Vjerodostojno tumačenje članka 12. stavka 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski državni sabor

NN 109/2000 (7.11.2000.), Vjerodostojno tumačenje članka 12. stavka 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski državni sabor

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

2139

Na teme­lju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 119. stavka 1. Poslovnika Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora, Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora 27. listopada 2000., daje

VJERODOSTOJNO TUMAČENJE

ČLANKA 12. STAVKA 3. ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI DRŽAVNI SABOR
(»Narodne novine«, br. 116/99.)

Radi različitog tumače­nja i primjene odredbe članka 12. stavka 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski državni sabor (»Narodne novine«, br. 116/99.) va­lja tumačiti i primje­njivati imajući u vidu odredbu stavka 1. toga članka, naime tako da u slučaju kada zastupniku Županijskog doma a potom i ­nje­govu zamjeniku prestane mandat ili nije u mogućnosti obnašati zastupničku dužnost zastupnika će zamijeniti neizabrani kandidat sa županijske liste a određuje ga politička stranka odnosno političke stranke koje su listu predložile.

Klasa: 021-12/00-05/23
Zagreb, 27. listopada 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.