Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 7/1999 (22.1.1999.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 27. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 i 164/98) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 i 113/97) članak 4. mijenja se i glasi:

"Članak 4.

(1) Poduzetnik koji isporuku obavlja u vlastito ime i za vlastiti račun, obračunava i plaća porez na punu naknadu isto kao komisionar koji nastupa u vlastito ime a za tuđi račun.

(2) Kada komisionar iz stavka 1. ovoga članka isporuči dobro u smislu zakona, nastaju dvije isporuke:

1. isporuka komisionara kupcu i

2. isporuka komitenta komisionaru.

(3) Poduzetnik koji nastupa u tuđe ime i za tuđi račun - posrednik i zastupnik, obračunava i plaća porez na pripadajuću mu proviziju.

(4) Poduzetnik - posrednik i zastupnik kod usluge posredovanja, odnosno zastupanja, mora navesti naziv tvrtke za koju posreduje - zastupa."

Članak 2.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Unos privatne (osobne-nepoduzetničke) imovine u društvo ili poduzeće trgovca pojedinca ne podliježe oporezivanju."

Članak 3.

U članku 17. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"(2) Pri prodaji dobara u postupku prisilne naplate koji provodi Porezna uprava prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, smatra se da je došlo do izravne dužnikove isporuke kupcu."

Članak 4.

U članku 20. u stavku 4. brojka "50.000,00" zamjenjuje se brojkom "85.000,00".

U istom stavku briše se zarez iza brojke 6. i stavlja veznik "i" te se brišu riječi "i 8."

Članak 5.

U članku 22. briše se stavak 2.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 6.

Članak 25. mijenja se i glasi:

"Članak 25.

(1) Vlastita potrošnja poduzetnika - poreznog obveznika utvrđuje se na temelju računa, obračuna, knjigovodstvenih i drugih vjerodostojnih isprava.

(2) Kod poduzetnika - poreznog obveznika manjkovi dobara za koje se ne tereti odgovorna osoba smatraju se vlastitom potrošnjom poduzetnika i podliježu oporezivanju, osim kala, rastepa, kvara i loma, a najviše do visine utvrđene odlukom Gospodarske i Obrtničke komore i manjkova dobara nastalih djelovanjem više sile. Manjkovima uslijed više sile u smislu ovoga Pravilnika, razumijevaju se manjkovi (štete) od elementarnih nepogoda (poplava, požar, potres i dr.), ratnih razaranja i provalnih krađa, do visine utvrđene temeljem očevidnika nadležnog tijela za procjenu šteta.

(3) Tehnološki manjak nastao u procesu proizvodnje smatra se porezno priznatim manjkom do visine utvrđene normativima prema vrsti djelatnosti odnosno do visine utvrđene zakonima o posebnim porezima za proizvode koji podliježu plaćanju posebnih poreza. Normativi mogu biti utvrđeni od strane poduzetnika ili strukovne grupacije, a ako ih nema utvrđuje ih Porezna uprava procjenom na temelju međuovisnosti između prihoda i rashoda (primitaka i izdataka) putem normativa utroška materijala, energije, rada i drugih proizvodnih čimbenika.

(4) Manjak dobara zbog neodgovarajuće kvalitete, proteka roka trajanja, kala, rastepa, loma i kvara iznad visine utvrđene prema stavku 2. ovoga članka, može se priznati, ako je pri utvrđivanju činjeničnog stanja prisutan ovlašteni djelatnik Porezne uprave."

Članak 7.

U članku 26. u stavku 5. u točki 1. brišu se riječi "i osiguranje;" i stavlja se točka.

U točki 1. iza riječi "osiguranje" dodaje se nova rečenica koja glasi:

"Amortizacijom u smislu ove točke razumijeva se amortizacija za osobne automobile i druga prijevozna sredstva za osobni prijevoz poduzetnika nabavljena poslije 1. siječnja 1998. godine."

Članak 8.

U članku 33.b stavak 5. mijenja se i glasi:

"(5) Kod usluga prijevoza, mjestom obavljanja usluge, smatra se čitava dionica puta na kojoj se prijevoz obavlja. Ako se usluga prijevoza ne obavlja samo u tuzemstvu, onda dio puta koji otpada na tuzemstvo podliježe porezu, a dio puta koji se odnosi na inozemstvo ne podliježe porezu prema odredbama Zakona. U tom slučaju uslugu prijevoza treba podijeliti razmjerno broju kilometara na dio koji otpada na tuzemstvo i koji se oporezuje i dio koji otpada na inozemstvo i ne podliježe porezu. Ako se radi o prijevozu dobara koja se izvoze tada su prema odredbi članka 13. stavak 1. točka 1. Zakona, oslobođene od poreza i usluge prijevoza na dionici puta koja otpada na tuzemstvo. Kod prekograničnog pomorskog i zračnog prijevoza putnika i robe ne utvrđuje se dionica puta u tuzemstvu."

Članak 9.

U članku 34. u stavcima 4., 5. i 6. brojka od "50.000" kuna zamjenjuje se brojkom "85.000,00".

Stavak 8. mijenja se i glasi:

"(8) Poduzetnik koji je po sili zakona postao porezni obveznik, o činjenici da je u prethodnoj godini ostvario promet manji od iznosa propisanog u članku 22. stavak 1. Zakona i da ne želi i dalje biti porezni obveznik, podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave pisani zahtjev do 15. siječnja tekuće godine, a iznimno u 1999. godini do 10. veljače 1999. godine. Poduzetnik koji ne podnese zahtjev u propisanom roku, ostaje porezni obveznik na kojeg se primjenjuju odredbe članka 22. stavak 2. Zakona."

Članak 10.

U članku 38. druga rečenica mijenja se i glasi:

"Domaći poduzetnik koji koristi usluge stranog poduzetnika obveznik je poreza na dodanu vrijednost, u slučaju kada je prema odredbi članka 5. Zakona, mjesto oporezivanja usluge u tuzemstvu."

Članak 11.

U članku 39. u stavku 1. riječi "stavak 3." zamjenjuje se riječima "stavak 2.".

Članak 12.

U članku 40. iza stavka 9. dodaju se novi stavci 10. i 11. koji glasi:

"(10) Porezni obveznici koji su upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost temeljem ostvarenog prometa u 1997. godini većeg od 50.000,00 kuna, a u 1998. godini nisu ostvarili oporezivi promet veći od 85.000,00 kuna, nisu od 1. siječnja 1999. godine porezni obveznici, osim ako od Porezne uprave ne zatraže oporezivanje prema članku 22. stavak 2. Zakona.

(11) Porezni obveznici iz stavka 10. ovoga članka koji prestaju biti porezni obveznici, obvezni su pri sastavljanju konačnog obračuna postupiti na način propisan u članku 115. stavak 3. i članku 127. stavak 4. ovoga Pravilnika."

Članak 13.

U članku 41. u stavku 1. druga rečenica mijenja se i glasi:

"Obračunska razdoblja, prema članku 16. stavak 2. Zakona, su razdoblja od 1. do posljednjeg dana u mjesecu, ako Zakonom nije drugačije određeno."

Stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Porezna obveza za sve isporuke koje su obavljene tijekom obračunskog razdoblja nastaje istekom tog razdoblja."

Članak 14.

U članku 42. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Usluge su obavljene u trenutku završetka njihovog korištenja. Ako se neka usluga obavlja stalno (kontinuirano) u dva obračunska razdoblja, porezna obveza nastaje po proteku drugog obračunskog razdoblja. Ako se usluga obnavlja stalno (kontinuirano) kroz više obračunskih razdoblja, porezna obveza nastaje po proteku svakog obračunskog razdoblja, bez obzira je li usluga zaračunana ili nije."

U stavku 3. u drugoj rečenici briše se riječ "polovine".

Članak 15.

U članku 50. u stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

"3. kod čeka, trenutak primitka čeka;"

Članak 16.

U članku 51. u stavku 14. riječi "građevinska vrijednost", zamjenjuju se riječima "naknada za vrijednost isporučenog objekta".

U stavku 15. iza riječi "Kod" dodaje se riječ "klasičnih".

Članak 17.

Iza članka 56. dodaje se novi podnaslov "6. POREZNA OSNOVICA PRI IZVOZU" i novi članak 56a koji glasi:

"Članak 56a

U slučaju kad izvozne isporuke nisu naplaćene u skladu s propisima o deviznom i vanjskotrgovinskom poslovanju (članak 13. stavak 2. Zakona), poreznu osnovicu čini vrijednost izvozne isporuke obračunana po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, važećem za zadnji dan obračunskog razdoblja u kojem je istekao rok za naplatu."

Članak 18.

U članku 59. u stavku 1. riječi "Narodne banka" zamjenjuje se riječima "Hrvatska narodna banka"

Članak 19.

Podnaslov ispred članka 60. te članak 60. mijenjaju se i glase:

"1.3. Usluge i isporuke dobara doktora medicine i stomatologije, medicinskih sestara i fizioterapeutskih tehničara te biokemijskih laboratorija

Članak 60.

(1) Usluge i isporuke dobara doktora medicine i stomatologije, medicinskih sestara i fizioterapeutskih tehničara te biokemijskih laboratorija, oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost, ako ih obavljaju u privatnoj praksi.

(2) Pod uslugama i isporukama dobara iz stavka 1. ovoga članka smatraju se sve one usluge i isporuke dobara koje poduzetnici iz stavka 1. ovoga članka mogu obavljati u okviru privatne prakse prema posebnim propisima."

Članak 20.

Podnaslov ispred članka 61. i članak 61. mijenjaju se i glase:

"1.4. Usluge liječenja u zdravstvenim ustanovama te isporuke dobara koje obave navedene ustanove

Članak 61.

Porez na dodanu vrijednost ne plaća se na usluge liječenja u zdravstvenim ustanovama: domovima zdravlja, hitnoj medicinskoj pomoći, poliklinikama, općim i specijaliziranim bolnicama i klinikama kao i na usluge liječenja koje pruža zdravstvena ustanova za njegu u kući, kao i na isporuke dobara koje obave navedene ustanove."

Članak 21.

U članku 68. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Na promet novca kao zakonskog sredstva plaćanja u obliku kovanica i novčanica u svom nominalnom iznosu, kao i na posredničke usluge u svezi s prometom novca kao zakonskog sredstva plaćanja, ne plaća se porez na dodanu vrijednost."

Članak 22.

U članku 69. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Na isporuke vrijednosnica ne plaća se porez na dodanu vrijednost."

Članak 23.

Članak 70. mijenja se i glasi:

"Članak 70.

(1) Poreza na dodanu vrijednost oslobođen je:

1. privremeni uvoz dobara koji je oslobođen carine i konačni uvoz humanitarne pomoći osim nafte i naftnih derivata, duhana i duhanskih prerađevina, alkohola i alkoholnih pića. Humanitarnom pomoći u smislu ove točke smatra se uvoz dobara za koje primatelj - humanitarna organizacija registrirana u Republici Hrvatskoj po propisima o humanitarnim organizacijama, nema plaćanja u inozemstvo, a uvoz dobara je namijenjen za potrebe humanitarne organizacije (oprema, potrošni materijal) ili za programe pomoći koje provodi.

2. uvoz zlatnih poluga koji obavlja Hrvatska narodna banka, domaćih i stranih zakonskih sredstava plaćanja, vrijednosnica i udjela u poduzećima.

3. uvoz dobara osobne prtljage bez ograničenja vrijednosti, te ostalih dobara za osobnu uporabu do ukupne vrijednosti od 300,00 kuna, što ih uvoze domaći i strani putnici pri dolasku iz inozemstva, ako ta dobra nisu namijenjena preprodaji. Ovo porezno oslobođenje može se koristiti samo neposredno pri dolasku iz inozemstva.

4. uvoz predmeta koje hrvatski i strani državljani prime iz inozemstva u poštanskim i drugim pošiljkama do ukupne vrijednosti od 300,00 kuna. Pošiljke čija vrijednost prelazi iznos od 300,00 kuna nisu obuhvaćene ovim oslobođenjem.

5. uvoz reklamnog materijala i uzoraka koje besplatno iz inozemstva prime državna tijela, trgovačka društva, ustanove te druge pravne i fizičke osobe, čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 60,00 kuna, prema Odluci i vrsti, količini i vrijednosti predmeta koji se uvoze uz primjenu carinskih povlastica ("Narodne novine", broj 91/95 i 142/97).

6. uvoz upotrebljavanih dobara kućanstva i osobnih stvari u količini i vrsti primjerenoj potrebama kućanstva, što ih uvoze, unose ili primaju useljenici i povratnici koji se useljavaju ili vraćaju u Republiku Hrvatsku, a prema Odluci o predmetima koji se uvoze, unose ili primaju u carinsko područje Republike Hrvatske, a ne smatraju se carinskom robom ("Narodne novine", broj 142/97) i Pravilniku o vrsti i količini predmeta kućanstva i osobnih stvari koje se mogu uvoziti temeljem carinskih i poreznih povlastica useljenika i povratnika ("Narodne novine", broj 22/98).

7. usluge u svezi s uvozom dobara, kada je vrijednost tih usluga uključena u poreznu osnovicu u skladu s odredbom članka 9. stavak 1. Zakona. Porezni obveznik je dužan pružiti dokaze o tome da je vrijednost usluge uključena u poreznu osnovicu u skladu s odredbom članka 9. stavak 1. Zakona.

8. usluge prijevoza što ih u tuzemstvu pri uvozu dobara obave Hrvatske željeznice.

9. dobra u provozu kroz carinsko područje Republike Hrvatske uključujući prijevozne i otpremne usluge vezane uz provoz."

Članak 24.

U članku 71. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Izvoznom isporukom smatra se isporuka dobra koju obavi poduzetnik - carinski obveznik, u inozemstvo izvan carinskog područja Republike Hrvatske."

Stavak 8. mijenja se i glasi:

"(8) Da je obavljena izvozna isporuka (izvoz), poduzetnik - carinski obveznik dokazuje izvoznom carinskom deklaracijom koja glasi na njegovo ime s ovjerom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da je dobro napustilo carinsko područje Republike Hrvatske i ispravama o naplati prema propisima o deviznom i vanjskotrgovinskom poslovanju. Kad se radi o doradi i oplemenjivanju uvezenih dobara, poduzetnik - carinski obveznik, mora imati osim izvozne i uvoznu carinsku dokumentaciju."

Iza stavka 8. dodaju se novi stavci 9. i 10. koji glase:

"(9) Iznimno od odredbi stavka 8. ovoga članka da je obavljen izvoz dobara putem poštanskih pošiljki, za koje se ne podnosi izvozna carinska deklaracija, porezni obveznik dokazuje podacima iz nadzorne knjige svakog sklopljenog vanjskotrgovinskog i kreditnog posla s inozemstvom koju vodi prema propisima o vanjskotrgovinskom i deviznom poslovanju."

"(10) Pri komisionim poslovima u izvozu primjenjuju se odredbe članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika."

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 11.

Članak 25.

U članku 72. u stavku 1. riječi "iz ovih objekata" zamjenjuju se riječima "iz ovih prodavaonica i skladišta".

Dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"(2) Porezni obveznik - isporučitelj dobara u slobodnu carinsku prodavaonicu i specijalizirano skladište obvezan je osigurati dokaze (odgovarajuću carinsku dokumentaciju) o isporuci dobara u slobodnu carinsku prodavaonicu i specijalizirano skladište."

Članak 26.

Članak 73. mijenja se i glasi:

"(1) Poreza na dodanu vrijednost oslobođene su isporuke dobara i obavljene usluge diplomatskim i konzularnim pred-
stavništvima i diplomatskom i konzularnom osoblju pod uvjetom uzajamnosti.

(2) Nadležno državno tijelo - Državni protokol utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Porezno oslobođenje iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se izravno kod prodavatelja odnosno izvršitelja usluga.

(4) Porezni obveznik koji je obavio isporuke kao dokaz da je obavio isporuke oslobođene poreza iz stavka 1. ovoga članka, mora imati potvrdu nadležnog tijela na temelju koje kupac ostvaruje pravo na bezporeznu nabavu dobara i usluga.

(5) U skladu s odredbom članka 13. stavak 1. točka 4. Zakona, oslobođene su poreza usluge koje domaći poduzetnici obave u tuzemstvu inozemnim poduzetnicima koji obavljaju:

1. pomorski i riječni prijevoz - lučke pristojbe, usluge tegljenja i vezivanja brodova u hrvatskim morskim i riječnim lukama, usluge iskrcaja, ukrcaja, prekrcaja i skladištenja brodskog tereta u lukama, lučke, skladišne i agencijske usluge za terete brodova, odvoz smeća, pranje rublja i usluge popravka brodova,

2. zračni prijevoz - usluge slijetanja, polijetanja, prihvata i otpreme zrakoplova, prtljage i robe, pristojbe u zračnim lukama, usluge prijevoza pri opskrbi zrakoplova, usluge međunarodnog poslovnog salona, parking zrakoplova, odleđivanje i zaštita zrakoplova od zaleđivanja, izguravanje i privlačenje zrakoplova, hlađenje i grijanje zrakoplova, čišćenje zrakoplova, usluge korištenja opreme i usluge popravka zrakoplova."

Članak 27.

Iza članka 73. dodaje se točka 3.4. i novi članak 73a koji glase:

"3.4. Uvoz dobara i isporuke dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu za međunarodne organizacije koje su s Republikom Hrvatskom sklopile međunarodne ugovore

Članak 73a

(1) Isporuke dobara i obavljene usluge u tuzemstvu kao i uvoz dobara oslobođen je plaćanja poreza na dodanu vrijednost kada je to utvrđeno međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku.

(2) Nadležno državno tijelo koje je nositelj provedbe pojedinog međunarodnog ugovora, izdaje potvrdu na temelju koje će druga ugovorna strana (međunarodna organizacija) moći ostvariti oslobođenje od poreza na dodanu vrijednost.

(3) Potvrda mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

1. naziv ugovora,

2. potvrdu o važenju (ratifikaciji) i potvrdu da je ugovor na snazi,

3. odredbu ugovora o poreznom oslobođenju,

4. specifikaciju dobara koja se uvoze odnosno nabavljaju u tuzemstvu i usluga koje se koriste u tuzemstvu,

5. datum izdavanja potvrde,

6. žig i potpis ovlaštene osobe izdavatelja potvrde.

(4) Nadležna carinarnica pri uvozu odnosno porezni obveznik pri isporuci dobara i obavljanju usluga u tuzemstvu, na temelju priložene potvrde ne obračunava porez međunarodnoj organizaciji.

(5) Nadležna državna tijela iz ovoga članka obvezna su presliku potvrde dostaviti Ministarstvu financija - Poreznoj upravi, Središnji ured, Zagreb."

Članak 28.

U članku 76. u stavku 2. iza riječi "članka 2." dodaju se riječi "i članka 3. stavak 4.".

Članak 29.

U članku 77. točka 4. mijenja se i glasi:

"4. izuzimanja dobara i usluga za vlastitu potrošnju."

Članak 30.

U članku 82. u stavku 2. druga rečenica mijenja se i glasi:

"Obračunska razdoblja su od 1. do posljednjeg dana u mjesecu".

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Za poduzetnike čija je vrijednost isporučenih dobara i usluga uključujući i porez na dodanu vrijednost u prethodnoj kalendarskoj godini bila manja od 300.000,00 kuna, obračunska razdoblja su od 1. do posljednjeg dana u tromjesečju. Poduzetnik koji je poslovao dijelom prethodne kalendarske godine svodi vrijednost isporuka na godišnju razinu".

Stavak 4. se briše.

Članak 31.

U članku 85. dodaju se novi stavci 2., 3., 4. i 5. koji glase:

"(2) Porezni obveznik koji porez na dodanu vrijednost plaća prema primljenim (naplaćenim) naknadama pri prijelazu na oporezivanje prema izdanim računima, mora iskazati poreznu obvezu za sve isporuke dobara i usluga koje nisu naplaćene do dana prijelaza (31. prosinca protekle godine), budući se smatra da je danom prijelaza na oporezivanje prema izdanim računima došlo do isporuke dobara ili usluge, a porezna obveza nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je dan prijelaza (1. siječnja tekuće godine).

(3) Za predujmove koje je porezni obveznik koji porez na dodanu vrijednost plaća prema naplaćenim (primljenim) naknadama, primio prije prijelaza na oporezivanje prema izdanim računima, pri isporuci dobara ili usluga poslije prijelaza na oporezivanje prema izdanim računima, ne nastaje porezna obveza do visine primljenog predujma.

(4) Porezni obveznik koji porez na dodanu vrijednost plaća prema izdanim računima pri prijelazu na oporezivanje prema naplaćenim računima, za isporučena dobra i usluge obavljene prije prijelaza, a naplaćene poslije promjene načina obračunavanja poreza, ne iskazuje poreznu obvezu.

(5) Porezni obveznik koji porez na dodanu vrijednost plaća prema izdanim računima, pri prijelazu na oporezivanje prema naplaćenim računima, za primljene predujmove prije promjene načina obračunavanja poreza, za isporuke obavljene poslije promjene načina oporezivanja, ne iskazuje poreznu obvezu do visine primljenog predujma."

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 6.

Članak 32.

U članku 95. u prvoj rečenici riječi "U obrascu PDV" zamjenjuju se riječima "U obrascu PDV-K".

Članak 33.

U članku 99. stavak 4. mijenja se i glasi:

"(4) Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka radi osiguranja podataka o naplaćenim i plaćenim naknadama, vodi knjige izdanih i primljenih računa (obrasci I-RA i U-RA) po načelu naplaćenih/plaćenih naknada. Porezni obveznik može knjige izdanih i primljenih računa (obrasci I-RA i U-RA) voditi prema izdanim i primljenim računima, a posebno osiguravati podatke o naplaćenim odnosno plaćenim računima."

Članak 34.

U članku 105. točka 1. mijenja se i glasi:

"1. da je porez na dodanu vrijednost plaćen pri uvozu. Uplatu poreza pri uvozu može obaviti sam uvoznik ili za njega netko drugi."

Članak 35.

U članku 107. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Ako po plaćenom predujmu ne dođe do isporuke dobra ili usluge, a plaćeni predujam se vrati uplatitelju predujma, on gubi pravo na odbitak pretporeza. U tom slučaju on mora pisano izvijestiti primatelja predujma da je obavio ispravak pretporeza, a primatelj predujma tada smanjuje svoju poreznu obvezu."

Članak 36.

U članku 114. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Razdoblje za ispravak pretporeza kod nekretnina iznosi deset godina to jest 120 obračunskih razdoblja, a kod ostalih gospodarskih dobara pet godina to jest 60 obračunskih razdoblja od obračunskog razdoblja početka uporabe kada je dobro nabavljeno ili proizvedeno i odbijen pretporez. Ispravak pretporeza provodi se odjednom za razdoblje od promjene uvjeta do kraja razdoblja ispravka."

U istom članku stavak 7. mijenja se i glasi:

"(7) Iznos ispravka pretporeza u slučajevima iz stavaka 1., 2., i 3. ovoga članka utvrđuje se kako slijedi:

vrijeme korištenja gospodarskog dobra

prije promjene uvjeta mjerodavnih

za odbitak pretporeza

---------------------------------

pretporez - (minus)

pretporez ¤ (puta)

razdoblje ispravka pretporeza

Vrijeme korištenja iskazuje se u obračunskim razdobljima. U vrijeme korištenja ubraja se i svako započeto obračunsko razdoblje korištenja. Razdoblje za ispravak pretporeza je 60 odnosno 120 obračunskih razdoblja od obračunskog razdoblja u kojem su dobra nabavljena ili proizvedena i odbijen pretporez."

Članak 37.

U članku 123. u stavku 1. riječi "izdavanja Obrasca PDV-P" zamjenjuje riječima "izdavanja računa"

Članak 38.

U članku 125. riječi "točka I. pod 1.2.3.", zamjenjuju se riječima "točka II. pod 5."

Članak 39.

Iza članka 126. dodaje se novi podnaslov koji glasi: "3. POVRAT POREZA INOZEMNIM PODUZETNICIMA" i novi članci 126a., 126b., 126c., 126d., 126e, 126f, 126g i 126h koji glase:

"Članak 126a.

(1) Inozemni poduzetnici koji izlažu na sajmovima u tuzemstvu, imaju pravo na povrat poreza. Pravo na povrat poreza imaju inozemni poduzetnici koji na području Republike Hrvatske nemaju sjedište niti prebivalište, poslovnu upravu niti poslovnu jedinicu.

(2) Poslovnom jedinicom u smislu ovoga Pravilnika, ne smatra se predstavništvo pravne osobe, registrirano u Republici Hrvatskoj prema propisima koji uređuju to područje.

(3) Pravo na povrat poreza imaju inozemni poduzetnici koji u tuzemstvu nisu obavljali isporuke dobara i usluge.

(4) Poduzetnik iz stavka 1. ovoga članka ima pravo na povrat poreza za usluge koje je koristio u svrhu obavljanja poduzetničke djelatnosti.

(5) Pravo na povrat poreza ne može se ostvariti ako je povrat poreza korišten po drugim temeljima.

(6) Iznimno od odredbe stavka 1. i stavka 3. ovoga članka, inozemni poduzetnici koji na području Republike Hrvatske obavljaju pomorski, riječni i zračni prijevoz dobara i osoba, imaju pravo na povrat poreza samo za 1998. godinu za sljedeće usluge:

1. poduzetnici koji obavljaju pomorski i riječni prijevoz - lučke pristojbe, usluge tegljenja i vezivanja brodova u hrvatskim morskim i riječnim lukama, usluge iskrcaja, ukrcaja, prekrcaja i skladištenja brodskog tereta u lukama, lučke, skladišne i agencijske usluge za terete brodova, odvoz smeća, pranje rublja i usluge popravka brodova,

2. poduzetnici koji obavljaju zračni prijevoz - usluge slijetanja, polijetanja, prihvata i otpreme zrakoplova, prtljage i robe, pristojbe u zračnim lukama, usluge prijevoza pri opskrbi zrakoplova, usluge međunarodnog poslovnog salona, parking zrakoplova, odleđivanje i zaštita zrakoplova od zaleđivanja, izguravanje i privlačenje zrakoplova, hlađenje i grijanje zrakoplova, čišćenje zrakoplova, usluge korištenja opreme i usluge popravka zrakoplova.

Članak 126b.

Poduzetnici iz članka 126a koji izlažu na sajmovima u Republici Hrvatskoj imaju pravo na povrat poreza za usluge i isporuke dobara koje im obave tuzemni poduzetnici: najam izložbenog prostora, opskrba izložbenog prostora električnom energijom, vodom, plinom, grijanjem, hlađenjem, telefonskim i telekomunikacijskim priključcima, uređenje, izrada i popravak izložbenog prostora, materijal potreban za uređenje izložbenog prostora, troškovi parkiranja.

Članak 126c.

(1) Inozemni poduzetnik iz članka 126a. ovoga Pravilnika, koji obavlja zračni, pomorski i riječni promet te poduzetnik koji sudjeluje na sajmovima podnosi zahtjev za povrat poreza Ministarstvu financija - Poreznoj upravi - Područnom uredu Zagreb.

(2) Zahtjev se podnosi najkasnije u roku od šest mjeseci nakon proteka kalendarske godine u kojoj su ostvareni uvjeti za povrat poreza.

Članak 126d.

(1) Zahtjev za povrat poreza može podnijeti inozemni poduzetnik - porezni obveznik što dokazuje potvrdom porezne službe države u kojoj je registriran kao porezni obveznik.

(2) Potvrda mora obuhvaćati razdoblje za koje se traži povrat poreza i ne smije biti starija od šest mjeseci.

(3) Potvrda o poreznom statusu poreznog obveznika mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

1. naziv i adresu poreznog ureda kod kojeg je podnositelj zahtjeva registriran kao obveznik poreza na promet odnosno poreza na dodanu vrijednost,

2. ime i prezime ili naziv tvrtke poreznog obveznika, djelatnost te adresu prebivališta odnosno sjedišta poreznog obveznika,

3. očitovanje da je porezni obveznik upisan u registar poreznih obveznika poreza na promet odnosno poreza na dodanu vrijednost,

4. datum izdavanja potvrde,

5. žig i potpis.

(4) Zahtjev za povrat poreza može u ime poreznog obveznika podnijeti i njegov zastupnik - opunomoćenik.

(5) Ako se zahtjev za povrat poreza podnosi preko zastupnika - opunomoćenika, zahtjevu je obvezno priložiti punomoć poreznog obveznika.

(6) Zastupnik - opunomoćenik poreznog obveznika mora biti tuzemni porezni obveznik.

Članak 126e.

(1) Zahtjev za povrat poreza podnosi se na obrascu ZP-PDV koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Pri podnošenju prvog zahtjeva za povrat, inozemni poduzetnik se o toj činjenici izjašnjava, na mjestu predviđenom u obrascu ZP-PDV.

(3) Pri obradi prvog zahtjeva za povrat, inozemnom poduzetniku se dodjeljuje broj pod kojim će se voditi u Poreznoj upravi - Područnom uredu Zagreb.

(4) Dodijeljeni broj inozemni poduzetnik odnosno njegov zastupnik obvezan je upisati pri podnošenju zahtjeva za povrat u obrazac ZP-PDV na zato predviđeno mjesto.

Članak 126f.

(1) Razdoblje za povrat poreza mora obuhvatiti najmanje tri mjeseca zaredom, a može se odnositi najviše na jednu kalendarsku godinu.

(2) Zahtjev za povrat poreza može se podnijeti samo za iznose poreza preko 1.000,00 kuna.

(3) Razdoblje za povrat poreza može biti i manje od tri mjeseca, ako se odnosi na razdoblje koje obuhvaća kraj kalendarske godine - npr. mjesece studeni i prosinac ili samo mjesec prosinac.

Članak 126g.

(1) Zahtjevu za povrat poreza prilažu se izvornici računa koji moraju sadržavati sve podatke iz članka 15. stavak 3. Zakona.

(2) Nakon odobrenog povrata poreza Porezna uprava poništava izvornike računa žigom s natpisom "iskorišteno pravo na povrat poreza" i vraća ih poduzetniku.

(3) Poduzetnik na poleđini zahtjeva sam specificira račune po kojima traži povrat poreza.

Članak 126h.

(1) Porezna uprava doznačuje traženi iznos poreza poreznom obvezniku na njegov nerezidentni kunski račun otvoren kod banke ovlaštene za poslovanje s inozemstvom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koji u zahtjevu naznači porezni obveznik odnosno njegov opunomoćenik ili na račun opunomoćenika u Republici Hrvatskoj, u roku od 45 dana od dana primitka zahtjeva za povrat poreza.

(2) Ako Porezna uprava ospori zahtjev u cijelosti ili djelomično izdaje rješenje o odbijanju zahtjeva za povrat ili donosi rješenje o novoutvrđenom iznosu poreza za povrat.

(3) Poduzetnik ima pravo žalbe na rješenje o odbijanju zahtjeva ili na rješenje o novoutvrđenom iznosu za povrat.

(4) Žalba se podnosi Ministarstvu financija - Središnjem uredu Porezne uprave u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

(5) Ako je porez vraćen, a ispostavi se da su podaci iz zahtjeva netočni, poduzetnik je obvezan vratiti isplaćeni iznos."

Članak 40.

U članku 127. u stavku 1. brojka "50.000,00" zamjenjuje se brojkom "85.000,00" kuna.

Članak 41.

U članku 130. u stavku 2. u točki 1. iza brojke "13" briše se zarez i stavlja točka te se dodaje nova rečenica koja glasi:

"U ovaj stupac porezni obveznik može na temelju isprava o dnevnom prometu upisati u jednom iznosu gotovinski promet za cijelo obračunsko razdoblje."

Članak 42.

U članku 135. u stavku 5. u drugoj rečenici iza riječi "Ovo se" dodaje se riječ "ne".

Članak 43.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1999. godine.

Klasa: 410-19/99-01/9
Urbroj: 513-07/99-1
Zagreb, 20. siječnja 1999.

Ministar financija
mr. Borislav Škegro, v. r.

                                                                                              Obrazac ZP-PDV
Broj inozemnog poreznog                                                       Datum primitka
obveznika u Područnom uredu
Porezne uprave nadležnom
za povrat poreza
inozemnim poduzetnicima

___________________

Ako je ovo prvi zahtjev

___________________

                               POREZNA UPRAVA - PODRUČNI URED
                                 ZAGREB

                               Odjel za povrat poreza inozemnim
                             poduzetnicima

ZAHTJEV ZA POVRAT POREZA

____________________________________________________________________________
1. IME I PREZIME ILI TVRTKA PODUZETNIKA

____________________________________________________________________________
ULICA I KUĆNI BROJ

____________________________________________________________________________
POŠTANSKI BROJ, GRAD, ZEMLJA

____________________________________________________________________________
2. VRSTA DJELATNOSTI ILI OBRTA

____________________________________________________________________________
3. POREZNA SLUŽBA I BROJ POD KOJIM SE PODNOSITELJ ZAHTJEVA VODI U DRŽAVI
U KOJOJ IMA SJEDIŠTE ILI PREBIVALIŠTE

____________________________________________________________________________

                                                                                                           OD                      DO

4. RAZDOBLJE ZA POVRAT                                                     MJ.       GOD.    MJ.       GOD.

____________________________________________________________________________
                                                                                                                                 KUNE I LIPE

5. UKUPAN IZNOS POVRATA PREMA
SPECIFIKACIJI U PRILOGU

____________________________________________________________________________
6. POVRAT POREZA IZVRŠITI NA
    RAČUN

    Broj računa

____________________________________________________________________________
7. BROJ PRILOGA

____________________________________________________________________________

8. PODUZETNIK IZJAVLJUJE:

a) da su usluge za koje se traži povrat obavljene u poduzetničke svrhe,

b) da poduzetnik u razdoblju za koje podnosi zahtjev za povrat poreza nije na području Republike
    Hrvatske obavio nikakve isporuke dobara i ostale usluge,

- da je obavio samo određene prijevozne usluge u zračnom, riječnom i pomorskom prijevozu

c) pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da su navodi u zahtjevu točni. Poduzetnik je obvezan vratiti svaki nezakonito primljeni iznos.

____________________________________________________________________________

         Mjesto i datum,                                                                         Potpis i žig poduzetnika

______________________                                                          ______________________

  Zastupnik tražitelja povrata
      ime i prezime, tvrtka

______________________

   Adresa, telefonski broj

______________________

Poleđina obrasca - ZP-PDV

________________________________________________________________________________________
                                                              Popis pojedinačnih računa za koje se traži povrat poreza

________________________________________________________________________________________

Red.           Vrsta               Naziv i porezni broj                   Datum i broj                  Porez na dodanu
broj            usluge              isporučitelja usluge                     računa                           vrijednost

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
                                                                              UKUPNO:

________________________________________________________________________________________