Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu

NN 148/1999 (30.12.1999.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Na temelju članka 76. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", broj 59/90., 27/93. i 7/96.) te članka 83. stavak 3. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine", broj 19/92., 27/93. i 50/95.) ministar prosvjete i športa donio je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O NAPREDOVANJU UČITELJA I NASTAVNIKA
U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu ("Narodne novine", broj 89/95.) u članku 7. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Ocjenu rada vjeroučitelja katoličkog vjeronauka daje savjetnik Biskupijskoga katehetskog ureda, odnosno stručno-pedagoški nadzornik-savjetnik Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije (u daljnjem tekstu: NKU HBK) uz suglasnost ravnatelja, na osnovi neposrednog uvida u rad i praćenje rada vjeroučitelja."

Članak 2.

U članku 11. stavku 1. briše se točka na kraju rečenice, stavlja zarez i dodaju riječi:

"a vjeroučitelja katoličkog vjeronauka savjetnik Biskupijskoga katehetskog ureda u suradnji sa stručno-pedagoškim nadzornikom-savjetnikom NKU-a HBK i ravnateljem škole."

Članak 3.

U članku 12. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, vjeroučitelj katoličkog vjeronauka može steći zvanje mentora ako ima najmanje dvije godine radnog iskustva te ako ispunjava ostale uvjete iz stavka 1. podstavka 2. - 4. ovoga članka."

Članak 4.

U članku 13. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, vjeroučitelj katoličkoga vjeronauka može steći zvanje savjetnika ako ima najmanje tri godine radnoga iskustva te ako ispunjava ostale uvjete iz stavka 1. podstavka 2. - 4. ovoga članka."

Članak 5.

U članku 15. stavku 1. na kraju rečenice briše se točka, stavlja se zarez i dodaju se riječi:

"a za napredovanje vjeroučitelja katoličkoga vjeronauka stručno-pedagoški nadzornik-savjetnik NKU-a HBK na prijedlog Biskupijskoga katehetskog ureda, ravnatelja škole ili vjeroučitelja, uz prethodnu potvrdu dijecezanskoga biskupa."

Članak 6.

U članku 16. u stavku 1. na kraju rečenice briše se točka, stavlja zarez i dodaju riječi:

"odnosno ocjene rada vjeroučitelja katoličkoga vjeronauka koje donosi ravnatelj škole uz suglasnost Biskupijskoga katehetskog ureda i učiteljskoga odnosno vijeća nastavnika, u skladu s člankom 5. i 6. ovoga Pravilnika."

Članak 7.

U članku 17. u stavku 1. briše se točka i dodaju riječi:

"a vjeroučitelja katoličkoga vjeronauka stručno-pedagoški nadzornik-savjetnik NKU-a HBK u skladu s člankom 5., 6., 8., 9., 10. i 11. ovoga Pravilnika."

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-03/99-01/1079
Urbroj: 532-07/1-99-01
Zagreb, 20. prosinca 1999.

Ministrica
Nansi Ivanišević, v. r.