Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima

NN 64/2000 (5.7.2000.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

1411

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 27. lipnja 2000.

Broj: 01-081-00-2333/2
Zagreb, 3. srpnja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA

Članak 1.

U Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, br. 105/97.) u članku 19. stavku 2. na kraju teksta predzadnja riječ: »u« se briše.

Članak 2.

U članku 38. stavku 1. riječi: »iz članka 32.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 31.«.

Članak 3.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Upravne i druge stručne poslove u odnosu na arhivsku djelatnost obavlja Ministarstvo kulture.«.

Članak 4.

U članku 57. stavku 2. riječi: »Ministarstvo kulture« stavlja se točka, a riječi: »putem svoje uprave za arhive« se brišu.

Članak 5.

U članku 59. stavku 2. iza riječi: »Ministarstvo kulture« dodaju se riječi: »i Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave po«, a riječi: »Ministarstvo uprave, Ministarstvo pravosuđa« se brišu.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-06/00-02/01
Zagreb, 27. lipnja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskog državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.