Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1999. godinu Hrvatskih voda

NN 167/1998 (31.12.1998.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1999. godinu Hrvatskih voda

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 17. stavka 4. i 6. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 92/94.), Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 18. prosinca 1998., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ZA 1999. GODINU HRVATSKIH VODA

I.

Daje se suglasnost na Financijski plan za 1999. godinu u Hrvatskim vodama i to na:

- ukupne prihode u iznosu od       1.220.069.000 kuna

- ukupne rashode u iznosu od      1.365.952.000 kuna

- deficit u iznosu od 145.883.000 kuna

II.

Deficit u iznosu od 145.883.000 kuna namirit će se zaduživanjem kod Svjetske banke za obnovu i razvoj, Ino banaka, HBOR-a i domaće poslovne banke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1999. godine.

Klasa: 400-06/98-01/13
Zagreb, 18. prosinca 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Vladimir Šeks, dipl. iur., v. r.

                                                   PLAN PRIHODA I IZDATAKA ZA 1999. GODINU HRVATSKIH VODA
                                                                                                                                                                                          - u kn -

        

                                         1                                                        

                Plan   
           za 1998.         
                  2           
       Plan   
       za 1999.    
            3           
       Indeks       
         3/2
           4  
 
        
PRIHODI
1. Vodoprivredni doprinos                        110 000 000            0,00            
2. Naknada za korištenje voda                      250 000 000   250 000 000   100,00
3. Naknada za zaštitu voda                       235 000 000   230 000 000   97,87
4. Naknada za vađenje pijeska, šljunka i kamena              5 000 000    3 000 000   60,00
5. Slivna vodna naknada                         225 000 000   240 000 000   106,67
6. Prihod iz Državnog proračuna                     307 885 000   447 069 000   145,21
7. Ostali prihodi                            80 000 000   50 000 000   62,50
UKUPNI PRIHODI                            1 212 885 000  1 220 069 000   100,59
IZDACI
1. Financiranje programa radova                     749 285 000   660 952 000   88,21
2. Izdaci za tekuće tehničko i gospodar. održavanje vodotokova i 
vodnih građevina                            405 000 000   475 000 000   117,28
3. Nabava osnovnih sredstava                       40 000 000   45 000 000   112,50
4. Plaće, naknade i mater. troškovi                   120 000 000   150 000 000   125,00
5. Hitne intervencije na vodogospodarskim objektima i uređajima     15 000 000   15 000 000   100,00
6. Ostali izdaci                             50 000 000   20 000 000   40,00
UKUPNI IZDACI                             1 379 285 000  1 365 952 000   99,03
SUFICIT/DEFICIT                            -166 400 000  -145 883 000   87,67
FINANCIRANJE                              166 400 000   145 883 000   87,67
ZADUŽIVANJE                               278 400 000   315 883 000   113,46
1. Svjetska banka za obnovu i razvoj                   49 400 000   95 883 000   194,10
2. Ino banke                               98 000 000   50 000 000   51,02
3. HBOR                                 71 000 000   120 000 000   169,01
4. Domaće poslovne banke                         60 000 000   50 000 000   83,33
OTPLATE                                 112 000 000   170 000 000   151,79
        

       

                                KONSOLIDIRANI PLAN PRIHODA I IZDATAKA DRŽAVNOG PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIH
                                                                                             FONDOVA ZA 1999. GODINU
                                                                                                                                                                                                                                 - u kn -

1                                            

   Plan
   za 1998.    
  2  

   Plan
   za 1999.
     3        

   Indeks
      3/2
        4          

   % od BDP
   (3/BDP '99)
5

                
            
                
I.   UKUPNI PRIHODI I POTPORE        64 422 695 000     72 007 379 000     111,77     36,78
    Državni proračun            44 596 194 000     49 047 850 000     109,98     25,05
    Izvanproračunski fondovi        19 826 501 000     22 959 529 000     115,80     11,73
    1. Zavod za mirovinsko osiguranje    9 884 291 000     12 187 167 000     123,30      6,22
    2. Zavod za zdravstveno osiguranje    7 874 652 000      9 236 023 000     117,29      4,72
    3. Zavod za zapošljavanje         657 558 000       763 339 000     116,09      0,39
    4. Sredstva doplatka za djecu       505 000 000            0      0,00      0,00      
    5. Hrvatske vode              905 000 000       773 000 000      85,41      0,39
II.   UKUPNI IZDACI              65 003 925 000     72 057 379 000     110,85     36,80
    Državni proračun            36 353 295 000     37 876 348 000     104,19     19,34
    Izvanproračunski fondovi        28 650 630 000     34 181 031 000     119,30     17,46
    1. Zavod za mirovinsko osiguranje    15 083 396 000     19 061 389 000     126,37      9,74
    2. Zavod za zdravstveno osiguranje   10 215 712 000     11 535 008 000     112,91      5,89
    3. Zavod za zapošljavanje         861 937 000       972 332 000     112,81      0,50
    4. Sredstva doplatka za djecu      1 122 000 000      1 260 000 000     112,30      0,64
    5. Hrvatske vode             1 367 585 000      1 352 302 000      98,88      0,69
    Ukupni manjak/višak            -581 230 000       -50 000 000      8,60     -0,03
    Postotak od BDP                 - 0,32         - 0,03
    Ukupni manjak/višak           - 581 230 000       -50 000 000      8,60     - 0,03
    Državni proračun            - 8 242 899 000     11 171 502 000     135,53     - 5,71
    Izvanproračunski fondovi        - 8 824 129 000    - 11 221 502 000     127,17     - 5,73
    1. Zavod za mirovinsko osiguranje   - 5 199 105 000     - 6 874 222 000     132,22     - 3,51
    2. Zavod za zdravstveno osiguranje   - 2 341 060 000     - 2 298 985 000      98,20     - 1,17
    3. Zavod za zapošljavanje        - 204 379 000      - 208 993 000     102,26     - 0,11
    4. Sredstva doplatka za djecu      - 617 000 000     - 1 260 000 000     204,21     - 0,64
    5. Hrvatske vode             - 462 585 000      - 579 302 000     125,23     - 0,30
    Postotak od BDP                 - 0,30         - 0,03
    Državni proračun                - 4,21         - 5,71
    Izvanproračunski fondovi            - 4,51         - 5,73
    1. Zavod za mirovinsko osiguranje        - 2,66         - 3,51
    2. Zavod za zdravstveno osiguranje       - 1,20         - 1,17
    3. Zavod za zapošljavanje            - 0,10         - 0,11
    4. Sredstva doplatka za djecu          - 0,32         - 0,64
    5. Hrvatske vode                - 0,24          - 0,30