektronike, specijalizirani

7242.12.5 monter elektronike instrumenata, specijalizirani

7242.13.5 monter medicinske elektronike, specijalizirani

7242.14.3 monter televizijskih antena

7242.15.5 monter audiovizuelne elektronike, specijalizirani

7242.16.5 monter radio-televizijske elektronike, specijalizirani

7242.17.5 monter računalne elektronike, specijalizirani

7242.18.3 monter elektroničke opreme

7242.21.5 mehaničar za energetskoelektroničke uređaje, specijalizirani

7242.22.5 mehaničar za elektroničke mjerne i upravljačke uređaje, specijalizirani

7242.23.3 mehaničar elektronike proizvodnih strojeva

7242.24.5 mehaničar elektronike proizvodnih strojeva, specijalizirani

7242.25.4 mehaničar medicinske elektronike

7242.26.3 mehaničar elektronike uredskih strojeva

7242.27.5 mehaničar elektronike uredskih strojeva, specijalizirani

7242.28.4 mehaničar zrakoplovne elektronike

7242.29.5 mehaničar zrakoplovne elektronike, specijalizirani

7242.30.4 mehaničar elektroničkih signalnih uređaja

7242.31.5 mehaničar elektroničkih signalnih uređaja, majstor

7242.32.3 mehaničar audio i video tehnike

7242.33.5 mehaničar audio i video tehnike, majstor

7242.34.4 mehaničar studijskih tonskih i videouređaja

7242.35.5 mehaničar studijskih tonskih i videouređaja, specijalizirani

7242.36.4 mehaničar računalne elektronike

7242.37.5 mehaničar računalne elektronike, specijalizirani

7242.41.3 mehaničar elektroničar

7242.42.5 mehaničar elektroničar, specijalizirani

DODATAK:

7242.26.3 SERVISER ELEKTRIČNIH UREDSKIH STROJEVA

7242.28.4 IRE AVIOMEHANIČAR

7242.28.4 AVIOMEHANIČAR-AVIOELEKTRIČAR

7242.30.4 ELEKTRONIČKI MEHANIČAR ZA MJERNU SIGNALNU TEHNIKU

7242.30.4 ELEKTRIČAR ZA SEMAFORE

7242.31.5 ELEKTROINSTALATER ZA SIGNALNE INSTALACIJE, MAJSTOR

7242.32.3 MEHANIČAR RADIO-TELEVIZIJSKIH APARATA

7242.32.3 SERVISER AUDIO I VIDEO TEHNIKE

7242.33.5 SERVISER AUDIO I VIDEO TEHNIKE, MAJSTOR

7242.33.5 MEHANIČAR RADIO-TELEVIZIJSKIH APARATA, MAJSTOR

7242.41.3 ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR

7244. MONTERI, MEHANIČARI I SERVISERI TELEKOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA

Monteri, mehaničari i serviseri telekomunikacijskih uređaja postavljaju, održavaju i popravljaju telekomunikacijske uređaje u centralama i kod korisnika.

Ti poslovi uključuju:

a) postavljanje, servisiranje i popravljanje telekomunikacijskih uređaja u centralama i kod korisnika;

b) srodne poslove;

c) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7244.11.2 pomoćni monter telekomunikacijskih uređaja

7244.12.3 monter telekomunikacijskih uređaja

7244.13.5 monter telekomunikacijskih uređaja, specijalizirani

7244.21.3 mehaničar telekomunikacijskih uređaja

7244.22.5 mehaničar telekomunikacijskih uređaja, specijalizirani

DODATAK:

7244.12.3 TELEKOMUNIKACIJSKI MONTER

7244.13.5 MONTER TELEKOMUNIKACIJSKE ELEKTRONIKE, SPECIJALIZIRANI

7244.21.3 SERVISER TELEFONSKIH APARATA

7244.21.3 MEHANIČAR TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

7244.22.5 MEHANIČAR TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME, SPECIJALIZIRANI

7245. MONTERI ELEKTRIČNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH MREŽA

Monteri električnih i telekomunikacijskih mreža montiraju i popravljaju električne, telefonske i telegrafske nadzemne i podzemne vodove.

Ti poslovi uključuju:

a) montiranje i popravljanje zračnih i podzemnih električnih vodova koji prenose i razvode električnu energiju;

b) montiranje i popravljanje zračnih i podzemnih telefonskih i telegrafskih vodova;

c) spajanje nadzemnih i podzemnih kablova;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7245.11.2 pomoćni monter električnih mreža

7245.12.3 monter električnih mreža

7245.13.5 monter električnih mreža, specijalizirani

7245.21.2 pomoćni monter telekomunikacijskih mreža

7245.22.3 monter telekomunikacijskih mreža

7245.23.5 monter telekomunikacijskih mreža, specijalizirani

DODATAK:

7245.12.3 MONTER DALEKOVODA

7245.22.3 KABEL MONTER

VRSTA 73.

PRECIZNI MEHANIČARI, KERAMIČARI, STAKLARI, TISKARI


Precizni mehaničari, keramičari, staklari i tiskari izrađuju i popravljaju precizne instrumente, glazbala, različite proizvode poput nakita, predmeta od plemenitih kovina, keramike, porculanskog i staklenog posuđa te ručne radove od drva, tekstila, kože i sličnih materijala te obavljaju tiskarske i knjigoveške poslove.

Takav se rad obavlja ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove i poboljšala kvaliteta proizvoda. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada, materijala i alata koji se pri tom koriste te prirodu i namjenu gotovog proizvoda.

Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično uključuju: izradu i popravak nautičkih, meteoroloških, optičkih i ostalih preciznih instrumenata i opreme; izradu i popravak glazbala; izradu nakita i predmeta od plemenitih kovina; izradu predmeta od porculana, keramike i stakla; bojanje i ukrašivanje različitih predmeta; izradu ručnih radova od drva, tekstila, kože i sličnih materijala; tiskarske i knjigoveške poslove. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste:

731. Precizni mehaničari i srodna zanimanja

732. Lončari, keramičari, staklari i srodna zanimanja

733. Izrađivači raznih tradicijskih proizvoda

734. Tiskari i srodna zanimanja

735. Tehnički crtači i kemijski laboranti

Uputa:

vidi uputu uz rod 7.

PODVRSTA 731.

PRECIZNI MEHANIČARI I SRODNA ZANIMANJA

Precizni mehaničari i radnici srodnih zanimanja izrađuju i popravljaju precizne instrumente, glazbala, nakit i ostale predmete od plemenitih kovina.

Ti poslovi obično uključuju: izradu i popravak ručnih i ostalih satova, nautičkih, meteoroloških, optičkih, kirurških, zubarskih, ortopedskih i ostalih preciznih instrumenata i opreme; izradu i popravak glazbala; rezanje i obradu dragog kamena te izradu i popravak nakita i predmeta od plemenitih kovina. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine:

7311. Precizni mehaničari

7312. Glazbalari i ugođači glazbala

7313. Zlatari, draguljari i srodna zanimanja

Uputa:

vidi uputu uz rod 7.

7311. PRECIZNI MEHANIČARI

Precizni mehaničari izrađuju, servisiraju, testiraju i popravljaju mehaničke satove, nautičke, meteorološke, medicinske, industrijske, optičke i druge precizne instrumente te opremu.

Ti poslovi uključuju:

a) izradu, popravak, namještanje svih vrsta mehaničkih satova i drugih preciznih mehaničkih uređaja;

b) izradu, popravak i namještanje optičkih instrumenata;

c) izradu i popravak instrumenata za mjerenje temperature, tlaka, protoka, količine, gustoće i kiselosti tekućina i plinova, za mjerenje topline i vlažnosti, sile okretnog momenta i snage te drugo;

d) izradu i popravak kirurških instrumenata;

e) izradu i popravak zubarskih aparata i instrumenata te ostale medicinske opreme;

f) izradu i popravak medicinskih i ortopedskih proteza;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7311.11.3 urar

7311.12.5 urar, majstor

7311.21.3 mehaničar za vage

7311.22.5 mehaničar za vage, majstor

7311.23.3 mehaničar uređaja za mjerenje i regulaciju

7311.24.5 mehaničar uređaja za mjerenje i regulaciju, majstor

7311.25.3 mehaničar za baždarenje mjernih instrumenata

7311.26.5 mehaničar za baždarenje mjernih instrumenata, specijalizirani

7311.31.3 mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu

7311.32.5 mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu, majstor

7311.33.3 izrađivač kirurških instrumenata

7311.34.5 izrađivač kirurških instrumenata, specijalizirani

7311.35.3 izrađivač ortopedskih pomagala

7311.36.5 izrađivač ortopedskih pomagala, majstor

7311.51.4 instrumentalni optičar

7311.52.5 instrumentalni optičar, majstor

7311.53.3 serviser fotografske opreme

7311.54.5 serviser fotografske opreme, majstor

7311.55.3 mehaničar uredskih strojeva

7311.56.5 mehaničar uredskih strojeva, majstor

7311.61.3 finomehaničar

7311.62.5 finomehaničar, majstor

DODATAK:

7311.22.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA MJERILA MASE, MAJSTOR

7311.24.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA MJERNE I REGULACIJSKE INSTRUMENTE,

MAJSTOR

7311.34.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA MEDICINSKE INSTRUMENTE, MAJSTOR

7311.35.3 ORTOPEDSKI MEHANIČAR

7311.36.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA ORTOPEDSKA POMAGALA, MAJSTOR

7311.52.5 PRECIZNI MEHANIČAR ZA OPTIČKE INSTRUMENTE, MAJSTOR

7311.61.3 PRECIZNI MEHANIČAR

7311.61.3 INDUSTRIJSKI FINOMEHANIČAR

7312. GLAZBALARI I UGOĐAČI GLAZBALA

Glazbalari i ugođači glazbala rukom i alatom izrađuju, popravljaju i ugađaju tambure, gudačka, puhačka i udaračka glazbala.

Ti poslovi uključuju:

a) izradu i popravak harmonika, tambura, gudačkih i puhačkih glazbala;

b) izgradnju i popravak orgulja i harmonija i izradu njihovih dijelova;

c) izradu dijelova za glasovir i sastavljanje i popravljanje glasovira;

d) ugađanje orgulja, glasovira i drugih glazbala;

e) izradu i popravak ostalih glazbala;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7312.11.2 pomoćni glazbalar

7312.12.3 glazbalar

7312.13.5 glazbalar, majstor za tambure

7312.14.5 glazbalar, majstor za gudačka glazbala

7312.15.5 glazbalar, majstor za harmonike

7312.16.5 glazbalar, majstor za glasovire

7312.17.5 glazbalar, majstor za puhačka glazbala

7312.18.5 glazbalar, majstor za udaračka glazbala

7312.19.5 glazbalar, majstor za orgulje

7312.20.5 glazbalar, majstor

7312.31.3 ugođač glazbala

DODATAK:

7312.12.3 GRADITELJ ORGULJA

7312.19.5 GRADITELJ ORGULJA, MAJSTOR

7313. ZLATARI, DRAGULJARI I SRODNA ZANIMANJA

Zlatari, draguljari i srodna zanimanja izrađuju i popravljaju nakit i ostale predmete, obrađuju drago kamenje te obavljaju razna graviranja na nakitu i drugim proizvodima.

Ti poslovi uključuju:

a) ručno lijevanje predmeta od plemenitih metala;

b) kovanje i valjanje predmeta od plemenitih kovina;

c) izradu kompletnih komada nakita, kao prstenja, broševa, narukvica i drugih predmeta;

d) obradu dragog kamenja i njihovu ugradbu;

e) popravak predmeta od plemenitih kovina;

f) graviranje slova i likova na predmetima od kovina;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7313.11.3 zlatar

7313.12.5 zlatar, majstor

7313.13.3 draguljar

7313.14.3 bižuterist

7313.15.2 filigranist

7313.21.3 ljevač plemenitih kovina

7313.22.3 prešač plemenitih kovina

7313.23.3 valjač plemenitih kovina

DODATAK:

7313.11.3 GRAVER PLEMENITIH KOVINA

PODVRSTA 732.

LONČARI, KERAMIČARI, STAKLARI I SRODNA ZANIMANJA

Lončari, keramičari, staklari i radnici srodnih zanimanja proizvode lončarske proizvode, posuđe od porculana i stakla, bruse i urezuju uzorke na staklenim predmetima te bojaju i ukrašavaju staklene, keramičke i ostale predmete i natpise.

Ti poslovi obično uključuju: izradu lončarskih proizvoda, posuđa od porculana, sanitarne keramike; izradu brusnih ploča; izradu posuđa od stakla; graviranje i urezivanje uzoraka na staklenim predmetima; ukrašavanje staklenih i keramičkih predmeta; nanošenje dekorativnih slojeva boje i sličnih tvari na razne predmete te upisivanje slova za natpise; pripremu i sastavljanje materijala za poliranje i brušenje. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove podvrste svrstavaju se u skupine:

7321. Lončari, keramičari i srodna zanimanja

7322. Staklari

7323. Brusači i jetkači stakla

7324. Dekorateri stakla, keramike, tekstila i ostalih materijala

Uputa:

vidi uputu uz rod 7.

7321. LONČARI, KERAMIČARI I SRODNA ZANIMANJA

Lončari, keramičari i srodna zanimanja izrađuju lončarske proizvode, posuđe od porculana i ostale keramičke proizvode.

Ti poslovi uključuju:

a) izradu predmeta od gline i sličnih tvari;

b) izradu kalupa od gline i gipsa;

c) oblikovanje predmeta na lončarskom kolu rukom ili pomoću unutarnjih i vanjskih kalupa te alata za oblikovanje;

d) oblikovanje predmeta lijevanjem polutekuće gline u gipsane kalupe;

e) ručno oblikovanje keramičkih proizvoda;

f) ručnu izradu predmeta tiskanjem gline u kalupe;

g) oblikovanje brusnih proizvoda;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih radnika.

U toj skupini su zanimanja:

7321.11.2 pomoćni gipsmodelar

7321.12.3 gipsmodelar

7321.13.5 gipsmodelar, specijalizirani

7321.21.2 lončar

7321.22.2 ljevač keramičkih proizvoda

7321.23.2 razvrstavač keramičkih proizvoda

7321.24.3 keramičar

7321.31.2 izrađivač sredstava za poliranje i brušenje

7322. STAKLARI

Staklari pripremaju i tale smjesu za staklo te pušu, oblikuju, prešaju i valjaju oblike iz rastaljenog stakla i režu, bruse i poliraju staklo.

Ti poslovi uključuju:

a) pripremu i taljenje smjese te oblikovanje rastaljenog stakla pomoću cijevi za puhanje, ručnim oblikovanjem, zagrijavanjem i savijanjem;

b) zagrijavanje, oblikovanje i prešanje optičkog stakla za izradu leća;

c) brušenje i poliranje leća;

d) brušenje i rubljenje stakla;

e) rezanje staklenih ploča ručnim alatom te piljenje prizmi i ostalih oblika iz blokova optičkog stakla;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7322.11.2 pomoćni staklopuhač

7322.12.3 staklopuhač

7322.13.5 staklopuhač, specijalizirani

7322.14.2 rezač i brusač naočalnih zaštitnih stakala

7322.15.3 izrađivač leća

7322.16.3 staklar

7322.17.5 staklar, majstor

7323. BRUSAČI I JETKAČI STAKLA

Brusači i jetkači stakla bruse i urezuju uzorke na staklenim predmetima.

Ti poslovi uključuju:

a) brušenje monograma i ukrasa na staklenom posuđu;

b) urezivanje mjernih i ostalih oznaka na staklenim predmetima, staklenim površinama, jetkanje;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih radnika.

U toj skupini su zanimanja:

7323.11.3 brusač kristalnog stakla

7323.12.5 brusač kristalnog stakla, specijalizirani

7323.13.3 jetkač stakla

DODATAK:

7323.11.3 GRAVER STAKLA

7323.11.3 KRISTALOBRUSAČ

7324. DEKORATERI STAKLA, KERAMIKE, TEKSTILA I OSTALIH MATERIJALA

Dekorateri stakla, keramike, drva, metala, tekstila i ostalih materijala ukrašavaju predmete od tih materijala te izrađuju nacrte, pripremaju i bojaju slova za izradu natpisa.

Ti poslovi uključuju:

a) bojanje uzoraka na predmetima kistom, raspršivačem ili prenošenjem ukrasa pomoću matrica, otisaka, gumenih pečata i ostalih sredstava;

b) nanošenje boje, cakline, emajla, laka, prevlaka i sličnih materijala za prevlaku u dekorativne svrhe raspršivanjem ili uranjanjem;

c) prevlačenje ogledala srebrnom otopinom;

d) pripremu i bojanje slova pri izradi natpisa;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7324.11.2 dekorater keramike

7324.12.2 dekorater stakla

7324.13.2 posrebrivač ogledala

7324.14.2 glazer keramike

7324.15.2 dekorater emajlom

7324.16.3 dekorater drva

7324.17.3 dekorater tekstila

7324.18.3 dekorativni ličilac

7324.21.3 pismoslikar

7324.22.5 pismoslikar, majstor

7324.31.2 graver pečatorezac

DODATAK:

7324.16.3 IZRAĐIVAČ SLIKA NA POKUĆSTVU

7324.21.3 GRAFOSLIKAR

PODVRSTA 733.

IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA

Izrađivači raznih tradicijskih proizvoda uglavnom primjenom tradicijskih tehnika izrađuju različite predmete za osobnu upotrebu ili upotrebu u kućanstvu, kao i u dekorativne svrhe.

Ti poslovi obično obuhvaćaju: pripremu drva, slame, trske, rogovlja, kamena, školjki i drugih materijala; rezbarenje, oblikovanje, sastavljanje, bojanje i ukrašavanje raznih predmeta; tkanje, pletenje, vezenje, izrada čipki; izrada tradicionalne obuće; izrada torbica, pojaseva i ostalih predmeta. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine:

7331. Izrađivači raznih tradicijskih proizvoda

7332. Izrađivači tekstilnih i kožnih tradicijskih proizvoda

Uputa:

vidi uputu uz rod 7.

7331. IZRAĐIVAČI RAZNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA

Izrađivači tradicijskih proizvoda od drva i sličnih materijala primjenjuju tradicijske tehnike za pripremu drva, slame, kukuruzovine, trske, kamena, gline, školjki, i drugih materijala, te rezbare, oblikuju, sastavljaju, pletu ili ukrašavaju bojama i dekoriraju različite predmete za osobnu i kućnu uporabu, ili za dekoraciju.

Ti poslovi obično uključuju:

a) pripremu drva, slame, kukuruzovine, trske, kamena, školjki, i sličnih materijala;

b) rezbarenje, sastavljanje, pletenje, ukrašavanje bojama i dekoriranje različitih predmeta za osobnu i kućansku uporabu, kao zdjela za salatu, žlica za serviranje, dasaka za rezanje, vaza, vrčeva, košara, slamnatih prostirača i šešira i sličnih predmeta;

c) rezbarenje, sastavljanje, pletenje i ukrašavanje bojama različitih dekorativnih predmeta, kao kipova i skulptura, šahovskih figura, nakita i sličnih predmeta;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7331.11.2 pletač slamom

7331.21.2 drvodjelja

7331.31.2 izrađivač predmeta od školjki

7331.32.2 rezbar predmeta od rogovlja

7331.33.2 izrađivač kamenih predmeta

7331.34.2 medičar i voskar

7331.35.2 izrađivač tradicijskih predmeta

DODATAK:

7331.11.2 PLETAČ LIKOM

7331.11.2 PLETAČ ROGOZOM I TRSKOM

7331.21.2 IZRAĐIVAČ DRVENE OBUĆE

7331.21.2 IZRAĐIVAČ DRŽALA, ŠTAPOVA I SLIČNIH PREDMETA

7331.34.2 IZRAĐIVAČ SVIJEĆA

7332. IZRAĐIVAČI TEKSTILNIH I KOŽNIH TRADICIJSKIH PROIZVODA

Izrađivači tekstilnih i kožnih tradicijskih proizvoda tradicijskim tehnikama proizvode tkanine, pletiva, mreže i užad. Od takovih proizvoda izrađuju pletenu, vezenu, tkanu te drugu odjeću i predmete za kućanstvo, kao i tradicijsku obuću, torbice, pojase te ostale potrepštine.

Ti poslovi uključuju:

a) predenje (sukanje) i bojanje prirodnim i umjetnim bojama za vunu, pamuk i druga prirodna vlakna kao i umjetna i sintetska vlakna;

b) izradu čipki, tkanje, pletenje i vezenje različitih odjevnih ili predmeta za kućanstvo;

c) pripremu i bojanje kože i krzna svim vrstama boja i izradu tradicijske obuće, torbica, pojasa i ostalih proizvoda;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih radnika.

U toj skupini su zanimanja:

7332.11.2 izrađivač tekstilnih tradicijskih proizvoda

7332.12.2 izrađivač kožnih tradicijskih proizvoda

PODVRSTA 734.

TISKARI I SRODNA ZANIMANJA

Tiskari i radnici srodnih zanimanja pripremaju tekst za tisak ručno i strojno te pomoću elektroničkih tipkovnica. Pripremaju za tisak jednobojne ili višebojne reprodukcije, u jednom ili više tonova boje. Pripremaju i izrađuju sve vrste tiskarskih formi (stranica pripremljenih za tisak) za ručni i strojni tisak na strojevima za tisak na arke ili bale papira, tekstila ili drugih materijala. Izrađuju i uvezuju sve vrste knjigoveških proizvoda. Pripremaju i izrađuju proizvode u preradi papira i kartonaži.

Ti poslovi obično uključuju: slaganje i pripremanje teksta za tisak ručno ili strojno ili pomoću elektroničkih tipkovnica; pripremu originalnih fotografija za reprodukciju; izradu svih vrsta tiskarskih formi za ručni i strojni tisak za tiskanje na papiru, tekstilu, metalu ili drugim materijalima; izradu sitotiska i tiskanje sitotiskom; uvez knjiga i poslove pri dovršavanju knjiga. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove podvrste su u skupinama:

7341. Slagari i tiskari

7342. Stereotiperi i srodna zanimanja

7343. Tiskarski graveri i jetkači

7344. Fotografi i srodna zanimanja

7345. Knjigoveže i srodna zanimanja

7346. Sitotiskari, ručni tiskari

Uputa:

vidi uputu uz rod 7.

7341. SLAGARI I TISKARI

Slagari i radnici srodnih zanimanja ručno ili strojno slažu i pripremaju tekst za knjigotisak. Tiskari nadziru tiskanje u svim tehnikama tiska (jednobojno, višebojno i probno otiskivanje). Slažu boje za tiskanje prema zahtjevu projekta.

Ti poslovi uključuju:

a) ručno slaganje teksta i tiskanje jednostavnim strojevima;

b) uređivanje i montažu stranica;

c) raspored stranica na arku;

d) rukovanje fotoslogom i računalnim slogom;

e) ulaganje i vađenje tiskovnih formi; ugađanje pasera, uložnih kuteva, regulacija nanosa boje, nadzor rada stroja i ispravljanje grešaka;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7341.11.3 ručni slagar

7341.12.3 strojni slagar

7341.13.3 slagar na računalnom terminalu

7341.14.5 grafičar za fotoslog i računalni slog, specijalizirani

7341.15.3 izrađivač ploče za Braillovo pismo

7341.16.3 slagar

7341.21.3 knjigotiskar

7341.22.3 fleksografski tiskar

7341.23.3 bakrotiskar

7341.24.3 ofset tiskar

7341.25.3 tiskar višebojnih otisaka u knjigotisku

7341.26.3 tiskar višebojnih otisaka u fleksotisku

7341.27.3 tiskar višebojnih otisaka u bakrotisku

7341.28.3 tiskar višebojnih otisaka u ofsetu

7341.29.3 tiskar probnih otisaka

7341.30.3 tiskar višebojnih otisaka

7341.31.3 nijanser tiskarskih boja

7341.32.5 grafičar tiskarske proizvodnje, specijalizirani

7341.33.3 tiskar

DODATAK:

7341.16.3 SLOVOSLAGAR

7341.16.3 GRAFIČAR PRIPREME

7341.33.3 GRAFIČAR TISKA

7341.33.3 GRAFIČAR TISKAR

7342. STEREOTIPERI I SRODNA ZANIMANJA

Stereotiperi i radnici srodnih zanimanja umnažaju kopije tiskarskih formi (stranice pripremljene za tisak) u prikladnim materijalima (karton) iz montažnih araka, za određene vrste tiska prema montažnim uzorcima.

Ti poslovi uključuju:

a) izradu kalupa tiskarskih formi od kartona, voska i drugih materijala;

b) izradu tiskarskih formi lijevanjem kovina u kalupe od kartona ili drugih materijala koji podnose otisak tiskovne forme ili stavljanje podloge od olovne slitine na bakrenu okosnicu izrađenu pomoću galvanizacijskih kalupa kako bi reproducirala tiskarsku formu;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7342.11.3 ljevač olovnih slova

7342.12.3 ljevač stereotipskih ploča

7342.13.3 grafičar slagar/monter

DODATAK:

7342.12.3 STEREOTIPER

7343. TISKARSKI GRAVERI I JETKAČI

Tiskarski graveri i jetkači ručno ili strojno izrađuju graviranjem (mehaničko skidanje materijala) i jetkanjem (kemijsko skidanje materijala) tiskarske forme (valjkove, matrice, blokove) u različitim materijalima upotrebom prikladne tehnike.

Ti poslovi uključuju:

a) urezivanje uzoraka kroz film položen na površinu litografskog kamena, metala, polimera itd;

b) ručno graviranje čeličnih i bakrenih ploča, valjaka, matrica te drvenih i gumenih blokova i blokova od linoleuma;

c) graviranje metalnih ploča i valjaka pomoću stroja;

d) prenošenje uzoraka s litografskog kamena na metalne ploče;

e) kemijsku, elektrokemijsku, elektromehaničku obradu metala, polimera i drugih materijala za izradu tiskarskih formi;

f) sve ili neke poslove u pripremi tiskarskih formi fotograverskim postupcima;

g) izradu klišea i valjaka pomoću kiseline i retuširanjem;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih radnika.

U toj skupini su zanimanja:

7343.11.3 ručni graver tiskarskih uzoraka u nemetalu

7343.12.3 ručni graver tiskarskih uzoraka u metalu

7343.13.3 grafički jetkač

7343.14.3 ručni izrađivač tiskarskih formi i klišeja

7343.15.5 tiskarski graver, specijalizirani

7343.21.3 kemigraf

7343.22.5 grafičar pripremne proizvodnje, specijalizirani

7343.23.3 reprofotograf

DODATAK:

7343.13.3 CINKOGRAF

7343.23.3 MONTERKOPIST

7343.23.3 RETUŠER

7343.23.3 SKENERIST U TISKARSTVU

7343.23.3 GRAFIČAR REPROFOTOGRAF I KEMIGRAF

7344. FOTOGRAFI I SRODNA ZANIMANJA

Fotografi i srodni radnici fotografiraju, razvijaju i obrađuju fotografske filmove i izrađuju fotografije i dijapozitive. Pripremaju fotografije za tisak te izrađuju tiskarske forme.

Ti poslovi uključuju:

a) fotografiranje portreta pojedinih osoba ili skupina;

b) fotografiranje i razvijanje crno-bijelih filmova i filmova u boji i ploča za dobivanje negativa i prozirnih pozitiva;

c) izrađivanje crno-bijelih fotografija u boji;

d) izrada izvadaka boja s višebojnih slika, rastiranje, retuširanje te pripremu filma za izradu višebojne reprodukcije;

e) izradu jednobojnih, jednotonskih ili višetonskih izvadaka (sa ili bez rastera) za jednobojne reprodukcije;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih radnika.

U toj skupini su zanimanja:

7344.11.3 fotograf

7344.12.5 fotograf, majstor

7344.13.3 fotolaborant

7345. KNJIGOVEŽE I SRODNA ZANIMANJA

Knjigoveže i radnici srodnih zanimanja izrađuju omote knjiga i obavljaju ostale poslove za dovršavanje knjiga. Ručno izrađuju proizvode od kartona i papira.

Ti poslovi uključuju:

a) ručno uvezivanje knjiga i periodike;

b) namještanje strojeva za uvezivanje knjiga i rukovanje njima;

c) ručno ili strojno reljefno modeliranje uzoraka i naslova na koricama knjiga;

d) ručnu obradu kartona;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih radnika.

U toj skupini su zanimanja:

7345.11.3 obrađivač materijala u knjigovežnici

7345.12.3 knjigoveža mekog uveza

7345.13.3 knjigoveža tvrdog uveza

7345.14.3 knjigoveža za ručni uvez

7345.15.3 knjigoveža

7345.16.5 knjigoveža, majstor

7345.17.3 grafičar za doradu

7345.18.5 grafičar završne proizvodnje, specijalizirani

7345.21.3 ručni izrađivač ambalažnih grafičkih proizvoda

7345.22.3 ručni izrađivač proizvoda od papira

DODATAK:

7345.17.3 GRAFIČAR DORADE

7346. SITOTISKARI, RUČNI TISKARI

Sitotiskari i ručni tiskari izrađuju tisak ručno ili uz pomoć strojeva u svim materijalima i u svim tehnikama tiska.

Ti poslovi uključuju:

a) tiskanje na papiru, kovinama, tekstilu, plastici i ostalim materijalima pomoću sitotiska;

b) tiskanje uzoraka i dezena na tkanini i tapetama pomoću graviranih blokova ili strojeva opremljenih graviranim valjcima;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7346.11.3 ručni tiskar

7346.12.3 tiskar na tekstilu

7346.13.3 tiskar na metalu

7346.14.3 tiskar na plastici

7346.15.3 tiskar višebojnih otisaka u sitotisku

7346.16.3 ručni izrađivač fotoosjetljivih slojeva za sitotisak

7346.17.3 sitotiskar

PODVRSTA 735.

TEHNIČKI CRTAČI I KEMIJSKI LABORANTI

Tehnički crtači izrađuju tehničke crteže iz skica, mjernih podataka ili podataka dobivenih drugim načinom, te kopiraju crteže i slike na tiskarske ploče. Kemijski laboranti obavljaju rutinske poslove u kemijskim laboratorijima.

Ti poslovi uključuju: izradu tehničkih crteža koji služe za proizvodnju, postavljanje instalacija, montažu proizvoda i postrojenja te za gradnju, preuređivanje, popravak i održavanje zgrada, brana, mostova, cesta i ostalih arhitektonskih i graditeljskih objekata; rukovanje računalnom opremom za dobivanje vidljive kopije ili digitalne slike pojedinih tehničkih crteža; kopiranje crteža i slika na ploče za tisak; skupljanje uzoraka i pripremu materijala i opreme za pokuse, ispitivanja i analize; jednostavne analize, mjerenja i utvrđivanje svojstava materijala; vođenje laboratorijskog dnevnika i zapisa o rezultatima rada. Ti poslovi uključuju i nadgled ostalih radnika.

Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine:

7351. Tehnički crtači

7352. Kemijski laboranti

Uputa:

Tehnički crtači specijalizirani u strojarstvu, građevinarstvu, kartografiji, geodeziji, elektrotehnici i drugim područjima nalaze se u rodu 3. (Inženjeri, tehničari i srodna zanimanja).

7351. TEHNIČKI CRTAČI

Crtači izrađuju tehničke crteže iz skica, mjernih podataka ili podataka dobivenih drugim načinom, te kopiraju crteže i slike na tiskarske ploče.

Ti poslovi uključuju:

a) izradu tehničkih crteža (na temelju skica ili podataka dobivenih od diplomiranih inženjera i drugih stručnjaka) koji služe za proizvodnju proizvoda, postavljanje instalacija, montažu proizvoda i postrojenja te za gradnju, preuređivanje, popravak i održavanje zgrada, brana, mostova, cesta i ostalih arhitektonskih i građevinskih objekata;

b) rukovanje računalnom opremom za dobivanje vidljive kopije ili digitalne slike pojedinih tehničkih crteža;

c) rukovanje digitalnim stolom ili sličnim uređajem za prevođenje kopija tehničkih crteža, raznih karata, dijagrama i drugih tehničkih slika u digitalni oblik;

d) kopiranje crteža i slika na ploče za tisak;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7351.11.2 pomoćni tehnički crtač

7351.12.3 tehnički crtač

DODATAK:

7351.11.2 POMOĆNI OBRAĐIVAČ NACRTA

7352. KEMIJSKI LABORANTI

Kemijski laboranti obavljaju rutinske poslove u kemijskim laboratorijima.

Ti poslovi uključuju:

a) vođenje evidencije o količini i ispravnosti laboratorijske opreme;

b) skupljanje uzoraka i pripremanje materijala i opreme za pokuse, ispitivanja i analize;

c) jednostavne analize, mjerenja i utvrđivanja svojstava materijala;

d) čišćenje i djelomično održavanje laboratorijske opreme;

e) vođenje laboratorijskog dnevnika i zapisa o rezultatima rada;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7352.11.2 pomoćni kemijski laborant

7352.12.3 kemijski laborant

VRSTA 74.

PRERAĐIVAČI HRANE, DRVA, TEKSTILA, KOŽE


Radnici ove vrste obrađuju i prerađuju poljoprivredne i ribarske sirovine u hranu i ostale proizvode te izrađuju i popravljaju proizvode izrađene od drva, tekstila, krzna, kože i ostalih sirovina.

Takav rad obavlja se ručnim i drugim alatima kako bi se smanjio fizički napor i vrijeme potrebno za poslove i poboljšala kvaliteta proizvoda. Ti poslovi zahtijevaju poznavanje organizacije rada, materijala i alata koji se pritom upotrebljavaju te prirode i namjene gotovog proizvoda.

Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste zanimanja obično uključuju: obradu i preradu mesa, ribe, žitarica, voća, povrća i sl. u hranu; kušanje i ocjenu prehrambenih proizvoda i napitaka; obradu i preradu prirodnih vlakana, kože i krzna; izradu i popravak pokućstva i ostalih predmeta od drva; pripremu sirove kože i krzna za daljnju preradu; izradu i popravak sukna, odjeće, šešira, cipela i srodnih proizvoda. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste:

741. Prerađivači hrane

742. Prerađivači drva

743. Zanimanja u proizvodnji i preradi tekstila

744. Kožarska zanimanja i zanimanja u preradi kože

745. Graditelji plastičnih plovila

Uputa:

vidi uputu uz rod 7.

PODVRSTA 741.

PRERAĐIVAČI HRANE

Prerađivači hrane pripremaju ribe i ostale životinje te njih i slične prehrambene sirovine i namirnice biljnog i životinjskog porijekla prerađuju i pripremaju za ljudsku i životinjsku hranu, izrađuju različite vrste kruha, kolača i ostalih proizvoda od brašna; prerađuju i konzerviraju voće, povrće i sličnu hranu, kušaju i ocjenjuju različite prehrambene proizvode.

Ti poslovi obično uključuju: pripremu ribe i ostalih životinja za preradu; preradu mesa i ribe te pripremu tih i sličnih namirnica; izradu kruha, kolača i drugih proizvoda od brašna; preradu i konzerviranje voća, povrća i slične hrane; obradu i preradu mlijeka; preradu maslina u ulje i konzerviranje maslina; proizvodnju vode, soda-vode i bezalkoholnih napitaka od sirupa; kušanje hrane i ocjenu prehrambenih proizvoda i napitaka. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine:

7411. Mesari i srodna zanimanja

7412. Pekari, slastičari i srodna zanimanja

7413. Proizvođači mliječnih proizvoda

7414. Prerađivači voća, povrća i srodna zanimanja

7415. Kušatelji i ocjenjivači namirnica

Uputa:

vidi uputu uz rod 7.

7411. MESARI I SRODNA ZANIMANJA

Mesari i srodni radnici pripremaju životinje, čiste, režu i obrađuju meso i pripremaju srodne namirnice; konzerviraju meso te ostalu hranu i prehrambene proizvode sušenjem, solenjem i dimljenjem.

Ti poslovi uključuju:

a) pripremu životinja za obradu i dalju preradu;

b) pripremu sastojaka, umaka i sličnih proizvoda jednostavnim strojevima za sjeckanje, miješanje i oblikovanje;

c) stavljanje mesa i drugih namirnica u rasol;

d) rukovanje sušarama i pećnicama za dimljenje mesa i drugih prehrambenih proizvoda;

e) kuhanje i pripremanje mesa i drugih prehrambenih proizvoda;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7411.11.2 pomoćni mesar

7411.12.3 mesar

7411.13.5 mesar, majstor

DODATAK:

7411.11.2 POMOĆNI CREVAR

7411.11.2 POMOĆNI KOBASIČAR

7411.12.3 KOBASIČAR

7411.12.3 CREVAR

7411.13.5 KOBASIČAR, SPECIJALIZIRANI

7412. PEKARI, SLASTIČARI I SRODNA ZANIMANJA

Pekari, slastičari i radnici srodnih zanimanja izrađuju različite vrste kruha, kolača i ostalih proizvoda od brašna, kao i ručno izrađene slastice.

Ti poslovi uključuju:

a) izradu kruha, kolača, keksa, gotovog tijesta, pita i ostalih proizvoda od brašna;

b) ručnu izradu slastica iz smjesa od šećera, čokolade i ostalih sastojaka pomoću alata i strojeva;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7412.11.3 pekar

7412.12.5 pekar, majstor

7412.13.2 pekar bureka i pizze

7412.21.3 slastičar

7412.22.5 slastičar, majstor

7412.23.2 licitar

7412.31.3 tjesteninar

DODATAK:

7412.21.3 SLADOLEDAR

7413. PROIZVOĐAČI MLIJEČNIH PROIZVODA

Proizvođači mliječnih proizvoda pripremaju mlijeko i prerađuju maslac i različite vrste sireva, vrhnja i ostalih mliječnih proizvoda za prodaju.

Ti poslovi uključuju:

a) prokuhavanje mlijeka, odvajanje vrhnja od mlijeka, bućkanje vrhnja u maslac;

b) zgrušnjavanje mlijeka, zagrijavanje zgrušanoga mlijeka do željene čvrstoće, cijeđenje zgrušanog mlijeka, stavljanje u kalup za oblikovanje sira;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7413.11.3 mljekar

7413.12.5 mljekar, majstor

DODATAK:

7413.11.3 SIRAR

7414. PRERAĐIVAČI VOĆA, POVRĆA I SRODNA ZANIMANJA

Prerađivači voća, povrća i radnici srodnih zanimanja prerađuju i konzerviraju voće, povrće i sličnu hranu na različite načine, uključujući kuhanje, sušenje, soljenje i ekstrakciju soka i ulja.

Ti poslovi uključuju:

a) istiskivanje soka iz voća;

b) istiskivanje ulja iz sjemenki uljarica, različitih vrsta oraha i voća;

c) kuhanje, soljenje i sušenje voća, povrća i slične hrane;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7414.11.3 prerađivač voća i povrća

7414.12.3 proizvođač jestivih ulja

7414.13.3 proizvođač alkoholnih pića

7414.14.3 proizvođač bezalkoholnih pića

DODATAK:

7414.11.3 OCTAR

7415. KUŠATELJI I OCJENJIVAČI NAMIRNICA

Kušatelji i ocjenjivači namirnica ispituju, kušaju i ocjenjuju na temelju kušanja razne vrste poljoprivrednih proizvoda, hrane i napitaka.

Ti poslovi uključuju:

a) kušanje i ocjenjivanje poljoprivrednih proizvoda, hrane i napitaka na raznim stupnjevima prerade, kako bi se utvrdila njihova kakvoća i kako bi se razvrstali u određenu klasu;

b) srodne poslove;

c) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7415.11.5 kušatelj hrane

7415.12.5 kušatelj pića

7415.13.5 ocjenjivač hrane

7415.14.5 ocjenjivač pića

PODVRSTA 742.

PRERAĐIVAČI DRVA

Prerađivači drva suše i zaštićuju drvo i predmete od drva, izrađuju i popravljaju pokućstvo, inventar, šablone i modele od drva, pomoću alata i strojeva za obradu drva; podešavaju i rukuju strojevima za obradu drva, izrađuju pleteno pokućstvo i slične proizvode i ukrašuju i popravljaju proizvode od drva i drvene dijelove raznih proizvoda.

Ti poslovi obično uključuju: sušenje i zaštićivanje drva; izrada, dekoriranje i popravak pokućstva od drva; izrada, dekoriranje i popravak dijelova ili čitavih vozila od drva, modela i šablona od drva i različitih proizvoda poput lula, drvenih skija, obuće i dijelova obuće i sportske opreme; podešavanje i rukovanje strojevima za obradu drva poput strojeva za precizno piljenje, oblikovanje i rezbarenje; izrada pletenog pokućstva, košara i sličnih predmeta te metli i četki. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine:

7421. Obrađivači drva

7422. Stolari za pokućstvo i drvoobrađivači

7423. Podešavači i upravljači drvoobrađivačkim strojevima

7424. Pletači košara, izrađivači četaka i srodna zanimanja

Uputa:

vidi uputu uz rod 7.

7421. OBRAĐIVAČI DRVA

Obrađivači drva pare, suše, zaštićuju, impregniraju, vlaže i klimatiziraju drvo.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje postrojenjima, uređajima i aparatima za kontrolu sušenja drva;

b) zaštitu drva kemikalijama od truleži i parazita;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7421.11.2 pomoćni paritelj drva

7421.12.3 paritelj drva

7421.13.2 pomoćni kuhar šibe

7421.14.3 kuhar šibe

7421.15.3 radnik na kontinuiranom kuhalu drva

7421.16.2 pomoćni sušitelj drva

7421.17.3 sušitelj drva

7421.21.2 pomoćni radnik za vlaženje drva

7421.22.3 ovlaživač drva

7421.23.2 pomoćni impregnator drva

7421.24.3 impregnator drva

7421.25.5 obrađivač drva, specijalizirani

7422. STOLARI ZA POKUĆSTVO I DRVOOBRAĐIVAČI

Stolari za pokućstvo i drvoobrađivači izrađuju, ukrašavaju i popravljaju pomoću alata i drvoobrađivačkih strojeva drveno pokućstvo, kola i ostale drvene dijelove vozila, drvenu opremu, uzorke, modele, kalupe, i druge predmete, kao što su lule, drvene skije, obuća, sportska oprema i štapovi.

Ti poslovi uključuju:

a) izradu i popravak drvenih proizvoda poput sobnog i ostalog pokućstva drvoobrađivačkim strojevima i ručnim alatom;

b) izradu i popravak drvenih vozila, točkova i ostalih drve

c) nih dijelova vozila;

d) izradu i popravak drvenih proizvoda poput uzoraka, mjernih modela i modela u naravnoj veličini, bačava, lula, drvenih skija, obuće i sportske opreme i štapova;

e) ukrašavanje pokućstva i ljepljenje intarzija i rezbarija;

f) završnu obradu površina pokućstva i drvenih predmeta, bojanje premazima ručnim alatom i močenjem;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7422.11.2 pomoćni stolar

7422.12.3 stolar

7422.13.5 stolar, majstor

7422.14.3 stolar stilskog pokućstva

7422.15.5 majstor stilskog pokućstva

7422.16.3 stolar, dekorni i umjetnički

7422.17.5 stolar, dekorni i umjetnički majstor

7422.18.5 restaurator drvenih predmeta, specijalizirani

7422.21.3 intarzijski stolar

7422.22.5 intarzijski stolar, specijalizirani

7422.23.3 stolar za šablone

7422.24.5 stolar, specijalizirani za izradu šablona i prototipova

7422.25.3 stolar, ortopedski

7422.26.5 stolar, ortopedski specijalizirani

7422.31.3 drvorezbar

7422.32.5 drvorezbar, specijalizirani

7422.33.3 drvogalanterist

7422.41.3 modelar kalupa i peta

7422.42.3 ljevački drvomodelar

7422.43.5 ljevački drvomodelar, specijalizirani

7422.44.3 drvomodelar

7422.45.3 izrađivač drvene sportske opreme

7422.46.5 majstor drvene sportske opreme

7422.47.3 izrađivač alata za grafičku ambalažu

7422.51.3 izrađivač okvira za slike

7422.52.2 nanositelj kita na drvo

7422.53.2 bojadisar drvenih proizvoda

7422.61.3 bačvar

7422.62.5 bačvar, majstor

7422.63.3 kolar

7422.64.5 kolar, majstor

DODATAK:

7422.15.5 STOLAR STILSKOG POKUĆSTVA, MAJSTOR

7422.22.5 STOLAR ZA INTARZIJE, MAJSTOR

7422.33.3 IZRAĐIVAČ DRVENIH IGRAČAKA

7422.42.3 MODELSTOLAR

7422.47.3 IZRAĐIVAČ ŠTANCI U ŠPERPLOČI

7422.47.3 IZRAĐIVAČ PROTUPLOČE U ŠTANCAMA

7422.47.3 IZRAĐIVAČ ALATA ZA ŠTANCANJE GRAFIČKE AMBALAŽE

7423. PODEŠAVAČI I UPRAVLJAČI DRVOOBRAĐIVAČKIM STROJEVIMA

Podešavači i upravljači drvoobrađivačkim strojevima postavljaju ili podešavaju drvoobrađivačke strojeve i rukuju njima. To su strojevi za precizno piljenje, oblikovanje, ucrtavanje, bušenje, tokarenje i rezbarenje.

Ti poslovi uključuju:

a) podešavanje različitih vrsta strojeva za drvo kojima rukuju drugi radnici (zanimanja su u rodu 8.);

b) podešavanje i rukovanje jednim ili s više vrsta drvoobrađivačkih strojeva;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7423.11.3 podešavač drvoobrađivačkih strojeva

7423.12.5 podešavač drvoobrađivačkih strojeva, specijalizirani

7423.13.3 drvotokar

7423.14.5 drvotokar, majstor

7424. PLETAČI KOŠARA, IZRAĐIVAČI ČETAKA I SRODNA ZANIMANJA

Pletači košara, izrađivači četaka i srodna zanimanja izrađuju pleteno pokućstvo, četke, metle, i pletene košare.

Ti poslovi uključuju:

a) izradu pletenog pokućstva od oguljene i savitljive šibe, trske, rogoza i sličnih materijala;

b) izradu različitih vrsta košara ispletenih od vrbovog pruća, šibe, trske, rogoza i sličnih materijala;

c) izbor i obradu materijala za četke i kistove, kao što su dlaka, sintetička i druga vlakna i žice te učvršćivanje u osnovu četke;

d) izbor i obradu materijala kao što su sirak, liko, dlaka i druga vlakna te pričvršćivanje za držak metle;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7424.11.2 pletač košara

7424.21.3 pletač pokućstva

7424.22.3 pletač košaračkih uzoraka

7424.31.2 četkar

7424.41.2 metlar

DODATAK:

7424.21.3 MODELAR PLETENOG POKUĆSTVA

PODVRSTA 743.

ZANIMANJA U PROIZVODNJI I PRERADI TEKSTILA

Radnici zanimanja u proizvodnji i preradi tekstila pripremaju sve vrste tekstilnih vlakana, predu, izrađuju tkanine, pletiva i proizvode izrađene na druge načine. Izrađuju i popravljaju odjeću i ostale tekstilne proizvode i proizvode od krzna te izrađuju tapecirano pokućstvo.

Ti poslovi uključuju: pripremu svih vrsta tekstilnih vlakana, predenje, udvajanje, sukanje i namatanje pređe; izradu tkanina, pletiva, mreža, konaca i ostalih proizvoda; izradu krojene odjeće; sudjelovanje u izradi gotove odjeće; izradu, mijenjanje i popravljanje proizvoda od krzna; izradu šablona, označavanje i rezanje tekstila i sličnih materijala; šivanje tekstila i sličnih materijala ručno ili pomoću strojeva kojima se ručno upravlja; tapetiranje pokućstva i izrada madraca. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled ostalih radnika.

Zanimanja ove podvrste su u skupinama:

7431. Pripremači tekstilnih vlakana

7432. Tkalci, pletači i srodna zanimanja

7433. Krojači i klobučari

7434. Krznari

7435. Krojitelji tekstila, krzna, kože

7436. Šivači, vezilje i srodna zanimanja

7437. Tapetari i srodna zanimanja

Uputa:

vidi uputu uz rod 7.

7431. PRIPREMAČI TEKSTILNIH VLAKANA

Pripremači tekstilnih vlakana pripremaju sve vrste tekstilnih vlakana za predenje na obrtnički način.

Ti poslovi uključuju:

a) ocjenjivanje i razvrstavanje tekstilnih vlakana;

b) pranje, ispiranje i sušenje tekstilnih vlakana;

c) čišćenje, omekšavanje i miješanje tekstilnih vlakana;

d) slaganje vlakana u pramenove, češljanje, udvajanje pramenova, izradu svitaka (namotavanje na kalem) ili oblikovanje pramenova u povjesma;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7431.11.3 pripremač tekstilnih vlakana

7432. TKALCI, PLETAČI I SRODNA ZANIMANJA

Tkalci, pletači i radnici srodnih zanimanja namataju pređu ručno ili strojno, tkaju tkanine na tkalačkom stroju, izrađuju tepihe tehnikom uzlanja, pletu odjevne tekstilne predmete ručno ili pomoću strojeva kojima se ručno rukuje i obavljaju slične proizvodne poslove ručno ili pomoću strojeva kojima se ručno rukuje.

Ti poslovi uključuju:

a) udvajanje i ručno končanje;

b) ručno tkanje i namatanje tkanina;

c) ručno uvlačenje pripremljene predje u tkalački stan;

d) tkanje jednostavnih tkanina ili tkanine s uzorkom, tapiserija, čipki, tepiha i ostalih tkanina ručno na tkalačkom stanu;

e) izrađivanje tepiha tehnikom uzlanja;

f) pletenje odjeće i ostalih proizvoda ručno ili pomoću strojeva;

g) ručno kukičanje i izradu vrpci; izradu užadi;

h) ručno izrađivanje mreža;

i) srodne poslove;

j) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7432.11.3 tkalac tepiha

7432.12.3 tkalac

7432.13.2 pomoćni pletač

7432.14.3 pletač

7432.15.5 pletač, majstor

7432.16.3 čipkar

7432.17.3 izrađivač tapiserija

7432.18.3 izrađivač narodnih nošnji

7432.19.3 užar i izrađivač vrpci

7433. KROJAČI I KLOBUČARI

Krojači i klobučari izrađuju odijela, haljine i ostalu odjeću iz tekstila, kože i bilo kojeg drugog materijala osim krzna, mijenjaju i popravljaju, izrađuju šešire i kape te sudjeluju u proizvodnji gotove odjeće.

Ti poslovi uključuju:

a) izradu ogrtača, odijela, suknji, košulja, bluza, ženskog rublja, steznika i slične odjeće, esto prema pojedinačnim narudžbama;

b) sudjelovanje u proizvodnji gotove odjeće;

c) izradu šešira;

d) mijenjanje, prekrojavanje i popravak odjeće;

e) izradu i održavanje kostima u kazalištima, na televiziji i pri snimanju filmova;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7433.11.3 krojač

7433.12.5 krojač, majstor

7433.13.5 krojač ženske odjeće, majstor

7433.14.5 krojač muške odjeće, majstor

7433.15.5 krojač rublja, majstor

7433.16.5 krojač u scenografiji, specijalizirani

7433.17.3 klobučar

7433.18.5 klobučar, majstor

DODATAK:

7433.11.3 KOSTIMER

7433.11.3 KRAVATAR

7433.12.5 PRIPREMAČ MATERIJALA ZA ŠIVANJE

7433.16.5 MAJSTOR GARDEROBE

7433.16.5 GARDEROBJER KAZALIŠTA

7434. KRZNARI

Krznari izrađuju, mijenjaju, prekrajaju i popravljaju odjeću i druge predmete izrađene od krzna te sudjeluju u proizvodnji gotove odjeće.

Ti poslovi uključuju:

a) odabir, rastezanje i podrezivanje priređenog krzna kako bi pristajalo odabranom uzorku krznenog odjevnog predmeta i ostalim proizvodima;

b) izrađivanje kaputa, jakni i ostale krznene odjeće i predmeta;

c) sudjelovanje u proizvodnji gotove odjeće od krzna;

d) popravak krzna i kože starih kaputa, lijepljenje tkanina na unutrašnji dio krznenih kaputa i podrezivanje oblikovane odjeće od krzna;

e) mijenjanje, prekrajanje i popravak krznene odjeće i ostalih krznenih predmeta;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7434.11.3 krznar

7434.12.5 krznar, majstor

7435. KROJITELJI TEKSTILA, KRZNA I KOŽE

Krojitelji dijelova tekstila, krzna, kože izrađuju krojeve, označuju i režu tekstil, krzno, kožu i ostale materijale u proizvodnji odjeće, obuće, rukavica i raznoraznih proizvoda.

Ti poslovi uključuju:

a) crtanje i izrezivanje krojeva za izradu odijela, haljina, košulja, bluza, rukavica, šešira, kapa te ostale odjeće i obuće;

b) izradu nacrta krojeva na tkanini, laganim kožama i drugim materijalima za daljnje krojenje;

c) krojenje materijala prema iscrtanim krojevima za izradu odjeće, rukavica i sličnih proizvoda;

d) obavljanje poslova oko izrade krojeva, označivanje i krojenje u proizvodnji ostalih proizvoda poput ojastučenog pokućstva, slikarskih, šatorskih te platna za jedra i kišobrane;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7435.11.5 izrađivač šablona za odjeću, specijalizirani

7435.12.3 krojitelj lake odjeće

7435.13.3 krojitelj teške odjeće

7435.14.3 krojitelj trikotažne odjeće

7435.15.3 krojitelj materijala za tapeciranje

7435.16.3 krojitelj tekstila

7435.21.3 krojitelj gornjišta obuće

7435.22.2 pomoćni krojitelj podstave obuće

7435.23.3 krojitelj krzna i kože

DODATAK:

7435.16.3 KROJITELJ JEDARA

7435.16.3 KROJITELJ KIŠOBRANA

7435.16.3 KROJITELJ ŠATORA

7435.16.3 REZAČ I POLAGAČ SUKNA I PRIBORA

7436. ŠIVAČI, VEZILJE I SRODNA ZANIMANJA

Šivači, vezilje i radnici srodnih zanimanja šivaju, popravljaju i ukrašavaju odjeću, rukavice i ostale proizvode od tekstila, krzna, kože i ostalih materijala, ručno ili pomoću jednostavnih šivaćih strojeva i obavljaju različite srodne poslove.

Ti poslovi uključuju:

a) različite poslove pri šivanju, izradi, mijenjanju i popravku predmeta od tekstila, krzna, kože i ostalih materijala;

b) vezenje ukrasnih uzoraka na odjeću i materijale;

c) šivanje jedara, šatora, cerada i sličnih proizvoda;

d) spajanje i prekrivanje kišobrana;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih radnika.

U toj skupini su zanimanja:

7436.11.2 šivač tekstila

7436.12.2 šivač krzna

7436.13.2 šivač

7436.14.3 kišobranar

7436.15.3 vezilja

7436.21.2 pomoćni šivač podstave obuće

7436.22.3 šivač gornjišta obuće

7436.23.2 šivač kože

DODATAK:

7436.11.2 POMOĆNI KROJAČ

7437. TAPETARI I SRODNA ZANIMANJA

Tapetari i radnici srodnih zanimanja tapeciraju pokućstvo, izrađuju madrace, poplune, posteljninu ili izrađuju i postavljaju unutarnje dekoracije od tekstila, kože i sličnih materijala.

Ti poslovi uključuju:

a) postavljanje, aranžiranje i pričvršćivanje opruga, punjenje i podstavljanje i pokrivanje materijalom okvira pokućstva;

b) opremanje i pričvršćivanje presvlaka i ojastučenja za sjedala i druge tapetarije na vozilima, kao što su motorna vozila, željeznički vagoni i zrakoplovi;

c) izradu madraca;

d) opremanje i pričvršćivanje mekanih tapetarija (ojastučenja) i unutarnjih dekoracija od tekstila, kože i sličnih materijala;

e) nadzor kakvoće ojastučenih proizvoda;

f) izradu šablona i pomagala za rad, izradu uzoraka;

g) izradu posteljine i popluna;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7437.11.3 tapetar

7437.12.3 tapetar vozila

7437.13.5 tapetar, majstor

7437.21.3 poplunar

7437.22.3 izrađivač posteljine

DODATAK:

7437.11.3 TAPETAR I DEKORATER

7437.13.5 TAPETAR, MODELAR

PODVRSTA 744.

KOŽARSKA ZANIMANJA I ZANIMANJA U PRERADI KOŽE

Radnici kožarskih zanimanja i zanimanja u preradi kože pripremaju životinjsku kožu prekrivenu krznom i runom za daljnju upotrebu, izrađuju kožu od sirove životinjske kože, izrađuju i popravljaju obuću i ostale predmete od prirodne i sintetičke kože, osim odjeće, te izrađuju druge različite predmete od kože i sličnih materijala.

Ti poslovi obično obuhvaćaju: pripremu životinjske kože prekrivene krznom za izradu odjeće i drugih proizvoda ručno ili pomoću jednostavnog alata; izradu kože iz sirove životinjske kože; izradu i popravak obuće i ostalih proizvoda od kože i sličnih materijala, s izuzetkom odjeće. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

7441. Kožari

7442. Obućari i kožni galanteristi

Uputa:

vidi uputu uz rod 7.

7441. KOŽARI

Kožari pripremaju životinjsku kožu prekrivenu krznom za daljnju upotrebu, izrađuju kožu od sirove životinjske kože.

Ti poslovi uključuju:

a) ocjenjivanje i razvrstavanje životinjskih koža;

b) uklanjanje mesine, dlake i masnoća sa životinjskih koža prije štavljenja;

c) uklanjanje dugačkih, grubih dlaka sa životinjskih koža i šišanje dlaka na jednaku dužinu;

d) rukovanje strojevima za cijepanje kože;

e) preradu sirovih koža u kožu;

f) bojanje kože i krzna u bačvi;

g) završnu obradu te nanošenje boja i lakova na kožu;

h) rastezanje i omekšavanje dovršene kože;

i) srodne poslove;

j) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7441.11.3 izrađivač krzna

7441.12.3 izrađivač posebnih koža

7441.13.3 kožar

7441.14.5 kožar bojadisar, specijalizirani

7441.15.5 razvrstavač koža, specijalizirani

7442. OBUĆARI I KOŽNI GALANTERISTI

Obućari i kožni galanteristi izrađuju i popravljaju: standardnu i specijalnu obuću za određenog potrošača i ortopedsku obuću za koju snimaju i mjere nogu, predmete od prirodne i sintetičke kože (osim kožne odjeće i šešira), kao što su putne torbe, ručne torbice i remenje te sudjeluju u proizvodnji obuće i srodnih proizvoda.

Ti poslovi uključuju:

a) izradu šablona koje se koriste kod krojenja pojedinih dijelova obuće;

b) krojenje, pripremanje i pripajanje dijelova cipela;

c) šivanje dijelova cipela;

d) izradu standardne i ortopedske obuće prema pojedinačnim zahtjevima;

e) izradu ostalih posebnih vrsta obuće po narudžbi:

f) dovršavanje obuće;

g) popravak obuće;

h) izradu i popravak sedla i remenja, putnih torbi, ručnih torbica, aktovki, kožnih torbi i ostalih potrepština;

i) krojenje, oblikovanje i podstavljanje dijelova za izradu kožnih predmeta;

j) šivanje i prošivanje kožnatih dijelova rukom ili pomoću stroja;

k) srodne poslove;

l) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7442.11.3 obućar

7442.12.5 obućar, majstor

7442.13.3 izrađivač gornjišta obuće

7442.14.2 pomoćni ortopedski obućar

7442.15.3 ortopedski obućar

7442.16.5 ortopedski obućar, majstor

7442.17.3 izrađivač gornjišta ortopedske obuće

7442.21.2 pomoćni izrađivač gornjišta obuće

7442.22.2 pomoćni izrađivač donjišta obuće

7442.23.3 izrađivač donjišta obuće

7442.31.3 torbar

7442.32.5 torbar, specijalizirani

7442.33.3 remenar-sedlar

7442.41.3 kožni galanterist

DODATAK:

7442.13.3 IZRAĐIVAČ UZORAKA GORNJIŠTA OBUĆE

7442.21.2 OBUĆAR ZA IZRADU GORNJIŠTA OBUĆE

7442.22.2 OBUĆAR ZA IZRADU DONJIŠTA OBUĆE

7442.23.3 IZRAĐIVAČ UZORAKA DONJIŠTA OBUĆE

7442.41.3 IZRAĐIVAČ UZORAKA KOŽNE GALANTERIJE

7442.41.3 RUKAVIČAR

PODVRSTA 745.

GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA

Graditelji plastičnih plovila izrađuju brodice, daske za jedrenje, dijelove za plovila.

Ti poslovi obično uključuju: pripremu materijala za izradu plovila; izradu plastičnih plovila ili njihovih dijelova; doradu i završnu obradu izrađenih plovila. Ti poslovi mogu uključivati nadgled nad drugim radnicima.

7451. GRADITELJI PLASTIČNIH PLOVILA

Graditelji plastičnih plovila izrađuju brodice, daske za jedrenje, dijelove za brodice i ostala plovila.

Ti poslovi uključuju:

a) pripremu materijala: krojenje staklene tkanine, pregled i zamješavanje smole i slično;

b) izradu plovila i dijelova plovila laminiranjem;

c) doradu i završnu obradu izrađenih plovila;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

7451.11.3 graditelj plastičnih plovila

7451.12.5 graditelj plastičnih plovila, majstor

DODATAK:

7451.11.3 BRODOPLASTIČAR


ROD 8.

RUKOVATELJI STROJEVIMA, VOZILIMA I SASTAVLJAČI PROIZVODA


Rukovatelji proizvodnim strojevima, transportnim uređajima, vozilima i plovilima te sastavljači proizvoda rukuju industrijskim, poljoprivrednim, građevinskim i ostalim strojevima i opremom, upravljaju vlakovima, motornim vozilima i plovilima, ili sastavljaju proizvode iz sastavnih dijelova (nisu monteri koji se nalaze u 7. rodu) prema točno određenim postupcima.

Ovaj rad zahtijeva iskustvo i poznavanje industrijskih, poljoprivrednih i ostalih strojeva i opreme, kao i sposobnost svladavanja brzine strojnih operacija i prilagođavanja tehnološkim inovacijama. Zanimanja su ovog roda od drugog do petog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja.

Poslovi rukovatelja proizvodnim strojevima, transportnim uređajima, vozilima i plovilima te sastavljača proizvoda obično obuhvaćaju: rukovanje rudarskim postrojenjima, industrijskim postrojenjima i opremom za preradu ruda, metala, stakla, keramike, drva, papira i kemikalija, kao i rukovanje postrojenjima za dobivanje električne energije, vode i srodnim postrojenjima; rukovanje strojevima i opremom za proizvodnju rude, metalnih proizvoda, kemikalija, gume, plastike, drva, papira, tekstila, krzna i kože te preradu prehrambenih i sličnih proizvoda; rukovanje strojevima za tiskanje i uvezivanje knjiga; upravljanje vlakovima, motornim vozilima i plovilima; upravljanje pokretnim industrijskim, poljoprivrednim, građevinskim strojevima i opremom; sastavljanje proizvoda iz sastavnih djelova prema točno određenim postupcima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ovog roda razvrstavaju se u vrste:

81. Rukovatelji strojevima

82. Rukovatelji strojevima u procesnoj industriji i sastavljači proizvoda

83. Vozači motornih vozila, pokretnih strojeva i brodska posada

Uputa:

zanimanja se razvrstavaju u rod 7. (Zanimanja obrta i pojedinačne proizvodnje), ako se poslovi obavljaju ručno, ručnim alatom i sličnim alatima i zahtijevaju poznavanje organizacije rada, materijala i alata koji se upotrebljavaju te prirodu i namjenu finalnih proizvoda. Zanimanja se razvrstavaju u rod 9. (Jednostavna zanimanja), ako su: poslovi jednostavni i rutinski, uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata, fizički napor, malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje.

VRSTA 81.

RUKOVATELJI STROJEVIMA


Rukovatelji strojevima rukuju na mjestu ili daljinskim upravljanjem rudarskim, industrijskim postrojenjima i strojevima, postrojenjima za preradu metala, mineralnih sirovina, stakla, keramike, drva, papira, kemikalija te postrojenjima za dobivanje električne energije, vode i za ostale namjene, kao i automatskim i poluautomatskim montažnim linijama te industrijskim robotima.

Taj rad uglavnom zahtijeva iskustvo i poznavanje stroja s kojim se rukuje i kojeg se nadzire. Često se traži sposobnost svladavanja brzine strojnih operacija i prilagođavanje inovacijama vezanih za strojeve i opremu.

Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično uključuju: rukovanje rudarskim postrojenjima i postrojenjima za preradu metala, minerala, stakla, keramike, drva, papira i kemikalija te vodovodnim postrojenjima, postrojenjima za dobivanje električne energije i za ostale namjene; rukovanje automatskim i poluautomatskim montažnim linijama i industrijskim robotima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste:

811. Rukovatelji rudarskim i sličnim postrojenjima

812. Rukovatelji metalurškim i sličnim postrojenjima

813. Rukovatelji staklarskim i keramičarskim strojevima

814. Rukovatelji strojevima za preradu drva i izradu papira

815. Rukovatelji kemijskom opremom

816. Strojari energetskih i sličnih uređaja

817. Rukovatelji robotima i automatiziranim montažnim linijama

Uputa:

vidi uputu uz rod 8.

PODVRSTA 811.

RUKOVATELJI RUDARSKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA

Rukovatelji rudarskim i sličnim postrojenjima i uređajima upravljaju postrojenjima za izradu jamskih prostorija u rudnicima i kamenolomima ili za bušenje rupa za miniranje na otkopima u rudnicima i kamenolomima.

Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i uređajima za iskop rude, za bušenje rupa za miniranje na otkopima u rudnicima i kamenolomima; rukovanje postrojenjima za oplemenjivanje mineralnih sirovina; rukovanje postrojenjima, uređajima, alatima za bušenje. Ti poslovi uključuju i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine:

8111. Rukovatelji rudarskim postrojenjima i uređajima

8112. Rukovatelji postrojenjima za oplemenjivanje mineralnih sirovina

8113. Bušači bušotina i srodna zanimanja

Uputa:

vidi uputu uz rod 8.

8111. RUKOVATELJI RUDARSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA

Rukovatelji rudarskim postrojenjima i uređajima rukuju postrojenjima i nadziru postrojenja i uređaje za izradu jamskih okana ili izvođenje radova na površinskim kopovima, za bušenje rupa za miniranje, te rukuju postrojenjima kontinuiranog djelovanja.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje postrojenjima i uređajima za izradu jamskih okana i za radove na površinskim kopovima;

b) rukovanje i nadziranje postrojenja kontinuiranog djelovanja;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8111.11.3 bušač na površinskom kopu

8111.21.3 rukovatelj jamskom utovarnom mehanizacijom

8111.22.2 pomoćni rukovatelj rudarskim postrojenjem

8111.23.3 rukovatelj rudarskim postrojenjem

8111.31.2 pomoćni rukovatelj sjekačicom kamena

8111.32.3 rukovatelj sjekačicom kamena

8111.33.2 pomoćni rukovatelj dijamantnom pilom

8111.34.3 rukovatelj dijamantnom pilom

DODATAK:

8111.23.3 RUKOVATELJ RUDARSKIM STROJEVIMA

8112. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA OPLEMENJIVANJE MINERALNIH SIROVINA

Rukovatelji postrojenjima za oplemenjivanje mineralnih sirovina rukuju postrojenjima i nadziru postrojenja, uređaje i opremu za oplemenjivanje dobivene mineralne sirovine.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje i nadziranje postrojenja i uređaja za odabir, razvrstavanje, drobljenje, mljevenje i sušenje mineralnih sirovina;

b) rukovanje i nadziranje postrojenja i uređaja za odvajanje korisnih minerala od jalovine te odvajanje pojedinih mineralnih komponenata primjenom odgovarajućih metoda (separacija, izluživanje, filtriranje, ekstrakcija i povezivanje i slično);

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8112.11.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za drobljenje rude i kamena

8112.12.3 rukovatelj postrojenjem za drobljenje rude i kamena

8112.13.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za separaciju

8112.14.3 rukovatelj postrojenjem za separaciju

8112.15.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za oplemenjivanje mineralnih sirovina

8112.16.3 rukovatelj postrojenjem za oplemenjivanje mineralnih sirovina

DODATAK:

8112.11.2 POMOĆNI RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA DROBLJENJE FEROSLITINA

8112.12.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA DORADU FEROSLITINA

8112.13.2 POMOĆNI RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA SEPARACIJU TROSKE

8112.14.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA SEPARACIJU TROSKE

8113. BUŠAČI BUŠOTINA I SRODNA ZANIMANJA

Bušači bušotina i radnici srodnih zanimanja postavljaju i rukuju postrojenjima, uređajima, opremom i alatima za bušenje, opremanje, ispitivanje i održavanje bušotina za naftu i prirodni plin na kopnu i u podmorju, te ostalih bušotina.

Ti poslovi uključuju:

a) obavljanje pripremno-završnih radova u svakoj od faza tehnološkog procesa izrade i održavanja bušotina;

b) rukovanje bušaćim postrojenjima, uređajima, opremom i alatima za izradu kanala okomitih i usmjerenih (kosih i vodoravnih) istražnih i razradnih bušotina za naftu i plin, na kopnu i u podmorju;

c) rukovanje postrojenjima za opremanje, ispitivanje i održavanje bušotina i bušotinske opreme;

d) rukovanje postrojenjima, uređajima, opremom i alatima za specifične zahvate u bušotinama za naftu i plin (jezgrenje), cementaciju zaštitnih cijevi i njihovo perforiranje, karotažna mjerenja, frakturiranje, kiselinske obrade, te otklanjanje havarija u bušotinama;

e) rukovanje bušaćim postrojenjem, uređajima, opremom i alatima za izradu bušotina kojima nije svrha istraživanje i proizvodnja nafte i plina;

f) rukovanje postrojenjima i nadziranje postrojenja, uređaja i opreme za proizvodnju nafte, prirodnog plina i kondenzata iz bušotina, prirodnim eruptiranjem ili uz primjenu postupka umjetnog podizanja;

g) rukovanje postrojenjima i nadziranje postrojenja i uređaja za skupljanje, oplemenjivanje, otpremanje nafte, prirodnog plina i kondenzata;

h) rukovanje postrojenjima i nadziranje postrojenja i uređaja za utiskivanje fluida u ležište, skladištenje ugljikovodika u geološkim strukturama;

i) čišćenje i tekuće održavanje postrojenja, uređaja, opreme i alata kojima rukuju;

j) srodne poslove;

k) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8113.11.5 rukovatelj postrojenjem pri kosom usmjerenom bušenju, specijalizirani

8113.12.4 rukovatelj postrojenjem za pripremu bušotinskih fluida

8113.13.3 rukovatelj uređajima za cementacije i stimulacije u bušotini

8113.14.5 rukovatelj postrojenjem za cementacije i stimulacije bušotina, specijalizirani

8113.15.5 rukovatelj postrojenjem pri instrumentacijama u bušotini, specijalizirani

8113.16.5 rukovatelj postrojenjem za protočna mjerenja u bušotini, specijalizirani

8113.17.5 rukovatelj postrojenjem za radove žicom i kablom u bušotini, specijalizirani

8113.18.5 rukovatelj postrojenjem za iskušavanje bušotina, specijalizirani

8113.19.5 rukovatelj postrojenjem za radove s tekućim dušikom u bušotini, specijalizirani

8113.20.5 rukovatelj postrojenjem za radove sa savitljivim tubingom u bušotini, specijalizirani

8113.21.3 rukovatelj uređajem za karotažne radove

8113.22.5 rukovatelj postrojenjem za karotažne radove, specijalizirani

8113.23.3 klinaš

8113.24.4 tornjaš

8113.25.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju nafte i plina

8113.26.5 rukovatelj proizvodnim postrojenjem za naftu i plin, specijalizirani

8113.27.4 rukovatelj proizvodno-otpremnim postrojenjem za naftu i plin

8113.28.5 rukovatelj proizvodno-otpremnim sustavom za naftu i plin, specijalizirani

8113.29.2 pomoćni geobušač

8113.30.3 rukovatelj postrojenjem za hidrološka bušenja

8113.31.3 bušač pri geomehaničkim istraživanjima

8113.32.3 bušač geoloških istražnih bušotina

8113.33.3 rukovatelj samopokretnom bušilicom

DODATAK:

8113.12.4 RUKOVATELJ UREĐAJIMA ZA PRIPREMU BUŠOTINSKIH FLUIDA

8113.22.5 POMOĆNIK RUKOVATELJA POSTROJENJEM ZA KAROTAŽNE RADOVE

8113.30.3 GEOBUŠAČ

8113.30.3 BUŠAČ HIDROGEOLOŠKIH BUŠOTINA

PODVRSTA 812.

RUKOVATELJI METALURŠKIM I SLIČNIM POSTROJENJIMA

Rukovatelji metalurškim i sličnim postrojenjima i uređajima rukuju industrijskim pećima za topljenje rude, talenje kovina, pročišćavanje kovina; rukuju postrojenjima za valjanje, istiskivanje, i toplu obradu kovina.

Ti poslovi uključuju: rukovanje industrijskim pećima za taljenje rude, taljenje i pročišćavanje kovina; rukovanje postrojenjima za valjanje, istiskivanje i lijevanje kovina. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine:

8121. Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju metala i legura

8122. Rukovatelji ljevačkim i valjaoničkim postrojenjima

8123. Rukovatelji uređajima za toplinsku obradu kovina

8124. Rukovatelji uređajima za vučenje i istiskivanje kovina

Uputa:

vidi uputu uz rod 8.

8121. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU METALA I LEGURA

Rukovatelji pećima za metal upravljaju postrojenjima za topljenje metala i nadziru rad postrojenja.

Ti poslovi uključuju:

a) upravljanje pećima za taljenje kovina;

b) upravljanje pećima za taljenje ili pročišćavanje lijevanog željeza ili starih kovina za proizvodnju čelika;

c) upravljanje pećima za taljenje ili pročišćavanje obojenih kovina;

d) nadziranje rada proizvodne opreme;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8121.11.2 pomoćni rukovatelj uređajima za čelik i legure

8121.12.3 rukovatelj uređajima za čelik i legure

8121.13.3 rukovatelj uređajima peći za ferolegure

8121.14.2 pomoćni bušač otvora metalurške peći

8121.15.3 bušač otvora metalurške peći

DODATAK:

8121.11.2 POMOĆNI RADNIK ELEKTRO PEĆI

8121.11.2 POMOĆNI RADNIK KUPOLNE PEĆI

8121.12.3 METALURG ŽELJEZA, ČELIKA I FEROLEGURA

8121.12.3 TOPILAC ELEKTROPEĆI

8121.13.3 ŠARŽERIST

8122. RUKOVATELJI LJEVAČKIM I VALJAONIČKIM POSTROJENJIMA

Rukovatelji ljevačkim i valjaoničkim postrojenjima rukuju postrojenjima za valjanje kovina za proizvodnju cijevi, pećima za taljenje i zagrijavanje metala te strojevima za lijevanje metala.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje pećima za taljenje željeza i obojenih kovina za lijevanje;

b) rukovanje pećima za zagrijavanje željeza prije kovanja, strojnog prešanja, valjanja i daljnje obrade;

c) rukovanje postrojenjima valjanja za oblikovanje u kalupu vrućeg i hladnog čelika u oblike za daljnju obradu ili za završno oblikovanje;

d) rukovanje postrojenjima valjanja za izrađivanje ili oblikovanje toplih i hladnih obojenih kovina posebno oblikovanih kao ploče, limovi i folije;

e) rukovanje postrojenjima valjanja za bešavne cijevi od šipki koje su probijene uzdužno;

f) rukovanje ljevačkim strojevima za lijevanje taljene kovine u kalupe;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8122.11.2 pomoćni rukovatelj postrojenjima za lijevanje čelika

8122.12.3 rukovatelj potrojenjima za lijevanje čelika

8122.21.2 pomoćni rukovatelj valjaoničkim uređajima

8122.22.3 rukovatelj valjaoničkim uređajima za toplo valjanje

8122.23.5 rukovatelj valjaoničkim uređajima za toplo valjanje, specijalizirani

8122.24.3 rukovatelj valjaoničkim uređajima za hladno valjanje

8122.25.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju šavnih cijevi

8122.26.3 rukovatelj uređajima za lijevanje obojenih metala

8122.27.4 rukovatelj ljevaoničkim i valjaoničkim uređajima za obojene metale

DODATAK:

8122.11.2 POMOĆNIK LJEVAČA U ČELIČANI I LJEVAONICI

8122.12.3 LJEVAČ U ČELIČANI I LJEVAONICI

8122.12.3 LJEVAČ-LJEVAČKI LONAC

8122.21.2 PRIUČENI RADNIK PILGER STANA

8122.21.2 PRIUČENI RADNIK ULAGANJA TRAKE

8122.22.3 VALJAČ I PREŠAČ

8122.22.3 RUKOVATELJ EGALIZIR STANOM

8122.22.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA BUŠENJE

8122.22.3 VALJAČ TOPLE OBRADE

8122.23.5 VALJAČ BLUMINGA

8122.23.5 VOĐA TOPLE PRERADE I OBRADE

8122.24.3 RUKOVATELJ RAVNALICOM ZA HLADNO VALJANJE

8122.24.3 RUKOVATELJ SKOŠAVANJA KRAJEVA

8122.24.3 RUKOVATELJ HLADNIM PILGERIMA

8122.25.3 RUKOVATELJ RAVNALICOM I AKUMULATOROM

8122.26.3 METALURG OBOJENIH METALA

8123. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA TOPLINSKU OBRADU KOVINA

Rukovatelji uređajima za toplinsku obradu kovina upravljaju opremom za mijenjanje fizikalnih svojstava metalnih predmeta zagrijavanjem, hlađenjem i kemijskom obradom.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje pećima za zagrijavanje i hlađenje metalnih predmeta smanjenjem unutarnjeg tlaka, vraćanjem gipkosti i čišćenjem zrnaste strukture;

b) rukovanje pećima za kalenje (otvrdnjivanje čeličnih predmeta);

c) rukovanje opremom za davanje tvrdoće ljuske i svojstava žilavosti, gipkosti jezgre čeličnih predmeta obradom kemikalijama, zagrijavanjem i hlađenjem vodom ili postupnim hlađenjem;

d) rukovanje pećima za zagrijavanje otvrdnutih čeličnih predmeta smanjenjem tlaka i davanjem žilavosti;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8123.11.2 pomoćni rukovatelj uređajem za zagrijavanje kovina

8123.12.3 rukovatelj uređajem za zagrijavanje kovina

8123.13.3 rukovatelj uređajem za toplinsku obradu kovina

DODATAK:

8123.11.2 PRIUČENI RADNIK KRUŽNE PEĆI

8123.12.3 RUKOVATELJ KRUŽNOM PEĆI ZA ZAGRIJAVANJE KOVINA

8124. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA VUčENJE I ISTISKIVANJE KOVINA

Rukovatelji uređajima za izvlačenje i istiskivanja kovina upravljaju opremom za izvlačenje i istiskivanje koja izrađuje žice, šipke i slične proizvode.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje strojevima za vučenje žice;

b) rukovanje prešama za istiskivanje metalnih šipki, motki i sličnih cijevi;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8124.11.2 pomoćni metalurg za vučene proizvode

8124.12.3 rukovatelj uređajima za vučenje čelika

8124.13.3 rukovatelj uređajima za obradu valjaoničkih proizvoda

8124.14.3 rukovatelj uređajima za izvlačenje žice

DODATAK:

8124.13.3 RUKOVATELJ RAVNALICOM ZA OBRADU VALJAONIČKIH PROIZVODA

8124.13.3 RUKOVATELJ HIDRO PROBOM

PODVRSTA 813.

RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM STROJEVIMA

Rukovatelji staklarskim i keramičarskim strojevima i uređajima rukuju pećima, sušarama i ostalim postrojenjima i opremom koja se upotrebljava u proizvodnji predmeta od stakla i keramike.

Ti poslovi uključuju: rukovanje pećima, sušarama i ostalim postrojenjima i opremom koja se upotrebljava u proizvodnji predmeta od stakla i keramike, nadziranje rada postrojenja i opreme. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove podvrste su u skupinama:

8131. Rukovatelji staklarskim i keramičarskim pećima i sličnim uređajima

8139. Rukovatelji opremom za proizvodnju stakla i keramike d.n.

Uputa:

vidi uputu uz rod 8.

8131. RUKOVATELJI STAKLARSKIM I KERAMIČARSKIM PEĆIMA I SLIČNIM UREĐAJIMA

Rukovatelji staklarskim i keramičarskim pećima i sličnim uređajima rukuju sušarama i pećima za staklo i keramiku te uređajima za izradu i doradu proizvoda od stakla i keramike (porculana, kamenine, kamenštine, cigle i crijepa, šamotnih proizvoda, pločica, sanitarne keramike). Nadziru rad sušara, peći i uređaja za doradu stakla i keramike te za proizvodnju abraziva.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje industrijskim pećima za proizvodnju i doradu stakla;

b) rukovanje uređajima i postrojenjima za izradu proizvoda od stakla valjanjem, prešanjem, izvlačenjem, puhanjem i slično;

c) rukovanje strojevima i uređajima za doradu proizvoda od stakla;

d) rukovanje sušarama i pećima za keramičke proizvode;

e) rukovanje uređajima za glaziranje i dekoriranje keramičkih proizvoda;

f) rukovanje uređajima za proizvodnju abraziva;

g) nadziranje uređaja i postrojenja kojima se rukuje;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8131.11.2 pomoćni rukovatelj staklarskim pećima

8131.12.3 rukovatelj pećima za staklo

8131.13.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju stakla

8131.21.3 rukovatelj sušarom za keramiku

8131.22.2 pomoćni rukovatelj keramičkim pećima

8131.23.3 rukovatelj pećima za keramiku

8131.31.3 rukovatelj uređajem za staklene proizvode

8131.41.2 pomoćni rukovatelj strojem za doradu stakla

8131.42.3 rukovatelj strojem za doradu stakla

8131.51.2 pomoćni rukovatelj uređajem za doradu keramike

8131.52.3 rukovatelj uređajem za doradu keramike

8131.61.2 pomoćni rukovatelj uređajem za proizvodnju abraziva

8131.62.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju abraziva

DODATAK:

8131.12.3 RUKOVATELJ PEĆIMA ZA TALJENJE STAKLA

8131.12.3 RUKOVATELJ PEĆIMA ZA KALJENJE STAKLA

8131.12.3 RUKOVATELJ PEĆIMA ZA OTPUŠTANJE STAKLA

8131.12.3 TOPAR STAKLA

8131.13.3 OPERATOR STAKLARSKOM PEĆI

8131.13.3 PROIZVOĐAČ STAKLA

8131.23.3 RUKOVATELJ RETORTNOM PEĆI ZA KERAMIKU

8131.23.3 RUKOVATELJ KOMORNOM PEĆI ZA KERAMIKU

8131.23.3 RUKOVATELJ SUHOM PEĆI ZA KERAMIKU

8131.23.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA PROIZVODNJU KERAMIKE

8131.31.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA RAVNO STAKLO

8131.31.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA ARMIRANO STAKLO

8131.31.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VALJANO STAKLO

8131.31.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA ŠUPLJE STAKLO

8131.31.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA STAKLENE CIJEVI

8131.31.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KRUŠKE ŽARULJA

8131.31.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA STAKLO

8131.31.3 STROJOSTAKLAR DUPLA KAP

8131.42.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA MATIRANJE STAKLA

8131.42.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA POLIRANJE STAKLA

8131.42.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA JETKANJE STAKLA

8131.42.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA POVRŠINSKO BOJANJE STAKLA

8131.52.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA GLAZIRANJE KERAMIKE

8131.52.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA DEKORIRANJE KERAMIKE

8131.61.2 POMOĆNI RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA BRUSNE PROIZVODE

8131.62.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA BRUSNE PROIZVODE

8139. RUKOVATELJI OPREMOM ZA PROIZVODNJU STAKLA I KERAMIKE D.N.

U ovoj su skupini svi rukovatelji strojevima koji nisu razvrstani u skupinu 8131. Rukovatelji staklarskim i keramičarskim pećima i sličnim uređajima unutar podvrste 813. (Rukovatelji staklarskim i keramičarskim strojevima). To su, na primjer, rukovatelji strojevima i uređajima za pripremu staklene mase, za pripremu smjese za keramičke proizvode i njihovo oblikovanje prije pečenja, te proizvodnju staklenih vlakana.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje strojevima za pripremu staklene mase;

b) rukovanje strojevima i uređajima za pripremu keramičke mase i pripremu glazure;

c) rukovanje strojevima i uređajima za oblikovanje keramičkih proizvoda prije pečenja;

d) rukovanje strojevima i uređajima kojima se proizvode staklena vlakna;

e) nadziranje rada strojeva;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8139.11.2 pomoćni rukovatelj strojem za pripremu stakla

8139.12.3 rukovatelj uređajem za pripremu stakla

8139.21.2 pomoćni rukovatelj strojem za pripremu keramičke mase

8139.22.3 rukovatelj postrojenjem za pripremu keramičke mase

8139.23.2 rukovatelj strojem za oblikovanje keramike

8139.31.2 poslužitelj peći za fritu

8139.32.3 rukovatelj peći za fritu

8139.33.3 rukovatelj uređajem za pripremu glazure

8139.41.3 rukovatelj postrojenjem za izradu staklenih vlakana

8139.51.2 rukovatelj strojem za miješanje abrazivne smjese

DODATAK:

8139.11.2 RADNIK NA PNEUMATSKOM ISTOVARU SODE

8139.12.3 RUKOVATELJ DROBILICOM STAKLENOG KRŠA

8139.12.3 RUKOVATELJ MLINOM ZA OTPADNO STAKLO

8139.12.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA STAKLENU SMJESU

8139.21.2 RUKOVATELJ FILTAR PREŠOM ZA KERAMIKU

8139.21.2 POMOĆNI PROIZVOĐAČ KERAMIKE

8139.22.3 PROIZVOĐAČ KERAMIKE

8139.23.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KERAMIKU

8139.23.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PLASTIČNO OBLIKOVANJE KERAMIKE

8139.23.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBLIKOVANJE CIGLE

8139.23.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA LIJEVANJE KERAMIKE

8139.23.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA TOKARENJE KERAMIKE

8139.51.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA MIJEŠANJE SMJESE ZA KOČNICE

PODVRSTA 814.

RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU DRVA I IZRADU PAPIRA

Rukovatelji strojevima i postrojenjima za preradu drva i izradu papira rukuju opremom koja pili, reže i usitnjava drvo radi pripreme za daljnju obradu, pretvara drvo i ostale materijale u pulpu za izradu papira.

Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i opremom koja prerađuje drvo za daljnju upotrebu, preradu drva i drugih materijala u pulpu za izradu papira; nadzor rada strojeva. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove podvrste su u skupinama:

8141. Rukovatelji strojevima za primarnu preradu drva

8142. Rukovatelji postrojenjima za pripremu papirne mase

8143. Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju papira

Uputa:

vidi uputu uz rod 8.

8141. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRIMARNU PRERADU DRVA

Rukovatelji strojevima za primarnu preradu drva upravljaju strojevima, nadziru strojeve i opremu za rezanje drva i furnira, izradu konstrukcijskih ploča i drugu preradu drva za daljnju upotrebu.

Ti poslovi obično uključuju:

a) rukovanje prijenosnim sustavima za dovoz i prijenos trupaca i njihov nadzor;

b) nadzor i rukovanje otkoravanjem trupaca i drugog drva, odsijecanjem i piljenjem, ispiljenjem i mnogostrukim rezanjem trupaca u uže komade, kosim rezanjem, rezanjem u režnjeve, daske i velike plohe, premještanje otpadaka rezanog drva;

c) nadzor nad postrojenjima za izradu furnira i rukovanje njima;

d) rukovanje strojevima za izradu šperploča i prešanje položenih listova i nadzor nad njima;

e) nadzor i rukovanje postrojenjem za izradu pragova i stupova;

f) rukovanje strojevima za obradu pluta;

g) kontroliranje kakvoće;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8141.11.2 pomoćni rukovatelj strojem za dijeljenje drva bez iverja

8141.12.3 rukovatelj strojem za dijeljenje drva bez iverja

8141.13.2 pomoćni priprematelj oblovine

8141.14.3 rukovatelj strojem za pripremu oblovine

8141.15.3 rukovatelj strojem za otkoravanje

8141.16.2 pomoćni rukovatelj jarmačom

8141.17.2 pomoćni radnik primarne prerade drva

8141.21.3 rukovatelj višefaznim strojem za guljenje, pilenje, iveranje

8141.22.3 rukovatelj jarmačom, rastružnom, trupčanom pilom

8141.23.2 pomoćni rukovatelj višelisnom kružnom pilom

8141.24.3 rukovatelj višelisnom kružnom pilom

8141.25.3 rukovatelj strojem za iveranje drva

8141.26.3 rukovatelj uređajem za prosijavanje, razvrstavanje i natresanje drva

8141.31.2 pomoćni razvrstavač drvene građe

8141.32.3 razvrstavač furnira i šperploča

8141.33.3 mjeritelj i vezač furnira

8141.34.4 precrtavač furnira i masivnog drva

8141.41.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje iverja i ploča

8141.42.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje drvenih vlakana

8141.43.3 rukovatelj uređajem za sljepljivanje rubova drva

8141.44.3 rukovatelj prešom za utiskivanje ornamenata u drvo

8141.51.2 poslužitelj postrojenja za izradu parketa

8141.52.2 razvrstavač i slagar lamelnih i mozaičnih parketa

8141.61.3 rukovatelj strojem za izradu pragova

8141.71.3 rukovatelj strojem za obradu pluta

8141.81.5 rukovatelj brojčano upravljanim strojevima za primarnu preradu drva

DODATAK:

8141.12.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU DRVENE VUNE

8141.12.3 RUKOVATELJ FURNIRSKIM NOŽEM I LJUŠTILICOM

8141.22.3 GATER MAJSTOR

8141.22.3 RUKOVATELJ GATEROM

8141.22.3 RUKOVATELJ PARALICOM (RASTRUŽNOM PILOM)

8141.22.3 RUKOVATELJ CIRKULAROM ZA PILJENJE TRUPACA

8141.25.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA MLJEVENJE DRVENOG OTPADA

8141.25.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA DRVENE BRIKETE

8141.31.2 MJERAČ REZANE GRAĐE

8141.31.2 KLASIRER SITNE GRAĐE

8141.32.3 KRPAČ I POPRAVLJAČ ŠPERPLOČA

8141.33.3 MJERAČ OTPREME PILJENE GRAĐE

8141.41.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA ŠPERPLOČU

8141.52.2 RUKOVATELJ NA MJEŠALICI LAMELICA

8141.52.2 RUKOVATELJ NA SLAGAČICI PLOČA

8141.52.2 POPRAVLJAČ PLOČA

8142. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PRIPREMU PAPIRNE MASE

Rukovatelji postrojenjima za pripremu papirne mase rukuju postrojenjima i opremom koja materijale poput drva, krpa, slame, otpadne pulpe i papira pretvara u sirovinu za izradu papira. Nadziru rad strojeva.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje postrojenjima za izradu iverja i mrvljenje drva za proizvodnju pulpe;

b) rukovanje digestorima koji proizvode pulpu iz materijala poput drva, krpa, slame, otpadne pulpe i otpadnog papira;

c) rukovanje postrojenjima za izbjeljivanje drvne pulpe, krpa, slame, otpadne pulpe i otpadnog papira;

d) rukovanje postrojenjima za miješanje, mrvljenje i hidriranje pulpe kako bi se pripremila sirovina za proizvodnju papira;

e) nadziranje rada strojeva;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8142.11.2 poslužitelj postrojenja za usitnjavanje drva

8142.12.3 rukovatelj postrojenjem za razvlaknjivanje drva

8142.13.3 rukovatelj uređajem za iskuhavanje drva

8142.14.3 rukovatelj autoklavom za sječku

8142.15.3 rukovatelj uređajem za izbjeljivanje celuloze

8142.16.3 rukovatelj digestorom za pulpu

8142.17.3 rukovatelj uređajem za pripremu ljepila za papir

8142.18.3 rukovatelj uređajem za hidriranje pulpe

8142.19.3 rukovatelj mlinom za papirnu smjesu

8142.20.3 rukovatelj uređajem za preradu otpadnog luga

8142.21.2 poslužitelj uređaja za pripremu papirne mase

8142.22.3 rukovatelj uređajem za pripremu papirne mase

8143. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU PAPIRA

Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju papira rukuju opremom za izradu papira i kartona iz papirne mase. Nadziru rad strojeva.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje dijelovima postrojenja za izradu papira i opremom gdje se mokra pulpa oblikuje u papir i gdje se papir suši, izglađuje, namata, reže i ponovo namata;

b) rukovanje valjcima za fino izglađivanje papira koji mu daju sjaj ili prozirnost;

c) rukovanje postrojenjima i opremom za satiniranje i impregniranje papira;

d) nadziranje rada strojeva;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8143.11.2 pomoćni rukovatelj strojem za proizvodnju papira

8143.12.3 rukovatelj strojem za proizvodnju papira

8143.13.5 rukovatelj strojem za proizvodnju papira, specijalizirani

8143.14.2 pomoćni rukovatelj strojem za doradu papira

8143.15.3 rukovatelj strojem za doradu papira

DODATAK:

8143.12.3 PROIZVOĐAČ PAPIRA

8143.15.3 RUKOVATELJ KALANDROM ZA PAPIR

8143.15.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KARTON

8143.15.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA BOJANJE PAPIRA

8143.15.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU VALOVITE LJEPENKE

8143.15.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KONFEKCIONIRANJE PAPIRA

PODVRSTA 815.

RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM

Rukovatelji kemijskom opremom rukuju postrojenjima i opremom koja prerađuje kemikalije i poluproizvode kako bi dobili proizvode željenih svojstava.

Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i opremom koja prerađuje kemikalije usitnjavanjem, toplom obradom, filtriranjem i destiliranjem, za vođenje kemijskih procesa za dobivanje proizvoda željenih svojstava te postrojenjima za preradu nafte i naftnih derivata. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove podvrste svrstavaju se u skupine:

8151. Rukovatelji opremom za usitnjavanje i miješanje kemikalija

8152. Rukovatelji opremom za toplinsku obradu kemikalija

8153. Rukovatelji opremom za filtriranje i razdvajanje kemikalija

8154. Rukovatelji opremom za destiliranje i kemijske reakcije

8155. Rukovatelji postrojenjima u rafinerijama nafte i prirodnog plina

8159. Rukovatelji kemijskom opremom d.n.

Uputa:

vidi uputu uz rod 8.

8151. RUKOVATELJI OPREMOM ZA USITNJAVANJE I MIJEŠANJE KEMIKALIJA

Rukovatelji opremom za usitnjavanje i miješanje kemikalija rukuju strojevima i postrojenjima za usitnjavanje, miješanje i stapanje kemikalija i poluproizvoda koji se upotrebljavaju u kemijskim i sličnim postupcima.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje strojevima i uređajima za usitnjavanje kemikalija i poluproizvoda do veličine čestica odgovarajućih za daljnju preradu ili upotrebu;

b) rukovanje strojevima i opremom za otapanje kemikalija i zamješavanje tekućih, tekućih s krutima i krutih kemikalija;

c) rukovanje strojevima i opremom za umješavanje praškastih u tekuće kemikalije i poluproizvode uz smanjivanje aglomerata i ovlaživanje praškastih čestica tekućim sredstvom (dispegiranje);

d) nadziranje rada strojeva;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8151.11.2 pomoćni rukovatelj drobilicom za kemikalije

8151.12.3 rukovatelj drobilicom za kemikalije

8151.13.2 pomoćni rukovatelj mlinom za kemikalije

8151.14.3 rukovatelj mlinom za kemikalije

8151.15.2 pomoćni rukovatelj dispergatorom kemikalija

8151.16.3 rukovatelj dispergatorom kemikalija

8151.17.3 rukovatelj postrojenjem za usitnjavanje kemikalija

8151.21.3 rukovatelj uređajem za otapanje kemikalija

8151.22.2 pomoćni rukovatelj mješalicom za kemikalije

8151.23.3 rukovatelj uređajem za zamješavanje kemikalija

8151.24.2 pomoćni rukovatelj uređajem za granuliranje kemikalija

8151.25.3 rukovatelj uređajem za granuliranje kemikalija

8151.31.2 pomoćni nijanser premaznih sredstava

8151.32.3 nijanser premaznih sredstava

DODATAK:

8151.22.2 POMOĆNI RADNIK ZA DOZIRANJE KEMIKALIJA

8152. RUKOVATELJI OPREMOM ZA TOPLINSKU OBRADU KEMIKALIJA

Rukovatelji opremom za toplinsku obradu kemikalija rukuju strojevima i opremom za kuhanje, pečenje i ostale načine obrade toplinom u kemijskim i sličnim postupcima.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje strojevima i opremom za kuhanje materijala u svrhu pročišćavanja, miješanja i njihova sastavljanja, postizanja posebnih svojstava ili izazivanja kemijskih promjena u njima;

b) rukovanje industrijskim pećima, sušarama i sličnim uređajima koji zagrijavaju tvari radi njihova isušivanja, postizanja posebnih svojstava ili izazivanja kemijskih promjena u njima;

c) nadziranje rada strojeva i opreme;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8152.11.3 rukovatelj uređajem za kuhanje kemikalija

8152.12.2 pomoćni rukovatelj autoklavom za kemikalije

8152.13.2 pomoćni rukovatelj sušarom za kemikalije

8152.14.3 rukovatelj sušarom za kemikalije

8152.15.2 pomoćni rukovatelj ekstruderom za kemikalije

8152.16.3 rukovatelj ekstruderom za kemikalije

8152.17.3 rukovatelj uređajem za kalciniranje

8152.18.2 pomoćni rukovatelj sterilizatorom

8152.19.3 rukovatelj sterilizatorom

8152.21.2 pomoćni rukovatelj peći za cement

8152.22.3 rukovatelj peći za cement

8152.23.2 pomoćni rukovatelj peći za vapno

8152.24.3 rukovatelj peći za vapno

8152.25.2 pomoćni rukovatelj peći za gips

8152.26.3 rukovatelj peći za gips

8152.27.2 pomoćni rukovatelj uređajima za proizvodnju elektroda

8152.28.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju elektroda

8152.29.2 pomoćni rukovatelj strojem za bitumensko-katranske proizvode

8152.30.3 rukovatelj uređajem za bitumensko-katranske proizvode

8152.31.3 rukovatelj strojevima za toplinsku obradu kemikalija

DODATAK:

8152.11.3 RUKOVATELJ AUTOKLAVOM ZA KEMIKALIJE

8152.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA SUŠENJE KEMIKALIJA RASPRŠIVANJEM

8152.21.2 POMOĆNI PROIZVOĐAČ VEZIVA

8152.22.3 PROIZVOĐAČ VEZIVA

8152.24.3 RUKOVATELJ PEĆI ZA KAMEN

8153. RUKOVATELJI OPREMOM ZA FILTRIRANJE I RAZDVAJANJE KEMIKALIJA

Rukovatelji strojevima za filtriranje i razdvajanje kemikalija rukuju strojevima i opremom za filtriranje i razdvajanje kemikalija.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje strojevima i opremom kroz koju se otopine pod tlakom tjeraju kroz uređaje za filtriranje;

b) rukovanje opremom u kojoj se otopine pomoću vakuuma izvlače kroz filtre povezane s rotacijskim bubnjem;

c) rukovanje postrojenjima za odvajanje supstanci pomoću centrifugalne sile;

d) rukovanje sitima za kemikalije;

e) rukovanje opremom za izdvajanje kemikalija;

f) rukovanje opremom koja iz neprerađenog ulja odstranjuje talog i vodu;

g) nadziranje rada strojeva;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8153.11.2 pomoćni rukovatelj filtrima za kemikalije

8153.12.3 rukovatelj filtrima za kemikalije

8153.13.2 pomoćni rukovatelj separatorom za kemikalije

8153.14.3 rukovatelj separatorom za kemikalije

8153.15.2 pomoćni rukovatelj sitima za kemikalije

8153.16.3 rukovatelj sitima za kemikalije

8153.21.2 pomoćni rukovatelj dehidratorom kemikalija

8153.22.3 rukovatelj dehidratorom kemikalija

8153.23.2 pomoćni rukovatelj ekstraktorom kemikalija

8153.24.3 rukovatelj ekstraktorom kemikalija

DODATAK:

8153.11.2 POMOĆNI RUKOVATELJ FILTAR PREŠOM ZA KEMIKALIJE

8153.12.3 RUKOVATELJ ROTACIJSKIM FILTROM ZA KEMIKALIJE

8153.12.3 RUKOVATELJ FILTAR PREŠOM ZA KEMIKALIJE

8153.13.2 POMOĆNI RUKOVATELJ CENTRIFUGALNIM SEPARATOROM ZA KEMIKALIJE

8153.14.3 RUKOVATELJ CENTRIFUGALNIM SEPARATOROM ZA KEMIKALIJE

8154. RUKOVATELJI OPREMOM ZA DESTILIRANJE I KEMIJSKE REAKCIJE

Rukovatelji opremom za destiliranje i kemijske reakcije rukuju opremom za destiliranje kemikalija (osim nafte) te opremom i postrojenjima za proizvodnju i pročišćavanje kemikalija.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje opremom za destiliranje kemikalija;

b) rukovanje reaktorskim uređajima, reaktorskim postrojenjima i sličnom opremom za diskontinuiranu i kontinuiranu kemijsku sintezu i ostale kemijske procese;

c) rukovanje opremom za koncentriranje otopina i suspenzija kemikalija i sličnih proizvoda;

d) nadziranje rada strojeva;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8154.11.2 pomoćni rukovatelj destilatorom

8154.12.3 rukovatelj destilatorom

8154.13.3 rukovatelj isparivačem

8154.14.3 rukovatelj uređajem za frakcijsku destilaciju drva

8154.15.3 rukovatelj uređajem za suhu destilaciju drva

8154.16.3 rukovatelj postrojenjem za hidratizaciju vapna

8154.21.2 pomoćni rukovatelj uređajem za sintezu kemikalija

8154.22.3 rukovatelj uređajem za sintezu kemikalija

8154.23.2 pomoćni rukovatelj reaktorskim postrojenjem za proizvodnju kemikalija

8154.24.3 rukovatelj reaktorskim postrojenjem za proizvodnju kemikalija

DODATAK:

8154.12.3 RUKOVATELJ KONTINUIRANIM DESTILATOROM

8154.13.3 RUKOVATELJ VAKUUMSKIM ISPARIVAČEM

8154.22.3 RUKOVATELJ REAKTOROM ZA SINTEZU KEMIKALIJA

8155. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA U RAFINERIJAMA NAFTE I PRIRODNOG PLINA

Rukovatelji postrojenjima za rafiniranje nafte i prirodnog plina rukuju postrojenjima za rafiniranje, destiliranje, preradu i transport nafte, naftnih derivata i prirodnog plina.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje postrojenjima koja iz nafte i naftnih derivata otklanjaju sumpor i nusproizvode;

b) rukovanje pumpnim sustavom rafinerija i cjevovodno transportnih sustava za naftne derivate, vodu i kemijske otopine;

c) rukovanje uređajima koji destiliraju i rafiniraju naftne derivate;

d) rukovanje postrojenjima za umješavanje kemikalija i drugih aditiva u naftne derivate;

e) rukovanje postrojenjima za rafiniranje ili preradu prirodnog plina na drugi način;

f) nadziranje rada postrojenja;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8155.11.4 rukovatelj postrojenjem za transport plina

8155.12.5 rukovatelj transportnim plinskim sustavom, specijalizirani

8155.13.2 pomoćni rukovatelj cjevovodnotransportnim uređajima

8155.14.3 rukovatelj cjevovodnotransportnim uređajima

8155.15.4 rukovatelj postrojenjima u preradi nafte

8155.16.2 rafinerijski punitelj

8155.17.3 rukovatelj uređajima za oplemenjivanje plina

8155.18.5 rukovatelj postrojenjem za oplemenjivanje plina, specijalizirani

8155.19.4 rukovatelj uređajima za utovar tekućeg plina

8159. RUKOVATELJI KEMIJSKOM OPREMOM D.N.

Ova skupina obuhvaća rukovatelje kemijskom opremom koji nisu obuhvaćeni u ostalim skupinama zanimanja unutar podvrste 815. (Rukovatelji kemijskom opremom).

Ovdje su obuhvaćena zanimanja na rukovanju postrojenjima i opremom za dobivanje plina iz ugljena, sintetskih vlakana, kemijskoelektrotehničkih proizvoda, rukovatelji petrokemijskim postrojenjima i rukovatelji koji ekstrahiraju i prerađuju radioaktivne materijale.

Ti poslovi obuhvaćaju:

a) rukovanje postrojenjima za izbjeljivanje kemikalija;

b) rukovanje postrojenjima za proizvodnju koksa i plina iz ugljena;

c) rukovanje postrojenjima za izradu sintetskih vlakna;

d) rukovanje petrokemijskim postrojenjima za proizvodnju (plastike, umjetnih gnojiva, čađe i ostalog);

e) rukovanje postrojenjima za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda kao ugljenih elektroda i slično;

f) rukovanje postrojenjima za preradu radioaktivnih materijala;

g) nadziranje rada strojeva i postrojenja;

h) rukovanje postrojenjem stlačenog prirodnog plina za punjenje automobila;

i) srodne poslove;

j) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8159.11.2 pomoćni rukovatelj uređajem za proizvodnju sintetskih vlakana

8159.12.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju sintetskih vlakana

8159.13.2 poslužitelj uređaja na petrokemijskim postrojenjima

8159.14.3 rukovatelj uređajima na petrokemijskim postrojenjima

8159.15.5 rukovatelj petrokemijskim postrojenjem, specijalizirani

8159.16.3 rukovatelj uređajem za elektrolizu vode

8159.17.3 rukovatelj uređajem za bijeljenje kemikalija

8159.18.2 pomoćni rukovatelj prešama za kemikalije

8159.19.3 rukovatelj prešama za kemikalije

8159.20.3 rukovatelj pećima za sagorjevanje kemikalija

8159.21.3 rukovatelj opremom za preradu radioaktivnog materijala

8159.31.5 rukovatelj postrojenjem stlačenog prirodnog plina

DODATAK:

8159.13.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PROIZVODNJU PLASTIČNIH MASA

8159.13.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PROIZVODNJU UMJETNIH GNOJIVA

8159.13.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PROIZVODNJU ČAĐE

8159.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU PLASTIČNIH MASA

8159.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU UMJETNIH GNOJIVA

8159.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU ČAĐE

8159.15.5 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU PLASTIČNIH MASA, SPECIJALIZIRANI

8159.15.5 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU UMJETNIH GNOJIVA, SPECIJALIZIRANI

8159.15.5 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PROIZVODNJU ČAĐE, SPECIJALIZIRANI

PODVRSTA 816.

STROJARI ENERGETSKIH I SRODNIH UREĐAJA

Strojari energetskih i srodnih uređaja rukuju postrojenjma i opremom za proizvodnju električne energije, opremom za dobivanje vode, pećima za spaljivanje i srodnim uređajima te rukuju i održavaju parne strojeve i parne kotlove.

Ti poslovi obično uključuju: rukovanje postrojenjima i opremom za proizvodnju električne energije; rukovanje parnim strojevima i kotlovima te ostalim stacionarnim postrojenjima i opremom poput peći za spaljivanje, postrojenjima za preradu vode i pumpnim stanicama. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine:

8161. Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju i pretvorbu energije

8162. Strojari kotlovnica i srodna zanimanja

8163. Strojari spalionica, kompresorskih stanica i postrojenja za pročišćavanje vode

Uputa:

vidi uputu uz rod 8.

8161. RUKOVATELJI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU I PRETVORBU ENERGIJE

Rukovatelji postrojenjima za proizvodnju i pretvorbu energije rukuju postrojenjima i opremom za proizvodnju ili pretvarbu svih vrsta energije, nadziru ih te kontroliraju raspodjelu energije.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje postrojenjima za proizvodnju pare pomoću klasičnog goriva i njihovo nadziranje;

b) rukovanje postrojenjima za proizvodnju pare pomoću nuklearnog goriva i njihovo nadziranje;

c) rukovanje postrojenjima za proizvodnju električne energije u termoelektranama i hidroelektranama i njihovo nadziranje;

d) rukovanje postrojenjima za proizvodnju električne energije nekonvencionalnim postupcima (solarna energija, energija vjetra, geotermalna energija i sl.) i njihovo nadziranje;

e) kontroliranje izlaza i raspodjele pare ili vrele vode u mrežu;

f) kontrolu izlaza i raspodjele električne energije u mrežu;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8161.11.3 rukovatelj parnim turbinama

8161.12.5 strojar parnih turbina, specijalizirani

8161.13.3 rukovatelj plinskim turbinama

8161.14.5 strojar plinskih turbina, specijalizirani

8161.15.3 rukovatelj vodnim turbinama

8161.16.5 strojar vodnih turbina, specijalizirani

8161.17.3 rukovatelj motorom s unutrašnjim izgaranjem

8161.18.5 strojar motora s unutrašnjim izgaranjem, specijalizirani

8161.21.3 rukovatelj uklopnim postrojenjem

8161.22.5 rukovatelj uklopnim postrojenjem, specijalizirani

8161.23.5 rukovatelj elektroenergetskim postrojenjem (blokom), specijalizirani

8161.31.5 dispečer transportnog plinskog sustava, specijalizirani

DODATAK:

8161.13.3 POMOĆNIK STROJARA PLINSKIH TURBINA

8161.17.3 RUKOVATELJ DIZELELEKTRIČNIM AGREGATOM

8161.18.5 STROJAR PLATFORME ZA BUŠENJE

8161.18.5 MOTORIST BUŠAĆEG POSTROJENJA

8161.21.3 UKLOPNIČAR

8162. STROJARI KOTLOVNICA I SRODNA ZANIMANJA

Strojari kotlovnica i radnici srodnih zanimanja rukuju parnim kotlovima i parnim strojevima i nadziru ih.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje parnim kotlovima u industrijskim kotlovnicama i energanama i njihovo nadziranje;

b) rukovanje parnim strojevima i njihovo nadziranje;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8162.11.2 ložač parnog kotla

8162.12.3 rukovatelj parnim kotlovima s ručnim loženjem

8162.13.3 rukovatelj parnim kotlovima s mehaniziranim loženjem

8162.14.5 strojar parnih kotlova s mehaniziranim loženjem, specijalizirani

8162.15.5 strojar parnih kotlova s automatskom komandom, specijalizirani

8162.16.3 strojar parnih strojeva

8162.17.3 rukovatelj pokretnim parnim kotlovima

8162.18.5 strojar pokretnih parnih kotlova, specijalizirani

8163. STROJARI SPALIONICA, KOMPRESORSKIH STANICA I POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE VODE

Strojari ove skupine rukuju pećima za spaljivanje, postrojenjima za obradu vode, kompresorskim stanicama, crpnim stanicama (osim za naftu i plin) te sustavima za grijanje, hlađenje, provjetravanje i klimatizaciju te ih nadziru.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje postrojenjima za spaljivanje svih vrsta otpada i nadziranje njihova rada;

b) rukovanje postrojenjima za pročišćavanje i razbistrivanje vode za ljudsku i industrijsku upotrebu (vodovod), za ispuštanje u prirodne vodene tokove i njihovo nadziranje;

c) rukovanje svim vrstama kompresora i nadziranje njihova rada;

d) rukovanje pumpnim stanicama za tekućine, plinove i materijale u prahu (osim za naftu i plin) i nadziranje njihova rada;

e) rukovanje sustavima za ventilaciju, klimatizaciju i pročišćavanje dimnih plinova i nadziranje njihova rada;

f) rukovanje sustavima za hlađenje i njihovo nadziranje;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8163.11.2 ložač centralnog grijanja

8163.12.3 rukovatelj centralnim grijanjem

8163.13.3 rukovatelj spalioničkim postrojenjem

8163.21.3 rukovatelj postrojenjem za pripremu vode

8163.22.3 rukovatelj postrojenjem za pročišćavanje vode

8163.23.3 rukovatelj crpkama

8163.24.5 strojar crpnih stanica, specijalizirani (osim nafte i prirodnog plina)

8163.25.2 higijeničar vodoopskrbe

8163.31.3 rukovatelj kompresorom

8163.32.5 strojar kompresorskih stanica, specijalizirani

8163.33.3 rukovatelj rashladnim postrojenjem

8163.34.5 strojar rashladnog postrojenja, specijalizirani

8163.51.3 rukovatelj postrojenjem za ventilaciju i klimatizaciju

8163.52.3 rukovatelj filterom za pročišćavanje plinova

DODATAK:

8163.13.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM KREMATORIJA

8163.31.3 RUKOVATELJ POKRETNIM KOMPRESORSKIM AGREGATOM

PODVRSTA 817.

RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA

Rukovatelji robotima opslužuju industrijske i druge robote i automatizirane montažne linije.

Ti poslovi obično uključuju: rukovanje robotima i automatskim i poluautomatskim montažnim linijama.

Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupinu:

8170. Rukovatelji robotima i automatiziranim montažnim linijama

Uputa:

vidi uputu uz rod 8.

8170. RUKOVATELJI ROBOTIMA I AUTOMATIZIRANIM MONTAŽNIM LINIJAMA

Rukovatelji robotima opslužuju industrijske i druge robote, te automatizirane montažne linije.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje i opsluživanje industrijskih robota i automatiziranih montažnih linija i njihovo nadziranje;

b) srodne poslove;

c) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8170.11.5 rukovatelj industrijskim robotom, specijalizirani

8170.12.5 rukovatelj robotom, specijalizirani

8170.13.5 rukovatelj automatiziranom montažnom linijom, specijalizirani

VRSTA 82.

RUKOVATELJI OPREMOM U PROCESNOJ INDUSTRIJI I SASTAVLJAČI PROIZVODA


Rukovatelji opremom u procesnoj industriji i sastavljači proizvoda rukuju industrijskim postrojenjima, strojevima i drugom opremom, na mjestu ili daljinskim upravljanjem, ili sastavljaju proizvode iz dijelova prema točno određenim postupcima.

Ovaj rad uglavnom zahtijeva iskustvo i poznavanje rada industrijskih postrojenja i opreme s kojima se rukuje i koje se nadzire. Često se traži i sposobnost savladavanja brzine strojnih operacija te prilagođavanje tehnološkim inovacijama.

Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično uključuju: rukovanje strojevima koji izrađuju proizvode od metala, minerala, kemikalija, gume, plastike, drva, papira, tekstila, krzna i kože, te koji prerađuju prehrambene i slične proizvode; rukovanje strojevima za tiskanje i uvezivanje knjiga; rukovanje strojevima za pakiranje i etiketiranje proizvoda; sastavljanje proizvoda iz sastavnih dijelova prema točno određenim postupcima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u podvrste:

821. Rukovatelji alatnim i strojevima za kamen i slične proizvode

822. Rukovatelji opremom za izradu kemijskih proizvoda

823. Rukovatelji strojevima za izradu gumenih i plastičnih proizvoda

824. Rukovatelji strojevima za izradu drvenih proizvoda

825. Rukovatelji tiskarskim, knjigoveškim i sličnim strojevima

826. Rukovatelji strojevima za tekstil, krzno i kožu

827. Rukovatelji strojevima za prehrambene proizvode

828. Sastavljači strojeva i uređaja te ostalih proizvoda

829. Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači

Uputa:

vidi uputu uz rod 8.

PODVRSTA 821.

RUKOVATELJI ALATNIM I STROJEVIMA ZA KAMEN I SLIČNE PROIZVODE

Rukovatelji alatnim strojevima i strojevima za kamen i slične proizvode rukuju alatnim strojevima za kovine i strojevima za obradu kamena i sličnih materijala.

Ti poslovi uključuju: rukovanje strojevima za obradu metala poput blanjalica, električnih škara, alatnih strojeva za bušenje, glodanje i struganje metala te strojevima za izradu, oblikovanje, miješanje, usitnjavanje i rezanje koji proizvode i dovršavaju različite ranije proizvedene kamene, betonske i slične proizvode. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine:

8211. Rukovatelji alatnim strojevima

8212. Rukovatelji strojevima za kamen, beton i slične proizvode

Uputa:

vidi uputu uz rod 8.

8211. RUKOVATELJI ALATNIM STROJEVIMA

Rukovatelji alatnim strojevima opslužuju rad poluautomatskih i automatskih alatnih strojeva i kompletnih linija koji su prethodno namjestili i prilagodili podešavači strojeva.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje mehaničkim poluautomatima i automatima za različite vrste obrade i nadziranje njihova rada;

b) rukovanje specijalnim alatnim strojevima koji služe za obradu određenih dijelova i nadziranje njihova rada;

c) rukovanje transfernim linijama (skup specijalnih alatnih strojeva) i nadziranje njihova rada;

d) rukovanje brojčano upravljanim alatnim strojevima s automatskim ciklusom operacija i nadziranje njihova rada;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8211.11.2 rukovatelj strojem za piljenje kovina

8211.21.2 rukovatelj strojnim škarama za rezanje kovina

8211.22.2 rukovatelj prešom za kovine

8211.31.2 rukovatelj tokarilicom kovina

8211.32.2 rukovatelj glodalicom kovina

8211.33.2 rukovatelj strojem za graviranje kovina

8211.34.2 rukovatelj strojem za glodanje žljebova

8211.35.2 rukovatelj strojem za bušenje kovina

8211.36.2 rukovatelj blanjalicom kovina

8211.37.2 poslužitelj alatnih strojeva

8211.41.2 rukovatelj strojem za brušenje kovina

8211.42.2 rukovatelj strojem za brušenje žljebova

8211.43.2 rukovatelj uređajem za poliranje kovina

8211.44.2 rukovatelj strojem za honanje

8211.51.2 rukovatelj oštrilicom alata

8211.52.2 rukovatelj alatnim strojem

8211.53.2 poslužitelj specijalnog alatnog stroja

8211.61.2 rukovatelj uređajem za elektrozavarivanje

8211.62.2 rukovatelj uređajem za zavarivanje plamenom

8211.63.2 rukovatelj uređajem za rezanje plamenom

8211.69.2 rukovatelj strojem za jetkanje kovina

8211.71.2 rukovatelj strojem za kovanje alata

8211.72.2 rukovatelj strojem za kovanje novca

8211.73.2 rukovatelj strojem za izradu reznog alata

8211.74.2 rukovatelj strojem za proizvodnju kotlova

8211.75.2 rukovatelj uređajem za izradu metalne galanterije

8211.76.2 rukovatelj uređajem za izradu žičanih mreža i tkanina

8211.77.2 rukovatelj strojem za proizvodnju metalne užadi

8211.78.2 rukovatelj strojem za proizvodnju nakita

8211.79.2 rukovatelj strojem za proizvodnju električnih vodova

8211.80.2 rukovatelj strojem za elektroerodiranje

8211.81.2 rukovatelj strojem za armaturni čelik

8211.91.3 rukovatelj brojčano upravljanim strojem za obradu kovina

8211.92.5 rukovatelj brojčano upravljanim strojem za obradu kovina, specijalizirani

8211.93.2 pomoćni rukovatelj alatnim strojevima

DODATAK:

8211.22.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA LIMOVE

8211.22.2 RUKOVATELJ POKRETNOM PREŠOM ZA LIMOVE

8211.22.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KOVINSKU STRUGOTINU

8211.22.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA KOVINSKE OTPATKE

8211.41.2 RUKOVATELJ BRUSILICOM ZA OBLOGE I KVAČILA

8211.81.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU ARMATURA ZA GRAĐEVINARSTVO

8212. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA KAMEN, BETON I SLIČNE PROIZVODE

Rukovatelji strojevima za kamen, beton i slične proizvode rukuju strojevima za izradu, oblikovanje, miješanje, usitnjavanje i rezanje koji proizvode i dovršavaju različite ranije proizvedene kamene, betonske i slične proizvode.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje strojevima za izradu, oblikovanje, usitnjavanje i rezanje koji proizvode i dovršavaju različite ranije oblikovane betonske i kamene proizvode, poput kamena za popločavanje, ogradnih stupova, betonskih ploča, lijevanih dijelova cjevovoda, kanalizacijskih cijevi, zidnih i pregradnih ploča, građevnih elemenata, cijevi za kablove, dimnjaka i brusnih proizvoda;

b) rukovanje strojevima za zamješavanje smjese za beton;

c) rukovanje strojevima za izradu i doradu azbestno-cementnih proizvoda;

d) rukovanje strojevima za izradu i doradu proizvoda od polimernog betona;

e) rukovanje strojevima za izradu gipsanih ploča;

f) nadziranje rada strojeva;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8212.11.2 pomoćni rukovatelj mješalicom za beton

8212.12.3 rukovatelj uređajem za zamješavanje betona

8212.13.3 rukovatelj uređajem za zamješavanje asfalta

8212.21.3 rukovatelj strojem za lijevanje betona

8212.22.2 pomoćni rukovatelj uređajem za izradu betonskih proizvoda

8212.23.3 rukovatelj uređajem za izradu betonskih proizvoda

8212.24.3 rukovatelj uređajem za izradu proizvoda od porobetona

8212.25.2 pomoćni rukovatelj uređajem za azbestnocementne proizvode

8212.26.3 rukovatelj uređajem za azbestnocementne proizvode

8212.27.3 rukovatelj uređajem za gipsane ploče

8212.28.3 rukovatelj uređajem za proizvode iz polimernog betona

8212.29.3 rukovatelj linijom za proizvodnju kamene vune

8212.31.3 rukovatelj pilom za kamen

8212.32.2 pomoćni rukovatelj strojevima za obradu kamena

8212.33.3 rukovatelj strojevima za obradu kamena

DODATAK:

8212.12.3 RUKOVATELJ BETONSKOM BAZOM

8212.12.3 RUKOVATELJ BETONSKOM I ASFALTNOM BAZOM

8212.13.3 RUKOVATELJ ASFATNOM BAZOM

8212.23.3 PROIZVOĐAČ GRAĐEVINSKIH ELEMENATA

8212.23.3 PROIZVOĐAČ BETONSKIH PRERAĐEVINA

8212.23.3 PROIZVOĐAČ PRERAĐEVINA

8212.25.2 POMOĆNI RUKOVATELJ STROJEM ZA OBRADU AZBESTNOCEMENTNIH PROIZVODA

8212.26.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBRADU AZBESTNOCEMENTNIH PROIZVODA

8212.28.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA OBRADU PROIZVODA OD POLIMERNOG BETONA

8212.33.3 RUKOVATELJ FREZOM ZA KAMEN

PODVRSTA 822.

RUKOVATELJI OPREMOM ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA

Rukovatelji opremom za izradu kemijskih proizvoda rukuju strojevima za preradu raznih kemikalija i ostalih sastojaka za proizvodnju farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda, eksploziva i streljiva, fotografskih i ostalih kemijskih proizvoda te strojeva za dovršavanje, galvanizaciju i premazivanje metalnih proizvoda.

Ti poslovi uključuju: rukovanje strojevima za oblikovanje, filtriranje, fermentiranje, miješanje, stapanje i ostalo prerađivanje kemikalija i drugih materijala radi dobivanja željenih svojstava za daljnju industrijsku proizvodnju ili za izradu finalnih proizvoda; rukovanje strojevima za dovršavanje, galvanizaciju i premazivanje metalnih proizvoda; nadziranje rada strojeva. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

8221. Rukovatelji strojevima za farmaceutske, peraće i toaletne proizvode

8222. Rukovatelji uređajima za izradu streljiva i eksploziva

8223. Rukovatelji uređajima za čišćenje i pokrivanje kovinskih površina

8224. Rukovatelji uređajima za proizvodnju fotomaterijala

8229. Rukovatelji uređajima za izradu kemijskih proizvoda d.n.

Uputa:

vidi uputu uz rod 8.

8221. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA FARMACEUTSKE, PERAĆE I TOALETNE PROIZVODE

Rukovatelji strojevima za farmaceutske, peraće i toaletne proizvode rukuju strojevima za preradu raznih kemijskih i drugih sastojaka koji se koriste u toj proizvodnji.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje strojevima za oblikovanje, filtriranje, fermentiranje, zagrijavanje, miješanje, usitnjavanje, punjenje i hermetičko zatvaranje materijala koji se upotrebljavaju u proizvodnji farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda, deterdženata i srodnih proizvoda;

b) rukovanje mjernom opremom za ugađanje temperature, tlaka, tijeka i brzine operacija;

c) nadziranje rada strojeva;

d) čišćenje i dezinficiranje opreme;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8221.11.2 pomoćni rukovatelj strojem za farmaceutske proizvode

8221.12.3 rukovatelj strojem za farmaceutske proizvode

8221.13.5 rukovatelj postrojenjem za farmaceutske proizvode, specijalizirani

8221.14.2 pomoćni rukovatelj strojem za kozmetičke proizvode

8221.15.3 rukovatelj strojem za kozmetičke proizvode

8221.16.5 rukovatelj postrojenjem za kozmetičke proizvode, specijalizirani

8221.17.2 pomoćni rukovatelj strojem za peraća sredstva

8221.18.3 rukovatelj strojem za peraća sredstva

8221.19.5 rukovatelj postrojenjem za peraća sredstva, specijalizirani

8221.20.3 rukovatelj destilatorom aroma i parfema

DODATAK:

8221.17.2 POMOĆNI RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE

8221.18.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA KUĆANSKE KEMIKALIJE

8222. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU STRELJIVA I EKSPLOZIVA

Rukovatelji strojevima za izradu streljiva i eksploziva rukuju strojevima za preradu raznih kemijskih i ostalih sastojaka u proizvodnji streljiva i eksploziva i srodnim proizvodnjama, nadziru rad strojeva.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje strojevima za miješanje, stapanje i drugu preradu kemikalija za proizvodnju eksplozivnih tvari i različitih vrsti eksploziva za vatrena oružja;

b) rukovanje strojevima za izradu fitilja za eksplozive i pirotehniku;

c) rukovanje strojevima za sastavljanje i punjenje granata, bombi, raketa i sličnih sredstava;

d) rukovanje strojevima za izradu pirotehničkih proizvoda;

e) rukovanje strojevima za proizvodnju šibica;

f) nadziranje rada strojeva;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8222.11.2 pomoćni rukovatelj uređajem za eksploziv

8222.12.3 rukovatelj uređajem za eksploziv

8222.13.2 pomoćni rukovatelj uređajem za streljivo

8222.14.3 rukovatelj uređajem za streljivo

8222.15.5 rukovatelj uređajem za streljivo, specijalizirani

8222.16.5 sastavljač streljiva, specijalizirani

8222.17.3 rukovatelj uređajem za pirotehničke proizvode

8222.18.3 rukovatelj uređajem za pripremu smjese za šibice

8222.19.3 rukovatelj uređajem za izradu šibica

8223. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA ČIŠĆENJE I POKRIVANJE KOVINSKIH POVRŠINA

Rukovatelji strojevima za čišćenje i pokrivanje kovinskih površina rukuju opremom za galvanizaciju i premazivanje metalnih proizvoda te dijelova radi zaštite od korozije ili trošenja, u ukrasne svrhe ili radi stvaranja magnetskih ili električnih svojstava, rukuju uređajima za elektrolizu, te nadziru navedene strojeve i uređaje.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje opremom za čišćenje površina metalnih predmeta kao pripremu za nanošenje novog površinskog sloja materijala i nadziranje njezina rada;

b) rukovanje opremom za elektrogalvanizaciju i nadziranje njezina rada;

c) rukovanje vrućim kupeljima za premazivanje i nadziranje njihova rada;

d) rukovanje strojevima za automatsko premazivanje žice i nadziranje njihova rada;

e) rukovanje opremom za prskanje rastaljenih kovina ili drugih materijala na kovinske proizvode i nadziranje njezina rada;

f) rukovanje opremom za završni postupak zaštite metalnih površina od korozije (zagrijavanjem i obradom pomoću kemikalija) i nadziranje njezina rada;

g) rukovanje opremom za elektrolizu i nadziranje njezina rada;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8223.11.2 rukovatelj uređajem za pjeskarenje kovina

8223.12.2 rukovatelj uređajem za sačmarenje kovina

8223.13.2 rukovatelj uređajem za odmašćivanje kovina

8223.14.2 rukovatelj uređajem za uranjanje kovina

8223.15.2 rukovatelj uređajem za plastificiranje kovina

8223.16.2 rukovatelj uređajem za bruniranje

8223.21.2 pomoćni galvanizer

8223.22.3 galvanizer

8223.23.5 galvanizer, specijalizirani

8223.24.3 rukovatelj uređajem za premazivanje kovina

8223.25.3 rukovatelj uređajem za eloksiranje

8223.26.3 rukovatelj uređajem za fosfatiziranje kovina

8223.27.2 pomoćni rukovatelj uređajem za elektrolizu

8223.28.3 rukovatelj uređajem za elektrolizu

8223.29.3 rukovatelj uređajem za emajliranje

DODATAK:

8223.24.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA BOJANJE KOVINA

8224. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA PROIZVODNJU FOTOMATERIJALA

Rukovatelji strojevima za proizvodnju fotomaterijala i fotografskih proizvoda rukuju opremom za proizvodnju fotografskih filmova, papira i fotokemikalija te za razvijanje fotografskih filmova i izradu kopija.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje opremom za proizvodnju fotografskog filma i papira;

b) rukovanje opremom za proizvodnju fotokemikalija;

c) rukovanje opremom za premazivanje i oblaganje fotografskih ploča;

d) rukovanje opremom za razvijanje crno-bijelih i filmova u boji te ploča za dobivanje negativa ili dijapozitiva;

e) rukovanje opremom za izradu crno-bijelih i fotografija u boji te za povećavanje i smanjivanje fotografija;

f) nadziranje rada opreme;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8224.11.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotokemikalija

8224.12.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotografskih filmova

8224.13.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotografskih ploča

8224.14.2 pomoćni rukovatelj uređajem za fotografske proizvode

8224.15.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju fotografskih proizvoda

8224.16.3 rukovatelj uređajem za razvijanje filmova

8224.17.3 rukovatelj uređajem za izradu fotografija

8229. RUKOVATELJI UREĐAJIMA ZA IZRADU KEMIJSKIH PROIZVODA D.N.

Ta skupina obuhvaća zanimanja ostalih rukovatelja strojevima za izradu kemijskih proizvoda koja nisu nigdje obuhvaćena unutar podvrste 822. (Rukovatelji opremom za izradu kemijskih proizvoda).

Ovdje su obuhvaćena zanimanja rukovatelja strojevima koji izrađuju proizvode na kemijskoj osnovi, poput linoleuma, svijeća, halogenih plinova, kuhinjske soli i sličnih proizvoda.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje strojevima za izradu linoleuma, svijeća, halogenih plinova soli i sličnih kemijskih proizvoda;

b) rukovanje strojevima za izradu kućanskih kemikalija, olovaka i školskog pribora (tinte, tuša, smjese za punjenje kemijskih olovaka, vodenih boja, krede u boji itd.);

c) nadziranje rada strojeva;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8229.11.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju svijeća

8229.12.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju olovaka

8229.13.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju školskog pribora

8229.14.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju linoleuma

8229.15.2 pomoćni rukovatelj strojevima za proizvodnju soli

8229.16.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju soli

DODATAK:

8229.15.2 JODAR SOLI

8229.15.2 POMOĆNI RUKOVATELJ SUŠAROM SOLI

8229.16.3 RUKOVATELJ SUŠAROM SOLI

8229.16.3 MLINAR SOLI

8229.16.3 RUKOVATELJ UPARIVAČEM SOLI

8229.16.3 RUKOVATELJ SOLNOM CENTRIFUGOM

PODVRSTA 823.

RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA

Rukovatelji strojevima za izradu gumenih i plastičnih proizvoda rukuju strojevima koji gnječe i stapaju gumu i gumene smjese te proizvode razne sastojke i predmete od prirodne i sintetičke gume i plastike.

Ti poslovi obično uključuju: rukovanje strojevima za gnječenje i stapanje gume i gumene smjese u proizvodnji raznih sastojaka i predmeta od prirodne i sintetičke gume i plastike te nadziranje rada strojeva. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove podvrste su u skupinama:

8231. Rukovatelji strojevima za izradu gumenih proizvoda

8232. Rukovatelji strojevima za izradu plastičnih proizvoda

Uputa:

vidi uputu uz rod 8.

8231. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU GUMENIH PROIZVODA

Rukovatelji strojevima za izradu gumenih proizvoda rukuju strojevima koji gnječe i stapaju gumu i gumene smjese te proizvode razne sastojke i predmete od prirodne i sintetičke gume, poput obuće, potrepština koje se upotrebljavaju u domaćinstvu, izolacijskih materijala, industrijskih potrepština te guma za bicikle, automobile, traktore, letjelice i ostala vozila.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje strojevima za gnječenje, miješanje i stapanje gume i gumenih smjesa za daljnju obradu;

b) rukovanje strojevima za proizvodnju gumenih ploča ili gumiranih materijala pomoću valjanja;

c) rukovanje strojevima za istiskivanje gumene mase ili oblikovanje vulkanizacijske gume pomoću kalupa;

d) rukovanje uređajima za montiranje automobilskih guma, vulkaniziranje i popravljanje rabljenih automobilskih guma;

e) nadziranje rada strojeva;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8231.11.3 rukovatelj mlinom za gumu

8231.12.2 pomoćni rukovatelj strojem za obnavljanje gume

8231.13.2 pomoćni rukovatelj strojem za izradu gume

8231.14.3 rukovatelj strojem za izradu gume

8231.21.2 pomoćni rukovatelj oblikovalicom gumenih proizvoda

8231.22.3 rukovatelj strojem za oblikovanje gumenih proizvoda

8231.23.3 rukovatelj uređajem za gumiranje

8231.24.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju umjetne kože

8231.25.2 pomoćni rukovatelj uređajem za vulkaniziranje

8231.26.3 rukovatelj uređajem za vulkaniziranje

8231.31.2 pomoćni rukovatelj uređajem za preradu gumenih proizvoda

8231.32.3 rukovatelj uređajem za preradu gumenih proizoda

8231.33.2 pomoćni rukovatelj strojem za doradu gumenih proizvoda

8231.34.3 rukovatelj opremom za doradu gumenih proizvoda

8231.35.3 rukovatelj strojem za izradu gornjih gumenih dijelova obuće

8231.36.3 rukovatelj strojem za izradu sintetičkih đonova

8231.41.2 vulkanizer

DODATAK:

8231.13.2 POMOĆNI RUKOVATELJ STROJEM ZA MASTICIRANJE KAUČUKA

8231.14.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBNAVLJANJE GUME

8231.14.3 RUKOVATELJ VALJCIMA ZA KAUČUK

8231.14.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA MASTICIRANJE KAUČUKA

8231.14.3 RUKOVATELJ MJEŠALICOM ZA KAUČUKOVU SMJESU

8231.14.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PRIPREMU KAUČUKOVE SMJESE

8231.21.2 POMOĆNI RUKOVATELJ STROJEM ZA IZRADU GUMENIH PLOČA

8231.22.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA IZRADU GUMENIH PLOČA

8231.22.3 PROIZVOĐAČ GUME

8231.22.3 KONFEKCIONAR GUMENIH PROIZVODA

8231.22.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA BRIZGANJE GUME

8231.22.3 RUKOVATELJ EKSTRUDEROM ZA GUMU

8231.24.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PRIPREMU UMJETNE KOŽE

8232. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU PLASTIČNIH PROIZVODA

Rukovatelji strojevima za izradu plastičnih proizvoda rukuju strojevima za miješanje i stapanje smjese za dobivanje plastičnih masa i proizvode razne plastične sastojke i predmete.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje strojevima za miješanje i stapanje smjese za dobivanje plastike;

b) rukovanje strojevima za oblikovanje plastične mase lijevanjem u kalupe, istiskivanjem, rezanjem i drugim načinima;

c) rukovanje strojevima za laminiranje polimerima;

d) nadziranje rada strojeva;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8232.11.2 pomoćni rukovatelj strojem za pripremu polimera

8232.12.3 rukovatelj mješalicom za granulat plastike

8232.13.3 rukovatelj mlinom za plastiku

8232.21.2 pomoćni rukovatelj strojem za brizganje polimera

8232.22.3 rukovatelj strojem za brizganje polimera

8232.23.2 pomoćni rukovatelj strojem za puhanje polimera

8232.24.3 rukovatelj strojem za puhanje polimera

8232.25.3 rukovatelj ekstruderom za polimere

8232.26.3 rukovatelj prešom za polimere

8232.27.3 rukovatelj strojem za injekcijsko prešanje polimera

8232.28.3 rukovatelj strojem za rotolijev polimera

8232.29.2 pomoćni rukovatelj uređajem za lijevanje polimera

8232.30.3 rukovatelj uređajem za lijevanje polimera

8232.31.3 rukovatelj strojem za toplo oblikovanje polimera

8232.32.2 pomoćni rukovatelj strojem za laminiranje polimera

8232.33.3 rukovatelj strojem za laminiranje polimera

8232.34.2 pomoćni rukovatelj uređajem za ekspandiranje polimera

8232.35.4 rukovatelj uređajem za ekspandiranje polimera

8232.36.3 rukovatelj strojem za izradu gumba

8232.37.2 pomoćni rukovatelj strojevima za izradu plastičnih proizvoda

8232.38.4 rukovatelj strojevima za izradu plastičnih proizvoda

8232.39.5 rukovatelj strojevima za izradu plastičnih proizvoda, specijalizirani

8232.40.3 rukovatelj uređajem za preradu plastike

DODATAK:

8232.30.3 LJEVAČ PLASTIČNIH MASA

8232.35.4 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA PREDEKSPANDIRANJE POLISTIRENA

8232.38.4 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBLIKOVANJE IZ EKSPANDIRANOG POLISTIRENA

8232.38.4 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA BLOKOVE IZ EKSPANDIRANOG POLISTIRENA

8232.39.5 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TERMOIZOLACIONE MATERIJALE IZ EKSPANDIRANOG POLISTIRENA

8232.40.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA RECIKLAŽU PLASTIKE

PODVRSTA 824.

RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA IZRADU DRVENIH PROIZVODA

Rukovatelji strojevima za izradu drvenih proizvoda rukuju automatskim i poluautomatskim strojevima za izradu drvenih proizvoda koji obavljaju ponavljane radnje, a namještaju ih i prilagođavaju podešivači strojeva za obradu drva.

Ti poslovi obično uključuju rukovanje strojevima za obradu drva, tj. za piljenje, oblikovanje, bušenje, ucrtavanje, tokaranje i rezbarenje. Ovi poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupini:

8240. Rukovatelji strojevima za drvene proizvode

Uputa:

vidi uputu uz rod 8.

8240. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA DRVENE PROIZVODE

Rukovatelji strojevima za drvene proizvode rukuju i nadziru automatske ili poluautomatske drvoobrađivačke strojeve koji obavljaju ponavljane radnje, a podešavaju ih podešavači strojeva za obradu drva.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje jednim ili više prethodno podešenih strojeva za rezanje, oblikovanje, bušenje, blanjanje (ravnanje), ucrtavanje, tokarenje ili rezbarenje drva i nadzor nad njima;

b) kontrola izradaka;

c) nadziranje rada strojeva;

d) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8240.11.3 rukovatelj tračnom pilom

8240.12.2 pomoćni rukovatelj kružnom pilom

8240.13.3 rukovatelj kružnom pilom

8240.14.3 rukovatelj blanjalicom za drvo

8240.15.3 rukovatelj glodalicom za drvo

8240.16.3 rukovatelj bušilicom za drvo

8240.17.3 rukovatelj strojem za dubljenje rupa u drvu

8240.18.3 rukovatelj drvotokarskim strojem

8240.21.2 pomoćni rukovatelj brusilicom za drvo

8240.22.3 rukovatelj strojem za brušenje i poliranje drva

8240.23.2 rezač drvenih figura

8240.31.3 rukovatelj postrojenjem za nanošenje veznih slojeva na drvo

8240.32.3 rukovatelj strojem za sljepljivanje uskih strana drva

8240.33.3 rukovatelj strojem za sljepljivanje kutnih spojeva drva

8240.34.2 pomoćni rukovatelj uređajem za sljepljivanje ploča

8240.35.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje drvenih ploha

8240.36.3 rukovatelj prešom za sljepljivanje rubova drva

8240.37.3 rukovatelj prešom za obljepljivanje rubova drva

8240.38.3 rukovatelj strojem za obrađivanje i obljepljivanje drva

8240.41.3 rukovatelj višefaznim strojem za obradu drva i spajanje rubova

8240.42.3 rukovatelj višefaznim strojem za drvo

8240.51.3 rukovatelj uređajem za bojanje i lakiranje drva

8240.52.3 rukovatelj postrojenjem za izbjeljivanje, dimljenje i patiniranje drva

8240.53.3 rukovatelj uređajem za klimatiziranje i otvrdnjavanje površine drva

8240.54.3 rukovatelj uređajem za kondicioniranje drva

8240.61.2 savijač drva u kalupu

8240.62.3 rukovatelj strojem za oblikovanje drva savijanjem i utiskivanjem

8240.63.5 rukovatelj uređajem za savijanje drva, specijalizirani

8240.71.5 rukovatelj brojčano upravljanim drvoobrađivačkim strojem, specijalizirani

DODATAK:

8240.11.3 OBREZIVAČ FURNIRA ZA SJEDALA

8240.11.3 RUKOVATELJ USKOTRAČNOM PILOM

8240.11.3 KROJAČ ELEMENATA

8240.12.2 RUKOVATELJ TRUPČAROM

8240.13.3 REZAČ DUŽINE ELEMENATA

8240.13.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KROJENJE PLOČA

8240.13.3 ŠTUCER

8240.17.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA DUBLJENJE ZA POSTAVLJANJE BRAVA

8240.34.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA OBRADU I OBLJEPLJIVANJE FURNIRA

8240.42.3 RUKOVATELJ VIŠEFAZNIM STROJEM ZA IVERJE

8240.71.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM KRUŽNOM PILOM ZA DRVO

8240.71.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM GLODALICOM ZA DRVO

8240.71.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM BUŠILICOM ZA DRVO

8240.71.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANIM STROJEM ZA DUBLJENJE RUPA U DRVU

8240.71.5 RUKOVATELJ BROJČANO UPRAVLJANOM TOKARILICOM I KOPIRNOM GLODALICOM

PODVRSTA 825.

RUKOVATELJI TISKARSKIM, KNJIGOVEŠKIM I SLIČNIM STROJEVIMA

Rukovatelji tiskarskim, knjigoveškim, strojevima za izradu papirnih proizvoda rukuju različitim tipovima tiskarskih i kopirnih strojeva, strojeva za uvezivanje i ukrašavanje knjiga i strojeva za proizvodnju različitih proizvoda od papira, kartona i sličnih materijala. Nadziru rad strojeva.

Ti poslovi obično uključuju rukovanje različitim tipovima tiskarskih i kopirnih strojeva, strojeva za uvezivanje i ukrašavanje knjiga i strojevima za proizvodnju različitih proizvoda od papira, kartona i sličnih materijala. Nadziranje rada strojeva. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

8251. Rukovatelji tiskarskim strojevima

8252. Rukovatelji knjigoveškim strojevima

8253. Rukovatelji strojevima za papirne proizvode

Uputa:

vidi uputu uz rod 8.

8251. RUKOVATELJI TISKARSKIM STROJEVIMA

Rukovatelji tiskarskim strojevima rukuju različitim tipovima strojeva za tiskanje na papiru, bijelom limu i ostalim materijalima i nadziru njihov rad.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje svim tiskarskim strojevima i opremom;

b) nadziranje rada strojeva i oprema;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8251.11.2 rukovatelj uređajima u kemigrafiji

8251.12.2 rukovatelj uređajima u reprofotografiji

8251.13.2 rukovatelj uređajima u slovoljevaonici

8251.14.2 rukovatelj strojem knjigotiska

8251.15.2 rukovatelj strojem bakrotiska

8251.16.2 rukovatelj sitotiskarskim strojem

8251.17.2 rukovatelj fleksotiskarskim strojem

8251.18.2 rukovatelj ofsetnim tiskarskim strojem

8251.19.2 rukovatelj tiskarskim strojem

8251.20.2 rukovatelj pomoćnim tiskarskim strojem

DODATAK:

8251.19.2 ULAGAČ TISKARSKOG STROJA

8252. RUKOVATELJI KNJIGOVEŠKIM STROJEVIMA

Rukovatelji knjigoveškim strojevima rukuju i nadziru strojeve za uvezivanje i ukrašavanje knjiga.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje strojevima za uvezivanje knjiga;

b) rukovanje prešama za tiskanje ukrasa i naslova na omotima knjiga;

c) nadziranje rada strojeva;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8252.11.2 rukovatelj knjigoveškim strojevima

8252.12.2 rukovatelj pomoćnim knjigoveškim strojevima

8253. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PAPIRNE PROIZVODE

Rukovatelji strojevima za papirne proizvode rukuju strojevima za proizvodnju kutija, omotnica, vrečica i ostalih proizvoda od papira, kartona celofana i sličnih materijala. Izrađuju kartonaške proizvode i proizvode od papira. Nadziranje rada strojeva.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje strojevima za ljepljenje papira u karton, njegovo rezanje na potrebnu duljinu ili rezanje i presavijanje kartona za oblikovanje stranica kutija;

b) rukovanje prešama za izradu čaša i ostalih posuda od papira ili kartona;

c) rukovanje strojevima za rezanje, savijanje i ljepljenje papira za izradu omotnica i papirnatih vrečica;

d) izradu omotnih papira, vrečica i kutija te drugih tipova ambalažnih proizvoda od papira;

e) izradu pomoćnih ambalažnih proizvoda od papira;

f) izradu svih vrsta proizvoda od papira (kalemi za konac, brtve, uredski proizvodi, igrače karte, lampioni itd.);

g) izradu kartonaških proizvoda;

h) nadziranje rada strojeva;

i) srodne poslove;

j) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8253.11.3 rukovatelj strojem za izradu kuverata

8253.12.3 rukovatelj strojem za izradu vrećica

8253.13.3 rukovatelj strojem za preradu papira

8253.14.3 rukovatelj strojem u kartonaži

8253.15.3 rukovatelj pomoćnim strojem u kartonaži

8253.16.3 obrađivač materijala u preradi papira

8253.17.3 obrađivač materijala u kartonaži

DODATAK:

8253.13.3 PRERAĐIVAČ PAPIRA

8253.13.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PAPIRNU AMBALAŽU

8253.14.3 KARTONAŽER

PODVRSTA 826.

RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTIL, KRZNO I KOŽU

Rukovatelji strojevima za tekstil, krzno i kožu rukuju strojevima za pripremu vlakana i pređe, preradu sirove kože i krzna te rukuju strojevima za proizvodnju i kemijsko čišćenje tekstilnih, krznenih i kožnih proizvoda. Nadziru rad strojeva.

Ti poslovi obično uključuju rukovanje strojevima za pripremu vlakana, predenje, sukanje i namatanje pređe, tkanje i pletenje, proizvodnju odjeće izrađene strojno iz različitih materijala, pranje, sušenje, toplinsko stabiliziranje dimenzija, izbjeljivanje, bojanje i čišćenje tekstilne robe, pripremu sirove kože i krzna za izradu kože i proizvodnju obuće i srodnih proizvoda. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

8261. Rukovatelji strojevima za predenje, sukanje i premotavanje

8262. Rukovatelji tkalačkim, pletačkim i sličnim strojevima

8263. Rukovatelji šivaćim strojevima

8264. Rukovatelji strojevima za oplemenjivanje i čišćenje tekstila

8265. Rukovatelji strojevima za preradu krzna i kože

8266. Rukovatelji obućarskim i sličnim strojevima

8269. Rukovatelji strojevima za tekstilne, krznene i kožne proizvode d.n.

Uputa:

vidi uputu uz rod 8.

8261. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREDENJE, SUKANJE I PREMOTAVANJE

Rukovatelji strojevima za predenje, sukanje (končanje) i premotavanje rukuju strojevima za pripremu vlakana, predenje, sukanje i namatanje pređe. Nadziru rad strojeva.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje strojevima za miješanje tekstilnih vlakana;

b) rukovanje strojevima za čišćenje i omekšavanje tekstilnih vlakana, oblikovanje pramena, češljanje i pripremu za istezanje, udvajanje pramena i namotavanje svitaka, spajanje pramenova i oblikovanje navitaka od vrpce, spajanje više pramenova u svitak pretpređe određene kakvoće i težine;

c) rukovanje strojevima za pretvaranje pramena u povjesma;

d) rukovanje strojevima za predenje, udvajanje (strukanje) namatanje dviju ili više pređa ili pretpređa na navitke, sukanje dvaju ili više strukova pređe u jedan teži i jači struk i namatanje pređe iz jednog pakiranja u drugo;

e) nadziranje rada strojeva;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8261.11.3 rukovatelj strojevima za predenje

8261.12.3 rukovatelj strojevima za netkani tekstil

8261.13.3 rukovatelj strojevima za užad

DODATAK:

8261.11.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA PRIPREMU VLAKANA

8261.11.3 PRELAC NA RAZVLAKNJIVANJU (GREBENANJE)

8261.11.3 PRELAC NA UDVAJANJU I ISTEZANJU VLAKANA

8261.11.3 PRELAC

8261.11.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TEKSTURIRANJE

8261.11.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TRGANJE I RAZVLAKNJIVANJE

8261.11.3 RUKOVATELJ ČISTILICOM PRELAČKIH STROJEVA

8261.11.3 POSLUŽITELJ KONTINE

8261.11.3 MJEŠAČ VLAKANA

8261.11.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA UDVAJANJE I SUKANJE

8261.11.3 PRELAC KONCA

8261.11.3 SLAGAČ PREĐE

8261.11.3 ČISTAČ I BRUSAČ VALJAKA

8261.12.3 PRIPREMAČ VLAKANA ZA NETKANI TEKSTIL

8262. RUKOVATELJI TKALAČKIM, PLETAČKIM I SLIČNIM STROJEVIMA

Rukovatelji tkalačkim, pletačkim i srodnim strojevima rukuju strojevima za tkanje i pletenje te ostalom opremom koja se koristi u proizvodnji tkanina i pletiva. Nadziru rad strojeva.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje strojevima za izradu plošnih tekstilnih proizvoda tkanjem i pletenjem (jednobojnog sukna ili sukna s uzorkom, tkanina, tapiserija, vrpci, tepiha, odjeće, pletenina i ostalih proizvoda);

b) rukovanje strojevima za izradu plošnih tekstilnih proizvoda iglanjem i prošivanjem;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih radnika.

U toj skupini su zanimanja:

8262.11.3 rukovatelj strojevima za tkanje

8262.12.3 rukovatelj strojevima za pletenje

8262.13.3 rukovatelj strojevima za pletenje mreža

8262.14.3 rukovatelj strojevima za ukrasni tekstil

8262.15.3 rukovatelj strojevima za vezenje

8262.16.3 rukovatelj strojevima za iglanje i prošivanje

DODATAK:

8262.11.3 PREMOTAČ PREĐE

8262.11.3 PREMOTAČ KONCA

8262.11.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA SNOVANJE

8262.11.3 PRIPREMAČ OSNOVE U LISTOVE

8262.11.3 VEZAČ OSNOVE

8262.11.3 TKALAC NA LISTOVNIM STROJEVIMA

8262.11.3 TKALAC NA ŽAKARDNIM STROJEVIMA

8262.11.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA TKANJE TEPIHA

8262.11.3 TKALAC NA POSEBNIM STROJEVIMA

8262.11.3 ISPRAVLJAČ GREŠAKA NA TKANINI

8262.11.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA ŠKROBLJENJE OSNOVE

8262.11.3 PRIPREMATELJ UZORAKA I ŽAKARD KARATA

8262.11.3 KONTROLOR SIROVIH TKANINA

8262.12.3 RUKOVATELJ RAVNOPLETAĆIM STROJEVIMA

8262.12.3 RUKOVATELJ OSNOVOPLETAĆIM STROJEVIMA

8262.12.3 ODJEVNI STRUČNI TRIKOTAŽNI RADNIK

8262.12.3 RUKOVATELJ KRUŽNOPLETAĆIM STROJEVIMA

8262.12.3 PLETAČ ČARAPA

8262.12.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA KUKIĆANJE

8262.12.3 KONTROLOR SIROVOG PLETIVA

8262.12.3 ISPRAVLJAČ GREŠAKA NA PLETIVU

8262.14.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA ČIPKU

8262.14.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA VRPCE

8262.14.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA VRPCE S UZORKOM

8263. RUKOVATELJI ŠIVAĆIM STROJEVIMA

Rukovatelji šivaćim i ostalim konfekcijskim strojevima rukuju šivaćim strojevima za izradu tekstilne, krznene i kožne odjeće i strojevima za vezenje dekorativnih dezena na odjeći i ostalim materijalima.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje standardnim strojevima (za ravno šivanje) ili specijaliziranim strojevima (za obrubljivanje, šivanje s jednom ili više igala), poluautomatskim ili automatskim šivaćim strojevima za izradu ili popravak odjeće, rukavica i raznovrsnih tekstilnih, krznenih i kožnih proizvoda;

b) rukovanje standardnim, specijaliziranim, poluautomatskim ili automatskim šivaćim strojevima s jednom ili više igala za vezenje dekorativnih dezena na tekstilu i ostalim materijalima;

c) nadziranje rada strojeva;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih radnika.

U toj skupini su zanimanja:

8263.11.3 rukovatelj strojem za ravno šivanje odjeće

8263.12.3 rukovatelj posebnim strojevima za šivanje odjeće

8263.13.3 rukovatelj šivaćim poluautomatom i automatom

8263.21.2 pomoćni rukovatelj šivaćim strojevima za tapetariju

8263.22.3 rukovatelj šivaćim strojevima za tapetariju

8263.23.3 rukovatelj šivaćim strojem za tekstil

8263.24.3 rukovatelj šivaćim strojem za kožu

8263.25.3 rukovatelj strojem za vezenje na tekstilu

8263.31.3 rukovatelj šivaćim strojem za obuću

8263.32.3 rukovatelj strojem za prošivanje potplata

8263.33.2 pomoćni rukovatelj šivaćim strojem za kožnu galanteriju

DODATAK:

8263.11.3 KONFEKCIONAR

8263.11.3 ODJEVNI INDUSTRIJSKI STRUČNI RADNIK

8263.12.3 RUKOVATELJ ŠIVAĆIM STROJEVIMA ZA POSEBNE EFEKTE

8263.13.3 RUKOVATELJ ŠIVAĆIM AUTOMATIMA

8263.13.3 RUKOVATELJ ŠIVAĆIM POLUAUTOMATIMA

8263.33.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBRUBLJIVANJE KOŽE

8264. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OPLEMENJIVANJE I ČIŠĆENJE TEKSTILA

Rukovatelji strojevima za oplemenjivanje i čišćenje tekstila rukuju strojevima za izbjeljivanje, bojanje, pranje, parenje, sušenje, učvršćivanje dimenzija i ostalu obradu vlakana, pređe i tkanina, odnosno pletiva, te kemijsko čišćenje tekstilnih, krznenih i kožnih predmeta. Nadziru rad strojeva.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje strojevima koji mijenjaju izgled, boju i kakvoću tekstilnih proizvoda;

b) rukovanje strojevima za pranje i kemijsko čišćenje tekstilnih, krznenih i kožnih proizvoda radi otklanjanja prljavštine, nečistoća, suvišnih kemikalija ili prirodnih primjesa;

c) rukovanje strojevima za vlaženje sukna i pojačavanje tkanja međusobnim spajanjem vlakana (filcanje);

d) rukovanje strojevima za impregnaciju tekstila kemikalijama koje ih čine vodootpornima;

e) rukovanje strojevima za obradu svile radi poboljšanja kakvoće i promjene težine;

f) rukovanje strojevima za čupavljenje, šišanje, prešanje, sušenje, istezanje, učvršćivanje dimenzija i davanje sjaja kao i ostale načine oplemenjivanja;

g) nadziranje rada strojeva; toj su skupini zanimanja:

8264.11.2 rukovatelj strojem za pr anje rublja

8264.12.2 rukovatelj strojem za cijeđenje rublja

8264.13.3 rukovatelj strojevima za pranje tekstila

8264.14.3 rukovatelj strojevima za iskuhavanje tekstila

8264.15.3 rukovatelj strojem za karboniziranje tekstila

8264.16.3 rukovatelj strojem za odškrobljavanje tekstila

8264.17.3 kemijski čištač

8264.18.5 kemijski čistač, majstor

8264.21.3 rukovatelj strojem za bojadisanje tekstilnih vlakana

8264.22.3 rukovatelj strojem za bojadisanje pređe

8264.23.3 rukovatelj strojevima za bojadisanje tekstila

8264.24.3 rukovatelj strojem za bijeljenje tekstila

8264.25.3 rukovatelj strojem za tiskanje tekstila

8264.31.3 rukovatelj strojevima za toplinsku obradu tekstila

8264.32.3 rukovatelj kalandrom za tekstil

8264.33.3 rukovatelj strojem za valjkanje tekstila

8264.34.3 rukovatelj strojem za čupavljenje tekstila

8264.35.3 rukovatelj strojem za šišanje tekstila

8264.36.3 rukovatelj strojem za boranje (plisiranje) tekstila

8264.37.3 rukovatelj tekstilnom prešom

8264.38.3 rukovatelj strojem za glačanje tekstila

8264.39.3 rukovatelj strojem za glačanje odjeće

8264.40.3 rukovatelj strojem za naknadnu obradu tekstila

8264.51.3 rukovatelj strojem za namatanje tekstila

8264.61.3 rukovatelj strojem za plastificiranje tekstila

DODATAK:

8264.11.2 RUKOVATELJ PERILICOM

8264.11.2 NADZORNIK PRAONE RUBLJA

8264.13.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRANJE TEPIHA

8264.13.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRANJE, SUŠENJE ILI PARENJE PREDIVA

8264.13.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRANJE SVILENIH TKANINA

8264.17.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA KEMIJSKO ČIŠĆENJE TEPIHA

8264.17.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA KEMIJSKO ČIŠĆENJE

8264.31.3 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA FIKSIRANJE DIJELOVA ODJEĆE

8264.39.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA GLAČANJE RUBLJA

8264.39.3 RUKOVATELJ PREŠOM ZA PEGLANJE

8264.39.3 KONTROLOR GOTOVE TEKSTILNE ROBE

8264.40.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VODONEPROPUSNE TKANINE

8264.40.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VODOODBOJNE TKANINE

8264.40.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OTEŽAVANJE TKANINE

8264.40.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA VATROOTPORNE TKANINE

8264.40.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA TKANINE OTPORNE NA KUKCE

8264.40.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA APRETIRANJE TKANINA

8264.40.3 OPLEMENJIVAČ TEKSTILA

8264.40.3 APRETER

8264.40.3 PRIPREMAČ KEMIKALIJA ZA TEKSTIL

8264.40.3 OPLEMENJIVAČ TEKSTILA I ISPRAVLJAČ GREŠAKA NA TEKSTILU

8265. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU KRZNA I KOŽE

Rukovatelji strojevima za preradu krzna i kože rukuju različitim strojevima za pripremu kože i preradu životinjskih koža prekrivenih krznom. Nadziru rad strojeva.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje strojevima koji otklanjaju mesinu i masnoću sa životinjskog krzna i kože prije štavljenja;

b) rukovanje strojevima koji otklanjaju dugačku grubu dlaku sa životinjskog krzna, šišaju dlaku na jednaku dužinu, bojaju, rastežu i izglađuju prerađeno krzno;

c) rukovanje strojevima za odvajanje ostataka vune, mesa i dlaka sa životinjske kože te za cijepanje i struganje, brušenje i četkanje koža i krzna;

d) rukovanje strojevima za preradu životinjske kože u otopinama i primjenu sredstava za dovršavanje (sušenje, napinjanje) kako bi se od njih dobila koža;

e) rukovanje strojevima za nanošenje boja i lakova (pokrivnih slojeva) prskanjem i tiskanjem na kožu;

f) rukovanje strojevima za doradu potplatnih koža (zbijanje, razvlačenje valjcima, izravnavanje bora na koži);

g) nadziranje rada strojeva;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih radnika.

U toj skupini su zanimanja:

8265.11.3 rukovatelj strojem za skidanje mesine

8265.12.3 rukovatelj strojem za cijepanje kože

8265.13.3 rukovatelj strojem za struganje kože

8265.14.3 rukovatelj strojevima za sušenje kože

8265.15.3 rukovatelj strojevima za napinjanje kože

8265.16.3 rukovatelj strojevima za brušenje i četkanje kože

8265.17.3 rukovatelj strojevima za češljanje i šišanje krzna

8265.18.3 rukovatelj strojevima za glačanje i ravnanje koža

8265.19.3 rukovatelj strojem za lomljenje lica kože

8265.20.3 rukovatelj strojem za mekšanje kože

8265.21.3 rukovatelj strojem za mjerenje kože

8265.22.3 rukovatelj strojevima za pokrivne slojeve kože

8265.23.3 rukovatelj strojevima za doradu potplatnih koža

8265.24.2 pomoćni rukovatelj kožarsko-krznarskim strojevima

8265.25.3 rukovatelj kožarsko-krznarskim strojevima

8266. RUKOVATELJI OBUĆARSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA

Rukovatelji obućarskim, galanterijskim, sedlarsko-remenarskim i sličnim strojevima rukuju strojevima za proizvodnju i popravak standardne ili specijalne obuće, ručnih torbica i ostalih potrepština (osim odjeće), pretežno izrađenih od kože. Nadziru rad strojeva.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje strojevima koji označuju uzorak i režu dijelove obuće;

b) rukovanje strojevima koji šivanjem spajaju dijelove obuće, obrubljuju ih, poliraju, navlače gornjište na kalup, brizgaju potplate i pete na obuću, te obavljavaju završne poslove;

c) rukovanje strojevima za proizvodnju kovčega, ručnih torbica, pojaseva i ostalih potrepština te predmeta poput sedla i remenja;

d) nadziranje rada strojeva;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8266.11.2 poslužitelj stroja za gradiranje obućarskih šablona

8266.12.2 pomoćni rukovatelj strojem za krojenje gornjih dijelova obuće

8266.13.3 rukovatelj strojem za krojenje gornjih dijelova obuće

8266.14.3 rukovatelj strojem za navlačenje gornjišta obuće

8266.15.2 pomoćni rukovatelj strojem za rupičanje kožnih dijelova

8266.16.2 pomoćni rukovatelj strojem za prešanje dijelova obuće

8266.17.2 pomoćni rukovatelj strojem za isijecanje donjih dijelova obuće

8266.18.2 pomoćni rukovatelj strojem za brizganje potplata na obuću

8266.19.2 pomoćni rukovatelj strojem za obradu ruba potplata

8266.20.2 pomoćni rukovatelj strojem za brušenje obuće

8266.21.3 rukovatelj obućarskim strojevima

8266.22.2 poslužitelj stroja za rezanje kožne galanterije

8269. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA TEKSTILNE, KRZNENE I KOŽNE PROIZVODE D.N.

Ova skupina sadržava zanimanja rukovatelja strojevima za tekstilne, krznene i kožne proizvode koji nisu nigdje drugdje razvrstani unutar podvrste 826. (Zanimanja rukovatelja strojevima za tekstil, krzno i kožu).

Ta skupina sadrži zanimanja rukovatelja strojevima za izradu tuljaka i šešira te raznih drugih proizvoda poput vrpca i ostalih ukrasa.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje strojevima za oblikovanje i izradu tuljaka i šešira iz tkanina, krzna i kože;

b) rukovanje strojevima za izradu pozamanterije poput vrpca i ostalih ukrasa;

c) nadziranje rada strojeva;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih radnika.

U toj skupini su zanimanja:

8269.11.3 rukovatelj strojevima za izradu traka s uzorkom

8269.12.3 rukovatelj strojevima za izradu tuljaka i šešira

8269.13.3 rukovatelj strojevima za toplinsko oblikovanje tekstila

8269.14.3 rukovatelj strojevima za izradu pozamenterije

8269.21.2 poslužitelj stroja za ukrašavanje obuće

DODATAK:

8269.21.2 RUKOVATELJ STROJEM ZA OZNAČIVANJE OBUĆE

PODVRSTA 827.

RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PREHRAMBNE PROIZVODE

Rukovatelji strojevima za prehrambene i srodne proizvode rukuju strojevima za preradu prehrambenih proizvoda i proizvodnju hrane i srodnih proizvoda za ljudsku i životinjsku potrošnju.

Ti poslovi obično uključuju: rukovanje strojevima za pripremu stoke i rezanje trupla i ribe na komade za uskladištavanje ili prodaju; preradu mesa i proizvoda od ribe; preradu mlijeka i vrhnja i proizvodnju mliječnih proizvoda; drobljenje i mljevenje žita, začina i sličnih prehrambenih proizvoda, proizvodnju kruha, tjestenine i srodnih proizvoda; preradu voća, oraha i povrća; preradu i rafiniranje šećera; preradu čaja, kave i kakaa; proizvodnju piva, vina, jakih alkoholnih pića i ostalih napitaka te duhanskih proizvoda. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine:

8271. Rukovatelji strojevima za preradu mesa

8272. Rukovatelji strojevima za mliječne proizvode

8273. Rukovatelji strojevima za mljevenje žita, začina i sličnog zrnja

8274. Rukovatelji strojevima za pekarske i konditorske proizvode

8275. Rukovatelji strojevima za preradu voća i povrća

8276. Rukovatelji strojevima za proizvodnju šećera i škroba

8277. Rukovatelji strojevima za obradu čaja, kave i kakaa

8278. Rukovatelji strojevima za proizvodnju pića i kvasca

8279. Rukovatelji strojevima za proizvodnju duhanskih proizvoda

Uputa:

vidi uputu uz rod 8.

8271. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU MESA

Rukovatelji strojevima za preradu mesa i ribe rukuju strojevima za obradu trupla, pripremu standardnih komada mesa i ribe te proizvodnju mesnih i ribljih proizvoda.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje strojevima za rezanje trupla i ribe na standardne komade;

b) rukovanje strojevima za mljevenje i miješanje mesa i ribe;

c) rukovanje strojevima za preradu mesa i ribe, proizvodnju različitih proizvoda od mesa i ribe poput kobasica, dimljenog mesa i dimljene ribe;

d) rukovanje strojevima za proizvodnju konzerviranih i smrznutih jela od mesa i ribe;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8271.11.3 rukovatelj uređajima za obradu mesa

8271.12.3 rukovatelj uređajima za obradu ribe

8271.13.3 rukovatelj strojevima za topljenje masti

8271.14.3 rukovatelj strojevima za sušenje mesa

8271.15.3 rukovatelj uređajima za zamrzavanje mesa i ribe

8271.16.3 rukovatelj uređajima za sterilizaciju mesnih i ribljih konzervi

8271.21.3 rukovatelj uređajima za izradu kobasica

8271.22.3 rukovatelj strojevima za preradu mesa

8271.23.3 rukovatelj strojevima za preradu ribe

8271.24.3 rukovatelj strojevima za konzerviranje mesa i ribe

8271.25.3 rukovatelj strojem za riblje proizvode

8271.26.2 poslužitelj strojeva u preradi mesa i ribe

8272. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLIJEČNE PROIZVODE

Rukovatelji strojevima za mliječne proizvode rukuju strojevima za preradu mlijeka i vrhnja i proizvodnju mliječnih proizvoda.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje strojevima za pasterizaciju, homogenizaciju i toplinsku obradu mlijeka i vrhnja;

b) rukovanje strojevima za proizvodnju kondenziranog mlijeka i mlijeka u prahu;

c) rukovanje strojevima za proizvodnju maslaca, sira i drugih proizvoda od mlijeka i raznih proizvoda na bazi mlijeka;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8272.11.3 rukovatelj uređajem za obradu mlijeka

8272.12.3 rukovatelj uređajem za pasterizaciju mlijeka

8272.13.3 rukovatelj strojem za konzerviranje mlijeka

8272.14.5 industrijski obrađivač mlijeka, specijalizirani

8272.21.3 rukovatelj postrojenjem za preradu mlijeka

8272.22.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju mliječne dječje hrane

8272.23.3 rukovatelj uređajem za hlađenje mliječnih proizvoda

8272.24.3 rukovatelj uređajem za pasterizaciju mliječnih proizvoda

8272.25.3 rukovatelj strojevima za mliječne proizvode

8272.26.3 sirar, industrijski

8272.27.5 prerađivač mlijeka, specijalizirani

8272.28.2 poslužitelj uređaja u preradi mlijeka

DODATAK:

8272.21.3 RUKOVATELJ POSTROJENJEM ZA PROIZVODNJU MLIJEKA U PRAHU

8273. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA MLJEVENJE ŽITA, ZAČINA I SLIČNOG ZRNJA

Rukovatelji strojevima za mljevenje žita, začina i sličnog zrnja rukuju strojevima za drobljenje, mljevenje, miješanje i ostale načine prerade žita, začina i srodnih proizvoda za ljudsku i životinjsku potrošnju.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje strojevima za proizvodnju brašna, jela, stočne hrane i preradu riže;

b) rukovanje mlinovima za mljevenje žita i začina;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8273.11.3 rukovatelj strojevima za ljuštenje žita

8273.12.3 rukovatelj strojevima za mljevenje žita

8273.13.3 rukovatelj mlinskim sitima

8273.14.3 rukovatelj mlinskim valjcima

8273.15.3 rukovatelj mlinom za začine

8273.16.3 rukovatelj silosnim uređajima

8273.17.2 poslužitelj strojeva za mljevenje prehrambenih proizvoda

8273.18.3 mlinar

8273.19.5 mlinar, majstor

8273.21.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju stočne hrane

8273.22.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju dijetne hrane

DODATAK:

8273.13.3 SIJAČ BRAŠNA

8274. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PEKARSKE I KONDITORSKE PROIZVODE

Rukovatelji strojevima za pekarske i konditorske proizvode rukuju strojevima za miješanje, oblikovanje i pečenje te za proizvodnju žitnih pahuljica, kruha, gotovog tijesta, tjestenine, čokolade i sličnih proizvoda iz brašna, kakaa i drugih sastojaka.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje strojevima za miješanje brašna i ostalih sastojaka za pripremu tijesta za proizvodnju kruha, gotovog tijesta, tjestenine i sličnih proizvoda;

b) rukovanje strojevima za istiskivanje i oblikovanje tijesta za proizvodnju kruha, gotovoga tijesta, tjestenine i srodnih proizvoda;

c) rukovanje pećnicma za pečenje kruha, gotovoga tijesta, tjestenine i srodnih proizvoda;

d) rukovanje strojevima za proizvodnju žitnih pahuljica;

e) rukovanje strojevima za proizvodnju čokolade i konditorskih proizvoda;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8274.11.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju tijesta

8274.12.3 rukovatelj strojevima za žitne proizvode

8274.13.3 rukovatelj strojevima u pekarstvu

8274.21.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju tjestenine

8274.22.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju keksa

8274.23.3 rukovatelj strojevima za slastice i peciva

8274.24.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju kolača

8274.25.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju slatkiša

8274.26.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju žvakaćih guma

8274.27.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju čokolade

8274.28.2 poslužitelj strojeva za pekarske proizvode i slatkiše

DODATAK:

8274.25.3 KONDITOR

8275. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA

Rukovatelji strojevima za preradu voća i povrća rukuju strojevima za ekstrakciju soka iz voća i povrća, ulja iz sjemenki uljarica, voća i oraha - sušenjem, kuhanjem, konzerviranjem i smrzavanjem.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje strojevima za ekstrakciju soka iz voća i povrća zagrijavanjem ili prešanjem;

b) rukovanje strojevima za ekstrakciju i rafiniranje ulja iz sjemenki uljarica, voća i oraha;

c) rukovanje strojevima za proizvodnju margarina i sličnih proizvoda iz biljnog ulja ili životinjske masti ;

d) rukovanje strojevima za pripremu voća, povrća i oraha za daljnju peradu;

e) rukovanje strojevima za sušenje, kuhanje, blanširanje, konzerviranje, smrzavanje i ostale načine prerađivanja voća i povrća;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8275.11.3 rukovatelj strojevima za pranje voća i povrća

8275.12.3 rukovatelj strojevima za pripremu voća i povrća

8275.13.3 rukovatelj uređajima za sušenje voća i povrća

8275.14.3 rukovatelj uređajima za zamrzavanje voća i povrća

8275.15.3 rukovatelj uređajima za steriliziranje konzervi voća i povrća

8275.16.3 rukovatelj strojevima za obradu voća

8275.21.3 rukovatelj strojevima za preradu voća i povrća

8275.22.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju sokova

8275.23.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju dječje hrane

8275.31.2 rukovatelj strojevima za mljevenje uljarične ljuske

8275.32.3 rukovatelj strojevima za mljevenje uljnog sjemena

8275.33.2 pomoćni rukovatelj strojevima za proizvodnju jestivog ulja

8275.34.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju jestivog ulja

8275.35.3 rukovatelj strojevima za rafiniranje ulja i masti

8275.36.3 rukovatelj strojevima za proizvodnju margarina

8275.37.2 poslužitelj linije za preradu voća i povrća

DODATAK:

8275.21.3 RUKOVATELJ PREHRAMBENIM STROJEVIMA

8275.21.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA PRERADU JEZGRASTOG VOĆA

8275.21.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU JUHA

8276. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA I ŠKROBA

Rukovatelji strojevima za proizvodnju šećera, škroba i derivata škroba rukuju strojevima za preradu šećerne repe i proizvodnju konzumnog šećera, strojevima i uređajima za preradu žitarica i gomolja u škrob i preradu škroba u sirupe, glukozu, fruktozu i ostale proizvode, uključujući fine kemikalije.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje strojevima za usitnjavanje šećerne repe i ekstrakciju šećernoga soka;

b) rukovanje uređajima za pročišćavanje ekstrahirane tekućine;

c) rukovanje uređajima za filtriranje i koncentriranje ekstrahirane tekućine;

d) rukovanje strojevima za rafiniranje, kristalizaciju i sušenje šećera;

e) rukovanje uređajima za proizvodnju sušenih i paletiranih rezanaca;

f) rukovanje postrojenjima za močenje, usitnjavanje i separaciju škroba;

g) rukovanje postrojenjima za sušenje škroba;

h) rukovanje postrojenjima za sekundarnu proizvodnju (vlakna, klice, ulje, stočna hrana);

i) rukovanje postrojenjima za dobivanje glukoznog i drugih sirupa od škroba;

j) rukovanje postrojenjima za dobivanje škrobnih derivata;

k) rukovanje strojevima za preradu meda;

l) rukovanje postrojenjima za dobivanje šećernih sokova iz drugih izvora;

m) srodne poslove;

a) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8276.11.2 uzorkovač repe

8276.21.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za rezanje repe

8276.22.3 rukovatelj postrojenjem za rezanje repe

8276.23.2 pomoćni rukovatelj postrojenjem za ekstrakciju šećera

8276.24.3 rukovatelj postrojenjem za ekstrakciju šećera

8276.25.3 rukovatelj postrojenjem za čišćenje soka

8276.26.2 pomoćni rukovatelj filtracije u šećerani

8276.27.3 rukovatelj postrojenjem za filtriranje sirupa

8276.28.3 rukovatelj postrojenjem za koncentriranje sokova

8276.29.3 rukovatelj postrojenjem za kristalizaciju šećera

8276.30.3 rukovatelj postrojenjem za tekući šećer

8276.31.3 rukovatelj postrojenjem za steriliziranje uređaja i transportnih sredstava

8276.32.3 rukovatelj postrojenjem za sušenje šećera i rezanaca

8276.41.3 rukovatelj postrojenjem za separaciju škroba

8276.42.3 rukovatelj postrojenjem za dobivanje škrobnog sirupa

8276.43.3 rukovatelj postrojenjem za rafiniranje škroba

8276.44.3 rukovatelj postrojenjem za dobivanje glutena

8276.45.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju škrobnih derivata

8276.51.3 rukovatelj postrojenjem za dobivanje i preradu meda

8276.52.5 izrađivač ljekovitih proizvoda od meda, specijalizirani

8276.53.2 poslužitelj strojeva u proizvodnji šećera

DODATAK:

8276.51.3 MEDAR

8277. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OBRADU ČAJA, KAVE I KAKAA

Rukovatelji strojevima za obradu čaja, kave i kakaa rukuju strojevima za miješanje i pripremanje listića čaja, zrna kave, kakaovca i korijena cikorije.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje strojevima za sušenje listića čaja, valjanje isušenih listića ili sušenje izvaljanih listića te miješanje različitih vrsta čaja;

b) rukovanje strojevima za otklanjanje i ispiranje pulpe, ljuštenje, sušenje i miješanje zrna;

c) rukovanje strojevima za prženje mješavina kave, zrna kakaovca i korijena cikorije;

d) rukovanje strojevima za usitnjavanje čaja te mljevenje kave, kakaovca i cikorije;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8277.11.3 rukovatelj postrojenjem za pripremu kave, kavovina, instanta i čajeva

8277.21.3 rukovatelj postrojenjima za preradu kave, kakaa, dodataka jelima i čajeva

8278. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU PIĆA I KVASCA

Rukovatelji strojevima za proizvodnju pića i kvasca rukuju strojevima za miješanje, prešanje, pretvaranje u slad i fermentiranje žitarica i voća te za proizvodnju pića od prevrelog slada, vina i ostalih alkoholnih i bezalkoholnih napitaka, osim sokova od voća i povrća, te za proizvodnju kvasca.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje strojevima za preradu ječma i ostalih žitarica u proizvodnji destiliranih pića i pića od prevrelog slada te kontrolu fermentacije;

b) rukovanje strojevima za preradu grožđa i ostalog voća u proizvodnji vina i kontrolu fermentacije;

c) rukovanje pecarama koje povećavaju ili smanjuju količinu alkohola u alkoholnim pićima;

d) rukovanje strojevima za miješanje vina i likera za dobivanje željenog okusa;

e) rukovanje strojevima za proizvodnju bezalkoholnih pića, osim sokova od voća i povrća;

f) rukovanje strojevima za proizvodnju kvasca;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8278.11.3 rukovatelj uređajem za obradu ječma i slada

8278.12.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju piva

8278.13.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju vina

8278.14.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju alkohola

8278.15.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju jakih alkoholnih pića

8278.21.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju bezalkoholnih pića

8278.22.3 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju octa

8278.23.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju kvasca

8278.24.3 rukovatelj uređajima za proizvodnju pića

8278.25.2 poslužitelj linije u proizvodnji pića

DODATAK:

8278.12.3 PIVAR

8278.12.3 KUHAR PIVA

8279. RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PROIZVODNJU DUHANSKIH PROIZVODA

Rukovatelji strojevima za proizvodnju duhanskih proizvoda rukuju strojevima za preradu duhana i proizvodnju cigareta i ostalih proizvoda od duhana.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje strojevima za preradu duhana i njegovu pripremu za proizvodnju cigareta i ostalih duhanskih proizvoda;

b) rukovanje strojevima za proizvodnju cigareta i ostalih duhanskih proizvoda;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8279.11.2 poslužitelj linije u preradi duhana

8279.12.3 rukovatelj strojem za preradu duhana

8279.13.4 rukovatelj uređajem za preradu duhana

8279.21.3 rukovatelj strojem za proizvodnju duhanskih proizvoda

8279.22.4 rukovatelj postrojenjem za proizvodnju duhanskih proizvoda

PODVRSTA 828.

SASTAVLJAČI STROJEVA I UREĐAJA TE OSTALIH PROIZVODA

Sastavljači strojeva i uređaja te ostalih proizvoda sastavljaju dijelove i sklopove u proizvode točno prema određenim postupcima. Proizvodi na kojima se radi mogu se premještati od jednog radnika do slijedećeg radnika na tekućoj liniji.

Ti poslovi obično uključuju: sastavljanje dijelova i sklopova u različite vrste proizvoda prema točno određenim postupcima.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

8281. Sastavljači strojeva

8282. Sastavljači električnih strojeva i opreme

8283. Sastavljači elektroničke i telekomunikacijske opreme

8284. Sastavljači metalnih, gumenih, i plastičnih proizvoda

8285. Sastavljači drvenih i sličnih proizvoda

8286. Sastavljači kartonskih, tekstilnih i sličnih proizvoda

8287. Sastavljači proizvoda iz različitih materijala

Uputa:

vidi uputu uz rod 8.

8281. SASTAVLJAČI STROJEVA

Sastavljači strojeva sastavljaju dijelove i sklopove mehaničkih strojeva točno prema određenim postupcima.

Ti poslovi uključuju:

a) sastavljanje dijelova i sklopova mehaničkih strojeva, motornih vozila, lokomotiva i sličnih proizvoda točno prema određenim postupcima;

b) srodne poslove;

c) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8281.11.2 sastavljač brodske pomoćne opreme

8281.12.2 sastavljač motora

8281.13.2 sastavljač pružnih vozila

8281.14.2 sastavljač strojeva

8281.15.2 sastavljač motornih vozila

8281.21.2 sastavljač dizalica

8281.22.2 sastavljač parnih kotlova

8281.23.2 sastavljač parnih turbina

8281.24.2 sastavljač plinskih turbina

8281.25.2 sastavljač strojnih pribora

DODATAK:

8281.12.2 SASTAVLJAČ BRODSKIH MOTORA

8281.14.2 SASTAVLJAČ POLJOPRIVREDNIH STROJEVA

8281.14.2 SASTAVLJAČ TEKSTILNIH STROJEVA

8281.14.2 SASTAVLJAČ ALATNIH STROJEVA

8281.14.2 SASTAVLJAČ ŠIVAĆIH STROJEVA

8281.14.2 SASTAVLJAČ UREDSKIH STROJEVA

8282. SASTAVLJAČI ELEKTRIČNIH STROJEVA I OPREME

Sastavljači električnih strojeva i opreme sastavljaju elektromehaničke komponente ili dijelove električne opreme točno prema određenim postupcima.

Ti poslovi uključuju:

a) sastavljanje elektromehaničkih komponenti ili dijelova električne opreme točno prema određenim postupcima;

b) sastavljanje dijelova električne opreme u završni proizvod točno prema određenim postupcima;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8282.11.2 sastavljač baterija

8282.12.3 rukovatelj strojem za proizvodnju baterija

8282.13.2 sastavljač akumulatora

8282.14.2 pomoćni elektronamatač

8282.15.3 elektronamatač

8282.16.5 elektronamatač, specijalizirani

8282.17.2 impregnirač elektromehaničkih komponenti i sklopova

8282.18.2 sastavljač elektromotora

8282.19.2 sastavljač malih transformatora

8282.20.2 sastavljač električnih mjernih instrumenata i sklopova

8282.21.2 sastavljač elektroinstalacijskog materijala

8282.22.2 sastavljač žarulja

8282.23.2 poslužitelj stroja za proizvodnju žarulja

8282.24.2 sastavljač rasvjetnih tijela

8282.25.2 sastavljač elektrotehničkih elemenata

8282.26.2 sastavljač elektrožičanih snopova

8282.27.2 sastavljač aparata za kućanstvo

8282.28.2 sastavljač elektromehaničkih komponenti i sklopova

DODATAK:

8282.14.2 MONTER ELEKTRIČNIH STROJEVA

8282.15.3 RUKOVATELJ LINIJOM ZA SVITKE

8282.15.3 VIKLER

8282.22.2 IZRAĐIVAČ ŽARULJA

8282.25.2 SPAJAČ ELEKTROTEHNIČKIH ELEMENATA

8283. SASTAVLJAČI ELEKTRONIČKE I TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

Sastavljači elektroničke i telekomunikacijske opreme sastavljaju elektroničke komponente ili dijelove elektroničke opreme prema točno određenim postupcima.

Ti poslovi uključuju:

a) sastavljanje elektroničkih komponenti u podsklopove točno prema određenim postupcima;

b) sastavljanje podsklopova u elektroničke sklopove točno određenim postupcima;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8283.11.3 sastavljač tiskanih ploča

8283.12.3 sastavljač elektroničkih sklopova

8283.13.3 sastavljač telefonskog aparata

8283.14.2 sastavljač telekomunikacijske opreme

8283.15.2 sastavljač elektroničke opreme

DODATAK:

8283.12.3 ELEKTRONIČAR

8284. SASTAVLJAČI METALNIH, GUMENIH I PLASTIČNIH PROIZVODA

Sastavljači metalnih, gumenih i plastičnih proizvoda sastavljaju metalne, gumene i plastične dijelove različitih proizvoda, poput bicikla, igračaka, sportske opreme i sl. prema točno određenim postupcima.

Ti poslovi uključuju:

a) sastavljanje metalnih, gumenih i plastičnih dijelova različitih vrsta proizvoda prema točno određenim postupcima;

b) srodne poslove;

c) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8284.11.3 sastavljač metalnog pokućstva

8284.12.2 sastavljač metalnih proizvoda

8284.13.2 sastavljač plastičnih proizvoda

8284.14.2 sastavljač gumenih proizvoda

8284.15.2 rukovatelj uređajem za sastavljanje smičaka

DODATAK:

8284.12.2 SASTAVLJAČ BICIKLA

8284.12.2 SASTAVLJAČ SATOVA

8284.13.2 SASTAVLJAČ PLASTIČNE STOLARIJE

8284.13.2 SASTAVLJAČ AUDIO KAZETA

8284.13.2 SASTAVLJAČ IGRAČAKA

8284.15.2 RUKOVATELJ UREĐAJEM ZA SASTAVLJANJE KLIZNIH ZATVARAČA

8285. SASTAVLJAČI DRVENIH I SLIČNIH PROIZVODA

Sastavljači drvenih i sličnih proizvoda sastavljaju komponente ili dijelove od drva i sličnih materijala, različitih vrsta proizvoda, prema točno određenim postupcima.

Ti poslovi obično uključuju:

a) sastavljanje drvenih dijelova ili dijelova izrađenih iz sličnih materijala različitih vrsta proizvoda, prema točno određenim postupcima;

b) srodne poslove;

c) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8285.11.3 sastavljač drvenih proizvoda

8285.12.3 sastavljač građevne stolarije

8285.13.2 rukovatelj strojem za zabijanje čavala

DODATAK:

8285.11.3 PRIPREMAČ MATERIJALA U SASTAVLJANJU DRVENIH PROIZVODA 8285.11.3 RADNIK NA KOMPLETIRANJU MATERIJALA I OKOVA

8285.11.3 SASTAVLJAČ PALETA

8286. SASTAVLJAČI KARTONSKIH, TEKSTILNIH I SLIČNIH PROIZVODA

Sastavljači kartonskih, tekstilnih, kožnih i srodnih proizvoda sastavljaju pojedine komponente ili dijelove od kartona, tekstila, kože i drugih materijala različitih vrsta proizvoda prema točno određenim postupcima.

Ti poslovi uključuju:

a) sastavljanje pojedinih komponenti ili dijelova od kartona, tekstila, kože i srodnih materijala različitih vrsta proizvoda prema točno utvrđenim postupcima;

b) dodavanje metalne, plastične ili druge opreme;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8286.11.3 rukovatelj strojem za sastavljanje madraca

8286.12.3 rukovatelj linijom za sastavljanje tapeciranih proizvoda

8286.21.2 sastavljač kožnih proizvoda

8286.22.2 sastavljač papirnatih proizvoda

8286.23.2 sastavljač tekstilnih proizvoda

DODATAK:

8286.23.2 POSLUŽITELJ STROJA ZA SASTAVLJANJE TEKSTILNIH PROIZVODA

8287. SASTAVLJAČI PROIZVODA IZ RAZLIČITIH MATERIJALA

Ova skupina obuhvaća sastavljače proizvoda koji se sastoje od dijelova izrađenih od različitih materijala, a posao obavljaju prema točno određenim postupcima.

Ti poslovi uključuju:

a) sastavljanje proizvoda od različitih materijala;

b) sastavljanje naočala, četaka od plastike, metala, sirka itd.

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8287.11.2 sastavljač naočala

8287.12.2 poslužitelj stroja za sastavljanje četaka

8287.13.2 sastavljač proizvoda od različitih materijala

PODVRSTA 829.

RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI

Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači rukuju strojevima za pakiranje, lijepljenje etiketa, dodavanje financijskih markica proizvodima, pakiranjima i kontejnerima, sastavljaju prema određenim postupcima proizvode čiji su sastavni dijelovi izrađeni od najraznovrsnijih materijala.

Ti poslovi obično uključuju: rukovanje strojevima za pakiranje, etiketiranje i dodavanje financijskih markica proizvodima, pakiranjima i kontejnerima; sastavljanje prema točno određenim postupcima proizvode čiji su sastavni dijelovi izrađeni od najraznovrsnijih materijala. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupini:

8290. Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači

Uputa:

vidi uputu uz rod 8.

8290. RUKOVATELJI OSTALIM STROJEVIMA I SASTAVLJAČI

Rukovatelji ostalim strojevima i sastavljači rukuju strojevima za pakiranje i etiketiranje i prema točno određenim postupcima sastavljaju proizvode čiji dijelovi su izrađeni od najrazličitijih materijala. Rukuju strojevima za postavljanje cijevi za isušivanje ili električnih, telekomunikacijskih vodova u zemlju, strojevima za obilježavanje cesta i opremom u zabavnom parku. Nadziru rad strojeva.

Ti poslovi uključuju:

a) rukovanje strojevima za ambalažiranje i pakiranje različitih proizvoda (uključujući tekuće proizvode) i nadziranje njihova rada;

b) rukovanje strojevima koji lijepljenjem ili drugim postupkom etiketiraju pojedine proizvode ili njihova skupna pakovanja, odnosno koji dodaju financijske markice;

c) sastavljanje prema točno određenim postupcima proizvoda čiji su dijelovi izrađeni od najraznovrsnijih materijala;

d) rukovanje strojevima za postavljanje cijevi i kabela u zemlju;

e) rukovanje strojevima za označavanje ceste i opremom u zabavnom parku;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8290.11.2 pomoćni izrađivač silicijskih ploča

8290.12.3 rukovatelj uređajem za proizvodnju silicijskih ploča

8290.13.3 rukovatelj strojem za presvlačenje električnih vodova

8290.14.2 rukovatelj strojem za sastavljanje kabela i užadi

8290.21.2 rukovatelj strojem za pakiranje

8290.22.2 rukovatelj strojem za obilježavanje robe

8290.23.2 rukovatelj strojem za dodavanje financijskih markica

8290.24.2 rukovatelj strojem za hermetičko zatvaranje

8290.25.2 rukovatelj strojem za pranje boca

8290.26.2 rukovatelj postrojenjem za punjenje boca

8290.27.2 rukovatelj strojem za pakiranje pod tlakom

8290.28.2 rukovatelj postrojenjem za punjenje boca tehničkim plinom

8290.31.2 rukovatelj strojem za proizvodnju tableta

8290.41.3 rukovatelj strojem za postavljanje drenaže

8290.42.3 rukovatelj strojem za postavljanje cijevne instalacije

8290.43.3 rukovatelj strojem za postavljanje električnih kabela

8290.44.3 rukovatelj strojem za postavljanje izolacije

8290.51.3 rukovatelj strojem za označivanje ceste

8290.52.3 rukovatelj opremom u zabavnom parku

8290.61.2 rukovatelj vagom

8290.71.3 rukovatelj strojem za pranje vagona

8290.72.3 rukovatelj postrojenjem za pranje cisterni

8290.73.2 rukovatelj uređajem za pranje vozila

DODATAK:

8290.21.2 POSLUŽITELJ UREĐAJA ZA PAKIRANJE NAFTNIH DERIVATA

8290.21.2 PUNJAČ VREĆA

8290.21.2 RUKOVATELJ PREŠOM ZA OTPADNI PAPIR

8290.28.2 PUNITELJ PLINA U KAMPU

8290.51.3 BOJADISAR NA PROMETNICAMA

8290.61.2 VAGAR KOLSKE VAGE

VRSTA 83.

VOZAČI MOTORNIH VOZILA, POKRETNIH STROJEVA I BRODSKA POSADA


Vozači motornih vozila te vozači i rukovatelji pokretnim strojevima voze i upravljaju vlakovima i motornim vozilima, voze i nadziru pokretne industrijske, građevinske i poljoprivredne strojeve i opremu, rukuju njom te obavljaju dužnosti na palubi i stroju broda ili drugog plovnog objekta. Takav rad uglavnom zahtijeva iskustvo i poznavanje postrojenja i opreme kojom se rukuje i koje se nadzire. Često se traži sposobnost svladavanja brzine strojnih operacija i prilagođavanje inovacijama vezanih uz strojeve i opremu.

Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: upravljanje vlakovima i motornim vozilima; upravljanje pokretnim industrijskim, građevinskim i poljoprivrednim strojevima i opremom i njihov nadzor; obavljanje dužnosti na palubi i stroju broda ili drugog plovnog objekta. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja su ove vrste u podvrstama:

831. Strojovođe i srodna zanimanja

832. Vozači motornih vozila

833. Vozači i rukovatelji pokretnim radnim strojevima

834. Brodska posada i srodna zanimanja

Uputa:

vidi uputu uz rod 8.

PODVRSTA 831.

STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA

Strojovođe i radnici srodnih zanimanja voze lokomotive za prijevoz tereta i putnika, manevriraju željezničkim vagonima i rukuju željezničkom signalizacijom.

Ti poslovi uključuju: upravljanje željezničkim lokomotivama; rukovanje željezničkom signalizacijom; skretanje vagona i pripremu vlakova u ranžiranim kolodvorima. Ti poslovi uključuju i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

8311. Strojovođe i srodna zanimanja

8312. Željeznička prometnotransportna zanimanja

Uputa:

vidi uputu uz rod 8.

8311. STROJOVOĐE I SRODNA ZANIMANJA

Strojovođe i srodna zanimanja voze dizelska vučna i elektrovučna vozila (lokomotive) ili parne lokomotive, a pomoćnici pomažu strojovođama u posluživanju vozila i zapažanju signala.

Ti poslovi uključuju:

a) upravljanje ili pomoć pri upravljanju parnom, električnom ili dizel-lokomotivom;

b) upravljanje podzemnom ili nadzemnom željeznicom;

c) upravljanje lokomotivom za vuču vagona u rudniku i kamenolomu iznad zemlje ili pod zemljom;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8311.11.3 pomoćnik strojovođe dizelvučnog vozila

8311.12.4 strojovođa dizelvučnog vozila

8311.13.4 dispečer vuče vlakova

8311.14.3 pomoćnik strojovođe elektrovučnog vozila

8311.15.4 strojovođa elektrovučnog vozila

8311.21.3 vozač motornih pružnih vozila

8311.31.4 pregledač vagona

DODATAK:

8311.11.3 STROJOVOĐA ZA MANEVAR DIZELVUČNOG VOZILA

8311.11.2 LOŽAČ PARNE LOKOMOTIVE

8311.12.3 STROJOVOĐA PARNE LOKOMOTIVE

8311.12.4 TEHNIČAR VUČE-STROJOVOĐA

8311.14.3 STROJOVOĐA ZA MANEVAR ELEKTROVUČNOG VOZILA

8311.14.3 VOZAČ PRUŽNOG VOZILA U RUDNIKU

8311.15.4 RASPOREDNI DJELATNIK NA ŽELJEZNICI

8311.31.4 TEHNIČAR TEHNIČKO KOLSKE SLUŽBE-PREGLEDAČ KOLA

8312. ŽELJEZNIČKA PROMETNOTRANSPORTNA ZANIMANJA

Željeznički manevristi, kočničari, skretničari, vozni manipulanti, odjavničari, pratitelji lokomotiva, postavničari i sudjeluju u osiguranju željezničkih teretnih i putničkih vlakova za vožnju, nadziru željeznički promet pomoću operativne signalizacije, rade na industrijskim kolosijecima, skreću vagone, pripremaju vlakove u ranžirnim kolodvorima, pripremaju vlakove za vuču u rudnicima i nadziru njihovo kretanje.

Ti poslovi uključuju:

a) sudjelovanje u osiguranju i praćenje teretnih vlakova za vrijeme vožnje;

b) nadzor odvijanja željezničkog prometa na linijskim dionicama pomoću operativne signalizacije;

c) skretanje i prikopčavanje vagona u ranžirnim kolodvorima i sporednim kolosjecima u skladu s uredbama o ukrcaju, iskrcaju i pripremi vlakova;

d) pripremu vlakova za vuču lokomotivom i usmjeravanje njihova kretanja po linijama u rudniku i kamenolomu;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8312.11.2 prometnotransportni radnik

DODATAK:

8312.11.2 MANEVRIST

8312.11.2 KOČNIČAR

8312.11.2 SKRETNIČAR

8312.11.2 ODJAVNIČAR

8312.11.2 VOZNI MANIPULANT

8312.11.2 PRATITELJ LOKOMOTIVA

8312.11.2 POSTAVNIČAR

PODVRSTA 832.

VOZAČI MOTORNIH VOZILA

Vozači motornih vozila upravljaju motornim vozilima za prijevoz robe i putnika.

Ti poslovi uključuju: upravljanje motociklima, automobilima, taksijima, tramvajima, autobusima, teškim teretnim vozilima, posebnim vozilima, kamionima i kamionetima za prijevoz robe i putnika. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

8321. Vozači motocikla

8322. Vozači osobnih i lakih teretnih vozila

8323. Vozači autobusa i tramvaja

8324. Vozači teških teretnih i vučnih vozila

Uputa:

vidi uputu uz rod 8.

8321. VOZAČI MOTOCIKLA

Vozači motocikla upravljaju motociklima i motoriziranim trokolicama opremljenim za prijevoz robe.

Ti poslovi uključuju:

a) upravljanje motociklima i motoriziranim trokolicama opremljenim za prijevoz robe;

b) srodne poslove;

c) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8321.11.2 vozač motocikla

8321.12.2 vozač tricikla

8322. VOZAČI OSOBNIH I LAKIH TERETNIH VOZILA

Vozači osobnih i lakih teretnih vozila upravljaju automobilima i kamionetima za prijevoz putnika i robe čija najveća dopuštena masa nije veća od 3.500 kg i nemaju više od 8 sjedala ne računajući sjedalo za vozača.

Ti poslovi uključuju:

a) upravljanje automobilima i taksijem;

b) upravljanje automobilima, kamionetima i malim kamionima za isporuku robe;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8322.11.3 vozač osobnog automobila

8322.12.3 vozač hitne pomoći

8322.13.3 vozač taksija

8322.14.3 vozač lakog dostavnog vozila

8323. VOZAČI AUTOBUSA I TRAMVAJA

Vozači upravljaju autobusima, tramvajima i trolejbusima za prijevoz putnika i pošiljaka.

Ti poslovi uključuju:

a) upravljanje trolejbusima i autobusima u gradskom i međugradskom prometu, za lokalni i udaljeni prijevoz putnika i pošiljaka;

b) upravljanje tramvajima za prijevoz putnika;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8323.11.5 vozač autobusa

8323.12.3 vozač tramvaja

8323.13.5 vozač trolejbusa

8324. VOZAČI TEŠKIH TERETNIH I VUČNIH VOZILA

Vozači teretnih i vučnih vozila upravljaju teškim motornim vozilima za prijevoz robe, tekućina i drugih tvari na kratkim i dugim relacijama.

Ti poslovi uključuju:

a) upravljanje teškim motornim vozilima, poput kamiona s prikolicom ili bez nje, tegljačima i drugim posebnim vozilima za prijevoz robe, tekućina i drugih tvari;

b) srodne poslove;

c) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8324.11.3 vozač teretnog vozila

8324.12.3 vozač teretnog vozila s prikolicom

8324.13.3 vozač tegljača s poluprikolicom

8324.14.4 vozač posebnih teretnih vozila

8324.15.3 vozač traktora

8324.16.3 vozač opasnih tvari

DODATAK:

8324.11.3 VOZAČ KAMIONA

8324.11.3 VOZAČ MOTORNOG VOZILA

8324.13.3 VOZAČ TEGLJAČA (ŠLEPERA)

8324.14.4 VOZAČ HLADNJAČE

8324.14.4 VOZAČ CISTERNE

8324.14.4 VOZAČ FURGONA

8324.15.3 VOZAČ TRAKTORA UNUTARNJEG TRANSPORTA

8324.15.3 VOZAČ TEŠKOG TRAKTORA

8324.15.3 VOZAČ AERODROMSKE OPREME

8324.15.3 VOZAČ POKRETNIH STEPENICA

PODVRSTA 833.

VOZAČI I RUKOVATELJI POKRETNIM RADNIM STROJEVIMA

Vozači i rukovatelji pokretnim radnim strojevima upravljaju i rukuju poljoprivrednim, šumskim, građevinskim i drugim strojevima i opremom za rukovanje materijalima i teškim teretima.

Ti poslovi obično uključuju: rukovanje traktorima i ostalim poljoprivrednim i šumskim strojevima te strojevima i opremom u građevinarstvu te dizalicama i ostalom opremom. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine:

8331. Vozači pokretnih poljoprivrednih i šumskih strojeva

8332. Rukovatelji građevinskim i sličnim strojevima

8333. Rukovatelji dizalicama i sličnim uređajima

8334. Rukovatelji ostalim pokretnim strojevima

Uputa:

vidi uputu uz rod 8.

8331. VOZAČI POKRETNIH POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH STROJEVA

Vozači poljoprivrednih i šumskih pokretnih strojeva upravljaju, usmjeravaju, voze i nadziru jedan ili više vrsta motoriziranih pokretnih strojeva i opreme koji se koriste u poljoprivredi ili u šumarstvu.

Ti poslovi uključuju:

a) vožnju i upravljanje traktorima ili samopogonskim strojevima za pluženje, sadnju, žetvu, pakiranje u bale i ostalom specijalnom poljoprivrednom ili jednostavnom priključnom traktorskom opremom;

b) vožnju i upravljanje traktorima ili samopokretnom šumskom opremom za čišćenje, sađenje, sječu i prijevoz drva te strojevima ostale namjene u šumarstvu;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8331.11.2 poljoprivredni traktorist

8331.12.2 šumski traktorist

8331.21.3 vozač poljoprivrednih strojeva

8331.22.3 vozač teške šumske mehanizacije

8332. RUKOVATELJI GRAĐEVINSKIM I SLIČNIM STROJEVIMA

Rukovatelji građevinskim i sličnim strojevima upravljaju strojevima za iskop i utovar iskopanog materijala, planiranje terena, nabijanje i valjanje površina, iskope u tunelu, razgrtanje zemlje i drugog materijala, rušenje građevina, stabilizaciju tla, temeljenje na pilotima i kesonima, prijevoz, prihvat i ugradbu svježeg betona te asfaltiranje kolnika. Nadziru rad strojeva.

Ti poslovi uključuju:

a) upravljanje strojevima za iskop, utovar i razgrtanje zemlje i sličnih materijala, planiranje terena, rušenje građevina, uklanjanje snijega s prometnica dozerima (buldožeri i slično), rovokopačima, grejderima, skrejperima, utovarivačima;

b) upravljanje jaružalima (bagerima i plovnim bagerima) za čišćenje korita tekućica i stajaćih voda od mulja te iskop šljunka, pijeska i zemlje;

c) upravljanje strojevima za tunelske iskope;

d) upravljanje strojevima za zabijanje drvenih, betonskih ili čeličnih pilota (šipova) u tlo;

e) upravljanje kesonskim uređajima;

f) upravljanje strojevima za nabijanje i ravnanje slojeva zemlje i drugih materijala pri gradnji cesta i drugih prometnica te nasutih građevina kao što su brane, nasipi i pri sličnim radovima (valjcima, ježevima, nabijačima, kompaktorima);

g) upravljanje strojevima za stabiliziranje i injektiranje tla te izradu dijafragme;

h) upravljanje strojevima za prijevoz, prihvat i ugradbu svježeg betona;

i) upravljanje strojevima za ugradbu asfalta u gornji ustroj cesta i drugih površina;

j) nadziranje rada strojeva;

k) srodne poslove;

l) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8332.11.3 vozač strojeva za iskop

8332.12.3 vozač strojeva za planiranje

8332.13.3 vozač strojeva za nabijanje

8332.14.3 vozač strojeva za bušenje i razbijanje

8332.15.3 vozač strojeva za stabilizaciju tla

8332.16.3 vozač strojeva za injektiranje tla

8332.17.3 vozač strojeva za zabijanje pilota

8332.18.3 vozač strojeva za ugradbu betonskih kolnika

8332.19.3 vozač strojeva za asfaltiranje

8332.20.3 vozač strojeva za zemljane radove

8332.21.3 vozač automješalice

8332.31.2 rukovatelj strojevima za iskop

8332.32.5 rukovatelj strojevima za iskop tunela

8332.33.3 rukovatelj strojevima za planiranje

8332.34.2 rukovatelj strojevima za nabijanje

8332.35.2 rukovatelj strojevima za bušenje i razbijanje

8332.36.2 rukovatelj strojevima za stabilizaciju tla

8332.37.3 rukovatelj strojevima za injektiranje tla

8332.38.2 rukovatelj strojevima za zabijanje pilota

8332.39.5 rukovatelj strojevima za kesonsko temeljenje

8332.40.3 rukovatelj strojevima za izradu dijafragme

8332.41.3 rukovatelj strojevima za ugradbu betonskih kolnika

8332.42.3 rukovatelj strojevima za asfaltiranje

8332.43.3 rukovatelj strojevima za zemljane radove

8332.44.2 rukovatelj prekrcajnim strojevima za beton

8332.45.3 rukovatelj betonskom crpkom

8332.46.3 rukovatelj betonskim topom

8332.47.3 rukovatelj strojem za torkretiranje

8332.51.4 rukovatelj strojevima za pružne radove

8332.61.2 rukovatelj malim strojevima za čišćenje prometnica

8332.62.3 vozač strojeva za čišćenje prometnica

8332.63.3 vozač strojeva za čišćenje kanalizacije

8332.71.4 vozač vozila za vakumiranje cjevovoda

8332.81.2 pomoćni rukovatelj građevinskim strojevima

8332.82.3 rukovatelj građevinskim strojevima

DODATAK:

8332.31.2 RUKOVATELJ JARUŽALOM

8332.31.2 RUKOVATELJ ROVOKOPAČEM

8332.31.2 RUKOVATELJ PLOVNIM JARUŽALOM

8332.31.2 RUKOVATELJ UTOVARIVAČEM I ZGRTAČEM

8332.31.2 RUKOVATELJ BAGEROM

8332.33.3 RUKOVATELJ BULDOŽEROM

8332.33.3 RUKOVATELJ DOZEROM

8332.33.3 RUKOVATELJ GREJDEROM

8332.33.3 RUKOVATELJ SKREJPEROM

8332.34.2 RUKOVATELJ JEŽEVIMA

8332.34.2 RUKOVATELJ VALJKOM

8332.34.2 RUKOVATELJ NABIJAČEM

8332.34.2 RUKOVATELJ KOMPAKTOROM

8332.42.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA PRIJEVOZ ASFALTNE MJEŠAVINE

8332.42.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA UGRADBU ASFALTNE MJEŠAVINE

8332.42.3 RUKOVATELJ STROJEM ZA OBNOVU ASFALTA

8332.42.3 RUKOVATELJ STROJEVIMA ZA IZRADU KOLNIKA

8332.47.3 ZIDAR TORKRETAR

8332.82.3 RUKOVATELJ SAMOHODNIM GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA

8332.82.3 RUKOVATELJ OPREMOM ZA UREĐENJE SKIJAŠKIH STAZA

8333. RUKOVATELJI DIZALICAMA I SLIČNIM UREĐAJIMA

Rukovatelji dizalicama i sličnim uređajima upravljaju dizalicama i ostalim uređajima i nadziru ih.

Ti poslovi uključuju:

a) upravljanje stabilnim i pokretnim dizalicama s fiksnim ili promjenljivim krakom;

b) upravljanje uređajima za dizanje i spuštanje ljudi i materijala na gradilištima i u rudnicima i njihovo nadziranje;

c) upravljanje skijaškim vučnicama i sličnim uređajima i njihovo nadziranje;

d) upravljanje strojevima za vuču skela i teglenica na kratkim vodenim relacijama i njihovo nadziranje;

e) upravljanje strojevima za otvaranje i zatvaranje mostova za propuštanje cestovnog i vodenog prometa i njihovo nadziranje;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8333.11.3 rukovatelj žičarom

8333.12.3 rukovatelj uspinjačom

8333.13.3 rukovatelj vitlom

8333.21.3 rukovatelj transportnom trakom

8333.31.3 rukovatelj dizalom

8333.32.3 rukovatelj rudarskim izvoznim postrojenjem

8333.41.3 rukovatelj uređajima brane

8333.42.3 rukovatelj pomičnim mostom

8333.51.3 vozač pokretne dizalice

8333.52.3 rukovatelj pokretnom dizalicom

8333.53.3 rukovatelj kranom

8333.54.2 vezač tereta

8333.55.3 rukovatelj obalnom dizalicom

8333.56.2 rukovatelj brodskom dizalicom

8333.57.3 rukovatelj lučkom mehanizacijom

8333.58.2 lučkotransportni radnik

8333.59.3 rukovatelj dizalicom

DODATAK:

8333.31.3 RUKOVATELJ TERETNIM DIZALOM

8333.41.3 RUKOVATELJ HIDRODINAMIČKOM OPREMOM

8333.51.3 VOZAČ AUTODIZALICE

8333.52.3 RUKOVATELJ KABLOVSKOM DIZALICOM

8333.52.3 RUKOVATELJ POKRETNOM LIFT DIZALICOM

8333.52.3 RUKOVATELJ MOSNOM DIZALICOM

8333.52.3 RUKOVATELJ PORTALNOM DIZALICOM

8333.53.3 RUKOVATELJ KONZOLNOM DIZALICOM

8333.53.3 RUKOVATELJ VISEĆOM SKELOM

8333.53.3 RUKOVATELJ STACIONARNOM LIFT DIZALICOM

8333.53.3 RUKOVATELJ TORANJSKOM DIZALICOM

8333.53.3 RUKOVATELJ GRAĐEVINSKIM DIZALICAMA

8333.55.3 RUKOVATELJ SAMARICOM

8333.56.2 POMOĆNI DIZALIČAR

8333.58.2 MANTIST

8333.59.3 DIZALIČAR

8334. RUKOVATELJI OSTALIM POKRETNIM STROJEVIMA

Rukovatelji ostalim pokretnim strojevima upravljaju viličarima, elektrokolicima, kontejnerskim prijenosnicima i sličnim vozilima za prijevoz, podizanje i slaganje tereta.

Ti poslovi uključuju:

a) upravljanje viličarem i sličnim vozilima za prijevoz, podizanje i slaganje tereta, ukrcaj i iskrcaj u terminalima, lukama, skladištima, tvornicama i drugdje;

b) srodne poslove;

c) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8334.11.2 vozač viličara

8334.12.2 vozač elektrokolica

8334.13.3 vozač kontejnerskog prijenosnika

DODATAK:

8334.11.2 RUKOVATELJ VILIČAREM

8334.13.3 VOZAČ KONTEJNERSKOG TRAJLERA

PODVRSTA 834.

BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA

Brodska posada i radnici srodnih zanimanja obavljaju dužnosti na palubi broda, brodskom stroju i slične dužnosti na drugim plovnim objektima.

Ti poslovi obično uključuju: stalno promatranje na pučini i u luci, kormilarenje brodom prema uputama te čišćenje, bojanje i održavanje broda i opreme na palubi te u stroju. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupini:

8340. Brodska posada i srodna zanimanja

8340. BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA

Brodska posada i srodna zanimanja obavljaju dužnosti na palubi broda i brodskom stroju te slične dužnosti na drugim plovilima.

Ti poslovi uključuju:

a) stalno pomno motrenje na pučini mora te pri izlazu i ulasku broda u luku ili u tjesnacima (brodska straža);

b) kormilarenje brodom po uputama;

c) rukovanje užetima, lancima i sidrima na brodu;

d) rukovanje brodskim strojevima;

e) održavanje i upravljanje brodskom opremom, opremom za teret, spremištem za užad, uređajima za spašavanje i protupožarnim uređajima;

f) čišćenje palube, trupa broda i stroja, struganje, bojanje, podmazivanje i izvršavanje ostalih potrebnih dužnosti;

g) srodne poslove;

h) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

8340.11.2 mornar

8340.12.2 kormilar

8340.13.3 vođa palube

8340.14.2 kormilar unutarnje plovidbe

8340.15.2 kormilar teglenice

8340.16.2 vođa palube unutarnje plovidbe

8340.17.2 brodovođa unutarnje plovidbe

8340.21.2 čistač stroja

8340.22.2 brodski mazač

8340.23.2 brodski motorist

8340.24.2 vođa stroja

8340.25.2 vođa stroja unutarnje plovidbe

8340.31.3 mornar marine

8340.41.2 mornar motorist

8340.42.2 skelar

8340.43.2 vođa malog plovećeg radnog stroja

8340.44.2 vozač taksija na vodi

8340.51.5 vođa palube na platformi

8340.52.4 rukovatelj uređajima na palubi platforme

8340.53.2 radnik na palubi platforme

8340.61.2 svjetioničar

DODATAK:

8340.11.2 MORNAR UNUTARNJE PLOVIDBE

8340.11.2 MORNAR NA PRISTANIŠTU

8340.13.3 POMORSKI BRODOVOĐA

8340.13.3 BRODOVOĐA

8340.15.2 KORMILAR PRISTANA

8340.15.2 KORMILAR PRISTANIŠTA

8340.16.2 VOĐA MALOG BRODA

8340.16.2 REDAR BRODA UNUTARNJE PLOVIDBE

8340.24.2 BRODSKI STROJOVOĐA

8340.41.2 UPRAVLJAČ BRODA UNUTARNJE PLOVIDBE

8340.41.2 MOTORIST BRODA

8340.42.2 VOZAČ SKELE


ROD 9.

JEDNOSTAVNA ZANIMANJA


Jednostavna zanimanja uključuju jednostavne i rutinske poslove koji uglavnom zahtijevaju upotrebu ručnog alata i fizički napor, malo ili nikakvo prethodno iskustvo i poznavanje rada te ograničenu inicijativu i prosuđivanje. Zanimanja ovog roda prvog su stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja.

Poslovi koje obavljaju radnici jednostavnih zanimanja obično uključuju: prodavanje roba na ulicama, javnim mjestima ili po kućama; pružanje različitih usluga na ulici, čišćenje, pranje, glačanje; pranje prozora i ostalih staklenih površina na zgradama; dostava poruka i roba; nošenje prtljage; opskrbljivanje strojeva koji prodaju neku robu (automata) i očitavanje i pražnjenje brojila; skupljanje smeća; metenje ulica i sličnih mjesta; razne jednostavne poslove u poljoprivredi, ribarstvu, lovstvu, šumarstvu; jednostavne poslove u rudarstvu, građevinarstvu te industrijskoj proizvodnji, uključivši sortiranje proizvoda i jednostavno ručno sastavljanje sastavnih dijelova; ručno pakiranje; rukovanje teretom; rukovanje vozilima i strojevima na životinjsku vuču. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja tog roda razvrstavaju se u vrste:

91. Jednostavna prodajna i uslužna zanimanja

92. Jednostavna poljoprivredna, šumarska i ribarska zanimanja

93. Jednostavna rudarska, građevinska, proizvodna, transportna i srodna zanimanja

99. Radnici bez zanimanja

VRSTA 91.

JEDNOSTAVNA PRODAJNA I USLUŽNA ZANIMANJA


Jednostavna prodajna i uslužna zanimanja uglavnom se sastoje od poslova vezanih za prodaju i pružanje usluga na ulici i po kućama, od čišćenja, dostave robe i poruka te nošenja prtljage.

Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: prodaju robe na ulicama, javnim mjestima ili po kućama; pružanje različitih usluga na ulici; čišćenje, pranje, glačanje, metenje i skupljanje smeća; pranje prozora i ostalih staklenih površina; razvođenje publike; dostavljanje poruka i roba; nošenje prtljage; očitavanje brojila. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja su ove vrste u podvrstama:

911. Ulični prodavači i srodna zanimanja

912. Čistači cipela i srodna zanimanja za ulične usluge

913. Kućne pomoćnice, čistačice, peračice i srodna zanimanja

914. Pazikuće, ručni čistači automobila i srodna zanimanja

915. Dostavljači, nosači i srodna zanimanja

916. Čistači ulica i srodna zanimanja

PODVRSTA 911.

ULIČNI PRODAVAČI I SRODNA ZANIMANJA

Ulični prodavači i radnici srodnih zanimanja prodaju hranu i ostalu robu na ulicama, javnim mjestima, po kućama i telefonom.

Ti poslovi obično obuhvaćaju: pripremu i prodaju ili prodaju prethodno pripremljenih prehrambenih proizvoda, pića i ostalu robu na ulicama i javnim mjestima; prodaju robu za trgovačka društva po kućama i telefonom. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

9111. Ulični prodavači

9113. Prodavači telefonom

9111. ULIČNI PRODAVAČI

Ulični prodavači hrane, pića i ostalih proizvoda pripremaju i prodaju hranu, povrće, voće, sladoled i razna pića na ulici i na javnim mjestima poput kolodvora, kina ili stadiona.

Ti poslovi uključuju:

a) pribavljanje hrane, pića i ostalih proizvoda za prodaju;

b) pripremu hrane i pića za prodaju;

c) utovarivanje i istovarivanje ručnih kolica ili kamiona radi dopreme robe na željena mjesta;

d) izlaganje hrane, pića i ostale robe;

e) naplaćivanje;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

9111.11.1 ulični prodavač

9111.12.1 prodavač na priredbama

DODATAK:

9111.11.1 KOLPORTER

9113. PRODAVAČI TELEFONOM

Prodavači telefonom prodaju za trgovačko društvo, po kućama ili telefonom.

Ti poslovi uključuju:

a) davanje podataka o raznoj robi ili uslugama te o uvjetima prodaje bilo po kućama bilo telefonom;

b) demostriranje robe upozoravanjem na njezine glavne značajke li pokazivanjem kako se upotrebljava;

c) primanje narudžbi i njihovo prosljeđivanje tvrtki;

d) raspodjela reklamnoga materijala i ostavljanje uzoraka;

e) prikupljanje otplata;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

9113.11.1 prodavač telefonom

9113.12.1 prodavač po kućama

PODVRSTA 912.

ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE

Čistači cipela i radnici srodnih zanimanja pružaju usluge na čišćenju cipela, pranju prozora na automobilu i dostavljanju poruka.

Ti poslovi obično uključuju: čišćenje cipela; pranje prozora na automobilima na ulici; nošenje poruka. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove podvrste razvrstavaju se u skupine:

9120. Čistači cipela i srodna zanimanja za ulične usluge

9120. ČISTAČI CIPELA I SRODNA ZANIMANJA ZA ULIČNE USLUGE

Čistači cipela i srodna zanimanja za ulične usluge obično čiste cipele, peru automobilska stakla, nose reklame i pružaju ostale usluge na licu mjesta na ulici.

Ti poslovi uključuju:

a) pribavljanje materijala za obavljanje usluga čišćenja;

b) čišćenje i laštenje cipela;

c) pranje i čišćenje automobilskih prozora;

d) nošenje reklamnih poruka i ljepljenje plakata;

e) naplaćivanje na licu mjesta;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

9120.11.1 čistač obuće

9120.12.1 plakatar

PODVRSTA 913.

KUĆNE POMOĆNICE, ČISTAČICE, PERAČICE I SRODNA ZANIMANJA

Kućne pomoćnice, čistačice, peračice i radnice srodnih zanimanja obavljaju razne poslove u kućanstvima, hotelima, uredima, bolnicama i drugim ustanovama, kao i na zrakoplovima, vlakovima, autobusima, tramvajima i sličnim vozilima radi održavanja čistoće unutrašnjih prostora i inventara.

Ti poslovi obično uključuju: metenje i usisavanje prašine, vođenje brige o posteljini, pranje i poliranje podova, pokućstva i ostalog te namještanje kreveta; pomaganje kod raznih poslova u kuhinji i u privatnim kućanstvima, kuhanje i serviranje jela; obavljanje poslova ručnog pranja i glačanja rublja. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

9131. Kućne pomoćnice

9132. Čistačice i posluga

9133. Pralje i glačarice

9131. KUĆNE POMOĆNICE

Kućne pomoćnice i čistačice stana metu, usisavaju prašinu, peru, vode brigu o posteljini, naručuju kućanske potrepštine, kuhaju i serviraju jela i obavljaju razne druge kućanske poslove.

Ti poslovi uključuju:

a) metenje, usisavanje prašine, pranje i poliranje podova i pokućstva, pranje prozora i ostalog inventara;

b) pranje, glačanje i uređivanje posteljnog rublja i ostalih tkanina;

c) pranje posuđa;

d) pripremu, kuhanje i serviranje jela i pića;

e) narudžbu hrane i raznih drugih kućanskih potrepština;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

9131.11.1 kućna pomoćnica

9132. ČISTAČICE I POSLUGA

Čistačice i posluga obavljaju razne poslove radi održavanja čistoće i urednosti inventara i unutrašnjosti hotela, poslovnih zgrada i drugih ustanova, kao i zrakoplova, vlakova, autobusa i sličnih vozila.

Ti poslovi uključuju:

a) metenje, usisavanje prašine, pranje i poliranje podova, pokućstva i drugog inventara u zgradama, autobusima, tramvajima, vlakovima i zrakoplovima;

b) spremanje kreveta, čišćenje kupaonica, stavljanje ručnika, sapuna i sličnih potrepština;

c) čišćenje kuhinje i općenito pomaganje u kuhinji, uključivši i pranje posuđa;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

9132.11.1 čistačica

9132.12.1 sobarica

9132.21.1 kuhinjski radnik

DODATAK:

9132.11.1 BRIGADIR ČISTAČICA

9132.11.1 SPREMAČICA

9132.11.1 PODVORNIK

9132.11.1 RADNIK NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE

9132.12.1 MLADIĆ SOBE

9132.21.1 MLADIĆ KUHINJE

9132.21.1 PERAČ POSUĐA

9133. PRALJE I GLAČARICE

Pralje i glačarice ručno peru, glačaju i kemijski čiste rublje i ostale tekstilne predmete.

Ti poslovi uključuju:

a) ručno pranje i glačanje rublja, odjeće i drugih proizvoda od tkanina;

b) čišćenje odjeće, tkanina, kožnih i sličnih predmeta, ručno i kemijskim otopinama;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini ova zanimanja;

9133.11.1 pralja

9133.12.1 glačarica

9133.21.1 ručni čistač

DODATAK:

9133.11.1 RADNIK U PRAONI RUBLJA

9133.21.1 RADNIK NA KEMIJSKOM ČIŠĆENJU

9133.21.1 RUČNI KEMIJSKI ČISTAČ

PODVRSTA 914.

PAZIKUĆE, RUČNI ČISTAČI AUTOMOBILA I SRODNA ZANIMANJA

Pazikuće i radnici srodnih zanimanja vode brigu o stambenim zgradama, hotelima, poslovnim zgradama, crkvama i ostalim zgradama i održavaju ih čistima i urednima.

Ti poslovi obično uključuju: čuvanje i sudjelovanje u čišćenju, jednostavnim popravcima i održavanju stambenih zgrada, hotela, poslovnih zgrada, crkvi i ostalih zgrada; reguliranje ponašanja stanara zgrada u slučajevima bučnog ponašanja i zloupotreba nekretnina; pružanje sitnih usluga odsutnim stanarima kao što je prihvaćanje isporuka u njihovo ime i davanje traženih informacija na upit; čišćenje prozora i ostalih staklenih površina na zgradama ili vozilima. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

9141. Pazikuće i srodna zanimanja

9142. Ručni perači automobila i prozora

9141. PAZIKUĆE I SRODNA ZANIMANJA

Pazikuće i radnici srodnih zanimanja vode brigu o stambenim zgradama, hotelima, poslovnim zgradama, crkvama i ostalim zgradama te ih održavaju čistim i urednima.

Ti poslovi uključuju:

a) čišćenje, jednostavne popravke i održavanje unutrašnjosti zgrada;

b) brigu o ponašanju stanara i posjetitelja zbog sprečavanje buke i zloupotrebe nekretnina;

c) pružanje sitnih usluga odsutnim stanarima, npr. prihvaćanje isporuka u njihovo ime i davanje traženih obavijesti na upit;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini ova zanimanja:

9141.11.1 pazikuća

9141.21.1 zvonar

9141.22.1 crkvenjak

DODATAK:

9141.11.1 NADSTOJNIK ZGRADE

9142. RUČNI PERAČI AUTOMOBILA I PROZORA

Ručni perači automobila i prozora i radnici srodnih zanimanja peru prozore i ostale staklene površine na zgradama ili vozilima.

Ti poslovi uključuju:

a) čišćenje, pranje i laštenje automobila i drugih vozila, ručno ili pomoću jednostavnih uređaja;

b) pranje prozora i ostalih staklenih površina, sušenje i laštenje;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

9142.11.1 ručni perač automobila

9142.12.1 perač prozora

DODATAK:

9142.12.1 PERAČ STAKLA

PODVRSTA 915.

DOSTAVLJAČI, NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA

Dostavljači, nosači i radnici srodnih zanimanja isporučuju poruke ili robu, nose prtljagu, vode brigu o parkiralištima, uvode posjetitelja na njihova mjesta, skupljaju novac iz strojeva koji prodaju neku robu (automata) te očitavaju brojila za struju, plin i vodu.

Ti poslovi obično uključuju: isporuku poruka, paketa i ostalih predmeta unutar trgovačkog društva i drugim trgovačkim društvima i kućanstvima; nošenje prtljage u hotelima, na kolodvorima i zračnim lukama; uvođenje posjetitelja predstava na njihova mjesta; opskrba strojeva koji prodaju neku robu i skupljanje novaca od njihove prodaje te iz parkirališnih satova; očitavanje brojila za struju, plin i vodu. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

9151. Dostavljači, nosači i srodna zanimanja

9152. Garderobjeri i srodna zanimanja

9153. Praznitelji prodajnih automata, parkirališnih satova i slično

9151. DOSTAVLJAČI, NOSAČI I SRODNA ZANIMANJA

Dostavljači, nosači nose i isporučuju poruke, pakete i ostale predmete unutar trgovačkog društva, drugim društvima i ustanovama, kućanstvima, i drugdje te nose prtljagu, posebno u hotelima, na postajama i zračnim lukama.

Ti poslovi uključuju:

a) isporuku poruka, paketa i ostalih predmeta unutar trgovačkog društva, drugim društvima i drugdje;

b) dužnosti dostavljača (tekliča);

c) isporuku razne robe trgovinama, kućanstvima i na druga mjesta;

d) nošenje i isporuku prtljage, posebno u hotelima, na postajama, zračnim lukama i drugdje;

e) srodne poslove;

f) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini ova zanimanja:

9151.11.1 dostavljač

9151.12.1 poslužitelj dizala

9151.13.1 hotelski teklič

9151.14.1 nosač

9151.21.1 poslužitelj u golfu

DODATAK:

9151.11.1 KURIR

9152. GARDEROBJERI I SRODNA ZANIMANJA

Garderobjeri i radnici srodnih zanimanja obavljaju poslove čuvanja odjeće u hotelima, restoranima i drugdje, skupljaju ulaznice i razvode posjetitelje na njihova mjesta.

Ti poslovi uključuju:

a) vođenje posjetitelja na njihova mjesta u športskim objektima, kazalištima;

b) pregled ulaznica u kinima, kazalištima, cirkusima, na priredbama itd;

c) brigu o garderobi i zahodima na javnim mjestima;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

9152.11.1 garderobjer

9152.12.1 čuvar prtljage

9152.13.1 poslužitelj zabavnog parka

9152.14.1 poslužitelj zahoda

9152.15.1 biljeter

9153. PRAZNITELJI PRODAJNIH AUTOMATA, PARKIRALIŠNIH SATOVA I SL.

Praznitelji prodajnih automata, parkirališnih satova i slično opskrbljuju prodajne automate i skupljaju novac iz njih, skupljaju novac iz parkirališnih satova i ostalih automata za ubacivanje kovanog novca, te očitavaju brojila za struju, plin i vodu.

Ti poslovi uključuju:

a) punjenje prostora za skladištenje robe u automatima i skupljanje novaca iz njihovih spremnika;

b) skupljanje novaca iz parkirališnih satova i sličnih automata za ubacivanje kovanog novca;

c) očitavanje brojila za struju, plin i vodu i bilježenje potrošnje;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

9153.11.1 očitač brojila plina/vode/struje

9153.12.1 praznitelj prodajnih automata

9153.13.1 parkirališni radnik

PODVRSTA 916.

ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA

Čistači ulica i radnici srodnih zanimanja skupljaju smeće iz zgrada, ulica i ostalih javnih mjesta, održavaju čistoću na ulicama i javnim mjestima te obavljaju slične poslove za privatna kućanstva i trgovačka društva.

Ti poslovi obično uključuju: skupljanje, ukrcaj i iskrcaj smeća; čišćenje ulica, parkova i ostalih javnih površina; iskrcaj ugljena i drva i smještanje u podrume kućanstva i trgovačkog društva; cijepanje drva za loženje; nošenje vode; istresanje prašine s tepiha i obavljanje drugih sličnih poslova. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

9161. Radnici na odvoženju otpada

9162. Čistači ulica i srodna zanimanja

9161. RADNICI NA ODVOŽENJU OTPADA

Radnici na odvoženju otpada i sličnim poslovima skupljaju i uklanjaju otpad iz zgrada, ulica i ostalih javnih površina.

Ti poslovi uključuju:

a) skupljanje smeća stavljanjem u veće kontejnere;

b) skupljanje smeća i utovarivanje u vozila;

c) srodne poslove;

d) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

9161.11.1 utovarivač otpada

DODATAK:

9161.11.1 SMETLAR

9162. ČISTAČI ULICA I SRODNA ZANIMANJA

Čistači ulica i radnici srodnih zanimanja metu i čiste ulice, parkove i ostala javna mjesta i obavljaju uzgredne poslove.

Ti poslovi uključuju:

a) čišćenje ulica, parkova i ostalih javnih površina;

b) istovarivanje ugljena i drva i smještanje u podrume kućanstva i trgovačkog društva ;

c) cijepanje i slaganje drva za loženje;

d) nošenje vode;

e) čišćenje snijega;

f) srodne poslove;

g) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

9162.11.1 čistač ulica

9162.12.1 perač ulica

9162.13.1 kupališni radnik

9162.14.1 radnik na tržnici

9162.15.1 radnik za pomoć u kući

9162.21.1 živoder

DODATAK:

9162.11.1 UREĐIVAČ KRUGA

9162.13.1 RADNIK NA BAZENU

9162.13.1 PERAČ BAZENA

9162.14.1 KLUPAR, PERAČ, ČISTAČ NA TRŽNICI

VRSTA 92.

JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA, šUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA


Radnici jednostavnih poljoprivrednih, šumarskih i ribarskih zanimanja uglavnom obavljaju jednostavne i rutinske poljoprivredne, šumarske, ribarske poslove i poslove lovstva koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i znatan fizički napor.

Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: kopanje, ukrcaj, iskrcaj, slaganje u stog, pripremu zemljišta za sjetvu; razbacivanje gnojiva; zalijevanje i plijevljenje; okopavanje voćaka, povrća i raznih biljaka; hranjenje životinja; čišćenje životinjskih nastambi i poljoprivrednog zemljišta; čišćenje šuma i šipražja; obavljanje jednostavnih poslova vezanih za uzgoj vodenih kultura; obavljanje drugih jednostavnih poslova u lovstvu. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja su ove vrste u podvrsti:

921. Jednostavna poljoprivredna, šumarska i ribarska zanimanja

PODVRSTA 921.

JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA, ŠUMARSKA I RIBARSKA ZANIMANJA

Radnici jednostavnih zanimanja u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodni uglavnom obavljaju jednostavne i rutinske poljoprivredne, šumarske, ribarske poslove i poslove lovstva koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i znatan fizički napor.

Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično obuhvaćaju: kopanje, ukrcaj, iskrcaj, slaganje u stog, pripremu zemljišta za sjetvu; razbacivanje gnojiva; zalijevanje i plijevljenje; okopavanje voćaka, povrća i raznih biljaka; hranjenje životinja; čišćenje životinjskih nastambi i poljoprivrednog zemljišta; čišćenje šuma i šipražja; obavljanje jednostavnih poslova vezanih za uzgoj vodenih kultura; obavljanje drugih jednostavnih poslova u lovstvu. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja su ove podvrste u skupinama:

9211. Radnici u poljoprivredi

9212. Radnici u šumarstvu

9213. Radnici u ribarstvu i lovstvu

9211. RADNICI U POLJOPRIVREDI

Radnici na poljoprivrednom gospodarstvu pomažu kod poljoprivrednih radova obavljanjem različitih jednostavnih poljoprivrednih poslova.

Ti poslovi uključuju:

a) kopanje i štihanje ili slične radove;

b) ukrcaj, iskrcaj ljetine i ostalih materijala;

c) grabljanje, prevrtanje, i slaganje sijena;

d) navodnjavanje i plijevljenje;

e) branje voća, povrća i različitog bilja;

f) pomoć u sadnji, žetvi i velikim sezonskim poljoprivrednim radovima;

g) hranjenje, napajanje, čišćenje i čuvanje životinja, staja i drugih poljoprivrednih zgrada;

h) srodne poslove;

i) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

9211.11.1 ratarski radnik

9211.12.1 vrtlarski radnik

9211.13.1 voćarski radnik

9211.14.1 vinogradarski radnik

9211.15.1 berač poljoprivrednih proizvoda

9211.16.1 berač ljekovitog bilja

9211.31.1 stočarski radnik

9211.32.1 pastir

9211.33.1 peradarski radnik

9211.34.1 pčelarski radnik

9211.35.1 radnik uzgajanja različitih životinja

9211.41.1 radnik u ekonomskom dvorištu

9211.42.1 poljoprivredni radnik

DODATAK:

9211.42.1 NADNIČAR

9212. RADNICI U ŠUMARSTVU

Šumski radnici pomažu u radu u šumi pri obavljanju različitih jednostavnih šumarskih poslova.

Ti poslovi uključuju:

a) kopanje rupa za sadnju stabala;

b) slaganje drva u mjere;

c) čišćenje šikara;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

9212.11.1 šumski radnik

9212.12.1 berač šumskih plodova

9212.13.1 sjekač šiba i trske

DODATAK:

9212.12.1 SAKUPLJAČ GLJIVA

9213. RADNICI U RIBARSTVU I LOVSTVU

Radnici u ribarstvu i lovstvu obavljaju različite jednostavne poslove i zadaće, pomažući u uzgoju ribe i morske hrane, ili u lovstvu.

Ti poslovi uključuju:

a) čišćenje uzgojnih kaveza i hranjenje riba i školjki;

b) obavljanje poslova u internom transportu, čišćenje okoliša;

c) kopanje jama i otvora, postavljanje opreme i obavljanje ostalih jednostavnih poslova u lovstvu;

d) srodne poslove;

e) nadgled ostalih radnika.

U toj su skupini zanimanja:

9213.11.1 ribnjačarski radnik

9213.12.1 radnik u lovištu

VRSTA 93.

JEDNOSTAVNA RUDARSKA, GRAĐEVINSKA, PROIZVODNA, TRANSPORTNA I SRODNA ZANIMANJA


Radnici jednostavnih rudarskih, građevinskih, proizvodnih, transportnih i srodnih zanimanja uglavnom obavljaju jednostavne i rutinske poslove vezane za rudarstvo, građevinarstvo, proizvodnju i transport koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i fizički napor.

Poslovi koje obavljaju radnici ove vrste obično uključuju: kopanje, prebacivanje lopatom, dizanje, pokretanje, nošenje, čišćenje, ukrcaj, iskrcaj; čišćenje radilišta koja se više ne koriste u rudnicima i kamenolomima; raznošenje šljunka, nošenje cigli i obavljanje sličnih poslova u građenju cesta, brana i zgrada; rad na čišćenju gradilišta; obavljanje jednostavnih poslova u proizvodnji, uključujući sortiranje proizvoda i jednostavno ručno spajanje sastavnih dijelova; ručno pakiranje; rukovanje teretom. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove vrste razvrstavaju se u slijedeće podvrste:

931. Jednostavna rudarska i građevinska zanimanja

932. Jednostavna zanimanja u proizvodnji i montaži

933. Transportni radnici

PODVRSTA 931.

JEDNOSTAVNA RUDARSKA I GRAĐEVINSKA ZANIMANJA

Radnici jednostavnih rudarskih i građevinskih zanimanja obavljaju jednostavne i rutinske poslove u rudarstvu i građevinarstvu koji zahtijevaju upotrebu jednostavnih ručnih alata i fizički napor.

Ti poslovi uključuju: kopanje, prebacivanje lopatom, dizanje, pokretanje, nošenje, čišćenje, utovarivanje i istovarivanje; raščišćavanje radilišta u rudnicima i kamenolomima; iskopavanje kamena, gline, šljunka i pijeska iz otvorenih jama; rad na rušenju građevina; prijenos materijala i alata, prijevoz ručnim kolicima i obavljanje sličnih poslova u građenju cesta, brana i zgrada. Ti poslovi mogu uključivati i nadgled nad ostalim radnicima.

Zanimanja ove podvrste su u skupinama:

9311. Radnici u rudnicima i kamenolomima

9312. Radnici u niskogradnji

9313. Radnici u visokogradnji

9311. RADNICI U RUDNICIMA I KAMENOLOMIMA

Radnici u rudnicima i radnici srodnih zanimanja obavljaju pod nadzorom jednostavne i rutinske poslove u rudnicima, na površinskim nalazištima i kopovima, pri izradi bušotina te u tehnološkom procesu istraživanja i proizvodnje nafte i prirodnog plina, koji su ručni, upotrebom jednostavnih alata i uređaja.

Ti poslovi uključuju:

a) obavljanje pomoćnih poslova pri otkopu ugljena, ruda i drugih mineralnih sirovina iz podzemnih i površinskih kopova, te vađenja arhitektonskog i tehničkog građevinskog kamena, šljunka pijeska i ciglarske gline na površinskim kopovima, kao i soli iz mora;

b) rasčišćavanje podzemnih i površinskih kopova, rudarskih prostorija i transportnih putova;

c) utovar i odvoženje iskopane mineralne sirovine ručnim alatom i sredstvima;

d) pomoćne bušačke poslove pri izradi bušotina koje nemaju za svrhu dobivanje nafte i plina;

e) obavljanje pomoćnih poslova u pojedinim dijelovima tehnološkog pr