Pravilnik o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima smještaja izvan vlastite obitelji

NN 112/1998 (21.8.1998.), Pravilnik o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima smještaja izvan vlastite obitelji

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 195. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 73/97) ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O SUDJELOVANJU I NAČINU PLAĆANJA KORISNIKA I DRUGIH OBVEZNIKA UZDRŽAVANJA U TROŠKOVIMA SMJEŠTAJA IZVAN VLASTITE OBITELJI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sudjelovanje i način plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima smještaja izvan vlastite obitelji ovisno o njihovom imovnom stanju i drugim okolnostima.

Članak 2.

Ako je prihod odrasle osobe koja je korisnik tjednog smještaja temeljem rješenja centra za socijalnu skrb, veći od cijene smještaja za najmanje 30% pomoći za uzdržavanje utvrđene za samca prema članku 16. stavak 2. i 3. Zakona o socijalnoj skrbi, korisnik plaća punu cijenu smještaja.

Ako je prihod korisnika tjednog smještaja manji od prihoda iz prethodnog stavka, korisnik sudjeluje u plaćanju cijene svim svojim prihodom umanjenim za 30% pomoći za uzdržavanje samca.

Članak 3.

Ako je prihod odrasle osobe koja je korisnik cjelodnevnog boravka temeljem rješenja centra za socijalnu skrb, veći od cijene boravka za najmanje 50% pomoći za uzdržavanje utvrđene za samca prema članku 16. stavku 2. i 3. Zakona o socijalnoj skrbi, korisnik plaća punu cijenu cjelodnevnog boravka.

Ako je prihod korisnika cjelodnevnog boravka manji od prihoda iz prethodnog stavka, korisnik sudjeluje u plaćanju cijene svim svojim prihodima umanjenim za 50% pomoći za uzdržavanje samca.

Članak 4.

Ako je prihod odrasle osobe koja je korisnik poludnevnog boravka temeljem rješenja centra za socijalnu skrb, veći od cijene boravka za najmanje 65% pomoći za uzdržavanje utvrđene za samca prema članku 16. stavku 2. i 3. Zakona o socijalnoj skrbi, korisnik plaća punu cijenu poludnevnog boravka.

Ako je prihod korisnika poludnevnog boravka manji od prihoda iz prethodnog stavka, korisnik sudjeluje u plaćanju cijene svim svojim prihodima umanjenim za 65% pomoći za uzdržavanje samca.

Članak 5.

Malodobna osoba koja je korisnik tjednog smještaja, a ima redovite mjesečne prihode, sudjeluje u plaćanju cijene smještaja do visine od 40% tih prihoda.

Malodobna osoba koja je korisnik cjelodnevnog boravka, a ima redovite mjesečne prihode, sudjeluje u plaćanju cijene boravka do visine od 25% tih prihoda.

Malodobna osoba koja je korisnik poludnevnog boravka, a ime redovite mjesečne prihode, sudjeluje u plaćanju cijene boravka do visine od 10% tih prihoda.

Članak 6.

Kod privremenog smještaja prema članku 67. Zakona o socijalnoj skrbi korisnik ne sudjeluje u plaćanju tog smještaja.

Članak 7.

Pri sklapanju sporazuma iz članka 191. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi centar za socijalnu skrb će voditi računa o prihodima obveznika uzdržavanja, njegovom imovnom stanju, sposobnosti za rad, mogućnosti zaposlenja, zdravstvenom stanju, njegovim potrebama i članovima njegove obitelji te drugim značajnim okolnostima.

Način plaćanja

Članak 8.

Centar za socijalnu skrb rješenjem o pružanju skrbi izvan vlastite obitelji utvrđuje iznos sudjelovanja korisnika u plaćanju cijene skrbi izvan vlastite obitelji.

Rješenjem iz stavka 1. ovog članka centar za socijalnu skrb unosi u izreku iznos sudjelovanja obveznika uzdržavanja u plaćanju cijene skrbi izvan vlastite obitelji utvrđenog temeljem propisa o obiteljskim odnosima ili utvrđenog temeljem sporazuma.

Sporazum iz stavka 2. ovog članka o sudjelovanju obveznika uzdržavanja u plaćanju cijene smještaja korisnika izvan vlastite obitelji, unosi se u zapisnik kod centra za socijalnu skrb i predstavlja ispravu podesnu za ovrhu potraživanja za slučaj da obveznici uzdržavanja ne izvršavaju ili neredovito izvršavaju svoju obvezu.

Članak 9.

Korisnik koji je rješenjem centra za socijalnu skrb smješten u dom socijalne skrbi kojeg je osnivač Republika Hrvatska i njegovi obveznici uzdržavanja izvršavaju svoju obvezu sudjelovanja u plaćanju troškova smještaja na način utvrđen ugovorom o međusobnim pravima i obvezama između korisnika ili njegovog zakonskog zastupnika, obveznika uzdržavanja i ustanove socijalne skrbi.

Dom socijalne skrbi dužan je voditi mjesečnu evidenciju i obračun plaćanja, te naplaćena sredstva od korisnika i njihovih obveznika uzdržavanja uplatiti na račun ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi u roku 7 dana od dana naplate tih sredstava, a višak doznačenih sredstava isplatiti korisniku u roku 3 dana.

Članak 10.

Korisnik smješten rješenjem centra za socijalnu skrb u domu socijalne skrbi kojeg je osnivač Republika Hrvatska i njegovi obveznici uzdržavanja dužni su izvršiti svoju obvezu sudjelovanja u plaćanju cijene smještaja do kraja tekućeg mjeseca.

Ako korisnik ili njegov zakonski obveznik i njegovi obveznici uzdržavanja ne izvrše svoju obvezu iz stavka 1. ovog članka, dom socijalne skrbi dužan ih je pismeno opomenuti.

Ukoliko korisnik ili njegov zakonski zastupnik i njegovi obveznici uzdržavanja ni nakon pismene opomene ne izvrše uplatu domu u roku 15 dana, dom socijalne skrbi dužan je o tome obavijestiti nadležni centar za socijalnu skrb i dostaviti mu potrebnu dokaznu dokumentaciju.

Članak 11.

Centar za socijalnu skrb je dužan u svezi neredovitog izvršavanja ili neizvršavanja obveza u smislu članka 9. ovog Pravilnika pokrenuti postupak kod nadležnog suda radi naplate potraživanja.

Članak 12.

Korisnik smješten rješenjem centra za socijalnu skrb u domu socijalne skrbi kojeg osnivač nije Republika Hrvatska i njegovi obveznici uzdržavanja izvršavaju svoju obvezu sudjelovanja u plaćanju cijene smještaja uplatom centru za socijalnu skrb koji je donio rješenje o smještaju.

Članak 13.

Korisnik smješten u udomiteljskoj obitelji i njegovi obveznici uzdržavanja izvršavaju svoju obvezu sudjelovanja u plaćanju cijene smještaja uplatom centru za socijalnu skrb koji je donio rješenje o smještaju.

Članak 14.

Odredbe članka 10. stavka 1. i 2. i članka 11. ovog Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju prema korisnicima smještenim rješenjem centra za socijalnu skrb u domu socijalne skrbi kojeg osnivač nije Republika Hrvatska ili u udomiteljskoj obitelji, te njihovim obveznicima uzdržavanja.

Centar za socijalnu skrb dužan je voditi mjesečnu evidenciju uplata te naplaćena sredstva od korisnika i obveznika uzdržavanja uplatiti na račun ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi u roku 7 dana od dana naplate tih sredstava.

Članak 15.

Danom početka primjene ovog Pravilnika prestaju važiti članci 58., 59., 60., 61., 62. i 63. Pravilnika o ostvarivanju socijalne zaštite ("Narodne novine", broj 10/91, 38/92, 5/93, 113/93).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 550-01/98-01/111
Urbroj: 524-01-98-3
Zagreb, 20. travnja 1998.

Ministar
Joso Škara, v. r.