Pravilnik o priređivanju nagradnih igara

NN 59/2000 (16.6.2000.), Pravilnik o priređivanju nagradnih igara

MINISTARSTVO FINANCIJA

1318

Na temelju članka 80. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine« broj 36/98), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O PRIREĐIVANJU NAGRADNIH IGARA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom podrobnije uređuje primjena Zakona o igrama na sreću u dijelu koji se odnosi na priređivanje nagradnih igara iz članka 8. stavak 2. i 3. Zakona.

Članak 2.

1. Pravilima nagradne igre mora se osigurati ravnopravnost svih sudionika i jednake mogućnosti za dobitak nakon ispunjavanja uvjeta propisanih pravilima priređivača nagradne igre.

2. Pravilima nagradne igre ne smiju se utvrđivati uvjeti koji se protive pozitivnim zakonskim propisima i općim moralnim načelima.

3. Pravilima nagradne igre ne može se tražiti posebna uplata za sudjelovanje u nagradnoj igri, niti sudjelovanje uvjetovati kupovinom proizvoda ili usluga u određenom iznosu.

Članak 3.

Pravila igre za priređivanje nagradne igre obvezno moraju sadržavati sljedeće:

1. puni naziv, matični broj i adresu sjedišta priređivača nagradne igre,

2. svrhu priređivanja nagradne igre,

3. vrijeme trajanja nagradne igre,

4. fond nagrada nagradne igre,

5. uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri,

6. podrobniji opis kada, gdje i na koji način će se obaviti javno izvlačenje nagrada, odnosno kada nije predviđeno javno izvlačenje- miješanje dobitaka za nagradnu igru, sastav komisije za nadziranje izvlačenja - miješanja i način da zainteresirani sudionici prisustvuju istom,

7. način na koji će biti objavljeni rezultati, odnosno dobitnici nagrada,

8. rok za podizanje nagrada,

9. način na koji sudionici nagradne igre dobivaju nagrade ako su ispunili uvjete propisane pravilima - direktni dobici (sakupljena dobitna kombinacija),

10. nadležnost Općinskog suda u slučaju spora između priređivača i sudionika nagradne igre.

Članak 4.

Uz navedene uvjete u članku 3. ovog Pravilnika, priređivači nagradne igre u pravilima moraju propisati:

1. uvjete pod kojima se nagradna igra može prekinuti,

2. način izvlačenja nagrada ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom.

Članak 5.

Pravila nagradne igre ne mogu se mijenjati nakon što je nagradna igra počela.

Članak 6.

1. Zahtjev za izdavanje suglasnosti na pravila nagradne igre s prijedlogom pravila, priređivači moraju dostaviti Ministarstvu financija najmanje 30 dana prije dana određenog kao početak nagradne igre.

2. Priređivač nagradne igre ne može započeti s nagradnom igrom prije dobivene suglasnosti Ministarstva financija.

Članak 7.

1. Nakon dobivene suglasnosti na pravila nagradne igre, a prije početka priređivanja, priređivači su dužni pravila objaviti u dnevnom tisku uz obavezno navođenje klase i urudžbenog broja pod kojim je izdana suglasnost.

2. Priređivači su obvezni rezultat nagradne igre (dobitnike) objaviti na isti način na koji su objavljena pravila nagradne igre.

Članak 8.

Priređivanje nagradne igre protivno odredbama Zakona o igrama na sreću i ovog Pravilnika neće se smatrati nagradnom igrom, već igrom na sreću.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 461-01/00-01/223
Urbroj: 513-07/00-1
Zagreb, 9. lipnja 2000.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.