Pravilnik Reda Danice hrvatske

NN 108/2000 (3.11.2000.), Pravilnik Reda Danice hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

2133

Na temelju članka 5., 6., 18. i 35. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95) i članka 22. Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima od 4. listopada 2000. godine, donosim

PRAVILNIK

REDA DANICE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i tehnička izvedba Reda Danice hrvatske (u daljnjem tekstu: Red), izgled i opis isprave o dodjeli Reda, način nošenja i isticanja Reda te druga pitanja od značenja za Red.

Članak 2.

Red je ustanovljen Zakonom o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95).

Red temeljem članka 6. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon) zauzima trinaesto mjesto u važnosnome slijedu odlikovanja Republike Hrvat­ske. Red se dijeli na sedam jednako vrijednih odlikovanja.

Članak 3.

Red se dodjeljuje hrvatskim i stranim državljanima za osobite zasluge:

1. s likom Marka Marulića – za kulturu,

2. s likom Blaža Lorkovića – za gospodarstvo,

3. s likom Ruđera Boškovića – za znanost,

4. s likom Nikole Tesle    – za izumiteljstvo,

5. s likom Franje Bučara  – za šport,

6. s likom Katarine Zrinske – za zdravstvo, socijalnu                     skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota,

7. s likom Antuna Radića – za prosvjetu.

Članak 4.

Red se sastoji od znaka Reda, male oznake Reda i umanjenice Reda.

Znak Reda ima oblik osmerokrake zrakaste zvijezde promjera 55 mm. Zvijezda je izrađena od srebra finoće 999/1 000, a na njezinom središnjem djelu apliciran je pozlaćeni medaljon od srebra finoće 999/1 000 promjera 25 mm. Na pozlaćenom reljefno ispupčenom medaljonu nalazi se ovisno o namjeni dodjele odličja sljedeći prikaz i to za:

Red Danice hrvatske s likom Marka MaruliĆa

Medaljon prikazuje portret hrvatskog renesansnog književnika Marka Marulića s knjigom u rukama, a u pozadini sa nazire prikaz grada Splita sa zvonikom katedrale Sv. Duje. Ispod portreta u dva reda smješten je natpis nepravilnih slova i poretka »MAR­KO MARULIĆ«.

Red Danice hrvatske s likom BlaŽa LorkoviĆa

Medaljon prikazuje portret znamenitog hrvatskog gospodarstvenika Blaža Lorkovića. Lijevo od portreta nalazi se natpis »BLAŽ«, a iznad glave u polukružnoj formi natpis »LORKOVIĆ«.

Red Danice hrvatske s likom
RuĐera BoŠkoviĆa

Medaljon prikazuje portret velikog dubrovačkog znanstvenika, filozofa, književnika i diplomate Ruđera Boškovića. Duž lijeve strane portreta nalazi se natpis »RUĐER«, a duž desne »BoŠkoviĆ«. Natpisi su smješteni uz rubni dio medaljona u polukružnoj formi.

Red Danice hrvatske s likom
Nikole Tesle

Medaljon prikazuje portret znamenitog izumitelja i znanstvenika na polju elektrotehnike Nikolu Teslu.

Red Danice hrvatske s likom
Franje BuČara

Medaljon prikazuje portret znamenitog promicatelja športa i športaša Franju Bučara. Duž lijeve strane portreta nalazi se natpis »DR. FRANJO«, a duž desne »BuČar«. Natpisi su smješteni uz rubni dio medaljona u polukružnoj formi.

Red Danice hrvatske s likom
Katarine ZrinskE

Medaljon je srcolikog oblika i prikazuje suprugu Petra Zrinskog i sestru Frana Krste Frankopana – Katarinu Zrinski. Katarina Zrinski lijevom rukom drži štit s povijesnim hrvatskim grbom, desnom rukom drži lik hrvatskog kralja sa splitske krstionice, a u pozadini je more. Ispod portreta u desnoj četvrtini medaljona u dva reda, oblika luka, smješten je natpis nepravilnih slova i poretka »KATARINA ZRINSKA«.

Red Danice hrvatske s likom
Antuna RadiĆa

Medaljon prikazuje portret hrvatskog političara, etnologa, knji­ževnika i gimnazijskog profesora Antuna Radića. Duž lijeve strane portreta nalazi se natpis »DR. ANTUN«, a duž desne »RA­DIĆ«. Natpisi su smješteni uz rubni dio medaljona u polukružnoj formi.

Na naličju znaka Reda je unutar kružnog troprutnog pletera, duž gornjeg ruba natpis REPUBLIKA, a donjeg ruba HRVAT­SKA. U sredini je sustav s vijkom i maticom za ovjes od srebra finoće 800/1 000.

Malu oznaku Reda čini minijatura i vrpca. Minijatura je umanjeni otkov medaljona Reda promjera 13,5 mm, pričvršćen na sredini pačetvorine. Vrpca je od svilenog moariranog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske slijedom boja: crvena, bijela i plava, s lijeva na desno. Od vrpce je složena vodoravna pačetvorina visine 14 mm i širine 34 mm. Na naličju male oznake je igla za ovjes.

Umanjenicu Reda čini minijatura i vrpca. Minijatura je umanjeni otkov znaka Reda promjera 17 mm, ovješen o svilenu moariranu vrpcu u bojama zastave Republike Hrvatske slijedom boja: crvena, bijela i plava, s lijeva na desno. Vrpca je složena u okomitu pačetvorinu visine 40 mm i širine 12 mm. Na naličju umanjenice je igla za ovjes.

Sastavni dio ovoga Pravilnika je slikovni prikaz Reda.

Članak 5.

Pri dodjeli Reda dodjeljuje se isprava o dodjeli (u daljnjem tekstu: isprava).

Isprava je otisnuta na shamoa corolla papiru (100 g/m2, veličine 210 x 297 mm).

Isprava je omeđena pravokutnikom 168 x 261 mm centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je zelenkasto-plava podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima lijevu i donju trećinu te desni rub središnjeg polja isprave. Uresi mogu izlaziti iz pravokutnika maksimalno 8 mm. U stiliziranome tamnocrvenom štitu u gornjem lijevom uglu isprave nalazi se grb Republike Hrvatske. Desno od grba je tekst: REPUBLIKA / HRVATSKA. Znakom / označen je prelazak u novi red. U donjoj trećini desno nalazi se krug unutarnjeg promjera 50 mm unutar kojeg je otisnut suhi mali državni pečat Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA / HRVATSKA, a glasi:

ODLUKOM/ PREDSJEDNIKA REPUBLIKE / na temelju članka 98. / Ustava Republike Hrvatske / odlikovan je / (čin, znanstveni stupanj) IME I PREZIME / REDOM DANICE HRVAT­SKE / S LIKOM (ovisno o prigodi dodjele:) MARKA MARU­LIĆA, BLAŽA LORKOVIĆA, RUĐERA BOŠKOVIĆA, NIKOLE TESLE, FRANJE BUČARA, KATARINE ZRINSKE i ANTUNA RADIĆA.

Lijevo ispod natpisa S LIKOM ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE / HRVATSKE / potpis predsjednika Republike Hrvatske / ime i prezime predsjednika Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave je pisan crnim slovima tipa Lydian BT.

Sastavni dio ovoga Pravilnika je slikovni prikaz isprave.

Članak 6.

Predsjednik Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: predsjednik Republike) dodjeljuje odlikovanje Reda na vlastiti poticaj ili na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske.

Članak 7.

Red odlikovane osobe ističu prilikom svečanih prigoda.

Mala se oznaka ističe isključivo na službenoj odori, a uma­njenica isključivo na civilnoj odjeći.

Umanjenica Reda se ističe prilikom svečanih prigoda, prema prilikama i potrebama nosioca. Potrebito je obratiti pozornost na primjeren izgled, ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe.

Ukoliko je odlikovani odlikovan s više oblika ovog Reda, redoslijed isticanja je s lijeva na desno: s likom Marka Marulića, Blaža Lorkovića, Ruđera Boškovića, Nikole Tesle, Franje Bučara, Katarine Zrinske i Antuna Radića.

Žene ističu umanjenicu Reda na lijevoj strani grudi, odnosno uz druge umanjenice složene u niz po važnosnome slijedu.

Muškarci ističu umanjenicu Reda u lijevom zapučku, odnosno uz druge umanjenice složene u niz po važnosnome slijedu na lijevom suvratku odijela.

Zajedno sa znakom Reda nije dopušteno isticati malu oznaku i umanjenicu istog Reda.

Članak 8.

Predsjednik Republike uručuje Red osobno.

Predsjednik Republike može imenovati izaslanika za uru­čenje Reda.

Izaslanik predsjednika Republike za uručenje Reda može biti predsjednik Zastupničkog i Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, ministar, žu­pan te iznimno osoba po odluci predsjednika Republike.

Prilikom uručenja Reda odlikovani dobiva uz Red i ispravu te kutiju za Red.

Članak 9.

Za sva ostala prava, obveze i odgovornosti osoba odlikovanih Redom koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se odred­be Zakona te Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 01-051-00-3284/1

Zagreb, 6. listopada 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.