Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana

NN 77/1999 (21.7.1999.), Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA HRVATSKIH DRŽAVLJANA

Proglašavam Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 30. lipnja 1999. godine.

Broj: 01-081-99-1349/2
Zagreb, 8. srpnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O PUTNIM ISPRAVAMA HRVATSKIH DRŽAVLJANA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Hrvatski državljanin (u daljnjem tekstu: građanin) pod uvjetima propisanim ovim Zakonom ima pravo na putnu ispravu.

Putna isprava je javna isprava kojom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo.

Članak 2.

Građanin je dužan nositi važeću putnu ispravu kada putuje u inozemstvo, osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije uređeno.

Građanin može imati samo jednu putnu ispravu iste vrste.

Članak 3.

Međunarodnim ugovorom može se odrediti da za putovanje u pojedine države putna isprava nije potrebna.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske odredit će ispravu koja će služiti kao zamjena za putnu ispravu.

II. VRSTE PUTNIH ISPRAVA I VIZE

Članak 4.

Putne isprave su: putovnica, zajednička putovnica, diplomatska putovnica, službena putovnica, putni list, kao i putne isprave koje se izdaju na osnovi međunarodnog ugovora.

Članak 5.

Putovnica se izdaje za neograničen broj putovanja u inozemstvo.

Članak 6.

Građanin mlađi od 14 godina (u daljnjem tekstu: dijete) može putovati u inozemstvo samo u pratnji roditelja ili drugog zakonskog zastupnika ili uz njihovu suglasnost u pratnji druge osobe.

Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka mora biti ovjerena od javnog bilježnika, diplomatske misije ili konzularnog ureda.

Članak 7.

Zajednička putovnica izdaje se grupi od najmanje pet, a najviše 50 građana, za jedno putovanje u određene države.

Građani upisani u zajedničku putovnicu moraju prilikom putovanja imati sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet, a vođa puta putovnicu.

Članak 8.

Putni list izdaje se građaninu koji boravi u inozemstvu bez putne isprave radi povratka u zemlju.

Istim putnim listom mogu se koristiti bračni drug i djeca korisnika putnog lista ako su upisani u putni list u koji su unijete njihove fotografije.

Članak 9.

Diplomatska putovnica i službena putovnica izdaje se radi osiguravanja određene zaštite u obavljanju službenih poslova prilikom putovanja u inozemstvo.

Putovnica iz stavka 1. ovoga članka važi za neograničen broj putovanja.

Diplomatska putovnica i službena putovnica može se izdati i članu uže obitelji građanina koji posjeduje takvu putovnicu, a koji živi s njim u zajedničkom kućanstvu.

Članom uže obitelji u smislu ovoga Zakona smatra se bračni drug i dijete.

Članak 10.

Pomorska knjižica i brodarska knjižica, ako je u nju unijeta viza, služi ukrcanom članu posade kao putna isprava za putovanje u inozemstvo ili za putovanje u inozemstvo radi ukrcaja na brod ili za povratak u Republiku Hrvatsku po iskrcaju iz broda.

Članak 11.

Viza je odobrenje za putovanje u inozemstvo koja se u slučajevima utvrđenim ovim Zakonom unosi u putnu ispravu.

Viza se izdaje za jedno ili više putovanja u države koje su u vizi označene.

Odredbe ovoga Zakona o rokovima važenja putnih isprava, nadležnosti za izdavanje, postupku izdavanja, odbijanja zahtjeva ili oduzimanja putne isprave primjenjuju se na odgovarajući način i na vize, ukoliko ovim zakonom nije drukčije uređeno.

III. ROKOVI VAŽENJA PUTNIH ISPRAVA

Članak 12.

Putovnica se izdaje s rokom važenja od 10 godina, građanima mlađim od 27 godina putovnica se izdaje s rokom važenja od 5 godina, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Članak 13.

Zajednička putovnica izdaje se s rokom važenja koji je potreban za putovanje u inozemstvo, ali najduže do jedne godine.

Članak 14.

Putni list izdaje se s rokom važenja koji je potreban za povratak u Republiku Hrvatsku, ali najduže do 30 dana.

Članak 15.

Diplomatska putovnica i službena putovnica izdaju se s rokom važenja od pet godina.

Prestankom uvjeta iz članka 9. ovoga Zakona prestaje pravo na diplomatsku i službenu putovnicu i prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 16.

Viza na pomorsku knjižicu i brodarsku knjižicu izdaje se s rokom važenja propisanim u članku 12. ovoga Zakona.

Članak 17.

Viza se ne može izdati s dužim rokom važenja od roka važenja putne isprave.

Članak 18.

Putovnica se može izdati i s kraćim rokom važenja od rokova utvrđenih u članku 12. ovoga Zakona u slučajevima:

1. iz članka 41. ovoga Zakona, ako je to u svom odobrenju odredilo nadležno vojno tijelo,

2. iz članka 41. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Zakona, ako nadležni sud to dozvoli, a iz članka 41. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona ako to dozvoli nadležno vojno tijelo,

3. iz članka 41. stavka 2. točke 1. i 2. ovoga Zakona, ako nadležno tijelo, na zahtjev zainteresirane osobe, utvrdi da postoje naročito opravdani razlozi.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka putovnica se može izdati za jedno ili više putovanja u jednu ili više država.

Članak 19.

Putna isprava koja se izdaje prema međunarodnom ugovoru, izdaje se s rokom važenja koji je određen međunarodnim ugovorom. Ako međunarodnim ugovorom nije određen rok važenja putne isprave, izdaje se s rokom važenja od 5 godina.

Ako je međunarodnim ugovorom utvrđena mogućnost produženja roka važenja putne isprave, a nije određen rok za koji se putna isprava može produžiti nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka, putna isprava se može produžiti za još 5 godina, s tim da njezino ukupno važenje ne može biti duže od 10 godina.

IV. NADLEŽNOST ZA IZDAVANJE PUTNIH ISPRAVA

Članak 20.

Putovnicu i zajedničku putovnicu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja Ministarstva unutarnjih poslova, prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo).

U hitnim slučajevima (liječenje, bolest, smrt člana obitelji, neodgodiv službeni put) putovnicu može izdati i policijska uprava, odnosno policijska postaja na čijem području podnositelj zahtjeva nema prebivalište.

Članak 21.

Vizu na pomorsku knjižicu i brodarsku knjižicu i vizu na putnu ispravu službenog osoblja u međunarodnom prometu izdatu na osnovu međunarodnog ugovora izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja na čijem se području nalazi sjedište pravne osobe ili prebivalište podnositelja zahtjeva.

Članak 22.

Diplomatsku putovnicu i službenu putovnicu izdaje Ministarstvo vanjskih poslova.

Članak 23.

Građaninu koji u inozemstvu neprekidno boravi duže od tri mjeseca, putovnicu može izdati i diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu na čijem području građanin boravi.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, građaninu kojem je nestala putovnica, a neophodno je da ostane u inozemstvu duže od 30 dana radi liječenja, službenog posla, školovanja, specijalizacije ili iz drugih opravdanih razloga, putovnicu može izdati diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske na čijem području građanin boravi.

Članak 24.

Putni list izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske na čijem području građanin boravi.

V. POSTUPAK IZDAVANJA PUTNIH ISPRAVA

Članak 25.

Putne isprave izdaju se na propisanim obrascima.

Članak 26.

Obrazac putne isprave sadrži: naziv "Republika Hrvatska", grb Republike Hrvatske, naziv vrste i broj putne isprave te prostor za upis nadležnoga tijela koje je putnu ispravu izdalo, datuma izdavanja i roka važenja putne isprave.

Obrazac putovnice, službene putovnice i diplomatske putovnice sadrži: oznaku vrste putne isprave ("P" za putovnicu, "PS" za službenu putovnicu i "PD" za diplomatsku putovnicu), oznaku države određenu međunarodnim standardima za putne isprave, upute te prostor: za upis podataka za strojno čitanje u koji se mogu upisivati vizualno čitljivi podaci, za upis podataka o spolu, za potpis građanina te za upis JMBG i podatka o hrvatskom državljanstvu.

Obrazac putne isprave, osim zajedničke putovnice, sadrži prostor za upis: prezimena i imena, datuma rođenja, mjesta rođenja (za rođene u inozemstvu i države rođenja), mjesta prebivališta i adrese stanovanja, a za građane s prebivalištem u inozemstvu i države prebivališta.

U obrazac putovnice, službene putovnice i diplomatske putovnice država rođenja i prebivališta upisuje se oznakom države koja je određena međunarodnim standardima za putne isprave. Ako država nema oznaku određenu međunarodnim standardima, upisuje se puni naziv države, a ukoliko to nije moguće, upisuje se skraćenica koja je prihvaćena kao uobičajena za označavanje države.

Obrazac diplomatske putovnice, službene putovnice, zajedničke putovnice i putnog lista ima prostor za pečat i potpis službene osobe.

Obrasci putovnice, diplomatske putovnice i službene putovnice te putnog lista sadrže i prostor za fotografiju ili sliku.

Obrazac diplomatske i službene putovnice obvezno sadrži naputak u svezi s tim dokumentima.

Obrazac zajedničke putovnice sadrži prostor za upis sljedećih podataka: država u koju grupa putuje, ime, prezime i broj putovnice voditelja skupine i ime i prezime, datum rođenja, mjesto rođenja, mjesto prebivališta i adresu članova skupine.

Obrazac putnog lista sadrži prostor za upis podataka o sukorisniku isprave: ime, prezime, datum rođenja, spol i srodstvo.

Članak 27.

Ministar unutarnjih poslova propisuje cijenu putovnice, putnog lista, zajedničke putovnice, vize, putnih isprava prema međunarodnim ugovorima te drugih isprava koje se izdaju uz putne isprave prema međunarodnim ugovorima, a propisane su međunarodnim ugovorima.

U cijenu isprava iz stavka 1. ovoga članka uračunati su i troškovi obrazaca zahtjeva za izdavanje istih, a u cijenu putovnice uračunata je i njena tehnička izrada pri ovlaštenoj pravnoj osobi.

Troškove iz stavka 1. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 28.

Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra unutarnjih poslova i ministra vanjskih poslova, odredit će pravnu osobu u državnom vlasništvu za obavljanje poslova:

1. tehničke izrade putovnica,

2. tehničke izrade diplomatskih i službenih putovnica,

3. tiskanja obrazaca putovnice, putnog lista, zajedničke putovnice, vize, putnih isprava prema međunarodnim ugovorima i drugih isprava koje se izdaju uz putne isprave prema međunarodnim ugovorima, a koje su propisane međunarodnim ugovorima te drugih obrazaca vezanih za tehničku izradu putovnice i izdavanje kao i obrazaca za vođenje evidencije o putnim ispravama iz ove točke,

4. tiskanja obrazaca diplomatske i službene putovnice i viza te drugih obrazaca vezanih za tehničku izradu i izdavanje diplomatske i službene putovnice,

5. vođenja evidencije o izrađenim putovnicama,

6. vođenja evidencije o izrađenim diplomatskim i službenim putovnicama.

Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka (u daljnjem tekstu: ovlaštena pravna osoba) poslove iz stavka 1. točke 1., 2., 5. i 6. ovoga članka obavlja kao javnu ovlast.

Ovlaštena pravna osoba može započeti obavljanje poslova iz stavka 1. točke 1., 3. i 5. ovoga članka na temelju odobrenja Ministarstva unutarnjih poslova, a poslove iz stavka 1. točke 2., 4. i 6. ovoga članka na temelju odobrenja Ministarstva vanjskih poslova.

Članak 29.

Upravni nadzor nad obavljanjem javnih ovlasti povjerenih ovim Zakonom provode:

1. Ministarstvo unutarnjih poslova, nad poslovima iz članka 28. stavak 1. točka 1. i 5. ovoga Zakona,

2. Ministarstvo vanjskih poslova, nad poslovima iz članka 28. stavak 1. točka 2. i 6. ovoga Zakona.

Članak 30.

Inspekcijski nadzor nad radom ovlaštene pravne osobe obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo vanjskih poslova.

Inspekcijski nadzor iz stavka 1. ovoga članka provode ovlaštene osobe Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva vanjskih poslova (u daljnjem tekstu: inspektori) i to:

1. inspektori Ministarstva unutarnjih poslova, nad obavljanjem poslova iz članka 28. stavak 1. točka 3. ovoga Zakona.

2. inspektori Ministarstva vanjskih poslova, nad obavljanjem poslova iz članka 28. stavak 1. točka 4. ovoga Zakona.

U provedbi inspekcijskog nadzora inspektori utvrđuju uvjete i način obavljanja poslova, provjeravaju način primjene propisanih mjera zaštite, pregledavaju upisnike i poslovnu dokumentaciju te poduzimaju druge mjere i radnje kojima se ostvaruje uvid u poslovanje ovlaštene pravne osobe.

U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor može rješenjem privremeno, do pravomoćnosti rješenja o prekršaju, zabraniti ovlaštenoj pravnoj osobi obavljanje javnih ovlasti ako utvrdi da su:

1. u obavljanju poslova učinjene teže povrede Zakona i drugih propisa,

2. prestali postojati propisani tehnički i kadrovski uvjeti za obavljanje povjerenih poslova.

Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Ako je rješenjem iz stavka 4. ovoga članka ovlaštenoj pravnoj osobi zabranjeno obavljanje javnih ovlasti, poslove iz članka 28. stavka 1. točke 1. i 5. ovoga Zakona obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova, a poslove iz članka 28. stavka 1. točke 2. i 6. ovoga Zakona obavlja Ministarstvo vanjskih poslova.

Članak 31.

Ovlaštena pravna osoba obavlja tehničku izradu putovnica, diplomatskih i službenih putovnica na jednom mjestu u Republici Hrvatskoj.

Nadležno tijelo, diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske radi upisa u putovnicu, a Ministarstvo vanjskih poslova radi upisa u diplomatsku ili službenu putovnicu, dostavljaju ovlaštenoj pravnoj osobi sve podatke koji se upisuju u putnu ispravu, fotografiju i potpis građanina.

Ovlaštena pravna osoba podatke, fotografiju i potpis građanina smije rabiti samo u svrhu upisa odnosno prijenosa u putovnicu, diplomatsku ili službenu putovnicu. Obrazac s podacima, fotografijom i potpisom građanina, nakon tehničke izrade putovnice dužna je vratiti nadležnom tijelu, diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu, a nakon tehničke izrade diplomatske ili službene putovnice dužna je vratiti Ministarstvu vanjskih poslova.

Ovlaštena pravna osoba dužna je Ministarstvu unutarnjih poslova dostavljati osobne podatke građana te druge podatke koje je upisala u putovnicu, podatak o broju putovnice te sliku građanina.

Ovlaštena pravna osoba dužna je Ministarstvu vanjskih poslova dostavljati osobne podatke građana te druge podatke koje je upisala u diplomatsku ili službenu putovnicu, podatak o broju diplomatske ili službene putovnice te sliku građanina.

Ovlaštena pravna osoba za tehničku izradu putovnice nakon postupanja propisanog u stavku 3. i 4. ovoga članka te ovlaštena pravna osoba za tehničku izradu diplomatske i službene putovnice nakon postupanja iz stavka 3. i 5. ovoga članka dužna je brisati iz vlastite evidencije podatke koje je upisala u putnu ispravu, sliku i potpis građanina.

Članak 32.

Obrasci putnih isprava tiskaju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a uz to i na engleskom i francuskom jeziku, a popunjavaju samo na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 33.

Zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi se na propisanom obrascu nadležnom tijelu državne uprave za izdavanje putnih isprava.

Putovnica, zajednička putovnica i putni list izdaju se na osobni zahtjev, a diplomatska putovnica i službena putovnica na zahtjev nadležnoga državnog tijela.

Putne isprave koje se izdaju prema međunarodnim ugovorima izdaju se na osobni zahtjev, ukoliko nije drukčije određeno međunarodnim ugovorima.

U zahtjevu za izdavanje putne isprave moraju se dati točni i istiniti podaci.

Članak 34.

Za maloljetne odnosno poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi zakonski zastupnik.

Članak 35.

Zahtjev za izdavanje putne isprave sadrži podatke koji se upisuju u tu putnu ispravu.

Zahtjev za izdavanje putovnice za građane koji privremeno ili stalno borave u inozemstvu sadrži i podatke o mjestu i državi boravišta, odnosno prebivališta u inozemstvu.

Zahtjev za izdavanje zajedničke putovnice sadrži i podatak o predviđenom vremenu boravka u inozemstvu.

Zahtjev za izdavanje vize sadrži uz podatke koje sadrži zahtjev za izdavanje putne isprave i podatak o državi i vremenu za koje se viza traži.

Članak 36.

Uz zahtjev za izdavanje putovnice, zajedničke putovnice i putnog lista stavlja se na uvid osobna iskaznica ili druga isprava iz koje se može utvrditi identitet i državljanstvo podnositelja zahtjeva.

Članak 37.

Uz zahtjev za izdavanje putovnice i putnog lista prilažu se dvije fotografije propisane veličine, koje vjerno prikazuju podnositelja zahtjeva.

Uz zahtjev prilaže se i putovnica čiji je rok važenja istekao ili koja ne može služiti svojoj namjeni.

Putna isprava iz stavka 2. ovoga članka poništit će se.

Pri podnošenju zahtjeva za izdavanje putovnice, podnositelj zahtjeva daje osobne podatke na posebnom obrascu koji će se upisati u putovnicu.

Članak 38.

Vojni obveznik - novak uz zahtjev za izdavanje putne isprave dužan je priložiti i odobrenje za putovanje predviđeno propisima o vojnoj obvezi.

Članak 39.

Građanin se ne smije služiti izdanom putnom ispravom ako:

1. su se promijenili osobni podaci građanina,

2. je putna isprava oštećena ili dotrajala tako da više ne služi svrsi,

3. fotografija ili slika na putnoj ispravi ne odgovara izgledu građanina,

4. putna isprava iz bilo kojeg razloga ne služi svrsi.

Članak 40.

Zahtjev za izdavanje putne isprave nadležno tijelo, diplomatska misija i konzularni ured dužni su riješiti u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka u hitnim slučajevima (liječenje u inozemstvu, smrt ili bolest člana obitelji, neodgodivi službeni put ili iz drugih opravdanih razloga) nadležno tijelo dužno je o zahtjevu za izdavanje putne isprave riješiti odmah, a najkasnije u roku od 48 sati.

Članak 41.

Zahtjev za izdavanje putne isprave i vize odbit će se podnositelju za kojega se opravdano sumnja da će:

1. izbjeći nazočnosti u kaznenom postupku ili izvršenje presude kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca ili mjera sigurnosti obvezatnog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi - na zahtjev nadležnog suda,

2. izbjeći izvršiti dospjelu imovinsko-pravnu obvezu iz bračnog odnosa ili odnosa roditelja i djece, poreznu obvezu ili drugu zakonom utvrđenu imovinsko-pravnu obvezu za koju postoji izvršni naslov - na zahtjev nadležnog suda,

3. izbjeći vojnu obvezu ili ako za to postoje drugi razlozi predviđeni propisima o vojnoj obvezi, odnosno službi u oružanim snagama - na zahtjev nadležnog vojnog tijela.

Zahtjev za izdavanje putne isprave može se odbiti ako:

1. postoji opravdana sumnja da će podnositelj zahtjeva djelovati protivno propisima o zabrani ili ograničavanju uvoza, izvoza, transporta ili raspačavanja opojnih sredstava ili protivno propisima s područja carine odnosno vanjske trgovine,

2. to zahtijevaju razlozi nacionalne sigurnosti ili zaštite javnog poretka.

Zahtjev za izdavanje vize odbit će se u slučaju kada u zemlji za koju se viza traži vlada epidemija zaraznih bolesti.

Izdavanje putnog lista ne može se odbiti.

Članak 42.

Putna isprava će se oduzeti kada nadležno tijelo, diplomatska misija ili konzularni ured utvrdi da postoje razlozi iz članka 41. stavka 1. i 2. ovoga Zakona.

Putna isprava će se oduzeti građaninu kojem je prestalo hrvatsko državljanstvo.

Rješenje o oduzimanju putne isprave iz stavka 1. ovoga članka donosi nadležno tijelo državne uprave za izdavanje putne isprave.

Žalba protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka ne zadržava njegovo izvršenje.

Članak 43.

Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje putne isprave i vize, kao i o oduzimanju putne isprave moraju se obrazložiti.

Članak 44.

O svim činjenicama koje za posljedicu imaju prestanak razloga za odbijanje zahtjeva za izdavanje putne isprave nadležni sud, odnosno nadležno vojno tijelo, dužni su odmah obavijestiti nadležno tijelo.

Smatrat će se da su prestali razlozi za odbijanje zahtjeva za izdavanje, odnosno za oduzimanje putne isprave iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona ako nadležni sud, odnosno nadležno vojno tijelo ne obnovi zahtjev za odbijanje zahtjeva za izdavanje putne isprave poslije isteka jedne godine od dana podnošenja tog zahtjeva.

Nadležno tijelo preispitat će najmanje jednom godišnje postoje li i dalje razlozi za odbijanje zahtjeva za izdavanje putne isprave iz članka 41. stavka 2. ovoga Zakona i o tome će bez odgađanja obavijestiti građanina kojem je zahtjev odbijen, odnosno putna isprava oduzeta.

Članak 45.

O žalbi protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje, odnosno oduzimanje putne isprave koje je donijela diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu ili nadležno tijelo rješava Povjerenstvo Ministarstva unutarnjih poslova osnovano prema posebnom propisu.

VI. NESTANAK PUTNE ISPRAVE

Članak 46.

Građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak putne isprave ili njezino pronalaženje.

Nestanak ili pronalaženje putne isprave prijavljuju se nadležnom tijelu ako je putna isprava nestala ili pronađena u Republici Hrvatskoj, odnosno najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ako je putna isprava nestala ili pronađena u inozemstvu.

Nadležno tijelo, diplomatska misija ili konzularni ured će nestalu putnu ispravu rješenjem proglasiti nevažećom.

Protiv rješenja iz stavka 3. ovog članka žalba nije dopuštena.

Rješenje iz stavka 3. ovoga članka objavit će se u "Narodnim novinama" o trošku stranke.

Građanin ne smije dati svoju putnu ispravu drugom da se njom posluži, niti se poslužiti tuđom putnom ispravom kao svojom.

VII. EVIDENCIJA PUTNIH ISPRAVA I KORIŠTENJE PODATAKA

Članak 47.

Evidenciju putnih isprava vodi nadležno tijelo koje je izdalo putnu ispravu.

Evidencija putnih isprava sadrži:

1. fotografiju ili sliku,

2. prezime,

3. ime,

4. rođeno prezime,

5. spol,

6. mjesto rođenja, a za osobe rođene u inozemstvu i državu rođenja,

7. prebivalište i adresu stanovanja, a za osobe s prebivalištem u inozemstvu i državu prebivališta,

8. JMBG,

9. broj putne isprave,

10. rok važenja,

11. za maloljetne i poslovno nesposobne osobe, ime i prezime zakonskog zastupnika,

12. naziv nadležnog tijela koje je putnu ispravu izdalo,

13. bilješke o zahtjevima nadležnih tijela za zabranu izdavanja putne isprave,

14. podatke o izdanim vizama,

15. podatke o voditelju grupe,

16. podatke o sukorisnicima putne isprave, ukoliko je zakonima određena mogućnost upisa sukorisništva,

17. potpis građanina.

Članak 48.

Nadležno tijelo, diplomatska misija ili konzularni ured smije podatke iz evidencije putnih isprava prikupljati, prosljeđivati, obrađivati i koristiti samo u skladu sa zakonom i propisima donijetim na temelju zakona.

Nadležno tijelo, diplomatska misija ili konzularni ured dat će podatke iz evidencije putnih isprava drugim državnim tijelima pod uvjetom:

1. da je državno tijelo koje traži podatke na temelju zakona ili drugog propisa ovlašteno tražiti i primati takve podatke,

2. da državno tijelo koje traži podatke bez istih ne bi bilo u stanju obavljati svoje zadatke i

3. da te podatke nije moguće pribaviti ili ih je moguće pribaviti samo uz nesrazmjerno visok trošak.

VIII. DONOŠENJE PROPISA ZA PROVOĐENJE ZAKONA

Članak 49.

Ministar unutarnjih poslova propisat će:

1. obrazac putovnice, zajedničke putovnice, putnog lista i vize,

2. obrazac zahtjeva za izdavanje putovnice, zajedničke putovnice i vize,

3. obrazac zahtjeva za izdavanje - produženje roka važenja putnih isprava ili za izdavanje vize, koje se izdaju prema međunarodnim ugovorima,

4. obrazac na kojem se ovlaštenoj pravnoj osobi dostavljaju podaci radi upisa u putovnicu,

5. obrasce registara,

6. način vođenja upisnika o putovnicama, zajedničkim putovnicama, vizama i putnim ispravama prema međunarodnim ugovorima,

7. sadržaj evidencije o izrađenim putovnicama.

Članak 50.

Ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost ministra vanjskih poslova, propisat će način vođenja evidencije o izdatim putnim ispravama u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu.

Članak 51.

Ministar vanjskih poslova, uz suglasnost ministra unutarnjih poslova, propisat će:

1. obrazac diplomatske i službene putovnice i viza koje se izdaju na te putovnice, način izdavanja diplomatskih i službenih putovnica i viza koje se izdaju na te putovnice, nositelje i uvjete za izdavanje diplomatskih i službenih putovnica i viza,

2. obrazac zahtjeva za izdavanje diplomatske, službene putovnice i viza koje se izdaju na te putovnice,

3. obrazac na kojem se ovlaštenoj pravnoj osobi dostavljaju podaci radi upisa u diplomatsku ili službenu putovnicu,

4. obrazac zahtjeva za izdavanje putne isprave i vize u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu,

5. način vođenja upisnika o izdatim diplomatskim putovnicama i službenim putovnicama i o izdatim vizama na te putovnice,

6. sadržaj evidencije o izrađenim diplomatskim i službenim putovnicama.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 52.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se ovlaštena pravna osoba:

1. ako podatke, fotografiju i potpis građanina uporabi u bilo koje druge svrhe osim u svrhu upisa odnosno prijenosa u putovnicu, diplomatsku ili službenu putovnicu (članak 31. stavak 3.),

2. ako obrazac s podacima, fotografijom i potpisom građanina ne vrati nadležnom tijelu, diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu nakon tehničke izrade putovnice, odnosno Ministarstvu vanjskih poslova nakon tehničke izrade diplomatske ili službene putovnice (članak 31. stavak 3.),

3. ako ne dostavi Ministarstvu unutarnjih poslova osobne podatke građana te druge podatke koje je upisala u putovnicu, broj putovnice i sliku osobe za koju je zahtijevana izrada putovnice (članak 31. stavak 4.),

4. ako ne dostavi Ministarstvu vanjskih poslova osobne podatke i druge podatke koje je upisala u diplomatsku ili službenu putovnicu, broj diplomatske ili službene putovnice i sliku osobe za koju je zahtijevana izrada diplomatske ili službene putovnice (članak 31. stavak 5.),

5. ako ne briše osobne podatke građana iz vlastite evidencije (članak 31. stavak 6.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 4.500,00 do 6.500,00 kuna odgovorna osoba u ovlaštenoj pravnoj osobi.

U slučaju da ovlaštena pravna osoba ponovno počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka odobrenje iz članka 28. stavka 3. ovoga Zakona će se oduzeti.

Članak 53.

Novčanom kaznom od 4.000,00 do 6.500,00 kuna ili kaznom zatvora do 30 dana kaznit će se za prekršaj:

1. tko davanjem neistinitih podataka ishoduje putnu ispravu od nadležnoga državnog tijela za izdavanje putne isprave i posluži se takvom putnom ispravom (članak 33. stavak 4.),

2. tko svoju putnu ispravu da drugome da se njome posluži ili se tuđom putnom ispravom posluži kao svojom (članak 46. stavak 6.).

Kaznit će se i pokušaj prekršaja iz stavka 1. ovoga članka.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka može se izreći zabrana izdavanja putne isprave do 3 godine.

Članak 54.

Novčanom kaznom od 3.000,00 do 4.500,00 kuna ili kaznom zatvora do 30 dana kaznit će se za prekršaj:

1. tko se služi putnom ispravom koja iz bilo kojeg razloga ne služi svojoj svrsi (članak 39.),

2. tko bez odgađanja ne prijavi nestanak ili pronalazak putne isprave (članak 46. stavak 1.).

Kaznit će se i pokušaj prekršaja iz stavka 1. ovoga članka.

Za prekršaj iz stavka 1. točke 1. ovoga članka može se izreći zabrana izdavanja putne isprave do 3 godine.

Članak 55.

Novčanom kaznom od 2.500,00 do 4.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 30 dana kaznit će se za prekršaj:

1. tko odvede u inozemstvo dijete bez ovjerene suglasnosti roditelja ili drugoga zakonskog zastupnika (članak 6.),

2. tko prijeđe državnu granicu bez putne isprave kada mu je odbijen zahtjev za izdavanje putne isprave ili mu je putna isprava oduzeta (članak 41. i 42.).

Kaznit će se i pokušaj prekršaja iz stavka 1. ovoga članka.

Za prekršaj iz točke 2. stavka 1. ovoga članka može se izreći zabrana izdavanja putne isprave do 3 godine.

Članak 56.

Novčanom kaznom od 1.500,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. tko putuje u inozemstvo bez putne isprave (članak 2. stavak 1. i članak 3.).

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Propise za provedbu ovoga Zakona ministar unutarnjih poslova i ministar vanjskih poslova donijet će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 58.

Putne isprave izdate prije dana početka primjene ovoga Zakona važe do isteka roka njihova važenja.

Članak 59.

Postupak rješavanja zahtjeva za izdavanje putnih isprava, započet prije dana početka primjene ovoga Zakona, dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 60.

S danom primjene ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana ("Narodne novine", br. 53/91., 64/92., 26/93. i 29/94.).

Članak 61.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a počinje se primjenjivati 1. siječnja 2000.

Klasa: 216-02/99-01/01
Zagreb, 30. lipnja 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.