Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave

NN 92/2001 (24.10.2001.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave

HRVATSKI SABOR

 

1568

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O REFERENDUMU
I DRUGIM OBLICIMA OSOBNOG SUDJELOVANJA U OBAVLJANJU DRŽAVNE VLASTI I LOKALNE SAMOUPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelova­nja u obav­lja­nju državne vlasti i lokalne samouprave, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 11. listopada 2001.

Broj: 01-081-01-3221/2
Zagreb, 17. listopada 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić,
v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REFERENDUMU I DRUGIM OBLICIMA OSOBNOG SUDJELOVANJA U OBAVLJANJU DRŽAVNE VLASTI I LOKALNE SAMOUPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelova­nja u obav­lja­nju državne vlasti i lokalne samouprave (»Narodne novine«, br. 33/96.) u naslovu se iza riječi: »lokalne« dodaju riječi: »i područne (re­gionalne)«.

Članak 2.

U članku 1. iza riječi: »lokalne« dodaju se riječi: »i područne (re­gionalne)«.

Članak 3.

U članku 2. stavku 1. riječi: »županija, gradova i općina« zamje­njuju se riječima: »jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave«.

U stavku 2. iza riječi: »lokalne« dodaju se riječi: »i područne (re­gionalne)«.

Članak 4.

U članku 3. stavku 1. i 2. riječi: »Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske« i »Zastupnički dom« zamje­njuju se riječima: »Hrvatski sabor«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Hrvatski sabor će raspisati referendum o pita­njima iz stavka 2. i 3. ovoga članka ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.«

Dosadaš­nji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 5.

Članak 4. mije­nja se i glasi:

»Lokalni referendum može raspisati predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i predstavničko tijelo jedinice područ­ne (re­gionalne) samouprave.

Predstavničko tijelo iz stavka 1. ovoga članka može pod uvjetima propisanim Zakonom o lokalnoj i područnoj (re­gio­nalnoj) samoupravi i statutom, raspisati referendum o pita­nju iz svoje­ga samoupravnog djelokruga o kojem predstavničko tijelo ima pravo donositi odluke.«

Članak 6.

Članak 5. mije­nja se i glasi:

»Na državnom referendumu imaju pravo sudjelovati hrvatski držav­ljani koji imaju prebivalište i prebivaju u Republici Hrvat­skoj najma­nje godinu dana bez prekida do dana održava­nja referenduma.

Birači iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo sudjelovati na referendumu i ako se u vrijeme održava­nja referenduma zateknu izvan granica Republike Hrvatske na način da se izjaš­njavaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u državama u kojima su se zatekli ili na koji drugi način određen zakonom.

Na lokalnom referendumu imaju pravo sudjelovati birači koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice područne (re­gionalne) samouprave za koju je raspisan referendum.

Na savjetodavnom referendumu i zborovima građana pravo sudjelova­nja imaju birači koji imaju prebivalište na području na kojem se provodi pojedini oblik neposrednog sudjelova­nja u uprav­lja­nju lokalnim poslovima.«

Članak 7.

U članku 6. stavku 3. riječi: »jedinice lokalne uprave i samouprave« zamje­njuju se riječima: »jedinice područne (re­gio­nalne) samouprave«.

Članak 8.

U članku 8. stavku 2. riječi: »lokalne uprave i samouprave« zamje­njuju se riječima: »područne (re­gionalne) samouprave«.

U stavku 4. iza riječi: »stavka 4.« dodaju se riječi: »i 5.«.

Članak 9.

Iza članka 8. dodaje se nova Glava II. čiji naslov glasi:

»IZJAŠNJAVANJE BIRAČA O POTREBI DA SE ZATRA­ŽI RASPISIVANJE REFERENDUMA« i članci 8.a, 8.b, 8.c, 8.d, 8.e, 8.f, 8.g i 8.h koji glase:

»Članak 8.a

Ako birači ocijene da postoji potreba za raspisiva­njem referenduma o prijedlogu za promjenu Ustava Republike Hrvatske, o prijedlogu zakona ili o drugom pita­nju iz djelokruga Hrvatskoga sabora ili o pita­nju za koje drže da je važno za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost Republike Hrvatske osnovat će organizacijski odbor za izjaš­njava­nje birača o potrebi da se zatraži raspisi­va­nje referenduma (u da­lj­njem tekstu: Organizacijski odbor).

Članak 8.b

Organizacijski odbor donosi odluku da se pristupi izjaš­njava­nju birača o potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– jasno formulirano pita­nje o kojem se traži raspisiva­nje referenduma,

– rok unutar koje­g će se sakup­ljati potpisi birača koji traže raspisiva­nje referenduma koji ne može biti duži od 15 dana.

Odluka da se pristupi izjaš­njava­nju birača o potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma objav­ljuje se u dnevnom tisku i drugim sredstvima javnog priopćava­nja.

Članak 8.c

Izjaš­njava­nje birača o potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma može se održavati na svakom za to prikladnom mjestu u skladu s odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave (grada ili općine).

Organizacijski odbor je dužan prijaviti mjesta na kojima će se održavati izjaš­njava­nje birača o potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma policijskoj upravi na čijem se području izjaš­njava­nje održava, pet dana prije početka izjaš­njava­nja.

Članak 8.d

Mjesta na kojima će se održavati izjaš­njava­nje moraju biti označena i uoč­ljiva s tim da ­njihovo označava­nje ne smije sadržavati državna obi­lježja.

Svako mjesto iz stavka 1. ovoga članka mora imati popis s uvezanim listovima koji će sadržavati jasno formulirano pita­nje o kojem se traži raspisiva­nje referenduma i jasno odije­ljene vodo­rav­ne redove označene rednim brojevima.

Članak 8.e

Birači koji se izjaš­njavaju o potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma upisuju u prvi slobodni red uvezanog popisa iz članka 8.d ovoga Zakona svoje ime i prezime i jedinstveni matični broj građana te se osobno potpisuju.

O potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma mogu se izjaš­njavati samo osobe, koje u skladu sa člankom 5. ovoga Zakona mogu sudjelovati na referendumu.

Birač se može izjasniti o potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma samo na jednom od mjesta na kojem će se održavati izjaš­njava­nje.

Članak 8.f

Nakon isteka roka za sakup­lja­nje potpisa birača svi popisi se dostav­ljaju Organizacijskom odboru.

Organizacijski odbor provjerava je li izjaš­njava­nje provedeno u skladu sa zakonom.

Članak 8.g

Ako Organizacijski odbor utvrdi da se o potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma izjasnilo deset posto birača od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj, uputit će zahtjev predsjedniku Hrvatskoga sabora za raspisiva­nje referenduma.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dostav­ljaju se i svi popisi kojima se dokazuje da je raspisiva­nje referenduma zatražio potreban broj birača.

Članak 8.h

Kada zaprimi zahtjev za raspisiva­nje referenduma Hrvatski sabor može u roku od 30 dana zatražiti da Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdi je li referendumsko pita­nje, odnosno način izjaš­njava­nja birača o potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma u skladu s Ustavom i zakonom.

Ako Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdi da referendum­sko pita­nje, odnosno način izjaš­njava­nja birača o potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma nije u skladu s Ustavom i zakonom referendum se neće raspisati.«

Članak 10.

U članku 10. stavku 2. riječi: »lokalne uprave i samouprave« zamje­njuju se riječima: »područne (re­gionalne) samouprave«.

Članak 11.

U članku 13. stavku 2. riječi: »Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske« zamje­njuju se riječima: »Hrvatski sabor«.

Članak 12.

U članku 16. stavku 1. podstavku 2. riječi: »i inozemnim uredima« brišu se.

U podstavku 4. i 6. riječi: »lokalne uprave i samouprave« zamje­njuju se riječima: »područne (re­gionalne) samouprave«.

U stavku 2. riječi: »lokalne uprave i samouprave« zamje­njuju se riječima: »područne (re­gionalne) samouprave«.

Članak 13.

U članku 20. riječi: »lokalne uprave i samouprave« zamje­njuju se riječima: »područne (re­gionalne) samouprave«.

Članak 14.

U članku 26. stavak 1., 2., 3. i 4. mije­njaju se i glase:

»Glasova­nje na državnom referendumu obav­lja se, u pravilu, na glasačkim mjestima u Republici Hrvatskoj.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, hrvatski držav­ljani koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj a zateknu se u vrijeme održava­nja referenduma izvan granice Republike Hrvat­ske glasovat će u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Re­pu­blike Hrvatske u državama u kojima su se zatekli.

Glasova­nje na lokalnom referendumu obav­lja se na glasač­kim mjestima u jedinici lokalne samouprave, odnosno jedinici područne (re­gionalne) samouprave.

Najkasnije pet dana prije održava­nja referenduma povjerenstva za provedbu referenduma odredit će i javno objaviti glasačka mjesta za provedbu glasova­nja u diplomatsko-konzularnim pred­stav­ništvima Republike Hrvatske i u jedinicama lokalne samouprave, odnosno jedinicama područne (re­gionalne) samouprave s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom glasačkom mjes­tu (izvadak iz popisa birača).«

Članak 15.

U članku 29. riječi: »ministar pravosuđa« zamje­njuju se riječima: »ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave«.

Članak 16.

U članku 46. stavku 1. i 3. riječi: »lokalne uprave i samouprave« zamje­njuju se riječima: »područne (re­gionalne) samouprave«.

Članak 17.

U članku 48. stavku 1. i 2. riječi: »lokalne uprave i samo-uprave« zamje­njuju se riječima: »područne (re­gionalne) samouprave«.

Članak 18.

U članku 57. riječi: »lokalne uprave i samouprave« zamje­njuju se riječima: »područne (re­gionalne) samouprave«.

Članak 19.

U članku 58. stavku 1. riječi: »lokalne uprave i samouprave« zamje­njuju se riječima: »područne (re­gionalne) samouprave«.

Članak 20.

U naslovu iznad članka 60. te u člancima 60., 61. i 62. riječi: »mjesni zborovi građana« u određenom padežu zamje­njuju se riječima: »zborovi građana« u odgovarajućem padežu.

Članak 21.

U članku 63. stavku 1. riječi: »lokalne uprave i samouprave« zamje­njuju se riječima: »područne (re­gionalne) samouprave«.

Članak 22.

U članku 64. riječi: »lokalne uprave i samouprave« zamje­njuju se riječima: »područne (re­gionalne) samouprave«.

Članak 23.

U članku 66. riječi »Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske« zamje­njuju se riječima: »Hrvatski sabor«.

Članak 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 014-01/01-01/03
Zagreb, 11. listopada 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.