Zakon o izmjenama Zakona o političkim strankama

NN 36/2001 (20.4.2001.), Zakon o izmjenama Zakona o političkim strankama

HRVATSKI SABOR

 

634

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o političkim stran­kama, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 6. trav­nja 2001.

Broj: 01-081-01-1134/2
Zagreb, 11. trav­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA

Članak 1.

U Zakonu o političkim strankama (»Narodne novine«, br. 76/93., 111/96. i 164/98.) članak 1. mije­nja se i glasi:

»Političke stranke su svojim slobodnim osniva­njem izraz demokratskoga višestranačkog sustava kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske.

Pravni položaj, uvjeti, način i postupak za osniva­nje, re­gis­trira­nje, prestanak i financira­nje političkih stranaka uređuje se ovim Zakonom.«

Članak 2.

Članak 2. mije­nja se i glasi:

»Političke stranke, u smislu ovoga Zakona, su pravne osobe koje politički djeluju u skladu s ci­ljevima utvrđenim programom i statutom.«

Članak 3.

Članak 4. mije­nja se i glasi:

»Političke stranke ne mogu osnivati svoje ustrojstvene oblike u državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (re­gio­nalne) samouprave, trgovačkim društvima, ustanovama, oruža­nim snagama, policiji i drugim pravnim osobama.«

Članak 4.

Članak 17. mije­nja se i glasi:

»Ukoliko ministarstvo nadležno za poslove uprave ocijeni da politička stranka, podnosite­lj zahtjeva za re­gistraciju, svojim programom smjera podriva­nju slobodnog demokratskog poretka ili ugrožava­nju opstojnosti Republike Hrvatske, predložit će pokre­ta­nje postupka za ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom Repub­like Hrvatske.

Do donoše­nja odluke Ustavnoga suda, ministarstvo nadležno za poslove uprave zastat će s postupkom donoše­nja rješe­nja za upis političke stranke.

Ministarstvo nadležno za poslove uprave odbit će zahtjev za upis u re­gistar političke stranke, ukoliko Ustavni sud Republike Hrvatske donese odluku o protuustavnosti ­njenog programa.«

Članak 5.

Članak 18. mije­nja se i glasi:

»Ako političke stranke u svom djelova­nju ostvare dobit, moraju s dobiti raspolagati kao neprofitne organizacije.

Političke stranke mogu stjecati prihod od članarine, dobro-vo­lj­nih priloga, izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala, organizacije stranačkih manifestacija, državnog prora­ču­na, proračuna jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave i drugih propisima dozvo­ljenih izvora.«

Članak 6.

Članak 19. mije­nja se i glasi:

»Dio sredstava za rad političkih stranaka koji se osigurava u državnom proračunu za iduću proračunsku godinu iznosi 0,056% sredstava tekućih izdataka proračuna iz prethodne godine.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka raspoređuju se političkim strankama koje imaju najma­nje jednog zastupnika u Hrvatskom saboru.

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora donosi odluku o raspoređiva­nju sredstava iz stavka 1. ovoga članka za svaku godinu, kojom utvrđuje jednaki iznos sredstava za svakog zastupnika u Hrvatskom saboru tako da pojedinoj politič­koj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju ­njenih zastupnika.

Za svakog izabranog zastupnika podzastup­ljenog spola politi­čkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom zastupniku, a određenog stavkom 3. ovoga članka.

Raspoređena sredstva prema stavku 3. i 4. ovoga članka doznačuju se na središ­nji račun političke stranke tromjesečno u jed­nakim iznosima.«

Članak 7.

Odredbe članka 19. ovoga Zakona na odgovarajući način primje­njuju se i na izbor članova predstavničkih tijela u jedinicama lokalne i područne (re­gionalne) samouprave.

Članak 8.

U članku 22. stavku 1. i 2. riječi »Hrvatskom državnom saboru« zamje­njuju se riječima: »Hrvatskom saboru«.

Članak 9.

U svim odredbama ovoga Zakona riječi »organizacijski oblici« i »oblici organizira­nja« u određenom padežu zamje­njuju se riječima: »ustrojstveni oblici« u odgovarajućem padežu, riječi: »Ministarstvo uprave« zamje­njuju se riječima: »ministarstvo nadležno za poslove uprave«, a riječi: »ministar uprave« riječima: »mi­nistar nadležan za poslove uprave«.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 008-02/01-01/02
Zagreb, 6. trav­nja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.