Odluka o donošenju smjernica za prometnu svjetlosnu signalizaciju na cestama

NN 61/2001 (6.7.2001.), Odluka o donošenju smjernica za prometnu svjetlosnu signalizaciju na cestama

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

996

Na teme­­lju članka 106. stavak 2. Pravilnika o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (»Narodne novine«, broj 59/2000.) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU SMJERNICA ZA PROMETNU SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU NA CESTAMA

I.

Donose se Smjernice za prometnu svjetlosnu signalizaciju na cestama – uređaji svjetlosne signalizacije (semafori), u da­­lj­­njem tekstu: Smjernice.

II.

Smjernice se sastoje iz tekstualnog i grafičkog dijela koji se čuva u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza i Hrvatskim cestama d.o.o., a mogu se pod određenim uvjetima nabaviti u Hrvat­skim cestama d.o.o.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-01/01-02/121
Urbroj: 530-04-01-2
Zagreb, 5. lip­­nja 2001.

Ministar
mr. sc. Alojz Tušek, v. r.