Pravilnik o nostrifikaciji projekata

NN 98/1999 (27.9.1999.), Pravilnik o nostrifikaciji projekata

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREÐENJA, GRADITELJSTVA I STANOVANJA

Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 52/99 i 75/99) ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, donosi

PRAVILNIK

O NOSTRIFIKACIJI PROJEKATA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak nostrifikacije, način ovjere projekta, sadržaj potvrde, način izračuna naknade te uvjeti i mjerila za davanje ovlaštenja pravnoj osobi za nostrifikaciju idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izrađenog u inozemstvu (u daljnjem tekstu: ovlaštenje za nostrifikaciju)

Članak 2.

Nostrifikacija jest postupak utvrđivanja usklađenosti idejnog, glavnog i izvedbenog projekta (u daljnjem tekstu: projekta) izrađenog u inozemstvu s odredbama Zakona o gradnji, tehničkim propisima i hrvatskim normama (u daljnjem tekstu: hrvatskim propisima iz područja graditeljstva).

Članak 3.

Ovlaštena pravna osoba za nostrifikaciju projekta izrađenog u inozemstvu (u daljnjem tekstu: ovlaštena pravna osoba) odgovorna je za usklađenost nostrificiranog projekta sa hrvatskim propisima iz područja graditeljstva.

Članak 4.

Dopuštena je izrada dvojezičnih dijelova projekta, na stranom i hrvatskom jeziku, kako bi se mogao usporediti prijevod s izvornikom kao i radi racionalnosti izrade grafičkih dijelova projekta. U tom slučaju u tekstovnim dijelovima projekta tekstovi na dva jezika pišu se u dva stupca, a u grafičkom tako da se tekstovi nalaze jedan uz drugi.

II. POSTUPAK NOSTRIFIKACIJE

Izvješće o nostrifikaciji

Članak 5.

(1) Ovlaštena pravna osoba u postupku nostrifikacije izrađuje izvješće o nostrifikaciji koje sadrži potvrdu o nostrifikaciji, a po potrebi i dokumente iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

(2) Ako se u projektu izrađenom u inozemstvu primjenjuju odredbe inozemnih propisa i/ili normi, ovlaštena pravna osoba mora navesti i odgovarajuće hrvatske propise i/ili norme.

(3) Ako hrvatskih propisa i/ili normi, nema ovlaštena pravna osoba u izvješću o nostrifikaciji mora priložiti upotrebljene inozemne propise i/ili norme kao i njihov prijevod na hrvatski jezik.

(4) Izvješće o nostrifikaciji je sastavni dio projekta.

Potvrda o nostrifikaciji

Članak 6.

(1) Potvrda o nostrifikaciji jest isprava kojom se potvrđuje da je projekt izrađen u inozemstvu usklađen s hrvatskim propisima iz područja graditeljstva.

(2) Potvrda o nostrifikaciji sadrži:

1. naziv i adresu ovlaštene pravne osobe,

2. ime ovlaštenog arhitekta odnosno ovlaštenog inženjera uposlenog u ovlaštenoj pravnoj osobi,

3. klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum izdavanja ovlaštenja za nostrifikaciju,

4. ime odnosno naziv i adresu investitora,

5. ime odnosno naziv i adresu projektanta,

6. naziv, vrstu i lokaciju građevine te ostale oznake važne za njenu identifikaciju,

7. popis svih sastavnih dijelova projekta koji je nostrificiran,

8. popis dokumenata iz članka 5. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika,

9. izjavu ovlaštene pravne osobe koja glasi: »Ovaj projekt jest usklađen s odredbama Zakona o gradnji, tehničkim propisima i hrvatskim normama«,

10. klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum izdavanja potvrde te potpis i pečat ovlaštenog arhitekta odnosno ovlaštenog inženjera i potpis ovlaštenika i pečat ovlaštene pravne osobe.

Način ovjere projekta

Članak 7.

Nostrificirani projekt, ovjerava ovlaštena pravna osoba štambiljem koji se otiskuje na naslovnu stranu svakog zapečaćenog dijela projekta.

Štambilj za ovjeru nostrificiranog projekta

Članak 8.

(1) Izgled, veličina i sadržaj štambilja za ovjeru nostrificiranog projekta prikazani su na obrascu tiskanom uz ovaj Pravilnik.

(2) Štambilj iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena osoba naručuje od osobe ovlaštene za izradu štambilja na temelju ovlaštenja za nostrifikaciju.

(3) Štambilj iz stavka 1. ovoga članka predat će se Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) radi njegova komisijskog uništenja u slučaju:

1. oštećenja štambilja,

2. prestanka važenja ovlaštenja za nostrifikaciju,

3. oduzimanja ovlaštenja za nostrifikaciju,

4. prestanka rada ovlaštene osobe.

Knjiga obavljenih nostrifikacija

Članak 9.

Ovlaštena pravna osoba dužna je voditi Knjigu obavljenih nostrifikacija na način propisan Uredbom o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, br. 38/87 i 42/88) i Uputstvom za izvršenje uredbe o uredskom poslovanju za urudžbeni zapisnik (»Narodne novine«, br. 49/87, 38/88, 75/93 i 74/94).

III. IZRAČUN NAKNADE ZA IZVRŠENU NOSTRIFIKACIJU

Članak 10.

Naknada za izvršenu nostrifikaciju projekta izrađenog u inozemstvu izračunava se kao postotak od cijene izračunate prema Pravilniku o cijenama usluga Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (»Narodne novine«, broj 85/99) za izradu projekta i to:

1. za nostrifikaciju projekta izrađenog po hrvatskim propisima u iznosu od 20%,

2. za nostrifikaciju koja sadrži dokumente iz članka 5. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika u iznosu od 30%.

Članak 11.

Ako nostrifikacija projekta obuhvaća projekte za više istih građevina, naknada za drugi i svaki sljedeći projekt iznosi 10% naknade utvrđene za nostrifikaciju prvog projekta, prema članku 10. ovoga Pravilnika.

IV. OVLAŠTENJE ZA NOSTRIFIKACIJU PROJEKATA

Uvjeti i mjerila za davanje ovlaštenja za nostrifikaciju

Članak 12.

Ovlaštenje za nostrifikaciju se daje za sljedeća područja projektiranja:

1. arhitektonsko (za arhitektonske projekte građevina, projekte unutarnjeg uređenja građevina i projekte krajobraznog uređenja),

2. građevinsko (za građevinske projekte konstrukcije visokogradnje, projekte inženjerskih građevina, projekte vodovoda i kanalizacije za visokogradnje i projekte vanjskog vodovoda i kanalizacije, projekte prometnica, projekte u vodogradnji, projekte temeljenja i ostale građevinske projekte),

3. strojarsko (za projekte energetskih građevina, projekte skladištenja i prijenosa plinovitih i tekućih tvari, projekte strojarskih instalacija grijanja, ventilacije i klimatizacije, rashladnu tehniku i obradu vode, projekte procesnih i ostalih postrojenja),

4. elektrotehničko (za projekte elektroinstalacija u građevinama, projekte građevina elektroenergetike, projekte za informacijsku i telekomunikacijsku tehniku),

Članak 13.

Ovlaštenje za nostrifikaciju za jedno ili više područja projektiranja daje se pravnoj osobi registriranoj za projektiranje koja ima uposlene ovlaštene arhitekte odnosno ovlaštene inženjere odgovarajuće struke s najmanje deset godina radnog iskustva u struci, koji su projektirali složene građevine.

Zahtjev za davanje i produženje ovlaštenja za nostrifikaciju

Članak 14.

(1) Zahtjev za davanje ili produženje ovlaštenja za nostrifikaciju pravna osoba podnosi Ministarstvu.

(2) Zahtjevu za davanje ovlaštenja za nostrifikaciju prilaže se:

1. dokaz o upisu pravne osobe u sudski registar, odnosno u Upisnik projektantskih društava Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu,

2. popis značajnih projekata koji su izrađeni u pravnoj osobi,

3. popis uposlenih ovlaštenih projektanata s popisom značajnih projekata i radova u čijoj su izradi sudjelovali i

4. dokaz o podmirenim troškovima postupka.

(3) Pravna osoba može zahtjevu za davanje ovlaštenja za nostrifikaciju priložiti i drugu dokumentaciju za koju smatra da predstavlja značajni doprinos tehničkoj struci.

(4) Zahtjevu za produženje ovlaštenja za nostrifikaciju prilažu se podaci o obavljenim nostrifikacijama, podaci o promjenama koje su nastale tijekom važenja ovlaštenja i dokaz o podmirenim troškovima postupka.

Davanje, važenje, produženje i oduzimanje ovlaštenja za nostrifikaciju

Članak 15

(1) Ovlaštenje za nostrifikaciju daje, produžuje i oduzima ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja (u dalj-njem tekstu: ministar) na temelju mišljenja Stručnog odbora za poslove nostrifikacije.

(2) Ovlaštenje za nostrifikaciju te rješenje o produženju ovlaštenja, oduzimanju ovlaštenja i odbijanju zahtjeva za davanje ovlaštenja su upravni akti protiv kojih žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(3) Ovlaštenje za nostrifikaciju vrijedi 5 godina, a na zahtjev ovlaštene pravne osobe može se produžiti.

(4) Ovlaštenje za nostrifikaciju trajno će se oduzeti:

1. ako ovlaštena pravna osoba u obavljanju poslova nostrifikacije postupa protivno hrvatskim propisima,

2. ako se naknadno utvrdi da podaci na temelju kojih je dato ovlaštenje nisu istiniti,

3. ako se naknadno promijene podaci na temelju kojih je dato ovlaštenje.

Stručni odbor za poslove nostrifikacije

Članak 16.

(1) Radi obavljanja radnji u postupku davanja, produživanja odnosno oduzimanja ovlaštenja za nostrifikaciju te praćenja rada na nostrifikaciji projekata ministar osniva Stručni odbor za poslove nostrifikacije (u daljnjem tekstu: Odbor) te imenuje sedam članova i tajnika odbora na rok od 5 godina.

(2) Pet članova Odbora su istaknuti stručnjaci za pojedina područja projektiranja članovi Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a dva člana i tajnik Odbora su državni službenici Ministarstva.

(3) Članovi Odbora između sebe biraju predsjednika Odbora.

(4) Način rada Odbora utvrdit će se poslovnikom kojega donosi Odbor većinom glasova svih članova, uz suglasnost ministra.

(5) Administrativno-tehničke i financijske poslove Odbora obavlja Ministarstvo.

(6) Članovi Odbora i tajnik Odbora imaju pravo na naknadu troškova nastalih u svezi s radom u Odboru, te pravo na nagradu za svoj rad, koju određuje ministar.

Troškovi postupka

Članak 17.

(1) Troškove postupka davanja ovlaštenja za nostrifikaciju projekta snosi podnositelj zahtjeva.

(2) Visinu troškova postupka odredit će ministar.

V. ZAKLJUČNA ODREDBA

Članak 18.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 361-01/99-01/4
Urbroj: 531-01-99-1
Zagreb, 22. rujna 1999.

Ministar
mr. sc. Marko Širac, v. r.