Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola

NN 98/1999 (27.9.1999.), Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREÐENJA, GRADITELJSTVA I STANOVANJA

Na temelju članka 34. stavka 3. alineje 2. i stavka 4. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 30/94, 68/98 i 35/99 - Uredba), ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, donosi

PRAVILNIK

O ODREÐIVANJU ZAHVATA U PROSTORU ZA KOJE SE NE IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se zahvati u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola i postupanje u provedbi takvih zahvata u prostoru.

Članak 2.

Lokacijska dozvola ne izdaje se za sljedeće zahvate u prostoru:

1. gradnju obiteljske kuće prema posebnom propisu,

2. rekonstrukciju građevine kojom se ne utječe na vanjski izgled, veličinu i namjenu građevine,

3. istražni prostor za istraživanje mineralnih sirovina bez rudarskog objekta i postrojenja,

4. gradnju odnosno postavljanje kabelskog i zračnog priključka na niskonaponsku i TK mrežu kao i vodova kojima se postojeća građevina priključuje na komunalne instalacije (vodovod, kanalizaciju, plinovod i parovod),

5. gradnju odnosno postavljanje privremene građevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija,

6. gradnju grobnica na groblju,

7. gradnju ograde niže od 1,80 m i ograde s ulične strane niže od 1,00 m,

8. uređenje okućnice i

9. postavljanje reklamnih panoa do 6 m2.

Članak 3.

(1) U provedbi zahvata u prostoru iz članka 2. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika radi izrade glavnog projekta u skladu s prostornim planom, tijelo državne uprave nadležno za poslove prostornog uređenja izdaje izvod iz prostornog plana.

(2) Izvod iz prostornog plana, ovisno o vrsti plana, sadrži:

1. Naziv prostornog plana te naziv i broj glasila jedinice lokalne samouprave i uprave u kojemu je objavljena odluka o donošenju te izmjenama i dopunama prostornog plana,

2. Izvod iz grafičkog dijela prostornog plana,

3. Podatak o obvezi izrade detaljnog plana uređenja, utvrđenog prostornim planom,

4. Podatak da li se zemljište nalazi na zaštićenom dijelu prirode i/ili području upisanom u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske,

5. Podatke o poznatim geomehaničkim svojstvima tla,

6. Napomenu da izvod važi do izmjena i dopuna ili stavljanja izvan snage prostornog plana, te da je u tijeku izrada novog plana odnosno izmjena i dopuna ili stavljanje izvan snage prostornog plana.

Članak 4.

U slučaju neusklađenosti prostornog plana užega područja s prostornim planom širega područja izdaje se izvod iz prostornog plana širega područja.

Članak 5.

(1) Izvod iz prostornog plana izdaje se na pisani zahtjev stranke uz koji se prilaže izvadak iz katastarskog plana za zemljište na kojem se namjerava graditi obiteljska kuća.

(2) Izvod iz prostornog plana izdaje se najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 6.

Izvod iz prostornog plana nije upravni akt.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola (»Narodne novine«, br. 89/95).

Članak 8.

Postupak pokrenut po odredbama Pravilnika o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola (»Narodne novine«, br. 89/95) do stupanja na snagu ovoga Pravilnika nastavit će se po odredbama toga Pravilnika.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. listopada 1999. godine.

Klasa: 350-01/99-03/4
Urbroj: 531-01-99-1
Zagreb, 22. rujna 1999.

Ministar
mr. sc. Marko Širac,
v. r.