Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu

NN 128/1999 (30.11.1999.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 5. studenoga 1999.

Broj: 01/1-081-99-7/2
Zagreb, 26. studenoga 1999.

Na temelju odredbe članka 1. Ustavnog zakona o privremenoj spriječenosti Predsjednika Republike Hrvatske za obavljanje svojih dužnosti
PRIVREMENO ZAMJENJUJE
PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
PREDSJEDNIK HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95. i 70/97.) u članku 3. stavku 9. riječi: »osim javnih cesta.« brišu se, stavlja se zarez i dodaju riječi: »te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnomu zakonu.«

Stavak 15. briše se.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. u uvodnoj rečenici briše se dvotočka i dodaju riječi: »u skladu s odredbama ovoga Zakona:«.

U stavku 1. točki 4. na kraju teksta briše se točka, i dodaje točka 5. koja glasi:

5. »pravna i fizička osoba na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.«

U stavku 2. riječi: »točke 1. i 3.« brišu se.

U stavku 9. riječ: »izvršene« zamjenjuju se riječju: »izvršne«.

Članak 3.

Iza članka 4. dodaje se članak 4a. koji glasi:

»Članak 4a.

Komunalnu djelatnost opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i opskrbe plinom može obavljati i trgovačko društvo u pretežitom vlasništvu države odnosno županije, kada se ta djelatnost obavlja za područje ili dijelove područja više jedinica lokalne samouprave putem magistralnih sustava u vlasništvu toga društva, a uvjeti i način obavljanja tih poslova utvrđuju se ugovorom s jedinicom lokalne samouprave.«

Članak 4.

U članku 5. stavku 1. iza broja: »4.« umjesto veznika: »i« stavlja se zarez, a iza broja: »7.« stavlja se zarez i dodaju brojevi: »8. i 9.«.

Članak 5.

U članku 7. stavku 2. iza riječi: »svojstvo« dodaje se riječ: »pravne«.

U stavku 5. riječ: »oblici« zamjenjuje se riječju: »odluci«.

Članak 6.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Koncesijom se stječe pravo obavljanja ovih komunalnih djelatnosti:

- opskrba pitkom vodom,

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,

- opskrba plinom,

- opskrba toplinskom energijom,

- prijevoz putnika u javnom prometu,

- skupljanje i odvoz komunalnog otpada,

- odlaganje komunalnog otpada,

- tržnice na malo,

- obavljanje pogrebnih poslova,

- obavljanje dimnjačarskih poslova.«

Članak 7.

U članku 11. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Protiv odluke o davanju koncesije žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.«

Članak 8.

Iza članka 13. dodaje se novi podnaslov »V. UGOVOR O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA« i članak 13a. koji glasi:

»Članak 13a.

(1) Jedinica lokalne samouprave može obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo iz njezina proračuna povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora.

(2) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave određuje komunalne djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka te utvrđuje uvjete i mjerila za provedbu javnoga prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje određenih komunalnih poslova na temelju ugovora.

(3) Nakon provedenoga javnog prikupljanja ponuda ili javnog natječaja, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora.

(4) Na temelju odluke iz stavka 3. ovoga članka poglavarstvo sklapa ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova koji obvezatno sadrži:

- djelatnost za koju se sklapa ugovor,

- vrijeme na koje se sklapa ugovor,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,

- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

(5) Ugovor iz stavka 4. ovoga članka može se sklopiti najdulje na vrijeme od četiri godine.

(6) Protiv odluke iz stavka 3. ovoga članka žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.«

Članak 9.

U članku 18. stavci 2., 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(2) Visinu cijene, način obračuna i način plaćanja komunalnih usluga iz stavka 1. ovoga članka određuje isporučitelj usluge.

(3) Cijena komunalne usluge može sadržavati i iznos za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području jedinice lokalne samouprave na kojemu se isporučuje komunalna usluga, u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 22. stavka 4. ovoga Zakona.

(4) Iznos za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 3. ovoga članka u računu za isporučenu komunalnu uslugu iskazuje se posebno i ta se sredstva doznačuju u proračun jedinice lokalne samouprave prema postupku koji će propisati ministar financija, a mogu se upotrebljavati isključivo za te namjene.

(5) Cijena komunalne usluge plaća se isporučitelju usluge, a obveznik plaćanja je vlasnik nekretnine ili korisnik kad je vlasnik obvezu plaćanja ugovorom prenio na korisnika.«

Članak 10.

Iza članka 18. dodaje se članak 18a. koji glasi:

»Članak 18a.

(1) Isporučitelj komunalnih usluga dužan je pri svakoj promjeni cijene, odnosno tarife svojih usluga prijaviti cjenik svim jedinicama lokalne samouprave na području kojih se isporučuje usluga, najkasnije 30 dana prije njegove primjene.

(2) Prijava cjenika obvezatno sadrži:

- vrstu komunalne usluge te način obračuna i plaćanja usluge,

- strukturu postojeće cijene komunalne usluge,

- predloženu novu cijenu usluge i njezinu strukturu,

- postotak promjene cijene u odnosu na postojeću cijenu,

- razloge za promjenu cijene s detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom,

- dan primjene nove cijene.

(3) Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave na području kojih se isporučuje komunalna usluga mogu staviti prigovore i zatražiti od isporučitelja komunalne usluge usklađivanje prijavljenog cjenika, te ukoliko isporučitelj ne uskladi cjenik sa prigovorima većine jedinica lokalne samouprave na čijem području se isporučuje komunalna usluga, cijene iz prijavljenog cjenika ne mogu se primijeniti.

(4) Jedinica lokalne samouprave na čijem se području isporučuje komunalna usluga dužna je u roku od 15 dana od dana primjene nove cijene komunalne usluge o tome izvijestiti ministarstvo u čijemu su djelokrugu cijene i županijski ured u čijemu su djelokrugu poslovi gospodarstva.

(5) Inspekcijski nadzor nad cijenama te isporukom komunalnih usluga provodi Državni inspektorat.«

Članak 11.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»(1) Komunalna je naknada prihod proračuna jedinice lokalne samouprave. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja ovih komunalnih djelatnosti:

1. odvodnja atmosferskih voda,

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

3. održavanje javnih površina,

4. održavanje nerazvrstanih cesta,

5. javna rasvjeta.

(2) Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:

1. stambenoga prostora,

2. poslovnoga prostora,

3. garažnoga prostora,

4. građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,

5. neizgrađenoga građevnog zemljišta.

(3) Komunalna naknada plaća se u naselju u kojemu se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja javnih površina, održavanja nerazvrstanih cesta i javne rasvjete, pod uvjetom da je do zemljišne čestice uređena javna pristupna površina (asfaltirana, betonirana, popločana ili sl.), odnosno osnovana služnost od uređene javne pristupne površine do te čestice.

(4) Građevnim zemljištem u smislu ovoga Zakona smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevnoga područja naselja, a na kojemu se, u skladu s prostornim planom, mogu graditi građevine za stambene, poslovne, športske ili druge namjene.

(5) Neizgrađenim građevnim zemljištem u smislu ovoga Zakona smatra se zemljište iz stavka 4. ovoga članka na kojemu nije izgrađena nikakva građevina ili na kojemu postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebno odobrenje za gradnju. Neizgrađenim građevnim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje građevine.

(6) Iznimno, komunalna naknada ne plaća se za nekretnine:

1. kojima se koristi Hrvatska vojska za djelatne potrebe obrane (vojarne, vježbališta i sl.),

2. koje se upotrebljavaju za djelatnost javnoga predškolskoga, osnovnoga, srednjega i visokog obrazovanja, muzeja kojih je osnivač Republika Hrvatska i arhiva,

3. koje koriste ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u vlasništvu države i županije,

4. koje se upotrebljavaju za djelatnost vatrogasnih službi,

5. koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne djelatnosti,

6. za građevna zemljišta na kojima su spomenobilježja, spomenpodručja i masovne grobnice,

7. za koje se odlukom o komunalnoj naknadi utvrdi da su važne za jedinicu lokalne samouprave, a njihovo se održavanje financira iz proračuna, pod uvjetom da te nekretnine njihovi korisnici ne daju u najam, podnajam, zakup, podzakup ili na privremeno korištenje.«

Članak 12.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»(1) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom se obvezatno utvrđuju:

- naselja u jedinicama lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada,

- područja zona u gradu, odnosno općini,

- koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone,

- koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,

- nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično, oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,

- uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

(2) Rješenje o komunalnoj naknadi donosi upravni odjel jedinice lokalne samouprave u čijemu su djelokrugu poslovi komunalnoga gospodarstva za kalendarsku godinu do 31. siječnja tekuće godine, ako se na osnovi odluke predstavničkoga tijela mijenja njezina visina u odnosu na prethodnu godinu.

(3) Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se visina komunalne naknade po m2 obračunske površine, obračunska površina i mjesečni iznos komunalne naknade.

(4) Komunalna naknada plaća se mjesečno, najkasnije do 20-og u mjesecu za protekli mjesec.

(5) Upravno tijelo iz stavka 2. ovoga članka donosi rješenje o privremenome, potpunom ili djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade.

(6) Izvršno rješenje o komunalnoj naknadi izvršava se u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

(7) Protiv rješenja jedinice lokalne samouprave iz stavka 2. i 5. ovoga članka može se izjaviti žalba upravnomu tijelu županije u čijemu su djelokrugu poslovi komunalnoga gospodarstva, a protiv rješenja koja donosi Grad Zagreb žalba se izjavljuje ministarstvu u čijemu je djelokrugu komunalno gospodarstvo.«

Članak 13.

Iza članka 20. dodaju se članci 20a., 20b., 20c. i 20d. koji glase:

»Članak 20a.

(1) Visina komunalne naknade određuje se ovisno o:

- lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nalazi nekretnina,

- vrsti nekretnine iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Komunalna naknada obračunava se po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne novine«, br. 40/97.), a za građevno zemljište po jedinici stvarne površine.

(3) Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

1. vrijednosti obračunske jedinice - boda (B), određene u kunama po m2 (u daljnjem tektu: vrijednost boda),

2. koeficijenta zone (Kz),

3. koeficijenta namjene (Kn).

Članak 20b.

(1) Vrijednost boda (B) određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave do kraja rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu, nakon donošenja odluke o komunalnoj naknadi.

(2) Vrijednost boda iz stavka 1. ovoga članka jednaka je mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenoga prostora u prvoj zoni općine, odnosno grada.

(3) Ako predstavničko tijelo ne odredi vrijednost boda iz stavka 1. ovoga članka najkasnije do kraja rujna tekuće godine, za obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja.

Članak 20c.

(1) Koeficijent zone (Kz) određuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za pojedine zone, a najviši koeficijent u prvoj zoni općine, odnosno grada iznosi 1,00.

(2) Područja zona u gradu, odnosno općini utvrđuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ovisno o pogodnosti položaja i komunalnoj opremljenosti određenoga područja, prema vlastitim uvjetima i mjerilima.

Članak 20d.

(1) Koeficijent namjene (Kn) ovisi o vrsti nekretnine iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona i iznosi za:

- stambeni prostor i prostor koji koriste
  neprofitne organizacije - koeficijent 1,00

- garažni prostor - koeficijent 1,00

- neizgrađeno građevno zemljište - koeficijent 0,05

(2) Koeficijent namjene za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti određuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave pod uvjetom da:

- za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti koeficijent ne može biti manji od 1,00 niti veći od 5,00,

- za poslovni prostor koji služi za ostale djelatnosti koeficijent ne može biti manji od 1,00 niti veći od 10,00,

- za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti koeficijent može biti najviše do 10% koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor.

(3) Za poslovni se prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno neizgrađeno građevinsko zemljište.«

Članak 14.

Ispred članka 21. briše se podnaslov, a članak 21. mijenja se i glasi:

»(1) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, nakon donošenja odluke o komunalnoj naknadi, za svaku kalendarsku godinu u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnost iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Programom iz stavka 1. ovoga članka obvezatno se utvrđuje:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

(3) Poglavarstvo jedinice lokalne samouprave dužno je do kraja ožujka svake godine predstavničkomu tijelu jedinice lokalne samouprave podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovoga članka, za prethodnu kalendarsku godinu.«

Članak 15.

U članku 22. stavku 1. točka 3. riječi: »groblja i krematorije«, briše se.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 3.

U stavku 2. na kraju stavka briše se točka, i dodaje točka 4. koja glasi:

»4. naknade za koncesije, osim naknade za koncesije za obavljanje pogrebnih poslova.«

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Građenje groblja i krematorija financira se iz:

1. proračuna jedinice lokalne samuprave,

2. naknade za koncesiju za obavljanje pogrebnih poslova,

3. drugih izvora utvrđenih posebnim propisima.

(4) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, za dvogodišnje kalendarsko razdoblje, koji obvezatno sadrži:

- opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja te za nabavku opreme,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima u kojemu se posebno iskazuje iznos koji je sadržan u cijeni komunalne usluge (članak 18. stavak 3.).

(5) Poglavarstvo jedinice lokalne samouprave dužno je do kraja ožujka svake godine podnijeti predstavničkomu tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa iz stavka 4. ovoga članka, za prethodnu kalendarsku godinu.«

Članak 16.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»(1) Komunalni je doprinos prihod proračuna jedinice lokalne samouprave. Sredstva komunalnoga doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

(3) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom doprinosu kojom se obvezatno utvrđuju:

- područja zona u gradu, odnosno općini, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja,

- jedinična vrijednost komunalnoga doprinosa određena u kunama po m3 građevine, za pojedine zone,

- način i rokovi plaćanja komunalnoga doprinosa,

- uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnoga doprinosa.

(4) Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog gradnje nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

(5) Jedinična vrijednost komunalnoga doprinosa za obračun po m3 građevine koja se gradi određuje se za pojedine zone u gradu, odnosno općini. Ta je vrijednost najviša za prvu zonu i ne može biti viša od 10% prosječnih troškova gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj, a taj podatak objavljuje ministar u čijemu je djelokrugu komunalno gospodarstvo.

(6) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnoga doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnoga doprinosa za obračun obujma po m3 građevina u toj zoni.

(7) Način utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnoga doprinosa propisat će ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo.«

Članak 17.

Članak 24. mijenja se glasi:

»(1) Tijelo državne uprave koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi, dužno je u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje tog akta jedan primjerak projektne dokumentacije dostaviti upravnom odjelu jednice lokalne samouprave nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva, radi donošenja rješenja o komunalnom doprinosu.

(2) Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se na temelju odluke o komunalnom doprinosu iz članka 23. stavka 3. ovoga Zakona, pojedinačno za obveznika najkasnije do izdavanja akta na temlju kojeg se može graditi.

(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka obvezatno sadrži:

1. iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,

2. način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,

3. prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi,

4. obvezu jedinice lokalne samouprave glede uređenja pristupa od javne površine do građevinske čestice na način iz članka 19. stavka 3. ovoga Zakona,

5. obvezu povrata sredstava ako jedinica lokalne samouprave ne izvrši svoju obvezu.

(4) Ništavo je rješenje koje ne sadrži obvezne elemente propisane stavkom 3. ovoga članka.

(5) Protiv rješenja jedinice lokalne samouprave iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba upravnom tijelu županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva, a protiv rješenja koja donosi Grad Zagreb žalba se izjavljuje ministarstvu nadležnom za komunalno gospodarstvo.

(6) Izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršava se u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak odnosno dobit.

Članak 18.

Ispred članka 25. briše se podnaslov, a članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Ako do građevne čestice na kojoj se gradi građevina nije uređen pristup od javne površine na način iz članka 19. stavka 3. ovoga Zakona, jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati taj pristup u roku od 3 godine od uplaćenoga komunalnog doprinosa. U protivnome osoba koja je uplatila doprinos, odnosno njezin pravni sljednik, ima pravo na povrat tih sredstava.

(2) Obveznik komunalnoga doprinosa može uz suglasnost jedinice lokalne samouprave i sam snositi troškove gradnje pristupne površine iz stavka 1. ovoga članka te da mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnoga doprinosa, pod uvjetima utvrđenim pisanim ugovorom s jedinicom lokalne samouprave.«

Članak 19.

U članku 26. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase.

»(2) Odlukom o uvjetima priključivanja na komunalnu infrastrukturu iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se postupak, tehničko-tehnološki uvjeti i rokovi priključivanja za pojedine priključke za:

1. opskrbu pitkom vodom,

2. odvodnju otpadnih i oborinskih voda,

3. opskrbu plinom,

4. opskrbu toplinskom energijom.

(3) Vlasnik građevne čestice, odnosno građevine plaća cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog materijala na izvedbi komunalnoga priključka neposredno nositelju izvedbe priključka, na temelju pisanog ugovora i računa za izvršeni posao.«

Dosadašnji stavak 2. briše se, a stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 20.

Iza članka 26. dodaju se članci 26a. i 26b. koji glase:

»Članak 26a.

(1) Priključenje na komunalnu infrastrukturu iz članka 26. stavka 2. točke 1., 3. i 4. ovoga Zakona treba se izvesti na način da svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.), odnosno svaki pojedinačni potrošač ima ugrađen poseban uređaj za mjerenje potrošnje, a kod opskrbe toplinskom energijom obvezatna je i ugradnja uređaja za regulaciju potrošnje.

(2) Tehničko-tehnološke uvjete za ugradnju mjernog i regulacijskog uređaja iz stavka 1. ovoga članka određuje isporučitelj komunalne usluge, a stvarni trošak ugradnje plaća vlasnik nekretnine u skladu s odredbom članka 26. stavka 3. ovoga Zakona.«

Članak 26b.

(1) U slučaju da gradnja određenog objekta, odnosno uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 26. stavka 2. ovoga Zakona nije predviđena Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, budući korisnici komunalne usluge koji bi se priključili na tu komunalnu infrastrukturu mogu sudjelovati u financiranju njezine gradnje, uz povrat uloženih sredstava u određenom roku, pod uvjetima utvrđenim pisanim ugorovom s jedinicom lokalne samouprave.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka za financiranje gradnje uplaćuju se na račun jedinice lokalne samouprave, a rok povrata sredstava ne može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora.«

Članak 21.

U članku 28. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj isporučitelj komunalne usluge, odnosno osoba koja obavlja komunalnu djelatnost ili druga pravna i fizička osoba ako:

1. objekte i uređaje komunalne infrastrukture ne održava u stanju funkcionalne sposobnosti, a zbog čega dolazi do prekida u obavljanju komunalne djelatnosti, odnosno neredovite isporuke komunalne usluge,

2. bez opravdanih razloga prestane isporučivati komunalnu uslugu ili obustavi isporuku komunalne usluge korisniku koji je plaća,

3. ne ispunjava uvjete za obavljanje komunalnih djelatnosti prema odredbama ovoga Zakona (članak 4. i 4a) ili nije registirana za obavljanje te djelatnosti,

4. korisniku komunalne usluge naplati cijenu komunalne usluge višu od postojeće cijene,

5. ne prijavi cjenik jedinici lokalne samouprave (članak 18a. stavak 1),

6. obračuna troškove odnosno cijenu priključenja na komunalnu infrastrukturu protivno odredbi članku 26. stavka 3. ovoga Zakona,

7. priključi građevinu bez dozvole na komunalnu infrastrukturu (članak 26. stavak 5.),

8. priključi građevinu na komunalnu infrastrukturu protivno odredbi članka 26a. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna.«

U stavku 3. iza broja: »4.« stavlja se zarez i dodaje broj: »6.«.

Članak 22.

(1) Upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba u čijemu su djelokrugu poslovi komunalnoga gospodarstva dužno je voditi evidencije o visini komunalne naknade (vrijednosti boda, koeficijenata zone i koeficijenata namjene) i komunalnoga doprinosa (jediničnih vrijednosti komunalnog doprinosa za pojedine zone) u jedinicama lokalne samouprave na području županije.

(2) Upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba u čijemu je djelokrugu gospodarstvo dužno je voditi evidencije o visni cijena komunalnih usluga iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona u jedinicama lokalne samouprave na području županije, te načinu njihova obračuna i plaćanja.

Članak 23.

(1) Postupak pokrenut prema odredbama članka 20. i članka 24. Zakona o komunalnome gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95. i 70/97.) dovršit će se prema odredbama toga zakona.

(2) Priključenje na komunalnu infrastrukturu na način određen člankom 26a. stavkom 1. ovoga Zakona obvezatno je za građevine za koje će se nakon stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti zahtjev za izdavanje akta na temelju kojeg se može pristupiti građenju.

(3) Vlasnik posebnoga dijela zgrade koja je na dan stupanja na snagu ovoga Zakona priključena na komunalnu infrastrukturu iz članka 26. stavak 2. točka 1., 3. i 4. ovoga Zakona putem zajedničkog uređaja za mjerenje potrošnje više pojedinačnih potrošača, može zatražiti ugradnju zasebnog uređaja za mjerenje potrošnje, a koji će se ugraditi na njegov trošak ako tehničko-tehnološki uvjeti to omogućuju.

Članak 24.

(1) Propis iz članka 9. stavka 4. ovoga Zakona donijet će ministar financija u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Propis iz članka 16. stavka 7. ovoga Zakona donijet će ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Podatak iz članka 16. stavka 5. ovoga Zakona objavit će ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 25.

(1) Jedinice lokalne samouprave dužne su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti opće akte u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Propisi jedinice lokalne samouprave koji nisu usklađeni s odredbama ovoga Zakona prestaju važiti nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

- odredbe Glave V. Zakonom o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, br. 73/97.),

- Uredba o izravnim mjerama kontrole cijena za određene komunalne usluge (»Narodne novine«, br. 45/99.),

- odredbe članka 91. i 92. Zakona iz točke 1. članka 1. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja obrane koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički propisi (»Narodne novine«, br. 52/91.).

Članak 27.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 28.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2000.

Klasa: 363-01/94-01/02
Zagreb, 5. studenoga 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.