Pravilnik o uvjetima pod kojima strane pravne i fizičke osobe smiju obavljati istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i mjerenja mora, morskoga dna i/ili morskoga podzemlja unutrašnjih morskih voda

NN 116/1998 (3.9.1998.), Pravilnik o uvjetima pod kojima strane pravne i fizičke osobe smiju obavljati istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i mjerenja mora, morskoga dna i/ili morskoga podzemlja unutrašnjih morskih voda

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Temeljem članka 1043. točaka 42. u svezi s člankom 13. stavak 2. Pomorskog zakonika ("Narodne novine" br. 17/94, 74/94 i 43/96), ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA POD KOJIMA STRANE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE SMIJU OBAVLJATI ISTRAŽIVANJA, ISPITIVANJA, FOTOGRAFIRANJA I MJERENJA MORA, MORSKOGA DNA I/ILI MORSKOGA PODZEMLJA UNUTRAŠNJIH MORSKIH VODA I TERITORIJALNOGA MORA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti pod kojima strane pravne i fizičke osobe smiju obavljati istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i mjerenja mora, morskoga dna i/ili morskoga podzemlja unutrašnjih morskih voda i teritorijalnoga mora Republike Hrvatske.

Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na istraživanje u posebno zaštićenim dijelovima prirode, te spomenika kulture na morskom dnu ili morskom podzemlju, u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Članak 2.

Pod istraživanjem, ispitivanjem, fotografiranjem i mjerenjem mora, morskoga dna i/ili morskoga podzemlja unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, u smislu ovoga Pravilnika, razumijeva se obavljanje znanstvenoistraživačke djelatnosti koje obavljaju pravne osobe u kojima su zaposlene osobe izabrane u znanstvena i istraživačka zvanja, odnosno osobe koje imaju priznati status znanstvenika po propisima zemlje u kojoj je sjedište znanstvenoistraživačke pravne osobe s kojom je znanstvenik u radnom odnosu.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka dokazuju svoj status ispravom koju izdaje znanstvenoistraživačka pravna osoba kod koje je osoba zaposlena.

Članak 3.

Fotografiranje u smislu ovoga Pravilnika osim fotografiranja iz članka 2. stavak 1., razumijeva i fotografiranje mora i/ili morskoga dna, njegovih živih i neživih dijelova u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, isključivo u gospodarske svrhe.

Mjerenje u smislu ovoga Pravilnika, osim mjerenja u znanstvene svrhe iz članka 2. stavak 1. ovoga Pravilnika, razumijeva proces određivanja vrijednosti neke veličine.

Članak 4.

Strane pravne i fizičke osobe mogu obavljati djelatnosti iz članka 2. i 3. ovoga Pravilnika samo uz odobrenje Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na zahtjev strane pravne ili fizičke osobe uz prethodnu suglasnost tijela ovlaštenog za poslove znanosti.

U zahtjevu se navode podaci o mjestu, vremenu, opsegu, sadržaju i ciljevima znanstvenog istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i mjerenja, odnosno fotografiranja i mjerenja, podaci o osobama koje će sudjelovati u znanstvenom istraživanju, ispitivanju, fotografiranju i mjerenju, odnosno fotografiranju i mjerenju, dokazi o ispunjavanju uvjeta propisanih ovim Pravilnikom te podaci o korištenju stranoga znanstvenoistraživačkoga broda za obavljanje djelatnosti propisanih ovim Pravilnikom.

Zahtjev za izdavanje odobrenja strana pravna ili fizička osoba podnosi diplomatskim putem Ministarstvu vanjskih poslova, najkasnije 30 dana prije početka obavljanja djelatnosti propisanih ovim Pravilnikom.

Članak 5.

Znanstvena istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i mjerenja mora, morskoga dna i/ili morskoga podzemlja unutrašnjih morskih voda i teritorijalnoga mora Republike Hrvatske u znanstvene svrhe smiju obavljati strane pravne i fizičke osobe ako:

- je strana pravna osoba registrirana za obavljanje znanstvenoistraživačke djelatnosti, odnosno ima dozvolu za obavljanje znanstvenoistraživačke djelatnosti u skladu sa zakonodavstvom zemlje u kojoj ima sjedište;

- je strana fizička osoba izabrana u znanstveno ili istraživačko zvanje, odnosno ima priznati status znanstvenika po propisima zemlje u kojoj je sjedište znanstvenoistraživačke pravne osobe s kojom je znanstvenik u radnom odnosu ili s kojom je znanstvenik bio u radnom odnosu;

- imaju osigurana materijalna i tehnička sredstva potrebna za obavljanje znanstvenog istraživanja;

- imaju osigurane uvjete tehničke zaštite, zaštite na radu, te zaštite u slučaju nesreće na radu

Članak 6.

Fotografiranje i mjerenje mora, morskoga dna i/ili morskoga podzemlja unutrašnjih morskih voda i teritorijalnoga mora Republike Hrvatske iz članka 3. ovoga Pravilnika smiju obavljati strane pravne i fizičke osobe ako:

- imaju osigurana materijalna i tehnička sredstva potrebna za obavljanje navedenih djelatnosti;

- ispunjavaju stručne uvjete za obavljanje navedene djelatnosti;

- imaju ronioce koji posjeduju odgovarajuću ronilačku kvalifikaciju koja odgovara dubini ronjenja, odnosno lokaliteta na dnu mora, te koji posjeduju odgovarajuću stručnu kvalifikaciju;

- imaju osiguranu ronilačku opremu i instrumente koji zadovoljavaju propisane standarde i sigurnosne uvjete;

- imaju stručne kadrove za obavljanje navedenih djelatnosti;

- imaju osigurane uvjete tehničke zaštite, zaštite na radu, te zaštite u slučaju nesreće na radu.

Članak 7.

Vrste ronilačke opreme, instrumenti za ronjenje i zaštitu ronilaca, te načini obilježavanja mjesta na kojima se obavlja ronjenje u svrhu znanstvenog istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i mjerenja, odnosno fotografiranja i mjerenja moraju biti u skladu s odredbama Pravilnika o obavljanju podvodnih aktivnosti, te drugih propisa koji uređuju pitanja sigurnosti podvodnih aktivnosti.

Članak 8.

Znanstvena istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i mjerenja, odnosno fotografiranja i mjerenja mora, morskoga dna i/ili morskoga podzemlja u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, mogu se izvoditi pomoću opreme i instrumenata koji su prikladni za realizaciju programa, te kojima se ne mogu mijenjati svojstva lokaliteta na kojima se obavlja znanstveno istraživanje, ispitivanje, fotografiranje i mjerenje u znanstvene svrhe, odnosno fotografiranje i mjerenje.

U zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje znanstvenog istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i mjerenja, odnosno fotografiranja i mjerenja, pobliže se utvrđuju oprema i instrumenti potrebni za realizaciju programa.

Članak 9.

Tehnička zaštita, zaštita na radu, te zaštita u slučaju nesreće na radu, provodi se u skladu s propisima o zaštiti na radu, te uobičajenim standardima kod obavljanja navedenih djelatnosti.

Članak 10.

Znanstvena istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i mjerenja mora, morskoga dna i/ili morskoga podzemlja unutrašnjih morskih voda i teritorijalnoga mora Republike Hrvatske, vodi stručni voditelj.

Ako se znanstvena istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i mjerenja mora, morskoga dna i/ili morskoga podzemlja unutrašnjih morskih voda i teritorijalnoga mora Republike Hrvatske obavljaju u suradnji s Javnim institutom Republike Hrvatske, ravnatelj instituta imenovat će stručnog voditelja.

Ako se znanstvena istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i mjerenja mora, morskoga dna i/ili morskoga podzemlja unutrašnjih morskih voda i teritorijalnoga mora Republike Hrvatske ne obavljaju u suradnji s Javnim institutom Republike Hrvatske, tijelo nadležno za poslove znanosti imenovat će stručnog voditelja.

Tijelo nadležno za poslove znanosti će za stručnog voditelja znanstvenog istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i mjerenja imenovati osobu iz domaće znanstvenoistraživačke ili druge pravne osobe, kojoj je u skladu sa Zakonom o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti priznat znanstvenoistraživački status.

Osoba koja se imenuje za stručnog voditelja mora biti znanstvenik izabran u znanstveno zvanje ili istraživač izabran u istraživačko zvanje.

Tijekom znanstvenog istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i mjerenja mora, morskoga dna i/ili morskoga podzemlja u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalom moru Republike Hrvatske, stručni voditelj dužan je svakodnevno voditi dnevnik radova.

U dnevnik radova unose se svi važni podaci o znanstvenoistraživačkim radovima kao i o dnevnim događanjima koja su značajna za ostvarivanje zadanoga programa.

Stručni voditelj dnevno upisivanje ovjerava svojim potpisom.

Stručni voditelj, koji je prisustvovao znanstvenom istraživanju, ispitivanju, fotografiranju i mjerenju dužan je podnijeti stručno izvješće tijelu nadležnom za poslove znanosti o znanstvenom istraživanju, ispitivanju, fotografiranju i mjerenju te rezultatima tog znanstvenog istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i mjerenja.

O znanstvenom istraživanju, ispitivanju, fotografiranju i mjerenju te o rezultatima tog znanstvenog istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i mjerenja strana pravna i fizička osoba, koja je obavljala znanstveno istraživanje, ispitivanje, fotografiranje i mjerenje dužna je podnijeti izvješće tijelu nadležnom za poslove znanosti.

Članak 11.

Kada se znanstvena istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i mjerenja mora, morskoga dna i/ili morskoga podzemlja unutrašnjih morskih voda i teritorijalnoga mora Republike Hrvatske obavljaju u suradnji s Javnim institutom, Republike Hrvatske, Javni institut će snositi putne troškove i dnevnice za stručnog voditelja.

Kada se znanstvena istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i mjerenja mora, morskoga dna i/ili morskoga podzemlja unutrašnjih morskih voda i teritorijalnoga mora Republike Hrvatske ne obavljaju u suradnji s Javnim institutom Republike Hrvatske tijelo nadležno za poslove znanosti donijet će odluku da je strana pravna i fizička osoba dužna snositi putne troškove stručnoga voditelja do mjesta obavljanja znanstvenog istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i mjerenja kao i trošak dnevnica.

Članak 12.

Za pomorski prekršaj, novčanom kaznom od 5.000 do 15.000 kuna kaznit će se strana pravna osoba ako:

1. obavlja djelatnosti iz članka 2. ovoga Pravilnika, bez odobrenja Ministarstva pomorstva, prometa i veza (članak 4. stavak 1.);

2. nije postupila u skladu s odredbom članka 4. stavka 3.;

3. ne obavlja znanstveno istraživanje, ispitivanje, fotografiranje i mjerenje mora, morskoga dna i/ili morskoga podzemlja unutrašnjih morskih voda i teritorijalnoga mora Republike Hrvatske u skladu s odredbama članka 5.;

4. ne obavlja fotografiranje mora, morskoga dna i/ili morskoga podzemlja unutrašnjih morskih voda i teritorijalnoga mora Republike Hrvatske u skladu s odredbama iz članka 6.;

Za pomorski prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi, novčanom kaznom od 2.000 do 5.000 kuna.

Članak 13.

Za pomorski prekršaj, novčanom kaznom od 2.000 do 5.000 kuna kaznit će se stručni voditelj ako ne vodi dnevnik u skladu s člankom 10. stavak 6.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/97-02/70
Urbroj: 530-01-98-8
Zagreb, 26. kolovoza 1998.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. Željko Lužavec, v. r.