Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

NN 82/2001 (26.9.2001.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

HRVATSKI SABOR

 

1407

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

 

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

Proglašavam Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 21. rujna 2001.

Broj: 01-081-01-2942/2
Zagreb, 24. rujna 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 33/92., 77/92., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95. i 108/96.) u članku 3. stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. riječi: »koji nisu obuhvaćeni u stavku 2. ovoga članka, a« brišu se.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. dosadašnje točke 2., 3., 4. i 5. postaju točke 1., 2., 3. i 4.

Članak 3.

U članku 12. stavku 1. točka 2. briše se.

U dosadašnjoj točki 3. koja postaje točka 2. brojke: »2. i 3.« zamjenjuju se brojkama: »1. i 2.«.

Dosadašnje točke 4., 5., 6. i 7. postaju točke 3., 4., 5. i 6.

Članak 4.

U članku 13. stavku 1. riječ: »usvojena« zamjenjuje se riječju: »posvojena«, a riječ: »usvojitelji« zamjenjuje se riječju: »posvojitelji«.

Članak 5.

U članku 14. točka 4. briše se.

Dosadašnje točke 5. i 6. postaju točke 4. i 5.

Članak 6.

U članku 16. stavku 2. riječi: »160% prosječne mjesečne plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj iz prethodne godine« zamjenjuju se riječima: »100% proračunske osnovice«.

Članak 7.

Iza članka 20. podnaslov: »4. Posebni dodatak« i članak 21. brišu se.

Članak 8.

U članku 25. stavku 1. riječ: »sve« zamjenjuje se riječju: »uz«.

U stavku 3. brojka: »3.« zamjenjuje se brojkom: »2.«.

Članak 9.

U članku 27. stavku 2. riječ: »usvojitelji« zamjenjuju se riječju: »posvojitelji«.

U stavku 3. riječ: »usvojitelj« zamjenjuje se riječju: »posvojitelj«.

Članak 10.

U članku 28. stavku 3. brojka: »3.« zamjenjuje se brojkom: »2.«.

Članak 11.

U članku 34. stavku 1. točka 5. briše se.

U dosadašnjoj točki 6. koja postaje točka 5. riječi: »prosječne mjesečne plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj iz prethodne godine »zamjenjuju se riječima: »proračunske osnovice«.

Članak 12.

U članku 36. stavku 1. točki 3. iza riječi: »26 godina života« briše se zarez a riječi: »a ako je nesposobna za samostalan život i rad, prema propisima o invalidskom osiguranju« zamjenjuju se riječima: »kod kojega je nastupila opća nesposobnost za rad, prema propisima o mirovinskom osiguranju«.

U točki 4. riječi: »dok su ta djeca nesposobna za samostalan život i rad« zamjenjuju se riječima: »dok kod te djece postoji opća nesposobnost za rad«.

U stavku 2. iza riječi: »nesposobnim za« riječi: »samostalan život i« brišu se.

Članak 13.

U članku 37. stavku 1. riječi: »55% prosječne mjesečne plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj iz prethodne godine« zamjenjuju se riječima: »33% od proračunske osnovice«.

Članak 14.

U članku 41. stavku 1. iza riječi: »poljoprivredne djelatnosti« dodaje se riječ: »i šumarstva«.

Članak 15.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»Kao prihod od poljoprivredne djelatnosti i šumarstva smatra se dohodak od poljoprivrede i šumarstva ostvaren korištenjem prirodnih bogatstava zemlje i uporabe od tih djelatnosti dobivenih proizvoda, koji je služio kao osnovica za obračun poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u prethodnoj godini.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka dohodak od poljoprivrede i šumarstva uzima se umanjen za 50%, ako su u pitanju korisnici koji u kućanstvu nemaju članova sposobnih za privređivanje u smislu članka 36. i 40. stavka 3. ovoga Zakona, te korisnici dodatka za njegu i pomoć druge osobe i korisnici dodatka za pripomoć u kući.

Ako je poljoprivredno zemljište dato u zakup, kao prihod od poljoprivredne djelatnosti i šumarstva smatra se mjesečna svota zakupnine, ako je to za korisnika povoljnije.

Ako se radi o korištenju tuđeg zemljišta, prihod od poljoprivredne djelatnosti i šumarstva uzima se po odbitku ugovorene naknade za korištenje tuđeg zemljišta.

Prihod od poljoprivredne djelatnosti i šumarstva uzima se u obzir i kada se radi o prihodu od korištenja prirodnih bogatstava zemlje i uporabe od tih djelatnosti dobivenih proizvoda sa zemljišta na kojemu korisnik ima pravo plodokorištenja.«

Članak 16.

U članku 45. stavku 1. točki 1. iza riječi: »poljoprivredne djelatnosti« dodaju riječi: »i šumarstva«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ako je bračni drug korisnika opskrbnine zaposlen u inozemstvu kod inozemnog poslodavca ili tamo samostalno obavlja privrednu ili profesionalnu djelatnost, smatra se da mjesečni prihod po članu kućanstva korisnika opskrbnine prelazi svotu iz članka 34. točke 5. ovoga Zakona.«

Članak 17.

U članku 47. stavku 2. riječi: »45% od prosječne mjesečne plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj iz prethodne godine« zamjenjuju se riječima: »23% od proračunske osnovice«.

Članak 18.

Iza članka 47. podnaslov: »Doplatak za djecu« i članak 48. brišu se.

Članak 19.

U članku 52. stavku 1. riječi: »prosječnom mjesečnom pla­ćom svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini« zamjenjuju se riječima: »proračunskom osnovicom«.

U stavku 2. riječi: »kretanje prosječne mjesečne plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnom tromjesečju« zamjenjuju se riječima: »promjenu proračunske osnovice«.

Članak 20.

U članku 53. brojka: »6« zamjenjuje se brojkom: »5«, a riječi: »kretanjem prosječne mjesečne plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini« zamjenjuje se riječima: »proračunskom osnovicom«.

Članak 21.

Članak 54. briše se.

Članak 22.

U članku 55. stavku 1. riječi: »utvrđuju zajedno« zamjenjuju se riječju: »utvrđuje«, a riječi: »ministar obrane i ministar rada i socijalne skrbi,« zamjenjuju se riječima: »ministar rada i socijalne skrbi, «

Stavak 2. briše se.

Članak 23.

U članku 56. stavku 1. riječi: »Ministar obrane i ministar rada i socijalne skrbi donose zajedno« zamjenjuju se riječima: »Ministar rada i socijalne skrbi donosi«.

U stavku 2. riječi: »Ministar obrane i ministar rada i socijalne skrbi zajedno mogu« zamjenjuju se riječima: »Ministar rada i socijalne skrbi može«.

Članak 24.

U članku 59. stavku 1. riječi: »i invalidskom« brišu se.

U stavku 2. riječi: »točke 4. do 7. « zamjenjuju se riječima: »točke 3. do 6. «.

Članak 25.

U članku 61. iza riječi: »opskrbnina« briše se zarez i dodaje veznik: »i«, a riječi: »i doplatak za djecu« brišu se.

Članak 26.

Članak 71. mijenja se i glasi:

»O pravima po ovom Zakonu u prvom stupnju rješava nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno up­rav­no tijelo Grada Zagreba, a u drugom stupnju Ministarstvo rada i socijalne skrbi.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka o pravima osoba iz članka 6. stavka 1., točke 1., 2., 5. i 6. i stavka 2., članka 6., te članka 7. ovoga Zakona čije je tjelesno oštećenje nastalo pod tim okolnostima nakon 17. kolovoza 1990., kao i o pravima članova obitelji osoba nastradalih pod tim okolnostima, u prvom stupnju rješava nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba, a u drugom stupnju Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

O pravima po ovom Zakonu za osobe koje nemaju prebiva­lište na teritoriju Republike Hrvatske u prvom stupnju rješava nadležno upravno tijelo Grada Zagreba, a u drugom stupnju nadležno ministarstvo. «

Članak 27.

U članku 77. stavku 4. riječi: »Ministar obrane, odnosno ministar rada i socijalne skrbi« zamjenjuju se riječima: »Ministar rada i socijalne skrbi«.

Članak 28.

U članku 79. stavku 1. riječi: »i doplatak za djecu« brišu se.

Članak 29.

U članku 81. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Kada je rješenje, koje je u postupku revizije donijeto u propisanom roku, poništeno u upravnom sporu, tijelo čije je rješenje poništeno, može donijeti novo rješenje u postupku revizije u roku od 30 dana od primitka presude. «

Članak 30.

U članku 87. stavku 1. riječi: »nadležno tijelo državne uprave koje rješava u prvom stupnju, ako ministar obrane, odnosno ministar rada i socijalne skrbi drukčije ne odredi« zamjenjuju se riječima: »nadležno tijelo državne uprave koje rješava u prvom stupnju, ako ministar rada i socijalne skrbi drukčije ne odredi. «

U stavku 2. riječi: »Ministarstva rada i socijalne skrbi, odnosno odgovarajuća služba Ministarstva obrane« zamjenjuju se riječima: »Ministarstva rada i socijalne skrbi«.

Članak 31.

U članku 92. riječi: »Službe društvenog knjigovodstva Hr­vat­ske, organizacija poštansko telegrafskog i telefonskog saobra­ćaja i banaka« zamjenjuju se riječima: »platnog prometa«.

Članak 32.

U članku 95. iza riječi: »klimatsko liječenje« stavlja se točka, a riječi: »i pravo na besplatnu i povlaštenu vožnju« brišu se.

Članak 33.

U članku 96. riječi: »ministar rada, socijalne skrbi i obitelji« zamjenjuju se riječima: »ministar rada i socijalne skrbi«.

Članak 34.

U članku 106. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Korisnike prava iz članka 99. do 102. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 33/92., 77/92., 58/93., 2/94., 76/94. i 108/95.), za koje nije donijeto odgovarajuće rješenje po službenoj dužnosti do 31. prosinca 1996., prevest će se na odredbe toga Zakona, ako podnesu zahtjev do 30. lipnja 2002. Zahtjevi podnijeti poslije tog roka neće se uzimati u postupak.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Prava po rješenjima donijetim na temelju ovoga članka pripadaju od prvog dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtje­va.«

Članak 35.

1. U članku 6. stavku 1. točki 4. riječi: »uputio nadležni organ« zamjenjuju se riječima: »uputilo nadležno tijelo.«

2. U članku 15. stavku 1., članku 16. stavku 1., 2. i 3., članku 17. stavku 1. točki 1. i 2., stavku 2. točki 1., članku 18. stavku 1., članku 20. stavku 1., članku 22. stavku 1., članku 25. stavku 2., članku 26. stavku 2., članku 28. stavku 1., članku 32. stavku 3., članku 34. stavku 2., članku 36. stavku 1. točki 1., članku 56. stavku 1. i članku 102. stavku 3. riječ: »grupa« u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: »skupina« u odgovarajućem padežu.

3. U članku 72. stavku 2. članku 74. stavku 2. i članku 103. stavku 1. riječi: »organ uprave« u odgovarajućim padežima zamjenjuju se riječima: »tijelo državne uprave« u odgovarajućim padežima.

4. U članku 76. stavku 1. i 2., članku 77. stavku 1., 2., 3. i 4., članku 78., članku 80. stavku 4., članku 81. stavku 2. i članku 82. stavku 2. riječi: »liječnička komisija« zamjenjuju se riječima: »liječničko povjerenstvo« u odgovarajućim padežima.

5. U članku 77. stavku 1. riječi: »prvostepeni postupak« u odgovarajućem padežu, zamjenjuju se riječima: »prvostupanjski postupak« u odgovarajućem padežu, a u stavku 2. riječi: »drugostepeni postupak« u odgovarajućem padežu zamjenjuju se rije­čima: »drugostupanjski postupak« u odgovarajućem padežu.

6. U članku 79. stavku 1. i članku 80. stavku 1. riječi: »prvi stepen« u odgovarajućim padežima zamjenjuju se riječima: »prvi stupanj« u odgovarajućim padežima.

7. U članku 79. stavku 2., članku 80. stavku 1., 2. i 4., članku 81. stavku 1. i 2. riječi: »drugostepeni organ« u odgovarajućim padežima zamjenjuju se riječima: »drugostupanjsko tijelo« u odgovarajućim padežima.

8. U članku 79. stavku 3., članku 80. stavku 3., članku 81. stavku 1. i članku 82. stavku 1. riječi: »prvostepeni organ« u odgo­varajućim padežima zamjenjuju se riječima: »prvostupanj­sko tijelo« u odgovarajućim padežima.

9. U članku 79. stavku 4. riječi: »organ koji je donio« zamje­njuju se riječima: »tijelo koje je donijelo«.

10. U članku 80. stavku 1. i 3. riječi: »prvostepeno rješenje« u odgovarajućim padežima zamjenjuju se riječima: »prvostupanjsko rješenje« u odgovarajućim padežima.

11. U članku 88. riječi: »Isplatni organ« zamjenjuju se riječima: »Isplatno tijelo«.

12. U članku 91. riječi: »organ koji« u odgovarajućem pade­žu zamjenjuju se riječima: »tijelo koje« u odgovarajućem padežu.

13. U članku 94. stavku 3. riječi: »nadležni isplatni organ« zamjenjuju se riječima: »nadležno isplatno tijelo«.

                             

Članak 36.

U članku 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 58/93.) riječi: »donose zajedno ministar obrane i ministar rada i socijalne skrbi« zamjenjuju se riječima: »donosi ministar rada i socijalne skrbi.«

Članak 37.

Ministar rada i socijalne skrbi u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijet će provedbeni akt kojim će utvrditi mjesečne svote osobne invalidnine, dodatka za njegu i pomoć druge osobe, obiteljske invalidnine, uvećane obiteljske invalidnine, dodatka za pripomoć u kući i svotu osnovice za određivanje opskrbnine sukladno odredbi članka 6., 13. i 17. ovoga Zakona.

Članak 38.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. listopada 2001.

Klasa: 562-01/01-01/02
Zagreb, 21. rujna 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.