Pravilnik o cijenama usluga

NN 85/1999 (18.8.1999.), Pravilnik o cijenama usluga

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Na temelju članaka 9. stavak 1. i 22. stavak 1. Zakona o hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu Skupština Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine" br. 47/98) na sjednici održanoj 22. srpnja 1999 godine donijela je:

PRAVILNIK O CIJENAMA USLUGA

GLAVA I

OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se obračun naknade za rad arhitekata i inženjera (izvršitelja) za poslove izrade dokumenata prostornog uređenja, izrade projekata i tehničkog savjetovanja investitora i nadzora nad gradnjom

Poslovi

Članak 2.

(1) Pri izradi dokumenata prostornog uređenja sadržaj i standardi izrade prostornih planova propisani su Zakonom o prostornom uređenju i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova.

Svrha usluge je izrada prostornih planova kojima se određuju svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te mjerila i smjernice za uređenje i zaštitu prostora županija, Grada Zagreba, općina i gradova te izrada stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola.

(2) Pri izradi projekata poslovi obuhvaćeni opisom poslova podijeljeni su na osnovne i dodatne poslove:

- Osnovni poslovi obuhvaćaju poslove nužne za izvršenje ugovora. Sadržajno međuzavisni osnovni poslovi obuhvaćeni su zaokruženim fazama poslova,

- Dodatni poslovi mogu se obaviti uz osnovne poslove ili umjesto njih ako su za izvršenje ugovora postavljeni posebni zahtjevi koji su izvan osnovnih poslova ili ih zamjenjuju. Oni su zasebno prikazani u opisu poslova. Dodatni poslovi jednog opisa poslova mogu biti ugovoreni i u okviru drugih opisa poslova ili drugih faza poslova u kojima nisu navedeni, ako tamo ne predstavljaju osnovne poslove.

Definiranje pojmova

Članak 3.

Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovom Pravilniku imaju značenja:

 1. Unutarnje uređenje je unutarnje oblikovanje ili gradnja unutarnjih prostorija bez znatnih zahvata u konstrukciju ili postojeće stanje.
 2. Vanjsko uređenje jesu projektirane, planski oblikovane slobodne površine i vanjski prostori te odgovarajuće oblikovane vanjske površine u vezi s građevinama.
 3. Naknada je plaćena cijena za obavljenu uslugu.
 4. Usluga je obavljanje poslova koji su predmet ovog Pravilnika, a predstavljaju stručna znanja iz područja prostornih planova, izrade svih vrsta projekata potrebnih za gradnju, projektnog nadzora, tehničkog savjetovanja investitora i usluge nadzora nad izvođenjem radova na gradnji, a koje stručnjak ili skupina stručnjaka pruža naručitelju.
 5. Projektni nadzor je nadzor u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe.
 6. Idejno rješenje jest vrsta stručne usluge kao temelj za izradu idejnog projekta. Idejnim rješenjem se odabiru najpovoljnije varijante od mogućih, koje se tijekom njihove izrade provjeravaju. Idejno rješenje u pravilu predstavlja i najpovoljnije od varijantnih rješenja i sadrži osnovne principe rješenja za pojedine inženjerske discipline.
 7. Tehničko savjetovanje investitora jest vrsta stručne usluge kojom se investitora savjetuje prije i tijekom izvođenja poslova prema ovom Pravilniku ili tijekom izvođenja radova (procesu gradnje) kako bi se osigurala realizacija koncepcije građevine utvrđena građevnom dozvolom te osiguralo izvođenje radova u skladu s važećim propisima. Organizacija tehničkog savjetovanja investitora ovisi o vrsti građevine odnosno radova, njenoj složenosti i veličini.
 8. Nadzor nad izvođenjem radova jest vrsta stručne usluge kojom se nadzire gradnja, a može se sastojati od stručnog nadzora definiranog Zakonom o gradnji, te od kontrole ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza.

NAKNADA

Osnove određivanja i izračun naknade za dokumente prostornog uređenja

Članak 4.

(1) Za procjenu naknade poslova izrade prostornih planova odabiru se kao osnovna obilježja prostora:

 1. površina prostora,
 2. broj stanovnika,
 3. broj i veličina naselja,
 4. stupanj centraliziranosti naselja,
 5. ocjena društvene vrijednosti prostora,
 6. izgrađenost,
 7. specifične varijable utjecaja.

(2) Svakom obilježju pridružuje se tablica, a broj obračunskih jedinica (OJ) očitava se iz tablice ili se linearno interpolira između susjednih vrijednosti.

(3) Naknada se određuje zbrajanjem obračunskih jedinica dobivenih po pojedinim obilježjima te prema tablici cijena usluga za pojedinu vrstu prostorno planskog dokumenta u pisanom ugovoru koji ugovorne stranke sklapaju u okviru najnižih i najviših stopa naknade određenih u tablici.

(4) Dopuštene najniže i najviše iznose naknade za međuvrijednosti obračunskih jedinica (OJ) navedenih u tablicama cijena usluge, treba odrediti prema formuli:

N = m OJn

pri čemu je:

N  ............	 iznos naknade u kunama 

OJ ............	 broj obračunskih jedinica

m  ............	 vrijednost navedena u glavi tablice

n  ...........		 vrijednost navedena u glavi tablice


(5) Svaki ustvrđeni nedostatak stručnih i znanstvenih podataka dodatno proširuje opseg rada planera. Planer na temelju profesionalnog iskustva i analize procesa u prostoru treba i mora zahtijevati od razvojnih subjekata da naruče takva istraživanja. Planer je izvršitelj koji nadopunjuje potrebne podatke i koordinira izradu dopunske dokumentacije više izvršitelja. Ovi poslovi mogu se ugovoriti slobodno ili se mogu obračunati kao vremenska naknada, prema članku 8. ovog Pravilnika.

(6) U okviru naknade utvrđene primjenom kriterija za određivanje cijene usluga izrade prostornih planova sadržano je i sudjelovanje u raspravi tijekom izrade prostornog plana na sjednicma tijela državne uprave, jedinica lokalne samouprave i uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima koje su osigurale podatke i dokumente za potrebe izrade prostornog plana.

(7) Naknada za osnovne poslove čiji je zbroj obračunskih jedinica manji od onih navedenih u pojedinoj tablici, može se prema članku 8. ovog Pravilnika obračunati kao paušalna ili vremenska naknada, no ne u iznosu većem od najviše naknade za najniži iznos zbroja obračunskih jedinica navedenih u pojedinoj tablici.

(8) Ako je zbroj obračunskih jedinica za prostorne planove veći od onih navedenih u pojedinoj tablici naknada se može ugovoriti slobodno.

Osnove određivanja i izračun naknade po formuli za projekte

Članak 5.

(1) Naknada za projekte se određuje obavezno pisanim ugovorom koji ugovorne strane sklapaju u okviru najnižih i najviših postotaka od proračunske vrijednosti gradnje utvrđenih ovim Pravilnikom. Naknada se izračunava prema formuli:

Cp = p I,
pri čemu je:


Cp ............		 cijena usluge u kunama

p ............		 postotak proračunskih troškova gradnje, koji se 

			 očitava iz tablica za pojedinu vrstu usluge ili se 
		
			 proračunava po formuli iz stavka 3. ovog članka

I ............		 proračunski troškovi gradnje izraženi u kunama na dan izrade cijene usluge(2) Ako pri sklapanju ugovora nije bilo ugovoreno drugačije, kao ugovoreni vrijede pojedini najniži postoci.

(3) Dopuštene najniže i najviše postotke za međuvrijednosti reduciranih vrijednosti proračunskih troškova gradnje navedenih u tablicama cijena usluge, treba odrediti prema sljedećoj formuli:

pri čemu je:

p ............		postotak proračunskih troškova gradnje (I) 


m ............		vrijednost navedena u glavi tablice


n ............		vrijednost navedena u glavi tablice


V ............		reducirana vrijednost proračunskih troškova gradnje

Reducirana vrijednost proračunskih troškova gradnje (V) izračunava se po sljedećoj formuli:

pri čemu je:

I ............ proračunski troškovi gradnje izraženi u kunama na dan izrade cijene usluge


X = 370.000 kuna (redukcijska osnova utvrđena na dan 01.11.1998. godine)

(4) Naknada za osnovne poslove čije su reducirane vrijednosti proračunskih troškova gradnje manje od onih navedenih u pojedinoj tablici, može se prema članku 8. ovog Pravilnika obračunati kao paušalna ili vremenska naknada, ali ne u iznosu većem od najviše naknade za najniži iznos reducirane vrijednosti proračunskih troškova gradnje naveden u pojedninoj tablici.

(5) Naknada za osnovne poslove čije su reducirane vrijednosti proračunskih troškova gradnje veće od onih navedenih u pojedinoj tablici mogu se ugovoriti slobodno.

Drugačiji način utvrđivanja naknade

Članak 6.

(1) Ugovorne strane mogu ugovoriti način utvrđivanja naknade drugačiji nego što je propisano ovim Pravilnikom i to tako da se naknada određuje na temelju provjeriva utvrđivanja predvidivih troškova gradnje, prema proračunu troškova ili prema predračunu troškova. Ako naručitelj zahtijeva od izvršitelja povećanje posla, može se za te povećane poslove obračunati dodatna naknada. Ako se vrijeme projektiranja i gradnje bitno produži zbog okolnosti za koje nije odgovoran izvršitelj usluge, može se za tako prouzročene povećane troškove obračunati dodatna naknada.

Obračunavanje naknade u posebnim slučajevima

Članak 7.

(1) Ako se ne ugovaraju sve faze posla odjednom, mogu se obračunati samo djelomične naknade za ugovorene faze.

(2) Ako se ne ugovaraju svi osnovni poslovi jedne faze posla, za ugovorene poslove može se obračunati samo naknada koja odgovara udjelu ugovorenih poslova u cjelokupnoj fazi posla. Isto vrijedi i ako izvršitelj nije ugovorio znatne dijelove osnovnih poslova. Pri tom treba uzeti u obzir dodatne troškove koordinacije.

(3) U slučaju da osnovne poslove u suglasnosti s naručiteljem u cijelosti ili djelomično izvršavaju specijalisti u projektiranju i nadzoru, može se obračunati samo naknada koja odgovara smanjenom obujmu poslova.

(4) Za dodatne poslove koji se javljaju uz osnovne poslove može se obračunati naknada u slučaju da ti poslovi u odnosu na osnovne poslove prouzrokuju znatniji utrošak u radu i vremenu i ako je naknada prethodno dogovorena u pisanom obliku. Naknadu treba obračunati u primjerenu odnosu prema naknadi za osnovne poslove s kojim su dodatni poslovi usporedivi po vrsti i obujmu. U slučaju da dodatne poslove nije moguće usporediti s osnovnim, naknadu treba obračunati kao vremensku naknadu.

(5) Za dodatne poslove koji pri istraživanju mogućnosti tehničko-gospodarskih rješenja vode k stvarnom smanjenju troškova, a bez umanjenja standarda gradnje, može se u pisanom obliku obračunati nagradna naknada, koja može iznositi do 20% od ostvarene uštede.

(6) U slučaju da dodatni poslovi u cijelosti ili djelomično zamijene osnovne poslove, za njih treba obračunati naknadu koja odgovara zamijenjenim osnovnim poslovima.

Vremenska naknada

Članak 8.

(1) Vremenska naknada obračunava se na osnovi cijena sata prema stavku 2. ovog članka i prema prethodnoj procjeni utroška vremena kao fiksni ili najviši iznos. U slučaju da prethodna procjena utroška vremena nije moguća, tada naknadu treba obračunati prema stvarnom utrošku vremena na osnovi cijena sata prema stavku 2 ovog članka.

(2) Ako se posao izvršitelja ili njegovih suradnika obračunava prema utrošku vremena, tada se za svaki sat može obračunati sljedeći iznos :

1.za nositelja ugovora
230,00 do 330,00 kn
2.za suradnika koji izvršava tehničke ili ekonomske zadatke
165,00 do 230,00 kn
3.za tehničkog crtača i ostale suradnike

sa sličnom kvalifikacijom koji izvršava tehničke i ekonomske zadatke

115,00 do 215,00 kn

Ostali troškovi

Članak 9.

(1) Ostali troškovi jesu neophodni popratni i materijalni troškovi nastali pri izvršenju ugovora i obračunavaju se posebno.

(2) Ostalim troškovima smatraju se naročito:

 1. Poštanski troškovi, osim troškova telefonskih razgovora u gradskoj mreži sjedišta izvršitelja.
 2. Troškovi umnožavanja nacrta i pisanog materijala te izrada filmova i fotografija.
 3. Troškovi ureda na gradilištu, uključujući i opremanje, električni priključak i grijanje.
 4. Putni troškovi za putovanja duža od 15 km od sjedišta izvršitelja u paušalnim iznosima u visini dopuštenoj propisima ako stvarni troškovi nisu viši, kao i troškovi smještaja na terenu.
 5. Naknada za odvojeni život i troškovi putovanja k obitelji u paušalnim iznosima u visini dopuštenoj propisima ako stvarni troškovi nisu viši.
 6. Naknada za poslove koji nisu u nadležnosti izvršitelja, a koje je uz suglasnost naručitelja povjerio trećim osobama kao i troškovi pomoćnih radnika.
 7. U slučaju ugovorene vremenske naknade u skladu s člankom 8. ovog Pravilnika, troškovi za mjerna i druga vozila i instrumente za mjerenja i ispitivanja.

(3) Ostali troškovi se mogu obračunati paušalno ili prema stvarnim pojedinačnim troškovima. Oni se moraju obračunati prema stvarnom pojedinačnom trošku ako pri ugovaranju nije u pisanom obliku ugovoreno paušalno obračunavanje.

Plaćanje naknade

Članak 10.

(1) Naknada je naplativa ako je posao izvršen u skladu s ugovorom.

(2) Za obavljene poslove može se tražiti plaćanje u obrocima u primjerenim vremenskim razmacima.

(3) Ostali troškovi plativi su po predočenju dokaza, osim ako nije bilo drugačije ugovoreno.

Porez

Članak 11.

Proračunski troškovi na osnovi kojih se obračunava cijena usluge te cijena usluge iz ovog Pravilnika ne sadrže porez na dodanu vrijednost (PDV).

Više idejnih i glavnih projekata

Članak 12.

Ako se za istu građevinu na zahtjev naručitelja izrađuje više idejnih projekata ili glavnih projekata prema temeljno različitim zahtjevima, u tom slučaju mogu se za najobuhvatniji idejni projekt ili glavni projekt obračunavati potpuni postoci za tu fazu posla, a osim toga za svaku varijantu polovični iznosi tih postotaka.

Idejni projekt

Članak 13.

Idejni projekt obvezatno sadrži izradu idejnog rješenja.

Izvedba u vremenskim razmacima

Članak 14.

Ako se narudžba, koja obuhvaća više građevina, ne izvodi odjednom, već postupno u većim vremenskim razmacima, u tom se slučaju za vezane poslove koji se odnose na cijelu zgradu ili gradnju obračunava naknada koji proizlazi iz cjelokupnih proračunskih troškova. Naknada za ostale poslove obračunava se prema proračunskim troškovima pojedine faze gradnje.

Narudžba za više građevina

Članak 15.

Ako narudžba obuhvaća više građevina, naknade se obračunavaju za svaku građevinu odvojeno u skladu sa sljedećim:

 1. Ako narudžba obuhvaća više jednakih, sasvim jednakih ili uglavnom jednakih zgrada koje će se graditi istovremeno ili na istom mjestu pod jednakim građevinskim uvjetima ili tipski projektirane ili serijske građevine, za svako ponavljanje obračunat će se 40% od ukupne cijene projekta. Jednakim se smatraju građevine koje se izvode prema istom nacrtu. Serijskima se smatraju građevine koje se izvode prema uglavnom istom nacrtu.
 2. Ako više naručitelja jednom projektantu daju narudžbe za građevine koje su jednake, sasvim jednake ili uglavnom jednake i koje će se graditi istovremeno ili na istom mjestu pod jednakim građevinskim uvjetima, primjenjuje se točka 1. ovog stavka s time da izvršitelj umanjenja naknade jednakomjerno raspodjeljuje na sve naručitelje.
 3. Ako narudžba obuhvaća poslove koji su već bili predmetom druge narudžbe ugovornih stranaka za građevine prema jednakom ili sasvim jednakom nacrtu, primjenjuje se na odgovorajući način točka 2. ovog stavka, u slučaju da se poslovi ne obavljaju istovremeno ili na istom mjestu.

Različiti poslovi na jednoj građevini

Članak 16.

(1) Ako se istovremeno obavljaju poslovi ponovne izgradnje, dogradnje, pregradnje ili unutarnjeg uređenja proračunski troškovi utvrđuju se za svaki pojedini posao, a naknada se zatim obračunava odvojeno.

(2) U slučaju da se obujam svakog pojedinog posla zbog istovremenog obavljanja poslova prema stavku 1. ovog članka umanjuje, to pri obračunu naknade treba na odgovarajući način uzeti u obzir.

Poslovi na obiteljskoj kući

Članak 17.

(1) Za obavljanje poslova za obiteljsku kuću razvijene građevinske bruto površine do 150 m2 cijene usluga po ovom Pravilniku umanjuju se za 30%.

(2) U slučaju umanjivanja cijene usluga prema stavku 1. ovog članka ne primjenjuje se popust određen člankom 232.ovoga Pravilnika.

GLAVA II

PROSTORNI PLANOVI

A. OPĆENITO

Svrha usluge

Članak 18.

(1) Svrha usluge je izrada prostornih planova kojima se određuju svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te mjerila i smjernice za uređenje i zaštitu prostora županija, Grada Zagreba, općina i gradova te izrada stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola.

(2) Odredbe ovog dijela odnose se na izradu sljedećih prostornih planova i ostalih stručnih poslova prostornog planiranja:

 1. Prostornog plana županije (PPŽ) i Grada Zagreba,
 2. Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO),
 3. Prostornog plana uređenja općine ili grada (PPUO ili PPUG),
 4. Generalnog urbanističkog plana (GUP),
 5. Urbanističkog plana uređenja (UPU),
 6. Detaljnog plana uređenja (DPU).
 7. Stručne podloge za izdavanje lokacijske dozvole
 8. Ostalih stručnih poslova prostornog planiranja

(3) Sadržaj i standardi izrade prostornih planova propisani su Zakonom o prostornom uređenju i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova.

Prethodni radovi

Članak 19.

Prethodni radovi nisu obuhvaćeni cijenom izrade prostornih planova.

Djelomično planiranje

Članak 20.

(1) U slučaju ugovaranja zasebnim ugovorima dijelova prostorno planske dokumentacije (faze poslova od 1 do 5) naknada tako ugovorene dokumentacije povećava se za 15%.

(2) U slučaju izrade izmjena i dopuna prostornih planova za obračun naknade uzimaju se one stavke koje se odnose na dio plana koji treba izraditi. Umjesto toga može se ugovoriti vremenska naknada.

Opis poslova prostornog planiranja

Članak 21.

(1) Prostornim planovima određuje se svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora, te mjerila i smjernice za uređenje i zaštitu prostora.

(2) Poslovi prostornog planiranja sadrže 5 osnovnih faza izrade. U okviru pojedine faze izrade prostornog plana obavljaju se poslovi, opisani kako slijedi:

Opis faza poslova prostornog planiranja

Osnovni posloviDodatni poslovi
1. Polazišta
 1. Utvrđivanje, analiza i opis stanja sa statističkim i brojčanim podacima u tekstu, grafičkim prikazima i kartogramima: prirodnih i krajobraznih osobitosti područja, načina korištenja prostora/površina, izgrađenih struktura, prometnih i infrastrukturnih sustava, stanja ekosustava i strukture krajobraza, zaštićene prirodne i graditeljske baštine, demografskih i gospodarskih osobitosti, društvenih djelatnosti, vodnogospodarskog sustava, poljoprivredne i šumske strukture
 2. Prikupljanje i utvrđivanje obveza i smjernica iz važećih dokumenata prostornog uređenja
 3. Utvrđivanje problema, mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke, te prostorne pokazatelje
 4. Suradnja s tijelima državne uprave i lokalne samouprave i uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima koji osiguravaju podatke i dokumente iz svog djelokruga za potrebe izrade prostornog plana, te s drugim fizičkim i pravnim osobama za koje to nositelj izrade ocijeni potrebnim

Izrada sektorskih i drugih studija i ekspertiza, pribavljanje statističkih podataka, podataka o posjedovnom stanju i vlasništvu

Priprema podataka o sustavima od utjecaja na prostor

2. Ciljevi prostornog uređenja
 1. Priprema prijedloga i sudjelovanje u utvrđivanju ciljeva prostornog razvoja i uređenja prostora kojima se usmjerava razvoj gradova, naselja i infrastrukturnih sustava i demografski razvoj, vrši odabir prostorne i gospodarske strukture, osigurava očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova krajobraza, zaštita krajobraznih vrijednosti, prirodne i graditeljske baštine i racionalno korištenje i zaštita prostora
 2. Suradnja s tijelima državne uprave i lokalne samouprave i uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima koji osiguravaju podatke i dokumente iz svog djelokruga za potrebe izrade prostornog plana, te s drugim fizičkim i pravnim osobama za koje to nositelj izrade ocijeni potrebnim

Izrada programa posebnih istraživanja, praćenje njihove provedbe i rezultata u slučaju da se nakon analize podataka utvrdi potreba za takvim praćenjem

Priprema, organizacija i provedba te obrada anketa

3. Plan prostornog uređenja
 1. Izrada mogućih rješenja s obrazloženjem, grafičkim prikazima i kartogramima kojima se utvrđuje organizacija, namjena i način korištenja prostora i sustav naselja, te daje iskaz prostornih pokazatelja, program gradnje i uređenja zemljišta, daje prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti, prometnog, energetskog i vodnogospodarskog sustava, utvrđuju uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora, definiraju područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, utvrđuju načini i uvjeti gradnje, mjere za sprečavanje nepovoljnog utjecaja na krajobraz i okoliš, te utvrđuju uvjeti zaštite prirodnih i kulturnopovijesnih cjelina, građevina i ambijentalnih vrijednosti
 2. Suradnja s tijelima državne uprave i lokalne samouprave i uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima koji osiguravaju podatke i dokumente iz svog djelokruga za potrebe izrade prostornog plana, te s drugim fizičkim i pravnim osobama za koje to nositelj izrade ocjeni potrebnim

4. Odredbe za provođenje plana
 1. Izrada Odredaba za provođenje kojima se utvrđuju uvjeti razgraničenja prostora prema obilježju, korištenju i namjeni, uvjeti smještaja u prostoru, namjena, uvjeti gradnje i oblikovanje građevina, uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja, utvrđivanja koridora i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava, mjere zaštite prirodnih i krajobraznih vrijednosti, kulturnopovijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti, mjere za sprečavanje nepovoljnih utjecaja na krajobraz i okoliš i mjere provedbe plana
 2. Suradnja s tijelima državne uprave i lokalne samouprave i uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima koji osiguravaju podatke i dokumente iz svog djelokruga za potrebe izrade prostornog plana, te s drugim fizičkim i pravnim osobama za koje to nositelj izrade ocijeni potrebnim, sudjelovanje u prethodnoj raspravi

Sudjelovanje u izradi izvješća o prethodnoj raspravi, izrada sažetaka i informacija
5. Donošenje plana
 1. Izrada prijedloga prostornog plana, sudjelovanje u javnoj raspravi i očitovanje na primjedbe i prijedloge iz javne rasprave i ponovljenog javnog uvida na dopunjeni prijedlog prostornog plana
 2. Izrada konačnog prijedloga plana na temelju zaključaka naručitelja. Usklađivanje s primjedbama iz obveznih suglasnosti, isporuka ugovorenog broja primjeraka prostornog plana u propisanom obliku
 3. Suradnja s tijelima državne uprave i lokalne samouprave i uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima koji osiguravaju podatke i dokumente iz svog djelokruga za potrebe izrade prostornog plana, te s drugim fizičkim i pravnim osobama za koje to nositelj izrade ocijeni potrebnim

Priprema izvoda, umnožavanje dijelova plana ili plana u cjelini, sudjelovanje u javnom uvidu, izrada izvoda, sažetaka i informacija

B. IZRADA PLANOVA

B.1. IZRADA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE (PPŽ) I GRADA ZAGREBA

Opis poslova izrade Prostornog plana županije i Grada Zagreba

Članak 22.

Poslovi izrade Prostornog plana županije i Grada Zagreba obuhvaćeni su fazama poslova od 1 do 5. U tablici 1. vrednovani su u postocima naknade.

Tablica 1. Vrednovanje osnovnih faza poslova u postocima naknade za izradu Prostornog plana županije (PPŽ) i Grada Zagreba

Faza
Opis posla
%
1.Polazišta,

razvojne i resursne značajke, obveze iz Programa prostornog uređenja Države, ocjena stanja mogućnosti i ograničenja razvoja.

35
2.Ciljevi prostornog uređenja, međunarodnog, državnog, regionalnog i županijskog značaja, ciljevi prostornog uređenja naselja na području županije.
8
3.Plan prostornog uređenja (nacrt)
45
4.Odredbe za provođenje plana
6
5.Donošenje plana (prijedlog prostornog plana)
6


Cijena usluga za poslove izrade Prostornog plana županije i Grada Zagreba

Članak 23.

(1) Najniže i najviše stope naknade za poslove izrade Prostornog plana županije i Grada Zagreba utvrđene su u tablici 2.

Tablica 2. Cijena usluga za poslove izrade Prostornog plana županije(PPŽ) i Grada Zagreba

Obračunska jedinica

(OJ)
Naknada (N) u kunama
od
do
m
51,97
62,50
n
0,9230
0,9228
5.000
134.866
161.916
7.500
196.080
235.389
10.000
255.713
306.959
12.000
302.578
363.202
14.000
348.842
418.723
16.000
394.599
473.633
18.000
439.915
528.014
20.000
484.846
581.930
22.000
529.430
635.430
24.000
573.704
688.555
26.000
617.694
741.340
28.000
661.423
793.812
30.000
704.913
845.994
32.000
748.180
897.909
34.000
791.239
949.574
36.000
834.103
1.001.004
38.000
876.785
1.052.215
40.000
919.293
1.103.217
42.500
972.200
1.166.695
45.000
1.024.868
1.229.885
47.500
1.077.311
1.292.805
50.000
1.129.541
1.355.469
55.000
1.233.410
1.480.085
60.000
1.336.553
1.603.829
70.000
1.540.913
1.848.998
80.000
1.743.030
2.091.469
90.000
1.943.205
2.331.605
100.000
2.141.671
2.569.686

Za N, m i n vidi članak 4.

(2) U slučaju izrade Prostornih planova županije i Grada Zagreba, a u smislu članka 7. Zakona o prostornom uređenju cijena izrade ugovara se slobodno.

Osnovna obilježja prostora za izradu Prostornog plana županije i Grada Zagreba

Čla nak 24.

Za procjenu naknade poslova izrade Prostornog plana županije i Grada Zagreba odabiru se kao osnovna obilježja prostora:

1. Površina obuhvata

Km2
<
250
251-
500
501-
750
751-
1000
1001-
1250
1251-
1500
1501-
1750
1751-
2000
2001-
2250
2251-
2500
2501-
2750
2751-
3000
3001-
3250
3251-
3500
3501-
3750
3751-
4000
>
4000
OJ
8500 100001000011400 12700
13900
15000
16000
16900
17700
18400
19000
19500
19900
20200
20300
20300

2. Broj stanovnika (u tisućama)

Broj stanovnika
<50
51 -100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
>450
OJ
5000
8500
10500
12000
13200
14100
14800
15400
15800
16100

3. Broj naselja

Broj naselja
<10
11-25
26-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
OJ
4500
5300
6100
6800
7500
8100
8600
9000
9300

4. Stupanj centraliteta naselja (obračun po naselju)

VELIKO RAZVOJNO SREDIŠTE
Konurbacijsko područje
> 150.000 st.
VEĆE RAZVOJNO SREDIŠTE
Urbana područja
> 30000 st.
SREDNJE RAZVOJNO SREDIŠTE
15000-30000 st.
MANJE RAZVOJNO SREDIŠTE
7000-15000 st.
PODRUČNO SREDIŠTE
1000- 7000 st.
6000 OJ
4000 OJ
2500 OJ
1000 OJ
500 OJ

5. Specifične varijable utjecaja

OJ
1.
  POTRESNE ZONE - obračunavaju se
 • ako površina VIII potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana
 • ako površina IX potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana

300
500
2.
  IZRAŽEN RELJEF - obračunava se ako površina visinskih razlika > 500 m zauzima više od:

 • 25 - 50% područja obuhvata plana
 • 51 - 75% područja obuhvata plana
 • > 75% područja obuhvata plana
500
1000
2000
3.
  VRIJEDNO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE - obračunava se ako površine visoko i srednje pogodne za poljoprivredu zauzimaju
 • > 25% površine obuhvata plana

1000
4.
  ZAŠTITA (stupanj zaštićenosti) - obračunavaju se ako je površina zaštićenih područja > 25% površine obuhvata prostornog plana
 • nacionalni park, park prirode, strogi i posebni rezervati
 • zaštićen krajolik i park šuma, ostala zaštićena prirodna baština
 • zaštićene urbanističke cjeline i arheološke zone
 • pojedinačni zaštićeni spomenici graditeljske baštine

1000
500
1000
500
5.
  PODRUČJA OČUVANE BIOSFERE I OSOBITIH VRIJEDNOSTI
 • ekološki očuvana brdsko-planinska područja; šumska područja
 • krško područje
 • jadransko područje

500
1000
1500
6.
  PRISUTNOST POSEBNIH TEHNOLOGIJA
 • TE i TO
 • lokacije bazične industrije i industrijske zone površine > 100 ha
 • odlagališta radioaktivnog i opasnog otpada

500
1000
1000
7.
  PRISUTNOST POSEBNIH KORISNIKA
 • vojni kompleksi > 100 ha
 • turističkih mjesta C i D razreda
 • > 5 turističkih mjesta C i D razreda
 • jedno ili više turističkih mjesta A i B razreda

500
500
1000
2000
8.
  PROMETNA, TEHNIČKA INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA
 • autocesta
 • magistralna željeznička pruga
 • međunarodni plovni put IV - VI klase
 • međunarodni naftovodi i magistralni plinovodi
 • međunarodna pomorska i primarna zračna luka
 • dalekovodi 400 kV i 220 kV
 • HE,TE

500
500
500
500
500
500
500

Napomena : osnove za utvrđivanje kriterija su Strategija i Program prostornog uređenja Republike Hrvatske.

6. Dokumentacijska osnova i istraživanje

1.NEDOSTATAK PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE
planova višeg reda 3500 OJ
planova nižeg reda 1000 OJ
2.ZNANSTVENA DOKUMENTACIJA (studije, istraživanja, itd.)
posebno se ugovora
3.STRUČNE PODLOGE (sektorski planovi, sektorske studije)
posebno se ugovora
4.POTREBA VALORIZACIJE PROSTORNE DOKUMENTACIJE
posebno se ugovora
5.NUŽNOST KOMPLEKSNIH ISTRAŽIVANJA
posebno se ugovora

B.2. IZRADA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA (PPPO)

Opis poslova za izradu Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO)

Članak 25.

Poslovi izrade prostornog plana područja posebnih obilježja obuhvaćeni su fazama poslova od 1 do 5. U tablici 3. vrednovani su u postocima naknade.

Tablica 3. Vrednovanja opisa poslova u postocima naknade za izradu Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO)

Faza
Opis posla
%
1.Polazišta,

razvojne i resursne značajke, obveze iz Programa prostornog uređenja Države, ocjena stanja mogućnosti i ograničenja razvoja.

35
2.Ciljevi prostornog uređenja, međunarodnog, državnog, regionalnog i županijskog značaja
10
3.Plan prostornog uređenja
45
4.Odredbe za provođenje plana
5
5.Donošenje plana (prijedlog prostornog plana)
5

Cijena usluge za poslove izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO)

Članak 26.

(1) Najniže i najviše stope naknade za poslove izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO) utvrđene su u tablici 4.

Tablica 4. Cijena usluge za poslove izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO)

Obračunska jedinica

(OJ)
Naknada (N) u kunama
od
do
m
60,90
73,30
n
0,9486
0,9483
5.000
196.544
235.959
7.500
288.736
346.597
10.000
379.330
455.307
12.000
450.950
541.242
14.000
521.957
626.437
16.000
592.442
711.002
18.000
662.474
795.022
20.000
732.107
878.559
22.000
801.382
961.664
24.000
870.333
1.044.379
26.000
938.990
1.126.739
28.000
1.007.376
1.208.771
30.000
1.075.510
1.290.500
32.000
1.143.412
1.371.948
34.000
1.211.095
1.453.133
36.000
1.278.574
1.534.072
38.000
1.345.860
1.614.778
40.000
1.412.965
1.695.264
42.500
1.496.604
1.795.582
45.000
1.579.991
1.895.594
47.500
1.663.140
1.995.320
50.000
1.746.064
2.094.774
55.000
1.911.285
2.292.925
60.000
2.075.733
2.490.146
70.000
2.402.577
2.882.109
80.000
2.727.021
3.271.178
90.000
3.049.381
3.657.734
100.000
3.369.902
4.042.071

Za N, m i n vidi članak 4.

(2) U slučaju izrade Prostornih planova nacionalnih parkova i parkova prirode, a u smislu članka 6. Zakona o prostornom uređenju cijena izrade ugovara se slobodno.

Osnovna obilježja prostora za izradu Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO)

Članak 27.

Za procjenu naknade poslova izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO) odabiru se sljedeća osnovna obilježja prostora:

1. Površina obuhvata

Km 2
15
25
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
OJ
4000
6000
8500
9400
10300
11000
11700
12300
12800
13100
13500
13900
14300
14500

2. Broj stanovnika (u tisućama)

Broj stanovnika
5
10
20
30
40
50
OJ
1100
2700
3800
4500
4800
5000

3. Broj naselja

Broj naselja
5
10
20
30
40
50
60
70
80
OJ
1200
2500
3600
4500
5400
6200
6900
7500
8000

4. Stupanj centraliteta naselja (obračun po naselju)

VELIKO RAZVOJNO SREDIŠTE
Konurbacijsko područje
> 150.000 st.
VEĆE RAZVOJNO SREDIŠTE
Urbana područja
> 30.000 st.
SREDNJE RAZVOJNO SREDIŠTE
15.000-30.000 st.
MANJE RAZVOJNO SREDIŠTE
7.000-15.000 st.
PODRUČNO SREDIŠTE
1.000- 7.000 st.
6000 OJ
2000 OJ
2500 OJ
1000 OJ
500 OJ

5. Specifične varijable utjecaja

OJ
1
  POTRESNE ZONE - obračunavaju se ako
 • površina VIII potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana
 • površina IX potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana


500
1000
2.
  IZRAŽEN RELJEF - obračunava se ako površina visinskih razlika > 500 m zauzima više od:
 • 50% područja obuhvata plana,
 • 75% područja obuhvata plana,
 • > 75% područja obuhvata plana.


500
1000
2000
3.
  ZAŠTITA (stupanj zaštićenosti) - obračunavaju se ako je površina zaštićenih područja > 25% površine obuhvata prostornog plana:
 • nacionalni park, park prirode, strogi i posebni rezervati
 • zaštićen krajolik i park šuma
 • ostala zaštićena prirodna baština
 • zaštićene urbanističke cjeline i arheološke zona
 • pojedinačni zaštićeni spomenici graditeljske baštine


1000
500
500
1000
500
4.
  PRISUTNOST POSEBNIH KORISNIKA
 • posebni korisnici
 • turističkih mjesta C i D razreda
 • > 5 turističkih mjesta C i D razreda
 • jedno ili više turističkih mjesta A i B razreda

500
500
1000
2000
5.
  PROMETNA, TEHNIČKA INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA
 • autocesta
 • magistralna željeznička pruga
 • međunarodni plovni put IV - VI klase
 • međunarodni naftovodi i magistralni plinovodi
 • dalekovodi 400 kV i 220 kV

500
500
500
500
500

Napomena : osnove za utvrđivanje kriterija su prostorni planovi županija

6. Dokumentacijska osnova i istraživanje

1.NEDOSTATAK PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE
planova višeg reda 3500 OJ
planova nižeg reda 1000 OJ
2.ZNANSTVENA DOKUMENTACIJA (studije,istraživanja)
posebno se ugovora
3.STRUČNE PODLOGE (sektorski planovi, sektorske studije)
posebno se ugovora
4.VALORIZACIJE PROSTORNE DOKUMENTACIJE
posebno se ugovora

B.3. IZRADA PROSTORNOG PLANA UREÐENJA OPĆINE ILI GRADA (PPUO/PPUG)

Opis poslova izrade Prostornog plana uređenja općine ili grada (PPUO/PPUG)

Članak 28.

Poslovi izrade Prostornog plana uređenja općine ili grada obuhvaćeni su fazama poslova od 1 do 5. U tablici 5. vrednovani su u postocima naknade

Tablica 5. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu Prostornog plana uređenja općine ili grada (PPUO/PPUG)

Faza
Opis posla
%
1.Polazišta,

razvojne i resursne značajke, obveze iz Programa prostornog uređenja Države, ocjena stanja mogućnosti i ograničenja razvoja.

35
2.Ciljevi prostornog uređenja, županijskog značaja, ciljevi prostornog uređenja gradskog ili općinskog značaja i ciljevi prostornog uređenja naselja na području grada/općine.
8
3.Plan prostornog uređenja
45
4.Odredbe za provođenje plana
6
5.Donošenje plana (prijedlog prostornog plana)
6

Cijena usluge za poslove izrade Prostornog plana uređenja općine ili grada (PPUO/PPUG)

Članak 29.

Najniže i najviše stope naknade za poslove izrade Prostornog plana uređenja općine ili grada utvrđene su u tablici 6.

Tablica 6. Cijena usluga za izradu Prostornog plana uređenja općine ili grada (PPUO/PPUG)

Obračunska jedinica

(OJ)
Naknada (N) u kunama
od
do
m
51,97
62,50
n
0,9230
0,9228
7.500
196.080
235.389
10.000
255.713
306.959
12.000
302.578
363.202
14.000
348.842
418.723
16.000
394.599
473.633
18.000
439.915
528.014
20.000
484.846
581.930
22.000
529.430
635.430
24.000
573.704
688.555
26.000
617.694
741.340
28.000
661.423
793.812
30.000
704.913
845.994
32.000
748.180
897.909
34.000
791.239
949.574
36.000
834.103
1.001.004
38.000
876.785
1.052.215
40.000
919.293
1.103.217
42.500
972.200
1.166.695
45.000
1.024.868
1.229.885
47.500
1.077.311
1.292.805
50.000
1.129.541
1.355.469
55.000
1.233.410
1.480.085
60.000
1.336.553
1.603.829
70.000
1.540.913
1.848.998
80.000
1.743.030
2.091.469
90.000
1.943.205
2.331.605
100.000
2.141.671
2.569.686

Za N, m i n vidi članak 4.

Osnovna obilježja prostora za izradu Prostornog plana uređenja općine ili grada (PPUO/PPUG)

Članak 30.

Za procjenu naknade poslova izrade Prostornog plana uređenja općine ili grada (PPUO/PPUG) odabiru se sljedeća osnovna obilježja prostora :

1. Površina obuhvata

Km 2
<15
16- 25
26- 50
51- 75
76- 100
101- 150
151- 200
201- 250
251- 300
301- 350
351- 400
401- 450
OJ
3500
5000
6000
7000
8000
9000
9900
10700
11400
12000
12400
12600

2. Broj stanovnika (u tisućama)

Broj stanovnika
<10
10,01 - 20
20,01 - 30
30,01 -40
40,01 - 50
50,01
- 60
60,01 - 70
70,01 - 80
80,01 - 90
90,01- 100
100,01 - 125
125,01- 150
>150
OJ
5000
7000
8900
10200
11400
12100
12700
13200
13600
13900
14100
14200
14400

3. Broj naselja

Broj naselja
<5
6-10
11-25
26-50
51-75
76-100
101-125
126-150
151-175
176-200
OJ
3800
4500
5300
6100
6800
7500
8100
8600
9100
9500

4. Stupanj centraliteta naselja (obračun po naselju)

VELIKO RAZVOJNO SREDIŠTE
Konurbacijsko područje >150.000
VEĆE RAZVOJNO SREDIŠTE
Urbana područja >30.000st
SREDNJE RAZVOJNO SREDIŠTE
15.000 - 30.000 st
MANJE RAZVOJNO SREDIŠTE
7.000 -15.000 st
PODRUČNO SREDIŠTE
1.000 - 7.000 st.
OPĆINSKA I OSTALA LOKALNA SREDIŠTA
6000 OJ
4000 OJ
2500 OJ
1500 OJ
1000 OJ
500 OJ

5. Specifične varijable utjecaja

OJ
1.
  POTRESNE ZONE - obračunavaju se ako
 • površina VIII potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana
 • površina IX potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana


300
500
2.
  IZRAŽEN RELJEF - obračunava se ako površina visinskih razlika
 • > 500 m zauzima više od:
  50% područja obuhvata plana,
 • 75% područja obuhvata plana,
 • > od 75% područja obuhvata plana.

500
1000
2000
3.
  VRIJEDNO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE - obračunava se ako površine visoko i srednje pogodne za poljoprivredu zauzimaju
 • > 25% površine obuhvata plana

1000
4.
  ZAŠTITA (stupanj zaštićenosti) - obračunavaju se ako je površina zaštićenih područja > 25% površine obuhvata prostornog plana
 • nacionalni park, park prirode, strogi i posebni rezervati
 • zaštićen krajolik i park šuma, ostala zaštićena prirodna baština
 • zaštićene urbanističke cjeline i arheološke zona
 • pojedinačni zaštićeni spomenici graditeljske baštine

1000
500
1000
500
5.
  PODRUČJA OČUVANE BIOSFERE I OSOBITIH VRIJEDNOSTI
 • ekološki očuvana brdsko-planinska područja; šumska područja
 • kraško područje
 • jadransko područje

500
1000
2000
6.
  PRISUTNOST POSEBNIH TEHNOLOGIJA
 • TE i TO
 • lokacije bazične industrije i industrijske zone površine > 100 ha
 • odlagališta radioaktivnog i opasnog otpada

500
1000
1000
7.
  PRISUTNOST POSEBNIH KORISNIKA
 • vojni kompleksi > 100 ha
 • turističkih mjesta C i D razreda
 • > 5 turističkih mjesta C i D razreda
 • jedno ili više turističkih mjesta A i B razreda


500
500
1000
2000
8.
  PROMETNA, TEHNIČKA INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA
 • autocesta
 • magistralna željeznička pruga
 • međunarodni plovni put IV - VI klase
 • međunarodni naftovodi i magistralni plinovodi
 • međunarodna pomorska i primarna zračna luka
 • dalekovodi 400 kV i 220 kV
 • HE, TE

500
500
500
500
500
500
500

6. Dokumentacijska osnova i istraživanje

1.NEDOSTATAK PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE
planova višeg reda 3500 OJ
planova nižeg reda 1000 OJ
2.ZNANSTVENA DOKUMENTACIJA (studije, istraživanja, itd.)
posebno se ugovora
3.STRUČNE PODLOGE (sektorski planovi, sektorske studije)
posebno se ugovora
4.POTREBA VALORIZACIJE PROSTORNE DOKUMENTACIJE
posebno se ugovora
5.NUŽNOST KOMPLEKSNIH ISTRAŽIVANJA
posebno se ugovora

B.4. IZRADA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA (GUP)

Opis poslova izrade Generalnog urbanističkog plana (GUP)

Članak 31.

Poslovi izrade Generalnog urbanističkog plana obuhvaćeni su fazama poslova od 1 do 5. U tablici 7. vrednovani su u postocima naknade.

Tablica 7. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu Generalnog urbanističkog plana (GUP)

Faza
Opis posla
%
1.Polazišta,

razvojne i resursne značajke, obveze iz prostornog plana županije, ocjena stanja mogućnosti i ograničenja razvoja.

30
2.Ciljevi prostornog uređenja, naselja ili grada i općinskog/gradskog značaja
10
3.Plan prostornog uređenja
45
4.Odredbe za provođenje plana
10
5.Donošenje plana (prijedlog prostornog plana)
5


Cijena usluge za poslove izrade Generalnog urbanističkog plana (GUP)

Članak 32.

Najniže i najviše stope naknade za poslove izrade Generalnog urbanističkog plana (GUP) utvrđene su u tablici 8.

Tablica 8. Cijene usluge za poslove izrade Generalnog urbanističkog plana (GUP)

Obračunska jedinica

(OJ)
Naknada (N) u kunama
od
do
m
60,90
73,30
n
0,9486
0,9483
5.000
196.544
235.959
7.500
288.736
346.597
10.000
379.330
455.307
12.000
450.950
541.242
14.000
521.957
626.437
16.000
592.442
711.002
18.000
662.474
795.022
20.000
732.107
878.559
22.000
801.382
961.664
24.000
870.333
1.044.379
26.000
938.990
1.126.739
28.000
1.007.376
1.208.771
30.000
1.075.510
1.290.500
32.000
1.143.412
1.371.948
34.000
1.211.095
1.453.133
36.000
1.278.574
1.534.072
38.000
1.345.860
1.614.778
40.000
1.412.965
1.695.264
42.500
1.496.604
1.795.582
45.000
1.579.991
1.895.594
47.500
1.663.140
1.995.320
50.000
1.746.064
2.094.774
55.000
1.911.285
2.292.925
60.000
2.075.733
2.490.146
70.000
2.402.577
2.882.109
80.000
2.727.021
3.271.178
90.000
3.049.381
3.657.734
100.000
3.369.902
4.042.071

Za N, m i n vidi članak 4.

Osnovna obilježja prostoraza izradu Generalnog urbanističkog plana (GUP)

Članak 33.

Za procjenu naknade poslova izrade Generalnog urbanističkog plana (GUP) odabiru se sljedeća osnovna obilježja prostora:

1. Površina obuhvata

ha
<500
501-1000
1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001-5000
5001-6000
6001-7000
OJ
6000
7000
9000
11000
13000
15000
17000
19000

2. Broj stanovnika ( u tisućama)

Br.st.
<15
15,01-25
25,01 -50
50,01 -75
75,01 -100
100,01 -125
125,01 - 150
150,01 - 175
175,01 - 200
200,01 -225
>225
OJ
5000
8500
11500
13000
14000
16500
19000
21400
23400
25200
27000

3. Stupanj centraliteta naselja (obračun po naselju)

VELIKO RAZVOJNO SREDIŠTE
>150.000 st.
VEĆE RAZVOJNO SREDIŠTE
>50.000 st.
SREDNJE RAZVOJNO SREDIŠTE
15.000 - 30.000 st.
OSTALI GRADOVI
<15.000 st.
6000 OJ
4000 OJ
2500 OJ
1500 OJ

4. Gustoća stanovništva (unutar obuhvata plana)

VELIKA Gst > 25 st/ha
SREDNJA Gst = 11 - 25 st/ha
NISKA Gst < 10 st/ha
12000 OJ
8000 OJ
4000 OJ

5. Specifične varijable utjecaja

OJ
1.
  POTRESNE ZONE - obračunavaju se ako:
 • površina VIII potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana
 • površina IX potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana


300
500
2.
  VRLO IZRAŽEN RELJEF - obračunava se ako površina s visinskim razlikama > 300m zauzima više od:
 • 50% područja obuhvata plana,
 • 75% područja obuhvata plana,
 • > 75% područja obuhvata plana


500
1000
2000
3.
  PODZEMNE VODE:
 • visoke podzemne vode
 • klizišta na više od 25% površine obuhvata plana
500
500
4.
  ZAŠTITA (stupanj zaštićenosti) - obračunavaju se ako je površina zaštićenih područja > 25% površine obuhvata prostornog plana:
 • zaštićena prirodna baština
 • zaštićene urbanističke cjeline i pojedinačni spomenici graditeljske baštine nulte i prve kategorije
 • pojedinačni zaštićeni spomenici graditeljske baštine1000
1000

500
5.
  EKOLOŠKA OBILJEŽJA
 • izvor štetnih utjecaja na okoliš (građevine za koje je obvezna izrada studije NN 37/97)
 • 5 građevina za koje je obvezna izrada studije štetnih utjecaja na okoliš NN 37/97
 • jadransko područje

500

1000
2000
6.
  PRISUTNOST POSEBNIH KORISNIKA
 • vojni kompleksi > 50 ha
 • turističko mjesto C i D razreda
 • turističo mjesto B razreda
 • turističko mjesto A razreda


500
500
1000
2000
7.
  PROMETNA, TEHNIČKA INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA
 • autocesta
 • magistralna željeznička pruga
 • međunarodni morski plovni piut i riječni plovni put IV - VI klase
 • međunarodni naftovodi i magistralni plinovodi
 • međunarodna pomorska i primarna zračna luka
 • dalekovodi 400 kV i 220 Kv
 • TE/TO


1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

6. Dokumentacijska osnova i istraživanje

1.NEDOSTATAK PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE
planova višeg reda 3500 OJ
planova nižeg reda 1000 OJ
2.ZNANSTVENA DOKUMENTACIJA
posebno se ugovora
3.STRUČNE PODLOGE (sektorski planovi, sektorske studije)
posebno se ugovora
4.VALORIZACIJA PROSTORNE DOKUMENTACIJE
posebno se ugovora
5.NUŽNOST KOMPLEKSNIH ISTRAŽIVANJA
posebno se ugovora

B.5. IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREÐENJA (UPU)

Opis poslova izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU)

Članak 34.

Poslovi izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU), obuhvaćeni su fazama poslova od 1 do 5. U tablici 9. vrednovani su u postocima naknade.

Tablica 9.Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu Urbanističkog plana uređenja (UPU)

Faza
Opis posla
%
1.Polazišta,

obveze iz PPUO ili PPUG, obveze iz GUP-a, ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja, posebnosti područja obuhvata plana.

20
2.Ocjena mogućnosti i uređenja prostora
10
3.Plan prostornog uređenja
40
4.Odredbe za provođenje plana
15
5.Donošenje plana (prijedlog prostornog plana)
15

Cijena usluge za poslove izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU)

Članak 35.

Najniže i najviše stope naknade za poslove izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU) utvrđene su u tablici 10.

Tablica 10. Cijena usluge za poslove izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU)

Obračunska

jedinica

(OJ)
Naknada (N) u kunama
Planovi u mjerilu 1:1000
Planovi u mjerilu 1:2000
Planovi u mjerilu 1:5000
od
do
od
do
od
do
m
64,30
77,10
60,90
73,30
42,63
51,31
n
0,9675
0,9677
0,9486
0,9483
0,9486
0,9483
500
26.270
31.539
1.000
51.370
61.681
1.500
76.047
91.318
2.000
100.452
120.632
2.500
124.657
149.707
3.000
148.705
178.593
3.500
172.622
207.324
4.000
196.428
235.922
4.500
220.138
264.404
5.000
243.761
292.784
196.544
235.959
137.581
165.172
6.000
290.785
349.278
233.653
280.495
163.557
196.346
7.000
337.554
405.467
270.444
324.646
189.311
227.252
8.000
384.106
461.397
306.965
368.472
214.875
257.930
9.000
430.468
517.100
343.251
412.014
240.276
288.410
10.000
476.662
572.604
379.330
455.307
265.531
318.715
12.000
568.616
683.090
450.950
541.242
315.665
378.869
14.000
660.070
792.980
521.957
626.437
365.370
438.506
16.000
751.099
902.363
592.442
711.002
414.709
497.702
18.000
841.758
1.011.304
662.474
795.022
463.732
556.515
20.000
932.089
1.119.853
732.107
878.559
512.475
614.991
22.500
1.044.594
1.255.051
818.649
982.378
573.054
687.665
25.000
1.156.693
1.389.764
904.697
1.085.602
633.288
759.921
27.500
1.268.427
1.524.041
990.303
1.188.292
693.212
831.804
30.000
1.379.831
1.657.924
1.075.510
1.290.500
752.857
903.350
35.000
1.601.758
1.924.638
1.244.859
1.493.632
40.000
1.822.653
2.190.120
1.412.965
1.695.264
50.000
2.261.853
2.717.989
1.746.064
2.094.774

Za N, m i n vidi članak 4.

Osnovna obilježja prostora za izradu Urbanističkog plana uređenja (UPU)

Članak 36.

(1)Za procjenu naknade poslova izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU) za planove u mjerilu 1:1000 odabiru se sljedeća osnovna obilježja prostora:

1. Površina obuhvata

ha
do 1
1-2
2-5
5-10
10-20
20-40
40-60
60-100
100-200
200-300
300-500
>500
OJ/ha
400
300
250
200
160
150
120
110
90
80
70
50

2. Gustoća stanovanja (planirana)

< 40 st/ha
40 - 100 st/ha
< 101 st/ha
10 OJ/ha
30 OJ/ha
60 OJ/ha

3. Urbane funkcije i struktura izgradnje

(središnji prostor grada i potezi urbaniteta površine > 50% površine obuhvata plana - Kig brutto)

SREDIŠTE GRADA Kig brutto > 0,4
URBANA STRUKTURA U IZGRADNJI Kig brutto > 0,2
30 OJ/ha
15 OJ/ha

4. Centralitet naselja (obračun po naselju)

VELIKO RAZVOJNO SREDIŠTE
>150.000 st.
VEĆE RAZVOJNO SREDIŠTE
>50.000 st.
SREDNJE RAZVOJNO SREDIŠTE
15.000 - 30.000 st.
MANJE RAZVOJNO SREDIŠTE
(manje regionalno središte, jače i slabije razvijenosti)
MALO RAZVOJNO SREDIŠTE
(područno središte)
OSTALA NASELJA
25 OJ/ha
20 OJ/ha
15 OJ/ha
10 OJ/ha
8 OJ/ha
5 OJ/ha

5. Specifične varijable utjecaja

OJ/ha
1.
  POTRESNE ZONE - obračunavaju se ako:
 • površina VIII potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana
 • površina IX potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana


10
15
2.
  VRLO IZRAŽEN RELJEF - obračunava se ako površina s visinskim razlikama > 300m zauzima više od:
 • 50% područja obuhvata plana
 • 75% područja obuhvata plana
 • > 75% područja obuhvata plana


50
10
20
3.
  VODE I MORE
 • visoke podzemne vode
 • more


50
50
4.
  ZAŠTITA (stupanj zaštićenosti) - obračunavaju se ako je površina zaštićenih područja > 25% površine obuhvata prostornog plana:
 • zaštićena prirodna baština
 • zaštićene urbanističke cjeline i pojedinačni spomenici graditeljske baštine
 • pojedinačni zaštićeni spomenici graditeljske baštine


5
20
50
5.
  EKOLOŠKA OBILJEŽJA
 • izvor štetnih utjecaja na okoliš (građevine za koje je obvezna izrada studije ("Narodne Novine"br. 37/97)
 • 5 građevina za koje je obvezna izrada studije štetnih utjecaja na okoliš ("Narodne Novine"br. 37/97
 • jadransko područje


5

10

15
6.
  PROMETNA, TEHNIČKA INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA
 • autocesta, brza cesta
 • magistralna željeznička pruga
 • TE/TO
 • prometni terminali
 • kolodvori


5
5
50
15
10

6. Dokumentacijska osnova i istraživanje

1.NEDOSTATAK PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE - GUP-a
5 OJ/ha
2.ZNANSTVENA DOKUMENTACIJA
posebno se ugovora
3.STRUČNE PODLOGE (sektorski planovi, sektorske studije)
posebno se ugovora
4.VALORIZACIJA PROSTORNE DOKUMENTACIJE
posebno se ugovora
5.NUŽNOST KOMPLEKSNIH ISTRAŽIVANJA
posebno se ugovora
6.IDEJNA RJEŠENJA ZGRADA
posebno se ugovora

(2) Za procjenu naknade poslova izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU) za planove u mjerilu 1:2000 i 1:5000 odabiru se sljedeća osnovna obilježja prostora :

1. Površina obuhvata

ha
<50
51 -100
101 -200
201 -300
301 -500
501 -1000
1001 -1500
1501 -2000
2001 -3000
3001 -4000
4001 -5000
5001 -6000
6001 -7000
OJ
3500
4000
4500
5000
5500
6000
8000
9000
11000
13000
15000
17000
19000

2. Broj stanovnika ( u tisućama)

Br.st.
<1
1,01-2
2,01-4
4,01-6
6,01-8
8,01-10
10,01-12
12,01-15
15,01-20
20,01-25
OJ
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5000
6000
7000

Br.st.
25,01- 30
30,01- 50
50,01- 75
75,01- 100
100,01- 125
125,01- 150150,01- 175 175,01- 200200,01- 225>225
OJ
8500
10500
13000
14000
16500
190002140023400 2520027000

3. Stupanj centraliteta naselja (obračun po naselju)

VELIKO RAZVOJNO SREDIŠTE
>150.000 st.
VEĆE RAZVOJNO SREDIŠTE
>50.000 st.
SREDNJE RAZVOJNO SREDIŠTE
15.000 - 30.000 st.
MANJE RAZVOJNO SREDIŠTE
(manje razvojno središte jače i slabije razvijenosti
MALO RAZVOJNO SREDIŠTE
(područno središte)
INICIJALNO RAZVOJNO SREDIŠTE
(lokalno središte i ostala općinska)
OSTALA NASELJA
6000 OJ
4000 OJ
2500 OJ
1500 OJ
1000 OJ
600 OJ
300 OJ

4. Gustoća stanovništva (unutar obuhvata plana)

VELIKA Gst > 25 st/ha
SREDNJA Gst = 11 - 25 st/ha
NISKA Gst < 10 st/ha
12000 OJ
8000 OJ
4000 OJ

5. Specifične varijable utjecaja

OJ/ha
1.
  POTRESNE ZONE - obračunavaju se ako:
 • površina VIII potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana
 • površina IX potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana


300
500
2.
  VRLO IZRAŽEN RELJEF - obračunava se ako površina s visinskim razlikama > 300 m zauzima više od:
 • 50% područja obuhvata plana,
 • 75% područja obuhvata plana,
 • >75% područja obuhvata plana500
1000
2000
3.
  PODZEMNE VODE:
 • visoke podzemne vode
 • klizišta na više od 25% površine obuhvata plana
500
500
4.
  ZAŠTITA (stupanj zaštićenosti) - obračunavaju se ako je površina zaštićenih područja > 25% površine obuhvata prostornog plana:
 • zaštićena prirodna baština
 • zaštićene urbanističke cjeline i pojedinačni spomenici graditeljske baštine O-te i 1. Kategorije
 • pojedinačni zaštićeni spomenici graditeljske baštine1000
1000

500
5.
  EKOLOŠKA OBILJEŽJA
 • izvor štetnih utjecaja na okoliš (građevine za koje je obvezna izrada studije NN 37/97)
 • 5 građevina za koje je obvezna izrada studije štetnih utjecaja na okoliš NN 37/97
 • jadransko područje


500

1000
2000
6.
  PRISUTNOST POSEBNIH KORISNIKA
 • vojni kompleksi > 50 ha
 • turističko mjesto C i D razreda
 • turističo mjesto B razreda
 • turističko mjesto A razreda


500
500
1000
2000
7.
  PROMETNA, TEHNIČKA INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA
 • autocesta
 • magistralna željeznička pruga
 • međunarodni morski plovni piut i riječni plovni put IV - VI klase
 • međunarodni naftovodi i magistralni plinovodi
 • međunarodna pomorska i primarna zračna luka
 • dalekovodi 400 kV i 220 Kv
 • TE/TO


1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

6. Dokumentacijska osnova i istraživanje

1.NEDOSTATAK PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE
planova višeg reda 3500 OJ
planova nižeg reda 1000 OJ
2.ZNANSTVENA DOKUMENTACIJA(
posebno se ugovora
3.STRUČNE PODLOGE (sektorski planovi, sektorske studije)
posebno se ugovora
4.VALORIZACIJA PROSTORNE DOKUMENTACIJE
posebno se ugovora
5.NUŽNOST KOMPLEKSNIH ISTRAŽIVANJA
posebno se ugovora

B.6. IZRADA DETALJNOG PLANA UREÐENJA (DPU)

Opis poslova izrade Detaljnog plana uređenja (DPU)

Članak 37.

Poslovi izrade Detaljnog plana uređenja (DPU) obuhvaćeni su fazama poslova od 1 do 5. U tablici 11. vrednovani su u postocima naknade.

Tablica 11. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu Detaljnog plana uređenja (DPU)

FazaOpis posla
%
1.Polazišta

Obveze iz PPUO ili PPUG, obveze iz GUP-a, ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja, posebnosti područja obuhvata plana.

20
2.Ocjena mogućnosti i uređenja prostora
10
3.Plan prostornog uređenja
40
4.Odredbe za provođenje plana
15
5.Donošenje plana

(prijedlog prostornog plana)

15

Cijena usluge za poslove izrade Detaljnog plana uređenja (DPU)

Članak 38.

Najniže i najviše stope naknade za poslove izrade Detaljnog plana uređenja (DPU) utvrđene su u tablici 12.

Tablica 12. Cijena usluge za poslove izrade

Detaljnog plana uređenja (DPU)

Obračunska jedinica

(OJ)
Naknada (N) u kunama
od
do
m
100,60
122,50
n
0,9615
0,9597
500
39.597
47.680
1.000
77.108
92.733
1.500
113.870
136.846
2.000
150.154
180.358
2.500
186.088
223.429
3.000
221.743
266.152
3.500
257.169
308.587
4.000
292.401
350.779
4.500
327.463
392.757
5.000
362.375
434.548
6.000
431.808
517.640
7.000
500.795
600.173
8.000
569.402
682.231
9.000
637.679
763.876
10.000
705.664
845.154
12.000
840.874
1.006.761
14.000
975.214
1.167.280
16.000
1.108.816
1.326.875
18.000
1.241.774
1.485.666
20.000
1.374.163
1.643.745
22.500
1.538.939
1.840.457
25.000
1.703.010
2.036.288
27.500
1.866.450
2.231.329
30.000
2.029.318
2.425.657
35.000
2.353.528
2.812.407

Za N, m i n vidi članak 4.

Osnovna obilježja prostora za izradu Detaljnog plana uređenja (DPU)

Članak 39.

Za procjenu naknade poslova izrade Detaljnog plana uređenja (DPU) odabiru se sljedeća osnovna obilježja prostora :

1. Površina obuhvata

ha
do 1
1-2
2-5
5-10
10-20
20-40
40-60
60-100
100-200
200-300
300-500
>500
OJ/ha
400
300
250
200
160
150
120
110
90
80
70
50

2. Gustoća stanovanja (planirana)

< 40 st/ha
40 - 100 st/ha
< 101 st/ha
10 OJ/ha
30 OJ/ha
60 OJ/ha

3. Urbane funkcije i struktura gradnje

(središnji prostor grada i potezi urbaniteta površine > 50% površine obuhvata plana - Kig brutto)

SREDIŠTE GRADA Kig brutto > 0,4
URBANA STRUKTURA U IZGRADNJI Kig brutto > 0,2
30 OJ/ha
15 OJ/ha

4. Centralitet naselja (obračun po naselju)

VELIKO RAZVOJNO SREDIŠTE
>150.000 st.
VEĆE RAZVOJNO SREDIŠTE
>50.000 st.
SREDNJE RAZVOJNO SREDIŠTE
15.000 - 30.000 st.
MANJE RAZVOJNO SREDIŠTE
(manje regionalno središte, jače i slabije razvijenosti)
MALO RAZVOJNO SREDIŠTE
(područno središte)
OSTALA NASELJA
25 OJ/ha
20 OJ/ha
15 OJ/ha
10 OJ/ha
8 OJ/ha
5 OJ/ha

5. Specifične varijable utjecaja

OJ/ha
1.
  POTRESNE ZONE - obračunavaju se ako:
 • površina VIII potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana
 • površina IX potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana


10
15
2.
  VRLO IZRAŽEN RELJEF - obračunava se ako površina s visinskim razlikama > 300 m zauzima više od:
 • 50% područja obuhvata plana
 • 75% područja obuhvata plana
 • > 75% područja obuhvata plana


50
10
20
3.
  VODE I MORE
 • visoke podzemne vode
 • more


50
50
4.
  ZAŠTITA (stupanj zaštićenosti) - obračunavaju se ako je površina zaštićenih područja > 25% površine obuhvata prostornog plana:
 • zaštićena prirodna baština
 • zaštićene urbanističke cjeline i pojedinačni spomenici graditeljske baštine
 • pojedinačni zaštićeni spomenici graditeljske baštine


5
20
50
5.
  EKOLOŠKA OBILJEŽJA
 • izvor štetnih utjecaja na okoliš (građevine za koje je obvezna izrada studije ("Narodne Novine"br. 37/97)
 • 5 građevina za koje je obvezna izrada studije štetnih utjecaja na okoliš ("Narodne Novine"br. 37/97
 • jadransko područje


5

10

15
6.
  PROMETNA, TEHNIČKA INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA
 • autocesta, brza cesta
 • magistralna željeznička pruga
 • TE/TO
 • prometni terminali
 • kolodvori


5
5
50
15
10

6. Dokumentacijska osnova i istraživanje

1.NEDOSTATAK PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE - GUP-a
5 OJ/ha
2.ZNANSTVENA DOKUMENTACIJA
posebno se ugovora
3.STRUČNE PODLOGE (sektorski planovi, sektorske studije)
posebno se ugovora
4.VALORIZACIJA PROSTORNE DOKUMENTACIJE
posebno se ugovora
5.NUŽNOST KOMPLEKSNIH ISTRAŽIVANJA
posebno se ugovora
6.IDEJNA RJEŠENJA ZGRADA I INFRASTRUKTURE
posebno se ugovora

B.7. STRUČNA PODLOGA ZA IZDAVANJE LOKACIJSKE DOZVOLE

Stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole

Članak 40.

Naknada za izradu stručne podloge za izdavanje lokacijske dozvole ugovara se slobodno

B.8. OSTALI POSLOVI PROSTORNOG PLANIRANJA

Ostali poslovi prostornog planiranja

Članak 41.

(1) U ostale poslove prostornog planiranja ubrajaju se:

 • sudjelovanje u izradi izvješća i programa mjera,
 • sudjelovanje u provedbi prostornih planova,
 • pripreme programa za pojedine urbanističke zadatke,
 • stručna mišljenja o pojedinim prostorno planskim pitanjima, posebne prezentacije prostornih problema,
 • urbanistička istraživanja i planiranja u svezi s pripremom ili provedbom sanacijskih i razvojnih mjera,
 • sudjelovanje u izradi propisa prostornog uređenja,
 • konzalting poslovi za pripremu i provedbu prostorno planske dokumentacije.

(2) Naknada za ove poslove ugovara se slobodno. Umjesto toga može se ugovoriti vremenska naknada.

GLAVA III

PROJEKTI

A. ARHITEKTONSKI PROJEKTI

Vrsta usluge

Članak 42.

Arhitektonski projekti izrađuju se u skladu s propisima i pravilima arhitektonske struke. Pravilnik obrađuje ove vrste arhitektonskih projekata:


 1. arhitektonske projekte građevina,
 2. projekte unutarnjeg uređenja prostora,
 3. projekte krajobrazne arhitekture.

A.1. Arhitektonski projekti građevina

Svrha usluge

Članak 43.

Arhitektonski projekti određuju funkcionalne, tehničke, ekonomske i oblikovne sastojke umjetnosti oblikovanja prostora.


Opis poslova arhitektonskog projektiranja građevina

Članak 44.

(1) Opis poslova arhitektonskog projektiranja građevina obuhvaća poslove koji se odnose na gradnju, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.

(2) Poslovi arhitektonskog projektiranja građevina sadrže 8 osnovnih faza izrade. U okviru pojedine faze izrade projekta obavljaju se sljedeći poslovi:

Opis faza poslova arhitektonskog projektiranja građevina

Osnovni posloviDodatni poslovi
1. Provjera zadatka

Razjašnjavanje postavljenog zadatka

Savjetovanje o ukupnim potrebama za obavljanje poslova

Pomoć pri odluci o odabiru projektanata ostalih struka

Sažetak rezultata

Snimak postojećeg stanja

Analiza položaja ili lokacije

Tehnološki projekt

Sastavljanje prostornih programa

Sastavljanje funkcionalnog programa

Ispitivanje važnosti za okoliš

Ispitivanje ekološke podobnosti za okoliš

2. Idejno rješenje

Idejno rješenje jest prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta.

Idejno rješenje predstavlja odabir najpovoljnije varijante od mogućih, koje se tijekom izrade idejnog rješenja provjeravaju.

Idejno rješenje predstavlja grafičku provjeru koncepta ili projektnog programa.

Idejno rješenje sadrži sljedeće elemente:

- osnovne podatke o smještaju građevine u prostoru,

- osnovne podatke o prostornim gabaritima građevine,

- osnovnu funkcionalnu i organizacijsku shemu,

- osnovna obilježja tlocrtnog rješenja,

- osnovne elemente oblikovanja,

- osnovne elemente za kvantifikacije (površine, volumeni).

3. Idejni projekt

Analiza podloga i uvjeta

Usaglašavanje ciljeva (granični uvjeti, sukobi ciljeva)

Sastavljanje projektnog kataloga ciljeva (programski ciljevi)

Razrada projektnog koncepta uključujući i ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zathjeva s grafičkim prikazima i analizama, npr. pokusni prikazi, linijske skice, eventualno s objašnjenjem

Integriranje rješenja projektanata drugih struka

Razjašnjavanje i tumačenje bitnih urbanističkih, oblikovnih, funkcionalinh, tehničkih, građevno-fizikalnih, privrednih, energetskih, bioloških i ekoloških odnosa, procesa i uvjeta

Pripremni razgovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola

Procjena troškova prema "Prilogu A"

Sažetak svih rezultata ove faze projektiranja

Ispitivanje mogućih rješenja temeljno različitih zahtjeva

Proširivanje pretprojektnog materijala prema posebnim zahtjevima

Sastavljanje plana financiranja

Sastavljanje analize troškova izgradnje i upotrebe građevine te analize ekonomičnosti gradnje

Sudjelovanje pri osiguravanju kredita

Provođenje pretponuda za izvođenje

Izrada prostornih prikaza pomoću posebnih tehnika, kao npr. perspektiva, uzoraka, modela

Sastavljanje vremenskog i organizacijskog plana

Nadopuna idejnih podloga u pogledu posebnih mjera za optimalizaciju zgrade i građevnih dijelova koje prelaze uobičajenu količinu projektantskog posla, u svrhu smanjenja energetske potrošnje kao i smanjenja emisije štetnih tvari i ugljičnog dioksida i za iskorištenje obnovljive energije u suradnji sa ostalim projektantima. Uobičajene mjere za uštedu energije koje se moraju ostvariti zadane su propisima te općeprihvaćenim pravilima tehnike.

4. Lokacijska dozvola

Ishođenje lokacijske dozvole

5. Glavni projekt

Izrada odabranog projektnog rješenja (postupna grafička razrada odabranog rješenja) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, energetske (npr. u pogledu racionalnog korištenja energije) biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog rješenja

Integriranje projektnih rješenja ostalih projektanata

Opis građevine sa objašnjenjima o udovoljavanju posebnim uvjetima gradnje

Grafički prikaz cjelokupnog projekta, npr. razrađeni, potpuni nacrti idejnog i/ili glavnog projekta, mjerilo prema vrsti i veličini građevnog zahvata

Dogovori s vlastima i projektantima ostalih struka o mogućnostima dobivanja dozvola

Razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema općim pravnim popisima, uz primjenu projektnih rješenja projektanata drugih struka i potrebni pregovori s vlastima

Proračun troškova prema "Prilogu A"

Kontrola troškova usporedbom proračuna troškova i procjene troškova

Objedinjavanje svih projektnih podloga

Arhitektonski glavni projekt sadrži tekstualni i grafički dio. U tekstualnom dijelu određeni su i sakupljeni opći podaci o investitoru, projektantu i građevini (naslov, dokument o registraciji projektanta, lokacijska dozvola, projektni zadatak i dr.), te opisni prikazi i ekonomski elementi projekta (tehnički opis, naznaka tehničkih normativa i standarda, i dr.).

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Grafički dio projekta obuhvaća potrebne nacrte (položajni nacrt, sve tlocrte, karakteristične presjeke, prikaze pročelja odnosno poglede i dr.). Za značajnije i složenije građevine arhitektonski se projekti upotpunjuju posebnim grafičkim prilozima, koji detaljnije objašnjavaju projektno rješenje.

Svi dijelovi arhitektonskog glavnog projekta moraju biti usklađeni, kako međusobno tako i u odnosu na ostale dijelove projektne dokumentacije.


Analiza alternativa/varijanti i njihovo vrednovanje uz ispitivanje troškova (optimiranje)

Proračun ekonomičnosti

Proračun troškova sastavljanjem okvirnih količina ili kataloga građevnih elemenata

6. Građevna dozvola

Predaja projekata za dozvole i suglasnosti

Dopunjavanje i prilagođivanje projekta, opisa i proračuna uz primjenu projektnih rješenja projektanata ostalih struka.

Sudjelovanje pri pribavljanju suglasnosti susjeda

Razrada materijala za posebna ispitivanja

Stručna i organizacijska podrška naručitelju pri žalbenom, tužbenom ili sl. postupku

Izmjena projekata za dobivanje dozvola kao posljedica okolnosti, za koje izvršitelj nije odgovoran

Ishođenje dozvola i suglasnosti za tako izmijenjen projekt

7. Izvedbeni projekt

Pobliže razrađuje dijelove glavnog projekta i dopunjuje ga izvedbenim detaljima i ostalim tehničkim rješenjima potrebnim za gradnju građevina (izvedbeni nacrti, građevni i obrtnički detalji i dr.). Svi dijelovi ovog arhitektonskog projekta moraju također biti usklađeni međusobno i s ostalim projektima.

Razrada glavnog projekta

(postupna razrada nacrta građevine) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, energetske (npr. u pogledu racionalnog korištenja energije) biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog izvedbenog rješenja

Grafički prikazi građevine sa svim pojedinim podacima potrebnim za gradnju, npr. konačni, potpuni izvedbeni, detaljni i konstruktivni nacrti u mjerilu 1:50 do 1:1, s potrebnim tekstualnim opisima;

Razrada podloga za projektante drugih struka i integracija njihovih rješenja sve do konačnog izvedbenog rješenja

Nadopunjavanje izvedbenog projekta u tijeku izvedbe građevine.

Sastavljanje detaljnog opisa radova za gradnju građevine i programa radova za gradnju građevine (tzv."knjige građevine") kao podloge za troškovničke opise.

Sastavljanje detaljnog opisa prostora građevine u obliku "knjige prostora" kao podloge za troškovničke opise radova.

Provjera odgovaraju li projektu za građevnu dozvolu izvedbeni nacrti koje je razradilo građevno poduzeće na osnovu opisa radova s programom radova.

Izrada pregleda količina

Provjera i prihvaćanje projekata trećih stručnih osoba koje ne sudjeluju u projektiranju s obzirom na to odgovaraju li izvedbenim projektima (npr. radionički creži, planovi postavljanja i temeljenja dobavljača strojeva), ako se poslovi odnose na uređaje koji nisu obuhvaćeni predračunom

8. Troškovnik

Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz primjenu projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju

Izrada troškovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova

Usuglašavanje i koordinacija opisa radova drugih struka u projektiranju

Sastavljanje opisa radova s obzirom na "knjigu građevine" / " knjigu prostora"

Sastavljanje alternativnih opisa radova za pojedine vrste radova

Sastavljanje usporednih pregleda troškova uz ocjenjivanje projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju


Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje za poslove arhitektonskog projektiranja građevina

Članak 45.

(1) Cijena usluge za osnovne poslove koji se odnose na arhitektonske projekte određuje se prema proračunskim troškovima gradnje građevine, prema stupnju složenosti kojoj građevina pripada te prema tablici postotaka cijena usluga.

(2) Proračunski troškovi se određuju uzevši u obzir način utvrđivanja troškova prema "Prilogu A" ovog Pravilnika.

 1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu troškova, a ako ne postoji prema procjeni troškova
 2. za faze poslova 7 i 8 prema ponudbenim troškovima, a ako ne postoje prema proračunu troškova.
 3. za nadzor mogu se proračunski troškovi utvrditi prema konačnim troškovima, a ako ne postoje prema ponudbenim

(3) Proračunski troškovi na osnovi kojih se određuju postoci za osnovne poslove dobivaju se zbrajanjem cijena građevnih radova, obrtničkih radova, unutrašnje instalacije i ugrađene opreme (ugrađeni ormari, klupe u amfiteatrima, sjedišta u dvoranama i sl.).

(4) Za osnovne poslove koji se odnose na arhitektonske projekte ne mogu se uračunati troškovi za:

 1. građevinsko zemljište, uključujući i troškove kupnje i raščišćavanja,
 2. pripremu građevinskog zemljišta, ako je izvršitelj ne projektira i ne nadzire njeno izvođenje,
 3. javne priključke i ostale jednokratne izdatke,
 4. interne priključke ili uređaje za odvodnju i opskrbu ako ih izvršitelj ne projektira i ne nadzire njihovo izvođenje,
 5. vanjska uređenja ("Prilog A", grupa troškova 500) ako nisu obuhvaćena grupom troškova 400 prema "Prilogu A",
 6. postrojenja i uređaje svake vrste ako izvršitelj ne sudjeluje pri njihovoj nabavci, ne projektira ih i ne nadzire njihovu gradnju i ugradnju,
 7. uređaje i postrojenja koja nisu navedena u grupi troškova 400 i 540 prema "Prilogu A", ili koje naručitelj nabavlja bez sudjelovanja izvršitelja,
 8. umjetnička djela ako nisu bitni sastavni dio građevine,
 9. umjetnički oblikovane građevne elemente ako ih izvršitelj ne projektira i ne nadzire njihovu gradnju,
 10. troškovi mjera za gradnju preko zime i ostalih dodatnih mjera ,
 11. odštete i troškovi naknade materijalne štete,
 12. popratni građevinski troškovi prema "Prilogu A", grupa troškova 700, npr. naknada za projektiranje, troškovi financiranja, takse i sl.

Klasificiranje građevina prema stupnju složenosti za poslove arhitektonskog projektiranja građevina

Članak 46.

(1) Stupanj složenosti određuje se za poslove arhitektonskog projektiranja na osnovi sljedećih obilježja procjene:

1. Stupanj složenosti I:

Građevine s veoma malim projektnim zahtjevima, odnosno:

 • s veoma malim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
 • jednim funkcionalnim područjem.
 • veoma malim oblikovnim zahtjevima.
 • najjednostavnijim konstrukcijama,
 • jednostavnom tehničkom opremom ili bez nje,
 • bez jednostavnih završnih radova ili s njima

Sljedeće građevine pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti:

najjednostavnije zgrade za boravak i spavanje, najjednostavnija skladišta, sjenici te ostale takve gospodarske i poljoprivredne zgrade, zakloništa, spojni hodnici i dr.

2. Stupanj složenosti II:

Građevine s manjim projektnim zahtjevima, odnosno:

 • s manjim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
 • s malo funkcionalnih područja,
 • s manjim oblikovnim zahtjevima,
 • s jednostavnim konstrukcijama,
 • s manjom tehničkom opremom,
 • s manjim završnim radovima.

Sljedeće građevine pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti:

Jednostavne stambene zgrade sa zajedničkim sanitarnim i kuhinjskim prostorijama, jednostavne jednokatne uredske zgrade, jednostavne radionice bez posebne opreme, staklenici, naplatne kućice, garaže, prodajna skladišta, kućice za dežurne službe, čekaonice javnog prometa, otvoreni vrtni paviljoni, muzički paviljoni i dr.

3. Stupanj složenosti III:

Građevine s prosječnim projektnim zahtjevima, odnosno:

 • s prosječnim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
 • s više jednostavnih funkcionalnih područja,
 • s prosječnim oblikovnim zahtjevima,
 • s normalnim ili uobičajenim konstrukcijama,
 • s prosječnom tehničkom opremom,
 • s prosječnim normalnim završnim radovima

Sljedeće građevine pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti:

obiteljske kuće i višestambene zgrade s prosječnom opremom, jaslice, dječji vrtići, hoteli i odmarališta, osnovne škole, omladinski centri i okupljališta, đački i studentski domovi, domovi za stare i nemoćne, montažne zgrade metaloprerađivačke industrije s kranovima i manje složenom opremom, zgrade industrije kože, prehrambene industrije i precizne mehanike, zatvorene hale i poljoprivredne zgrade s prosječnom opremom, tiskare, hladnjače, manje kuhinje, složene radionice, parkirališne zgrade, uredske zgrade s prosječnom opremom, skladišta, kantine i manji restorani, privredne zgrade, vatrogasne stanice, spasilačke postaje, ambulante, domovi zdravlja bez medicinske i tehničke opreme, manje bolnice, izložbene zgrade, kinematografi, gimnastičke i sportske dvorane, otvoreni bazeni, manje prometne postaje i dr.

4. Stupanj složenosti IV:

Građevine s natprosječnim projektnim zahtjevima, odnosno:

 • s natprosječnim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
 • s više funkcionalnih područja s mnogostrukim vezama,
 • s natprosječnim oblikovnim zahtjevima,
 • s natprosječnim konstruktivnim zahtjevima,
 • s natprosječnom tehničkom opremom,
 • s natprosječnim završnim radovima.

Sljedeće građevine pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti:

višestambene zgrade s natprosječnom opremom, zgrade na strmim terenima, terasaste zgrade, projektantski zahtjevne obiteljske kuće, nizovi kuća, domovi s dodatnom medicinskom i tehničkom opremom, centralne radionice, pivovare, zgrade u automobilskoj, metalnoj i kemijskoj industriji, zgrade s teškim kranovima i zahtjevnom opremom, klaonice, rudarske separacije, energetske građevine, srednje škole i obrazovni centri, narodna sveučilišta, stručne škole, visoke škole, sveučilišta, akademije, zgrade s predavaonicama, laboratoriji, knjižnice i arhivi, instituti za obuku i neznanstveno istraživanje, poljoprivredne zgrade s nadprosječnom opremom, velike kuhinje, velike kavane i restorani, hoteli, banke, robne kuće, vijećnice, zgrade parlamenta i sudova kao i ostale upravne zgrade s natprosječnom opremom, bolnice I. i II. stupnja zbrinjavanja, specijalističke bolnice, bolnice posebne namjene, terapijske i rehabilitacijske zgrade, zgrade za odmor, terapiju i liječenje, crkve, koncertne dvorane, muzeji, studijske pozornice, višenamjenske dvorane za vjerske, kulturne ili sportske svrhe, zatvoreni bazeni, vrhunski sportski centri, veliki sportski tereni, velike autobusne i željezničke postaje, riječne, morske i zračne pristanišne zgrade, javne garaže, skloništa i dr.

5. Stupanj složenosti V:

Građevine s veoma velikim projektnim zahtjevima, odnosno:

 • s veoma velikim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
 • s mnoštvom funkcionalnih područja sa sveobuhvatnim vezama,
 • s veoma velikim oblikovnim zahtjevima,
 • s veoma velikim konstruktivnim zahtjevima,
 • s raznolikom tehničkom opremom s velikim tehničkim zahtjevima
 • s opsežnim, kvalitativno besprijekornim završnim radovima.

Sljedeće građevine pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti:

bolnice III. stupnja zbrinjavanja, sveučilišne klinike, čeličane, zgrade za trosku, koksare, centralne energetske građevine, studijske zgrade za radio, televiziju i kazalište, koncertne zgrade, kazališta, scenografije na otvorenom, zgrade i instituti za znanstveno istraživanje (eksperimentalne struke), interpolacije i dr.

(2) U slučaju da se na jednu građevinu mogu primijeniti obilježja procjene iz više stupnjeva složenosti i ako zbog toga dođe do dvojbe kojem se stupnju složenosti građevina može pripisati, treba odabrati viši stupanj.

Cijena usluga za osnovne poslove arhitektonskog projektiranja građevina

Članak 47.

Najniži i najviši postoci cijene usluga za osnovne poslove koji se odnose na poslove arhitektonskog projektiranja utvrđene su u tablici 13.

Tablica 13. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove arhitektonskog projektiranja građevina

Reducirana vrijednost
proračunskih troškova
(V)
Stupanj složenosti
I
II
III
IV
V
od
do
od
do
od
do
od
do
od
do
m2,94 3,553,55 4,384,38 5,615,61 6,426,42 7,05
n0,1237 0,14390,1439 0,16290,1629 0,18520,1852 0,19480,1948 0,2021
0,633,11 3,803,80 4,724,72 6,116,11 7,037,03 7,74
1,002,94 3,553,55 4,384,38 5,615,61 6,426,42 7,05
1,602,77 3,323,32 4,064,06 5,145,14 5,865,86 6,41
2,502,62 3,113,11 3,773,77 4,734,73 5,375,37 5,86
4,002,47 2,912,91 3,493,49 4,344,34 4,904,90 5,33
6,302,34 2,732,73 3,243,24 3,993,99 4,494,49 4,86
102,21 2,552,55 3,013,01 3,663,66 4,104,10 4,43
162,08 2,382,38 2,792,79 3,363,36 3,743,74 4,03
251,97 2,242,24 2,592,59 3,093,09 3,433,43 3,68
401,86 2,092,09 2,402,40 2,832,83 3,133,13 3,34
631,76 1,961,96 2,232,23 2,602,60 2,872,87 3,05
100 1,83 2,072,07 2,392,39 2,622,62 2,78
160 1,92 2,192,19 2,392,39 2,53
250 1,78 2,022,02 2,192,19 2,31
400 1,65 1,851,85 2,002,00 2,10

Za V,m,n vidi članak 5.

Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja

Članak 48.

(1) Cijena usluge izračunata prema tablici 13. iz članka 47. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 14.

Tablica 14. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu

arhitektonskog projekta građevina

Arhitektonski projekti građevina
FazaOsnovni posao
%
1.Provjera zadatka
2
2.Idejno rješenje
6
3.Idejni projekt
14
4.Lokacijska dozvola
3
5.Glavni projekt
30
6.Građevna dozvola
3
7.Izvedbeni projekt
32
8.Troškovnik
10

(2) Ako naručitelj ugovara s izvršiteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.

(3) U slučaju da izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

Ostale usluge vezane na arhitektonsko projektiranje

Članak 49.

U ostale usluge ubraja se:

1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova

Opis poslova ove usluge je sljedeći:

Objedinjavanje svih ugovornih podloga za raspis natječaja za izvoditelje za sve vrste radova i za sve struke

Prikupljanje ponuda

Ispitivanje i vrednovanje ponuda uključujući i sastavljanje pregleda usporedbe cijena za pojedine radove uz sudjelovanje projektanata svih struka

Usaglašavnje i objedinjavanje radova pojedinih struka koji sudjeluju u ponudama i ugovaranju radova.

Pregovori s ponuđačima

Pregled troškova prema "Prilogu A" s cijenama iz ponuda

Kontrola troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova

Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja.

Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.

2. Nadzor gradnje građevine

Nadzor gradnje građevine obavlja ovlašteni arhitekt ili inženjer.

Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

3. Projektantski nadzor

Ako nadzor gradnje građevine nije ugovoren s izvršiteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se pismeno ugovoriti s izvršiteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

Odstupanja i primjedbe

Članak 50.

(1) Postoci utvrđeni na temelju odredbe iz članka 47. mijenjaju se u slučaju rekonstrukcije građevine kada povećanje naknade iznosi od 25% do 50%,

(2) Postoci utvrđeni na temelju odredbe iz članka 47. ne primjenjuju se:

 • za izradu dokumentacije serijskih, montažnih i tipskih građevina,
 • za građevine termoelektrana i toplana.

Za navedene slučajeve cijena usluge može se ugovoriti slobodno ili kao vremenska nakanada.

(3) Kada je riječ o kompleksima građevina kao što su: stambena naselja, bolnički, industrijski i skladišni kompleksi, sveučilišni kompleksi i sveučilišni gradovi, poljoprivredna gospodarstva i sl., svaka pojedina građevina proračunava se posebno u dijelu proračunskih troškova i postotaka, a posebno se određuje cijena dispozicijskog rješenja kompleksa.

(4) Građevine za koje se radi dokumentacija za rekonstrukciju i koje su smještene u povijesnim ambijentima, svrstavaju se jedan stupanj složenosti više.

A.2. Projekti unutarnjeg uređenja prostora

Svrha usluge

Članak 51.

Projektom unutarnjeg uređenja rješava se prostorno, funkcionalno, tehničko-tehnološko i oblikovno unutrašnjost arhitektonske građevine. Dok arhitektonskoj konstrukciji glavni projekt određuje osnovne tehničke elemente građevine, projekt unutarnjeg uređenja vizualnim obogaćenjem i oblikovnim oplemenjivanjem kultivira njegove unutarnje prostore. Izbor, polikromija, oblikovanje i umjetnička obrada gradiva (podovi, zidovi, stropovi), namještaja, rasvjetnih tijela i ostalih elemenata tehničke opreme vizualno izražavaju osnovnu svrhu projekta unutarnjeg uređenja.

Sadržaj usluge

Članak 52.

Cjelokupan projekt unutarnjeg uređenja osniva se na arhitektonskom idejnom rješenju prostornih, funkcionalnih i oblikovnih odnosa u unutrašnjosti građevine koji su tehnički određeni prethodnim arhitektonskim i konstrukcijskim glavnim projektom.

Opis poslova arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja

Članak 53.

(1) Poslova arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja obuhvaćaju poslove koji se odnose na novogradnje, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.

(2) Poslovi arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja sadrže 8 osnovnih faza izrade. U okviru pojedine faze izrade projekta obavljaju se sljedeći poslovi:

Opis faza poslova arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja

Osnovni posloviDodatni poslovi
1. Provjera zadatka

Razjašnjavanje postavljenog zadatka

Savjetovanje o ukupnim potrebama za obavljanje poslova

Pomoć pri odluci o odabiru projektanata ostalih struka

Sažetak rezultata


Snimak postojećeg stanja

Tehnološki projekt

Sastavljanje prostornih programa

Sastavljanje funkcionalnog programa

2. Idejno rješenje

Idejno rješenje jest prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta.

Idejno rješenje predstavlja odabir najpovoljnije varijante od mogućih koje se tijekom izrade idejnog rješenja provjeravaju.

Idejno rješenje predstavlja grafičku provjeru koncepta ili projektnog programa.

Idejno rješenje sadrži sljedeće elemente:

- osnovnu funkcionalnu i organizacijsku shemu

- osnovna obilježja tlocrtnog rješenja

- osnovne elemente oblikovanja

- osnovne elemente za kvantifikacije (površine, volumeni).
3. Idejni projekt

Analiza podloga i uvjeta

Usuglašavanje ciljeva (granični uvjeti, sukobi ciljeva)

Sastavljanje projektnog kataloga ciljeva (programski ciljevi)

Razrada projektnog koncepta uključujući i ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zahtjeva s grafičkim prikazima i analizama, npr. pokusni prikazi, linijske skice, eventualno s objašnjenjem

Integriranje rješenja projektanata drugih struka

Razjašnjavanje i tumačenje bitnih urbanističkih, oblikovnih, funkcionalnih, tehničkih, građevno-fizikalnih, privrednih, energetskih, bioloških, ekoloških odnosa, procesa i uvjeta

Pripremni razgovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola

Procjena troškova prema "Prilogu A"

Sažetak svih rezultata ove faze projektiranja


Ispitivanje mogućih rješenja temeljno različitih zahtjeva

Proširivanje pretprojektnog materijala prema posebnim zahtjevima

Sastavljanje plana financiranja

Sastavljanje analize troškova izgradnje i upotrebe građevine te analize ekonomičnosti gradnje

Sudjelovanje pri osiguravanju kredita

Provođenje predponuda za izvođenje

Izrada prostornih prikaza pomoću posebnih tehnika, kao npr. perspektiva, uzoraka, modela

Sastavljanje vremenskog i organizacijskog plana

Nadopuna idejnih podloga u pogledu posebnih mjera za optimalizaciju zgrade i građevnih dijelova koje prelaze uobičajenu količinu projektantskog posla, u svrhu smanjenja energetske potrošnje kao i smanjenja emisije šte tnih tvari i ugljičnog dioksida i za iskorište nje obnovljive energije u suradnji sa ostalim projektantima.Uobičajene mjere za uštedu energije koje se moraju ostvariti zadane su propisima te općeprihvaćenim pravilima tehnike.

4. Lokacijska dozvola

Ishođenje lokacijske dozvole

5. Glavni projekt

Izrada odabranog projektnog rješenja (postupna grafička razrada odabranog rješenja) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, energetske (npr. u pogledu racionalnog korištenja energije) biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog rješenja

Integriranje projektnih rješenja ostalih projektanata

Opis građevine sa objašnjenjima o udovoljavanju posebnim uvjetima gradnje

Grafički prikaz cjelokupnog projekta, na pr. razrađeni, potpuni nacrti idejnog i/ili glavnog projekta, mjerilo prema vrsti i veličini građevnog zahvata; kod unutarnjeg uređenja u mjerilu 1:50 do 1: 20, s pojedinostima izvedbe zidova, boje, rasvjete i materijala), u konkretnom slučaju i detaljni planovi prostornih grupa koje se više puta ponavljaju

Dogovori s vlastima i projektantima ostalih struka o mogućnostima dobivanja dozvola

Razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema općim pravnim popisima, uz primjenu projektnih rješenja projektanata drugih struka i potrebni pregovori s vlastima

Proračun troškova prema "Prilogu A"

Kontrola troškova usporedbom proračuna troškova i procjene troškova.

Objedinjavanje svih projektnih podloga


Analiza alternativa/varijanti i njihovo vrednovanje uz ispitivanje troškova (optimiranje).

Proračun ekonomičnosti.

Proračun troškova sastavljanjem okvirnih količina ili kataloga građevnih elemenata.

6. Građevna dozvola

Predaja projekata za dozvole i suglasnosti

Dopunjavanje i prilagođivanje projekta, opisa i proračuna uz primjenu projektnih rješenja projektanata ostalih struka


Sudjelovanje pri pribavljanju suglasnosti susjeda.

Razrada materijala za posebna ispitivanja.

Stručna i organizacijska podrška naručitelju pri žalbenom, tužbenom ili sl. postupku

Izmjena projekata za dobivanje dozvola kao posljedica okolnosti, za koje izvršitelj nije odgovoran

Ishođenje dozvola i suglasnosti za tako izmijenjen projekt

7. Izvedbeni projekt

Razrada glavnog projekta

(postupna razrada nacrta građevine) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, energetske (npr. u pogledu racionalnog korištenja energije) biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog izvedbenog rješenja

Grafički prikazi građevine sa svim pojedinim podacima potrebnim za gradnju, npr. konačni, potpuni izvedbeni, detaljni i konstruktivni nacrti u mjerilu 1:50 do 1:1, s potrebnim tekstualnim opisima

Kod unutarnjeg uređenja: detaljni prikaz prostorija i prostornih cjelina u mjerilu 1: 25 do 1:1 s potrebnim tekstualnim opisima

Određivanje materijala

Razrada podloga za projektante drugih struka i integracija njihovih rješenja sve do konačnog izvedbnog rješenja

Nadopunjavanje izvedbenog projekta u tijeku izvedbe građevine


Sastavljanje detaljnog opisa radova za gradnju građevine i programa radova za gradnju građevine ("knjige građevine") kao podloge za troškovničke opise.

Sastavljanje detaljnog opisa prostora građevine u obliku "knjige prostora" kao podloge za troškovničke opise radova.

Provjera odgovaraju li izvedbeni nacrti koje je razradilo građevno poduzeće na osnovi opisa radova s programom radova projektu za građevnu dozvolu

Izrada pregleda količina

Provjera i prihvaćanje projekata trećih stručnih osoba koje ne sudjeluju u projektiranju s obzirom na to odgovaraju li izvedbenim projektima (npr. radionički creži, planovi postavljanja i temeljenja dobavljača strojeva), ako se poslovi odnose na uređaje koji nisu obuhvaćeni predračunom

8. Troškovnik

Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz primjenu projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju

Izrada troškovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova

Usuglašavanje i koordinacija opisa radova drugih struka u projektiranju


Sastavljanje opisa radova s obzirom na "knjigu građevine"/

"prostornu knjigu"

Sastavljanje alternativnih opisa radova za pojedine vrste radova

Sastavljanje usporednih pregleda troškova uz ocjenjivanje projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju

Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje

Članak 54.

(1) Cijena usluge za osnovne poslove koji se odnose na arhitektonske projekte unutarnjeg uređenja određuje se prema proračunskim troškovima gradnje, prema stupnju složenosti kojoj građevina pripada kao i prema tablici postotaka cijena usluga

(2) Proračunski troškovi se određuju uzevši u obzir način utvrđivanja troškova prema "Prilogu A" ovog Pravilnika.

1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu troškova, a ako ne postoji prema procjeni troškova

2. za faze poslova 7 i 8 prema ponudbenim troškovima, a ako ne postoje prema proračunu troškova.

3. za nadzor mogu se proračunski troškovi utvrditi prema konačnim troškovima, a ako ne postoje prema ponudbenim

(3) Proračunski troškovi na osnovi kojih se određuju postoci za osnovne poslove dobivaju se zbrajanjem cijena građevnih radova, obrtničkih radova, unutrašnje instalacije i ugrađene opreme (ugrađeni ormari, klupe u amfiteatrima, sjedišta u dvoranama i sl.).

Klasificiranje građevina prema stupnju složenosti za poslove arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja

Članak 55.

(1) Stupanj složenosti određuje se za poslove arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja na osnovi sljedećih obilježja procjene:

1. Stupanj složenosti I:

Unutarnje uređenje s veoma malim projektnim zahtjevima, odnosno:.

 • s jednim funkcionalnim područjem,
 • s veoma malim oblikovnim zahtjevima s obzirom na rasvjetu,
 • s veoma malim zahtjevima s obzirom na prostorne odnose i proporcije,
 • s jednostavnom tehničkom opremom ili bez nje,
 • s veoma malim oblikovnim zahtjevima s obzirom na boju i materijal,
 • s veoma malim zahtjevima s obzirom na konstruktivno oblikovanje detalja,

Unutarnje uređenje pripisuje se prema obujumu obilježja, u pravilu, ovom stupnju složenosti:

unutarnje prometne površine, otvorene dvorane za odmor i igru, najjednostavniji unutarnji prostori za privremnu uporabu

2. Stupanj složenosti II:

Unutarnje uređenje s manjim projektnim zahtjevima, odnosno:

 • s malo funkcionalnih područja,
 • s manjim oblikovnim zahtjevima s obzirom na rasvjetu,
 • s manjim zahtjevima s obzirom na prostorne odnose i proporcije,
 • s manjim tehničkom opremom,
 • s manjim oblikovnim zahtjevima s obzirom na boju i materijal,
 • s manjim zahtjevima s obzirom na konstruktivno oblikovanje detalja.

Unutarnje uređenje pripisuje se prema obujmu obilježja, u pravilu, ovom stupnju složenosti:

jednostavni stambeni, boravišni i uredski prostori, radionice, prodajna skladišta, popratne prostorije na sportskim terenima, jednostavni prodajni kiosci,

unutarnji prostori koji se opremaju serijski proizvedenim namještajem i opremom prosječne kvalitete

3. Stupanj složenosti III:

Unutarnje uređenje s prosječnim projektnim zahtjevima, odnosno:

 • s više jednostavnih funkcionalnih područja,
 • s prosječnim oblikovnim zahtjevima s obzirom na rasvjetu,
 • s prosječnim zahtjevima s obzirom na prostorne odnose i proporcije,
 • s prosječnim tehničkom opremom,
 • s prosječnim oblikovnim zahtjevima s obzirom na boju i materijal,
 • s prosječnim zahtjevima s obzirom na konstruktivno oblikovanje detalja.

Unutarnje uređenje pripisuje se prema obujmu obilježja, u pravilu, ovom stupnju složenosti:

prostori za boravak i slobodno vrijeme, uredi, gostione, prostori za stanovanje, okupljanje i prodaju, zajedničke prostorije, prostorije socijalnog karaktera, kantine, hotelske i bolesničke sobe, učionice, kupaonice s prosječnim završnim radovima, prosječnom opremom ili prosječnim tehničkim uređajima, sajamski štandovi s primjenom sistemskih ili modularnih građevnih elemenata, prosječno obilikovani unutarnji prostori uređeni pretežno serijski proizvedenim namještajem i opremom

4. Stupanj složenosti IV:

Unutarnje uređenje s natprosječnim projektnim zahtjevima, odnosno:

 • s više funkcionalnih područja s raznolikim odnosima,
 • s natprosječnim oblikovnim zahtjevima s obzirom na rasvjetu,
 • s natprosječnim zahtjevima s obzirom na prostorne odnose i proporcije,
 • s natprosječnim zahtjevima s obzirom na tehničku opremu,
 • s natprosječnim oblikovnim zahtjevima s obzirom na boju i materijal,
 • s natprosječnim zahtjevima s obzirom na konstruktivno oblikovanje detalja.

Unutarnje uređenje pripisuje se prema obujmu obilježja, u pravilu, ovom stupnju složenosti:

prostori za stanovanje, boravak, terapiju, prodaju, radne prostorije, prostori za knjižnice, sastanke, gostionice, društvene prostorije, prostori za predavanja, izložbe, sajamske štandove, specijalizirane trgovine, ako nisu navedeni u stupnjevima složenosti II ili III, prijemne i šalter sale s natprosječnim završnim radovima, zgrade sa vrhunskom opremom ili natprosječnim tehničkim uređajima npr. bolnice, hoteli, banke robne kuće, trgovački centri ili vijećnice, sale parlamenta i sudova, višenamjenske dvorane za vjerske, kulturne ili sportske namjene, unutrašnje uređenje bazena i gospodarskih kuhinja, crkve, natprosječno uređeni unutarnji prostori, između ostalog uz primjenu serijski proizvedenog namještaja i opreme više kvalitete

5. Stupanj složenosti V:

Unutarnje uređenje s veoma velikim projektnim zahtjevima, odnosno:

 • s mnoštvom funkcionalnih područja sa sveobuhvatnim odnosima,
 • s veoma velikim oblikovnim zahtjevima s obzirom na rasvjetu,
 • s veoma velikim zahtjevima s obzirom na prostorne odnose i proporcije,
 • s raznolikom tehničkom opremom s velikim tehničkom zahtjevima,
 • s veoma velikim oblikovnim zahtjevima s obzirom na boju i materijal,
 • s veoma velikim zahtjevima s obzirom na konstruktivno oblikovanje detalja.

Unutarnje uređenje pripisuje se prema obujmu obilježja, u pravilu, ovom stupnju složenosti:

koncertne i kazališne dvorane, sudske vijećnice, studijske prostorije za radio, televiziju i kazalište, poslovni prostori i prostori za okupljanje sa zahtjevnim završnim radovima, skupom opremom ili veoma velikim tehničkim zahtjevima

unutarnji prostori reprezentativnog karaktera sa zahtjevnim završnim radovima, skupocjenom opremom ili posebnim zahtjevima s obzirom na tehničku opremu, scenografije kao i prostori s pretežno projektiranom opremom

(2) U slučaju da se na jedno unutarnje uređenje mogu primjeniti obilježja procjene iz više stupnjeva složenosti i ako zbog toga dođe do dvojbe kojem se stupnju složenosti unutaranje uređenje može pripisati, tada treba odabrati viši stupanj.

Cijena usluga za osnovne poslove arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja

Članak 56.

Najniži i najviši postoci cijene usluga za osnovne poslove koji se odnose na poslove arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja utvrđene su u tablici 15.

Tablica15. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja

Reducirana vrijednost
proračunskih
troškova (V)
Stupanj složenosti
I
II
III
IV
V
od
do
od
do
od
do
od
do
od
do
m4,98 6,166,16 6,626,62 7,207,20 7,997,99 8,80
n0,3005 0,30190,30190,3050 0,30500,30720,3072 0,31180,31180,3172
0,635,72 7,097,09 7,637,63 8,308,30 9,239,23 10,19
1,004,98 6,166,16 6,626,62 7,207,20 7,997,99 8,80
1,604,32 5,355,35 5,745,74 6,246,24 6,906,90 7,58
2,503,78 4,674,67 5,015,01 5,445,44 6,016,01 6,58
4,003,28 4,064,06 4,344,34 4,714,71 5,195,19 5,67
6,302,86 3,543,54 3,783,78 4,094,09 4,504,50 4,91
102,49 3,083,08 3,283,28 3,553,55 3,903,90 4,24
162,16 2,672,67 2,842,84 3,073,07 3,373,37 3,65
251,89 2,332,33 2,482,48 2,682,68 2,932,93 3,17
401,64 2,022,02 2,152,15 2,322,32 2,532,53 2,73
631,43 1,761,76 1,871,87 2,022,02 2,202,20 2,37
100 1,53 1,631,63 1,751,75 1,901,90 2,04
160 1,41 1,521,52 1,641,64 1,76
250 1,23 1,321,32 1,431,43 1,53

Za V, m i n vidi članak 5.


Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja

Članak 57.


(1) Cijena usluge izračunata prema tablici 15. iz članka 56. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 16.

Tablica 16. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu

arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja

FazaOsnovni posao
%
1.Provjera zadatka
2
2.Idejno rješenje
4
3.Idejni projekt
9
4.Lokacijska dozvola
0
5.Glavni projekt
45
6.Građevna dozvola
2
7.Izvedbeni projekt
35
8.Troškovnik
3

(2) Ako naručitelj ugovara s izvršiteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.

(3) U slučaju da izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

Ostale usluge vezane na arhitektonsko projektiranje unutarnjeg uređenja i gradnju građevine

Članak 58.


U ostale usluge ubrajaju se:

1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova:

Opis poslova ove usluge je sljedeći:

Objedinjavanje svih ugovornih podloga za raspis natječaja za izvoditelje za sve vrste radova i za sve struke

Prikupljanje ponuda

Ispitivanje i vrednovanje ponuda uključujući i sastavljanje pregleda usporedbe cijena za pojedine radove uz sudjelovanje projektanata svih struka

Usaglašavnje i objedinjavanje radova pojedinih struka koji sudjeluju u ponudama i ugovaranju radova.

Pregovori s ponuđačima

Pregled troškova prema "Prilogu A" s cijenama iz ponuda

Kontrola troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova

Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja.

Cijena te usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.

2. Nadzor gradnje građevine

Nadzor gradnje građevine obavlja ovlašteni arhitekt ili inženjer.

Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

3. Projektantski nadzor

Ako nadzor gradnje građevine nije ugovoren s izvršiteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se ugovoriti dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

Odstupanja i primjedbe

Članak 59.


Postoci utvrđeni na osnovi odredbi u članku 56. mijenjaju se u slučaju rekonstrukcije, a povećanje iznosi od 25% do 50%.

A.3. Projekti krajobrazne arhitekture

Svrha usluge

Članak 60.


Projekt karjobraznog uređenja primjereno mikroklimatskim, ekološkim i topografskim specifičnostima ambijenta, uvjetima lokacije i programskim zahtjevima, funkcionalno i oblikovno rješava sve elemente uređenja otvorenih (vanjskih) prostora. Svrha projekata krajobrazne arhitekture je uređenje svih krajobraznih struktura unutar i van naseljenih područja u namjeri da doprinese planski uređenoj uupotrebi prostora, djelotvornijoj zaštiti i kvalitetnijem uređenju prostora.

Opis osnovnih poslova projekata krajobrazne arhitekture

Članak 61.


(1) Opis poslova arhitektonskog projektiranja krajobraznog uređenja obuhvaća poslove koji se odnose na novogradnje, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.

(2) Poslovi arhitektonskog projektiranja krajobraznog uređenja sadrže 8 osnovnih faza izrade. U okviru pojedine faze izrade prostornog plana obavljaju se sljedeći poslovi:

Opis faza poslova projekata krajobrazne arhitekture

Osnovni posloviDodatni poslovi
1. Provjera zadatka

Razjašnjavanje postavljenog zadatka

Savjetovanje o ukupnim potrebama za obavljanje poslova

Pomoć pri odluci o odabiru projektanata ostalih struka

Sažetak rezultata


Snimak postojećeg stanja i prikupljanje podataka o tlu.

Sastavljanje prostornih programa

Sastavljanje funkcionalnog programa

2. Idejno rješenje

Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta.

Idejno rješenje predstavlja odabir najpovoljnije varijante od mogućih, koje se tijekom izrade idejnog rješenja provjeravaju.

3. Idejni projekt

Analiza podloga i uvjeta

Usaglašavanje ciljeva (granični uvjeti, sukobi ciljeva)

Sastavljanje projektnog kataloga ciljeva (programski ciljevi)

Razrada projektnog koncepta uključujući i ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zathjeva s grafičkim prikazima i analizama, npr. pokusni prikazi, linijske skice, eventualno s objašnjenjem

Integriranje rješenja projektanata drugih struka

Razjašnjavanje i tumačenje bitnih urbanističkih, oblikovnih, funkcionalinh, tehničkih, građevno-fizikalnih, privrednih, biološkihi ekološkihodnosa, procesa i uvjeta

Pripremni razgovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola

a) Pripremna faza

Detaljna inventarizacija postojećeg zelenila po vrstama drveća i grmlja te njihov raspored u prostoru u odgovarajućem mjerilu.

Analiza postojeće vegetacije u smislu mogućnosti daljnjeg korištenja.

Analiza i vrednovanje ostalih prirodnih uvjeta relevantnih za uređenje otvorenih (vanjskih) površina (tlo, podzemna voda, vjetar i ostali klimatski faktori i dr.), uključujući razrješavanje granice zahvata i usklađivanje situacije s okolnim strukturama.

b) Prostorno i oblikovno rješenje koje sadrži:

temeljnu razdiobu površina na zelenilo, promet, površine za igru i šport (ovisno o programu i ciljevima uređenja), zatim temeljnu diferencijaciju i načelnu specifikaciju primjenjenog biljnog materijala, pregled odnosa postojećeg stanja vegetacije s novim rješenjem, plan sadržaja opreme i obrade površina te plan nivelacije, odvodnje i dr. kao i usklađenost sa kotnim planom svih komunalnih instalacija. Po potrebi obrada detalja u cilju potpunije ilustracije ideje.

Objašnjenje i obrazloženje projekta.

Procjena troškova prema "Prilogu A"

Sažetak svih rezultata ove faze projektiranja


Ispitivanje mogućih rješenja temeljno različitih zahtjeva

Proširivanje pretprojektnog materijala prema posebnim zahtjevima

Sastavljanje plana financiranja

Sastavljanje analize troškova izgradnje

Provođenje pretponuda za izvođenje

Izrada prostornih prikaza pomoću posebnih tehnika, kao npr. perspektiva, uzoraka, modela

Sastavljanje vremenskog i organizacijskog plana

4. Lokacijska dozvola

Izrada stručnih podloga na osnovi idejnog rješenja ili idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole.

Ishođenje lokacijske dozvole.

5. Glavni projekt

Izrada odabranog projektnog rješenja (postupna grafička razrada odabranog rješenja) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog rješenja

Integriranje projektnih rješenja ostalih projektanata

Opis projektom uređene površine sa objašnjenjima o udovoljavanju posebnim uvjetima gradnje

Grafički prikaz cjelokupnog projekta, na pr. razrađeni, potpuni nacrti idejnog i/ili glavnog projekta, mjerilo prema vrsti i veličini građevnog zahvata; u mjerilu 1:500 do 1:100, a naročito s podacima o poboljšanju funkcija biotopa, mjerama za zaštitu, njegu i razvoj ekosustava i detaljni planovi sadnje

Detaljna usklađenost projekta karajobrazne arhitekture sa projektima infrastrukture

Dogovori s vlastima i projektantima ostalih struka o mogućnostima dobivanja dozvola

Razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema općim pravnim popisima, uz primjenu projektnih rješenja projektanata drugih struka i potrebni pregovori s vlastima

Proračun troškova prema "Prilogu A"

Kontrola troškova usporedbom proračuna troškova i procjene troškova.

Objedinjavanje svih projektnih podloga


Analiza alternativa/varijanti i njihovo vrednovanje uz ispitivanje troškova (optimiranje)

Proračun ekonomičnosti

Proračun troškova sastavljanjem okvirnih količina ili kataloga vrtno-arhitektonskih elemenata

6. Građevna dozvola

Predaja projekata za dozvole i suglasnosti

Dopunjavanje i prilagođavanje projekta, opisa i proračuna uz primjenu projektnih rješenja projektanata ostalih struka


Sudjelovanje pri pribavljanju suglasnosti susjeda

Stručna i organizacijska podrška naručitelju pri žalbenom, tužbenom ili sl. postupku

Izmjena projekata za dobivanje dozvola kao posljedica okolnosti, za koje izvršitelj nije odgovoran

Ishođenje dozvola i suglasnosti za tako izmijenjen projekt

7. Izvedbeni projekt

Razrada glavnog projekta,

(postupna razrada nacrta objekata krajobrazne arhitekture) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog izvedbenog rješenja

Izvedbeni projekt krajobraznog uređenja sadrži:

Izradu podloge s ucrtanim svim objektima i sadržajima te kotnim planom instalacija (iskolčenje ceste, građevine, infrastruktura i ostalo) u odgovarajućem mjerilu za gradnju

Plan površinske nivelacije terena (obračun zemljanih masa i oblikovanje),

Plan sadnje biljnog materijala s diferencijacijom novoprojektirane i postojeće vegetacije (koja se uklapa u novo rješenje) u odgovarajućem mjerilu za gradnju

Plan opreme, sadržaja i vrtno-tehničke obrade u odgovarajućem mjerilu što obuhvaća sljedeće: površinska obrada spojna (staze, odmorišta, park-trgovi, dječja igrališta i dr.); parkovni i rekreacioni sadržaji, urbana oprema ( klupe, košare, sprave za dječju igru i sl.); sistem funkcioniranja površinske odvodnje i opskrbe vodom zelenih površina

(lokacija vrtnih hidranata i vodolovnih grla); vrtno tehnički uređaji - vodeni motivi, pergole i dr.

Plan koordinatne mreže (u svrhu iskolčenja) u odgovarajućem mjerilu

Detalji plana sadnje u mjerilima za gradnju

Detalji plana vrtno tehničke obrade površina i uredjenja u mjerilu za gradnju

Karakteristični presjeci kroz teren u odgovarajućem mjerilu

Plan usklađenosti projektiranog zelenila s kotnim planom instalacija i rasvjete

Opis i tehničko obrazloženje

Grafički prikazi krajobraznog uređenja prema vrsti zahvata u mjerilu 1:200 do 1:1.

Razrada podloga za projektante drugih struka i integracija njihovih rješenja sve do konačnog izvedbnog rješenja

Nadopunjavanje izvedbenog projekta u tijeku izvedbe


Provjera odgovaraju li izvedbeni nacrti koje je razradilo građevno poduzeće na osnovu opisa radova s pogramom radova projektu za građevnu dozvolu

Izrada pregleda količina

Provjera i prihvaćanje projekata trećih stručnih osoba koje ne sudjeluju u projektiranju s obzirom na to odgovaraju li izvedbenim projektima (npr. radionički creži, planovi postavljanja i temeljenja dobavljača strojeva), ako se poslovi odnose na uređaje koji nisu obuhvaćeni predračunom

8. Troškovnik

Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz primjenu projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju

Izrada troškovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova

Usaglašavanje i koordinacija opisa radova drugih struka u projektiranju


Sastavljanje alternativnih opisa radova za pojedine vrste radova

Sastavljanje usporednih pregleda troškova uz ocjenjivanje projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju

Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje

Članak 62.


(1) Cijena usluge za osnovne poslove koji se odnose na projekte krajobrazne arhitekture određuje se prema proračunskim troškovima gradnje, prema stupnju složenosti kojoj uređena površina pripada kao i prema tablici postotaka cijena usluga.

(2) Proračunski troškovi se određuju uzevši u obzir način utvrđivanja troškova prema Prilogu A ovog Pravilnika.

1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu troškova, a ako ne postoji prema procjeni troškova

2. za faze poslova 7 i 8 prema ponudbenim troškovima, a ako ne postoje prema proračunu troškova.

3. za nadzor mogu se proračunski troškovi utvrditi prema konačnim troškovima, a ako ne postoje prema ponudbenim

(3) Proračunski troškovi na osnovi kojih se određuju postoci za osnovne poslove dobivaju se zbrajanjem cijena svih radova koji se izvode na krajobraznom uređenju.

Klasificiranje objekata prema stupnju složenosti za poslove projektiranja krajobraznog uređenja

Članak 63.


(1) Stupanj složenosti određuje se za poslove projektiranja krajobraznog uređenja na osnovi sljedećih obilježja procjene:

1. Stupanj složenosti I:

Krajobrazno uređenje s veoma malim projektnim zahtjevima, odnosno:

 • s veoma malim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
 • s veoma malim zahtjevima za zaštitom, njegom i unapređenjem krajolika,
 • s jednim funkcionalnim područjem,
 • s veoma malim oblikovnim zatjevima,
 • s najjednostavnijim uređajima za opskrbu i odvodnju ili bez nijh.

Sljedeći objekti karajobraznog uređenja pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti:

Uređenja zemljišta s usjevima u slobodnom krajoliku, nasadi za zaštitu od vjetra, buke ili pogleda, padine za skijanje i sanjkanje bez tehničkih uređaja,jednostavne zelene površine, livade za igru

2. Stupanj složenosti II:

Krajobrazno uređenje s manjim projektnim zahtjevima, odnosno:

 • s manjim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
 • s manjim zahtjevima za zaštitom, njegom i unapređenjem krajolika,
 • s malo funkcionalnih područja
 • s manjim oblikovnim zahtjevima,
 • s manjim zajhtjevima za opskrbu i odvodnju,

Sljedeći objekti karajobraznog uređenja pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti:

uređenje otvorenih prostora s jednostavnom izgradnjom uz manja naselja, uz samostojeće zgrade i uz izdvojena poljoprivredna naselja, jednostavnije prateće zelenilo uz prometne površine, povezujuće zelene površine bez posebne opreme, krajobrazno oblikovanje terena i nasada prostora, kamenoloma, deponija komunalnog otpada, većih iskopa terena i slično, krajobrazno oblikovanje oko energetskih građevina (akumulaciona jezera, dalekovodi i slično ), sportski tereni za igre s loptom, sportski tereni bez trkališta i drugih tehničkih uređaja, obronci za skijanje i sanjkanje s tehničkom opremom, jednostavni nasadi u slobodnom krajoliku, zeleni pojasevi.

3. Stupanj složenosti III:

Krajobrazno uređenje s prosječnim projektnim zahtjevima, odnosno:

 • s prosječnim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
 • s prosječnim zahtjevima za zaštitom, njegom i unapređenjem krajolika,
 • s više jednostavnih funkcionalnih područja s jednostavnim vezama,
 • s prosječnim oblikovnim zahtjevima,
 • s normalnom ili uobičajenom opskrbom i odvodnjom.

Sljedeći objekti karajobraznog uređenja pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti, vanjske površine s prosječnim zahtjevima uz privatne i javne građevine, zelenilo uz prometne površine s povećanim zahtjevima za:

oblikovanjem, zaštitom, njegom i unapređenjem krajolika, ulični drvoredi, gradske avenije; površine za zaštitu vrsta i staništa, spomen obilježja, mala (seoska) groblja, gradske obale rijeka, gradske morske obale, plaže i kupališta, površine za kampiranje i postavljanje šatora, krajobrazno oblikovanje vodotokova, kućni vrtovi s prosječnim zahtjevima, krajobrazno oblikovanje industrijskih i radnih zona, kombinirane površine za igru, sportske površine ako nisu navedene u stupnjevima složenosti II ili IV.

4. Stupanj složenosti IV:

Krajobrazno uređenje s natprosječnim projektnim zahtjevima, odnosno:

 • s natprosječnim zahtjevima za uklapanje u okolinu
 • s natprosječnim zahtjevima za zaštitom, njegom i unapređenjem krajolika,
 • s više funkcionalnih područja svišestrukim vezama,
 • s natprosječnim oblikovnim zahtjevima,
 • s natprosječnom opskrbom i odvodnjom.

Sljedeći objekti karajobraznog uređenja pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti:

vanjske površine s posebnim topografskim ili prostornim odnosima uz privatne i javne građevine, zeleni potezi unutar naselja, oblikovanje pješačkih zona sa ozelenjavanjem (promenade i šetališta, pješačke ulice i zone, jednostavno ozelenjavanje krovova, površine za zaštitu vrsta i staništa s različitim oblikovnim zahtjevima ili povezivanjem različitih zaštitnih funkcija, sportske površine, površine za igru, golf igrališta, otvoreni bazeni, sportski stadioni, pozornice na otvorenom, groblja, parkirališne površine, školski vrtovi, staze i područja za upoznavanje prirode, parkovi stambenih naselja, vanjske površine stambenih dvorišta i blokova, dječja igrališta.

5. Stupanj složenosti V:

Krajobrazno uređenje s veoma velikim projektnim zahtjevima, odnosno:

 • s veoma velikim zahtjevima za uklapanje u okolinu
 • s veoma velikim zahtjevima za zaštitom, njegom i unapređenjem krajolika,
 • s mnoštvom funkcionalnih područja sa sveobuhvatnim vezama,
 • s veoma velikim oblikovnim zahtjevima,
 • s posebnim zahtjevima za snabdijevanje i odvodnju na osnovnu posebnih tehničkih uvjeta.

Sljedeći objekti karajobraznog uređenja pripisuju se obično, prema obujmu obilježja ovom stupnju složenosti:

kućni vrtovi i vrtna dvorišta za visoke reprezentativne zahtjeve, kompleksno ozelenjavanje terasnih i krovnih vrtova, vanjskke površine u sklopu povijesnih zona, povijesne parkovne površine, vrtovi i trgovi, botanički, dendrološki i zološki vrtovi, otvorene (vanjske) površine sa posebnom opremom za visoke uporabne zahtjeve, etnoparkovi, arheološki parkovi, parkovi skulptura, izložbeni parkovi;

Gradski parkovi i skverovi (trgovi-parkovi); groblja i spomen groblja, objekti iz stupanja složenosti IV s vrlo velikim zahtjevima;

(2) U slučaju da se za vanjsko uređenje mogu primjeniti obilježja procjene iz više stupnjeva složenosti i ako zbog toga dođe do dvojbe kojem se stupnju složenosti vanjsko uređenje može pripisati, treba odabrati viši stupanj.

Cijena usluga za osnovne poslove projektiranja krajobraznog uređenja

Članak 64.


Najniži i najviši postoci cijene usluga za osnovne poslove koji se odnose na poslove projektiranja krajobraznog uređenja utvrđene su u tablici 17.

Tablica 17. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove projektiranja krajobraznog uređenja

Reducirana vrijednost
proračunskih
troškova (V)
Stupanj složenosti
I
II
III
IV
V
od
do
od
do
od
do
od
do
od
do
m4,14 5,065,06 6,336,33 8,188,18 9,419,41 10,34
n0,0723 0,11030,1103 0,14670,1467 0,18170,1817 0,20690,2147 0,2195
0,634,28 5,325,32 6,776,77 8,908,90 10,3610,39 11,44
1,004,14 5,065,06 6,336,33 8,188,18 9,419,41 10,34
1,604,00 4,804,80 5,915,91 7,517,51 8,548,51 9,33
2,503,87 4,574,57 5,535,53 6,926,92 7,797,73 8,46
4,003,75 4,344,34 5,165,16 6,366,36 7,066,99 7,63
6,303,62 4,134,13 4,834,83 5,855,85 6,436,34 6,90
103,51 3,933,93 4,524,52 5,385,38 5,845,74 6,24
163,39 3,733,73 4,214,21 4,944,94 5,305,19 5,63
253,28 3,553,55 3,953,95 4,564,56 4,844,72 5,10
403,17 3,373,37 3,683,68 4,184,18 4,394,26 4,60

Za V, m i n vidi članak 5.

Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja

Članak 65.


(1) Cijena usluge izračunata prema tablici 17. iz članka 64. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 18.

Tablica 18. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu

projekta krajobraznog uređenja

FazaOsnovni posao
%
1.Provjera zadatka
2
2.Idejno rješenje
6
3.Idejni projekt
14
4.Lokacijska dozvola
3
5.Glavni projekt
33
6.Građevna dozvola
3
7.Izvedbeni projekt
32
8.Troškovnik
7

(2) Ako naručitelj ugovara s izvršiteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.

(3) U slučaju da izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

Ostale usluge vezane na krajobrazno projektiranje i gradnju krajobraznih objekata

Članak 66.


U ostale usluge ubrajaju se:

1.Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova

Opis poslova ove usluge je sljedeći:

Objedinjavanje svih ugovornih podloga za raspis natječaja za izvoditelje za sve vrste radova i za sve struke

Prikupljanje ponuda

Ispitivanje i vrednovanje ponuda uključujući i sastavljanje pregleda usporedbe cijena za pojedine radove uz sudjelovanje projektanata svih struka

Usaglašavnje i objedinjavanje radova pojedinih struka koji sudjeluju u ponudama i ugovaranju radova.

Pregovori s ponuđačima

Pregled troškova prema "Prilogu A" s cijenama iz ponuda

Kontrola troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova

Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja.

Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.

2. Nadzor gradnje objekata krajobrazne arhitekture

Nadzor gradnje objekata krajobrazne arhitekture obavlja ovlašteni arhitekt ili inženjer.

Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

3. Projektantski nadzor

Ako nadzor gradnje objekta nije ugovoren s izvršiteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se ugovoriti dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

4. Poslovi karajobraznog planiranja

 1. Sudjelovanje u izradi prostornih planova

1. Obrada prirodne, ekološke i kulturne problematike krajobraza u prostornim planovima svih razina što uključuje:

 • analitičku obradu postojećeg stanja krajobraza, prije svega njegova ekološkog stanja - krajobrazna analiza
 • ocjena mogućnosti očuvanja i unapređenja stanja prirodnih sustava krajobraza (ekološka kategorija) i procesa njegova oblikovanja (oblikovno-estetska kategorija)
 • usklađivanje mogućnosti gospodarskog razvoja s mogućnostima potencijala krajolika - krajobrazna sinteza (plan)

2. Ekološka te prostorno namjenska obrada krajobraza i/ili zelenih površina u planovima i projektima prostornog uređenja svih kategorija što uključuje:

 • inventarizaciju postojećeg stanja krajobraza i/ili zelenih površina na podlozi odgovarajućeg mjerila
 • obradu prirodnih, antopogenih i vizuelnih značajki krajobraza
 • analizu i valorizaciju postojećeg stanja na temelju inventarizacije
 • prijedlog plana sustava zelenih površina u sklopu izrade provedbenih planova i projekata prostornog uređenja svih kategorija
 • utvrđivanje potencijala krajobraza u funkciji zaštite i unapređenja čovjekova okoliša.

B) Ostali poslovi planiranja krajobraza

 1. Izrada studija o utjecaju na okoliš
 2. Stručna mišljenja o pojedinim pitanjima planiranja, ekoloških izvještaja, građevinskih zahtjeva
 3. Savjetovanje u svezi s pitanjima oblikovanja krajobraza
 4. Razrada propisa

Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada

Odstupanja i primjedbe

Članak 67.


Postoci utvrđeni na temelju članka 64. mijenjaju se u slučaju rekonstrukcije i revitalizacije, a povećanje naknade iznosi od 25% do 50%.

B. GRAÐEVNI PROJEKTI

Općenito

Članak 68.


Prema ovom Pravilniku pod građevnim projektima razumijevaju se projekti konstrukcija građevina visokogradnje, projekti inženjerskih građevina, projekti građevnog dijela građevine niskogradnje i projekti vodovoda i kanalizacije. Stoga se s gledišta sadržaja ovih usluga određuju ove skupine građevnih projekata:


 1. projekti konstrukcija visokogradnje,
 2. projekti inženjerskih građevina,
 3. projekti vodovoda i kanalizacije u visokogradnji,
 4. građevni projekti građevina niskogradnje, gdje se posebno obrađuju pojedine karakteristične vrste građevina i vanjski vodovod i kanalizacija

B.1. Projekti konstrukcija visokogradnje

Svrha usluge

Članak 69.


Projekt konstrukcije visokogradnje prikazuje tehnički ispravna rješenja određene vrste konstrukcije koju se namjerava izvesti. Rad na izradi projekta konstrukcije obuhvaća i potrebnu suradnju na arhitektonskom projektiranju, osobito oko odabira, postave i dimenzija konstrukcije. Projekt konstrukcije visokogradnje je usklađen s odgovarajućim arhitektonskim projektom visokogradnje, kako u pogledu predviđenih materijala za konstrukciju tako i u pogledu traženih oblika, dimenzija i računskih djelovanja potrebnih za normalnu funkciju građevine. Projektirana konstrukcija treba zadovoljavati sve tehničke propise i norme koje vrijede za određenu konstrukciju.


Opis poslova projektiranja konstrukcija visokogradnje

Članak 70.


(1) Opis poslova projektiranja konstrukcija visokogradnje obuhvaća poslove koji se odnose na gradnju, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.

(2) Poslovi projektiranja konstrukcija visokogradnje sadrže 8 osnovnih faza izrade. U okviru pojedine faze izrade projekta obavljaju se sljedeći poslovi:

Opis faza poslova projektiranja konstrukcija visokogradnje

Osnovni poslovi

Dodatni poslovi

1. Provjera zadatka
Razjašnjavanje zadatka u suradnji s projektantom arhitekture

2. Idejno rješenje

Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta.

Idejno rješenje konstrukcije predstavlja provjeru koncepta, provjeru i odabir najpovoljnijeg konstrukcijskog rješenja.

Idejno rješenje sadrži sljedeće elemente:

- procjene nosivosti tla i drugih uvjeta koji utječu na odabir konstruktivnog sustava

- odabranu konstruktivnu koncepciju

- utjecaj konstrukcijskog sustava na oblikovanje i funkciju

- vrstu konstrukcije i odabrana gradiva za konstrukciju.

3. Idejni projekt
Idejni projekt sadrži osnovna konstrukcijska rješenja građevine i elemente za izradu glavnog projekta, utvrđivanje osnovnih opterećenja, pojednostavnjene proračune nosivosti i stabilnosti, utvrđivanje osnovnog tipa konstrukcije, utvrđivanje približnih raspona i dimenzija konstrukcije, utvrđivanje osnovnih građevinskih proizvoda, procjenjivanje troškova gradnje

Izrada više rješenja konstrukcije, provedba više usporednih proračuna

4. Lokacijska dozvola

5. Glavni projekt
Glavni projekt sadrži tehnički opis konstrukcije, program kontrole i osigiranja kvalitete, točno definiranje opterećenja, računske dokaze nosivosti, uporabljivosti i stabilnosti konstrukcije u cjelini i pojedinih građevinskih elemenata, izradu planova pozicija,
dimenzioniranje svih elemenata nosive konstrukcije,
definiranje gradiva i svih mehaničkih i fizikalnih karakteristika gradiva,
proračun stanja elemenata montažne konstrukcije u montaži
izradu potrebnih skica i nacrta

Dodatni proračuni za posebne načine gradnje ili proračuni posebnih konstrukcija
Izrada posebnih troškovnika za objavu natječaja za izbor izvođača, prije izrade izvedbenog projekta
Projekt razgradnje konstrukcije kod rušenje građevine ili njenog dijela

6. Građevna dozvola
Dopuna i ispravak proračuna i nacrta
Dogovori s revidentom.

Građevinsko-fizikalni dokazi zaštite od požara
Nacrti sa statičkim pozicijama, dimenzijama konstrukcije i pojedinostima armiranja za potrebe revizije projekta

7. Izvedbeni projekt
Izvedbeni projekt je razrada glavnog projekta u odnosu na projekte drugih struka.
Izvedbeni projekt sadrži: nacrte konstrukcija s uputama za ugradnju predgotovljenih dijelova konstrukcije, nacrte armiranja, nacrte metalnih konstrukcija, drvenih konstrukcija, te druge konstruktivne detalje potrebne za građenje,
radioničke nacrte za metalne i drvene konstrukcije, nacrte elemenata za predgotovljene armiranobetonske ili prednapete dijelove konstrukcije,
planove oplata
Sastavljanje detaljnih lista potrebnih gradiva s iskazom količine potrebnih gradiva (npr. čelika ili armature i sl.)

Izrada planova i shema spajanja, izrada komadnih lista, sve za predgotovljene elemente konstrukcija
Poslovi koji proizlaze iz promjena projekta koji nisu ugovoreni
Nacrti armiranobetonskih dijelova koji su dodatak izvedbenog projekta
Projekt montaže za montažne konstrukcije

8. Troškovnik
Utvrđivanje svih količina gradiva za nosive dijelove konstrukcije
Utvrđivanje svih potrebnih radova s opisima radova
Izrada troškovnika nosive konstrukcije

Usklađivanje opisa radova i količina s projektantom arhitekture i projektantima instalacija

(3) U osnovne poslove prema tablici iz stavka 2. ovog članka, uključeni su i svi poslovi koji su za određenu razinu razrade projekta, sukladno propisima, potrebni za ispunjenje bitnih zahtjeva za građevinu prema Zakonu o gradnji.


Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje

Članak 71.


(1) Cijena usluge za osnovne poslove koji se odnose na projekte konstrukcije visokogradnje određuje se prema proračunskim troškovima građevine, prema stupnju složenosti kojoj građevina pripada i po tablici postotaka cijene usluga.
(2) Proračunski troškovi na osnovi kojih se određuju postoci naknade za izradu projekta dobivaju se zbrajanjem cijena građevnih radova i obrtničkih radova.
(3) U proračunske troškove na osnovi kojih se određuju postoci za projekte konstrukcija visokogradnje ne ulaze: vrijednost građevinskog zemljišta, vrijednost građevina koje se ruše radi izgradnje novih građevina, vrijednost građevina za raseljavanje, vrijednost projekta, vrijednost pripremnih radova, nadzora i ostalih investicijskih poslova, vrijednost uređenja okolnog zemljišta, vrijednost unutarnjih i vanjskih instalacija.


Klasificiranje građevina prema stupnju složenosti za poslove projektiranja konstrukcija visokogradnji

Članak 72.


(1) Građevine se klasificiraju prema stupnju složenosti kako slijedi:
1. Stupanj složenosti I


Veoma jednostavne nosive konstrukcije:

- jednostavne, statički određene ravninske nosive konstrukcije od drva, čelika, kamena ili nearmiranog betona sa stalnim opterećenjem, bez dokaza na horizontalna djelovanja

2. Stupanj složenosti II


Jednostavne nosive konstrukcije:

- statički određene ravninske nosive konstrukcije uobičajene izvedbe, bez prednapetih i spregnutih konstrukcija, s pretežno stalnim opterećenjem,

- stropne konstrukcije s pretežno stalnim površinskim opterećenjem koje se mogu proračunati na osnovu uobičajenih tablica,

- zidane građevine s nosivim zidovima koji se protežu do temelja, bez dokaza za horizontalna djelovanja

- plitka temeljenja i jednostavni potporni zidovi,

3. Stupanj složenosti III


Srednje složene nosive konstrukcije:

- složene, statički određene i neodređene ravninske nosive konstrukcije uobičajene izvedbe bez prednapetih konstrukcija i računske provjere stabilnosti,

- jednostavne spregnute konstrukcije, ne uzimajući u obzir skupljanje i dugotrajna djelovanja (puzanje)

- nosive konstrukcije s nosivim zidovima,

- okvirne konstrukcije s ispunom zidova,

- plitka temeljenja na pilotima,

- jednostavni svodovi,

- jednostavne okvirne nosive konstrukcije bez prednapetih konstrukcija i računske provjere stabilnosti,

- jednostavne nosive skele i ostale jednostavne skele za inženjerske građevine,

- jednostavni usidreni potporni zidovi,

4. Stupanj složenosti IV


Složene nosive konstrukcije:

- konstrukcijski složene nosive konstrukcije u uobičajenoj izvedbi i nosive konstrukcije za koje se provjerava mehanička otpornost i stabilnost za složena djelovanja,

- višestruko statički neodređeni sustavi,

- statički određene prostorne rešetke,

- jednostavne naborane konstrukcije koje se računaju primjenom štapnej teorije,

- statički određene nosive konstrukcije kod kojih se za određivanje veličina presjeka primjenjuje teorija II. reda,

- jednostavno proračunane konstrukcije s vanjskim prednapinjanjem,

- nosive složene okvirne konstrukcije te građevine u obliku tornja čija se mehanička otpornost i stabilnost i ukrućenje dokazuju posebnim proračunskim metodama,

- spregnute konstrukcije, ako nisu navedene u stupnju složenosti III ili V,

- jednostavni gredni roštilji i jednostavne ortotropne ploče,

- nosive konstrukcije s jednostavnom računskom provjerom progiba,

- složena statički neodređena plitka temeljenja, složena ravninska i prostorna pilotna temeljenja, posebni postupci temeljenja, naknadna produbljivanja temelja,

- kose ploče s jednim poljem,

- koso položeni ili lučni nosači,

- složeni svodovi i nizovi svodova,

- okvirni nosači, ako nisu navedeni u stupnju složenosti III ili V,

- složene nosive skele i ostale složene skele za inženjersku gradnju,

- složeni, usidreni potproni zidovi,

- zidane konstrukcije specijalne namjene (inženjerske zidane konstrukcije)

5. Stupanj složenosti V


Veoma složene nosive konstrukcije:

- konstruktivno vrlo složene nosive konstrukcije,

- složene nosive konstrukcije novih načina izvedbe,

- složeni betonski stupovi i složene ortotropne ploče,

- spregnuti prednapeti nosači,

- površinski nosači (ploče, diskovi, elastične konstrukcije, ljuske),

- statički neodređene nosive konstrukcije kod kojih se za određivanje veličina presjeka primjenuje teorija II. reda,

- nosive konstrukcije za koje se mehanička otpornost i stabilnost može dokazati samo s pomoću ispitivanja modela ili s pomoću ispitivanja gotovih elemenata

- nosive konstrukcije s provjerom progiba, ako nisu navedene u stupnju složenosti IV,

- napete konstrukcije (vanjski prednapon), ako nisu navedene u stupnju složenosti IV,

- kose ploče s više polja ,

- koso položeni lučni nosači,

- složene prednapete okvirne konstrukcije prethodno provjerene ispitivanjem,

- veoma složeni okviri za inženjerske građevine.

(2) Izvan navedenih stupnjeva složenosti obračunavaju se građevine sa složenim proračunom kao npr.:


 1. prostorne konstrukcije,
 2. dinamički opterećeni temelji i konstrukcije
 3. izvanredno složene konstrukcije i rekonstrukcije.

Cijena usluga za osnovne poslove projektiranja konstrukcija visokogradnji

Članak 73.


Najniži i najviši postoci cijene usluga za osnovne poslove koji se odnose na poslove projektiranja konstrukcija visokogradnji utvrđene su u tablici 19.

Tablica19. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove projektiranja konstrukcija visokogradnje

Reducirana vrijednost
proračunskih
troškova (V)
Stupanj složenosti
I
II
III
IV
V
od
do
od
do
od
do
od
do
od
do
m1,34 2,112,11 2,722,72 3,453,45 4,314,31 5,17
n0,1825 0,22980,2298 0,24640,2464 0,26550,2655 0,26520,2652 0,2649
0,631,46 2,352,35 3,053,05 3,903,90 4,884,88 5,84
1,001,34 2,112,11 2,722,72 3,453,45 4,314,31 5,17
1,601,23 1,901,90 2,432,43 3,053,05 3,813,81 4,56
2,501,14 1,711,71 2,172,17 2,702,70 3,393,39 4,06
4,001,04 1,541,54 1,931,93 2,392,39 2,992,99 3,58
6,300,96 1,381,38 1,731,73 2,122,12 2,652,65 3,17
100,88 1,241,24 1,551,55 1,871,87 2,352,35 2,48
160,81 1,111,11 1,371,37 1,661,66 2,072,07 2,48
250,75 1,001,00 1,231,23 1,471,47 1,841,84 2,21
400,68 0,900,90 1,091,09 1,301,30 1,621,62 1,95
630,63 0,810,81 0,980,98 1,151,15 1,441,44 1,73
1000,58 0,730,73 0,870,87 1,011,01 1,271,27 1,53
1600,53 0,650,65 0,780,78 0,890,89 1,121,12 1,35
2500,49 0,590,59 0,700,70 0,800,80 0,990,99 1,20
4000,45 0,530,53 0,630,63 0,700,70 0,880,88 1,06

Za V, m i n vidi članak 5.

Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja

Članak 74.


(1) Cijena usluge izračunata prema tablici 19. iz članka 73. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 20.

Tablica 20. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu

projekta konstrukcije visokogradnje

FazaOsnovni posao
%
1.Provjera zadatka
2
2.Idejno rješenje
4
3.Idejni projekt
9
4.Lokacijska dozvola
0
5.Glavni projekt
45
6.Građevna dozvola
2
7.Izvedbeni projekt
35
8.Troškovnik
3

(2) Ako naručitelj ugovara s izvršiteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.

(3) U slučaju da izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta, za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

Odstupanja i primjedbe
Članak 75.


Postoci utvrđeni na osnovi odredaba iz članka 73. mijenjaju se u ovim slučajevima:

- pri rekonstrukciji građevine povećanje naknade iznosi od 25% do 50%
- kada se radi o čeličnim, montažnim armiranobetonskim, prednapetim ili drvenim konstrukcijama, povećanje naknade iznosi 100%, od čega 80% za radioničke nacrte,
- kada se radi o građevini koja je spomenik kulturne odnosno graditeljske baštine povećanje iznosi od 30% do 50%
- za fazu 7. odstupa se od stavka 1. članka 74. ovog Pravilnika i obračunava se naknada od 27% za slučajeve:
1. za armiranobetonske konstrukcije, ako se ne izrađuju planovi oplate


2. za drvene konstrukcije, ako je nosiva konstrukcija stupnja složenosti 1 ili 2.

- u potresnim područjima povećanje iznosi prema tablici 21.
Tablica 21: Promjene postotaka u potresnim područjima u odnosu na duktilnost konstrukcije


Vrsta gradiva konstrukcije
%
Duktilnost konstrukcije
niska
srednja
visoka
armirani beton, čelik
25

25
35
ziđe, drvo
15
15
25

Napomena: Za građevine svrstane izvan stupnja složenosti prema članku 4. Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju građevina visokogradnje u seizmičkim područjima cijena se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.
(2) Postoci utvrđeni na osnovi odredaba u članku 73. ovog Pravilnika ne primjenjuju se u ovim slučajevima:

 1. za izradu projekata serijskih, montažnih i tipskih građevina,
 2. za sve građevine izvan stupnja složenosti.

U navedenim slučajevima cijena usluge ugovara se slobodno ili kao vremenska naknada.
(3) Kada je riječ o kompleksima građevina kao što su stambena naselja, bolnički, industrijski i skladišni kompleksi, sveučilišni kompleksi i sveučilišni gradovi, poljoprivredna gospodarstva i sl., svaka pojedina građevina iz kompleksa smatra se posebnom građevinom sa stajališta proračunskih troškova i normativa. Na isti se način postupa i kada se radi dokumentacija za dilatacijske jedinice koje se izvode kao posebni projekti.
(4) U sadržaj ove usluge nisu uključeni nadzor nad izvođenjem niti provjera odnosno odobravanje izvođenja pojedinih elemenata konstrukcije (oplata, armatura i dr.)B.2. Građevni projekti inženjerskih građevina

Svrha usluge

Članak 76.


(1) Projekt inženjerske građevine prikazuje tehnički ispravno rješenje određene vrste građevine koju se namjerava izvesti. Rad na izradi projekta inženjerske građevine obuhvaća i potrebnu suradnju sa projektantima tehnološkog procesa, osobito oko odabira, postave i dimenzija konstrukcije. Projektirana inženjerska građevina treba zadovoljavati sve tehničke propise i norme koje vrijede za određenu vrstu građevine.
(2) Inženjerske konstrukcije uključuju proizvodne hale, građevine za zbrinjavanje otpada, silose, dimnjake, jarbole, kontrolne tornjeve zračnih luka i sl.


Sadržaj usluge

Članak 77.


(1) Opis poslova projektiranja inženjerskih građevina obuhvaća poslove koji se odnose na nove građevine, rekonstrukciju i radove s ciljem održavanja građevina. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.

(2) Opis poslova je sljedeći.

Opisa faza poslova projektiranja inženjerskih građevina

Osnovni poslovi

Dodatni poslovi

1. Provjera zadatka
Razjašnjavanje projektnog zadatka u suradnji s tehnologom proizvodnje i projektantima opreme i svih drugih struka koje sudjeluju na projektiranju
Procjena unaprijed zadanih uvjeta, obilazak terena
Objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak
Razjašnjavanje projektnih zadataka
Prikupljanje i vrednovanje podloga, proučavanje tehnološkog procesa radi pravilnog odabira konstrukcije
Pomoć pri odabiru projektanata drugih struka
Procjena obima poslova i potrebnih predradnji, npr. ispitivanje građevnog zemljišta, geodetski poslovi, zaštita od emisija

Posjet sličnim građevinama
Proučavanje zahtjeva drugih norma.

2. Idejno rješenje
Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta.

3. Idejni projekt
Usklađivanje ciljnih zamisli i postojećih uvjeta koji su zadani npr. prostornim planovima, planovima infrastrukture
Ispitivanje mogućih rješenja i njihova utjecaja na građevno i konstrukcijsko oblikovanje
Pribavljanje i vrednovanje službenih podloga
Razrada projektnog koncepta, uključujući i alternativna rješenja prema istim zahtjevima
Prerada projektnog koncepta prema mišljenjima i prijedlozima
Procjena troškova
Utvrđivanje svih opterećenja, mogućih položaja, radnih procesa i slično Usklađivanje građevine s ostalim građevinama unutar pogona, ako se radi o dogradnji, prigradnji, ili rekonstrukciji
Razmatranje projekata drugih struka
Osnovna konstrukcijska rješenja građevine i elemente za izradu glavnog projekta
Utvrđivanje osnovnih opterećenja, pojednostavnjene proračune nosivosti i stabilnosti, utvrđivanje osnovnog tipa konstrukcije, utvrđivanje približnih raspona i dimenzija konstrukcije, utvrđivanje osnovnih građevinskih proizvoda
Procjenjivanje troškova gradnje

Izrada prethodnih studija opravdanosti izgradnje. Izrada planova postojećih instalacija
Izrada više rješenja konstrukcije, provedba više usporednih proračuna
Izrada izvadaka iz idejnog projekta sa ishođenje načelne dozvole za gradnju
Točan proračun posebnih građevnih dijelova
Ishođenje načelne dozvole za gradnju

4. Lokacijska dozvola
Ishođenje lokacijske dozvole.

5. Glavni projekt
Detaljna razrada projektnog koncepta uzimajući u obzir sve struke, specifične uvjete i priloge projekata druge struke
Sadrži: tehnički opis konstrukcije, program kontrole i osiguranja kvalitete, točno definiranje opterećenja, računske dokaze nosivosti i stabilnosti konstrukcije u cjelini i pojedinih građevinskih elemenata, izradu planova pozicija, dimenzioniranje svih elemeneta nosive konstrukcije, definiranje gradiva i svih mehaničkih i fizikalnih karakteristika gradiva,
izradu potrebnih skica i nacrta.
doradu i prilagodbu projekta, opisa i proračuna na osnovu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju
Proračun troškova
Objedinjavanje projekata svih struka i usklađivanje nacrta

Pribavljanje izvadaka iz zemljišne knjige, katastra i drugih službenih materijala
Izrada konačne studije opravdanosti
Dodatni proračuni za posebne načine gradnje ili proračuni posebnih konstrukcija
Izrada posebnih troškovnika za objavu natječaja za izbor izvođača, prije izrade izvedbenog projekta
Izrada konačne studije opravdanosti izgradnje

6. Građevna dozvola
Dopuna i ispravak proračuna i nacrta
Dogovori s revidentom
Ishođenje građevinske dozvole
Pribavljanje zahtjeva za oslobađanje i izuzeća

Građevinsko-fizikalni dokazi zaštite od požara i zaštite konstrukcije od drugih agresivnih djelovanja
Nacrti sa statičkim pozicijama, dimenzijama konstrukcije i pojedinim presjecima armiranja za potrebe revizije projekta

7. Izvedbeni projekt
Razrada glavnog projekta u odnosu na projekte drugih struka
Sadrži: nacrte konstrukcija s uputama za ugradnju predgotovljenih dijelova konstrukcije, nacrte armiranja, nacrte metalnih konstrukcija, drvenih konstrukcija, te druge konstruktivne detalje potrebne za građenje,
radioničke nacrte za metalne i drvene konstrukcije, nacrte elemenata za predgotovljene armiranobetonske ili prednapete dijelove konstrukcije,
planove oplata,
sastavljanje detaljnih lista potrebnih gradiva s iskazom količine potrebnih gradiva (npr. čelika ili armature i sl.),
grafičke i računske priloge za građevinu sa pojedinačnim podacima neophodnim za gradnju
Razrada podloga za projekte ostalih struka i objedinjavanje projekata i usklađivanja
Dopuna izvedbenog projekta u tijeku izvedbe građevine

Izrada planova i shema spajanja, izrada omadnih lista, sve za predgotovljene elemente konstrukcija
Poslovi koji proizlaze iz promjena projekta koji nisu ugovoreni
Nacrti armiranobetonskih dijelova koji nisu na gradilištu potrebni kao dodatak izvedbenog projekta

8. Troškovnik
Utvrđivanje svih količina gradiva za nosivu konstrukciju i ostale dijelove građevine
Utvrđivanje svih potrebnih radova s opisima radova
Račun količina i rasčlanba prema pojedinačnim pozicijama uz primjenu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju
Izrada troškovnika za nosivu konstrukciju i sve ostale dijelove građevine
Usklađivanja opisa radova i količina s projektantima drugih struka
Priprema dokumentacije za realizaciju natječaja, izrada opisa radova kao i općih i posebnih uvjeta izgradnje

Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje

Članak 78.


(1) Cijena usluge za osnovne poslove koji se odnose na projektiranje inženjerskih građevina određuje se prema proračunskim troškovima građevine, prema stupnju složenosti kojoj građevina pripada i prema tablici postotaka cijene usluga.
(2) Proračunski troškovi na osnovi kojih se određuju postoci naknade za izradu projekta dobivaju se zbrajanjem cijena građevnih radova, obrtničkih radova i cijena instalacija.
(3) U proračunske troškove na osnovi kojih se određuje postoci za projekte inženjerskih građevina ne ulaze: vrijednost građevinskog zemljišta, vrijednost građevina koje se ruše radi izgradnje novih građevina, vrijednost građevina za raseljavanje, vrijednost projekta, vrijednost pripremnih radova, nadzora i ostalih investicijskih poslova, vrijednost uređenja okolnog zemljišta, vrijednost vanjskih instalacija.


Klasificiranje građevina prema stupnju složenosti za poslove projektiranja inženjerskih građevina

Članak 79.


(1) Inženjerske građevine i postrojenja svrstavaju se po obilježjima procjene navedenim u stavku 2. ovog članka u sljedeće stupnjeve složenosti:

 1. Stupanj složenosti I: Građevine s veoma malim projektnim zahtjevima
 2. Stupanj složenosti II: Građevine s manjim projektnim zahtjevima
 3. Stupanj složenosti III: Građevine s prosječnim projektnim zahtjevima
 4. Stupanj složenosti IV: Građevine s natprosječnim projektnim zahtjevima
 5. Stupanj složenosti V: Građevine s veoma velikim projektnim zahtjevima

(2) Obilježja procjene su :

 1. geološke i geotehničke karakteristike građevnog zemljišta
 2. stupanj tehničkog opremanja
 3. zahtjevi za uklapanje u okolinu
 4. opseg funkcionalnih cjelina, konstrukcijski ili tehnički zahtjevi
 5. specifični uvjeti za struku

(3) Ako se na inženjerske građevine mogu primijeniti obilježja procjene iz više stupnjeva složenosti i ako zbog toga dođe do dvojbe kojem se stupnju složenosti građevina može pripisati, tada treba odrediti broj bodova vrednovanja prema stavku 4. ovog članka. Građevina se prema zbroju bodova procjene svrstava u sljedeće stupnjeve složenosti:

 1. Stupanj složenosti I: Građevina do 10 bodova
 2. Stupanj složenosti II: Građevina s 11 do 17 bodova
 3. Stupanj složenosti III: Građevina s 18 do 25 bodova
 4. Stupanj složenosti IV: Građevina s 26 do 33 boda
 5. Stupanj složenosti V: Građevina s 34 do 40 bodova

(4) Obilježja procjene iz stavka 2. ovog članka boduju se prema vrijednostima iz tablice 22.

Tablica 22. Bodovi složenosti za projektiranje inženjerskih građevina

BrObilježje procjene
Bodovi
1.geološke i geotehničke karakteristike građevnog zemljišta
5
2.stupanj tehničkog opremanja
5
3.zahtjevi za uklapanje u okolinu
5
4.opseg funkcionalnih cjelina, konstrukcijski ili tehnički zahtjevi
10
5.za struku specifični uvjeti
15

(5) Pojedinom stupnju složenosti, prema obilježjima procjene, pripadaju niže navedene inženjerske građevine.

1. Stupanj složenosti I:

 1. međuskladišta, sabirališta i stanice za obradu smeća i korisnih materijala bez dodatnih postrojenja
 2. jednostavni zidani dimnjaci; jednostavni jarboli i tornjevi bez nadogradnje ; vrlo jednostavne građevine za opskrbu uz cjevovode

2. Stupanj složenosti II:

 1. međuskladišta, sabirališta i stanice za obradu smeća ili korisnih materijala sa jednostavnim dodatnim postrojenjem; jednostavna jednostupanjska postrojenja za obradu korisnih materijala, jednostavna postrojenja za obradu građevnog otpada; postrojenja za kompostiranje
 2. jednostavni dimnjaci, ako nisu navedeni u I. stupnju složenosti, jarboli i tornjevi bez dogradnje ako nisu navedeni u I stupnju složenosti, opskrbne građevine, jednostavno temeljeni samostojeći silosi bez nadogradnje

3. Stupanj složenosti III:

 1. međuskladišta, sabirališta i stanice za obradu smeća ili korisnih materijala ako nisu svrstana u I. ili II. stupanj složenosti, jednostavne građevine i postrojenja za obradu građevnog otpada, postrojenja za obradu korisnog materijala, postrojenja za kompostiranje ako nisu svrstana u I. ili II. stupanj složenosti, deponije kućnog otpada i deponije za jednu namjenu, ako nisu svrstana u stupanj složenosti IV; izolacija starih odlagališta i zagađenih područja, ako nisu svrstana u stupanj složenosti IV;
 2. složene građevine postrojenja za grijanja, srednje složeni dimnjaci, jarboli i tornjevi s nadogradnjom, opskrbne građevine ako nisu svrstane u II. stupanj složenosti, samostojeći silosi s jednostavnom nadogradnjom ako nisu svrstani u II. stupanj složenosti, jednostavne podzemne garaže, centrale za crpke, jednostavni rashladni tornjevi; opskrbne građevine sa pripadajućim šahtovima za opskrbne sustave sa ograničenim uvjetima; građevine za zaštitu od buke, ako nisu navedene u stupnjevima složenosti II ili IV

4. Stupanj složenosti IV:

 1. višestupanjska postrojenja za obradu korisnih materijala, postrojenja za obradu komposta, postrojenja za obradu posebnog otpada, deponije kućnog otpada i deponije za jednu namjenu sa složenim tehničkim zahtjevima, deponije posebnog otpada, podzemne deponije, deponije kontejnera, izolacija starih odlagališta i zagađenih područja sa složenim tehničkim zahtjevima, postrojenja za obradu zagađenog zemljišta
 2. složeni dimnjaci; jarboli i tornjevi sa nadogradnjom i pogonskim katom; rashladni tornjevi, ako nisu navedeni u stupnju složenosti III ili V; opskrbni kanali sa pripadajućim šahtovima za različite medije u složenim uvjetima; silosi sa spojenim blokovima ćelija i nadogradnjom; samostojeće podzemne garaže, ako nisu svrstane u stupnju složenosti III; složene potporne građevine; građevine za zaštitu od buke u složenim gradskim uvjetima

5. Stupanj složenosti V:

 1. postrojenja za spaljivanje, postrojenja za pirolizu
 2. osobito složeni dimnjaci, jarboli i tornjevi s nadogradnjama, s pogonskim katom i uređenjem za publiku, složeni tornjevi za hlađenje

Cijena usluga za osnovne poslove projektiranja inženjerskih građevina

Članak 80.


Najniži i najviši postoci cijene usluga za osnovne poslove projektiranja inženjerskih građevina utvrđene su u tablici 23.
Tablica 23. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove projektiranja inženjerskih građevina

Reducirana vrijednost
proračunskih troškova (V)
Stupanj složenosti

I

II

III

IV

V

od
do
od
do
od
do
od
do
od
do
m
3,854,78 4,785,72 5,726,65 6,657,58 7,588,52
n
0,19360,2093 0,20930,2211 0,22110,2300 0,23000,2370 0,23700,2429
0,634,21 5,275,27 6,346,34 7,407,40 8,458,45 9,53
1,003,85 4,784,78 5,725,72 6,656,65 7,587,58 8,52
1,603,52 4,334,33 5,165,16 5,975,97 6,786,78 7,60
2,503,23 3,953,95 4,674,67 5,395,39 6,106,10 6,82
4,002,95 3,583,58 4,214,21 4,844,84 5,465,46 6,08
6,302,70 3,263,26 3,813,81 4,364,36 4,904,90 5,45
102,47 2,952,95 3,443,44 3,923,92 4,394,39 4,87
162,25 2,682,68 3,103,10 3,513,51 3,933,93 4,34
252,07 2,442,44 2,812,81 3,173,17 3,533,53 3,90
401,89 2,212,21 2,532,53 2,852,85 3,163,16 3,48
631,73 2,012,01 2,292,29 2,572,57 2,842,84 3,11
1001,58 1,821,82 2,072,07 2,312,31 2,552,55 2,79
1601,44 1,661,66 1,871,87 2,072,07 2,272,27 2,48
2501,32 1,511,51 1,691,69 1,871,87 2,052,05 2,23
4001,21 1,361,36 1,521,52 1,671,67 1,831,83 1,99
6301,10 1,241,24 1,381,38 1,511,51 1,651,65 1,78
10001,01 1,131,13 1,241,24 1,361,36 1,471,47 1,59

Za V, m i n vidi članak 5.

Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja

Članak 81.


(1) Cijena usluge izračunata prema tablici 23. iz članka 80. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 24.
Tablica 24. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu
projekta inženjerskih građevina


FazaOsnovni posao
%
1.Provjera zadatka
2
2.Idejno rješenje
3
3. Idejni projekt
10
4.Lokacijska dozvola
2
5.Glavni projekt
45
6.Građevna dozvola
2
7.Izvedbeni projekt
30
8.Troškovnik
6

(2) Ako naručitelj ugovara s izvršiteljem samo jednu fazu projektiranja, osnovni postoci, utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.


(3) Ako izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta, za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

Ostale dodatne usluge vezane za projektiranje inženjerskih građevina

Članak 82.


U ostale usluge ubrajaju se:

 1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova

Opis poslova ove usluge je sljedeći:

Ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima

Sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje

Sudjelovanje pri sastavljanju predračuna prema jediničnim i paušalnim cijenama ponuda

Sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova

Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja

Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.

 1. Nadzor gradnje građevine

Nadzor gradnje građevine obavlja ovlašteni inženjer.

Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

3. Projektantski nadzor

Ako nadzor gradnje nije ugovoren s izvršiteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se ugovoriti s izvršiteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

Odstupanja i primjedbe

Članak 83.


(1) Postoci utvrđeni prema članku 80. mijenjaju se u ovim slučajevima:


 • pri rekonstrukciji postojećih građevina i pri sanaciji građevine povećanje iznosi od 25% do 50%.
 • kada se radi o čeličnim, montažnim armirano-betonskim, prednapetim ili drvenim konstrukcijama, povećanje iznosi 100%, od čega 80% za radioničke nacrte
 • u potresnim područjima povećanje prema tablici 25. iznosi.

Tablica 25.Povećanje postotaka u potresnim područjima u odnosu na duktilnost konstrukcije


Vrsta gradiva konstrukcije
Duktilnost konstrukcije
niska
srednja
visoka
armirani beton, čelik
19
19
28
ziđe, drvo
11
11
19

Napomena: Za građevine svrstane izvan stupnja složenosti (kategorije važnosti) prema članku 4. Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju inženjerskih građevina u seizmičkim područjima cijena za konstrukcijski dio projekta utvrđuje se slobodno
(2) Postoci utvrđeni na osnovi odredaba iz članka 80. ne primjenjuju se:
- za izradu projekata serijskih, montažnih i tipskih građevina,
- za sve građevine izvan stupnja složenosti.
U navedenim slučajevima cijena usluge ugovara se slobodno ili kao vremenska naknada.
(3) Kada je riječ o kompleksima građevina kao što su industrijski i skladišni kompleksi, poljoprivredna gospodarstva i sl., svaka pojedina građevina iz kompleksa smatra se posebnom građevinom sa stajališta proračunskih troškova i normativa. Na isti se način postupa i kada se radi projekt za dilatacijske jedinice koje se izvode kao posebni projekti.B.4. Projekti vodovoda i kanalizacije visokogradnje

Svrha usluge

Članak 84.


Projekti vodovoda i kanalizacije moraju riješiti ispravno funkcioniranje opskrbljivanja vodom i njene odvodnje, zajedno s otpadnim materijalom. Ovi projekti moraju biti, na temelju arhitektonskih projekata, usaglašeni s propisima svoje struke i sa svim elementima nosive konstrukcije. Predviđeni materijali moraju se uklapati u projektirane elemente osnovne konstrukcije zbog pravilnog rada instalacija. Cjelokupan ovaj projekt mora biti usaglašen sa svim projektima drugih struka i mora imati ekonomsko obrazloženje. Ovim projektom obuhvaćena je mreža vodovoda i kanalizacije do spoja s vanjskom mrežom, uključujući i sam spoj.


Sadržaj usluge

Članak 85.


Projekti ovih instalacija, zajedno sa strojarskim, elektrotehničkim projektima, arhitektonskim projektima i projektima konstrukcija i uz određene elaborate čine cjelinu glavnog projekta. Sadržaj ovih usluga prezentira se dokumentacijom razrađenom u tekstualnom obliku, proračunski i grafički. Svi njeni opisi, proračuni i nacrti rade se na osnovi propisane stručnosti, a na razini projekata ili dijelova projektne dokumentacije koja se posebno detaljnije obrađuje ako su u pitanju specifični uvjeti (hidraulički, prostorni itd.).


Opis osnovnih poslova projektiranja vodovoda i kanalizacije visokogradnje

Članak 86.


(1) Opis poslova projektiranja vodovoda i kanalizacije visokogradnje obuhvaća poslove koji se odnose na novogradnje, rekonstrukciju i održavanje. Poslovi su sažeti u fazama poslova od 1 do 8.

(2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg:
Opis faza poslova projektiranja vodovoda i kanalizacije visokogradnjeOsnovni posloviDodatni poslovi
1. Provjera zadatka

Razjašnjenje postavljenog zadatka opremanja građevine instalacijama u suradnji s naručiteljem i projektantom građevine, osobito s obzirom na osnovne tehničke i probleme ekonomičnosti

Sažetak rezultata


Analiza sustava (razjašnenje mogućih sustava prema korisnosti, troškovima, ekonomičnosti i izvedivosit i ekološke podobnosti za okoliš)

Ispitivanje podataka, analiza i optimalizacija, npr. za energetski štedljivu ekološki podobnu gradnjui

2. Idejno rješenje

Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta.

Idejno rješenje instalacija predstavlja postavljanje i provjeru koncepta.

Idejno rješenje sadrži sljedeće elemente:

- analizu uvjeta koji utječu na odabir i karakteristike sustava

- postavljanje osnovne koncepcije instalacijskih sustava u funkcionalnom smislu

- utjecaj gabaritnih djelova instalacijskih sustava na oblikovanje i funkciju zgrade

- definiranje projektnog zadatka za instalacijske sustave

3. Idejni projekt

Analiza podloga i uvjeta

Razrada projektnog koncepta s privremenim razjašnjenjem važnih sustava i dijelova postrojenja uključujući i ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zathjeva sa skicama, radi uklapanja u plan građevine, uključujući i razmatranje ekonomičnosti

Izrada funkcionalne sheme, tj. prikaza principa uklapanja za svaku instalaciju

Razjašnjenje odnosa, procesa i uvjeta specifičnih za struku

Sudjelovanje u pripremnim pregovorima s nadležnim vlastima i ostalim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola

Sudjelovanje u procjeni troškova, za instalacije u građevinama, prema "Prilogu A"

Sažetak svih rezultata idejne faze projektiranja


Istraživanje i optimalizacija zgrade i instalacijskih postrojenje u svrhu smanjenja energetske potrošnje i smanjenja emisije štetnih tvari

Razrada optimiranog enegetskog koncepta

4. Lokacijska dozvola

Ishođenje lokacijske dozvole

5. Glavni projekt

Razrada projektnog koncepta (postupna grafička razrada odabranog rješenja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i projekte ostalih struka kao dijela projekta cijele građevine, sve do konačnog nacrta

Utvrđivanje svih sustava i dijelova postrojenja

Proračuni i dimenzioniranja kao i grafički prikazi i opisi postrojenja

Definiranje i usklađivanje potrebnih podataka o opterećenjima za projektiranje i gradnju nosive konstrukcije (bez izrade planova otvora i propusta)

Sudjelovanje u dogovorima s vlastima i ostalim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnostima dobivanja dozvola

Razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema pravnim propisima kao i potrebni daljnji pregovori s vlastima

Sudjelovanje u proračunu troškova, za instalacije u građevinama prema "Prilogu A"

Sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom proračuna i procjene troškova


Razrada podataka za projektiranje trećih, npr. za centralni nadzor

Detaljan dokaz ekonomičnosti

Detaljna usporedba emisije šte tenih tvari

Proračuni troškova pogona

Proračun emisije štetnih tvari

Izrada tehničkog dijela prostorne knjige kao priloga opisu radova s programom radova projetanta građevine

6. Građevna dozvola

Predaja projekata za dozvole i suglasnosti.

Dopuna i prilagodba projektne dokumentacije, opisa i proračuna

7. Izvedbeni projekt

Razrada rezultata faza poslova 3 i 4 (postupna razrada i grafički prikaz rješenja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahjteve kao i projekte ostalih struka kao dijela projekta cijele građevine, sve do konačnog izvedbenog rješenja

Grafički prikaz postrojenja s dimenzijama (bez montažnih i radioničkih nacrta)

Izrada planova utora i otvora

Dorada izvedbenih nacrta prema rezultatima nuđenja


Provjera i prihvaćanje planova oplate nosivih konstrukcija te montažnih i radioničkih nacrta glede sukladnosti s projektima

Izrada projekata za priključivanje proizvodnih sredstava i strojeva koje dobavlja naručitelj

8. Troškovnik

Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz koordinaciju sa rješenjima ostalih stučnih suradnika u projektiranju

Izrada troškovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova


Izrada nacrta kad postoji opis radova i program radova (tender)

Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje

Članak 87.


(1) Cijena usluge za osnovne poslove projektiranja instalacija vodovoda i kanalizacije u visokogradnji određuje se prema proračunskim troškovima uređaja jedne vrste instalacija, prema stupnjevima složenosti kojima uređaji pripadaju i prema tablici postotaka cijena usluga.

(2) Ako se uređaji jedne vrste instalacija svrstavaju u više stupnjeva složenosti tada naknada prema stavku 1. ovog članka iznosi zbroj pojedinačnih naknada. Pojedinačna naknada određuje se uvijek za uređaje koji pripadaju jednom stupnju složenosti.

(3) Proračunski troškovi određuju se za instalacije vodovoda i kanalizacije u visokogradnji na osnovu procjene prema "Prilogu A "

 1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu troškova, a ako ne postoji prema procjeni troškova
 2. za faze poslova od 7 i 8 prema ponudbenim troškovima, a ako ne postoje prema proračunu troškova.
 3. za nadzor prema konačnim troškovima, a ako ne postoje prema ponudbenim troškovima

(4) Za osnovne poslove projektiranja instalacija vodovoda i kanalizacije ne uračunavaju se troškovi za:

1. zaštitne mjere pri gradnji preko zime i ostale dodatne mjere ("Prilogu A", grupa troškova 600)

2. dodatni troškovi gradnje ("Prilog A", grupa troškova 700).

Klasificiranje građevina prema stupnju složenosti za poslove projektiranja instalacija vodovoda i kanalizacije u visokogradnji

Članak 88.

(1) Instalacije se na osnovu obilježja procjene svrstavaju u sljedeće stupnjeve složenosti:

 1. Stupanj složenosti I: Instalacije s malim projektnim zahtjevima
 2. Stupanj složenosti II: Instalacije s prosječnim projektnim zahtjevima
 3. Stupanj složenosti III: Instalacije s velikim projektnim zahtjevima

(2) Obilježja procjene su :

1. broj funkcionslnih područja

2. integracijski zahtjevi

3. tehnička opremljanost

4. zahtjevi s obzirom na tehniku

5. konstruktivni zahtjevi

(3) Instalacije vodovoda i kanalizacije u visokogradnji prema odilježjima, u pravilu pripadaju sljedećim stupnjevima složenosti.:

 1. Stupanj složenosti I:
  • jednostavne instalacije vodovoda i kanalizacije u obiteljskim i vikend zgradama, septičke jame.
 2. Stupanj složenosti II:
  • instalacije vodovoda i kanalizacije u stambenim i industrijskim zgradama, hidrantska protupožarna mreža i hidroforska postrojenja u stambenim i industrijskim zgradama.
 3. Stupanj složenosti III:
  • instalacije vodovoda i kanalizacije u reprezntativnim građevinama (bolnice, hoteli, bazeni, zgrade preko 60 metara visine, laboratoriji i dr.) te hidroforska postrojenja u zgradama složenije izvedbe, građevni dio mreža za opskrbljivanje tehnoloških potrošača u industriji, industrijske crpne stanice i sl.

Cijena usluga za osnovne poslove projektiranja instalacija vodovoda i kanalizacije uvisokogradnji

Članak 89.


Najniži i najviši postoci cijene usluga za osnovne poslove projektiranja instalacija vodovoda i kanalizacije u visokogradnji utvrđene su u tablici 26.

Tablica 26. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove projektiranja vodovoda i kanalizacije u visokogrdanji

Reducirana vrijednost proračunskih troškova (V)
Stupanj složenosti
I
II
III
od
do
od
do
od
do
m3,50 4,994,99 7,017,01 8,72
n0,2896
0,2642
0,2642
0,1789
0,1789
0,1593
0,063
7,79 10,3710,37 11,5011,50 13,54
0,10
6,81 9,189,18 10,5910,59 12,58
0,16
5,94 8,108,10 9,739,73 11,67
0,25
5,22 7,207,20 8,998,99 10,87
0,40
4,56 6,366,36 8,268,26 10,09
0,63
4,00 5,645,64 7,627,62 9,38
1
3,50 4,994,99 7,017,01 8,72
1,60
3,05 4,414,41 6,456,45 8,09
2,50
2,68 3,923,92 5,955,95 7,53
4
2,34 3,463,46 5,475,47 6,99
6,30
2,05 3,073,07 5,045,04 6,50
10
1,79 2,722,72 4,644,64 6,04
16
1,57 2,402,40 4,274,27 5,61
25
1,38 2,132,13 3,943,94 5,22

Za V, m i n vidi članak 5.


Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja

Članak 90.


 1. Cijena usluge izračunata prema tablici 26. iz članka 89. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 27.

Tablica 27. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu
projekata instalacija vodovoda i kanalizacije u visokogradnji


FazaOsnovni posao
%
1.Provjera zadatka
2
2.Idejno rješenje
5
3.Idejni projekt
10
4.Lokacijska dozvola
3
5.Glavni projekt
40
6.Građevna dozvola
3
7.Izvedbeni projekt
30
8.Troškovnik
7

(2) Ako naručitelj ugovara s izvršiteljem samo jednu fazu projektiranja, osnovni postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.
(3) Ako narudžba ne sadrži izradu nacrta proboja i otvora, faza poslova 7 (izvedbeni projekt) umanjuje se za 6% .
(4) Ako izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.


Ostale usluge vezane na projektiranje i gradnju vodovoda i kanalizacije viokogradnje

Članak 91.


(1) U ostale usluge ubrajaju se:

1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova

Opis poslova ove usluge je sljedeći:

Ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima
Sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje
Sudjelovanje pri sastavljanju predračuna prema jediničnim i paušalnim cijenama ponuda, kod instalacija u građevinama prema "Prilogu A"
Sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova


Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja

Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.

2. Nadzor gradnje instalacije

Nadzor gradnje instalacije obavlja ovlašteni inženjer.

Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

3. Projektantski nadzor

Ako nadzor gradnje instalacije nije ugovoren s izvršiteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se ugovoriti s izvršiteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

Odstupanja i primjedbe

Članak 92.


Postoci utvrđeni prema članku 89. ovog Pravilnika mijenjaju se u slučaju rekonstrukcije postojećih instalacija, tj. kada se dio postojećih instalacija zadržava, a dodaje dio novih, povećanje naknade iznosi 25% do 50%.Građevni projekti građevina niskogradnje

B.5. Građevni projekti željezničkih pruga, kolosijeka i čvorova

Svrha usluge

Članak 93.


Građevni projekti željezničkih pruga, kolosijeka i čvorova moraju zadovoljavati sve prometne i druge uvjete te ostvariti funkcionalno i tehnički ispravno rješenje za nesmetani tehnološki proces, uz ispunjavanje svih normativa i propisa.


Sadržaj usluge

Članak 94.


(1) Opis poslova projektiranja željezničkih pruga, kolosijeka i čvorova obuhvaća poslove izvršitelja koji se odnose na novogradnje, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi projektiranja sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.

(2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg:

Opis faza poslova projektiranja željezničkih pruga, kolosijeka i čvorova

Osnovni poslovi Dodatni poslovi
1. Provjera zadatka

Razjašnjavanje projektnog zadatka

Procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta

Obilazak terena


Odabir i posjet sličnih građevina
2. Idejno rješenje

Objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak

Prikupljanje i vrednovanje podloga

Prikupljanje podataka o karakteristikama zemljišta,

Prikupljanje podataka o prometu

Izrada situacija na podlogama 1:25.000

Izrada uzdužnog profila u mjerilu 1:25.000/2.500

Odabir karakterističnog poprečnog profila

Procjena građevinskih troškova izgradnje

3. Idejni projekt

Analiza osnova

Usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima, koji su zadani naročito prostornim planovima i to Strategijom i Programima prostornog uređenja Države, prostornim planovima županija, prostornim planovima uređenja općina i gradova, generalnim urbanističkim planovima te urbanističkim planovima uređenja i detaljnim planovima uređenja

Ispitivanje mogućih rješenja i njihova utjecaja na građevno i konstruktivno oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekološku podobnost

Pribavljanje i vrednovanje službenih podloga

Okvirna prometno-tehnička dimenzioniranja prometne površine; procjena imisije buke s prometne površine na kritičnim mjestima prema tabelarnim vrijednostima; ispitivanje mogućih mjera zaštite od buke, izuzevši detaljna tehnička isptivanja buke, pogotovu u kompleksnim slučajevima

Situacija prometnice na osnovnoj državnoj karti 1:5000

Tehnički opis

Uzdužni profil u mjerilu 1:5000/500

Karakteristični poprečni profil u mjerilu 1:50

Procjena troškova

Načelno rješenje odvodnje

Načelno rješenje prijelaza čvorišta i priključaka

Razjašnjenje i tumačenje bitnih za struku specifičnih okolnosti, procesa i uvjeta

Pripremni pregovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje načelne dozvole

Sudjelovanje pri obrazlaganju projektnog rješenja vlastima i političkim organima

Prerada projektnog rješenja prema mišljenjima i prijedlozima


Izrada topografskih i hidroloških podloga

Geotehnički istražni radovi za potrebe idejnog projekta

Izrada prometno tehnoloških studija

Izrada prethodnih studija opravdanosti

Izrada planova postojećih instalacija

Ishođenje načelne dozvole.

4. Lokacijska dozvola

Izrada stručnih podloga za ishođenje lokacijske dozvole

Ishođenje lokacijske dozvole

5. Glavni projekt

Daljnja razrada projektnog rješenja (postupna razrada grafičkog rješenja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka, sve do konačnog nacrta

Izrada situacije u mjerili 1:1000 s ucrtanom osi, tijelom željezničke pruge, tipskim i ostalim građevinama, devijacijama ceste i korekcijama vodotoka sa svim detaljima

Izrada uzdužnih profila u mjerilu 1:1000/100

Izrada karakterističnih poprečnih profila

Izrada poprečnih profila u mjerilu 1.100, 1:200, 1:500

Projekti propusta do 5 m otvora

Projekti odvodnje

Projekt prometne signalizacije

Tehnički opis

Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine

Program kontrole i osiguranje kvalitete

Prikaz prometnice na osnovnoj državnoj karti odnosno geodetskoj podlozi odgovarajućeg mjerila

Posebne tehničke uvjete gradnje

Sudjelovanje pri obrazlaganju glavnog projekta vlastima i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mišljenjima i prijedlozima

Privremena procjena bitnih faza gradnje , uzimajući u obzir regulaciju prometa za vrijeme gradnje

Objedinjavanje nacrtnih podloga


Izrada elaborata o izvlaštenju

Pribavljanje izvadaka iz zemljišne knjige, iz katastarskog plana i drugih službenih materijala

Izrada konačne studije opravdanosti

6. Građevna dozvola

Razrada materijala za neophodni pravni i javni postupak, uključujući i zahtjeve za oslobođenja i izuzeća, sastavljanje popisa gradnje uključivo i priloge drugih stručnih suradnika u projektiranju

Pregovori s vlastima

Sudjelovanje u postupku dobivanja dozvole na projekt te učešće pri prezentaciji, kao i sudjelovanje pri zauzimanju stava prema mišljenjima i prijedlozima

7. Izvedbeni projekt

Razrada glavnog projekta uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i priloge projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rješenja

Grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnim za gradnju, uključujući i detaljne crteže u potrebnom mjerilu

Razrada podloga za ostale stručne suradnike pri projektiranju i inženjere i integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rješenja


Izrada vremenskih i mrežnih planova
8. Troškovnik radova

Račun količina i raščlamba prema pojedinačnim pozicijama uz primjenu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

Utvrđivanje bitnih faza izvedbe

Izrada opisa radova kao i općih i posebnih uvjeta izgradnje

Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje

Članak 95.


(1) Cijena usluge za osnovne poslove koji se odnose na projekte željezničkih prometnih građevina određuje se prema proračunskim troškovima gradnje građevine, prema stupnju složenosti kojoj građevina pripada te prema tablici cijena usluga.

(2) Proračunski troškovi su troškovi izgradnje građevine. Određuju se kako slijedi:

 1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunskim troškovima, a ako ne postoje ili ako su to ugovorni partneri pri ugovaranju pismeno dogovorili, prema procjeni troškova
 2. za faze poslova 7 i 8 prema ponudbenim troškovima, a ako ne postoje prema proračunu troškova.
 3. za nadzor mogu se proračunski troškovi utvrditi prema konačnim troškovima, a ako ne postoje prema ponudbenim

(3) Za osnovne poslove ne obračunavanju se troškovi:

 1. građevinskog zemljišta uključujući i troškove kupnje i račišćavanja,
 2. jednokratnih izdataka za opremanje zemljišta
 3. geodetska mjerenja i obilježavanja,
 4. umjetničkih djela ako nisu bitni sastavni dio građevine
 5. mjera predostroženosti za gradnju preko zime i ostalih dodatnih mjera glede priključaka građevine ili vanjskih uređaja,
 6. odšteta i naknada materijalne štete
 7. dodatni troškovi gradnje

(4) Pored ovih troškova ne obračunavaju se ni sljedeći troškovi, ako ih izvršitelj ne projektira i ne nadzire gradnju:

 1. uređenja zemljišta
 2. javnih priključaka
 3. internih priključaka i vanjskih uređaja
 4. mjera regulacije prometa za vrijeme gradnje
 5. premještanja i polaganja vodova instalacija
 6. opreme i uređaja uz ceste
 7. strojarske uređaje koji služe svrsi inženjerske građevine

Klasificiranje građevina prema stupnju složenosti za poslove projektiranja željezničkih prometnih građevina

Članak 96.

(1) Građevine željezničkog prometa svrstavaju se po obilježjima procjene navedenim sljedećim stupnjevima složenosti kako slijedi:

 1. Stupanj složenosti I: Građevine s veoma malim projektnim zahtjevima
 2. Stupanj složenosti II: Građevine s manjim projektnim zahtjevima
 3. Stupanj složenosti III: Građevine s prosječnim projektnim zahtjevima
 4. Stupanj složenosti IV: Građevine s natprosječnim projektnim zahtjevima
 5. Stupanj složenosti V: Građevine s veoma velikim projektnim zahtjevima

(2) Obilježja procjene su :

 1. geološke i geotehničke karakteristike građevnog zemljišta
 2. stupanj tehničkog opremanja
 3. zahtjevi za uklapanje u okolinu
 4. opseg funkcionalnih cjelina, konstruktivni ili tehnički zahtjevi
 5. za struku specifični uvjeti

(3) Ako se za željezničku građevinu mogu primijeniti obilježja procjene iz više stupnjeva složenosti i ako zbog toga dođe do dvojbe kojem se stupnju složenosti građevina može pripisati, tada treba odrediti broj bodova vrednovanja, a prema zbroju bodova procjene građevina se svrstava u sljedeće stupnjeve složenosti:

 1. Stupanj složenosti I: Građevine do 10 bodova
 2. Stupanj složenosti II: Građevine s 11 do 17 bodova
 3. Stupanj složenosti III: Građevine s 18 do 25 bodova
 4. Stupanj složenosti IV: Građevine s 26 do 33 boda
 5. Stupanj složenosti V: Građevine s 34 do 40 bodova

(4) Pri pripisivanju prometne građevine stupnju složenosti u skladu s težinom projektnog zahtjeva mogu se bodovati prema tablici 28.

Tablica 28. Bodovi prema stupnju složenosti željezničkih prometnih građevina

Br.Obilježja procjene
bodovi
1.geološke i geotehničke karakteristike građevnog zemljišta
5
2.stupanj tehničkog opremanja
5
3.zahtjevi za uklapanje u okolinu
15
4.opseg funkcionalnih cjelina, konstruktivni ili tehnički zahtjevi
10
5.specifični uvjeti za struku
5

(5) Željezničke prometne građevine svrstavaju se obično po obujmu obilježja procjene u sljedeće stupnjeve složenosti:

1. Stupanj složenosti I:

 • pruge i peroni u jednostavnim uvjetima, ako nisu navedeni u stupnju složenosti II.

2. Stupanj složenosti II:

 • pruge izvan naselja bez posebno zadanaih uvijeta, pruge u ravničarskom terenu, jednostavni kolosijeci i peroni na željezničkim postajama.

3. Stupanj složenosti III:

 • pruge izvan naselja s posebno zadanaim uvijetima, pruge unutar naselja, pruge u bržuljkastom terenu, kolosijeci i peroni na željezničkim postajama sa složenim rasporedom.

4. Stupanj složenosti IV:

 • složene pruge unutar naselja, otvorene pruge s mnogobrojnim posebnim zadanim uvijetima, otvorene pruge u brdovitom terenu, kolosijeci i peroni na željezničkim postajama s veoma složenim rasporedom.

5. Stupanj složenosti V:

 • veoma složene pruge unutar naselja.

Cijena usluga za osnovne poslove projektiranja željezničkih prometnih građevina

Članak 97.


Najniži i najviši postoci cijene usluga za osnovne poslove projektiranja željezničkih prometnih građevina utvrđene su u tablici 29.

Tablica 29. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove projektiranja željezničkih prometnih građevina

Reducirana vrijednost proračunskih troškova (V)
Stupanj složenosti
I
II
III
IV
V
od
do
od
do
od
do
od
do
od
do
m
5,876,27 6,277,24 7,248,39 8,399,42 9,4210,44
n
0,19050,1835 0,18350,1982 0,19820,2185 0,21850,2307 0,23070,2412
0,636,41 6,836,83 7,937,93 9,289,28 10,4810,48 11,67
1,005,87 6,276,27 7,247,24 8,398,39 9,429,42 10,44
1,605,37 5,765,76 6,596,59 7,577,57 8,458,45 9,32
2,504,93 5,305,30 6,036,03 6,876,87 7,627,62 8,37
4,004,51 4,864,86 5,505,50 6,206,20 6,846,84 7,47
6,304,13 4,484,48 5,025,02 5,615,61 6,166,16 6,70
103,79 4,114,11 4,584,58 5,075,07 5,545,54 5,99
163,46 3,773,77 4,184,18 4,584,58 4,974,97 5,35
253,18 3,483,48 3,823,82 4,154,15 4,484,48 4,80
402,91 3,193,19 3,483,48 3,753,75 4,024,02 4,29
632,67 2,932,93 3,183,18 3,393,39 3,623,62 3,84
1002,44 2,692,69 2,902,90 3,073,07 3,253,25 3,44
1602,23 2,472,47 2,652,65 2,772,77 2,922,92 3,07
2502,05 2,282,28 2,422,42 2,512,51 2,632,63 2,76
4001,88 2,092,09 2,212,21 2,272,27 2,362,36 2,46
6301,72 1,921,92 2,022,02 2,052,05 2,132,13 2,21
10001,57 1,771,77 1,841,84 1,851,85 1,911,91 1,97

Za V, m i n vidi članak 5.

Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja

Članak 98.


(1) Cijena usluge izračunata prema tablici 29. iz članka 97. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 30.

Tablica 30. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za

projektiranje željezničkih prometnih građevina

FazaOsnovni posao
%
1.Provjera zadatka
2
2.Idejno rješenje
10
3. Idejni projekt
25
4.Lokacijska dozvola
3
5.Glavni projekt
40
6.Građevna dozvola
3
7.Izvedbeni projekt
10
8.Troškovnik
7

(2) Ako naručitelj ugovara s izvršiteljem samo jednu fazu projektiranja, osnovni postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.

(3) Ako izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

Ostale usluge vezane na projektiranje i gradnju željezničkih prometnih građevina

Članak 99.


U ostale usluge ubrajaju se:

1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova

Opis poslova ove usluge je sljedeći:

Ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima

Sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje

Sudjelovanje pri sastavljanju predračuna prema jediničnim i paušalnim cijenama ponuda

Sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova

Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja.

Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.

2. Nadzor gradnje

Nadzor gradnje građevine obavlja ovlašteni inženjer.

Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

3. Projektantski nadzor

Ako nadzor gradnje nije ugovoren s izvršiteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se ugovoriti s izvršiteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

Odstupanje i primjedbe

Članak 100.


(1) Pri remontu dvokolosiječnih pruga postoci utvrđeni na osnovi odredbi iz članka 97. povećavaju se za drugi kolosijek za 50%.

(2) Čvorovi nisu predmet zajedničkih postotaka. Njihova se cijena projektiranja ugovara slobodno.

 


B.6. Građevni projekti cesta

Svrha usluge

Članak 101.


Projekt cesta potreban je zbog zadovoljavanja svih prometnih, urbanističkih i drugih uvjeta gradnje te ostvarivanja funkcionalnog i tehnički ispravnog rješenja koje je usklađeno sa svim normativima i propisima.

Sadržaj usluge

Članak 102.


(1) Opis poslova projektiranja cesta obuhvaća poslove izvršitelja koji se odnose na novogradnje, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.

(2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg:

Opis faza poslova projektiranja cesta

Osnovni poslovi Dodatni poslovi
1. Provjera zadatka

Razjašnjavanje projektnog zadatka

Procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta

Obilazak terena

2. Idejno rješenje

Objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak

Prikupljanje i vrednovanje podloga

Prikupljanje podataka o karakteristikama zemljišta.

Prikupljanje podataka o prometu

Izrada situacija na podlogama 1:25.000

Izrada uzdužnog profila u mjerilu 1:25.000/2.500

Odabir karakterističnog poprečnog profila

Procjena građevinskih troškova izgradnje


Odabir i posjet sličnih građevina
3. Idejni projekt

Analiza osnova

Usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima, koji su zadani naročito prostornim planovima i to Strategijom i Programima prostornog uređenja Države, prostornim planovima županija, prostornim planovima uređenja općina i gradova, generalnim urbanističkim planovima te urbanističkim planovima uređenja i detaljnim planovima uređenja

Ispitivanje mogućih rješenja i njihova utjecaja na građevno i konstruktivno oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekološku podobnost

Pribavljanje i vrednovanje službenih podloga

Okvirna prometno-tehnička dimenzioniranja prometne površine; procjena imisije buke s prometne površine na kritičnim mjestima prema tabelarnim vrijednostima; ispitivanje mogućih mjera zaštiteod buke, izuzevši detaljna tehnička ispitivanja buke, pogotovu u kompleksnim slučajevima

Situacija prometnice na osnovnoj državnoj karti 1:5.000

Tehnički opis

Uzdužni profil u mjerilu 1:5.000/500

Karakteristični poprečni profil u mjerilu 1:50

Procjena troškova

Načelno rješenje odvodnje

Načelno rješenje prijelaza prolaza čvorišta i priključaka

Razjašnjenje i tumačenje bitnih za struku specifičnih okolnosti, procesa i uvjeta

Pripremni pregovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje načelne dozvole

Sudjelovanje pri obrazlaganju projektnog rješenja vlastima i političkim organima

Prerada projektnog rješenja prema mišljenjima i prijedlozima


Izrada topografskih i hidroloških podloga

Geotehnički istražni radovi za potrebe idejnog projekta

Izrada prometnih studija

Izrada prethodnih studija opravdanosti

Izrada planova postojećih instalacija

Ishođenje načelne dozvole za građenje

4. Lokacijska dozvola

Izrada stručnih podloga za ishođenje lokacijske dozvole

Ishođenje lokacijske dozvole

5. Glavni projekt

Daljnja razrada projektnog rješenja (postupna razrada grafičkog rješenja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka, sve do konačnog nacrta

Izrada situacije u mjerili 1:1.000 s ucrtanom osi, cestovnim tijelom, tipskim i ostalim građevinama, devijacijama ceste i korekcijama vodotoka sa svim detaljima

Izrada uzdužnih profila u mjerilu 1:1.000/100

Izrada karakterističnih poprečnih profila

Izrada poprečnih profila u mjerilu 1.100, 1:200, 1:500

Projekti propusta do 5 m otvora

Projekti odvodnje

Projekt prometne signalizacije

Tehnički opis

Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine

Program kontrole i osiguranje kvalitete

Prikaz prometnice na osnovnoj državnoj karti odnosno geodetskoj podlozi odgovarajućeg mjerila

Posebni tehnički uvjeti gradnje

Sudjelovanje pri obrazlaganju glavnog projekta vlastima i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mišljenjima i prijedlozima

Privremena procjena bitnih faza gradnje , uzimajući u obzir regulaciju prometa za vrijeme gradnje

Objedinjavanje nacrtnih podloga


Izrada elaborata o izvlaštenju

Pribavljanje izvadaka iz zemljišne knjige, iz katastarskih planova i drugih službenih materijala

Izrada konačne studije opravdanosti

Kotni planovi komunalnih instalacija

6. Građevna dozvola

Razrada materijala za neophodni pravni i javni postupak, uključujući i zahtjeve za oslobođenja i izuzeća, sastavljanje popisa gradnje uključivo i priloge drugih stručnih suradnika u projektiranju

Pregovori s vlastima

Sudjelovanje u postupku dobivanja dozvole za projekt te učešće pri prezentaciji, kao i sudjelovanje pri zauzimanju stava prema mišljenjima i prijedlozima


7. Izvedbeni projekt

Razrada glavnog projekta uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i priloge projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rješenja

Grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnim za gradnju, uključujući i detaljne crteže u potrebnom mjerilu

Razrada podloga za ostale stručne suradnike pri projektiranju i inženjere i integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rješenja


Izrada vremenskih i mrežnih planova
8. Troškovnik radova

Račun količina i raščlamba prema pojedinačnim pozicijama uz primjenu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

Utvrđivanje bitnih faza izvedbe

Izrada opisa radova kao i općih i posebnih uvjeta izgradnje

Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje

Članak 103.


(1) Cijena usluge za osnovne poslove koji se odnose na projekte cesta određuje se prema proračunskim troškovima gradnje građevine, prema stupnju složenosti kojoj građevina pripada te prema tablici cijena usluga.

(2) Proračunski troškovi su troškovi gradnje građevine. Određuju se:

1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu troškova, a ako ne postoji prema procjeni troškova

2. za faze poslova 7 i 8 prema ponudbenim troškovima, a ako ne postoje prema proračunu troškova.

3. za nadzor mogu se proračunski troškovi utvrditi prema konačnim troškovima, a ako ne postoje prema ponudbenim.

(3) Za osnovne poslove ne obračunavanju se troškovi:

 1. građevinskog zemljišta uključujući i troškove kupnje i račišćavanja,
 2. jednokratnih izdataka za opremanje zemljišta
 3. geodetskih mjerenja i obilježavanja,
 4. umjetničkih djela nisu bitni sastavni dio građevine
 5. mjera predostroženosti za gradnju zimi i ostalih dodatnih mjera glede priključaka građevine ili vanjskih uređaja,
 6. odšteta i naknada materijalne štete
 7. dodatni troškovi gradnje

(4) Pored ovih troškova ne obračunavaju se ni sljedeći troškovi, ako ih izvršitelj ne projektira i ne nadzire gradnju:

1. uređenje zemljišta

2. javnih priključaka

3. internih priključaka i vanjskih uređaja

4. mjera regulacije prometa za vrijeme gradnje

5. premještanja i polaganja vodova instalacija

6. opreme i uređaja uz ceste

7. strojarske uređaje koji služe svrsi inženjerske građevine

Klasificiranje građevina prema stupnju složenosti za poslove projektiranja cestovnih prometnih građevina

Članak 104.

(1) Cestovne građevine svrstavaju se po obilježjima procjene u sljedećim stupnjevima složenosti:

 1. Stupanj složenosti I: Građevine s veoma malim projektnim zahtjevima
 2. Stupanj složenosti II: Građevine s manjim projektnim zahtjevima
 3. Stupanj složenosti III: Građevine s prosječnim projektnim zahtjevima
 4. Stupanj složenosti IV: Građevine s natprosječnim projektnim zahtjevima
 5. Stupanj složenosti V: Građevine s veoma velikim projektnim zahtjevima

(2) Obilježja procjene su :

 1. geološke i geotehničke karakteristike građevnog zemljišta
 2. stupanj tehničkog opremanja
 3. zahtjevi za uklapanje u okolinu
 4. opseg funkcionalnih cjelina, konstruktivni ili tehnički zahtjevi
 5. za struku specifični uvjeti

(3) Ako se za cestovnu građevinu mogu primijeniti obilježja procjene iz više stupnjeva složenosti i ako zbog toga dođe do dvojbe kojem se stupnju složenosti građevina može pripisati, tada treba odrediti broj bodova vrednovanja, a prema zbroju bodova procjene građevina se svrstava u sljedeće stupnjeve složenosti:

 1. Stupanj složenosti I: Građevine s do 10 bodova
 2. Stupanj složenosti II: Građevine s 11 do 17 bodova
 3. Stupanj složenosti III: Građevine s 18 do 25 bodova
 4. Stupanj složenosti IV: Građevine s 26 do 33 boda
 5. Stupanj složenosti V: Građevine s 34 do 40 bodova

(4) Pri pripisivanju prometne građevine stupnju složenosti u skladu s težinom projektnog zahtjeva mogu se bodovati prema tablici 31.

Tablica 31. Bodovi prema stupnju složenosti cestovnih prometnih građevina

Br.Obilježja procjene
bodovi
1.geološke i geotehničke karakteristike građevnog zemljišta
5
2.stupanj tehničkog opremanja
5
3.zahtjevi za uklapanje u okolinu
15
4.opseg funkcionalnih cjelina, konstruktivni ili tehnički zahtjevi
10
5.za struku specifični uvjeti
5

(5) Prometne građevine svrstavaju se obično po obujmu obilježja procjene navedenih u sljedeće stupnjeve složenosti:

1. Stupanj složenosti I:

 • jednostavne prometnice, pješački i biciklistički putevi, jednostavne prometne površine, parkirališta izvan naselja.

2. Stupanj složenosti II:

 • složene cestovne prometnice, parkirališta unutar naselja, ceste izvan naselja bez posebnih zadanih uvijeta, ceste izvan naselja u ravničarskom terenu, glavne i sporedne ceste u novoizgrađenim naseljima, jednostavna raskrižja u nivou.

3. Stupanj složenosti III:

 • cestovne prometnice izvan naselja s posebno zadanim uvijetima, ceste izvan naselja u brežuljkastim terenu, ceste i trgovi unutar naselja, složena raskrižja u jednom nivou i jednostavna čvorišta u dva nivoa.

4. Stupanj složenosti IV:

 • ceste izvan naselja s mnogobrojnim posebnim zadanim uvijetima; ceste izvan naselja u brdovitom terenu, ceste i trgovi unutar naselja s velikim prometno-tehničkim zahjtevima ili u teškoj urbanističkoj situaciji, veoma složena čvorišta na istom nivou, složen čvorišta na više nivoa.

5. Stupanj složenosti V:

 • složene brdske ceste, složene ceste i trgovi unutar naselja s veoma velikim prometno-tehničkim zahjtevima ili u veoma složenoj urbanističkoj situaciji,veoma složena čvorišta na više nivoa.

Cijena usluga za osnovne poslove projektiranja cestovnih prometnih građevina

Članak 105.


Najniži i najviši postoci cijene usluga za osnovne poslove projektiranja cestovnih prometnih građevina utvrđene su u tablici 32.

Tablica 32. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove projektiranja cestovnih prometnih građevina

Reducirana vrijednost proračunskih troškova (V)
Stupanj složenosti
I
II
III
IV
V
od
do
od
do
od
do
od
do
od
do
m
5,876,27 6,277,24 7,248,39 8,399,42 9,4210,44
n
0,19050,1835 0,18350,1982 0,19820,2185 0,21850,2307 0,23070,2412
0,636,41 6,836,83 7,937,93 9,289,28 10,4810,48 11,67
1,005,87 6,276,27 7,247,24 8,398,39 9,429,42 10,44
1,605,37 5,765,76 6,596,59 7,577,57 8,458,45 9,32
2,504,93 5,305,30 6,036,03 6,876,87 7,627,62 8,37
4,004,51 4,864,86 5,505,50 6,206,20 6,846,84 7,47
6,304,13 4,484,48 5,025,02 5,615,61 6,166,16 6,70
103,79 4,114,11 4,584,58 5,075,07 5,545,54 5,99
163,46 3,773,77 4,184,18 4,584,58 4,974,97 5,35
253,18 3,483,48 3,823,82 4,154,15 4,484,48 4,80
402,91 3,193,19 3,483,48 3,753,75 4,024,02 4,29
632,67 2,932,93 3,183,18 3,393,39 3,623,62 3,84
1002,44 2,692,69 2,902,90 3,073,07 3,253,25 3,44
1602,23 2,472,47 2,652,65 2,772,77 2,922,92 3,07
2502,05 2,282,28 2,422,42 2,512,51 2,632,63 2,76
4001,88 2,092,09 2,212,21 2,272,27 2,362,36 2,46
6301,72 1,921,92 2,022,02 2,052,05 2,132,13 2,21
10001,57 1,771,77 1,841,84 1,851,85 1,911,91 1,97

Za V, m i n vidi članak 5.

Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja

Članak 106.


(1) Cijena usluge izračunata prema tablici 32. iz članka 105. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 33.

Tablica 33. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za projektiranje cestovnih prometnih građevina

FazaOsnovni posao
%
1.Provjera zadatka
2
2.Idejno rješenje
10
3. Idejni projekt>
25
4.Lokacijska dozvola
3
5.Glavni projekt
40
6. Građevna dozvola
3
7.Izvedbeni projekt
10
8.Troškovnik
7

(2) Ako naručitelj ugovara s izvršiteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.

(3) Ako izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

Ostale usluge vezane na projektiranje i gradnju cestovnih prometnih građevina

Članak 107.


U ostale usluge ubrajaju se:

1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova

Opis poslova ove usluge je sljedeći:

Ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima

Sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje

Sudjelovanje pri sastavljanju predračuna prema jediničnim i paušalnim cijenama ponuda

Sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova

Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja.

Izrada ugovora

Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.

2. Nadzor gradnje

Nadzor gradnje građevine obavlja ovlašteni inženjer.

Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

3. Projektantski nadzor

Ako nadzor gradnje nije ugovoren s izvršiteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se ugovoriti s izvršiteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

Odstupanja i primjedbe

Članak 108.


Postoci utvrđeni na osnovi odredbi iz članka 105. mijenjaju se u ovim slučajevima:

 • kada se radi o rekonstrukciji ceste povećanje iznosi 20%,
 • kada se radi o rekonstrukciji ceste kroz naselje, povećanje iznosi 30%,
 • kada se radi o rekonstrukciji gradskih ulica, povećanje iznosi 40%,
 • kada se radi o prijelazu i križanju izvan razine, povećanje iznosi 30%,
 • kada se radi o složenim projektima koji iziskuju posebne proračune i nacrte kao i kod pojedinačnih projekata izvan projekta trase, povećanje iznosi 15%,
 • kada se radi o veoma složenim projektima (zidovi s ankerima, klizišta, kompjuterski proračuni), koji iziskuju posebne proračune i nacrte,
 


B.7. Građevni projekti mostova i propusta

Svrha usluge

Članak 109.


Projekti mostova i propusta imaju svrhu zadovoljiti sve prometne, urbanističke i druge uvjete gradnje i ostvariti funkcionalno i tehnički ispravno rješenje prijelaza uz zadovoljavanje svih normativa i propisa.


Opis poslova građevnog projektiranja mostova i propusta

Članak 110.


(1) Opis poslova građevnog projektiranja mostova i propusta obuhvaća poslove koji se odnose na nove građevine, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.

(2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg:

Opis faza poslova građevnog projektiranja mostova i propusta

Osnovni poslovi Dodatni poslovi
1. Provjera zadatka

Razjašnjavanje projektnog zadatka

Procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta

Obilazak terena

Objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak

Prikupljanje i vrednovanje podloga

Razjašnjavanje projektnih podataka

Procjena obujma poslova i potrebnih predranji, npr. ispitivanje građevnog zemljišta, geodetski poslovi, zaštita od imisije

Formuliranje pomoći pri izboru projektanata drugih struka

Sažetak rezultata


Odabir i posjet sličnih građevina

Utvrđivanje posebnih, normama neutvrđenih opterećenja

2. Idejno rješenje

Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta

Idejno rješenje obuhvaća provjeru uvjeta (terenskih i ostalih), postavljanje i analizu mogućih varijanti rješenja i odabir najpovoljnije varijante

3. Idejni projekt

Analiza osnova

Usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima, koji su zadani naročito prostornim planovima, planiranjem okoliša, detaljnim prostornim planovima, regulacijskim planovima kao i lokalnim i vanmjesnim planovima infrastrukture

Ispitivanje mogućih rješenja i njihova utjecaja na građevno i konstruktivno oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekološku podobnost

Pribavljanje i vrednovanje službenih podloga

Razrada projektnog koncepta, uključujuči i ispitivanje alternativnih rješenja prema istim zahtjevima, pomoću grafičkih prikaza i vrednovanje projektnih rješenja drugih struka kroz njihovo uvođenje u projekt

Razjašnjenje i tumačenje za struku bitnih specifičnih okolnosti, procesa i uvjeta

Pripremni pregovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje dozvole

Prerada projektnog koncepta prema mišljenjima i prijedlozima

Procjena troškova

Prikaz svih rezultata idejnog projekta


Izrada topografskih i hidroloških podloga

Točan proračun posebnih građevnih dijelova

Izrada prethodnih studija opravdanosti izgradnje

Izrada planova postojećih instalacija

Izrada izvadaka iz idejnog projekta za ishođenje načelne dozvole

Ishođenje načelne dozvole

4. Lokacijska dozvola

Ishođenje lokacijske dozvole

5. Glavni projekt

Daljnja razrada projektnog koncepta (postupna razrada grafičkog rješenja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka, sve do konačnog nacrta

Izvještaj s obrazloženjem

Za struku specifični proračuni

Grafički prikaz cjelokupnog glavnog projekta

Plan rokova gradnje i troškova, procjena i obrazloženje namjenskih troškova;

Sudjelovanje pri obrazlaganju glavnog projekta vlastima i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mišljenjima i prijedlozima

Dogovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje dozvole

Dorada i prilagodba projektnog materijala, opisa i proračuna na osnovu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

Glavni projekt sadrži:
tehnički opis radova, posebne tehničke uvjete za izvođenje, program kontrole i osiguranja kavalitete, tehničke nacrte, presjeke, tlocrte i poglede u odgovarajućem mjerilu, statički proračun svih elemenata nosive konstrukcije, sa stupovima, upornjacima, krilima i temeljima
Ako se projekt skele ugovara zajedno s glavnim projektom sadrži:
dispoziciju skele, sve detalje koji definiraju elemente skele da bi se ona mogla izvesti, tehnički izvještaj s opisom svih faza radova i navođenjem svih propisa i standarda za upotrebljeni materijal, detaljni statički proračun skele kao cjeline i svih njenih dijelova


Proračun troškova

Kontrola troškova usporedbom proračuna i procjene troškova

Objedinjavanje nacrtnih podloga


Pribavljanje izvadaka iz zemljišne knjige, iz katastarskih planova i drugih službenih materijala

Izrada konačne studije opravdanosti

Sudjelovanje pri pravnim ugovaranjima

6. Građevna dozvola

Razrada materijala za neophodni pravni i javni postupak, uključujući i zahtjeve za oslobođenja i izuzeća

Ishođenje građevne dozvole


Sudjelovanje pri dobivanju pristanka od zainteresiranih strana
7. Izvedbeni projekt

Razrada rezultata faza poslova 3 i 5 (etapna razrada i grafički prikaz rješenja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i priloge projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rješenja

Grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnim za gradnju, uključujući i detaljne crteže u potrebnom mjerilu

Razrada podloga za ostale stručne suradnike pri projektiranju i inženjere i integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rješenja

Izvedbeni projekt sadrži:

plan iskolčenja temelja, armaturne nacrte, plan savijanja armature po pozicijama, planove oplate, iskaz armature, izvedbene nacrte čelične konstrukcije, iskaz čelične konstrukcije sa specifikacijom materijala, tehnički opis svih faza radova s navođenjem svih propisa i standarda za upotrebljeni materijal čelične konstrukcije, izvedbene nacrte kabela s glavama za usidrenje i nastavak kabela s proračunom dužine kabela, protokol za prednaprezanje svakog kabela, tehnički opis svih faza radova kod prednaprezanja, bilo za prednaprezanje adhezijskim kabelima bilo za naknadno prednaprezanje kabela u zaštitnim cijevima, s navođenjem propisa i standarda za upotrijebljeni materijal


Dopuna izvedbenog projekta u tijeku izvedbe građevine


Izrada vremenskih i mrežnih planova
8. Troškovnik

Račun količina i raščlamba prema pojedinačnim pozicijama uz primjenu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

Priprema dokumentacije za realizaciju natječaja, osobito izrada opisa radova kao i općih i posebnih uvjeta izgradnje

Usklađivanje i koordinacija dokumentacije za realizaciju natječaja stručnih suradnika u projektiranju

Utvrđivanje bitnih faza izvedbe

Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje

Članak 111.


(1) Cijena usluge za osnovne poslove građevnog projektiranja mostova određuje se prema proračunskim troškovima građevine, prema stupnju složenosti kojem građevina pripada i prema tablici cijena usluga.

(2) Proračunski troškovi su troškovi izgradnje građevine: troškovi građevnih radova i oprema mosta. Određuju se:

 1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu troškova, a ako ne postoji prema procjeni troškova
 2. za faze poslova od 7 i 8 prema ponudbenim troškovima, a ako ne postoje prema proračunu troškova.
 3. za nadzor prema konačnim troškovima, a ako ne postoje prema ponudbenim troškovima

(3) Za osnovne poslove ne obračunavaju se troškovi:

 1. građevinskog zemljišta uključujući i troškove kupnje i račišćavanja,
 2. jednokratnih izdataka za opremanje zemljišta ("Prilog A" grupa troškova 240)
 3. geodetskih mjerenja i obilježavanja,
 4. mjera opreza za gradnju preko zime i ostalih dodatnih mjera glede priključaka, građevine ili vanjskih uređaja,
 5. odšteta i naknada materijalne štete
 6. dodatni troškovi gradnje

(4) Pored troškova iz stavka 3. ovog članka ne obračunavaju se ni sljedeći troškovi, ako ih izvršitelj ne projektira i ne nadzire gradnju:

 1. uređenje zemljišta ("Prilog A", grupa troškova 210)
 2. javnih priključaka ("Prilog A", grupa troškova 220)
 3. internih priključaka i vanjskih uređaja ("Prilog A", grupe troškova 230 i 500)
 4. premještanja i polaganja vodova instalacija
 5. strojarski uređaji koji služe svrsi građevine

Klasificiranje građevina prema stupnju složenosti za poslove građevnog projektiranja mostova i propusta

Članak 112.


 1. Građevine mostova i propusta svrstavaju se po obilježjima procjene navedenim u stavku 2. ovog članka sljedećim stupnjevima složenosti:

1. Stupanj složenosti I: Građevine s veoma malim projektnim zahtjevima

2. Stupanj složenosti II: Građevine s manjim projektnim zahtjevima

3. Stupanj složenosti III: Građevine s prosječnim projektnim zahtjevima

4. Stupanj složenosti IV: Građevine s natprosječnim projektnim zahtjevima

5. Stupanj složenosti V: Građevine s veoma velikim projektnim zahtjevima

(2) Obilježja procjene su :

 1. geološke i geotehničke karakteristike građevnog zemljišta
 2. stupanj tehničkog opremanja
 3. zahtjevi za uklapanje u okolinu
 4. opseg funkcionalnih cjelina, konstruktivni ili tehnički zahtjevi
 5. specifični uvjeti za struku
 6. poseban način izvedbe

(3) Ako se na građevine mostova mogu primijeniti obilježja procjene iz više stupnjeva složenosti i ako zbog toga dođe do dvojbe kojem se stupnju složenosti građevina može pripisati, tada treba odrediti broj bodova vrednovanja prema stavku 4. ovog članka. Građevina se prema zbroju bodova procjene svrstava u sljedeće stupnjeve složenosti:

 1. Stupanj složenosti I: Građevina do 10 bodova
 2. Stupanj složenosti II: Građevina s 11 do 17 bodova
 3. Stupanj složenosti III: Građevina s 18 do 25 bodova
 4. Stupanj složenosti IV: Građevina s 26 do 33 boda
 5. Stupanj složenosti V: Građevina s 34 do 40 bodova

(4) Pri pripisivanju građevine mosta stupnju složenosti u skladu s težinom projektnog zahtjeva mogu se bodovati prema tablici 34.

Tablica 34. Bodovi prema stupnju složenosti kod projektiranja mostova i propusta

Br.Obilježja procjene
bodovi
1.geološke i geotehničke karakteristike građevnog zemljišta
5
2.stupanj tehničkog opremanja
5
3.zahtjevi za uklapanje u okolinu
5
4.opseg funkcionalnih cjelina, konstruktivni ili tehnički zahtjevi
10
5.za struku specifični uvjeti
15
6.poseban način izvedbe
10

(5) Građevine mostova pripisuju se obično, prema obujmu obilježja procjene, sljedećim stupnjevima složenosti:

1. Stupanj složenosti I:

 • obične skele,
 • drveni mostovi sistema proste grede,
 • cijevni betonski propusti,
 • svođeni betonski propusti,
 • armiranobetonski pločasti propusti sistema proste grede.

2. Stupanj složenosti II:

 • jednostavni mostovi manjeg raspona jednostavnog statičkog sustava,
 • armiranobetonski pločasti mostovi s jednim otvorom,
 • objekti iz stupnja složenosti I. temeljeni na pilotima ili bunarima (složeno fundiranje),
 • montažni mostovi s jednim otvorom,
 • masivni svođeni mostovi otvora do 15m,
 • jednostavni drveni mostovi,
 • jednostavni čelični mostovi s jednim otvorom,
 • jednostavne drvene i čelične skele,
 • 158;eljeznički provizorij,
 • jednostavni mostovi od prednapetog betona (raspona do 15 m).

3. Stupanj složenosti III:

 • građevine iz stupnja složenosti II sa složenim temeljenjem,
 • građevine srednje veličine statički određene i neodređene,
 • drveni mostovi sistema visulje ili razupore,
 • pločasti ili gredni nosači preko više raspona,
 • montažni armiranobetonski mostovi ili prednapregnuti mostovi preko više raspona sustava proste grede ili Gerberovog nosača,
 • armiranobetonski okvirni mostovi s jednim otvorom,
 • svođeni ili lučni mostovi jednog otvora od 15m do 30 m u armiranobetonskoj izvedbi,
 • čelične punostijene ili spregnute konstrukcije statički određene,
 • pothodnici s ulaznim i izlaznim stepenicama,
 • nathodnici od armiranog ili prednapetog betona sa stubama.

4. Stupanj složenosti IV:

 • građevine iz stupnja složenosti III sa složenim temeljenjem,
 • posebno složene skele,
 • drveni mostovi okvirni i lučni,
 • spregnuti mostovi (čelik-beton i beton-beton),
 • kontinuirani prednapeti mostovi,
 • kontinuirani čelični mostovi s punostijenim nosačima,
 • kontinuirani spregnuti nosači,
 • čelični lučni mostovi s punostijenim ili sandučastim lukovima raspona 30 m do 50 m,
 • čelični rešetkasti nosači statički određeni,
 • nathodnici kontinuiranog statičkog sustava sa stepenicama ili rampama, od armiranog betona, prednapetog betona ili čelika.

5. Stupanj složenosti V:

 • rešetkasti kontinuirani mostovi,
 • lučne konstrukcije raspona večeg od 50 m, (bez obzira na materijal),
 • razuporne prednapregnute konstrukcije raspona večeg od 50m,
 • građevine iz stupnja složenosti IV sa složenim temeljenjem,
 • pokretni mostovi.
 • veći mostovi i zavješeni mostovi,
 • mostovi raspona većeg od 100 m od prenapetog betona i čeliku.

Tablica postotaka za izračun cijena usluga za osnovne poslove građevnog projektiranja mostova i propusta

Članak 113.


Najniži i najviši postoci cijene usluga za osnovne poslove građevnog projektiranja mostova i propusta utvrđene su u tablici 35.

Tablica 35. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove projektiranja mostova i propusta

Reducirana vrijednost proračunskih troškova (V)
Stupanj složenosti
I
II
III
IV
V
od
do
od
do
od
do
od
do
od
do
m
3,854,53 4,535,81 5,817,04 7,047,86 7,868,61
n
0,37340,3452 0,34520,3218 0,32180,2587 0,25870,2438 0,24380,2310
0,25 6,477,30 7,309,07 9,0710,07 10,0711,02 11,0211,86
0,40 5,436,21 6,217,80 7,808,92 8,929,82 9,8210,64
0,63 4,585,31 5,316,74 6,747,93 7,938,79 8,799,58
1,00 3,854,53 4,535,81 5,817,04 7,047,86 7,868,61
1,60 3,233,85 3,854,99 4,996,23 6,237,01 7,017,73
2,50 2,743,30 3,304,32 4,325,55 5,556,28 6,286,97
4 2,302,80 2,803,72 3,724,92 4,925,60 5,606,25
6,3 1,942,40 2,403,21 3,214,37 4,375,02 5,025,63
10 1,632,04 2,042,77 2,773,88 3,884,48 4,485,06
16 1,371,74 1,742,38 2,383,44 3,444,00 4,004,54
25 1,161,49 1,492,06 2,063,06 3,063,58 3,584,09
40 0,971,27 1,271,77 1,772,71 2,713,20 3,203,67
63 0,821,08 1,081,53 1,532,41 2,412,86 2,863,31
100 0,690,92 0,921,32 1,322,14 2,142,56 2,562,97
160 0,580,79 0,791,13 1,131,89 1,892,28 2,282,67
250 0,490,67 0,670,98 0,981,69 1,692,04 2,042,41
400 0,410,57 0,570,84 0,841,49 1,491,82 1,822,16
630 0,350,49 0,490,73 0,731,33 1,331,63 1,631,94
1000 0,290,42 0,420,63 0,631,18 1,181,46 1,461,75

Za V, m i n vidi članak 5.


Postoci cijena usluga za pojedinu fazu projektiranja

Članak 114.


(1) Cijena usluge izračunata prema tablici 35. iz članka 113. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 36.


Tablica 36. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu

građevnih projekata mostova i propusta

FazaOsnovni posao
%
1.Provjera zadatka
1
2.Idejno rješenje
5
3.Idejni projekt
13
4.Lokacijska dozvola
2
5. Glavni projekt
40
6.Građevna dozvola
3
7.Izvedbeni projekt
30
8.Troškovnik
6

(2) Ako naručitelj ugovara s izvršiteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.

(3) Ako izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

Ostale usluge vezane na građevno projektiranje mostova i propusta

Članak 115.


U ostale usluge ubrajaju se:

1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova

Opis poslova ove usluge je sljedeći:

Ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima
Sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje
Sudjelovanje pri sastavljanju predračuna prema jediničnim i paušalnim cijenama ponuda
Sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova


Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja.

Cijena usluge iznosi 8% od ukupne cijene projekta.

2. Nadzor gradnje

Nadzor gradnje građevine vrši ovlašteni inženjer.

Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

3. Projektantski nadzor

Ako nadzor gradnje nije ugovoren s izvršiteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se ugovoriti s izvršiteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

Odstupanja i primjedbe

Članak 116.


Postoci utvrđeni na temelju odredbi u članku 113. mijenjaju se u ovim slučajevima:


 • za nesimetrične mostove povećanje iznosi 20%
 • za zakošene mostove do 30 stupnjeva povećanje iznosi 20%
 • za zakošene mostove preko 30 stupnjeva povećanje iznosi 40%
 • za kamene mostove povećanje iznosi 10%
 • za mostove i nadvožnjake u horizontalnoj krivini, a koji su projektirani kao zakrivljeni, povećanje u ovisnosti o polumjeru krivine, iznosi do 50%
 • za mostove čeličnih konstrukcija, za koje se izrađuju detaljni radionički nacrti u mjerilu 1:10 (1:5), povećanje iznosi do 50% u ovisnosti od složenosti projekta,
 • vrlo složene skele za građevine iz stupnja složenosti promatraju se kao posebne građevine
 • za građevine tehnički osobito značajne, i specijalno arhitektonski obrađene, koje zahtijevaju veći opseg rada, povećanje iznosi do 50%,
 • za montažne armirano-betonske mostove povećanje iznosi 30%,
 • za prednapete mostove povećanje iznosi 20%,
 • za spregnute konstrukcije mostova povećanje iznosi 10%.
 • kod rekonstrukcije postojećih građevina povećanje iznosi od 25% do 50%.

B.8. Građevni projekti tunela

Svrha usluge

Članak 117.


Osnovna svrha usluge građevnog projekta tunela je da na optimalan tehničko-ekonomski način riješi prolaz određene prometnice, hidrotehničke građevine, komunalne instalacije i sl., vodeći računa o svim specifičnim karakteristikama tih građevina, kao npr. o veličini poprečnih otvora, položaju prema terenu, te vrsti i načinu izvođenja radova. Kao podloga za ovo projektiranje potrebna su detaljnija istraživanja na lokalitetu trase, i to prvenstveno geološka, geomehanička, hidrološka i meteorološka, kako bi se mogli dobiti podaci koji uvjetuje dimenzioniranje obloge i podgrada, odnosno kako bi se mogla odrediti vrijednost radova i ustanoviti opravdanost ulaganja.

Sadržaj usluge

Članak 118.


(1) Opis poslova projektiranja tunela obuhvaća poslove izvršitelja koji se odnose na novogradnje, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.

(2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg:

Opis faza poslova projektiranja tunela

Osnovni poslovi Dodatni poslovi
1. Provjera zadatka

Razjašnjavanje projektnog zadatka

Procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta

Obilazak terena


Odabir i posjet sličnih građevina
2. Idejno rješenje

Objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak

Prikupljanje i vrednovanje podloga

Prikupljanje podataka o karakteristikama zemljišta.

Prikupljanje podataka o prometu

Izrada situacija na podlogama 1:25.000

Izrada uzdužnog profila u mjerilu 1:25.000/2.500

Odabir karakterističnog poprečnog profila

Procjena građevinskih troškova izgradnje


3. Idejni projekt

Analiza osnova

Usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima, koji su zadani naročito prostornim planovima i to Strategijom i Programima prostornog uređenja Države, prostornim planovima županija, prostornim planovima uređenja općina i gradova, generalnim urbanističkim planovima te urbanističkim planovima uređenja i detaljnim planovima uređenja

Ispitivanje mogućih rješenja i njihova utjecaja na građevno i konstruktivno oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekološku podobnost

Pribavljanje i vrednovanje službenih podloga

Okvirna prometno-tehnička dimenzioniranja; ispitivanje mogućih mjera zaštiteod buke

Situacija građevine na osnovnoj državnoj karti 1:5.000

Tehnički opis

Uzdužni profil u mjerilu 1:5.000/500

Karakteristični poprečni profil u mjerilu 1:50

Procjena troškova

Načelno rješenje odvodnje

Projekt portalne građevine

Projekt osiguranja iskopa

Razjašnjenje i tumačenje bitnih za struku specifičnih okolnosti, procesa i uvjeta

Pripremni pregovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje načelne dozvole

Sudjelovanje pri obrazlaganju projektnog rješenja vlastima i političkim organima

Prerada projektnog rješenja prema mišljenjima i prijedlozima


Izrada topografskih i hidroloških podloga

Geotehnički istražni radovi za potrebe idejnog projekta

Izrada prometnih studija

Izrada prethodnih studija opravdanosti

Ishođenje načelne dozvole

4. Lokacijska dozvola

Izrada stručnih podloga za ishođenje lokacijske dozvole

Ishođenje lokacijske dozvole

5. Glavni projekt

Daljnja razrada projektnog rješenja (postupna razrada grafičkog rješenja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka, sve do konačnog nacrta

Izrada situacije u mjerili 1:1000 s ucrtanom osi, širinom tunela, tipskim i ostalim građevinama,

Izrada uzdužnih profila u mjerilu 1:1000/100

Izrada karakterističnih poprečnih profila

Izrada poprečnih profila predusjeka u mjerilu 1.100, 1:200, 1:500

Projekti odvodnje

Projekt prometne signalizacije

Projekt portalne građevine

Projekt osiguranja iskopa

Tehnički opis

Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine

Program kontrole i osiguranje kvalitete

Prikaz građevine na osnovnoj državnoj karti odnosno geodetskoj podlozi odgovarajućeg mjerila

Posebni tehnički uvjeti gradnje

Sudjelovanje pri obrazlaganju glavnog projekta vlastima i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mišljenjima i prijedlozima

Privremena procjena bitnih faza gradnje , uzimajući u obzir regulaciju prometa za vrijeme gradnje

Objedinjavanje nacrtnih podloga


Izrada elaborata o izvlaštenju

Pribavljanje izvadaka iz zemljišne knjige, iz katastarskih planova i drugih službenih materijala

Izrada konačne studije opravdanosti

6. Građevna dozvola

Razrada materijala za neophodni pravni i javni postupak, uključujući i zahtjeve za oslobođenja i izuzeća, sastavljanje popisa gradnje uključivo i priloge drugih stručnih suradnika u projektiranju

Pregovori s vlastima

Sudjelovanje u postpku dobivanja dozvole na projekt te učešće pri prezentaciji, kao i sudjelovanje pri zauzimanju stava prema mišljenjima i prijedlozima


7. Izvedbeni projekt

Razrada glavnog projekta uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i priloge projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rješenja

Grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnim za gradnju, uključujući i detaljne crteže u potrebnom mjerilu

Razrada podloga za ostale stručne suradnike pri projektiranju i inženjere i integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rješenja


Izrada vremenskih i mrežnih planova
8. Troškovnik radova

Račun količina i raščlamba prema pojedinačnim pozicijama uz primjenu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

Utvrđivanje bitnih faza izvedbe

Izrada opisa radova kao i općih i posebnih uvjeta izgradnje

Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje

Članak 119.


(1) Cijena usluge za osnovne poslove koji se odnose na projekte tunela određuje se prema proračunskim troškovima građevine, prema stupnju složenosti kojoj građevina pripada te prema tablici cijena usluga.

(2) Proračunski troškovi su troškovi izgradnje građevine. Određuju se:

 1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunskim troškovima, a ako ne postoje ili ako su to ugovorni partneri pri ugovaranju pismeno dogovorili, prema procjeni troškova
 2. za faze poslova 7 i 8 prema ponudbenim troškovima, a ako ne postoje prema proračunu troškova,
 3. za nadzor mogu se proračunski troškovi utvrditi prema konačnim troškovima, a ako ne postoje prema ponudbenim.

(3) Za osnovne poslove ne obračunavanju se troškovi:

 1. građevinskog zemljišta uključujući i troškove kupnje i račišćavanja,
 2. jednokratnih izdataka za opremanje zemljišta,
 3. geodetskih mjerenja i obilježavanja,
 4. umjetničkih djela ako nisu bitni sastavni dio građevine,
 5. mjera predostroženosti za gradnju preko zime i ostalih dodatnih mjera glede priključaka, građevine ili vanjskih uređaja,
 6. odšte ta i naknada materijalne štete,
 7. dodatni troškovi gradnje.

(4) Pored ovih troškova ne obračunavaju se ni sljedeći troškovi, ako ih izvršitelj ne projektira i ne nadzire gradnju:

 1. uređenje zemljišta
 2. javnih priključaka
 3. internih priključaka i vanjskih uređaja
 4. mjera regulacije prometa za vrijeme gradnje
 5. premještanja i polaganja vodova instalacija
 6. opreme i uređaja uz ceste
 7. strojarske uređaje koji služe svrsi inženjerske građevine.

Klasificiranje građevina prema stupnju složenosti za poslove projektiranja tunela

Članak 120.

(1) Tuneli se svrstavaju po obilježjima procjene sljedećim stupnjevima složenosti:

 1. Stupanj složenosti I: Tunelske cijevi veličine otvora 6 do 11 m2,
 1. Stupanj složenosti II: Tunelski potkopi veličine otvora 12 do 15 m2
 2. Stupanj složenosti III: Tuneli malog otvora veličine 16 do 29 m2
 3. Stupanj složenosti IV: Tuneli srednjeg otvora veličine 30 do 60 m2
 4. Stupanj složenosti V: Tuneli srednjeg otvora veličine 30 do 60 m2

(2) Tuneli prema namjeni:

 1. Prometni tuneli: cestovni, željeznički, mješoviti za automobilski i željeznički promet, metroi za podzemni gradski promet sa stajalištima, tuneli za pješački promet i brodarski tuneli
 2. Hidrotehnički tuneli: dovodni i odvodni gravitacijski tuneli u sklopu hidrotehničkih postrojenja, kosi tlačni tuneli također uz hidrotehnička postrojenja, vertikalna okna (vodni udari)
 3. Komunalni tuneli: kanalski tuneli, tuneli za smještaj gradskih gospodarstava
 4. Tuneli posebne namjene: podzemne galerije (električne centrale, strojarnice, i sl.), hangari za zračni promet, hidroavione, spremišta podmornica i sl., podzemna skloništa za zaštitu od ratnih razaranja (za ljude, materijal i dobra), podzemne garaže, skladišta i slično

(3) Tuneli prema sastavu i stabilnosti terena su:

 1. u trajno otpornom terenu,
 2. u terenu s naknadnim popuštanjem,
 3. u terenu sa znatnim popuštanjem,
 4. u drobivom terenu,
 5. u veoma drobivom terenu,
 6. u terenu s podtlakom, i
 7. u terenu s velikim podtlakom.

(4) Ovisno o podjeli tunela prema sastavu i stabilnosti terena, obavlja se korekcija proračunskih troškova na osnovi kojih se utvrđuju postoci, i to tako da se proračunski trošak dobiven prema članku 119. korigira ovim faktorima:

 1. za tunele navedene u točki 1. stavka (3) ovoga članka s faktorom 1,00,
 2. za tunele navedene u točki 2. s faktorom 1,05,
 3. za tunele navedene u točki 3. s faktorom 1,15,
 4. za tunele navedene u točki 4. s faktorom 1,25,
 5. za tunele navedene u točki 5. s faktorom 1,35,
 6. za tunele navedene u točki 6. s faktorom 1,45, i
 7. za tunele navedene u točki 7. s faktorom 1,60.

(5) Svrstavanje tunela navedenih u stavku 1. i 2. ovog članka u odgovarajući stupanj složenosti prikazano je u tablici 37.

Tablica 37. Stupnjevi složenosti tunela

VRSTA TUNELA
Stupanj složenosti
6-11 m2
12-15 m2
16-29 m2
30-60 m2
preko 60 m2
I
II
III
IV
V
PROMETNI TUNELIZa cestovni promet
da
da
da
Za željeznički promet
da
da
Za mješoviti promet
da
da
Za gradski podzemni promet
da
da
da
da
da
Za pješački promet
da
da
da
Za brodski promet
da
da
da
HIDROTEHNIČKI TUNELIDovodni, odvodni, gravitacijski
da
da
da
da
da
Kosi-tlačni
da
da
da
da
Vertikalna okna
da
da
KOMUNALNI TUNELIKanalski
da
da
da
Za smještaj podzemnih gradskih gospodarstava
da
TUNELI POSEBNE NAMJENEPodzemne galerije
da
Hangari(avioni, podmornice)
da
da
da
da
da
Podzemna skolništa
da
da
da
da
da
Podzemne garaže, skladišta
da
da
da
da
da

Cijena usluga za osnovne poslove projektiranja tunela
Članak 121.


Najniži i najviši postoci cijene usluga za osnovne poslove projektiranja građevina tunela utvrđene su u tablici 38.

Tablica 38. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove projektiranja tunela

Reducirana vrijednost proračunskih troškova (V)
Stupanj složenosti
I
II
III
IV
V
od
do
od
do
od
do
od
do
od
do
m
4,405,46 5,466,52 6,527,58 7,588,64 8,649,71
n
0,19360,2093 0,20930,2211 0,22110,2300 0,23000,2370 0,23700,2429
1,004,40 5,465,46 6,526,52 7,587,58 8,648,64 9,71
1,604,01 4,944,94 5,885,88 6,816,81 7,737,73 8,66
2,503,68 4,504,50 5,335,33 6,146,14 6,966,96 7,77
4,003,36 4,084,08 4,804,80 5,515,51 6,226,22 6,94
6,303,08 3,713,71 4,344,34 4,974,97 5,595,59 6,21
102,82 3,373,37 3,923,92 4,474,47 5,015,01 5,55
162,57 3,053,05 3,533,53 4,014,01 4,484,48 4,95
252,36 2,782,78 3,203,20 3,623,62 4,034,03 4,44
402,15 2,522,52 2,892,89 3,253,25 3,613,61 3,96
631,97 2,292,29 2,612,61 2,922,92 3,243,24 3,55
100 2,08 2,362,36 2,632,63 2,902,90 3,17
160 2,12 2,362,36 2,602,60 2,83
250 1,93 2,132,13 2,342,34 2,54
400 1,74 1,911,91 2,092,09 2,27
630 1,72 1,881,88 2,03
1000 1,55 1,681,68 1,81

Za V, m i n vidi članak 5.

Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja

Članak 122.


(1) Cijena usluge izračunata prema tablici 38. iz članka 121. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 39.

Tablica 39. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za projektiranje građevnih projekata tunela

FazaOsnovni posao
%
1.Provjera zadatka
2
2.Idejno rješenje
5
3. Idejni projekt
20
4.Lokacijska dozvola
3
5. Glavni projekt
40
6. Građevna dozvola
3
7.Izvedbeni projekt
20
8.Troškovnik
7

(2) Ako naručitelj ugovara s izvršiteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.

(3) Ako izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

Ostale usluge vezane na projektiranje tunela

Članak 123.


U ostale usluge ubrajaju se:

1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova

Opis poslova ove usluge je sljedeći:

Ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima
Sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje
Sudjelovanje pri sastavljanju predračuna prema jediničnim i paušalnim cijenama ponuda,
Sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova

Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja.

Cijena usluge iznosi 8% od ukupne cijene projekta.

2. Nadzor gradnje

Nadzor gradnje građevine obavlja ovlašteni inženjer.

Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

3. Projektantski nadzor

Ako nadzor gradnje nije ugovoren s izvršiteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se ugovoriti s izvršiteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti izvedbe.Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

Odstupanja i primjedbe

Članak 124.

(1) Za tunele kraće od 500 m, postoci utvrđeni prema članku 121. povećavaju se za 28%, a za tunele duže od 1000 m, normativi i postupci utvrđeni na način iz članka 121. povećavaju se za svakih daljnjih 100 m po postotku utvrđenom primjenom formule:


pri čemu je :

x - duljina tunela u metrima iznad 1000 m.

(2) Kada se izrađuje dokumentacija za dva paralelna odvojena tunela s istim elementima, presjekom, niveletom i istom namjenom, za drugi tunel uzima se 50% vrijednosti normativa prvog tunela.

(3) Projektiranje onih tunela koji se ne mogu svrstati u neke od stupnjeva složenosti i namjena navedenih u članku 120., ugovara se slobodno.

 


B.5.5. Građevni projekti pomorske i riječne gradnje

Svrha usluge

Članak 125.Projekti pomorskih i riječnih gradnji moraju zadovoljiti sve prometne, urbanističke i druge uvjete te ostvariti funkcionalno i tehnički ispravno rješenje za nesmetani tehnološki proces, uz ispunjavanje svih normativa i propisa.Opis poslova projektiranja pomorske i riječne gradnje

Članak 126.(1) Opis poslova projektiranja pomorskih i riječnih gradnji obuhvaća poslove koji se odnose na nove građevine, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.

(2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg:

Opis faza poslova projektiranja pomorskih i riječnih gradnji

Osnovni poslovi Dodatni poslovi
1. Provjera zadatka

Razjašnjavanje projektnog zadatka

Procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta

Obilazak terena

Objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak

Prikupljanje i vrednovanje podloga

Razjašnjavanje projektnih podataka

Procjena obujma poslova i potrebnih predranji, npr. ispitivanje građevnog zemljišta, geodetski poslovi, zaštita od imisije

Formuliranje pomoći pri izboru projektanata drugih struka

Sažetak rezultata


Odabir i posjet sličnih građevina

Utvrđivanje posebnih, normama neutvrđenih opterećenja

2. Idejno rješenje

Idejno rješenje podrazumijeva provjeru uvjeta (terenskih i ostalih), postavljanje i analizu mogućih varijanti rješenja i odabir najpovoljnije varijante

3. Idejni projekt

Analiza osnova

Usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima, koji su zadani naročito prostornim planovima, planiranjem okoliša, detaljnim prostornim planovima, regulacijskim planovima kao i lokalnim i vanmjesnim planovima infrastrukture

Ispitivanje mogućih rješenja i njihova utjecaja na građevno i konstruktivno oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekološku podobnost

Pribavljanje i vrednovanje službenih podloga

Razrada projektnog koncepta, uključujuči i ispitivanje alternativnih rješenja prema istim zahtjevima, pomoću grafičkih prikaza i vrednovanje projektnih rješenja drugih struka kroz njihovo uvođenje u projekt

Razjašnjenje i tumačenje za struku bitnih specifičnih okolnosti, procesa i uvjeta

Pripremni pregovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje dozvole

Prerada projektnog koncepta prema mišljenjima i prijedlozima

Procjena troškova

Prikaz svih rezultata idejnog projekta


Izrada topografskih i hidroloških podloga

Točan proračun posebnih građevnih dijelova

Izrada prethodnih studija opravdanosti izgradnje

Izrada planova postojećih instalacija

Izrada izvadaka iz idejnog projekta za ishođenje načelne dozvole

Ishođenje načelne dozvole

4. Lokacijska dozvola

Ishođenje lokacijske dozvole

5. Glavni projekt

Daljnja razrada projektnog koncepta (postupna razrada grafičkog rješenja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka, sve do konačnog nacrta

Izvještaj s obrazloženjem

Za struku specifični proračuni

Grafički prikaz cjelokupnog glavnog projekta

Plan rokova gradnje i troškova, procjena i obrazloženje namjenskih troškova;

Sudjelovanje pri obrazlaganju glavnog projekta vlastima i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mišljenjima i prijedlozima

Dogovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje dozvole

Dorada i prilagodba projektnog materijala, opisa i proračuna na osnovu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

Glavni projekt sadrži:
Tehnički opis s naznakom primjenjenih tehničkih normativa i standarda, opis izvođenja radova, program kontrole i osiguranja kvalitete, potrebne nacrte; karakteristične presjeke, tlocrte, poglede, uzdužne profile, poprečne profile, sheme instalacija i dr.; maritimno rješenje, hidraulički proračun, statičke proračune, geostatičke proračune, posebne tehničke uvjete za gradnju pojedinih novih elemenata građevine

Proračun troškova

Kontrola troškova usporedbom proračuna i procjene troškova

Objedinjavanje nacrtnih podloga


Pribavljanje izvadaka iz zemljišne knjige, katastra i drugih službenih materijala

Izrada konačne studije opravdanosti

Sudjelovanje pri pravnim ugovaranjima

6. Građevna dozvola

Razrada materijala za neophodni pravni i javni postupak, uključujući i zahtjeve za oslobođenja i izuzeća

Ishođenje građevne dozvole


Sudjelovanje pri dobivanju pristanka od zainteresiranih strana
7. Izvedbeni projekt

Razrada rezultata faza poslova 3 i 5 (etapna razrada i grafički prikaz rješenja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i priloge projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rješenja

Grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnim za gradnju, uključujući i detaljne crteže u potrebnom mjerilu

Razrada podloga za ostale stručne suradnike pri projektiranju i inženjere i integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rješenja

Dopuna izvedbenog projekta u tijeku izvedbe građevine


Izrada vremenskih i mrežnih planova
8. Troškovnik

Račun količina i raščlamba prema pojedinačnim pozicijama uz primjenu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

Priprema dokumentacije za realizaciju natječaja, osobito izrada opisa radova kao i općih i posebnih uvjeta izgradnje

Usklađivanje i koordinacija dokumentacije za realizaciju natječaja stručnih suradnika u projektiranju

Utvrđivanje bitnih faza izvedbe

Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje

Članak 127.(1) Cijena usluge za osnovne poslove građevnog projektiranja pomorskih i riječnih gradnji određuje se prema proračunskim troškovima građevine, prema stupnju složenosti kojem građevina pripada i prema tablicipostotaka cijena usluga.

(2) Proračunski troškovi su troškovi izgradnje građevine: troškovi građevnih i obrtničkih radova. Određuju se:

 1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu troškova, a ako ne postoji prema procjeni troškova
 2. za faze poslova od 7 i 8 prema ponudbenim troškovima, a ako ne postoje prema proračunu troškova.
 3. za nadzor prema konačnim troškovima, a ako ne postoje prema ponudbenim troškovima

(3) Za osnovne poslove ne obračunavaju se troškovi:

 1. građevinskog zemljišta uključujući i troškove kupnje i račišćavanja,
 2. jednokratnih izdataka za opremanje zemljišta ("Prilog A", grupa troškova 240)
 3. geodetska mjerenja i obilježavanja,
 4. mjera opreza za gradnju preko zime i ostalih dodatnih mjera glede priključaka, građevine ili vanjskih uređaja,
 5. odšteta i naknada materijalne štete
 6. dodatni troškovi gradnje

(4) Pored troškova iz stavka 3. ovog članka ne obračunavaju se ni sljedeći troškovi, ako ih izvršitelj ne projektira i ne nadzire gradnju:

 1. uređenje zemljišta ("Prilog A", grupa troškova 210)
 2. javnih priključaka ("Prilog A", grupa troškova 220)
 3. internih priključaka i vanjskih uređaja ("Prilog A", grupe troškova 230 i 500)
 4. premještanja i polaganja vodova instalacija
 5. strojarski uređaji koji služe svrsi građevine

Klasificiranje građevina prema stupnju složenosti za poslove projektiranja pomorske i riječne gradnje

Članak 128.(1) Pomorske i riječne gradnje svrstavaju se po obilježjima procjene navedenim u stavku 2 ovog članka sljedećim stupnjevima složenosti:

 1. Stupanj složenosti I: Građevine s veoma malim projektnim zahtjevima
 2. Stupanj složenosti II: Građevine s manjim projektnim zahtjevima
 3. Stupanj složenosti III: Građevine s prosječnim projektnim zahtjevima
 4. Stupanj složenosti IV: Građevine s natprosječnim projektnim zahtjevima

(2) Obilježja procjene su :

 1. geološke i geotehničke karakteristike građevnog zemljišta
 2. stupanj tehničkog opremanja
 3. zahtjevi za uklapanje u okolinu
 4. opseg funkcionalnih cjelina, konstruktivni ili tehnički zahtjevi
 5. specifični uvjeti za struku

(3) U slučaju da se na pojedinu građevinu mogu primijeniti obilježja procjene iz više stupnjeva složenosti i ako zbog toga dođe do dvojbe kojem se stupnju složenosti građevina može pripisati, tada treba odrediti broj bodova vrednovanja prema stavku 4. ovog članka-

Građevina se prema zbroju bodova procjene svrstava u sljedeće stupnjeve složenosti:

 1. Stupanj složenosti I: Građevina s do 10 bodova
 2. Stupanj složenosti II: Građevina s 11 do 17 bodova
 3. Stupanj složenosti III: Građevina 18 do 25 bodova
 4. Stupanj složenosti IV: Građevina s 26 do 33 boda

(4) Pri pripisivanju pomorske i riječne gradnje stupnju složenosti u skladu s težinom projektnog zahtjeva mogu se bodovati prema tablici 40:

Tablica 40. Bodovi prema stupnju složenosti kod projektiranja pomorske i riječne gradnje

Br.Obilježja procjene
bodovi
1.geološke i geotehničke karakteristike građevnog zemljišta
5
2.stupanj tehničkog opremanja
5
3.zahtjevi za uklapanje u okolinu
5
4.opseg funkcionalnih cjelina, konstruktivni ili tehnički zahtjevi
10
5.za struku specifični uvjeti
15

(5) Sljedeće pomorske i riječne gradnje pripisuju se obično, prema obujmu obilježja procjene, ovim stupnjevima složenosti:

1. Stupanj složenosti I:

 • bagerski iskop morskih putova i luka,
 • masivni obalni zidovi do dubine 4 metra temeljeni na komplaktnoj stijenskoj podlozi,
 • zaštita pokosa plovnih putova i kanala.

2. Stupanj složenosti II:

 • osiguranje obala,
 • sportske lučice, marine i zimovališta,
 • masivni obalni zidovi do dubine 8 metara temeljeni na kompaktnoj stijenskoj podlozi,
 • raščlanjene obalne konstrukcije do dubine 4 metra temeljene na slabo nosivom tlu,
 • jednostavniji popravci i rekonstrukcije.

3. Stupanj složenosti III:

 • kompleksno rješavanje manjih luka,
 • trajektna pristaništa,
 • masivni obalni zidovi temeljeni na kompaktnoj stijenskoj podlozi na dubini većoj od 8 metara,
 • raščlanjene obalne konstrukcije do dubine 8 metara temeljene na slabo nosivom tlu,
 • složeniji popravci i rekonstrukcije,
 • valobrani,
 • energetski kanali,
 • crpke morskih i riječnih voda,
 • cjevovodi i ispusti u more fekalnih, oborinskih i drugih voda.

4. Stupanj složenosti IV:

 • kompleksno rješavanje velikih luka,
 • raščlanjene obalne konstrukcije temeljene na slabo nosivom tlu na dubini većoj od 8 metara,
 • suhi dokovi, prevodnice, navozi, kranske staze,
 • lukobrani,
 • vrlo složeni popravci i rekonstrukcije,
 • stojeće platforme za eksploataciju nafte ili plina.

Cijena usluga za osnovne poslove projektiranja pomorskih i riječnih gradnji

Članak 129.Najniži i najviši postoci cijene usluga za osnovne poslove projektiranja pomorskih i riječnih gradnji utvrđene su u tablici 41.

Tablica 41. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove projektiranja pomorskih i riječnih gradnji

Reducirana vrijednost proračunskih troškova (V)
Stupanj složenosti
I
II
III
IV
od
do
od
do
od
do
od
do
m
3,584,46 4,465,55 5,556,93 6,937,97
n
0,31520,2672 0,26720,2103 0,21030,1736 0,17360,1562
0,10 7,398,26 8,269,00 9,0010,33 10,3311,42
0,16 6,387,28 7,288,16 8,169,52 9,5210,61
0,25 5,546,46 6,467,43 7,438,81 8,819,89
0,40 4,785,70 5,706,73 6,738,12 8,129,19
0,63 4,145,05 5,056,11 6,117,51 7,518,56
1,00 3,584,46 4,465,55 5,556,93 6,937,97
1,6 3,093,94 3,945,03 5,036,38 6,387,40
2,5 2,683,49 3,494,58 4,585,91 5,916,90
4 2,313,08 3,084,14 4,145,45 5,456,42
6,3 2,002,73 2,733,77 3,775,03 5,035,98
10 1,732,41 2,413,42 3,424,64 4,645,56
16 1,492,13 2,133,10 3,104,28 4,285,17
25 1,301,89 1,892,82 2,823,96 3,964,82
40 1,121,67 1,672,55 2,553,65 3,654,48
63 0,971,47 1,472,32 2,323,37 3,374,17
100 0,841,30 1,302,11 2,113,11 3,113,88
160 0,721,15 1,151,91 1,912,87 2,873,61
250 0,631,02 1,021,74 1,742,66 2,663,36
400 0,540,90 0,901,57 1,572,45 2,453,13
630 0,470,80 0,801,43 1,432,26 2,262,91

Za V, m i n vidi članak 5.

Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja

Članak 130.(1) Cijena usluge izračunata prema tablici 41. iz članka 129. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 42.
Tablica 42. Vrednovanja osnovnih poslova u postocima naknade za izradu
građevnih projekata pomorskih i riječnih gradnjiFazaOsnovni posao
%
1.Provjera zadatka
2
2.Idejno rješenje
5
3.Idejni projekt
10
4.Lokacijska dozvola
3
5.Glavni projekt
45
6. Građevna dozvola
3
7.Izvedbeni projekt
25
8.Troškovnik
7

(2) Ako naručitelj ugovara s izvršiteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.

(3) U slučaju da izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

Ostale usluge vezane na građevno projektiranje pomorskih i riječnih gradnji

Članak 131.U ostale usluge ubrajaju se:

1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova

Opis poslova ove usluge je sljedeći:

Ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima
Sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje
Sudjelovanje pri sastavljanju predračuna prema jediničnim i paušalnim cijenama ponuda
Sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova

Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja.

Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.

2. Nadzor gradnje

Nadzor gradnje građevine obavlja ovlašteni inženjer.

Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

3. Projektantski nadzor

Ako nadzor gradnje nije ugovoren s izvršiteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se ugovoriti s izvršiteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

Odstupanja i primjedbe
Članak 132.

Postoci utvrđeni prema članku 129. mijenjaju se u ovim slučajevima:

 • kod rekonstrukcije postojećih građevina povećanje iznosi 25% do 50%.
 • za masivne obalne zidove izvedene od montažnih blokova povećanje iznosi 20%,
 • za masivne obalne konstrukcije izvedene od plivajućih ili montažnih armiranih sanduka povećanje iznosi 40%,
 • za raščlanjene obalne konstrukcije izvedene od čelika povećanje iznosi 50%,
 • za slučaj takve izrade projekta da se građevina može izraditi u etapama povećanje iznosi 20%.

B.5.6. Građevni projekti hidrotehničkih građevina

Svrha usluge

Članak 133.Građevni projekti hidrotehničkih građevina izrađuju se zbog zadovoljavanja svih urbanističkih i drugih uvjeta gradnje te ostvarivanja funkcionalnog i tehničkog i tehnički ispravnog rješenja koje je usklađeno sa svim normativima i propisima.

Opis poslova projektiranja hidrotehničkih građevina

Članak 134.(1) Opis poslova projektiranja hidrotehničkih građevina obuhvaća poslove koji se odnose na nove građevine, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.

(2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg.

Opis faza poslovaprojektiranja hidrotehničkih građevina

Osnovni poslovi Dodatni poslovi
1. Provjera zadatka

Razjašnjavanje projektnog zadatka

Procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta

Obilazak terena

Objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak

Prikupljanje i vrednovanje podloga

Razjašnjavanje projektnih podataka

Procjena obujma poslova i potrebnih predranji, npr. ispitivanje građevnog zemljišta, geodetski poslovi, zaštita od imisije

Formuliranje pomoći pri izboru projektanata drugih struka

Sažetak rezultata


Odabir i posjet sličnih građevina

Utvrđivanje posebnih, normama neutvrđenih opterećenja

2. Idejno rješenje

Idejno rješenje podrazumijeva provjeru uvjeta (terenskih i ostalih), postavljanje i analizu mogućih varijanti rješenja i odabir najpovoljnije varijante

3. Idejni projekt

Analiza osnova

Usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima, koji su zadani naročito prostornim planovima, planiranjem okoliša, detaljnim prostornim planovima, regulacijskim planovima kao i lokalnim i vanmjesnim planovima infrastrukture

Ispitivanje mogućih rješenja i njihova utjecaja na građevno i konstruktivno oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekološku podobnost

Pribavljanje i vrednovanje službenih podloga

Razrada projektnog koncepta, uključujuči i ispitivanje alternativnih rješenja prema istim zahtjevima, pomoću grafičkih prikaza i vrednovanje projektnih rješenja drugih struka kroz njihovo uvođenje u projekt

Razjašnjenje i tumačenje za struku bitnih specifičnih okolnosti, procesa i uvjeta

Pripremni pregovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje dozvole

Prerada projektnog koncepta prema mišljenjima i prijedlozima

Procjena troškova

Prikaz svih rezultata idejnog projekta


Izrada topografskih i hidroloških podloga

Točan proračun posebnih građevnih dijelova

Izrada prethodnih studija opravdanosti izgradnje

Izrada planova postojećih instalacija

Izrada izvadaka iz idejnog projekta za ishođenje načelne dozvole

Ishođenje načelne dozvole

4. Lokacijska dozvola

Ishođenje lokacijske dozvole

5. Glavni projekt

Daljnja razrada projektnog koncepta (postupna razrada grafičkog rješenja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka, sve do konačnog nacrta

Izvještaj s obrazloženjem

Za struku specifični proračuni

Grafički prikaz cjelokupnog glavnog projekta

Plan rokova gradnje i troškova, procjena i obrazloženje namjenskih troškova;

Sudjelovanje pri obrazlaganju glavnog projekta vlastima i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mišljenjima i prijedlozima

Dogovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje dozvole

Dorada i prilagodba projektnog materijala, opisa i proračuna na osnovu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

Glavni projekt sadrži:
tehnički opis s naznakom primjenjenih tehničkih normativa i standarda, opis izvođenja radova, program kontrole i osiguranja kvalitete, potrebne nacrte; karakteristične presjeke, tlocrte, poglede, uzdužne profile, poprečne profile, sheme instalacija i dr.; maritimno rješenje, hidraulički proračun, statičke proračune, geostatičke proračune, posebne tehničke uvjete za gradnju pojedinih novih elemenata građevine.
Glavni projekt projekt sadrži:
tehnički opis i suglasnost nadležnih ustanova; situaciju u mjerilu 1:100.000 -1:50.000, situaciju u mjerilu 1:5000-1:1000, hidrologiju, hidraulički proračun, statički proračun, uzdužni presjek u mjerilu 1:1000, 1:100, poprečne presjeke u mjerilu 1:100

Proračun troškova

Kontrola troškova usporedbom proračuna i procjene troškova

Objedinjavanje nacrtnih podloga


Pribavljanje izvadaka iz zemljišne knjige, katastra i drugih službenih materijala

Izrada konačne studije opravdanosti

Sudjelovanje pri pravnim ugovaranjima

6. Građevna dozvola

Razrada materijala za neophodni pravni i javni postupak, uključujući i zahtjeve za oslobođenja i izuzeća.

Ishođenje građevne dozvole


Sudjelovanje pri dobivanju pristanka od zainteresiranih strana
7. Izvedbeni projekt

Razrada rezultata faza poslova 3 i 5 (etapna razrada i grafički prikaz rješenja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i priloge projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rješenja

Grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnim za gradnju, uključujući i detaljne crteže u potrebnom mjerilu

Razrada podloga za ostale stručne suradnike pri projektiranju i inženjere i integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rješenja

Dopuna izvedbenog projekta u tijeku izvedbe građevine


Izrada vremenskih i mrežnih planova
8. Troškovnik

Račun količina i raščlamba prema pojedinačnim pozicijama uz primjenu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

Priprema dokumentacije za realizaciju natječaja, osobito izrada opisa radova kao i općih i posebnih uvjeta izgradnje

Usklađivanje i koordinacija dokumentacije za realizaciju natječaja stručnih suradnika u projektiranju

Utvrđivanje bitnih faza izvedbe

Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje

Članak 135.

(1) Cijena usluge za osnovne poslove projektiranja hidrotehničkih građevina određuje se prema proračunskim troškovima građevine, prema stupnju složenosti kojem građevina pripada i prema tablici cijena usluga.

(2) Proračunski troškovi su troškovi izgradnje građevine: troškovi građevnih i obrtničkih radova. Određuju se:

 1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu troškova, a ako ne postoji prema procjeni troškova
 2. za faze poslova od 7 i 8 prema ponudbenim troškovima, a ako ne postoje prema proračunu troškova.
 3. za nadzor prema konačnim troškovima, a ako ne postoje prema ponudbenim troškovima

(3) Za osnovne poslove ne obračunavaju se troškovi:

 1. građevinskog zemljišta uključujući i troškove kupnje i račišćavanja,
 2. jednokratnih izdataka za opremanje zemljišta ("Prilog A", grupa troškova 240)
 3. geodetska mjerenja i obilježavanja,
 4. mjera opreza za gradnju preko zime i ostalih dodatnih mjera glede priključaka, građevine ili vanjskih uređaja,
 5. odšteta i naknada materijalne štete
 6. dodatni troškovi gradnje

(4) Pored troškova u st. 3 ne obračunavaju se ni sljedeći troškovi, ako ih izvršitelj ne projektira i ne nadzire gradnju:

 1. uređenje zemljišta ("Prilog A", grupa troškova 210)
 2. javnih priključaka ("Prilog A", grupa troškova 220)
 3. internih priključaka i vanjskih uređaja ("Prilog A", grupe troškova 230 i 500)
 4. premještanja i polaganja vodova instalacija
 5. strojarski uređaji koji služe svrsi građevine

Klasificiranje građevina prema stupnju složenosti za poslove projektiranja hidrotehničkih građevina

Članak 136.

(1)Hidrotehničke građevine svrstavaju se po obilježjima procjene navedenim u stavku 2. ovog članka sljedećim stupnjevima složenosti:

1. Stupanj složenosti I: Građevine s veoma malim projektnim zahtjevima

2. Stupanj složenosti II: Građevine s manjim projektnim zahtjevima

3. Stupanj složenosti III: Građevine s prosječnim projektnim zahtjevima

4. Stupanj složenosti IV: Građevine s natprosječnim projektnim zahtjevima

5. Stupanj složenosti V: Građevine s veoma velikim projektnim zahtjevima

(2) Obilježja procjene su :

 1. geološke i geotehničke karakteristike građevnog zemljišta
 2. stupanj tehničkog opremanja
 3. zahtjevi za uklapanje u okolinu
 4. opseg funkcionalnih cjelina, konstruktivni ili tehnički zahtjevi
 5. specifični uvjeti za struku

(3) U slučaju da se na pojedinu građevinu mogu primijeniti obilježja procjene iz više stupnjeva složenosti i ako zbog toga dođe do dvojbe kojem se stupnju složenosti građevina može pripisati, tada treba odrediti broj bodova vrednovanja prema stavku 4. ovog članka Građevina se prema zbroju bodova procjene svrstava u sljedeće stupnjeve složenosti:

 1. Stupanj složenosti I: Građevina s do 10 bodova
 2. Stupanj složenosti II: Građevina s 11 do 17 bodova
 3. Stupanj složenosti III: Građevina s 18 do 25 bodova
 4. Stupanj složenosti IV: Građevina s 26 do 33 boda
 5. Stupanj složenosti V: Građevina s 34 do 40 bodova

(4) Pri pripisivanju hidrotehničkih građevina stupnju složenosti u skladu s težinom projektnog zahtjeva mogu se bodovati prema tablici 43.

Tablica 43. Bodovi prema stupnju složenosti kod projektiranja hidrotehničkih građevina

Br.Obilježja procjene
bodovi
1.geološke i geotehničke karakteristike građevnog zemljišta
5
2.stupanj tehničkog opremanja
5
3.zahtjevi za uklapanje u okolinu
5
4.opseg funkcionalnih cjelina, konstruktivni ili tehnički zahtjevi
10
5.za struku specifični uvjeti
15

(5) Sljedeći hidrotehnički sustavi pripisuju se obično, prema obujmu obilježja procjene, ovim stupnjevima složenosti:

Melioracijski sustavi, regulacija rijeka, zaštita od erozije i klizanja, ribnjaci, obrambeni nasipi s tipskim građevinama:

1. Stupanj složenosti I:

 • površinsko navodnjavanje - gravitacijski dovod obloženim kanalima ili podzemnim cjevovodima,
 • regulacija nizinskih i brdskih vodotoka,
 • zaštita od erozija,
 • sanacija klizišta,
 • ribnjaci pastrva,
 • obrambeni nasipi, rižna polja s planiranjem zemljšta.

2. Stupanj složenosti II:

 • površinsko navodnjavanje-gravitacijski dovod neobloženim kanalima,
 • umjetna kiša-gravitacijski dovod obloženim kanalima i podzemnim cjevovodima,
 • gravitacijsko odvodnjavanje s rijetkom kanalskom mrežom,
 • ribnjaci šarana, punosustavski.

3. Stupanj složenosti III:

 • umjetna kiša-gravitacijski dovod s otvorenim neobloženim kanalima,
 • gravitacijsko odvodnjavanje s kanalskom mrežom srednje gustoće,
 • drenaže srednje gustoće,
 • ribnjaci - polusustavski.

4. Stupanj složenosti IV:

 • umjetna kiša s polustacioniranim sustavom,
 • umjetna kiša s pokretnim agregatima iz postojećih recipijenata,
 • gravitacijsko odvodnjavanje s gustom kanalskom mrežom,
 • gusti drenažni sustav.

5. Stupanj složenosti V:

 • umjetna kiša sa stacionarnim sustavom "kap po kap".

(6) Sljedeće hidrotehničke građevine koje zahtijevaju posebno projektiranje pripisuju se obično, prema obujmu obilježja procjene, ovim stupnjevima složenosti:

1. Stupanj složenosti I:

 • netipizirane građevine s hidrotehničkim odvodima i dovodima (zapornice),
 • crpke s plitkim specijalnim fundiranjem,
 • komplicirani vodozahvati,
 • sifoni i prijelazi preko velikih vodotoka,
 • hidročvorovi i slično

2. Stupanj složenosti II:

 • crpke sa složenim dijelovima fundiranja,
 • vodozahvati,
 • sifoni i prijelazi preko srednjih vodotoka.

3. Stupanj složenosti III:

 • crpke s plitkim fundiranjem,
 • mali vodozahvati.

Cijena usluga za osnovne poslove projektiranja hidrotehničkih sustava i građevina
Članak 137.

Najniži i najviši postoci cijene usluga za osnovne poslove projektiranja hidrotehničkih sustava i građevina utvrđene su u tablicama 44 i 45.

Tablica 44. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove projektiranja hidrotehničkih sustava

Reducirana vrijednost proračunskih troškova (V)
Stupanj složenosti
I
II
III
IV
V
od
do
od
do
od
do
od
do
od
do
m
1,612,47 2,473,87 3,875,30 5,306,53 6,537,96
n
0,06630,0780 0,07800,1566 0,15660,2053 0,20530,2234 0,22340,2396
1
1,61 2,472,47 3,873,87 5,305,30 6,53
1,6
1,56 2,382,38 3,603,60 4,814,81 5,88
2,5
1,52 2,302,30 3,363,36 4,394,39 5,32
4
1,47 2,212,21 3,123,12 3,993,99 4,79
6,3
1,43 2,142,14 2,902,90 3,633,63 4,33
10
1,38 2,062,06 2,702,70 3,303,30 3,913,91 4,58
16
1,34 1,991,99 2,512,51 3,003,00 3,523,52 4,10
25
1,30 1,921,92 2,342,34 2,742,74 3,183,18 3,68
40
1,26 1,851,85 2,172,17 2,482,48 2,872,87 3,29
63
1,22 1,781,78 2,022,02 2,262,26 2,592,59 2,95
100
1,19 1,721,72 1,881,88 2,062,06 2,332,33 2,64
160
>
1,15 1,661,66 1,751,75 1,871,87 2,102,10 2,36
250
1,12 1,601,60 1,631,63 1,711,71 1,901,90 2,12
400
1,08 1,551,55 1,521,52 1,551,55 1,711,71 1,89
630
1,05 1,491,49 1,411,41 1,411,41 1,551,55 1,70

Za V, m i n vidi članak 5.

Tablica 45. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove projektiranja hidrotehničkih građevina

Reducirana vrijednost proračunskih troškova (V)
Stupanj složenosti
I
II
III
od
do
od
do
od
do
m5,84 6,886,88 8,108,10 9,36
n0,4911 0,45780,4578 0,42450,4245 0,3670
0,25
11,54 12,9812,98 14,5914,59 15,56
0,4
9,16 10,4710,47 11,9511,95 13,10
0,63
7,33 8,508,50 9,869,86 11,09
1
5,84 6,886,88 8,108,10 9,36
1,6
4,64 5,555,55 6,636,63 7,87
2,5
3,72 4,524,52 5,495,49 6,68
4
2,96 3,653,65 4,504,50 5,63
6,3
2,37 2,962,96 3,713,71 4,76
10
1,89 2,402,40 3,053,05 4,02
16
1,50 1,931,93 2,502,50 3,38
25
1,20 1,581,58 2,072,07 2,87
40
0,95 1,271,27 1,691,69 2,42
63
0,76 1,031,03 1,401,40 2,05
100
0,61 0,840,84 1,151,15 1,73
160
0,48 0,670,67 0,940,94 1,45
250
0,55 0,780,78 1,23
400
0,44 0,640,64 1,04
630
0,530,88
Za V,m,n vidi članak 5.

Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja

Članak 138.

(1) Cijena usluge izračunata prema tablici 44. i 45. iz članka 137. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 46.
Tablica 46. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu
projekata hidrotehničkih građevina

FazaOsnovni posao
%
1.Provjera zadatka
2
2.Idejno rješenje
5
3. Idejni projekt
10
4.Lokacijska dozvola
3
5. Glavni projekt
45
6.Građevna dozvola
3
7.Izvedbeni projekt
25
8.Troškovnik
7

(2) Ako naručitelj ugovara s izvršiteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.

(3) U slučaju da izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

Ostale usluge vezane na građevno projektiranje i gradnju hidrotehničkih građevina

Članak 139.

U ostale usluge ubrajaju se:

1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova

Opis poslova ove usluge je sljedeći:

Ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima
Sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje
Sudjelovanje pri sastavljanju predračuna prema jediničnim i paušalnim cijenama ponuda
Sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova

Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja.

Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.

2. Nadzor gradnje

Nadzor gradnje građevine obavlja ovlašteni inženjer.

Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

3. Projektantski nadzor

Ako nadzor gradnje nije ugovoren s izvršiteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se pismeno ugovoriti s izvršiteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

Odstupanja i primjedbe

Članak 140.

Postoci utvrđeni prema članku 137. mijenjaju se u slučajevima rekonstrukcije postojećih građevina, a povećanje iznosi od 25% do 50%.

B.5.7. Građevni projekti vanjskog vodovoda i kanalizacije

Svrha usluge

Članak 141.

Projekti cjevovoda, kanala, građevina i drugih elemenata sustava vanjskog vodovoda i kanalizacije moraju zadovoljiti sve hidrauličke, hidrološke, sanitarne, urbanističke i druge opće uvjete koji se postavljaju prilikom gradnje. Projektno rješenje mora omogućiti najviši stupanj funkcionalnosti uz optimalne dimenzije i troškove tijekom gradnje i uporabe. Projekt mora zadovoljavati sve propise i normative iz područja vodnog zakonodavstva kao i općenito iz područja gradnje građevina.

Sadržaj usluge

Članak 142.

(1) Opis poslova projektiranja tih građevina obuhvaća poslove izvršitelja koji se odnose na novogradnje, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.

(2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg:

Opis faza poslova projektiranja vanjskog vodovoda i kanalizacije

Osnovni poslovi Dodatni poslovi
1. Provjera zadatka

Razjašnjavanje projektnog zadatka

Procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta

Obilazak terena


Odabir i posjet sličnih građevina
2. Idejno rješenje

Objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak

Prikupljanje i vrednovanje podloga

Prikupljanje podataka o karakteristikama zemljišta,

Prikupljanje podataka o prometu

Izrada situacija na podlogama 1:25.000

Izrada uzdužnog profila u mjerilu 1:25.000/2.500

Odabir karakterističnog poprečnog profila

Procjena građevinskih troškova izgradnje

3. Idejni projekt

Analiza osnova

Usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima, koji su zadani naročito prostornim planovima i to Strategijom i Programima prostornog uređenja Države, prostornim planovima županija, prostornim planovima uređenja općina i gradova, generalnim urbanističkim planovima te urbanističkim planovima uređenja i detaljnim planovima uređenja

Ispitivanje mogućih rješenja i njihova utjecaja na građevno i konstruktivno oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekološku podobnost

Pribavljanje i vrednovanje službenih podloga

Situacija cjevovoda, kanala na osnovnoj državnoj karti 1:5.000

Tehnički opis

Hidraulički proračuni

Uzdužni profili u mjerilu 1:5.000/500

Karakteristični presjeci objekata u mjerilu 1:100

Procjena troškova

Načelno rješenje prijelaza vodotoka, prometnica i sl.

Razjašnjenje i tumačenje specifičnih okolnosti, procesa i uvjeta bitnih za struku

Pripremni pregovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje načelne dozvole

Sudjelovanje pri obrazlaganju projektnog rješenja vlastima i političkim organima

Prerada projektnog rješenja prema mišljenjima i prijedlozima


Izrada topografskih i hidroloških podloga

Geotehnički istražni radovi za potrebe idejnog projekta

Izrada prometno tehnoloških studija

Izrada prethodnih studija opravdanosti

Izrada planova postojećih instalacija

Ishođenje načelne dozvole

4. Lokacijska dozvola

Izrada stručnih podloga za ishođenje lokacijske dozvole

Ishođenje lokacijske dozvole

5. Glavni projekt

Daljnja razrada projektnog rješenja (postupna razrada grafičkog rješenja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka sve do konačnog nacrta

Tehnički opis s opisom izvođenja radova te naznakom primjenjenih tehničkih normativa i standarda

Situacija u mjerilu 1:1.000 (iznimno 1:2880)

Uzdužni profili u mjerilu 1:1.000/1:100

Nacrti (tlocrti, karakteristični presjci, poprečni profili, tipski nacrti, pogledi, sheme) u mjerilu 1:100, 1:50 i 1:25

Detaljni podaci o geomehaničkih svojstvima tla i načinu temeljanja

Potrebni proračun statike, hidraulike, energetike, fizikalnih svojstava objekata i dr. s naznakon ispitivanja koja treba izvršiti tijekom gradnje

Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Posebni tehnički uvjeti za gradnju građevine

Sudjelovanje pri obrazlaganju glavnog projekta vlastima i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mišljenjima i prijedlozima

Privremena procjena bitnih faza gradnje


Izrada elaborata o izvlaštenju

Pribavljanje izvadaka iz zemljišne knjige, iz katastarskih planova i drugih službenih materijala

Izrada konačne studije opravdanosti

6. Građevna dozvola

Razrada materijala za neophodni pravni i javni postupak, uključujući i zahtjeve za oslobođenja i izuzeća, sastavljanje popisa gradnje uključivo i priloge drugih stručnih suradnika u projektiranju

Pregovori s vlastima

Sudjelovanje u postupku dobivanja dozvole na projekt te učešće pri prezentaciji, kao i sudjelovanje pri zauzimanju stava prema mišljenjima i prijedlozima

7. Izvedbeni projekt

Razrada glavnog projekta uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i priloge projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rješenja

Grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnim za gradnju, uključujući i detaljne crteže u potrebnom mjerilu

Razrada podloga za ostale stručne suradnike pri projektiranju i inženjere i integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rješenja


Izrada vremenskih i mrežnih planova
8. Troškovnik radova

Račun količina i raščlamba prema pojedinačnim pozicijama uz primjenu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

Utvrđivanje bitnih faza izvedbe

Izrada opisa radova kao i općih i posebnih uvjeta izgradnje

Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje

Članak 143.

(1) Cijena usluge za osnovne poslove građevnog projektiranja vanjskog vodovoda i kanalizacije određuje se prema proračunskim troškovima građevine, prema stupnju složenosti kojem građevina pripada i prema tablici cijena usluga.

(2) Proračunski troškovi su troškovi izgradnje građevine. Određuju se:

 1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu troškova, a ako ne postoji prema procjeni troškova
 2. za faze poslova od 7 i 8 prema ponudbenim troškovima, a ako ne postoje prema proračunu troškova.
 3. za nadzor prema konačnim troškovima, a ako ne postoje prema ponudbenim troškovima

Klasificiranje građevina prema stupnju složenosti za poslove projektiranja vanjskog vodovoda i kanalizacije

Članak 144.

(1) Građevine vanjskog vodovoda i kanalizacije svrstavaju se po obilježjima procjene navedenim u stavku 2. ovog članka sljedećim stupnjevima složenosti:

 1. Stupanj složenosti I: Građevine s veoma malim projektnim zahtjevima
 2. Stupanj složenosti II: Građevine s manjim projektnim zahtjevima
 3. Stupanj složenosti III: Građevine s prosječnim projektnim zahtjevima
 4. Stupanj složenosti IV: Građevine s natprosječnim projektnim zahtjevima
 5. Stupanj složenosti V: Građevine s veoma velikim projektnim zahtjevima

(2) Obilježja procjene su :

 1. geološke i geotehničke karakteristike građevnog zemljišta
 2. stupanj tehničkog opremanja
 3. zahtjevi za uklapanje u okolinu
 4. opseg funkcionalnih cjelina, konstruktivni ili tehnički zahtjevi
 5. specifični uvjeti za struku

(3) Sljedeće građevine vanjskog vodovoda i kanalizacije svrstavaju se obično, prema obujmu obilježja procjene, ovim stupnjevima složenosti:

1. Stupanj složenosti I:

 • jednostavne vodovodne mreže
 • jednostavna kanalizacija

2. Stupanj složenosti II.

 • složene vodovodne mreže s manjim građevinama (oknima)
 • složene kanalizacije s manjim građevinama

3. Stupanj složenosti III.

 • manje i jednostavnije građevine na vodovodnoj mreži (zahvati, prekidne komore, okna posebne namjene itd.)
 • najjednostavniji uređaji za čišćenje kanalizacijskih voda
 • manje i jednostavnije građevine na kanalizaciji (okna posebne namjene, spojevi kanala, ušća u recipijent itd.)
 • oteretni kanali, manji retencijski bazeni itd.

4. Stupanj složenosti IV.

 • složenije građevine na vodovodnoj mreži
 • podzemni (ukopani) rezervoari
 • manje crpne stanice (vodovodne i kanalizacije) i manja hidroforska postrojenja
 • najjednostavniji uređaji za pripremu pitkih voda
 • uređaji za pročišćavanje otpadnih voda s mehaničkim i biološkim pročišćavanjem
 • složeni oteretni kanali i građevine na njima (preljevne građevine, zaporni organi itd.)
 • sifoni
 • složeniji retencijski bazeni bez većih dimenzija

5. Stupanj složenosti V.

 • vrlo složene građevine na vodopskrbnim sustavima
 • vodotornjevi
 • složene crpne stanice (vodoopskrbne i kanalizacijske)
 • složeni uređaji za pripremu pitkih voda
 • složeni uređaji za preradu (pročišćavanje) otpadnih voda (mehaničko i biološko čišćenje s iskorištenjem produkata)
 • veliki rezervoari i druge građevine na složenim temeljima

Cijena usluga za osnovne poslove projektiranja građevina vanjskog vodovoda i kanalizacije

Članak 145.

Najniži i najviši postoci cijene usluga za osnovne poslove projektiranja vanjskog vodovoda i kanalizacije utvrđene su u tablici 47.

Tablica 47. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove projektiranja vanjskog vodovoda i kanalizacije

Reducirana vrijednost proračunskih troškova (V)
Stupanj složenosti
I
II
III
IV
V
od
do
od
do
od
do
od
do
od
do
m
4,747,14 7,148,64 8,6410,74 10,7415,56 15,5617,12
n
0,18960,2286 0,22860,2338 0,23380,2731 0,27310,3226 0,32260,3286
0,25
6,17 9,809,80 11,9511,95 15,69
0,4
5,64 8,808,80 10,7110,71 13,80
0,63
5,17 7,947,94 9,639,63 12,19
1
4,74 7,147,14 8,648,64 10,7410,74 15,56
1,6
4,34 6,416,41 7,747,74 9,459,45 13,37
2,5
3,98 5,795,79 6,986,98 8,368,36 11,58
4
3,65 5,205,20 6,256,25 7,367,36 9,959,95 10,86
6,3
3,34 4,694,69 5,625,62 6,506,50 8,598,59 9,35
10
3,06 4,224,22 5,045,04 5,735,73 7,407,40 8,03
16
2,80 3,793,79 4,524,52 5,045,04 6,366,36 6,88
25
2,58 3,423,42 4,074,07 4,464,46 5,515,51 5,95
40
2,36 3,073,07 3,653,65 3,923,92 4,734,73 5,09
63
2,16 2,772,77 3,283,28 3,473,47 4,094,09 4,39
100
1,98 2,492,49 2,942,94 3,053,05 3,523,52 3,77
160
2,692,69 3,033,03 3,23
250
2,382,38 2,622,62 2,79
400
2,092,09 2,252,25 2,39

Za V, m i n vidi članak 5.

Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja

Članak 146.

(1) Cijena usluge izračunata prema tablici 47. iz članka 145. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 48.
Tablica 48. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu
projekata vanjskog vodovoda i kanalizacije

FazaOsnovni posao
%
1.Provjera zadatka
2
2.Idejno rješenje
10
3.Idejni projekt
15
4.Lokacijska dozvola
3
5.Glavni projekt
40
6.Građevna dozvola
3
7.Izvedbeni projekt
20
8.Troškovnik
7

(2) Ako naručitelj ugovara s izvršiteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.

(3) U slučaju da izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

Ostale usluge vezane na građevno projektiranje i gradnju vanjskog vodovoda i kanalizacije

Članak 147.

U ostale usluge ubrajaju se:

1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova

Opis poslova ove usluge je sljedeći:

Ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima
Sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje
Sudjelovanje pri sastavljanju predračuna prema jediničnim i paušalnim cijenama ponuda
Sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova
Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja.

Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.

2. Nadzor gradnje

Nadzor gradnje građevine obavlja ovlašteni inženjer.

Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

3. Projektantski nadzor

Ako nadzor gradnje nije ugovoren s izvršiteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se pismeno ugovoriti s izvršiteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

C. POSLOVI KOJI SE ODNOSE NA MEHANIKU TLA I STIJENA, ZEMLJANE RADOVE I TEMELJENJE

C.1. Građevnine specifičnog temeljenja (fundiranja)

Svrha usluge

Članak 148.

(1) Temeljenje građevina u osjetljivim i specifičnim uvjetima traži angažman stručnjaka specijalista, prvenstveno geomehaničara, koji će za konkretni problem temeljenja u suradnji s drugim specijalistima (geolozima, hidrauličarima, kemičarima i dr.) dati konstruktoru parametre kako bi se ispravno riješilo problematično pitanje stabilnosti temeljenja.
Ovi problemi - specifična temeljenja - manjim su dijelom uzrokovani građevinama (osim brana, tornjeva i sl.) a većim su dijelom posljedica kvalitete temeljnog tla, koje se od čvrstog, kamenitog i nepopustljivog mijenja do praktički nenosivog.
(2) Posebno treba rješavati nepovoljne utjecaje od dinamičkih opterećenja, podlokavanja, temelja, nejednolikog slijeganja, klizanja tla, oscilacija podzemne vode i sl., na tehnički ispravan i ekonomski opravdan način. Svrha je često postignuta od slučaja do slučaja uz primjenu šipova, žmurja, bunara, kesona, armirano-betonskih zidova sa sidrima, ojačanja tla injektiranjem, sniženja razine podzemnih voda, te raznovrsnim proračunima na osnovi geomehaničkih karakteristika tla. ponekad se mora izvršiti posebno opterećenje temelja, uz praćenje slijeganja, da bi se moglo odlučiti o posebnom načinu temeljenja nakon čega se izrađuje tehnička dokumentacija specifičnog slučaja temeljenja građevine za koji se propisuje program stalnog praćenja i analiziranja slijeganja i ponašanja konstrukcije za određeno razdoblje.


Sadržaj usluge

Članak 149.

Sadržaj ovih usluga i izrada projekata specifičnog temeljenja toliko je osobit, da se povjerava samo specijalistima. Sadržaj glavnog projekata sastoji se od dokazivanja stabilnosti građevine, dopunjenog statičkim proračunima i nacrtima temelja u mjerilu koje omogućava izvođačima radova tehnički ispravnu realizaciju. Posebno se rade tehničke upute za izvođenje radova, kojima se predviđaju sve faze izvođenja, uz vođenje zapisnika o izvođenju u koji se unose bitne pojave, ili tok ponašanja svakog pojedinog osjetljivog elementa. Predviđa se i način pokusnog opterećenja odnosno provjere sposobnosti nošenja temelja, te dozvoljeno slijeganje koje garantira posebnu stabilnost građevine.

Cijena usluge

Članak 150.

Cijena usluge ugovara se slobodno.

C.2. Poslovi koji se odnose na mehaniku tla i stijena, zemljane radove i temeljenje

Svrha usluge

Članak 151.

Poslovi koji se odnose na mehaniku tla, zemljane radove i temeljenje obavlja se kako bi se istražilo uzajamno djelovanje građevnog tla i građevine kao i njezine okoline te kako bi se u svrhu proračuna utvrdile vrijednosti parametara tla i stijenske mase.

Sadržaj usluge

Članak 152.

U poslove koji se odnose na mehaniku tla i stijena, zemljane radove i temeljenje ubraja se procjena temeljnog tla i savjetovanja za plitka i duboka temeljenja kao osnova za dimenzioniranje temelja od strane projektanta nosivih konstrukcija, ako se ti poslovi ne mogu izvršiti na osnovu tabela ili drugih podataka, npr. građevinskih propisa.

Opis poslova procjene tla i savjetovanja pri temeljenju

Članak 153.

Procjena tla i savjetovanja pri temeljenju obuhvaća sljedeće poslove koji se odnose na zgrade i inženjerske građevine:

Tablica 49. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za poslova procjene tla i savjetovanja pri temeljenju

FazaOsnovni posao
%
1.Razjašnjenje postavljenog zadatka

Procjena građe građevnog tla na osnovu postojećih podataka

Izrada programa i prikaz potrebnih istraživanja tla

15
2.Vrednovanje i prikaz rezultata isptivanja tla te laboratorijskih i terenskih pokusa

Procjena mogućih oscilacija razina podzemnih voda

Utvrđivanje vrijednosti računskih parametara tla i stijena

35
3.Prijedlog temeljenja

Prijedlog temeljenja s podatkom o dozvoljenoj nosivosti tla u ovisnosti od dimenzija temelja, eventualno s podacima za dimenzioniranje dubokog temeljanja; podatak o očekivanom slijeganju kao osnova za izvršenje osnovnih poslova projektanta nosivih konstrukcija u okviru glavnog projekta; upute o izvedbi građevne jame i građevine i smanjenja razine podzemne vode prilikom gradnje; upute o utjecaju gradnje objekta na susjedne građevine i o potrebnim građevnim mjerama

50

Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje

Članak 154.

(1) Cijena usluge za poslove koji se odnose na poslove procjene tla i savjetovanja pri temeljenju određuje se prema proračunskim troškovima građevnih i obrtničkih radova, prema stupnju složenosti kojoj temeljenje pripada i prema tablici postotaka cijena usluga.

(2) Cijena usluge za inženjerske građevine velike duljine (linijske građevine) može se ugovoriti slobodno.

Klasificiranje građevina prema stupnju složenosti za poslove procjene tla i savjetovanja pri temeljenju

Članak 155.

(1) Stupanj složenosti se za procjenu tla i savjetovanja pri temeljenju određuje na osnovu sljedećih obilježja :

 1. Stupanj složenosti I:

Veoma jednostavni uvjeti temeljenja, osobito kad se odnose:

 • na građevine s malom osjetljivosti na slijeganje s ujednačenim načinom temeljenja kod približno ujednačene građe tla i stijenske mase s ujednačenom nosivošću (jednakom čvrstoćom) i ujednačenim slijeganjem unutar građevne površine;

2. Stupanj složenosti II:

Jednostavni uvjeti temeljenja, osobito kad se odnose:

 • na građevine s malom osjetljivosti na slijeganje i različitim načinom temeljenja ili veoma različitim opterećenjem na tlo unutar područja građevine kod približno ujednačene građe tla s ujednačenom nosivošću i ujednačenim slijeganjem unutar građevne površine,
 • na građevine s malom osjetljivosti na slijeganje i ujednačenim načinom temeljenja kod neujednačene građe tla s različitom nosivošću i različitim slijeganjem unutar građevne površine;

3. Stupanj složenosti III:

Složeni uvjeti temeljenja, osobito kad se odnose:

 • slijeganjem unutar građevne površine,
 • na građevine osjetljive na slijeganje i na građevine s malom osjetljivosti na slijeganje i s različitim načinom temeljenja ili s veoma različitim opterećenjem na tlo unutar područja građevine kod neujednačene građe tla s različitom nosivošću i različitim slijeganjem unutar građevine površine,
 • na građevine s malom osjetljivosti na slijeganje i ujednačenim načinom temeljenja kod neujednačene građe tla s različitom nosivošću i različitim slijeganjem unutar građevne površine;

4. Stupanj složenosti IV:

Veoma složeni uvjeti temeljenja, osobito kad se odnose

 • na građevine s vrlo velikom osjetljivosti na slijeganje kod neujednačene građe tla s različitom nosivošću i različitim slijeganjem unutar građevne površine.
 • na građevine osjetljive i malo osjetljive na slijeganje s različitim načinom temeljenja ili s veoma različitim opterećenjem na tlo unutar područja građevine kod neujednačene građe tla s veoma različitom nosivošću i različitim slijeganjem unutar građevne površine;

5. Stupanj složenosti V:

Teški uvjeti temeljenja, osobito kad se odnose

 • na građevine veoma osjetljive na slijeganje kod neujednačene građe tla s veoma različitom nosivošću i veoma različitim slijeganjem unutar građevne površine.

Cijena usluga za poslove procjene tla i savjetovanja pri temeljenju

Članak 156.

Najniži i najviši postoci cijene usluga za osnovne poslove koji se odnose na poslove procjene tla i savjetovanja pri temeljenju utvrđene su u tablici 50.

Tablica 50. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove procjene tla i savjetovanja pri temeljenju

Reducirana vrijednost proračunskih troškova (V)
Stupanj složenosti
I
II
III
IV
V
od
do
od
do
od
do
od
do
od
do
m
0,551,01 1,011,44 1,441,90 1,902,34 2,342,79
n
0,48200,5158 0,51580,5327 0,53270,5442 0,54420,5509 0,55090,5563
0,630,69 1,281,28 1,851,85 2,442,44 3,013,01 3,60
1,000,55 1,011,01 1,441,44 1,901,90 2,342,34 2,79
1,600,44 0,790,79 1,121,12 1,471,47 1,801,80 2,15
2,500,35 0,630,63 0,890,89 1,151,15 1,411,41 1,67
4,000,28 0,500,50 0,690,69 0,890,89 1,091,09 1,29
6,300,23 0,390,39 0,540,54 0,700,70 0,850,85 1,00
100,18 0,310,31 0,420,42 0,540,54 0,660,66 0,77
160,15 0,240,24 0,330,33 0,420,42 0,510,51 0,60
250,12 0,190,19 0,260,26 0,330,33 0,400,40 0,47
400,09 0,150,15 0,200,20 0,250,25 0,310,31 0,36
630,07 0,120,12 0,160,16 0,200,20 0,240,24 0,28
1000,06 0,090,09 0,120,12 0,150,15 0,180,18 0,22
1600,05 0,070,07 0,100,10 0,120,12 0,140,14 0,17
2500,04 0,060,06 0,080,08 0,090,09 0,110,11 0,13
4000,03 0,050,05 0,060,06 0,070,07 0,090,09 0,10
6300,02 0,040,04 0,050,05 0,060,06 0,070,07 0,08

Za V, m i n vidi članak 5.

D. GEODETSKI POSLOVI

Općenito

Članak 157.

(1) Geodetski poslovi obuhvaćaju prikupljanje specifičnih geolociranih podataka o građevinama i postrojenjima, zemljišnim česticama i topografiji, izradu planova i karata, prenošenje projekta na teren, kao i geodetsko-tehnički nadzor pri izvođenju gradnje .

Iz ovog stavka izuzeti su poslovi koji se obavljaju prema važećim zakonskim propisima za potrebe državne izmjere i katastra zemljišta.

(2) Geodetsko-tehnički poslovi uključuju:

1. izmjeru za potrebe projektiranja (građevni projekti konstrukcija visokogradnje i građevina niskogradnje),

2. izmjeru za potrebe izvođenja gradnje (geodetski nadzor) i sastavljanja završne dokumentacije za građevinu,

3. izmjeru koja nije u neposrednoj vezi s projektiranjem i izvođenjem određene građevine, nadalje daljinska istraživanja i geografsko-geometrijske baze podataka kao i druge geodetsko-tehničke usluge.

D.1. Geodetski poslovi za potrebe projektiranja

Svrha usluge

Članak 158.

Prema ovom Pravilniku, geodetski poslovi se izvode za potrebe pojedinih faza projektiranja konstrukcija visokogradnje i građevina niskogradnje sukladno svim tehničkim normativima i propisima.

Sadržaj usluge

Članak 159.

(1)Prikaz geodetskih poslova za potrebe projektiranja obuhvaća terestričke i fotogrametrijske poslove izmjere. Osnovni poslovi obuhvaćeni su fazama poslova:

1.Pribavljanje osnovnih podataka

2.Mreža stalnih geodetskih točaka

3.Položajni i visinski planovi

4.Podaci za iskolčenja

5.Iskolčenje za potrebe projektiranja

6.Profili terena

(2) Osim ovih osnovnih poslova mogu se ugovoriti i dodatni poslovi, koji se ugovaraju slobodno.

(3) Opis poslova sastoji se od sljedećeg:

Opis geodetskih poslova za potrebe projektiranja

Osnovni posloviDodatni poslovi
1. Pribavljanje osnovih podataka

Prikupljanje podataka i obavijesti o terenu i projektiranoj građevini.

Preuzimanje katastarskih podataka.
Pribavljanje postojećih geodetsko-tehničkih podloga.

Rekognosciranje terena.

Pribavljanje odobrenja za kretanje po zemljišnim česticama, za plovljenje vodama, te za poduzimanje sigurnosnih mjera na prometnim površinama.
2. Mreža stalnih geodetskih točaka

Otkrivanje i jednostavno označavanje otkrivenih stalnih položajnih i visinskih točaka.

Analiza mreže stalnih točaka i projekt mjerenja za osnovne mreže posebnih zahtjeva.
Izrada obnovljenih položajnih opisa točaka, sa skicom odmjeranja. Obilježavanje točaka pri posebnim zahtjevima.
Postavljanje i izmjera potrebnog broja novih položajnih i visinkih točaka. Stabilizacija stalnih točaka i izrada signala.
Obrada mjerenih podataka s izradom popisa koordinata i visina.
3. Položajni i visinski planovi

Topografsko/morfološka izmjera (terestrički/fotogrametrijski), uključujući prisilne (priključne) točke.

Otkrivanje i izmjera stanja ispod zemlje
Obrada mjerenja i/ili zračnih snimaka. Izmjera ispod zemlje, pod vodom ili noćna mjerenja
Izrada planova s prikazom situacije u području projektirane građevine uključujući i unošenje katastarskih informacija. Opsežne mjere za sigurnost u prometu, koje zahtjevaju službeno odobrenje
Izrada visinske predodžbe rasutim točkama, pravilnim rasporedom točaka (rasterom) ili slojnicama. Detaljna izmjera postojećih građevina i tehničkih uređaja i građevina izvan normalnih topografskih snimaka, npr. fasada i unutrašnjosti zgrada.
Izrada digitalnog modela terena.Unošenje podataka o vlasništvu.
Grafičko preuzimanje kanala, vodova, kablova i podzemnih instalacija iz raspoloživih podloga. Prikaz u različitim mjerilima.

Izmjere izvan područja projektiranja.

Unošenje postojećih javnopravnih odredbi. Priprema položajnih planova u skladu s pravnim uvjetima za službeno odobrene postupke.
Isporuka svih mjernih podataka u digitalnom obliku. Mjerenje i bilježenje podataka o krošnjama drveća.
4. Podaci za iskolčenje

Računanje geometrijskih odnosa detalja na temelju projekta i izrada podloge za iskolčenje.

Izvedba računa optimiranja u okviru građevinske geometrije (iskoristivost ploha, razmaknute plohe).
5. Iskolčenje za potrebe projektiranja

Prijenos geometrijskih odnosa (glavnih i ostalih točaka osi trase) s projekta na teren.

6. Profili terena

Izmjera i prikazivanje uzdužnih i poprečnih profila iz terestričkih ili zračnih snimaka.

Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje

Članak 160.

(1) Cijena usluge za osnovne poslove pri izmjeri za potrebe projektiranja određuje se prema proračunskim troškovima građevine, prema stupnju složenosti kojoj pripada izmjera za potrebe projektiranja, kao i prema tablici postotaka za izračun cijena usluga.

(2) Proračunski troškovi su troškovi izgradnje građevine, koji se izračunavaju shodno načinu izračunavanja tih troškova u poglavlju Arhitektonski i Građevni projekti, zavisno od građevine za koju se rade geodetski poslovi, a ako to nije moguće, ili ako ugovorne strane to pismeno dogovore prilikom zaključivanja ugovora, cijena usluga se određuje prema procjeni troškova.

(3) Proračunski troškovi građevine za određivanje cijena usluga obračunavaju se u punom iznosu za prometne građevine, dok se za ostale građevine obračunavaju samo slijedeći postoci od proračunskih troškova koji proizlaze prema uvjetima iz prethodnog stavka 2. i to:

Iznos proračunskih troškova u kunama
%
do 3.700.000
40
od 3.700.000 do 7.400.000
35
od 7.400.000 do 18.500.000
30
preko 18.500.000
25

Utvrđivanje stupnja složenosti pri izmjeri za potrebe projektiranja

Članak 161.

(1) Stupnjevi složenosti pri izmjeri za potrebe projektiranja određuju se na osnovi sljedećih kriterija.

1. Stupanj složenosti I

Izmjere s vrlo malim zahtjevima, odnosno

 • vrlo visokom kvalitetom postojeće kartografske dokumentacije,
 • vrlo malim zahtjevima točnosti,
 • visokom kvalitetom postojećih stalnih položajnih i visinskih točaka,
 • vrlo malim poteškoćama vezanim uz prirodu terena i mogućnost pristupa,
 • vrlo malim preprekama vezanim uz izgrađenost i vegetaciju,
 • vrlo malim preprekama vezanim uz promet,
 • vrlom niskom topografskom gustoćom.

2. Stupanj složenosti II

Izmjere s malim zahtjevima, odnosno

 • dobrom kvalitetom postojoće kartografske dokumentacije,
 • malim zahtjevima točnosti,
 • dobrom kvalitetom postojećih stalnih položajnih i visinskih točaka,
 • malim poteškoćama vezanim uz prirodu terena i mogućnost pristupa,
 • malim preprekama vezanim uz izgrađenost i vegetaciju,
 • malim preprekama vezanim uz promet,
 • niskom topografskom gustoćom.

3. Stupanj složenosti III

Izmjere s prosječnim zahtjevima, odnosno

 • zadovoljavajućom kvalitetom postojeće kartografske dokumentacije,
 • prosječnim zahtjevima točnosti,
 • zadovoljavajućom kvalitetom postojećih stalnih položajnih i visinskih točaka,
 • prosječnim poteškoćama vezanim uz osobitost terena i prohodnost,
 • prosječnim preprekama vezanim uz izgrađenost i vegetaciju,
 • prosječnim preprekama vezanim uz promet,
 • prosječnom topografskom gustoćom.

4. Stupanj složenosti IV

Izmjere s nadprosječnim zahtjevima, odnosno

 • neadekvatnom kvalitetom postojeće kartografske dokumentacije
 • nadprosječnim zahtjevima točnosti,
 • neadekvatnom kvalitetom postojećih stalnih položajnih i visinskih točaka,
 • nadprosječnim poteškoćama vezanim uz osobitost terena i prohodnost,
 • nadprosječnim preprekama vezanim uz izgrađenost i vegetaciju,
 • nadprosječnim preprekama vezanim uz promet,
 • nadprosječnom topografskom gustoćom

5. Stupanj složenosti V

Izmjere s vrlo visokim zahtjevima, odnosno

 • nedostatnom kvalitetom postojeće kartografske dokumentacije
 • vrlo visokim zahtjevima točnosti,
 • ne dostatom kvalitetom postojećih stalnih položajnih i visinskih točaka,
 • vrlo velikim poteškoćama vezanim uz osobitost terena i prohodnost,
 • vrlo velikim preprekama vezanim uz izgrađenost i vegetaciju,
 • vrlo velikim preprekama vezanim uz promet,
 • vrlo velikom topografskom gustoćom.

(2) Ako se mogu primijeniti kriteriji iz više stupnjeva složenosti te zbog toga postoje dvojbe u svezi sa stupnjem kojem poslove treba dodijeliti, tada je potrebno izračunati bodove prema opisu u stavku 3. Izmjera se postavlja u stupanj složenosti prema zbroju bodova za ocjenjivanje:

1. za izmjere do 14 bodova stupanj složenosti I

2. za izmjere od 15 do 25 bodova
stupanj složenosti II

3. za izmjere od 26 do 37 bodova
stupanj složenosti III

4. za izmjere od 38 do 48 bodova
stupanj složenosti IV

5. za izmjere od 49 do 60 bodova
stupanj složenosti V

(3) U svrhu pravilnog uvrštavanja izmjere za projektiranje u odgovarajuće stupnjeve složenosti, potrebno je dodijeliti bodove, tako da odražavaju stupanj težine postavljenih zahtjeva za izvršenje izmjere, i to:

1. za kvalitetu postojeće kartografske dokumentacije do 5 bodova

2. za zahtjeve točnosti
do 5 bodova

3. za kvalitetu postojećih stalnih položajnih i visinskih točaka
do 10 bodova

4. za poteškoće vezane uz osobitost terena i mogućnost pristupa
do 10 bodova

5. za prometne prepreke
do 10 bodova

6. za topografsku gustoću
do 15 bodova

Cijena usluga za geodetske poslove

Članak 162.

Najniži i najviši postoci cijene usluga za osnovne poslove koji se odnose geodetske poslove utvrđene su u tablici 51.

Tablica 51. Postoci za izračun cijena usluga za geodetske poslove

Reducirana vrijednost proračunskih troškova

(V)
Stupanj složenosti
I
II
III
IV
V
od
do
od
do
Od
do
od
do
oddo
m 2,322,72 2,723,13 3,133,53 3,533,94 3,944,34
n 0.30260.3139 0.31390.3227 0.32270.3298 0.32980.3356 0.33560.3414
0.63 2,673,15 3,153,63 3,634,11 4,114,60 4,605,08
1 2,322,72 2,723,13 3,133,53 3,533,94 3,944,34
1.6 2,012,35 2,352,69 2,693,03 3,033,36 3,363,70
2.5 1,762,04 2,042,33 2,332,61 2,612,90 2,903,18
4 1,521,76 1,762,00 2,002,24 2,242,47 2,472,71
6.3 1,331,53 1,531,73 1,731,93 1,932,12 2,122,32
10 1,161,32 1,321,49 1,491,65 1,651,82 1,821,98
16 1,001,14 1,141,28 1,281,42 1,421,55 1,551,69
25 0,880,99 0,991,11 1,111,22 1,221,34 1,341,45
40 0,760,86 0,860,95 0,951,05 1,051,14 1,141,23
63 0,660,74 0,740,82 0,820,90 0,900,98 0,981,06
100 0,580,64 0,640,71 0,710,77 0,770,84 0,840,90
160 0,500,55 0,550,61 0,610,66 0,660,72 0,720,77
250 0,440,48 0,480,53 0,530,57 0,570,62 0,620,66
400 0,380,42 0,420,45 0,450,49 0,490,53 0,530,56

Za V, m i n vidi članak 5.

Postoci cijena usluga za osnovne poslove izmjere za potrebe projektiranja

Članak 163.

(1) Cijena usluge izračunata prema tablici 51. iz članka 162. dijeli se na osnovne poslove prema tablici 52.

Tablica 52. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za geodetske poslove izmjere za potrebe projektiranja

FazaOsnovni posao
%
1.Pribavljanje osnovnih podataka
3
2.Mreža stalnih geodetskih točaka
15
3.Položajni i visinski planovi
52
4.Podaci za iskolčenje
5
5.Iskolčenje za potrebe projektiranja
15
6.Profili terena
10

(2) Ako naručitelj ugovara s izvršiteljem samo jednu fazu geodetskih poslova, osnovni postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30 %.

Odstupanja i primjedbe

Članak 164.

(1) Prikazani način određivanja cijena usluga ne vrijedi za geodetsko-tehničke poslove vezane uz instalacije iznad ili ispod zemlje, te za unutarnje prometnice s pretežno gradskim prometom. Cijena usluga za te građevine može se dogovoriti slobodno. Ako cijena usluga nije dogovorena u pisanom obliku, tada se mora obračunavati kao cijena usluga po vremenu.

(2) Ako neki ugovor obuhvaća izmjeru više građevina, tada se cijene usluga obračunavaju za izmjeru svake građevine posebno.

D.2. Geodetski poslovi za potrebe izvođenja gradnje

Svrha usluge

Članak 165.

Prema ovom Pravilniku, geodetski poslovi se izvode za potrebe izgradnje građevina visokogradnje i građevina niskogradnje sukladno svim tehničkim normativima i propisima.

Sadržaj usluge

Članak 166.

(1) Prikaz geodetskih poslova za potrebe izvođenja gradnje obuhvaća terestičke i fotogrametrijske poslove izmjere za gradnju i završnu dokumentaciju građevine. Osnovni poslovi obuhvaćeni su u fazama poslova:

1. Savjetovanje u vezi s geometrijom gradnje
2. Iskolčenje za potrebe izvođenja gradnje
3. Izmjera pri izvođenju gradnje
4. Geodetski nadzor pri izvođenju gradnje

(2) Osim ovih osnovnih poslova mogu se ugovoriti i dodatni poslovi, koji se ugovaraju slobodno.

(3) Opis poslova sastoji se od sljedećeg.

Opis geodetskih poslova za potrebe izvođenja gradnje

Osnovni posloviDodatni poslovi
1. Savjetovanje u vezi s geometrijom gradnje

Savjetovanje prilikom planiranja izgradnje posebno u pogledu potrebne točnosti.

Izrada mjeriteljsko-tehničkih opisa poslova.
Sastavljanje konceptualnog programa mjerenja. Razrada organizacijskih prijedloga u vezi s nadležnošću, odgovornošću i sučeljem za izmjeru građevine.
Utvrđivanje sustava jedinica mjera, referentnih podataka i terminologije obveznih za sve sudionike.
Postavljanje programa mjerenja za mjerenje pomaka i deformacija, uključujući specifikaciju građevina na gradilištu.
2. Iskolčenje za potrebe izvođenja gradnje

Prijenos geometrijskih odnosa (glavnih točaka) s projekta na teren.

Predaja položajnih i visinskih planova, glavnih točaka i dokumentacije iskolčenja izvođaču građevinskih radova.
3. Izmjera pri izvođenju gradnje

Mjerenja u svrhu progušćivanja položajnih i visinskih stalnih točaka.

Iskolčenje uzimajući u obzir deformacije zbog opterećenja i u vezi s proizvodno-tehničkim uvjetima.
Mjerenja u svrhu ispitivanja i osiguranja stalnih točaka i glavnih točaka građevina u građenju. Ispitivanje točnih dimenzija gotovih dijelova za ugradnju.
Dodatna iskolčenja položajnih i visinskih točaka u svrhu određivanja geometrije građevine tijekom napredovanja izgradnje Praćenje izgradnje ako su zadane posebne geodetsko-tehničke metode.
Mjerenja u svrhu određivanja pomaka i deformacija građevine u gradnji na konstruktivno značajnim točkama. Izrada planova stanja dostignute izgradnje.
Vlastita probna nadzorna mjerenja.Izdavanje planove stanja na gradilištu za vrijeme izvedbe gradnje .
Stalna izmjera situacije za vrijeme izvedbe poslova gradnje kao osnova za plan konačnog stanja. Nastavak geodetsko-tehničkih planova stanja nakon završetka osnovnih poslova.
4. Geodetski nadzor pri izvođenju gradnje

Nadzor gradnje gradnje mjerenjima nasumce, na oplati i izgrađenim dijelovima.


Ispitivanje količina.
Izrada protokola mjerenjaUspostava geometrijskog informacijskog sustava građevine.
Mjerenja pomaka i deformacija nasumce na konstruktivno najznačajnijim točkama objekta koji se gradi. Planiranje i izvedba dugoročnog geodetsko-tehničkog nadzora građevine u okviru kontrole izvedbe građevinskih radova.
Izmjera u svrhu preuzimanja građevinskih poslova ako su postavljeni posebni geodetsko-tehnički zahtjevi.

Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje

Članak 167.

(1) Cijena usluge za osnovne poslove pri izmjeri za potrebe izvođenja gradnje određuje se prema proračunskim troškovima građevine, prema stupnju složenosti kojoj pripada izmjera za potrebe izvođenja gradnje, kao i prema tablici postotaka za izračun cijena usluga.

(2) Proračunski troškovi su troškovi izgradnje građevine, koji se izračunavaju shodno načinu izračunavanja tih troškova u poglavlju Arhitektonski projekti i Građevni projekti, zavisno od građevine za koju se rade geodetski poslovi, a ako to nije moguće, ili ako ugovorne strane to pismeno dogovore prilikom zaključivanja ugovora, cijena usluge se određuje prema procjeni troškova.

(3) Proračunski troškovi građevine za određivanje cijena usluge obračunavaju se u punom iznosu u slučaju svih građevina osim za prometnice i građevine visokogradnje za koje se obračunavaju u iznosu od 80 % izračunatih troškova.

Utvrđivanje stupnja složenosti pri izmjeri za potrebe gradnje

Članak 168.

(1) Stupnjevi složenosti pri izmjeri za potrebe izvođenja gradnje određuju se na osnovi sljedećih kriterija.

1. Stupanj složenosti I

Izmjere s vrlo malim zahtjevima, odnosno

 • s vrlo malim poteškoćama vezanim uz prirodu terena i prohodnost,
 • vrlo malim preprekama vezanim uz izgrađenost i vegetaciju,
 • vrlo malim preprekama vezanim uz promet,
 • vrlo malim zahtjevima točnosti,
 • vrlo malim zahtjevima u vezi s geometrijom gradnje ili projekta,
 • vrlo malim smetnjama vezanim uz građevinske operacije.

2. Stupanj složenosti II

Izmjere s malim zahtjevima, odnosno

 • s malim poteškoćama vezanim uz prirodu terena i prohodnost,
 • malim preprekama vezanim uz izgrađenost i vegetaciju,
 • malim preprekama vezanim uz promet,
 • malim zahtjevima točnosti,
 • malim zahtjevima u vezi s geometrijom gradnje ili projekta,
 • malim smetnjama vezanim uz građevinske operacije.

3. Stupanj složenosti III

Izmjere s prosječnim zahtjevima, odnosno

 • s prosječnim poteškoćama vezanim uz prirodu terena i prohodnost,
 • prosječnim preprekama vezanim uz izgrađenost i vegetaciju,
 • prosječnim preprekama vezanim uz promet,
 • prosječnim zahtjevima točnosti,
 • prosječnim zahtjevima u vezi s geometrijom gradnje ili projekta,
 • prosječnim smetnjama vezanim uz građevinske operacije.

4. Stupanj složenosti IV

Izmjere s iznad prosječnim zahtjevima, odnosno

 • s natprosječnim poteškoćama vezanim uz prirodu terena i prohodnost,
 • natprosječnim preprekama vezanim uz izgrađenost i vegetaciju,
 • natprosječnim preprekama vezanim uz promet,
 • natprosječnim zahtjevima točnosti,
 • natprosječnim zahtjevima u vezi s geometrijom gradnje ili projekta,
 • natprosječnim smetnjama vezanim uz građevinske operacije.

5. Stupanj složenosti V

Izmjere s vrlo visokim zahtjevima, odnosno

 • s vrlo velikim poteškoćama vezanim uz prirodu terena i prohodnost,
 • vrlo velikim preprekama vezanim uz izgrađenost i vegetaciju,
 • vrlo velikim preprekama vezanim uz promet,
 • vrlo velikim zahtjevima točnosti,
 • vrlo visokim zahtjevima u vezi s geometrijom gradnje ili projekta,
 • vrlo velikim smetnjama vezanim uz građevinske operacije.

(2) Ako se mogu primijeniti kriteriji iz više stupnjeva složenosti te zbog toga postoje dvojbe u svezi sa stupnjem kojem poslove treba dodijeliti, tada je potrebno izračunati bodove prema opisu u stavku 3. ovog članka. Izmjera se postavlja u stupanj složenosti prema zbroju bodova za ocjenjivanje:

1. za izmjere do 14 bodovau stupanj složenosti I
2. za izmjere od 15-25 bodovau stupanj složenosti II
3. za izmjere od 26-37 bodovau stupanj složenosti III
4. za izmjere od 38-48 bodovau stupanj složenosti IV
5. za izmjere od 49-60 bodovau stupanj složenosti V

(3) U svrhu pravilnog uvrštavanja izmjere za potrebe gradnje u odgovarajuće stupnjeve složenosti potrebno je dodijeliti bodove, tako da odražavaju stupanj težine postavljenih zahtjeva za izvršenje izmjere, i to:

1. za teškoće vezane uz prirodu terena i prohodnost. do 5 bodova,
2. za prepreke vezane uz izgrađenost i vegetaciju do 10 bodova,
3. za prepreke vezane uz promet.do 10 bodova
4. za zahtjeve točnostido 10 bodova
5. za zahtjeve vezane uz geometriju gradnje ili projekta do 10 bodova,
6. za smetnje vezane uz građevinske operacije. do 15 bodova

Tablica postotaka za izračun cijena usluga

Članak 169.

(1) Cijena usluga za geodetske poslove pri izmjeri za potrebe gradnje obračunava se prema tablici postotaka za izračun cijena usluga za geodetske poslove navedenoj u članku 162.

Postoci cijena usluga za osnovne poslove izmjere za potrebe gradnje

Članak 170.

(1) Cijena usluge izračunata prema tablici iz članka 162. dijeli se na osnovne poslove, kako slijedi:

Tablica 53: Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za geodetske poslove izmjere za potrebe izvođenja

FazaOsnovni posao
%
1.Savjetovanje u vezi s geometrijom gradnje
2
2.Iskolčenje za potrebe izvođenja gradnje
14
3.Izmjera pri izvođenju gradnje
66
4.Geodetski nadzor pri izvođenju gradnje
18

(2) U slučaju izgradnje građevina visokogradnje faza poslova 3 (izmjera pri gradnji ) vrednuje se s 45 do 66%.

(3) Ako naručitelj ugovara s izvršiteljem samo jednu fazu geodetskih poslova, osnovni postoci utvrđeni za tu fazu, povećavaju se za 30 %.

Odstupanja i primjedbe

Članak 171.

(1) Prikazani način određivanja cijena usluga ne vrijedi za geodetsko-tehničke poslove vezane uz instalacije iznad ili ispod zemlje, te za unutarnje prometnice s pretežno gradskim prometom. Cijena usluge za te građevine može se dogovoriti slobodno. Ako cijena usluge nije dogovorena u pisanom obliku, tada se mora obračunavati kao cijena usluge po vremenu.

(2) Ako ugovor obuhvaća izmjeru više građevina, tada se cijene usluga obračunavaju za izmjeru svake građevine posebno.

D.3. Ostali geodetsko-tehnički poslovi

Ostali geodetsko-tehnički poslovi

Članak 172.

(1) U ostale geodetsko-tehničke poslove spadaju:

1. Izmjera koja nije u neposrednoj vezi s projektiranjem i izvođenjem određene građevine.

2. Izmjere površina koje nisu vezane uz građevinu, a koje imaju za cilj izradu položajnih i visinskih planova i nisu u neposrednoj vezi s realizacijom neke građevine, kao i geodetski poslovi u vezi s urbanističkim i prostornim planiranjem.

3. Daljinska istraživanja koja obuhvaćaju snimanje, analiziranje i interpretaciju zračnih snimaka i drugih prostornih podataka, koji se dobivaju na velikoj udaljenosti kao temeljna informacija posebno u svrhu uređenja prostora i zaštiteokoliša.

4. Geodetsko-tehnički poslovi u svrhu ustanovljavanja geografsko-geometrijskih baza podataka za prostorne informacijske sustave.

(2) Za ostale geodetsko-tehničke poslove cijena usluga može se dogovoriti slobodno. Ako se cijena usluga ne utvrdi pismeno, tada se mora obračunavati kao cijena usluga po vremenu.

E. STROJARSKI PROJEKTI
E.1. Projekt strojarskih instalacija i uređaja

Svrha usluge

Članak 173.

(1) Pod instalacijama i uređajima razumijevaju se one energetske instalacije i uređaji koji su ugrađeni u građevinu kao njegov integralni dio u fizičkom smislu i koji zajedno s njm ostvaruje osnovnu namjenu građevine. To su npr. instalacije grijanja, lokalne klimatizacije, ventilacije, plinske instalacije, razvodi lož ulja i tome sl. uključivo kotlovnice, rezervoare lož ulja, kompresornice, rashladne uređaje, regulacijske stanice, izmjenjivače topline, generatore zraka i dr., ali kad je integrirano u prostor i konstrukciju građevine.
(2) Kod industrijske građevine ili kod vrlo složenih i posebnih građevina opće i javne namjene (npr. bolnice, knjižnice i sl.) pojedina instalacija, kao što je na primjer lokalno odsisavanje i sl. može biti zbog svog karaktera i posebnosti tretirana kao energetsko postrojenje. Takva instalacija ili uređaj, odnosno postrojenje, podređena je tehnologiji rada u tom prostoru i za slučaj da se takav konkretan posao prestane obavljati, ovo postrojenje može biti uklonjeno bez ikakvih posljedica za stabilnost ili funkciju građevine.

Opis poslova strojarskog projektiranja instalacija

Članak 174.

(1) Opis poslova strojarskog projektiranja instalacija obuhvaća poslove koji se odnose na nova postrojenja, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.

(2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg.

Opisa poslova strojarskog projektiranja instalacija

Osnovni posloviDodatni poslovi
1. Provjera zadatka

Razjašnjenje postavljenog zadatka opremanja građevine instalacijama u suradnji s naručiteljem i projektantom građevine, osobito s obzirom na osnovne tehničke i probleme ekonomičnosti.

Sažetak rezultata


Analiza sustava (razjašnenje mogućih sustava prema korisnosti, troškovima, ekonomičnosti i izvedivosit i ekološke podobnosti za okoliš)

Ispitivanje podataka, analiza i optimalizacija, npr. za energetski štedljivu ekološki podobnu gradnjui

2. Idejno rješenje

Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta.

Idejno rješenje instalacija predstavlja postavljanje i provjeru koncepta.

Idejno rješenje sadrži sljedeće elemente:

- analizu uvjeta koji utječu na odabir i karakteristike sustava

- postavljanje osnovne koncepcije instalacijskih sustava u funkcionalnom smislu

- utjecaj gabaritnih djelova instalacijskih sustava na oblokovanje i funkciju zgrade

- definiranje projektnog zadatka za instalacijske sustave

3. Idejni projekt

Analiza podloga i uvjeta

Razrada projektnog koncepta s privremenim razjašnjenjem važnih sustava i dijelova postrojenja uključujući i ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zathjeva sa skicama, radi uklapanja u plan građevine, uključujući i razmatranje ekonomičnosti

Izrada funkcionalne sheme, tj. prikaza principa uklapanja za svaku instalaciju

Razjašnjenje odnosa, procesa i uvjeta specifičnih za struku. Sudjelovanje u pripremnim pregovorima s nadležnim vlastima i ostalim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola

Sudjelovanje u procjeni troškova, za instalacije u građevinama, prema "Prilogu A"

Sažetak svih rezultata idejne faze projektiranja


Istraživanje i optimalizacija zgrade i instalacijskih postrojenje u svrhu smanjenja energetske potrošnje i smanjenja emisije štetnih tvari (na pr. SO2, NOx)

Razrada optimiranog enegetskog koncepta

4. Lokacijska dozvola

Ishođenje lokacijske dozvole

5. Glavni projekt

Razrada projektnog koncepta (postupna grafička razrada odabranog rješenja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahjteve kao i projekte ostalih struka kao dijela projekta cijele građevine, sve do konačnog nacrta

Utvrđivanje svih sustava i dijelova postrojenja

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Proračuni i dimenzioniranja kao i grafički prikazi i opisi postrojenja

Definiranje i usklađivanje potrebnih podataka o opterećenjima za projektiranje i gradnju nosive konstrukcije (bez izrade planova otvora i propusta)

Sudjelovanje u dogovorima s vlastima i ostalim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnostima dobivanja dozvola

Razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema pravnim propisima kao i potrebni daljnji pregovori s vlastima

Objedinjavanje projektne dokumentacije

Sudjelovanje u proračunu troškova, za instalacije u građevinama prema "Prilogu A"

Sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom proračuna i procjene troškova


Razrada podataka za projektiranje trećih, npr. za centralni nadzor

Detaljan dokaz ekonomičnosti

Detaljna usporedba emisije štetenih tvari

Proračuni troškova pogona

Proračun emisije štetnih tvari

Izrada tehničkog dijela prostorne knjige kao priloga opisu radova s programom radova projetanta građevine

6. Građevna dozvola

Predaja projekata za dozvole i suglasnosti.

Dopuna i prilagodba projektne dokumentacije, opisa i proračuna

7. Izvedbeni projekt

Razrada rezultata faze poslova 5 (postupna razrada i grafički prikaz rješenja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahjteve kao i projekte ostalih struka kao dijela projekta cijele građevine, sve do konačnog izvedbenog rješenja.

Grafički prikaz postrojenja s dimenzijama (bez montažnih i radioničkih nacrta)

Izrada planova utora i otvora

Dorada izvedbenih nacrta prema rezultatima nuđenja


Provjera i prihvaćanje planova oplate nosivih konstrukcija te montažnih i radioničkih nacrta glede sukladnosti sa projektima

Izrada projekata za priključivanje proizvodnih sredstava i strojeva koje dobavlja naručitelj

Izrada projekta strujnih vodova

8. Troškovnik

Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz koordinaciju sa rješenjima ostalih stučnih suradnika u projektiranju

Izrada troškovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova


Izrada nacrta kad postoji opis radova i program radova (tender)

Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje

Članak 175.

(1) Cijena usluge za osnovne poslove projektiranja strojarskih instalacija određuje se prema proračunskim troškovima uređaja jedne vrste instalacija, prema stupnjevima složenosti kojima uređaji pripadaju i prema tablici cijena usluga.

(2) Ako se uređaji jedne vrste instalacija svrstavaju u više stupnjeva složenosti tada naknada prema stavku 1. ovog članka proizlazi iz sume pojedinačnih naknada. Pojedinačna naknada određuje se uvijek za uređaje koji pripadaju jednom stupnju složenosti.

(3) Proračunski troškovi se za strojarske instalacije u građevinama određuju na osnovu procjene prema "Prilogu A"

 1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu troškova, a ako ne postoji prema procjeni troškova
 2. za faze poslova 7 i 8 prema ponudbenim troškovima, a ako ne postoje prema proračunu troškova.
 3. za nadzor prema konačnim troškovima, a ako ne postoje prema ponudbenim troškovima

(4) Za osnovne poslove projektiranja strojarskih instalacija ne uračunavanju se troškovi za

 1. zaštitne mjere kod gradnje preko zime i ostale dodatne mjere ("Prilog A", grupa troškova 600)
 2. dodatni troškovi gradnje "Prilog A", grupa troškova 700)
Klasificiranje građevina prema stupnju složenosti za poslove strojarskog projektiranja

Članak 176.

(1) Uređaji instalacija pripisuju se na osnovu obilježja procjene sljedećim stupnjevima složenosti:

 1. Stupanj složenosti I: Uređaji s malim projektnim zahtjevima
 2. Stupanj složenosti II: Uređaji s prosječnim projektnim zahtjevima
 3. Stupanj složenosti III: Uređaji s velikim projektnim zahtjevima

(2) Obilježja procjene su :

 1. broj funkcionslnih područja
 2. integracijski zahtjevi
 3. tehnička opremljanost
 4. zahtjevi s obzirom na tehniku
 5. konstruktivni zahtjevi

(2) Sljedeće strojarske instalacije pripisuju se prema obilježjima, u pravilu, sljedećim stupnjevima složenosti.:

1. Stupanj složenosti I:

 • plinski uređaji s kratkim, jednostavnim cijevnim mrežama,
 • postrojenja za grijanje s direktno grijanim pojedinačnim uređajima i jednostavna postrojenja za zagrijavanje zgrada, bez posebnih zahtjeva za regulaciju, jednostavna ventilaciona postrojenja,
 • uređaji za odlaganje otpada ili rublja, jednostavna pojedinačna dizala, uređaji za odlaganje, ako nisu navedeni u stupnjevima složenosti II ili III,
 • uređaji za kemisjko čišćenje,
 • medicinski i laboratorijski uređaji elektromedicine, stomatologije, medicinske mehanike i finomehanike/optike za liječničku praksu i opću medicinu,

2. Stupanj složenosti II:

 • plinska postrojenja s obimnim razgranatim cijevnim mrežama, bunarska i postrojenja za podizanje pritiska vode, uređaji za navodnjavanje,
 • postrojenja za zagrijavanje zgrada s posebnim zahtjevima za regulaciju, toplovodne i rashladne mreže s predajnim stanicama, ventilacioni uređaji s ograničenjem buke, sa dodatnom obradom zraka (osim reguliranog hlađenja zraka)
 • podizne platforme, pokretane stepenice i trake, transportni uređaji sa do dva predajna/prijemna mjeste, složena pojedinačna dizala, jednostavne grupe dizala bez posebnih zahtjeva, tehnički uređaji za središnje pozornice,kuhinje i praonice srednje veličine,
 • medicinski i laboratorijski uređaji elektromedicine, stomatologije, medicinske mehanike i finomehanike/optike te redgenski i nuklearni uređaji s malim dozama zračenja za specijalističku ili opću praksu, sanatorije, staračke domove, jednostavne specijalističke odjele bolnica, oprema za laboratorije, npr. za škole i fotolaboratorije,

3. Stupanj složenosti III

 • stanice za proizvodnju i stanice za regulaciju pritiska plina s velikim projektnim zahtjevima, uključujući i pripadajuću mrežu, postrojenja za pročiščavanje pitke i otpadne vode te sanitarno-tehnička postrojenja s velikim projektnim zahtjevima, automatski uređaji za gašenje požara i vatrozaštitni uređaji,
 • parna postrojenje, postrojenja za toplu vodu, složeni sistemi za grijanje s novim tehnologijama, toplinski pumpni uređaji, centrale za daljinsko zagrijavanje i hlađenje, rashladna prostrojenja,ventilacijski uređaji s reguliranim hlađenjem zraka i klima uređaji, uključujući i pripadajuće rashladne uređaje
 • grupe dizala s posebnim zahjevima, upravljana transportna potrojenja s više od dva predajna i prijemna mjesta, centralni uređaji za uklanjanje prljavnog rublja, otpada ili prašine, tehnički uređaji za velike pozornice, visinski podesive međupodove i uređaji za stvaranje valova u bazenima, automatski uređaji za zaštitu od sunca,
 • velike kuhinje i praonice rublja,
 • medicinski i laboratorijsko-tehnički uređaji za velike bolnice s naglaskom na prostorije za pregled i liječenje te za klinike i institute s obrazovnim i istraživačkim zadaćama, klimatske komore i uređaji za njih, prostorije sa zasebnom temperaturom i sterilne prostorije, vakumski uređji, uređaji za dovod i odvod medija, kemijska i fizikalna oprema za velike pogone, istraživanje, razvoj, proizvodnju, klinike i obrazovne institutcije

Cijena usluga za osnovne poslove strojarskog projektiranja instalacija

Članak 177.

Najniži i najviši postoci cijene usluga za osnovne poslove strojarskog projektiranja instalacija utvrđene su u tablici 54.

Tablica 54. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove strojarskog projektiranja instalacija

Reducirana vrijednost proračunskih troškova (V)
Stupanj složenosti
I
II
III
od
do
od
do
od
do
m
6,968,92 8,9210,86 10,8612,80
n
0,1850,21 0,210,242 0,2420,261
0,10
10,66 14,4614,46 18,9618,96 23,35
0,16
9,78 13,1013,10 16,9216,92 20,65
0,25
9,00 11,9311,93 15,1915,19 18,38
0,40
8,25 10,8110,81 13,5613,56 16,26
0,637,59 9,839,83 12,1412,14 14,44
1,006,96 8,928,92 10,8610,86 12,80
1,606,38 8,088,08 9,699,69 11,32
2,505,88 7,367,36 8,708,70 10,08
4,005,39 6,666,66 7,767,76 8,92
6,304,95 6,066,06 6,966,96 7,92
104,55 5,505,50 6,226,22 7,02
164,17 4,984,98 5,555,55 6,21
253,84 4,544,54 4,984,98 5,53
403,52 4,114,11 4,454,45 4,89
633,24 3,743,74 3,983,98 4,34
1002,97 3,393,39 3,563,56 3,85
1602,72 3,073,07 3,183,18 3,40
2502,51 2,802,80 2,852,85 3,03

Za V, m i n vidi članak 5.

Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja

Članak 178.

(1) Cijena usluge izračunata prema tablici iz članka 182. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja kako slijedi:
Tablica.55: Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za
strojarsko projektiranje instalacija

FazaOsnovni posao
%
1.Provjera zadatka
2
2.Idejno rješenje
5
3.Idejni projekt
10
4.Lokacijska dozvola
3
5.Glavni projekt
40
6.Građevna dozvola
3
7.Izvedbeni projekt
30
8.Troškovnik
7

(2) Ako naručitelj ugovara s izvršiteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.

(3) U slučaju da izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

(4) Ako narudžba ne sadrži izradu nacrta proboja i otvora, faza posla 7 (izvedbeni projekt) umanjuje se za 6% .

Ostale usluge vezane na strojarsko projektiranje i gradnju

Članak 179.

U ostale usluge ubrajaju se:

1.Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova

Opis poslova ove usluge je sljedeći:

Ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima
Sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje
Sudjelovanje pri sastavljanju predračuna prema jediničnim i paušalnim cijenama ponuda, kod instalacija u građevinama prema PriloguA
Sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova

Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja.

Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.

2.Nadzor gradnje instalacije

Nadzor gradnje instalacije obavlja ovlašteni inženjer.

Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

3.Projektantski nadzor

Ako nadzor gradnje instalacije nije ugovoren s izvršiteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se pismeno ugovoriti s izvršiteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

Odstupanja i primjedbe

Članak 180.

(1) Postoci utvrđeni prema članku 177. mijenjaju se u slučaju kod rekonstrukcije postojećih instalacija, tj. kada se dio postojećih instalacija zadržava, a dodaje dio novih, a povećanje iznosi od 25% do 50%.

(2) U sadržaju ove usluge nisu uključeni:

 1. radionička dokumentacija za izradu dijelova instalacija i uređaja (kao npr. razvijeni plaštevi ventilacijskih komora i sl.).
 2. izrada specifikacija za narudžbe za izvoditelja instalacija i uređaja, kao i izrada drugih dokumenata slične namjene,
 3. izrada elaborata za inspekcijske organe,
 4. sudjelovanje u ispitivanju i puštanje u rad,
 5. izrada uputa za rukovanje i održavanje.
 E.2. Strojarski projekti inženjerskih postrojenja

Svrha usluge

Članak 181.

Pod strojarskim projektima inženjerskih postrojenja podrazumijevaju se projekti sljedećih postrojenja:

 • postrojenja za odvodnju otpadnih voda
 • postrojenja za dovod i odvod plinova, čvrstih tvari te za vodu štetnih tekućina
 • postrojenjea za zbrinjavanje otpada

Opis poslova strojarskog projektiranja inženjerskih postrojenja

Članak 182.

(1) Opis poslova strojarskog projektiranja inženjerskih postrojenja obuhvaća poslove koji se odnose na nova postrojenja, ponovnu izgradnju, dogradnju, pregradnju, održavanje i rekonstrukciju. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.

(2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg.

Opisa faza poslova strojarskog projektiranja inženjerskih postrojenja

Osnovni poslovi Dodatni poslovi
1. Provjera zadatka

Razjašnjavanje projektnog zadatka

Procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta

Obilazak terena

Objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak

Prikupljanje i vrednovanje podloga

Razjašnjavanje projektnih podataka

Procjena obima poslova i potrebnih predranji, npr. ispitivanje građevnog zemljišta, geodetski poslovi, zaštita od imisije

Formuliranje pomoći pri izboru projektanata drugih struka

Sažetak rezultata


Odabir i posjet sličnih postrojenja

Utvrđivanje posebnih, normama neutvrđenih opterećenja

2. Idejno rješenje

Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta.

Idejno rješenje postrojenja predstavlja postavljanje i provjeru koncepta.

Idejno rješenje sadrži sljedeće elemente:

- analizu uvjeta koji utječu na odabir i karakteristike sustava

- postavljanje osnovne koncepcije postrojenja u funkcionalnom smislu

- postavljanje optimalnih tehnoloških rješenja

3. Idejni projekt

Analiza osnova

Usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima, koji su zadani naročito prostornim planovima, planiranjem okoliša, detaljnim prostornim planovima, regulacijskim planovima kao i lokalnim i vanmjesnim planovima infrastrukture

Ispitivanje mogućih rješenja i njihova utjecaja na građevno i konstruktivno oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekološku podobnost

Pribavljanje i vrednovanje službenih podloga

Razrada projektnog koncepta, uključujuči i ispitivanje alternativnih rješenja prema istim zahtjevima, pomoću grafičkih prikaza i vrednovanje projektnih rješenja drugih struka kroz njihovo uvođenje u projekt

Razjašnjenje i tumačenje bitnih za struku specifičnih okolnosti, procesa i uvjeta

Pripremni pregovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje dozvole

Prerada projektnog koncepta prema mišljenjima i prijedlozima

Procjena troškova

Prikaz svih rezultata idejnog projekta


Izrada topografskih i hidroloških podloga

Točan proračun posebnih građevnih dijelova

Izrada prethodnih studija opravdanosti izgradnje

Izrada planova postojećih instalacija

Izrada izvadaka iz idejnog projekta za ishođenje načelne dozvole za građenje

Ishođenje načelne dozvole za građenje

Načelno rješenje prijelaza prolaza čvorišta i priključaka

4. Lokacijska dozvola

Ishođenje lokacijske dozvole

5. Glavni projekt

Daljnja razrada projektnog koncepta (postupna razrada grafičkog rješenja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka, sve do konačnog nacrta

Izvještaj s obrazloženjem

Za struku specifični proračuni, izuzev proračuna nosive konstrukcije

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Grafički prikaz cjelokupnog glavnog projekta

Plan rokova gradnje i troškova, procjena i obrazloženje namjenskih troškova;

Sudjelovanje pri obrazlaganju glavnog projekta vlastima i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mišljenjima i prijedlozima

Dogovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje dozvole

Dorada i prilagodba projektnog materijala, opisa i proračuna na osnovu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

Proračun troškova

Kontrola troškova usporedbom proračuna i procjene troškova

Objedinjavanje nacrtnih podloga


Pribavljanje izvadaka iz zemljišne knjige, katastra i drugih službenih materijala

Izrada konačne studije opravdanosti

Sudjelovanje pri pravnim ugovaranjima

6. Građevna dozvola

Razrada materijala za neophodni pravni i javni postupak, uključujući i zahtjeve za oslobođenja i izuzeća

Ishođenje građevne dozvole


Sudjelovanje pri dobivanju pristanka od zainteresiranih strana
7. Izvedbeni projekt

Razrada rezultata faze poslova 5 (etapna razrada i grafički prikaz rješenja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i priloge projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rješenja

Grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnim za gradnju, uključujući i detaljne crteže u potrebnom mjerilu

Razrada podloga za ostale stručne suradnike pri projektiranju i inženjere i integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rješenja

Dopuna izvedbenog projekta u tijeku izvedbe građevine


Izrada vremenskih i mrežnih planova
8. Troškovnik

Račun količina i raščlamba prema pojedinačnim pozicijama uz primjenu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

Priprema dokumentacije za realizaciju natječaja, osobito izrada opisa radova kao i općih i posebnih uvjeta izgradnje

Usklađivanje i koordinacija dokumentacije za realizaciju natječaja stručnih suradnika u projektiranju

Utvrđivanje bitnih faza izvedbe

Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje

Članak 183.

(1) Cijena usluge za osnovne poslove strojarskog projektiranja inženjerskih postrojenja određuje se prema proračunskim troškovima postrojenja, prema stupnjevima složenosti kojima postrojenja pripadaju i prema tablici cijena usluga.

(2) Ako se postrojenja jedne vrste svrstavaju u više stupnjeva složenosti tada naknada prema stavku 1. ovog članka proizlazi iz sume pojedinačnih naknada. Pojedinačna naknada određuje se uvijek za postrojenja koja pripadaju jednom stupnju složenosti.

(3) Proračunski troškovi su troškovi izgradnje postrojenja. Određuju se na osnovu procjene prema "Prilogu A"

 1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu troškova, a ako ne postoji prema procjeni troškova
 2. za faze poslova 7 i 8 prema ponudbenim troškovima, a ako ne postoje prema proračunu troškova.
 3. za nadzor prema konačnim troškovima, a ako ne postoje prema ponudbenim troškovima

(4) Za osnovne poslove ne obračunavanju se troškovi:

 1. građevinskog zemljišta uključujući i troškove kupnje i račišćavanja,
 2. jednokratnih izdataka za opremanje zemljišta ("Prilog A", grupa troškova 240)
 3. geodetska mjerenja i obilježavanja,
 4. mjera predostroženosti za gradnju preko zime i ostalih dodatnih mjera glede priključaka, građevine ili vanjskih uređaja,
 5. odšteta i naknada materijalne štete
 6. dodatni troškovi gradnje

(5) Pored troškova iz stavka 4. ovog članka ne obračunavaju se ni sljedeći troškovi, ako ih izvršitelj ne projektira niti nadzire gradnju:

 1. uređenje zemljišta ("Prilog A", grupa troškova 210)
 2. javnih priključaka ("Prilog A", grupa troškova 220)
 3. internih priključaka i vanjskih uređaja ("Prilog A", grupe troškova 230 i 500)
 4. mjera regulacije prometa za vrijeme gradnje
 5. premještanja i polaganja vodova instalacija

Klasificiranje građevina prema stupnju složenosti za poslove strojarskog projektiranja inženjerskih postrojenja

Članak 184.

(1) Inženjerske građevine i postrojenja svrstavaju se po obilježjima procjene navedenim u stavku 2. ovog članka sljedećim stupnjevima složenosti:

1. Stupanj složenosti I: Postrojenja s veoma malim projektnim zahtjevima

2. Stupanj složenosti II: Postrojenja s manjim projektnim zahtjevima

3. Stupanj složenosti III: Postrojenja s prosječnim projektnim zahtjevima

4. Stupanj složenosti IV: Postrojenja s natprosječnim projektnim zahtjevima

5. Stupanj složenosti V: Postrojenja s veoma velikim projektnim zahtjevima

(2) Obilježja procjene su :

1. geološke i geotehničke karakteristike građevnog zemljišta

2. stupanj tehničkog opremanja

3. zahtjevi za uklapanje u okolinu

4. opseg funkcionalnih cjelina, konstruktivni ili tehnički zahtjevi

5. za struku specifični uvjeti

(3) U slučaju da se na inženjerska postrojenja mogu primijeniti obilježja procjene iz više stupnjeva složenosti i ako zbog toga dođe do dvojbe kojem se stupnju složenosti postrojenje može pripisati, tada treba odrediti broj bodova vrednovanja prema stavku 4. ovog članka. Građevina se prema zbroju bodova procjene svrstava u sljedeće stupnjeve složenosti:

1. Stupanj složenosti I: Postrojenja s do 10 bodova

2. Stupanj složenosti II: Postrojenja s 11 do 17 bodova

3. Stupanj složenosti III: Postrojenja s 18 do 25 bodova

4. Stupanj složenosti IV: Postrojenja s 26 do 33 boda

5. Stupanj složenosti V: Postrojenja s 34 do 40 bodova

(4) Pri pripisivanju strojarskog inženjerskog postrojenja stupnju složenosti u skladu s težinom projektnog zahtjeva mogu se bodovati prema tablici 56.

Tablica 56. Bodovi prema stupnju složenosti kod projektiranja strojarskih inženjerskih postrojenja

Br.Obilježja procjene
bodovi
1.geološke i geotehničke karakteristike građevnog zemljišta
5
2.stupanj tehničkog opremanja
5
3.zahtjevi za uklapanje u okolinu
5
4.opseg funkcionalnih cjelina, konstruktivni ili tehnički zahtjevi
10
5.za struku specifični uvjeti
15

(5) Sljedeća inženjerska postrojenja pripisuju se obično, prema obujmu obilježja procjene, ovim stupnjevima složenosti:

1.Stupanj složenosti I:

 1. transportni cjevovodi za tekućine i plinove opasne za vodu bez posebnih zahtjeva; standardni prefabricirani spremnici za rezervoarska postrojenja
 2. međuskladišta, sabirališta i stanice za obradu smeća i korisnih materijala bez dodatnih postrojenja

2. Stupanj složenosti II:

 1. industrijski sistematizirana postrojenja za obradu otpadnih voda
 2. transportni cjevovodi za tekućine i plinove štetnih za vodu sa malo priključaka i malo posebnih zahtjeva; industrijski proizvedeni jednostupanjski odjeljivači lakih tekućina
 3. međuskladišta, sabirališta i stanice za obradu smeća ili korisnih materijala sa jednostavnim dodatnim postrojenjem; jednostavna jednostupanjska postrojenja za obradu korisnih materijala, jednostavna postrojenja za obradu građevnog otpada; postrojenja za kompostiranje

3. Stupanj složenosti III:

 1. postrojenja za obradu otpadnih voda sa jednostavnom aerobnom stabilizacijom, odlagališta mulja sa mehaničkim uređajima
 2. transportni cjevovodi za tekućine i plinove štetnih za vodu sa malo priključaka i malo posebnih zahtjeva; postrojenja za skladištenje tekućina štetnih za vodu sa jednostavnim uvjetima; jednostupanjski odjeljivači lakih tekućina ako nisu svrstani u stupanj složenosti II;
 3. postrojenja za za obradu korisnih materijala, ako nisu svrstana u stupanj složenosti II ili IV; postrojenja za obradu građevnog otpada, ako nisu svrstana u stupanj složenosti II;

4. Stupanj složenosti IV:

 1. postrojenja za obradu otpadnih voda, ako nisu navedena u stupnju složenosti II, III ili V; postrojenja za obradu mulja;
 2. transportni cjevovodi za tekućine i plinove štetnih za vodu sa mnogobrojnim priključcima mnogobrojnim posebnim zahtjevima; višestupanjski odjeljivači lakih tekućina;
 3. višestupanjska postrojenja za obradu korisnih materijala, postrojenja za obradu komposta, postrojenja za obradu posebnog otpada

5. Stupanj složenosti V:

 1. složena postrojenja za obradu otpadnih voda, postrojenja za višestupanjske ili složene procese obrade mulja;
 2. postrojenja za spaljivanje, postrojenja za pirolizu

Cijena usluga za osnovne poslove strojarskog projektiranja inženjerskih postrojenja

Članak 185.

Najniži i najviši postoci cijene usluga za osnovne poslove strojarskog projektiranja inženjerskih postrojenja utvrđene su u tablici 57.

Tablica 57. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove strojarskog projektiranja inženjerskih postrojenja

Reducirana vrijednost proračunskih troškova (V)
Stupanj složenosti
I
II
III
IV
V
od
do
od
do
od
do
od
do
od
do
m
3,864,79 4,795,72 5,726,65 6,657,58 7,588,52
n
0,19360,2093 0,20930,2211 0,22110,2300 0,23000,2370 0,23700,2429
0,634,22 5,275,27 6,346,34 7,407,40 8,468,46 9,53
1,003,86 4,794,79 5,725,72 6,656,65 7,587,58 8,52
1,603,52 4,344,34 5,165,16 5,975,97 6,786,78 7,60
2,503,23 3,953,95 4,674,67 5,395,39 6,106,10 6,82
4,002,95 3,583,58 4,214,21 4,844,84 5,465,46 6,08
6,302,70 3,263,26 3,813,81 4,364,36 4,904,90 5,45
102,47 2,962,96 3,443,44 3,923,92 4,394,39 4,87
162,25 2,682,68 3,103,10 3,523,52 3,933,93 4,34
252,07 2,442,44 2,812,81 3,173,17 3,543,54 3,90
401,89 2,212,21 2,532,53 2,852,85 3,163,16 3,48
631,73 2,012,01 2,292,29 2,572,57 2,842,84 3,11
1001,58 1,831,83 2,072,07 2,312,31 2,552,55 2,78
1601,44 1,651,65 1,861,86 2,072,07 2,282,28 2,48
2501,32 1,511,51 1,691,69 1,871,87 2,052,05 2,23
4001,21 1,371,37 1,521,52 1,681,68 1,831,83 1,99
6301,11 1,241,24 1,381,38 1,511,51 1,651,65 1,78
10001,01 1,131,13 1,241,24 1,361,36 1,471,47 1,59

Za V, m i n vidi članak 5.

Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja

Članak 186.

(1) Cijena usluge izračunata prema tablici 57. u članku 185. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 58.
Tablica 58: Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za
strojarske projekte inženjerskih postrojenja

FazaOsnovni posao
%
1.Provjera zadatka
2
2.Idejno rješenje
6
3.Idejni projekt
14
4.Lokacijska dozvola
3
5.Glavni projekt
40
6.Građevna dozvola
3
7.Izvedbeni projekt
25
8.Troškovnik
7

(2) Ako naručitelj ugovara s izvršiteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.

(3) U slučaju da izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

(4) Ako narudžba ne sadrži izradu nacrta proboja i otvora, faza poslova 7 (izvedbeni projekt) umanjuje se za 6% .

Ostale usluge vezane na strojarsko projektiranje i gradnju

Članak 187.

U ostale usluge ubrajaju se:

1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova

Opis poslova ove usluge je sljedeći:

Ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima
Sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje
Sudjelovanje pri sastavljanju predračuna prema jediničnim i paušalnim cijenama ponuda, kod instalacija u građevinama prema Prilogu A
Sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova
Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja.

Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.

2. Nadzor gradnje instalacije

Nadzor gradnje instalacije obavlja ovlašteni inženjer.

Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

3. Projektantski nadzor

Ako nadzor gradnje instalacije nije ugovoren s izvršiteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se pismeno ugovoriti s izvršiteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

Odstupanja i primjedbe

Članak 188.

(1) Postoci utvrđeni prema članku 185. mijenjaju se u slučaju rekonstrukcije postojećih postrojenja, tj. kada se dio postojećih instalacija zadržava a dodaje dio novih, povećanje iznosi od 25% do 50%.

F. ELEKTROPROJEKTI

Općenito

Članak 189.

Pod elektroprojektima razumijevaju se projekti u svim područjima elektrotehnike kao što su npr. elektroenergetika, elektromotorni pogoni, upravljanje, regulacija, automatika, rasvjeta, uzemljenje, telefonija itd. Za svako od ovih područja u pravilu se izrađuje izdvojeni projekt. Samo kod manjih i jednostavnijih objekata grupiraju se ovi projekti u jedan jedinstveni projektni elaborat.

F.1. Projekti elektrotehničkih instalacija u građevinama

Svrha usluge

Članak 190.

Ovim projektima obuhvaćene su sve elektrotehničke instalacije različitih namjena koje su fizički integrirane u građevinu i ostvaruju zajedno s njom osnovnu namjenu građevine. To su npr. rasvjeta i utičnice, gromobranske instalacije, telefonija, ozvučenje, signalizacija i sl.

Sadržaj usluge

Članak 191.

U okviru elektroprojektiranja:

 • analiziraju se zahtjevi za instalacije i u skladu s tim koncipira se rješenje u skladu s ustaljenim principima, normama, propisima i drugim općim i posebnim uvjetima o kojima ovisi ispravnost rješenja,
 • proračunavaju se sve potrebne veličine u pogledu ispravnog izbora elemenata, dimenzioniranja vodova, elemenata, aparata i drugih uređaja u sastavu instalacija, zadovoljavanja uvjeta sigurnosti, zaštitei dr.,
 • izradom nacrta odgovarajućeg sadržaja i vrste definira se sve potrebno za ispravnu gradnju instalacije,
 • izradom specifikacije i troškovnikom prezentira se sav potreban materijal, elementi, uređaji i drugo potrebno za gradnju, dimenzioniraju se radovi i utvrđuju cijene za gradnju projektirane instalacije,
 • preciziraju se veličine i postupci ispitivanja kvalitete ugrađenog materijala, opreme, uređaja i drugog u sastavu instalacije, kvalitete obavljenih radova i funkcije izvedene instalacije.

Opis poslova projektiranja elektrotehničkih instalacija

Članak 192.

(1) Opis poslova projektiranja elektrotehničkih instalacija obuhvaća poslove koji se odnose na nova postrojenja, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.

(2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg:

Opisa faza poslova projektiranja elektrotehničkih instalacija

Osnovni posloviDodatni poslovi
1. Provjera zadatka

Razjašnjenje postavljenog zadatka opremanja građevine instalacijama u suradnji s naručiteljem i projektantom građevine, osobito s obzirom na osnovne tehničke i probleme ekonomičnosti.

Sažetak rezultata


Analiza sustava (razjašnenje mogućih sustava prema korisnosti, troškovima, ekonomičnosti i izvedivosit i ekološke podobnosti za okoliš)

Ispitivanje podataka, analiza i optimalizacija, npr. za energetski štedljivu ekološki podobnu gradnju

2. Idejno rješenje

Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta.

Idejno rješenje instalacija predstavlja postavljanje i provjeru koncepta.

Idejno rješenje sadrži sljedeće elemente:

- analizu uvjeta koji utječu na odabir i karakteristike sustava

- postavljanje osnovne koncepcije instalacijskih sustava u funkcionalnom smislu

- utjecaj gabaritnih djelova instalacijskih sustava na oblokovanje i funkciju zgrade

- definiranje projektnog zadatka za instalacijske sustave

3. Idejni projekt

Analiza podloga i uvjeta

Razrada projektnog koncepta s privremenim razjašnjenjem važnih sustava i dijelova postrojenja uključujući i ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zathjeva sa skicama, radi uklapanja u plan građevine, uključujući i razmatranje ekonomičnosti

Izrada funkcionalne sheme, tj. prikaza principa uklapanja za svaku instalaciju

Razjašnjenje odnosa, procesa i uvjeta specifičnih za struku Sudjelovanje u pripremnim pregovorima s nadležnim vlastima i ostalim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola

Sudjelovanje u procjeni troškova, za instalacije u građevinama, prema "Prilogu A"

Sažetak svih rezultata idejne faze projektiranja


Istraživanje i optimalizacija zgrade i instalacijskih posttrojenje u svrhu smanjenja energetske potrošnje

Razrada optimiranog enegetskog koncepta

4. Lokacijska dozvola

Ishođenje lokacijske dozvole

5. Glavni projekt

Razrada projektnog koncepta (postupna grafička razrada odabranog rješenja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahjteve kao i projekte ostalih struka kao dijela projekta cijele građevine, sve do konačnog nacrta

Utvrđivanje svih sustava i dijelova postrojenja

Proračuni i dimenzioniranja kao i grafički prikazi i opisi postrojenja

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Definiranje i usklađivanje potrebnih podataka o opterećenjima za projektiranje i gradnju nosive konstrukcije (bez izrade planova otvora i propusta)

Sudjelovanje u dogovorima s vlastima i ostalim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnostima dobivanja dozvola

Razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema pravnim propisima kao i potrebni daljnji pregovori s vlastima

Objedinjavanje projektne dokumentacije

Sudjelovanje u proračunu troškova, za instalacije u građevinama prema "Prilogu A" Sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom proračuna i procjene troškova


Razrada podataka za projektiranje trećih, npr. za centralni nadzor

Detaljan dokaz ekonomičnosti

Proračuni troškova pogona

Proračun emisije štetnih tvari

Izrada tehničkog dijela prostorne knjige kao priloga opisu radova s programom radova projetanta građevine

6. Građevna dozvola

Predaja projekata za dozvole i suglasnosti.

Dopuna i prilagodba projektne dokumentacije, opisa i proračuna

7. Izvedbeni projekt

Razrada rezultata faze poslova 5 (postupna razrada i grafički prikaz rješenja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahjteve kao i projekte ostalih struka kao dijela projekta cijele građevine, sve do konačnog izvedbenog rješenja.

Grafički prikaz postrojenja s dimenzijama (bez montažnih i radioničkih nacrta)

Izrada planova utora i otvora

Dorada izvedbenih nacrta prema rezultatima nuđenja


Provjera i prihvaćanje planova oplate nosivih konstrukcija te montažnih i radioničkih nacrta glede sukladnosti sa projektima

Izrada projekata za priključivanje proizvodnih sredstava i strojeva koje dobavlja naručitelj

Izrada projekta strujnih vodova

8. Troškovnik

Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz koordinaciju sa rješenjima ostalih stučnih suradnika u projektiranju

Izrada troškovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova


Izrada nacrta kad postoji opis radova i program radova (tender)

Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje

Članak 193.

(1) Cijena usluge za osnovne poslove projektiranja elektrotehničkih instalacija određuje se prema proračunskim troškovima uređaja jedne vrste instalacija, prema stupnjevima složenosti kojima uređaji pripadaju i prema tablici cijena usluga.

(2) Ako se uređaji jedne vrste instalacija svrstavaju u više stupnjeva složenosti tada naknada prema stavku 1.ovog članka proizlazi iz sume pojedinačnih naknada. Pojedinačna naknada određuje se uvijek za uređaje koji pripadaju jednom stupnju složenosti.

(3) Proračunski troškovi se za elektrotehničke instalacije u građevinama određuju na osnovu procjene prema "Prilogu A"

1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu troškova, a ako ne postoji prema procjeni troškova

2. za faze poslova od 7 i 8 prema ponudbenim troškovima, a ako ne postoje prema proračunu troškova.

3. za nadzor prema konačnim troškovima, a ako ne postoje prema ponudbenim troškovima

(4) Za osnovne poslove projektiranja elektrotehničkih instalacija ne uračunavanju se troškovi za

1. zaštitne mjere kod gradnje preko zime i ostale dodatne mjere ("Prilog A", grupa troškova 600)

2. dodatni troškovi gradnje ("Prilog A", grupa troškova 700)

Klasificiranje građevina prema stupnju složenosti za poslove projektiranja elektrotehničkih instalacija

Članak 194.

(1) Uređaji instalacija pripisuju se na osnovu obilježja procjene sljedećim stupnjevima složenosti:

 1. Stupanj složenosti I: Uređaji s malim projektnim zahtjevima
 2. Stupanj složenosti II: Uređaji s prosječnim projektnim zahtjevima
 3. Stupanj složenosti III: Uređaji s velikim projektnim zahtjevima

(2) Obilježja procjene su :

1. broj funkcionslnih područja

2. integracijski zahtjevi

3. tehnička opremljanost

4. zahtjevi s obzirom na tehniku

5. konstruktivni zahtjevi

(3) Sljedeće elektrotehničke instalacije pripisuju se prema odilježjima, u pravilu, sljedećim stupnjevima složenosti.:

1. Stupanj složenosti I:

 • jednostavne niskonaponske i telekomunikacijske instalacije,

2. Stupanj složenosti II:

 • kompaktne stanice, niskonaponske instalacije i razdjelna postrojenja, ako nisu navedena u stupnjevima složenosti I ili III, mala telekomunikacijska postrojenja i mreže, rasvjeta projektirana prema proračunskim metodama, gromobrani,

3. Stupanj složenosti III

 • visoko i srednjenaonska postrojenja, niskoknaponska rasklopna postrojenja, postrojenja za proizvodnju vlastite struje i pretvaračka postrojenja, niskonaponski razvodi i rasklopna postrojenja sa potrebnim proračunima, rasvjetni sustavi s velikim projektnim zahtjevima, velika telekomunikacijska postrojenja i mreže,

Cijena usluga za osnovne poslove projektiranja elektrotehničkih instalacija

Članak 195.

Najniži i najviši postoci cijene usluga za osnovne poslove projektiranja elektrotehničkih instalacija utvrđene su u tablici 59.

Tablica 59. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove projektiranja elektrotehničkih instalacija

Reducirana vrijednost proračunskih troškova (V)
Stupanj složenosti
I
II
III
od
do
od
do
od
do
m
6,968,92 8,9210,86 10,8612,80
n
0,1850,21 0,210,242 0,2420,261
0,10
10,66 14,4614,46 18,9618,96 23,35
0,16
9,78 13,1013,10 16,9216,92 20,65
0,25
9,00 11,9311,93 15,1915,19 18,38
0,40
8,25 10,8110,81 13,5613,56 16,26
0,637,59 9,839,83 12,1412,14 14,44
1,006,96 8,928,92 10,8610,86 12,80
1,606,38 8,088,08 9,699,69 11,32
2,505,88 7,367,36 8,708,70 10,08
4,005,39 6,666,66 7,767,76 8,92
6,304,95 6,066,06 6,966,96 7,92
104,55 5,505,50 6,226,22 7,02
164,17 4,984,98 5,555,55 6,21
253,84 4,544,54 4,984,98 5,53
403,52 4,114,11 4,454,45 4,89
633,24 3,743,74 3,983,98 4,34
1002,97 3,393,39 3,563,56 3,85
1602,72 3,073,07 3,183,18 3,40
2502,51 2,802,80 2,852,85 3,03

Za V, m i n, vidi članak 5.

Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja

Članak 196.

(1) Cijena usluge izračunata prema tablici 59. iz članka 195. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 60.
Tablica 60. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za
projekte elektrotehničkih instalacija

FazaOsnovni posao
%
1.Provjera zadatka
2
2.Idejno rješenje
5
3.Idejni projekt
10
4.Lokacijska dozvola
3
5.Glavni projekt
45
6.Građevna dozvola
3
7.Izvedbeni projekt
25
8.Troškovnik
7

(2) Ako naručitelj ugovara s izvršiteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.

(3) U slučaju da izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

(4) Ako narudžba ne sadrži izradu nacrta proboja i otvora, faza poslova 7 umanjuje se za 5% .

Ostale usluge vezane na projektiranje i gradnju elektrotehničkih instalacija

Članak 197.

U ostale usluge ubrajaju se:

1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova

Opis poslova ove usluge je sljedeći:

Ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima
Sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje
Sudjelovanje pri sastavljanju predračuna prema jediničnim i paušalnim cijenama ponuda, kod instalacija u građevinama prema "Prilogu A"
Sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova

Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja.

Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.

2.Nadzor gradnje instalacije

Nadzor gradnje instalacije obavlja ovlašteni inženjer.

Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

3. Projektantski nadzor

Ako nadzor gradnje instalacije nije ugovoren s izvršiteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se pismeno ugovoriti dodatna naknada za poslove nadzora u pogledu pojedinosti izvedbe, tzv.projektantski nadzor. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

Odstupanja i primjedbe

Članak 198.

U slučaju rekonstrukcije postojećih instalacija s respektiranjem postojećeg stanja, postoci utvrđeni prema članku 195. povećavaju se za 30% do 100%, što ovisi o složenosti pojedinog slučaja.

G. TEHNIČKI ELABORATI

Općenito

Članak 199.

Tehnički elaborati najčešće su sastavni dio glavnog projekta. Njima se prikazuju primjenjene mjere zaštiteživota i zdravlja ljudi, materijalnih dobara i čovjekove okoline od raznih prirodnih pojava i pojava uzrokovanih ljudskom djelatnošću. Njima se također dokazuje i mogućnost ispunjavanja određene zadane funkcije koju građevina treba ostvariti. Ovim Pravilnikom obuhvaćeni su ovi elaborati:

 1. elaborat toplinskih svojstava građevin
 2. elaborat akustičkih svojstava građevine,
 3. elaborat hidroizolacijske zaštitegrađevine,
 4. elaborat zaštiteod buke,
 5. elaborat zaštitena radu,
 6. elaborat protupožarne zaštite,
 7. elaborat protiveksplozivne zaštite,

G.1. Elaborat toplinskih stvojstava građevine

Svrha elaborata

Članak 200.

Elaboratom toplinskih svojstava građevine daje se prikaz rješenja toplinske zaštite građevine, dokazuje tehnička ispravnost odabranih rješenja i njihova usklađenost s propisanim zahtjevima. Ovim elaboratom treba dokazati da primjenjena tehnička rješenja toplinske zaštite, odabrani materijali i projektirani višeslojni građevni elementi osiguravaju dovoljnu trajnost građevine i racionalnu izgradnju.

Sadržaj usluge

Članak 201.

(1) Elaborat toplinskih svojstava građevine sadrži tekstualni i grafički dio. Tekstualni dio sadrži opće podatke o građevini i lokaciji gradnje (vrsta grijanja, klimatska zona i dr.), zatim popis primjenjenih važećih propisa i normi (za toplinsku zaštitu zgrada i dr.), te potrebne tehničke proračune s ocjenom o zadovoljenju važećih propisa. Proračunom se za pojedine građevne elemente provjeravaju i određuju tražena svojstva i to: koeficijent prolaza topline, difuzija vodene pare, toplinska stabilnost u ljetnom razdoblju, površinska kondenzacija, toplinski rad i dr. Opisno se daje i prikaz zaštiteostakljenih elemenata protiv sunčeva zračenja. Grafički dio elaborata sadrži sheme difuzije vodene pare, po potrebi nacrte temeperaturnih krivulja, te eventualno karakteristične građevne detalje bitne za rješenje toplinske zaštitegrađevine. Za složenije građevine, elaborat toplinskih svojstava građevine sadrži i tlocrte građevine s označenim stavkama pojedinih građevnih elemenata koji se proračunavaju u elaboratu, te s označenim položajima priloženih građevnih detalja.
(2) Poslovi izrade elaborata toplinskih svojstava obuhvaćaju sljedeće poslove:
Tablica 61. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu elaborata toplinskih svojstava građevine

Faza Osnovni poslovi
%
1. Izrada projektnog koncepta toplinske zaštite
20
2. Izrada nacrta
uključivo preliminarni proračun toplinske zaštite
razrada konstruktivnih detalja u pogledu toplinske zaštite
40
3. Izrada proračuna toplinske zaštite
25
4. Usklađivanje projektirane toplinske zaštite
sa izvedbenim projektom i troškovnikom
15

Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje

Članak 202.

(1) Cijena usluge za izradu elaborata toplinskih svojstava građevine određuje se prema proračunskim troškovima građevina visokogradnje, stupnjevima složenosti kojima građevina pripada i prema tablici cijena usluga.

(2) Proračunski troškovi na osnovi kojih se određuju postoci dobiva se zbrajanjem cijena građevnih radova, obrtničkih radova, unutrašnje instalacije i ugrađene opreme (ugrađeni ormari, klupe u amfiteatrima, sjedišta u dvoranama i sl.).

(3) U proračunske troškove na osnovi kojih se određuju postoci za elaborat toplinskih stvojstava građevine ne ulaze: vrijednost građevinskog zemljišta, vrijednost građevina koje se ruše zbog izgradnje nove građevine, vrijednost projekta, vrijednost pripremnih radova, nadzora i ostalih investicijskih poslova, vrijednost uređenja okolnog zemljišta, vrijednost vanjskih instalacija.

Klasificiranje građevina prema stupnju složenosti za poslove izrade elaborata toplinskih svojstava građevine

Članak 203.

Građevine se klasificiraju kao građevine visokogradnje prema Glavi III, Arhitektonski projekti, članak 46. ovog Pravilnika.

Cijena usluga za osnovne poslove izrade elaborata toplinskih svojstava građevine

Članak 204.

Najniži i najviši postoci cijene usluga za osnovne poslove koji se odnose na poslove izrade elaborata toplinskih svojstava građevine utvrđene su u tablici 62.

Tablica 62. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove izrade elaborata toplinskih svojstava građevine

Reducirana vrijednost proračunskih troškova (V)
Stupanj složenosti
I
II
III
IV
V
od
do
od
do
od
do
od
do
od
do
m
0,360,43 0,430,53 0,530,62 0,620,74 0,740,90
n
0,36700,3794 0,37940,3915 0,39150,3922 0,39220,4051 0,40510,4252
0,630,43 0,510,51 0,630,63 0,750,75 0,890,89 1,09
1,000,36 0,430,43 0,530,53 0,620,62 0,740,74 0,90
1,600,30 0,360,36 0,440,44 0,520,52 0,610,61 0,73
2,500,26 0,300,30 0,370,37 0,430,43 0,510,51 0,61
4,000,22 0,250,25 0,310,31 0,360,36 0,420,42 0,50
6,300,18 0,210,21 0,260,26 0,300,30 0,350,35 0,41
100,15 0,180,18 0,210,21 0,250,25 0,290,29 0,34
160,13 0,150,15 0,180,18 0,210,21 0,240,24 0,28
250,11 0,130,13 0,150,15 0,180,18 0,200,20 0,23
400,09 0,110,11 0,120,12 0,150,15 0,170,17 0,19
630,08 0,090,09 0,100,10 0,120,12 0,140,14 0,15
100 0,08 0,090,09 0,100,10 0,110,11 0,13
160 0,06 0,070,07 0,080,08 0,090,09 0,10
250 0,06 0,070,07 0,080,08 0,09
400 0,05 0,060,06 0,070,07 0,07

Za V, m i n vidi članak 5.

G.2. Elaborat akustičkih svojstava građevine

Svrha elaborata

Članak 205.

Elaboratom akustičkih svojstava građevine daje se prikaz rješenja akustičke zaštite građevina, dokazuje tehnička ispravnost odabranih rješenja i njihova usklađenost s propisanim zahtjevima. Ovim elaboratom, ovisno o namjeni građevine, dokazuje se da pojedini horizontalni i vertikalni građevni elementi imaju propisanu vrijednost zvučne izolacije za zračni i udarni zvuk, te da razina zvuka u pojedinim prostorijama ne prelazi dopuštene razine. Ovim elaboratom daje se i prikaz predviđenih tehničkih mjera za smanjenje širenja zvuka i vibracija iz "bučnih" pogonskih prostorija (kotlovnice, toplinske stanice, strojarnice dizala, trafostanice, klimakomore, hidroforske stanice i dr.).

Sadržaj usluge

Članak 206.

(1) Elaborat akustičkih svojstava građevine sadrži tekstualni i grafički dio. Tekstualni dio sadrži opće podatke o građevini, popis primjenjenih važećih propisa, tehnički opis rješenja, potrebne proračune i ocjene o zadovoljenju važećih propisa. Grafički dio elaborata sadrži potrebne nacrte i nacrte karakterističnih građevnih detalja bitnih za uspjeh akustičnog rješenja.
(2) Projekt prostorne akustike nije predmet ovog elaborata.

(3) Poslovi izrade elaborata akustičkih svojstava građevine obuhvaćaju sljedeće poslove:

Tablica 63. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu elaborata akustičkih svojstava građevine

FazaOsnovni posao
%
1.Izrada projektnog koncepta Utvrđivanje zahtjeva za zaštitu od buke
15
2.Izrada nacrta i izrada proračuna zaštiteod buke
45
3.Sudjelovanja pri izvedbenom projektiranju
35
4.Sudjelovanje pri izradi troškovnika
5

Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje

Članak 207.

(1) Cijena usluge za izradu elaborata akustičkih svojstava građevine određuje se prema proračunskim troškovima građevina visokogradnje, stupnjevima složenosti kojima građevina pripada i prema tablici cijena usluga.

(2) Proračunski troškovi na osnovi koje se određuju postoci dobiva se zbrajanjem cijena građevnih radova, obrtničkih radova, unutrAšnje instalacije i ugrađene opreme (ugrađeni ormari, klupe u amfiteatrima, sjedišta u dvoranama i sl.).

(3) U proračunske troškove na osnovi kojih se određuju postoci za elaborat akustičkih stvojstava građevine ne ulaze: vrijednost građevinskog zemljišta, vrijednost građevina koje se ruše zbog izgradnje nove građevine, vrijednost projekta, vrijednost pripremnih radova, nadzora i ostalih investicijskih poslova, vrijednost uređenja okolnog zemljišta, vrijednost vanjskih instalacija.

Klasificiranje građevina prema stupnju složenosti za poslove izrade elaborata akustičkih svojstava građevine

Članak 208.

(1) Stupanj složenosti se kod građevne akustike određuje na osnovu sljedećih obilježja procjene:

1. Stupanj složenosti I:

Građevine s malim projektnim zahtjevima s obzirom na građevnu akustiku, osobito:

 • stambene zgrade, domovi, škole, upravne zgrade i banke s prosječnim instalacijama i završnim radovima

2. Stupanj složenosti II:

Građevine s prosječnim projektnim zahtjevima s obzirom na građevnu akustiku, osobito:

 • domovi, škole, upravne zgrade s natprosječnim instalacijama i završnim radovima
 • stambene zgrade sa složenim tlocrtima
 • stambene zgrade izložene vanjskoj buci
 • hoteli, ako nisu navedeni u stupnju složenosti III
 • sveučilišta i visoke škole
 • bolnice, ako nisu navedene u stupnju složenosti III
 • zgrade za odmor, terapiju i liječenje
 • okupljališta, ako nisu navedene u stupnju složenosti III
 • radionice čije prostore treba zaštititi od buke

3. Stupanj složenosti III

Građevine s natprosječnim projektnim zahtjevima s obzirom na građevnu akustiku, osobito:

 • hoteli sa velikom gastronomskom opremom
 • zgrade poslovne i stambene namjene (mješovite namjene)
 • bolnice u građevno-akustički veoma nepovoljnom položaju ili s nepovoljnim rasporedom instalacija
 • kazališta, koncertne i kongresne zgrade
 • tonski studiji i akustične mjerne prostorije

Cijena usluga za osnovne poslove izrade elaborata akustičkih svojstava građevine

Članak 209.

Najniži i najviši postoci cijene usluga za osnovne poslove koji se odnose na poslove izrade elaborata akustičkih svojstava građevine utvrđene su u tablici 64.

Tablica 64. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove izrade elaborata akustičkih svojstava građevine

Reducirana vrijednost Proračunskih troškova (V)
Stupanj složenosti
I
II
III
od
do
od
do
od
do
m
0,350,39 0,390,47 0,470,54
n
0,34780,3424 0,34240,3713 0,37130,3480
0,630,42 0,460,46 0,560,56 0,64
1,000,35 0,390,39 0,470,47 0,54
1,600,30 0,330,33 0,390,39 0,46
2,500,26 0,290,29 0,330,33 0,39
4,000,22 0,240,24 0,280,28 0,33
6,300,19 0,210,21 0,240,24 0,29
100,16 0,180,18 0,200,20 0,24
160,14 0,150,15 0,170,17 0,21
250,12 0,130,13 0,140,14 0,18
400,10 0,110,11 0,120,12 0,15
630,08 0,100,10 0,100,10 0,13
1000,07 0,080,08 0,090,09 0,11
1600,06 0,070,07 0,070,07 0,09
2500,05 0,060,06 0,060,06 0,08
4000,04 0,050,05 0,050,05 0,07

Za V, m i n vidi članak 5.

G.3. Elaborat hidroizolacijske zaštite građevine

Svrha elaborata

Članak 210.

Elaboratom hidroizolacijske zaštite građevine daje se prikaz rješenja zaštite građevine od oborinske vode, te vode i vlage iz tla. Ovim elaboratom treba dokazati da primjenjena tehnička rješenja hidroizolacijske zaštite i odabrani hidroizolacijski materijali osiguravaju građevne konstrukcije i prostor građevine od prodora vode i vlage.

Sadržaj elaborata

Članak 211.

Elaborat hidroizolacijske zaštite sadrži tekstualni i grafički dio. Tekstualni dio sadrži opće podatke o građevini i lokaciji gradnje (razina podzemne vode, sastav tla i dr.), zatim popis primjenjenih važećih propisa, te tehnički opis primjenjenog rješenja s obrazloženjem. Grafički dio elaborata sadrži nacrte karakterističnih građevnih detalja bitnih za uspjeh hidroizolacijske zaštite građevine, te eventualno tlocrte i presjeke s označenim položajima tih detalja.

Cijena usluge

Članak 212.

Cijena usluge ugovara se slobodno.

G.4. Elaborat zaštite od buke

Svrha elaborata

Članak 213.

Ovim elaboratom daje se prikaz mjera zaštite od buke i dokazuje da razina buke u određenom prostoru ili na određenom radnom mjestu neće prijeći dopuštene vrijednosti. Ovaj elaborat izrađuje se najčešće za rješavanje zaštite od buke "tihih" prostora ili pojedinih radnih mjesta unutar "bučnih" industrijskih i zanatskih pogona ili za rješavanje zaštite od buke koja se iz "bučnih" industrijskih pogona širi u susjedne "tihe" zone ili građevine druge namjene. Elaboratom zaštite od buke obično se rješava i problem zaštite od buke prometa.

Sadržaj elaborata

Članak 214.


Elaborat zaštite od buke sadrži tekstualni i grafički dio. Tekstualni dio uz naslov, registraciju projektne organizacije i ovlaštenje projektanta, sadrži opće podatke o građevini, tehničke podatke o izvorima buke (razina zvučne snage i dr.), tehnički opis primjenjenih rješenja zaštiteod buke, potrebne dokazne proračune s naznakom korištene literature. Grafički dio elaborata sadrži potrebne računske sheme, nacrte relevantnih karakterističnih detalja i po potrebi tlocrte i presjeke građevine.

Cijena usluge

Članak 215.

Cijena usluge ugovara se slobodno.

G.5. Elaborat zaštite na radu

Svrha usluge

Članak 216.

Elaborat zaštite na na radu daje prema propisima prikaz svih tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu, koja su predviđena u odgovarajućim projektima. U smislu propisa ovaj elaborat zaštite treba izraditi za sve građevine namijenjene radu s njma pripadajućim pomoćnim prostorijama (skladišta, sanitarne prostorije, ambulante, prostorije za odmor i dr.), komunikacijskim površinama, instalacijama i uređajima.

Sadržaj usluge

Članak 217.


(1) Uz naslov i registraciju projektne organizacije elaborat zaštite na radu sadrži popis primjenjenih mjera zaštite na radu. Ovisno o vrsti građevine prikaz mjera zaštite, tematski podijeljen, sadrži ove uobičajene opisne dijelove:

 1. uočene opasnosti i štetnosti,
 2. lokacije objekta i prometnice,
 3. radne prostore i komunikacije,
 4. instalacije,
 5. protupožarnu zaštitu,
 6. konstrukciju i materijale,
 7. osvjetljenje i ozračenje,
 8. zaštitu od buke i dr.

(2) Prema propisima, elaboratu zaštite na radu mora biti priložena isprava kojom se dokazuje da ta dokumentacija sadrži tehničko rješenje za primjenu pravila zaštite na radu, koje projektirana građevina mora zadovoljavati kada bude u upotrebi. Ovu ispravu izdaje projektant, nakon izvršene provjere te dokumentacije.

Cijena usluge

Članak 218.

Cijena usluge ugovara se slobodno.

G.6. Elaborat protupožarne zaštite

Svrha usluge

Članak 219.

(1) Elaborat protupožarne zaštite građevine rješava, provjerava i dokazuje ispravnu provedbu propisanih mjera protupožarne zaštite. Elaborat protupožarne zaštite građevina u kojima rade, stanuju ili borave ljudi mora osigurati da se oni u slučaju potrebe mogu brzo i nesmetano izbaviti iz ugrožene građevine. Sprečavanjem ugradbe zapaljivih i brzo sagorljivih materijala, ovim elaboratom se ujedno provjerava izolacija i sigurnost horizontalnih i vertikalnih površina izlaza i putova izbave iz građevine.

Sadržaj usluge

Članak 220.

(1) Provedene mjere moraju biti prikazane u elaboratu pregledno, tako da se na temelju tekstualnih objašnjenja, proračuna i grafičkih prikaza može pouzdano ocijeniti predviđeni odnosno odabrani sustav protupožarne zaštite, njegova funkcionalnost i djelotvornost. Tekstualni dio elaborata uz naslov, registraciju projektne organizacije i ovlaštenje projektanata, sadrži i popis primijenjenih propisa. Osnovu tekstualnog dijela elaborata predstavljaju prikazi situacije građevine i prometnica, tlocrtnog rasporeda prostora, odabranih materijala i konstrukcija, putova evakuacije, požarnog opterećenja, električne instalacije i hidranata, protupožarnih aparata i dr. U grafičkom dijelu elaborata arhitektonski se projekti (situacija, tlocrti i presjeci) upotpunjuju prikazom provedenih mjera protupožarne zaštite. Oznake unesene u projekt obrazlažu se u posebnom prilogu legendi. Grafički prikazi mogu sadržavati ove podatke:

 1. evakuacijske putove s oznakama izlaza,
 2. požarne putove, pristupnu cestu za vatrogasna vozila u slučaju vatrogasne intervencije,
 3. raspored aparata za suho gašenje požara,
 4. protupožarnu hidrantsku mrežu s mokrim vodom i dr.

Cijena usluge

Članak 221.

Cijena usluge ugovara se slobodno.

G.7. Elaborat protueksplozivne zaštite

Svrha usluge

Članak 222.

Ovaj elaborat obično je u sastavu elaborata o zaštiti na radu, ali se po potrebi može izraditi i zasebno. Elaboratom se daje prikaz predviđenih rješenja u projektnoj dokumentaciji, koja vode računa o važećim propisima iz toga područja. Da bi se to postiglo neophodno je u elaboratu dati klasifikaciju površina po zonama opasnosti, što omogućava elektroprojektantu izbor odgovarajućih rješenja i opreme. Kod toga se, osim o propisima, vodi računa još i o sigurnosti zaposlenog osoblja, zaštiti građevine kao i o optimalnim investicijskim ulaganjima.

Sadržaj usluge

Članak 223.

Kod klasifikacije površina neophodno je imati razrađen tehnološki projekt (tehnološka shema, dispozicija građevine, dispozicija opreme u ugroženim građevinama). Na temelju podataka iz tog projekta daje se pregled i karakteristike opasnih medija i klasificiraju se izvori opasnosti sa stajališta eksplozije. Koristeći ovako sistematizirane podatke i važeće propise konstruiraju se zone opasnosti u tlocrtu i potrebnim vertikalnim projekcijama. Elaborat time nije završen, ali je već tada podloga za nastavak izrade projektne dokumentacije, posebno elektrodijela. Nakon izrade odgovarajućih projekata elaborat se može završiti kratkim osvrtom na primijenjena rješenja u projektnoj dokumentaciji s aspekta zaštite od eksplozije. Ovo se posebno odnosi na izbor rješenja i opreme u elektroprojektu, način ventiliranja, lociranje raznih ispusnih mjesta itd. Po potrebi se osvrće i na ateste elektroopreme i eventualne dogovore s mjerodavnim institucijama, posebno za uvoznu opremu.

Cijena usluge

Članak 224.

Cijena usluge ugovara se slobodno.

GLAVA IV

USLUGE TEHNIČKOG SAVJETOVANJA INVESTITORA I NADZOR NAD IZVOÐENJEM RADOVA

Svrha usluge

Članak 225.

Svrha provođenja tehničkog savjetovanja investitora odnosno nadzora za investitora je da se prije i u tijeku izvođenja radova osigura realizacija koncepcije građevine utvrđena građevnom dozvolom, te osigura izvođenje radova u skladu s važećim propisima. Organizacija usluga tehničkog savjetovanja investitora i nadzora ovisi o vrsti građevine (radova), njenoj složenosti i veličini. O tome ovisi imenovanje jedne ili više osoba odgovornih za provođenje nadzora i tehničkog savjetovanja investitora (nadzorni inženjeri). U nadzor se može povremeno uključiti specijalizirane stručnjake odgovarajućih struka ili specijalizirane ustanove za rješavanje određenih problema, ako se za to ukaže potreba.

Obavljanje usluga tehničkog savjetovanja investitora

Članak 226.

Tijekom obavljanja tehničkog savjetovanja investitora, osobe odgovorne za tehničko savjetovanje investitora obavljat će poslove kako slijedi:

 • organizacija geotehničkog ispitivanja terena
 • organizacija izrade potrebnih geodetskih radova
 • organizacija snimaka terena i infrastrukturnih pozicija instalacija na lokaciji
 • organizacija i provedba natječaja, te analiza prispjelih ponuda uključivo prijedlog izvoditelja s kojima bi trebao sklopiti ugovore prema ocjeni najpovoljnijeg
 • izrada i predlaganje operativnog sustava izvođenja radova sukladno usvojenom mrežnom planu u dogovoru sa stručnim službama investitora
 • izrada prijedloga ugovora o građenju s općim i posebnim uvjetima
 • usvajanje operativnog plana kao sastavnog dijela ugovora o građenju
 • uvođenje izvoditelja u posao i organizacija svih učesnika gradnje na zadacima realizacije
 • organizacija izrade idejnog rješenja
 • ishođenje svih potrebnih suglasnosti te ishođenje lokacijske dozvole
 • organizacija izrade idejnog projekta, ishođenje svih potrebnih suglasnosti, te ishođenje načelne građevne dozvole
 • organizacija izrade glavnog i izvedbenog projekta
 • ishođenje svih potrebnih suglasnosti te ishođenje građevne dozvole
 • ishođenje uporabne dozvole
 • primopredaja objekta investitoru
 • praćenje objekta u garantnom roku

Obaveze stručnog nadzora

Članak 227.

Tijekom obavljanja usluge stručnog nadzora, osoba odgovorna za nadzor je obvezna:

 • provjeravati izvode li se radovi u skladu s građevnom dozvolom i važećim propisima
 • koordinirati rad svih sudionika u gradnji, koji su u neposrednoj ugovornoj obvezi s investitorom
 • nadzor provoditi svakodnevno i ažurno u skladu s dinamikom izvođenja radova
 • podnositi odgovarajuće izvještaje investitoru o stanju radova u svezi s trošenjem sredstava, rokovima i kakvoćom izvedenih radova
 • davati odgovarajuće naloge o izvođenju određenih radova izvođaču, u slučaju potrebe otklanjanja nedostataka, a radi sprečavanja težih posljedica koji bi nastupili neizvođenjem tih radova
 • izrada propisanog izvješća za tehnički pregled i sudjelovanje u postupku tehničkog pregleda

Sadržaj usluge nadzora

Članak 228.

(1) Nadzor nad izvođenjem radova sastoji se od stručnog nadzora prema Zakonu o gradnji te od kontrole ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza.
(2) Sadržaj usluge nadzora obuhvaća uz zakonske obveze i provjeru:

 • trošenje sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, građevne knjige, situacija, proračuna razlike u cijeni, obračuna nepredviđenih i naknadnih radova, realizacije planirane dinamike financiranja, utroška sredstava u odnosu na postavke iz investicijskog programa, režijskih sati radnika i mehanizacije; poduzimanje odgovarajućih mjera ako se ocijeni da će doći do prekoračenja investicijskog iznosa),
 • održavanje ugovorenih rokova (utvrđivanje rokova početka, praćenje odvijanja radova prema operativnom planu, te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola da li gradilište raspolaže s radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola međurokova i sl.),
 • kvaliteta radova (vizuelni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvođač dokazuje kvalitetu u pogledu rezultata ispitivanja i učestalosti, pregled rada terenskih laboratorija izvođača, prisustvo kod uzimanja uzoraka za ispitivanje, preuzimanje radova, pregled pogona izvođača i podizvođača izvan gradilišta kao što su armiračnice, betonare, asfaltne baze, separacije i dr., preuzimanje opreme, organiziranje kontrolnih ispitivanja, po potrebi organiziranje pregleda po spcijaliziranim stručnjacima, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.):
 • izgradnje prema građevnoj dozvoli i izvedbenom projektu (kontrola visinskih i duljinskih kota, tlocrtnih gabarita, radijusa, upotrebe materijala prema projektu, provođenja koncepcije građevine prema projektu, tumačenje nejasnoća iz projekta, rješavanje pojedinih detalja i sl.),
 • ostalo (kontrola unošenja podataka u građevni dnevnik, ovjeravanje situacija, razni izvještaji i analize, sređivanje dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled, koordiniranje rada pojedinih sudionika u izgradnji, sudjelovanje u postupku primopredaje i konačnog obračuna te obavljanje drugih poslova ako je za to ovlašten od naručitelja.

Cijena usluge za poslove nadzora i tehničkog savjetovanja investitora

Članak 229.

(1) Cijena usluge za poslove nadzora i tehničkog savjetovanja investitoraa određuje se prema proračunskim troškovima gradnje te prema tablici 65.
Tablica 65. Postoci za nadzor i tehničko savjetovanje investitora

Reducirana vrijednost proračunskih troškova (V)
Postotak od proračunskih
troškova gradnje
%
Nadzor
Tehničko savjetovanje investitora
0,11 - 0,21
3,80
0,60
0,22 - 0,65
3,50
0,60
0,66 - 1,09
2,80
0,60
1,10 - 1,79
2,60
0,50
1,80 - 2,19
2,40
0,50
2,20 - 2,79
2,30
0,50
2,80 - 2,99
2,20
0,50
3,00 - 10,99
2,00
0,50
11,00 - 21,99
1,90
0,50
22,00 - 32,99
1,70
0,50
33,00 - 50,99
1,60
0,50
51,00 - 84,99
1,55
0,50
više od 85,00
1,50
0,40

Za V vidi članak. 5.
(2) Postoci iz stavka 1. ovog članka obračunavaju se na ukupnu realiziranu vrijednost radova (npr. arhitektonsko građevni radovi, instalacije centralnog grijanja, instalacije osvjetljenja i dr.).
(3) Podjela ukupno ugovorene cijene dijeli se među strukama prema postotku udjela od ukupno realizirane investicije.

GLAVA V

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ODREDBE

Članak 230.

Za potrebe izračuna troškova gradnje koristit će se "Prilog A" koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 231.

Tumačenje pojedinih odredaba ovog Pravilnika daje Skupština Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu.,

Članak 232.

Cijene usluga po ovom Pravilniku umanjuju se za 25% ako se odnose na poslove obnove ratom uništenih područja, kojom se obnavljaju stambene i gospodarske zgrade, objekti i uređaji komunalne infrastrukture i objekti javne namjene te kulturna dobra i prirodna baština, kao i za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Članak 233.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim Novinama".

Broj:

Zagreb, 22. srpnja 1999

Predsjednik Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu

Ivan Franić, dipl.inž.arh., v.r.

Prilog A

Dodatak Pravilniku o cijenama usluga Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu za izračun proračunskih troškova

TROŠKOVI U VISOKOGRADNJI

Sadržaj:

1 Područje primjene

2 Pojmovi

2.1. Troškovi u visokogradnji

2.2. Planiranje troškova

2.3. Proračun troškova

2.4. Kontrola troškova

2.5. Upravljanje troškovima

2.6. Pokazivač troškova

2.7. Rasčlamba troškova

2.8. Grupe troškova

2.9. Ukupni troškovi

3. Proračun troškova

3.1. Načela proračuna troškova

3.2. Vrste izračuna troškova

4. Rasčlamba troškova

4.1. Provedba rasčlanjivanja troškova

4.2. Rasčlanjivanje troškova prema izvedbi

4.3. Prikazivanj rasčlambe troškova

1. Područje primjene

Ova norma vrijedi za proračun i rasčlambu troškova u visokogradnji. Ona obuhvaća troškove nove izgradnje, pregradnji i troškove osuvremenjivanja gradnji kao i izdatke koji su s time u svezi (investicijski troškovi).

Norma utvrđuje pojmove i naputke o razlikama i stvara time pretpostavke za usporedivost rezultata proračuna troškova. Na troškovima koji su utvrđeni prema ovoj normi, mogu se temeljiti i proračuni primjenjivi u druge svrhe (npr. za plaćanje naručenih radova, porezna poticanja).Vrednovanje troškova u smislu odgovorajućih propisa ova norma ipak ne predviđa.

Norma vrijedi za proračune troškova koji se provode na osnovu rezultata projektiranja građevine. Ona ne vrijedi za izračunavanje troškova koji se provode prije projektiranja gradnje samo na osnovi podataka o potrebama, a koji se označuju na primjer kao "okvirni troškovi".

2. Pojmovi

2.1. Troškovi u visokogradnji

Troškovi u visokogradnji su izdaci za materijal, radove i davanja koji su potrebni za projektiranje i izvođenje građevinskih zahvata.

Napomena: Troškovi u visokogradnji nadalje se u ovoj normi označuju kao troškovi

2.2. Planiranje troškova

Planiranje troškova je cjelina svih mjera proračuna troškova, kontrole troškova i upravljanja troškovima. Planiranje troškova prati neprestano sve faze građevinskog zahvata tijekom projektiranje i izvođenja. Ono se bavi sustavno uzrocima i posljedicama troškova.

2.3. Utvrđivanje troškova

Utvrđivanje troškova je prethodni proračun troškova koji će nastati odnosno utvrđivanje troškova koji su stvarno nastali. Sukladno napredovanju projektiranja razlikuju se vrste proračuna troškova koji su navedeni u odjeljcima 2.3.1 do 2.3.4.

2.3.1. Procjena troškova

Procjena troškova je približno izračunavanja troškova.

2.3.2. Proračun troškova

Proračun troškova je zadovoljavajuće izračunavanje troškova.

2.3.3. Predračun troškova

Predračun troškova je po mogućnosti točno izračunavanje troškova.

2.3.4. Okončani obračun troškova

Okončani obračun troškova je izračunavanje stvarno nastalih troškova.

2.4. Kontrola troškova

Kontrola troškova je usporedba aktualnog proračuna troškova s prijašnjim.

2.5. Upravljanje troškovima

Upravljanje troškovima je usmjereno interveniranje u odvijane troškova, posebno kod odstupanja koja su ustanovljena kontrolom troškova.

2.6. Pokazatelji troškova

Pokazatelj troškova je vrijednost, koja pokazuje odnos troškova prema odnosnoj jedinici (npr. tlocrtne površine ili volumen prostorija)

2.7. Rasčlamba troškova

Rasčlamba troškova je sustavni red prema kojem su ukupni troškovi nekog građevnog zahvata rasčlanjeni u grupe troškova.

2.8. Grupe troškova

Grupa troškova je objedinjavanje pojedinačnih troškova prema kriterijima projektiranja ili izvedbe projekta.

2.9. Ukupni troškovi

Ukupni troškovi su zbroj svih troškovnih grupa.

3. Proračun troškova

3.1. Načela proračuna troškova

3.1.1. Svrha

Proračun troškova služi kao osnova za kontrolu troškova, za projektne odluke, za odluke o ustupanju i izvedbi radova kao i za dokaz nastalih troškova.

3.1.2 Prikazivanje

Proračuni troškova moraju se poredati i prikazati u sustavu rasčlambe troškova.

3.1.3. Način

Način i detaljiranje proračuna troškova su ovisni o stanju projektiranja i izvođenja i o odgovarajućim raspoloživim informacijama npr. o crtežima, proračunima i opisima.

Informacija o građevnom zahvatu utječe na odgovorajući način na napredovanje projektiranja, tako da raste i točnost proračuna troškova.

3.1.4. Potpunost

Troškove građevnog zahvata treba potpuno obuhvatiti proračunom troškova.

3.1.5. Proračun troškova za dijelove gradnje

Sastoji li se građevni zahvat iz više vremenskih ili prostorno odvojenih dijelova, treba se sastaviti za svaki dio odvojeni proračun troškova.

3.1.6. Stanje troškova

Kod proračunavanja troškova treba polaziti od stanja troškova u trenutku proračuna. Stanje troškova treba dokumentirati podatkom o trenutku proračuna. Ako se predskazuje troškove na trenutak dovršenja, onda se oni moraju iskazati posebno.

3.1.7. Podloge i objašnjenja

Podloge za proračun troškova treba navesti. Objašnjenja glede građevnog zahvata moraju se unijeti u sistematiku rasčlambe troškova.

3.1.8. Posebni troškovi

Ako su troškovi prouzročeni izvanrednim uvjetima mjesta građenja (npr. teren, zemljište, okolina), naročitim okolnostima projekta ili uslijed zahtjeva izvan određene namjene građevine, treba te troškove posebno prikazati u odgovarajućim troškovnim grupama.

3.1.9. Ponovno upotrebljeni dijelovi, vlasititi radovi

Vrijednost ponovno upotrebljenih dijelova kao i vrijednost vlastitih radova treba posebno prikazati kod odgovorajućih troškovnih grupa. Za vlastite radove investitora treba unijeti troškove, koji bi nastali za odgovorajuće radove izvođača.

3.1.10. Porez

Porez se može uzeti u obzir u skladu s dotičnim potrebama i to kako slijedi:

- u troškovnim podacima je obuhvaćen porez (brutto-podatak )

- u troškovnim podacima nije obuhvaćen porez (netto-podatak)

- samo kod pojedinih troškovnih podataka (npr. kod nadređenih troškovnih grupa) treba prikazati porez

U proračunu troškova i kod pokazatelja troškova treba navesti uvijek u kojem obliku je uzet u obzir porez.

3.2. Vrste proračuna troškova

U odjeljcima 3.2.1 do 3.2.4 određuju se vrste proračuna troškova prema njegovoj svrsi, potrebnim podlogama i stupnju razrade.

3.2.1 Procjena troškova

Procjena troškova služi kao osnova za odluku o idejnom projektu

Podloge za procjenu troškova su:

- rezultati idejnog projekta, posebno projektne podloge, npr. pokusni grafički prikazi, idejne skice,

- proračun količina odnosnih jedinica grupa troškova, npr. površine i volumeni ,

- jasni podaci o projektnim uvjetovanostima, pretpostavkama i uvjetima,

- podaci o zemljištu i o priključcima

U procjeni troškova potrebno je izračunati ukupne troškove prema grupama troškova najmanje do 1. razine rasčlanjivanja troškova.

3.2.2. Proračun troškova

Proračun troškova služi kao osnova za odlučivanje o glavnom projektu.

Podloge za proračun troškova su:

- projektne podloge, npr. izrađeni, potpuni nacrti idejnog projekta i/ili nacrti glavnog projekta (u mjerilu prema vrsti i veličini građevnog zahvata), u datim slučajevima i detaljni projekt prostornih cjelina koje se više puta ponavljaju

- proračun količina odnosnih jedinica grupa troškova

- objašnjenja, npr. opis pojedinosti u sistematici rasčlambe troškova koji nisu vidljivi iz nacrta te iz proračunskih podloga, ali su važni za proračun i prosudbu troškova.

U proračunu troškova potrebno je izračunati ukupne troškove prema grupama troškova najmanje do 2. razine rasčlanjivanja troškova.

3.2.3. Predračun troškova

Predračun troškova služi kao osnova za odlučivanje o izvedbenom projektu i za pripremu ustupanja radova.

Podloge za predračun troškova su:

- projektne podloge, npr. potpuni, konačni izvedbeni, detaljni, i konstruktivni nacrti

- proračuni, npr. statike, toplinske zaštite, instalacija,

- proračun količina odnosnih jedinica grupa troškova,

- objašnjenja o izvođenju gradnje, npr. opisi radova - troškovnik

- pregled ponuda, ugovora i već nastali troškovi

U predračunu troškova potrebno je izračunati ukupne troškove prema grupama troškova najmanje do 3. razine rasčlanjivanja troškova.

3.2.4. Okončani obračun troškova

Okončani obračun troškova služi kao dokaz nastalih troškova kao i u pojedinim slučajevima za usporedbu i dokumentaciju.

Podloge za okončani obračun su:

- provjereni obračunski dokazi, npr. okončani računi, dokaz vlastitih radova

- projektne podloge, npr. obračunskih nacrti,

- objašnjenja

U okončanom obračunu potrebno je razdijeliti ukupne troškove prema grupama troškova do 2. razine rasčlanjivanja troškova. Kod građevnih zahvata koji se ocjenjuju i dokumentiraju radi usporedbe i za pokazatelje troškova, treba ukupne troškove rasčlaniti najmanje do 3. razine.

4 Rasčlamba troškova

4.1. Izrada rasčlambe troškova

Rasčlanjivanje troškova prema odjeljku 4.3. predviđa tri razine rasčlanjivanja troškova. Razine su označene troznamenkastim rednim brojevima.

U 1. razini rasčlanjivanja troškova ukupni se troškovi rasčlanjuju na sljedećih sedam grupa troškova:

100 zemljište

200 priprema i priključci

300 zgrada - građevinske konstrukcije

400 zgrada - instalacije

500 vanjski objekti

600 oprema i umjetnička djela

700 sporedni troškovi

Prema potrebi ove se grupe troškova dijele na grupe troškova 2. i 3. razine rasčlanjivanja troškova.

Nadalje se mogu prema ovoj normi troškovi još više rasčlanjivati prema tehničkim propisima ili prema izvedbenim pravilima ili prema položaju u objektu odnosno na zemljištu. Nadalje je potrebno troškove svrstati u cjeline za ustupanje radova tako da se mogu uspoređivati ponude, ugovori i obračuni s troškovnim predračunima.

Primjedba: U cjelinama za ustupanje radova objedinjuju se grupe troškova potpuno ili djelomično prema specifičnim uvjetima projekta.

4.2. Rasčlamba troškova prema izvedbi

Ako dopuštaju okolnosti u pojedinom slučaju (npr. kod stambene gradnje) ili traže (npr. kod modernizacije), mogu se troškovi rasčlanjivati prvenstveno prema izvedbi, kod čega se već grupe troškova 1. razine rasčlanjivanja dijele prema pravilima izvedbe.

Za to se može primijenjivati račlamba na vrste radova prema standardnim troškovnicima za graditeljstvo ili prema standardnim katalozima ili neko drugo rasčlanjivanje prema drugim izvedbenim i tehnološkim strukturama ili vrstama radova (npr. posebnim propisima za građevinske radove). Ovo odgovara formalno 2. razini rasčlanjivanja troškova.

U slučaju takvog rasčlanjivanja troškova prema načinu izvođenja potrebna je i daljnja podpodjela, npr. na dijelove radova tako da se radovi mogu opisati i obuhvatiti glede sadržaja, svojstava i količina. To odgovora formalno 3. razini rasčlanjivanja troškova.

I kod rasčlanjivanja troškova prema načinu izvedbe treba svrstati troškove u cjeline za ustupanje radova, tako da se mogu upoređivati specifične projektne ponude, ugovori i obračuni s proračunima troškova (vidi odjeljak 4.1. napomena).

4.3. Prikazivanje rasčlambe troškova

Materijali, radovi ili podaci koji su navedeni u stupcu "napomene" su primjeri za dotične grupe troškova, a nabrajanje nije dovršeno.

Grupa troškova Napomena
100Zemljište
110Vrijednost zemljišta
120Dodatni troškovi zemljišta Troškovi koji nastaju u svezi sa stjecanjem zemljišta
121Geodetski troškovi
122Sudski troškovi
123Bilježnički troškovi
124Posrednička provizija
125Porez na promet nekretnina
126Utvrđivanje vrijednosti i istraživanja Utvrđivanje vrijednosti, istraživanja ranijih tereta i njihovo uklanjanje, istraživanje zemljišta i mogućnosti građenja ako ona služe za prosubu vrijednosti zemljišta
127Troškovi dozvola
128Troškovi uređenja zemljišta i regulacija međe
129Ostali troškovi zemljišta
130Oslobađanje od tereta na zemljištu Troškovi koji nastaju da se neko zemljište oslobodi tereta
131Odštete, naknade Naknade i odštete za postojeća prava korištenja, npr. najamni i zakupni ugovori
132Otkup stvarnih prava Otkup tereta i ograničenja npr. pravo na put
139Oslobađanje, ostalo
200Priprema i priključivanje Troškovi svih pripremnih mjera na građevinskoj parceli kako bi se moglo graditi
210Priprema Troškovi pripremnih mjera na građevinskoj parceli
211Mjere osiguranja Zaštita postojećih objekata, dijelova zgrade, opskrbnih instalacija kao i zaštita raslinja i vegetacije
212Rušenja i uklanjanja Rušenje i uklanjanje postojećih objekata, opsrbnih i odvodnih vodova kao i prometnih uređaja
213Uklanjanje opasnih tvari Uklanjanje bojnih sredstava i drugih opasnih materijala, saniranje oštećenog i zagađenog tla
214Uređenje gornje površine terena Skidanje raslinja, planiranje, odvoz zemlje i osiguranje površine tla
219Uređenje, ostalo
220Javni priključci Udio troškova prema zakonskim propisima (doprinosi za priključak, doprinos za doseljenje) i troškovi prema javno-pravnim ugovorima:
 • pribavljanje ili stjecanje površina za priključke uz plaćanje nositelju javnog priključivanja
 • izvedba ili izmjena instalacija zajedničke potrošnje, npr. odvodnja otpadnih voda kao i opskrba vodom, toplinom, plinom, električnom energijom i telekomunikacijama
 • prva izgradnja javnih prometnih površina, zelenih površina i ostalih otvorenih površina za javnu upotrebu

Troškove doprinosa i troškove priključaka treba prikazati posebno

221Odvodnja otpadnih voda Doprinosi za priključke, troškovi priključaka
222Opskrba vodom Doprinosi za priključke, troškovi priključaka
223Opskrba plinom Doprinosi za priključke, troškovi priključaka
224Opskrba daljinskim grijanjem Doprinosi za priključke, troškovi priključaka
225Opskrba elekrtičnom energijom Doprinosi za priključke, troškovi priključaka
226Telekomunikacije Jednokratne naknade za osiguranje i izmjenu priključka na mrežu
227Priljučivanje na prometnice Doprinosi za priključke na prometne i vanjske otvorene objekte uključivo njihovu odvodnju i osvjetljenje
229Javno priključivanje, ostalo
230Priljučivanje koje nije javno Troškovi za prometne površine i tehnička postrojenja, koja se izvode bez javno-pravnih obveza ili ugovora s ciljem kasnijeg prijenosa za opću upotrebu. Troškovi postrojenja na vlastitom zemljištu pripadaju u troškovnu skupinu 500

Ako je potrebno, može se grupa troškova 230 rasčlaniti na odgovorajući način kao grupa troškova 220.

240Nagodbeni izdaci Troškovi koji nastaju jedanput i dodatno uz doprinose za priključivanje temeljem lokalnih javno-pravnih odredbi a povodom planiranog građevnog zahvata. Tu pripada posebno oslobađanje od obvezi iz javno-pravnih propisa, npr. za parkirališta, za zelenilo
300Zgrada - građevinska konstrukcija Troškovi građevinskih radova i usluga za izvedbu građevine, ali bez instalacija (grupa troškova 400). Ovdje pripadaju i elementi koji su čvrsto povezani s objektom, a koji služe poseboj svrsi, kao i poduzete mjere u sklopu s građevinskim konstrukcijama.

Kod adaptacije i modernizacije ubrajaju se tu i troškovi djelomičnih rušenja, sigurnosnih i demontažnih radova.

310Građevna jama Skidanje tla, iskop uključivo radne prostore i nagibe, odlaganja, nasipivanje, dovoz i odvoz
311Izvedba građevene jame
312Zaštita građevne jame Izrada zaštite npr. "šlic" zidovima, zagatnim zidovima, pilotima, injektiranjem i zidovima štrcanim betonom zajedno sa sidrima i podupiranjem
313Zaštita od podzemne vode Uklanjanje podzemnih i procjednih voda tijekom građenja
319Građevna jama. ostalo
320Temeljenje Grupe troškova sadrže pripadajuće zemljane radove .
321Poboljšanje temeljnog tla Zamjena tla, zgušćivanje, zbijanje
322Plitko temeljenje1 Temelji samci, tračni temelji, temeljne ploče
323Duboko temeljenje1 Temeljenje na pilotima zajedno sa roštiljem, temeljenje na bunarima, sidrenja
324Podtlo i podne ploče Podloge i podne ploče koje ne služe temeljenju
325Slojevi podova2 Slojevi na podnim i temeljnim pločama, npr. estrihi, sloj hidroizolacije, toplinski sloj, zaštitni i upotrebni slojevi
326Hidroizolacija građevine Hidroizolacija građevine uključujući filterski i razdjelni sloj i zaštitne slojeve
327Drenaže Vodovi, okna, zatvaranje
329Temeljenje, ostalo
330Vanjski zidovi Zidovi i stupovi koji su izloženi vanjskoj klimi odnosno graniče sa zemljom ili s drugim građevinama
331Nosivi vanjski zidovi3 Nosivi vanjski zidovi zajedno sa vodoravnom hidroizolacijom
332Nenosivi vanjski zidovi3 Vanjski zidovi, parapeti, ispune ali bez obloga
333Vanjski stupovi3 Stupovi i pilastri s odnosom stranica većim ili jednakim 1 : 5
334Vanjska vrata i prozori Prozori i izlozi, vrata zajedno s prozorskim klupčicama, opšavom, okovom, pogonom, elementima za zračenje i drugim ugradbenim elementima
335Obloge vanjskih zidova, vani Vanjska oblaganja zajedno sa žbukom, brtvama, toplinskim i zaštitnim slojevima na vanjskim zidovima i stupovima.
336Obloge vanjskih zidova, unutra4 Oblaganja unutarnjih strana uključivo žbuku, brtvljenje, toplinsku izolaciju, zaštitne slojeve na vanjskim zidovima i stupovima
337Vanjski zidovi kao elementi Elementi vanjskih zidova koji se sastoje od vanjskog zida, prozora, vrata, obloga
338Zaštita od sunca Roleta, zavjese, rebrenice, uključivo pogon
339Vanjski zidovi, ostalo Rešetke, ograde, rukohvati, odbojnici
340Unutarnji zidovi Unutarnji zidovi i stupovi
341Nosivi unutarnji zidovi3 Unutarnji nosivi zidovi uključivo horizontalna hidroizolacija
342Nenosivi unutarnji zidovi3 Unutarnji zidovi, ispune ali bez obloga
343Unutarnji stupovi3 Stupovi i pilastri s odnosom stranica manjim od 1 : 5
344Unutarnja vrata i prozori Vrata, prozori i izlozi zajedno sa opšavom, okovom, pogonom i drugim ugradbenim elementima
345Obloge untarnjih zidova5 Oblaganja uključivo žbuku, brtvljenje, toplinsku izolaciju, zaštitne slojeve na unutarnjim zidovima i stupovima
346Unutarnji zidovi od elemenata Elementi unutarnjih zidova koji se sastoje od unutarnjeg zida, prozora, vrata, obloga, npr. harmonika i posmični zidovi, pregradni zidovi u sanitarijama,
349Unutarnji zidovi, ostalo Rešetke, ograde, rukohvati, odbojnici, rolete uključivo i pogon
350Stropovi Stropne ploče, stepenice i rampe iznad temelja i ispod krovnih ploha
351Stropne konstrukcije Konstrukcije stropova, stepenica, rampi, balkona, lođa, uključivo podvlake i nadvlake, ispune kao šuplji elementi, slijepi podovi, nasipi ali ne i podni slojevi i obloge
352Stropne obloge na konstrukciju6 Slojevi na stropnim konstrukcijama uključivo estrihe, slojeve izolacije, toplinske zaštitne slojeve i habajuće slojeve, uzdignute i dvostruke instalacijske podove
353Stropne obloge ispod konstrukcije7 Obloge ispod stropnih konstrukcija uključivo žbuku, izolacijske, toplinske i zaštitne slojeve, rasvjetni i kombinirani stropovi
359Stropovi, ostalo Poklopci, pokrivanje okana, rešetke, ograde, odbojnici, rukohvati, ljestve, stepenice na uvlačenje
360Krovovi Ravni ili kosi krovovi
361Krovne konstrukcije Konstrukcije krovova, drvene konstrukcije krovova, prostorni nosači i kupole, uključivo i podvlake i nadvoje, ispune kao šuplji elementi, slijepi podovi, nasipi, bez obloga
362Krovni prozori, otvori Prozori, izlazi uključivo opšave, okove, pogon, elemente za zračenje i druge ugradbene elemenete
363Krovne obloge na konstrukciju Slojevi na krovnu konstrukciju uključivo oplate, letve, slojeve za pad, izolacijske, toplinske zaštitne i završne slojeve; odvodnja krovne plohe do priključka na instalaciju odvodnje
364Krovne obloge ispod konstrukcije7 Krovne obloge ispod krovne konstrukcije uključivo žbuku, izolacione, toplinske i zaštitne slojeve; svjetlosni i kombinirani stropovi ispod krovova
369Krovovi, ostalo Ograde, zaštitne rešetke, snjegobrani, krovne ljestve, zaštita od sunca
370Građevinske ugradnje Troškovi građevinskih dijelova koji su čvrsto ugrađeni s konstrukcijom, ali ne i posebna korisna postrojenja (vidi grupu troškova 470). Zbog razgraničenja prema grupi troškova 610 mjerodavno je to da te ugradnje traže svojom posebnošću i pričvršćenjem tehničke i građevinske projektne mjere, npr. izradu radioničkih projekata, statičke i druge proračune, priključivanje instalacija.
371Opće ugradnje Ugradbeni dijelovi koji služe općim svrhama, npr. ugradbeni namještaj za ležanje i sjedenje, stolovi, ormari, regali, garderobe
372Posebne ugradnje Ugradbeni dijelovi koji služe posebnim svrhama, npr. radni stolovi u radionicama, laboratorijski stolovi, zastori na pozornicama, oltari u crkvama, ugradbena sportska oprema, operacijski stolovi
379Građevinske ugradnje, ostalo
390Ostale mjere uz građevinske konstrukcije Sveobuhvatne mjere u svezi s građevinskim konstrukcijama koje nisu pridružene pojedinim grupama troškova građevinskih konstrukcija ili se ne mogu obuhvatiti drugim grupama troškova
391Uređenje gradilišta Uređenje, održavanje, korištenje, uklanjanje uređenja gradilišta, na pr. prostor za materijal, strojeve, skladišta, praonice, WC, boravak, betonare, privremeni priključci, privremene ceste, skladišta i radni prostor, natpisi, ograde, osvjetljenje, odvoz smeća
392Skele Postava, premještanje, održavanje, demontaža skela
393Mjere osiguranja pri gradnji Mjere osiguranja na postojećim dijelovima gradnje, npr. poduhvaćanje, podupiranja
394Rušenja Radovi rušenja i demontaža uključivo međuodlaganje dijelova za ponovnu uporabu, odvoz materijala od rušenja
395Održavanje Mjere za održavanje upotrebnog stanja u određene svrhe
396Recikliranje, međuodlaganje i odstranjivanje Mjere za reciklažu, privemeno odlaganje ili uklanjanje materijala, koji se pojavljuju kod rušenja, demontaža te kod građevinskih radova ili prilikom izvedbe dijelova zgrade.
397Gradnja po lošem vremenu Pripremni radovi za zimski rad, privremeno ostakljivanje, zatvaranja ili omotavanja, zagrijavanje objekta, čišćenje snijega.
398Dodatne mjere, zaštita Zaštita osoba, stvari i funkcija, čišćenje prije primopredaje, mjere glede propisa o zaštiti voda, okoliša, buke tijekom gradnje, zaštita od potresa.
399Ostale mjere za građevinske konstrukcije Uređaji za zatvaranje, šahtovi, dimnjaci ako nisu obuhvaćaeni drugim grupama troškova
400Građevina - instalacije8 Troškovi svih tehničkih postrojenja i dijelova uređaja koji su ugrađeni, zatim priključeni ili time povezani sa zgradom. Pojedina tehnička postrojenja sadrže pripadajuća postolja, učvršćujuće armature, toplinsku zaštitu, zaštitu od požara i zvuka, poklopce, obloge, premaze, oznake kao i uređaje mjerenja i upravljanja
410Odvodnja, vodovod, plin
411Odvodnja Odvodi, cjevovodi za odvodnju, skupna postrojenja odvodnje, uređaji za čišćenje otpadne vode, prepumpni uređaji
412Vodovod Postrojenja za dobivanje, pripremu i povećanje tlaka vode, cjevovodi, odvojeno zagrijavanje vode, sanitarni objekti
413Plin Plinska postrojenja za pogonsku toplinu; prostrojenja za skladištenje i proizvodnju plina, predajne stanice, uređaji za regulaciju tlaka, cjevovodi, ako nisu u grupi troškova 420 ili 470
414Protupožarne instalacije Šprinklerske i CO2 instalacije, cjevovodi za gašenje, zidni hidranti, aparati za gašenje
419Odvodnja, vodovod, plin- ostalo Instalacijski blokovi, sanitarni blokovi
420Grijanje
421Instalacije za proizvodnju topline Opskrba gorivom, toplinske stanice, prizvodnja energije na bazi goriva ili neiscrpnih izvora energije uključujući priključke na dimnjak, središnja postrojenja za toplu vodu
422Mreža za razvod topline Pumpe, razdjeljivači; cijevna mreža za ogrijevna tijela, postrojenja za ventilaciju i drugi toplinski potrošači
423Grijaća tijela Ogrijevna tijela, površinski ogrijevni sustavi
429Grijanje, ostalo Dimnjaci, ako nisu obuhvaćeni u drugim grupama troškova
430Instalacije za obradu zraka Postrojenja sa i bez funkcije ventiliranja
431Ventilacija Postrojenja za odvod zraka, dovod zraka, postrojenja za dovod i odvod zraka bez ili sa termodinamičnom obradom zraka, mehanička postrojenja za odvod dima
432Djelomična klimatizacija Postrojenja s dvostrukom ili trostrukom termodinamičkom obradom zraka
433Potpuna klimatizacija Postrojenja s četverostrukom termodinamičkom obradom zraka
434Procesna ventilacija Postrojenja za obradu zraka u lakirnicama, procesna obrada zraka, odvod zraka
435Rashladne instalacije Uređaji hlađenja za klima postrojenja: proizvodnja rashladne energije i uređaji za povratno dobivanje energije uključivo pumpe, razdjeljivače i cjevovode
439Instalacije za obradu zraka - ostalo Ventilacijski stropovi, rashladni stropovi, odzračni prozori; instalacijski dvostruki podovi ako nisu obuhvaćeni u drugim grupama troškova
440Jaka struja
441Uređaji visokog i srednjeg napona Uklopna razvodna postrojenja, transformatori
442Vlastiti uređaji za proizvodnju struje Agregati za poroizvodnju energije uključivo hlađenje, uređaji za odvod dima i opskrbu gorivom, središnji akumulatorski uređaji i uređaji za besprekidno napajanje električnom energijom, fotovoltažni uređaji
443Rasklopni uređaji niskog napona Glavni niskonaponski razdjeljivač, postrojenja za kompenzaciju jalove snage, uređaji za kontrolu maksimalne potrošnje
444Instalacije niskog napona Kabeli, vodovi, razvodnici, razdjelni sistemi, instalacijski aparati
445Rasvjeta Čvrste svjetiljke uključivo žarulje
446Gromobran i uzemljenje Uređaji odvoda groma, trake za uzemljenje
449Jaka struja, ostalo Pretvarači frekvencija
450Telekomunikacijske i informacijske instalacije Pojedina postrojenja sadržavaju pripadajuće razdjeljivače, kabele i vodove
451Telekomunikacijski uređaji
452Uređaji za traženje i signalizaciju Uređaji za poziv osoba, uređaji za svjetlosne pozive i zvona, portafoni i uređaji za otvaranje vrata
453Uređaji za kontrolu vremena Satovi i uređaji za kontrolu radnog vremena
454Elektroakustički uređaji Razglas, konferencijski i uređaji za prevođenje, uređaji za međusobno sporazumijevanje
455TV i antenski uređaji TV uređaji, ako nisu obuhvaćeni u uređajima za vezu, signalnim i sigurnosnim uređajima, uključivo antenski primopredajni uređaji, pretvarači.
456Uređaji kontrole i nadzora, vatrodojave Protupožarni, protuprovalni, kontrolni i uređaji za nazorprostorija
457Prijenosne mreže Mreže za prijenos podataka, govora, teksta i slike, ako nisu obuhvaćeni drugim grupama troškova
459Telekomunikacijske i informacijske instalacije - ostalo Razvodni sistemi ako nisu obuhvaćeni u grupi troškova 444, daljinsko upravljanje i sistem upravljanja parkiranjem
460Transportni uređaji
461Dizala Osobna dizala, teretna dizala
462Pokretne stepenice, pokretne trake
463Uređaji za prijevoz Dizala na pročelju i drugi uređaji za prijevoz
464Transportna postrojenja Automatski uređaji za prijevoz robe, spisa, pneumatska pošta
465Kranska postrojenja Uključivo i uređaji za dizanje
469Transportni uređaji - ostalo Pokretne pozornice
470Posebna postrojenja za korištenje Troškovi postrojenja koja su čvrsto ugrađena u zgradu a služe u posebne svrhe, ali bez građevinskih konstruktivnih dijelova (grupa troškova 370)

Radi razgraničenja prema grupi troškovai 610 mjerodavno je to da posebna postrojenja za korištenje traže tehnička i projektna rješenja, npr. izradu radioničkih projekata, proračuna, priključak na druge instalacije

471Postrojenja za kuhanje Uređaji za pripremu jela i pića, izdavanje i spremanje uključivo odgovorajuća postrojenja za hlađenje
472Postrojenja za pranje i čišćenje Uključivo pripadajuću pripremu vode, uređaje za dezinfekciju i sterilizaciju
473Postrojenja za opskrbu različitim medijima Medicinski i tehnički plinovi, vakuum, tekuće kemikalije, otapala, desalizirana voda; uključivo skladištenje, postrojenja za proizvodnju, podstanice, uređaji za regulaciju tlaka, vodovi i armature za korištenje
474Medicinska tehnička postrojenja Stalna medicinska tehnička postrojenja ako nisu obuhvećena grupom troškova 610
475Laboratorijska postrojenja Ugrađena laboratorijska oprema ako nije ušla u grupu troškova 610
476Postrojenja za kupališta Prostrojenja za pripremanje bazenske vode ako nisu ušla u grupu troškova 410
477Rashladna postrojenja Postrojenja za hlađenje ako nisu ušla u neku drugu grupu troškova, klizališta
478Postrojenja za zbrinjavanje otpada Uređaji za zbrinjavanje otpada i otpadnih medija, oprema za odsis prašine, ako nisu obuhvaćeni u grupi troškova 610
479Posebna postrojenja za korištenje - ostalo Oprema pozornica, pumpne stanice i postrojenja za pranje vozila
480Automatika zgrade Troškovi sveobuhvatnog automatskog postrojenja uključivo pripadajuće razdjelnike, kabele i vodiče
481Sustavi automatike Stanica automatike, oprema za promatranje, uređaji za programiranje, senzori, komunikacijske razdjelnice, softver za automatiku
482Razdjelnici snage
483Centralni uređaji
489Automatika zgrade, ostalo
490Ostale mjere uz instalacije Sveobuhvatne mjere u svezi s instalacijama koje nisu pridružene pojedinim grupama troškova instalacija ili se ne mogu obuhvatiti drugim grupama troškova
491Uređenje gradilišta Uređenje, održavanje, korištenje, uklanjanje uređenja gradilišta, npr. skladište materijala i strojeva, skladišta, praonice, WC, boravak, betonare, privremeni priključci, privremene ceste, skladišta i radni prostor, natpisi, ograde, osvjetljenje, odvoz smeća
492Skele Postava, premještanje, održavanje, demontaža skela
493Mjere osiguranja Mjere osiguranja na postojećim dijelovima gradnje, npr. poduhvaćanja, podupiranja
494Rušenja Radovi rušenja i demontaža uključivo međuodlaganje dijelova za ponovnu uporabu, odvoz materijala od rušenja
495Održavanje Mjere za održavanje upotrebnog stanja u određene svrhe
496Recikliranje, međuodlaganje i odstranjivanje Mjere za reciklažu, privemeno odlaganje ili uklanjanje materijala, koji se pojavljuju kod rušenja, demontaža te kod građevinskih radova ili prilikom izvedbe dijelova zgrade.
497Gradnja po lošem vremenu Pripremni radovi za zimski rad, privremeno ostakljivanje, zatvaranja ili omotavanja, zagrijavanje objekta, čišćenje snijega.
498Dodatne mjere, zaštita Zaštita osoba, stvari i funkcija, čišćenje prije primopredaje, mjere glede propisa o zaštiti voda, okoliša, buke tijekom gradnje, zaštita od potresa.
499Ostale mjere za instalacije - ostalo
500Vanjsko uređenje Troškovi građevinskih radova i usluga za izvedbu svih prometnih površina i površina terena, građevinskih konstrukcija i instalacija izvan zgrade, ako nisu obuhvaćeni grupom troškova 200

U pojedinim grupama troškova obuhvaćeni su i pripadajući radovi, npr. zemljani radovi, podgrade i temeljenje

510Površina terena
511Obrada terena Površinsko skidanje tla i navažanje, radovi na tlu i gornjoj površini tla
512Vegetacijsko-tehnička obrada tla Obrada tla, poboljšanje tla, npr. gnojenje, materijali za obogaćivanje tla
513Načini osiguranja gradnje Sadnja vegetacije, geotekstil, ispleteni dijelovi
514Biljke Uključivo njegovovanje
515Trava Uključivo njegovanje, bez sportskih travnatih površina (vidi grupu troškova 525)
516Ozeljenjavanje površina Na podzemnim gražama uključivo zaštitu korijena i njegu
517Vodene površine Vodene površine bliske prirodnima
519Površine terena, ostalo Njega u razvoju
520Čvrste površine
521Putevi9 Čvrste površine za pješački i biciklistički promet
522Ceste9 Površine za laki i teški promet; pješačke zone zajedno sa prometom za dostave
523Trgovi, dvorišta9 Oblikovane površine trgova, unutarnja dvorišta
524Parkirališta9 Površine za promet u mirovanju
525Sportske površine Travnate sportske površine, sportske površine od umjetnih materijala
526Igrališta
527Kolosiječni uređaji
529Čvrste površine, ostalo
530Građevinske konstrukcije uz vanjsko uređenju
531Ograde Ograde, zidovi, vrata, dvorišna vrata, brklje
532Zaštitne konstrukcije Zidovi za zaštitu od buke, pogleda, zaštitne rešetke
533Zidovi Potporni i teški zidovi
534Rampe, stepenice, tibine Rampe za djecu i invalide, stepenice, tribine za gledanje
535Natkrivanja Zaštita od vremena, zakloni, pergole
536Mostovi, mostići Drvene i željezne konstrukcije
537Kanali i okna Građevinski objekti za priključivanje medija i prometa
538Objekti vodogradnje Bunari, bazeni, regulacije potoka
539Građevinske konstrukcije na vanjskom uređenju - ostalo
540Instalacije na vanjskom uređenju Troškovi instalacija na građevinskoj parceli uključivo snabdjevanje i odvodnju građevine
541Odvodnja Objekti pročišćavanja, objekti za odvodnju vanjskih površina i zgrada, upojni bunari, odjeljivači, prepumpna postrojenja
542Voda Uređaji za dobivanje vode, opskrbna vodovodna mreža, hidrantska postrojenja, hidroforska postrojenja, sustavi za zalijevanje
543Plin Opskrbna plinska mreža, instalacije ukapljenog plina
544Opskrba toplinom Postrojenja za proizvodnju topline, opskrbna toplinska mreža, zagrijavanje slobodnih površina i rampi
545Ventilacija Građevinski dijelovi ventilacijskih postrojenja, npr. usisavanje vanjskog zraka, ispuhivanje zraka, osiguravanje hlađenja
546Jaka struja Opskrbne mreže električne energije, slobodnostojeće trafostanice, postrojenja za proizvodnju vlastite električne energije, uređaji za vanjsko osvjetljenje uključivo stupove i učvršćenje
547Telekomunikacijske i informacijske instalacije Razvodne mreže, uređaji za ukapčanje, uređaji za pokazivanje vremena i prometna signalizacija, elektronske informacijske ploče, uređaji osiguranja objekata, sustav upravljanja parkiranjem
548Instalacije za posebne namjene Uređaji za opskrbu medijima, pumpne stanice za gorivo, kupališna prostrojenja
549Instalacije na vanjskom uređenju - ostalo
550Oprema u vanjskom uređenju
551Opća oprema Uporabni predmeti npr. namještaj, držači bicikla, natpisne ploče, posude za bilje, posude za otpad, jarboli
552Posebna oprema Oprema za sportske objekte i igrališta, kavezi za životinje
559Oprema u vanjskom uređenju - ostalo
590Ostale mjere uz vanjsko uređenje Sveobuhvatne mjere u svezi s vanjskim uređenjem koje nisu pridružene pojedinim grupama troškova vanjskog uređenja
591Uređenje gradilišta Uređenje, održavanje, korištenje, uklanjanje uređenja gradilišta, npr. prostor za materijal, strojeve, skladišta, praonice, WC, boravak, betonare, privremeni priključci, privremene ceste, skladišta i radni prostor, natpisi, ograde, osvjetljenje gradilišta, odvoz smeća
592Skele Postava, premještanje, održavanje, demontaža skela
593Mjere osiguranja pri gradnji Mjere osiguranja na postojećim objektima, na pr. poduhvaćanja, podupiranja
594Rušenja Radovi rušenja i demontaža uključivo međuodlaganje dijelova za ponovnu uporabu, odvoz materijala od rušenja
595Održavanje Mjere za održavanje upotrebnog stanja u određene svrhe
596Recikliranje, međuodlaganje i odstranjivanje Mjere za reciklažu, privemeno odlaganje ili uklanjanje materijala, koji se pojavljuju kod rušenja, demontaža te kod građevinskih radova ili prilikom izvedbe dijelova zgrade.
597Gradnja po lošem vremenu Pripremni radovi za zimski rad, privremeno ostakljivanje, zatvaranja ili omotavanja, zagrijavanje objekta, čišćenje snijega.
598Dodatne mjere, zaštita Zaštita osoba, stvari i funkcija, čišćenje prije primopredaje, mjere glede propisa o zaštiti voda, okoliša, buke tijekom gradnje, zaštita od potresa.
599Ostale mjere uz vanjsko uređenje - ostalo Uređaji za zatvaranje, šahtovi, dimnjaci ako nisu obuhvaćaeni drugim grupama troškova
600Opremanje i umjetnička djela Troškovi za sve pokretne stvari ili za one koje se učvršćuju bez posebnih mjera, a koje su potrebne za preuzimanje, za opću upotrebu ili za umjetničko oblikovanje zgrade i vanjskog uređenja(vidi napomenu uz grupe troškova 370 i 470)
610Opremanje
611Opće opremanje Namještaj, npr. za sjedenje i ležanje, ormari, regali, stolovi; tekstilije, npr. zavjese, slobodno položeni tepisi, posteljina; kućni i gospodarski aparati, strojevi za vrt i čišćenje
612Posebno opremanje Predmeti opremanja koji služe nekoj određenoj namjeni kao npr. znanstveni, medicinski, tehnički aparati
619Opremanje - ostalo Putokazi, table za orijentaciju, sustavi za vođenje pomoću boja, reklame
620Umjetnička djela
621Umjetnički objekti Umjetnička djela za umjetničko opremanje zgrade i vanjskih objekata, uključivo nosive konstrukcije, npr. skulpture, objekti, slike, namještaj, antikviteti, oltari, krstionice
622Umjetnički oblikovani građevinski dijelovi zgrade Troškovi umjetničkog oblikovanja, npr. bojanje, reljefi, mozaici, radovi na staklu, kovački radovi, klesarski radovi
623Umjetnički oblikovani građevinski dijelovi vanjskog uređenja Troškovi umjetničkog oblikovanja, npr. bojanje, reljefi, mozaici, radovi na staklu, kovački radovi, klesarski radovi
629Umjetnička djela, ostalo
700Sporedni troškovi građenja Troškovi koji nastaju temeljem projektiranja i izvedbe sukladno propisu o naknadama za honorare, propisima o pristojbama ili prema drugim ugovornim obvezama
710Zadaci investitora
711Vođenje projekta Troškovi koje ima investitor radi nadzora i glede zastupanja svojih interesa
712Upravljanje projektom Troškovi usluga upravljanja projektom kao i za druge usluge koje obuhvaćaju sveobuhvatno upravljanje i kontrolu organizacije cjelokupnog projekta, rokove, troškove i osiguranje kvalitete
713Pogonsko i organizacijsko savjetovanje Troškovi savjetovanja, npr. pogonske organizacije, organizacije radnih mjesta, za izradu prostronih i funkcionalnih programa, za pogonsko odvijanje plana rada i puštanje u pogon
719Zadaci investitora - ostalo Briga o gradnji
720Pripreme za projektiranje objekta
721Ispitivanja Analiza lokacije, ispitivanje tla, provjera povezivanja na promet, analize nalaza, npr. ispitivanja stanja zgrada kod adaptacija i obnavljanja, ispitivanje utjecaja na okoliš
722Procjena vrijednosti Procjene vrijednosti zgrade ako nije obuhvaćeno u grupi troškova 126
723Urbanistički poslovi Pripremne studije izgrađenosti
724Krajobrazni poslovi Pripremne studije ozeljenjavanja
725Natječaji Troškovi za idejne natječaje i natječaje za izvedbu
729Priprema za projektiranje objekta - ostalo
730Poslovi arhitekata i inženjera Troškovi rada koji je opisan u Pravilniku o cijenama usluga Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (naknade za osnovne poslove i za dodatne poslove) odnosno prema ugovornim obvezama
731Zgrade
732Vanjsko uređenje
733Unutarnje uređenje
734Inženjerske građevine i prometni objekti
735Nosive konstrukcije
736Instalacije
739Poslovi arhitekata i inženjera - ostalo
740Stručna mišljenja i savjetovanja Troškovi rada koji su opisani u Pravilniku o cijenama usluga Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (naknade za osnovne poslove i za dodatne poslove) odnosno prema ugovornim obvezama
741Fizika zgrade - toplinska zaštita
742Zaštita od buke i prostorna akustika
743Geomehanika, temeljenje
744Geodezija Geodetsko-tehničke ulsuge s izuzetkom usluga, koje se provode prema pravnim propisima u svrhu izmjere zemlje i katastra nekretnina (vidi grupu troškova 771)
745Svjetlosna tehnika, dnevno osvjetljenje
749Stručna mišljenja i savjetovanja - ostalo
750Umjetnost
751Umjetnički natječaji Troškovi za provedbu natječaja o izradi koncepta umjetničkih rješenja ili umjetnički oblikovanih građevinskih dijelova
752Honorari Troškovi kreativno-stvaralačkih poslova umjetničkih djela ili umjetnički oblikovanih dijelova zgrade, ako nisu obuhvaćeni grupom troškova 620
759Umjetnost - ostalo
760Financiranje
761Troškovi financiranja Troškovi za pribavljanje trajnih sredstava financiranja, pribavljanje stranog kapitala, nabava međukredita i djelomično korištenje trajnih sredstava financiranja
762Kamate prije početka korištenja Troškovi svih kamata koji se odnose na financiranje projekta do početka korištenja
769Financiranje - ostalo
770Opći posredni troškovi gradnje
771Ispitivanja, dozvole, preuzimanje Troškovi u svezi s ispitivanjima, dozvolama i tehničkim pregledima, npr. revizija statičkog proračuna, geodetske pristojbe za katastar
772Troškovi gospodarenja Čuvanje gradilišta, oštećenja zbog korištenja tijekom građenja; postava ureda za upravljanje gradnjom kao i njihovo zagrijavanje osvjetljenje i čišćenje
773Troškovi uzoraka Probni modeli, uzorci, ispitivanje svojstava na modelima, mjerenja svojstava
774Pogonski troškovi tijekom gradnje Troškovi pokusnog pogona osobito instalacija do preuzimanja radova
779Opći posredni troškovi gradnje - ostalo Troškovi umnožavanja i dokumentacije, poštanske i telefonske pristojbe, troškovi gradilišne proslave npr. polaganje kamena temeljca, stavljanja zgrade pod krov
790Ostali posredni troškovi gradnje

 1. u datom slučaju se mogu obuhvatiti grupe troškova 322 i 323, objedinavanje treba označiti jasno
 2. u datom slučaju se mogu objediniti troškovi podnih slojeva (grupa troškova 325) s troškovima slojeva stropnih ploča (325) u jednu grupu troškova, objedinjavanje treba označiti jasno
 3. u datom slučaju se mogu spojiti grupe troškova 332, 332 i 333 odnosno 341, 342 i 343; spajanje treba označiti jasno
 4. u datom slučaju se mogu grupe troškova oblaganja vansjkih zidova iznutra (336) spajati s troškovima oblaganja unutarnjih zidova (345) spajanje treba jasno označiti.
 5. u datom slučaju se mogu troškovi oblaganja vanjskih zidova iznutra (336) spajati s troškovima oblaganja unutarnjih zidova (345), spajanje treba jasno označiti
 6. u datom slučaju se mogu troškovi slojeva stropne ploče (352) spajati s troškovima slojeva podova (325); spajanje treba jasno označiti
 7. u datom slučaju se mogu spajati troškovi oblaganja stropnih ploča (353) s troškovima oblaganja krova (364) spajanje treba jasno označiti.
 8. po potrebi se mogu troškovi tehničkih postrojenja podijeliti na instalacije i središnju pogonsku tehniku
 9. u datom slučaju se mogu spajati troškovi 521,522,523,524; spajanje treba jasno označiti.