Odluka o postavljenju dr. sc. Branka Caratana za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Re

NN 49/2001 (27.6.2001.), Odluka o postavljenju dr. sc. Branka Caratana za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Re

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

788

Na teme­lju članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96) i Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske Klasa: 080-01/01-01/23, Urbroj: 50304/2-01-02 od 3. svib­nja 2001. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam dr. sc. BRANKA CARATANA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kra­ljevini Švedskoj, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Litvi, sa sjedištem u Stockholmu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-01-1558/2
Zagreb, 22. svib­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.