Pravilnik o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike

NN 3/2000 (10.1.2000.), Pravilnik o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Na temelju članka 53. stavka 4. Zakona o državnim maticama ("Narodne novine", br. 96/93), ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donosi

PRAVILNIK

O OBRASCIMA ZA DOSTAVLJANJE STATISTIČKIH PODATAKA TIJELIMA KOJA OBAVLJAJU POSLOVE DRŽAVNE STATISTIKE

Članak 1.

Radi praćenja prirodnog kretanja stanovništva, ovim pravilnikom propisuju se obrasci i način dostavljanja statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike (u daljnjem tekstu: tijela državne statistike).

Članak 2.

Statistički podaci dostavljaju se tijelima državne statistike na sljedećim obrascima:

- podaci o rođenju na "Statističkom izvještaju o rođenju" (obrazac DEM-1);

- podaci o smrti na "Statističkom izvještaju o smrti" (obrazac DEM-2);

- podaci o sklopljenom braku na "Statističkom izvještaju o sklopljenom braku" (obrazac DEM-3)

- zbirni mjesečni pregled upisa u državnim maticama na statističkom izvještaju "Pregled upisa u državne matice" (obrazac DEM-4).

Članak 3.

Uz "Statistički izvještaj o smrti" matičar je dužan priložiti "Potvrdu o smrti".

Članak 4.

Prilikom svakog upisa u državne matice (činjenicu rođenja, smrti ili sklapanja braka) matičar je dužan ispuniti odgovarajući izvještaj.

Podatak o broju priznavanja očinstva matičar upisuje samo u obrazac DEM-4.

Članak 5.

Ako je matičar izvršio upis u državnu maticu, a takav upis je naknadno poništen, ispunjeni statistički izvještaj matičar ne dostavlja tijelima državne statistike, nego u "Pregledu upisa u državne matice" (obrazac DEM-4) naznačuje da je izvršeni upis poništen.

Ako je upis u državnu maticu poništen nakon što je statistički izvještaj dostavljen tijelu državne statistike, matičar je dužan o poništenju upisa izvijestiti to tijelo.

Članak 6.

Statistički izvještaji o upisima u državne matice dostavljaju se tijelima državne statistike posebno za svaki mjesec.

Statističke izvještaje matičar dostavlja zajedno s prilozima tijelima državne statistike u roku od tri dana nakon isteka mjeseca za koji su izvještaji ispunjeni.

Članak 7.

Ako tijelo državne statistike ustanovi da su primljeni statistički izvještaji nepotpuni odnosno netočno ili pogrešno ispunjeni, zatražit će njihovu dopunu odnosno ispravak. Matičar je dužan odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana primljenog zahtjeva dostaviti dopunjeni odnosno ispravljeni statistički izvještaj.

Članak 8.

Pri ispunjavanju statističkih izvještaja matičar je dužan pridržavati se stručno-metodoloških uputa koje donosi Državni zavod za statistiku.

Tijela državne statistike opskrbljivat će matična područja obrascima iz članka 2. ovog pravilnika.

Članak 9.

Obrasci iz članka 2. ovog pravilnika tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 10.

Danom početka primjene ovog pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima državne statistike ("Narodne novine" br. 113/93).

Članak 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 2000.

Ravnatelj
Državnog zavoda za statistiku
mr. sc. Ivan Rusan, v. r.

DEM-4 


        PRIMJEDBE MATIČARA O PONIŠTENIM 
             UPISIMA 
    (navedite tekući broj upisa i razlog poništenja)


Matica rođenih: _________________________________________

_________________________________________________________ 

Matica umrlih: __________________________________________

_________________________________________________________

Matica vjenčanih: _______________________________________

_________________________________________________________

Ostale primjedbe matieara: ______________________________

_________________________________________________________    


    U PRILOGU SE DOSTAVLJAJU STATISTIEKI 
          IZVJEŠTAJI

Županijskom uredu za statistiku/ispostavi 

_________________________________________________________ 

za mjesec ______________ 20___ . godine, i to: 

1. o rođenju      (obrazac DEM-1) ___________ izvještaja 

2. o smrti       (obrazac DEM-2) ___________ izvještaja 

3. o sklopljenom braku (obrazac DEM-3) ___________ izvještaja 


U __________________      ___________ 20__ . 

  (datum) 

                    Matičar 

                 ______________________