Odluka o odlikovanju Aleksandera Kwasniewskog predsjednika Republike Poljske Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

NN 42/2001 (10.5.2001.), Odluka o odlikovanju Aleksandera Kwasniewskog predsjednika Republike Poljske Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

706

Na teme­lju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvat­ske (»Narodne novine« broj 20/95), donosim

ODLUKU

kojom se

odlikuje

Nje­gova Ekscelencija

Aleksander Kwasniewski

Predsjednik Republike Po­ljske

VELEREDOM KRALJA TOMISLAVA
S LENTOM I VELIKOM DANICOM

za izniman doprinos prijate­ljstvu i razvitku uzajamne surad­nje između Republike Po­ljske i Republike Hrvatske.

Broj: 01-051-01-1-3/1
Zagreb, 27. trav­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.