Zakon o slatkovodnom ribarstvu

NN 106/2001 (30.11.2001.), Zakon o slatkovodnom ribarstvu

HRVATSKI SABOR

1740

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU

Proglašavam Zakon o slatkovodnom ribarstvu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 21. studenoga 2001.

Broj: 01-081-01-3659/2
Zagreb, 26. studenoga 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O SLATKOVODNOM RIBARSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Slatkovodno ribarstvo u smislu ovoga Zakona jest gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda, a obuhvaća ribolov, poribljavanje, akvakulturu, zaštitu riba i ekologiju kopnenih voda.

(2) Ribe u slatkim vodama koriste se na održiv način koji pridonosi očuvanju biološke raznolikosti ekoloških sustava.

(3) Ribe u slatkim vodama dijelovi su prirode od interesa za Republiku Hrvatsku i imaju njezinu osobitu zaštitu koja se provodi sukladno odredbama ovoga Zakona.

(4) Ribe se u ribolovnim vodama mogu loviti i/ili uzgajati pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

Članak 2.

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. akvakultura je gospodarska djelatnost uzgoja riba i drugih vodenih organizama u smislu reprodukcije i hranidbe u ribnjacima, kavezima, ogradama ili lagunama,

2. dozvola za rekreacijsko-športski ribolov jest ovlast na temelju koje ribiči mogu obavljati rekreacijsko-športski ribolov,

3. godišnji plan jest akt potrebit za provedbu gospodarske osnove tijekom kalendarske godine,

4. gospodarska osnova jest stručna studija o načinu gospodarenja ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom, a odnosi se na obavljanje rekreacijsko-športskog i gospodarskog ribolova,

5. gospodarski ribolov jest lov riba radi stjecanja dohotka,

6. ihtiomasa je ukupna količina ribe na određenom ribolovnom području u određenom trenutku,

7. lovostaj je vrijeme u kojem se pojedine vrste riba, osim riba iz akvakulture, ne smiju loviti niti stavljati u promet,

8. mamac je sve ono čime se mami i lovi riba,

9. matica je spolno dozrela riba, bez obzira na spol,

10. ministar je ministar ministarstva nadležnog za slatkovodno ribarstvo,

11. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za slatkovodno ribarstvo,

12. monitoring je sustavno praćenje stanja ribljeg fonda i drugoga živog svijeta,

13. nedorasle ribe jesu svi razvojni oblici riba koji još nisu dostigli spolnu zrelost,

14. oprema je sredstvo koje namjenom omogućuje uporabu ribolovnog alata,

15. ovlaštenik povlastice za akvakulturu jest fizička ili pravna osoba koja je dobila povlasticu za gospodarsku djelatnost akvakulture,

16. ovlaštenik povlastice za ribolov jest fizička ili pravna osoba koja je dobila povlasticu za gospodarski ribolov,

17. ovlaštenik ribolovnog prava jest fizička ili pravna osoba koja je na temelju provedenoga javnog natječaja stekla ribolovno pravo na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribo­lov­noj zoni,

18. poribljavanje je plansko unašanje riba u ribolovne vode na temelju gospodarske osnove i godišnjeg plana,

19. povlastica je ovlaštenje na temelju kojeg fizičke ili pravne osobe smiju obavljati gospodarsku djelatnost ribolova ili akvakulture,

20. rekreacijsko-športski ribolov jest lov riba udicom radi rekreacije ili športa,

21. revizija gospodarske osnove jest usklađenje gospodarske osnove sukladno novonastalim uvjetima na nekom ribolovnom području za koje vrijedi gospodarska osnova,

22. ribar je osoba koja lovi ribu radi stjecanja dohotka,

23. ribič je osoba koja lovi ribu uz uporabu dopuštenih ribolovnih alata, opreme i mamaca radi rekreacije i športa,

24. ribnjak je objekt na poljoprivrednom ili drugom zemljištu koji se koristi za akvakulturu, a može biti toplovodni ili hladnovodni,

25. ribočuvar je službena osoba ovlaštenika ribolovnog prava koja je stručno osposobljena za obavljanje nadzora u rekreacijsko-športskom ribolovu,

26. ribolov je lov riba uz uporabu ribolovnih alata i opreme, a može biti gospodarski ribolov ili rekreacijsko-športski ribolov,

27. ribolovna zona jest dio ribolovnog područja na kojem se ostvaruje ribolovno pravo radi ribolova, akvakulture ili zaštite riba,

28. ribolovne vode jesu slatke vode na kojima se obavlja ribolov,

29. ribolovne udruge i njihovi savezi jesu udruge građana osnovane radi rekreacijsko-športskog ribolova, natjecanja, odgoja i obrazovanja rekreacijsko-športskih ribolovaca,

30. ribolovni alat jest sredstvo kojim se obavlja ribolov,

31. ribolovno pravo jest temeljni akt kojim se ovlaštenicima omogućava obavljanje rekreacijsko-športskog ribolova na odre­đe­nom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni, u kojemu su propisane sve mjere za provođenje zaštite riba na tom ribolovnom području ili u toj ribolovnoj zoni,

32. ribolovno područje jest područje određenog vodotoka sa svim njegovim pritocima i plavnim područjima, odnosno područ­je stajaćih voda koje predstavlja biološku, hidrografsku i gospodarsku cjelinu i ima uvjete za ribolov, akvakulturu i zaštitu riba, stručno sustavno praćenje i primjenu mjera od važnosti za razvitak slatkovodnog ribarstva,

33. ribolovna zona je dio ribolovnog područja,

34. slatke vode (kopnene vode) jesu sve tekuće vode s njihovim plavnim područjima i svi drugi oblici stajaćih voda,

35. stavljati u promet znači prodavati ili zamjenjivati ribu,

36. strane vrste riba (alohtone) jesu one vrste koje primarno ne obitavaju u određenoj ribolovnoj vodi,

37. ulov su ulovljeni primjerci riba u rekreacijsko-športskom ribolovu i gospodarskom ribolovu,

38. zaštita je skup mjera koje se poduzimaju radi očuvanja i osiguranja uvjeta za dugoročno i održivo korištenje riba.

Ribolovne vode

Članak 3.

(1) Ribolovne vode jesu sve slatke vode, osim voda:

1. u posebno zaštićenim dijelovima prirode proglašenim na temelju posebnog zakona,

2. u ribnjacima,

3. u akumulacijama, jezerima i/ili tekućim vodama iz kojih se zahvaća voda za piće za koje su na temelju posebnog zakona donesene odluke o zaštiti izvorišta,

4. u akumulacijama, jezerima i/ili tekućim vodama koje su rezervirane za javnu vodoopskrbu.

(2) Ribolovne vode su stajaćice i tekućice.

(3) Stajaćice su prirodna i umjetna jezera, bare i stari riječni rukavci koji nemaju vezu s tekućom vodom, a tekućice su sve ostale ribolovne vode.

(4) Rekreacijsko-športski ribolov na ribolovnim vodama može se obavljati pod uvjetima određenim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(5) Iznimno, na umjetnim jezerima nastalim iskorištavanjem mineralnih sirovina koja su upisana u upisnik ribolovnih područja i zona ministar može rješenjem dopustiti obavljanje ribolova protivno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, a kojima se reguliraju lovostaj za ribe, najmanja veličina riba i količina ulova riba.

(6) Rješenje iz stavka 5. ovog članka za neku stajaćicu na temelju zahtjeva ovlaštenika ribolovnog prava donosi ministar uz suglasnost tijela državne uprave nadležnog za zašitu okoliša i prostornog uređenja.

Članak 4.

(1) Ribolovne vode dijele se na ribolovna područja.

(2) Ribolovna područja dijele se na ribolovne zone.

(3) Granice ribolovnih područja i ribolovnih zona utvrđuje ministar, uz prethodno pribavljeno mišljenje tijela državne uprave nadležnog za vode, kao i tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja i tijela državne uprave nadležnog za obrt, malo i srednje poduzetništvo.

(4) Granice ribolovnih voda u vodotocima koji utječu u more utvrdit će ministar, uz prethodno pribavljeno mišljenje tijela državne uprave nadležnog za vode, kao i tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja.

(5) Granice ribolovnih područja i ribolovnih zona iz stavka 3. ovoga članka kojima se proteže državna granica, ministar utvrđuje uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova.

(6) Ministar može, radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, privremeno zabraniti obavljanje gospodarskog i rekreacijsko-športskog ribolova na ribolovnim područjima i u ribolovnim zonama kojima se proteže državna granica, kao i u neposrednoj blizini objekata (mostovi, luke, pristaništa, riječni granični prijelazi i dr.).

Članak 5.

(1) Pojedine ribolovne vode ili njihovi dijelovi mogu se proglasiti zaštićenim prirodnim mrijestilištima ako je to potrebno zbog bioloških razloga ili ako je mriješćenje riba u tim vodama od osobite gospodarske važnosti.

(2) U zaštićenim prirodnim mrijestilištima zabranjen je ribolov.

(3) Zaštićena prirodna mrijestilišta utvrđuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja kao i tijela državne uprave nadležnog za vode.

Upisnik ribolovnih područja i zona

Članak 6.

(1) O površini ribolovnih područja i ribolovnih zona, o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona, o količini i vrstama riba te o ovlaštenicima ribolovnog prava na ribolovnim područjima i u ribolovnim zonama vodi se Upisnik ribolovnih područja i ribolovnih zona.

(2) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka vodi Ministarstvo.

(3) Ovlaštenici ribolovnih prava dužni su dostaviti podatke za vođenje Upisnika iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvu do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

(4) Oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 7.

(1) Poslove u području slatkovodnog ribarstva obavljaju ustanove koje su registrirane za stručna i znanstvena istraživanja iz područja slatkovodnog ribarstva i/ili ekologije kopnenih voda (u daljnjem tekstu: ustanove).

(2) Ustanove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju osobito sljedeće poslove:

1. izrađuju gospodarske osnove,

2. izrađuju revizije gospodarskih osnova,

3. izrađuju stručne studije i procjene stanja ribljeg fonda te predlažu mjere za zaštitu riba i unapređivanje ribolova (monitoring),

4. raščlanjuju podatke o akvakulturi te predlažu mjere za unapređivanje akvakulture,

5. obavljaju kemijska istraživanja vode u ribnjacima i ribo­lov­nim vodama,

6. obavljaju istraživanja na području primarne organske produkcije (bakterio-planktona, fitoplanktona i vodenog bilja) za potrebe ribarstva,

7. obavljaju istraživanja na području sekundarne organske produkcije (zooplanktona i faune dna) za potrebe ribarstva,

8. obavljaju istraživanja utjecaja unošenja ribljih vrsta u ribolovne vode (introdukcija i reintrodukcija) ,

9. obavljaju istraživanja uzgoja autohtonih i alohtonih vrsta riba.

(3) Radi praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu ustanove iz stavka 1. ovoga članka dužne su o obavljanju poslova iz svoje djelatnosti najmanje jednom godišnje izvješćivati Ministarstvo.

Članak 8.

(1) Ribolov se dijeli na gospodarski ribolov i rekreacijsko-
-športski ribolov.

(2) Gospodarski ribolov smije se obavljati samo na području rijeke Dunav od državne granice s Republikom Mađarskom do državne granice sa SRJ i na području rijeke Save od državne granice s Republikom BiH do državne granice sa SRJ.

(3) Granice područja iz stavka 2. ovoga članka utvrdit će naredbom ministar.

(4) Broj povlastica za gospodarski ribolov, količinu ribolovnih alata i opreme po povlastici, te količinu i vrstu ulova po povlastici, utvrdit će naredbom ministar, na temelju mišljenja ustanova iz članka 7. ovoga Zakona.

(5) Količina dozvoljenog ulova iz područja iz stavka 2. ovoga članka smije iznositi do 50 % količine dopuštenog ulova određenog gospodarskom osnovom.

(6) Za obavljanje ribolova plaća se naknada.

II. GOSPODARSKI RIBOLOV

Članak 9.

(1) Gospodarski ribolov mogu obavljati fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje gospodarskog ribolova.

(2) Fizičke i pravne osobe smiju započeti obavljati djelatnost gospodarskog ribolova:

1. ako imaju povlasticu za gospodarski ribolov,

2. ako je fizička osoba ili fizička osoba u pravnoj osobi stručno osposobljena za gospodarski ribolov ili ima djelatnike stručno osposobljene za gospodarski ribolov,

3. ako ribolovni alati i oprema za gospodarski ribolov upisani u povlastici imaju konstrukcijsko-tehnička obilježja sukladna odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

Članak 10.

(1) Povlasticu za gospodarski ribolov na temelju zahtjeva rješenjem daje Ministarstvo.

(2) Povlastica za gospodarski ribolov, kao i zahtjev za izdavanje povlastice mora sadržavati:

1. tvrtku obrtnika ili tvrtku pravne osobe kojima se daje povlastica za gospodarski ribolov,

2. naznaku dijela ribolovnog područja i/ili ribolovne zone u kojoj će obavljati gospodarski ribolov,

3. vrstu i broj ribolovnih alata i opreme kojima će obavljati gospodarski ribolov,

4. ime ili registarsku oznaku plovila kojim će obavljati gospodarski ribolov.

(3) Obrazac i postupak davanja povlastice za gospodarski ribolov pravilnikom propisuje ministar.

(4) Povlastica za gospodarski ribolov daje se na temelju javnog natječaja.

(5) Odluku o raspisivanju javnog natječaja za davanje povlastica za gospodarski ribolov donosi ministar.

(6) Uvjete natječaja za davanje povlastica za gospodarski ribolov propisuje ministar.

(7) Postupak javnog natječaja za davanje povlastica za gospodarski ribolov provodi Povjerenstvo za povlastice koje imenuje ministar.

(8) Povjerenstvo iz stavka 7. ovoga članka daje ministru prijedlog za davanje povlastica iz stavka 4. ovoga članka.

(9) Protiv rješenja kojim se povlastica daje ili uskraćuje nije dopuštena žalba ali može se pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora zadržava izvršenje rješenja.

(10) Prednost na javnom natječaju za davanje povlastica za gospodarski ribolov imaju hrvatski branitelji i invalidi Domovinskog rata.

(11) Obavijest o davanju povlastice za gospodarski ribolov obvezatno se dostavlja ovlašteniku ribolovnog prava za ribolovno područje ili zonu obuhvaćenu povlasticom za gospodarski ribolov.

Članak 11.

(1) Povlastica za gospodarski ribolov nije prenosiva.

(2) Povlastica za gospodarski ribolov oduzet će se rješenjem Ministarstva:

1. ako se utvrdi da fizička ili pravna osoba kojoj je dana povlastica za gospodarski ribolov nema propisane alate ili opremu za ribolov,

2. ako se utvrdi da fizička ili pravna osoba kojoj je dana povlastica za gospodarski ribolov sama nije stručno osposobljena za gospodarski ribolov ili ako nema zaposlene djelatnike stručno osposobljene za gospodarski ribolov,

3. ako se utvrdi da je strana fizička ili pravna osoba osnivač domaće pravne osobe kojoj je dana povlastica za gospodarski ribolov,

4. ako se utvrdi da je strana fizička ili pravna osoba u cijelosti ili dijelom vlasnik domaće pravne osobe kojoj je dana povlastica za gospodarski ribolov,

5. ako se utvrdi da ovlaštenik povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova ne plaća naknadu za obavljanje gospodarskog ribolova.

(3) Protiv rješenja o oduzimanju povlastice iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali može se pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora zadržava izvršenje rješenja.

(4) Povlastica za gospodarski ribolov prestaje vrijediti prestankom postojanja pravne osobe ili smrću fizičke osobe.

(5) Rješenje o oduzimanju povlastice za gospodarski ribolov iz stavka 1. ovoga članka obvezatno se dostavlja Državnom inspektoratu.

Članak 12.

(1) Ministarstvo vodi Upisnik o danim povlasticama za gospodarski ribolov.

(2) Oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika o danim povlasticama za gospodarski ribolov propisuje ministar.

Članak 13.

(1) Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov smiju obav­ljati ribolov:

– samo na onom dijelu ribolovnog područja i/ili ribolovne zone koji je upisan u povlastici za gospodarski ribolov,

– samo onim ribolovnim alatima i opremom koji su upisani u povlastici za gospodarski ribolov,

– sukladno propisima iz članka 8. stavka 3. i 4. ovoga Zakona.

(2) Ovlaštenik povlastice ili osoba koja za njega obavlja gospodarski ribolov mora kod sebe imati povlasticu kad obavlja gospodarski ribolov.

(3) Ovlaštenik povlastice obvezatan je plaćati naknadu za obavljanje gospodarskog ribolova.

(4) Naknada iz stavka 3. ovoga članka prihod je državnog proračuna.

Članak 14.

Uvjete obavljanja gospodarskog ribolova, namjenu, vrstu i količinu ribolovnih alata i opreme koji se smiju rabiti u gospodarskom ribolovu propisuje ministar.

Ribarski ispit

Članak 15.

(1) Osoba koja neposredno obavlja gospodarski ribolov mora biti stručno osposobljena za obavljanje gospodarskog ribolova.

(2) Stručna osposobljenost za obavljanje gospodarskog ribolova dokazuje se uvjerenjem o položenom ribarskom ispitu.

(3) Uvjerenje o položenom ribarskom ispitu daje Ministarstvo osobi koja je položila ribarski ispit prema Programu za polaganje ribarskog ispita.

(4) Ribarske ispite provodi Povjerenstvo za ribarske ispite koje imenuje ministar.

(5) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, uvjerenje o položenom ribarskom ispitu, bez obveze polaganja ribarskog ispita, dat će se osobi koja je na temelju ranijih propisa položila ribarski ispit ili koja je položila kolegij ribarstva na VI. ili VII. stupnju obrazovanja.

(6) Način polaganja ribarskog ispita, obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ribarskom ispitu propisuje ministar.

(7) Ministar donosi Program za polaganje ribarskog ispita nakon prethodno pribavljenog mišljenja ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja, te ministra za obrt, malo i srednje poduzet­ništvo.

(8) Ministarstvo vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribarskom ispitu.

(9) Oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika o izdanim uvje­re­njima o položenom ribarskom ispitu propisuje ministar.

Članak 16.

(1) Troškove polaganja ribarskog ispita snosi kandidat.

(2) Visinu iznosa troškova iz stavka 1. ovoga članka utvr­đuje ministar.

(3) Članovi Povjerenstva za ribarske ispite imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu.

(4) Naknadu iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje ministar.

III. REKREACIJSKO-ŠPORTSKI RIBOLOV

Članak 17.

Ribu na ribolovnim vodama smiju loviti ribiči:

– koji imaju položen ispit za lov riba u rekreacijsko-šport­skom ribolovu (u daljnjem tekstu: ribički ispit),

– koji imaju dozvolu za lov riba u rekreacijsko-športskom ribolovu (u daljnjem tekstu: dozvola).

Hrvatski športskoribolovni savez

Članak 18.

Hrvatski športskoribolovni savez (u daljnjem tekstu: Savez) u smislu ovoga Zakona obavlja poslove koji su mu, kao javne ovlasti, povjerene ovim Zakonom, odnosno za koje je ovlašten.

Članak 19.

(1) Savez ima sljedeće javne ovlasti:

1. izdaje uvjerenje o položenom ribičkom ispitu osobama ko­je su položile ribički ispit te uvjerenje o položenom ribočuvar­skom ispitu osobama koje su položile ribočuvarski ispit,

2. vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribič­kom ispitu, te upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribo­čuvar­skom ispitu,

3. izdaje uvjerenje o položenom ribičkom ispitu bez obveze polaganja osobi koja je položila ribički ispit na temelju propisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona, ili je položila kolegij ribarstva na VI. ili VII. stupnju obrazovanja, kao i uvjerenje o položenom ribočuvarskom ispitu bez obveze polaganja osobi koja je položila ribočuvarski ispit na temelju propisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona,

4. vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribič­kom ispitu za osobe koje su položile ribički ispit na temelju prethodnih propisa ili su položile kolegij ribarstva na VI. ili VII. stupnju obrazovanja, kao i Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu za osobe koje su položile ribo­čuvarski ispit na temelju prethodnih propisa,

5. raspodjeljuje dozvole iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona ovlaštenicima ribolovnog prava na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni,

6. izdaje odobrenja za sva natjecanja u rekreacijsko-šport­skom ribolovu na temelju godišnjeg kalendara natjecanja Saveza, osim za međunarodna natjecanja,

7. prikuplja podatke od ovlaštenika ribolovnog prava o količini i sastavu ulova u rekreacijsko-športskom ribolovu,

8. izdaje značku i ribočuvarsku iskaznicu na zahtjev ovlaš­tenika ribolovnog prava uz naknadu.

(2) Savez organizira i provodi polaganje ribičkih ispita prema Programu za polaganje ribičkog ispita, te ribočuvarskih ispita prema Programu za polaganje ribočuvarskog ispita.

Ribički ispit

Članak 20.

(1) Program i način polaganja ribičkog ispita, obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ribičkom ispitu propisuje ministar.

(2) Program za polaganje ribičkog ispita donosi ministar uz prethodno pribavljenu suglasnost Saveza i ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja.

(3) Provjeru znanja prema Programu za polaganje ribičkog ispita obavlja Povjerenstvo za ribičke ispite koje na prijedlog Saveza imenuje ministar.

(4) Oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika o izdanim uvje­re­njima o položenom ribičkom ispitu propisuje ministar.

(5) Uvjerenje o položenom ribičkom ispitu, bez obveze polaganja, izdat će se osobi koja je položila ribički ispit na temelju popisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona ili je položila kolegij ribarstva na VI. ili VII. stupnju obrazovanja, ili je položila ribočuvarski ispit.

Članak 21.

(1) Troškove Povjerenstva za ribičke ispite snosi kandidat.

(2) Visinu iznosa troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ministar.

Dozvole

Članak 22.

(1) Dozvole izdaje Ministarstvo ovlašteniku ribolovnog prava posredstvom Saveza.

(2) Ribiči za obavljanje rekreacijsko-športskog ribolova na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni kupuju dozvole od ovlaštenika ribolovnog prava za to ribolovno područje ili tu ribolovnu zonu.

(3) Ovlaštenik ribolovnog prava ne može dobiti dozvole za tekuću kalendarsku godinu ako nema potvrđenu gospodarsku osnovu i potvrđen godišnji plan.

(4) Ovlaštenik ribolovnog prava smije prodavati dozvole:

1. samo za ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju je dobio ribolovno pravo,

2. samo ribičima s položenim ribičkim ispitom.

(5) Dozvola vrijedi samo na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni za koju je ovlaštenik dobio ribolovno pravo.

(6) Dozvola za ribiče članove Udruge športskih ribolovaca invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: UŠRIDRRH) potvrđena od Ministarstva vrijedi na svim tekućicama na području Republike Hrvatske.

Članak 23.

(1) Ribiči smiju loviti ribe uz uporabu dopuštenih ribolovnih alata i/ili opreme i/ili mamaca.

(2) U ribolovu ribiči moraju uvijek kod sebe imati dozvolu za ribolovno područje ili ribolovnu zonu na kojima obavljaju ribolov.

(3) Ribe ulovljene u rekreacijsko-športskom ribolovu ne smiju se stavljati u promet.

Članak 24.

Način, vrstu i količinu ribolovnih alata, opreme i mamaca koju ribič smije rabiti u ribolovu utvrđuje ministar.

Ribolovno pravo

Članak 25.

(1) Ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom, u kojoj se obavlja rekreacijsko-športski ribolov, gospodari ovlaštenik ribolovnog prava.

(2) Ribolovno pravo stječe fizička ili pravna osoba na temelju javnog natječaja kojeg provodi Ministarstvo.

(3) Ribolovno pravo obuhvaća gospodarenje sukladno ribolovno-gospodarskoj osnovi za unapređenje ribarstva za ribolovno područje, odnosno za ribolovnu zonu za koju je dobiveno ribo­lov­no pravo (u daljnjem tekstu: gospodarska osnova) i sukladno godišnjem planu za gospodarenje za ribolovno područje, odnosno ribolovnu zonu za koju je dobiveno ribolovno pravo (u tekstu koji slijedi: godišnji plan).

(4) Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu ribo­lov­nog prava donosi ministar.

(5) Uvjete natječaja za dodjelu ribolovnog prava utvrđuje ministar.

(6) Sudionici u natječaju dužni su priložiti i program gospodarenja ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom.

(7) Za provođenje postupka javnog natječaja za davanje ribolovnog prava, u ministarstvu se osniva Povjerenstvo za pro­vo­đenje natječaja, koje ministru daje prijedlog odluke za dodjelu ribolovnog prava.

(8) Povjerenstvo iz stavka 7. ovoga članka osniva, i njihova predsjednika, članove i tajnika imenuje ministar rješenjem koje se objavljuje u »Narodnim novinama«.

(9) U Povjerenstvo iz stavka 7. ovoga članka imenuje se i jedan predstavnik tijela državne uprave nadležnog za zaštitu prirode i okoliša, te jedan predstavnik Saveza.

(10) Predsjedniku, članovima i tajniku Povjerenstva za rad u Povjerenstvu pripada naknada koju odredi ministar.

(11) O ribolovnom pravu rješenjem odlučuje ministar.

(12) S ovlaštenikom koji je dobio ribolovno pravo ministar sklapa ugovor na 20 godina.

(13) Iznimno od odredbe članka 3. stavka 1. točke 3. i 4. ovoga Zakona, ministar može, nakon prethodno pribavljene suglasnosti tijela državne uprave nadležnog za vode, te uz uvjete utvrđene u stavcima 1. do 12. ovoga članka, dati ribolovno pravo fizičkoj ili pravnoj osobi na vodama koje su na temelju posebnog zakona rezervirane za javnu vodoopskrbu ili su utvrđene kao izvorišta, u kojem slučaju se i te vode smatraju ribolovnim vodama u smislu ovoga Zakona.

Članak 26.

Ugovor iz članka 25. stavka 12. određuje, uz ostalo, i veličinu i granice ribolovnog područja ili ribolovne zone, ciljeve gospodarenja, uvjete kojih se ovlaštenik dužan pridržavati i mjere koje mora poduzimati radi unapređivanja ribarstva.

Članak 27.

Ovlaštenik ribolovnog prava ne smije to pravo prenositi na drugu fizičku ili pravnu osobu.

Članak 28.

Ministar može ovlašteniku ribolovnog prava rješenjem oduzeti ribolovno pravo na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni ako:

1. gospodari suprotno gospodarskoj osnovi ili godišnjem planu,

2. ne provodi mjere predviđene ugovorom, gospodarskom osnovom ili godišnjim planom,

3. se zbog nezakonitog načina gospodarenja pogoršavaju hidrološka, fizikalno-kemijska i biološka svojstva ribolovne vode.

Članak 29.

(1) U slučaju promjene namjene ribolovnog područja ili ribolovne zone ministar će rješenjem oduzeti ribolovno pravo na tom ribolovnom području ili u toj ribolovnoj zoni.

(2) Pod promjenom namjene iz stavka 1. ovoga članka pod­razumijeva se, pored ostalog, i proglašenje ribolovnog područja ili ribolovne zone:

1. zaštićenim dijelom prirode i/ili,

2. akumulacijom, jezerom i/ili tekućom vodom iz kojih se zahvaća voda za piće za javnu vodoopskrbu i/ili,

3. akumulacijom, jezerom i/ili tekućom vodom koji su rezervirani za javnu vodoopskrbu.

(3) Ovlaštenik ribolovnog prava kojemu je ribolovno pravo oduzeto na temelju stavka 1. ovoga članka ima pravo potraživati od novog korisnika naknadu neiskorištenih materijalnih sredstava koja je uložio u ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju mu je oduzeto ribolovno pravo.

Članak 30.

(1) Na poplavljenom području vodotoka koji se izlio iz korita zabranjeno je obavljanje ribolova dok se voda ne povuče u korito.

(2) Ovlaštenik ribolovnog prava ima obvezu premjestiti ribu iz privremenih stajaćih voda koje su ostale nakon poplave u vodotok koji se izlio iz korita, ako to omogućavaju klimatski i geomorfološki uvjeti.

(3) Odredbe iz stavka 2. ovoga članka odnose se i na fizičke ili pravne osobe koje imaju povlasticu za gospodarski ribolov na tom ribolovnom području ili u toj ribolovnoj zoni.

Članak 31.

(1) Ovlaštenik ribolovnog prava dužan je prijaviti svaki pomor riba na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni za koju je dobio ribolovno pravo.

(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Državnom inspektoratu, veterinarskoj inspekciji, vodopravnoj inspekciji, te inspekciji nadležnoj za zaštitu prirode i okoliša.

Članak 32.

Ovlaštenik ribolovnog prava može uzgajati ribe na dijelu ribolovnog područja ili ribolovne zone za koju je dobio ribolovno pravo:

1. ako je to predviđeno gospodarskom osnovom,

2. ako ima koncesiju za korištenje voda za uzgoj riba u gospodarske svrhe izdanu sukladno posebnom zakonu,

3. ako je registriran za obavljanje akvakulture,

4. ako ima povlasticu za akvakulturu.

Gospodarska osnova

Članak 33.

(1) Gospodarska osnova izrađuje se za ribolovno područje ili ribolovnu zonu.

(2) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezatan je u roku od godine dana nakon sklapanja ugovora o dodjeli ribolovnog prava izraditi gospodarsku osnovu zajedno s ostalim korisnicima za ribolovno područje ili ribolovnu zonu.

(3) Troškove iz stavka 2. ovoga članka uplaćuju se na žiro račun ustanove iz članka 7. ovoga Zakona, a visina i način uplate troškova uređuje se posebnim ugovorom između ustanove i ovlaš­tenika ribolovnog prava.

(4) Gospodarska osnova vrijedi trajno uz trajni monitoring, a najkasnije do isteka roka od šest godina od dana potvrđivanja gospodarske osnove mora se obaviti revizija gospodarske osnove.

(5) U slučaju pomora riba, većeg od jedne trećine ihtiomase procijenjene gospodarskom osnovom, mora se obaviti revizija gospodarske osnove.

(6) Gospodarska osnova mora sadržavati:

1. podatke o ovlašteniku ribolovnog prava,

2. podatke o ribolovnom području ili ribolovnoj zoni,

3. rješenje i ugovor o dodjeli ribolovnog prava iz članka 25. stavka 11. i 12. ovoga Zakona,

4. osnovna hidrografska, fizikalno-kemijska i biološka obilježja ribolovnog područja,

5. vrste, količinu i zdravstveno stanje riba,

6. mjere za zaštitu i održavanje ribljih zaliha te način provođenja tih mjera,

7. količinu dopuštenog ulova određenu po vrstama riba na osnovi godišnjeg prirasta ribe,

8. vrijeme u kojem je dopušten lov riba i najmanju veličinu ribe ispod koje se ne smije loviti,

9. program poribljavanja (vrijeme, količinu i vrstu riba),

10. mjere za zaštitu prirodnih mrijestilišta,

11. ekonomsku osnovu korištenja ribolovnog područja,

12. organizaciju ribočuvarske službe,

13. studiju utjecaja na okoliš u slučaju unosa stranih vrsta ili podvrsta riba u ribolovne vode.

(7) Način izrade gospodarske osnove i njenog provođenja propisuje ministar.

Članak 34.

(1) Gospodarsku osnovu ili reviziju gospodarske osnove iz članka 33. ovoga Zakona na zahtjev ovlaštenika ribolovnog prava izrađuje ustanova iz članka 7. ovoga Zakona.

(2) Gospodarsku osnovu, reviziju gospodarske osnove i godišnji plan potvrđuje Povjerenstvo za gospodarske osnove.

(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka osniva i njihova predsjednika, članove i tajnika imenuje ministar, uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja i tijela državne uprave nadležnog za vode, rješenjem koje se objavljuje u »Narodnim novinama«.

(4) Predsjedniku, članovima i tajniku Povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka pripada naknada koju odredi ministar.

Godišnji plan

Članak 35.

(1) Sukladno gospodarskoj osnovi izrađuje se godišnji plan.

(2) Godišnji plan izrađuje ovlaštenik ribolovnog prava.

(3) Godišnji plan mora sadržavati:

1. procjenu količine riba i njihova prirasta u ribolovnom području ili ribolovnoj zoni;

2. dopušteni godišnji ulov ribe po vrstama i dopušteni dnevni ulov ribe,

3. plan poribljavanja prema količinama i vrstama te potrebna novčana sredstva,

4. mjere i način zaštite ribolovnog područja, ribolovne zone ili njezina dijela, organizaciju rada ribočuvarske službe te plan rada na uređenju okoliša,

5. planirana novčana sredstva i namjenu korištenja tih sredstava.

(4) Način izrade godišnjeg plana i njegovog provođenja propisuje ministar.

Članak 36.

(1) Godišnji plan potvrđuje Povjerenstvo iz članka 34. ovoga Zakona do 1. prosinca za sljedeću kalendarsku godinu i o tome obvezatno izvješćuje Savez.

(2) Ovlaštenik ribolovnog prava dužan je Povjerenstvu iz članka 34. ovoga Zakona dostaviti godišnji plan najkasnije do 1. studenoga za sljedeću kalendarsku godinu.

(3) Bez potvrđenoga godišnjeg plana ribolov nije dopušten.

Članak 37.

(1) Zabranjeno je ribolovnim vodama gospodariti suprotno gospodarskoj osnovi ili godišnjem planu.

(2) Zabranjeno je ribičima na ribolovnim vodama loviti ribe suprotno gospodarskoj osnovi ili godišnjem planu.

(3) Zabranjeno je gospodarenje pravnoj ili fizičkoj osobi na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni za koju nije dobila ribolovno pravo.

(4) Zabranjeno je ovlašteniku ribolovnog prava prodavanje dozvola i/ili upućivanje ribiča na ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju ovlaštenik ribolovnog prava nije dobio ribolovno pravo.

Ribočuvarska služba

Članak 38.

(1) Radi zaštite ribolovnog područja ili ribolovne zone ovlaš­tenici ribolovnog prava obvezatni su organizirati ribočuvarsku službu.

(2) Ribočuvarsku službu obavljaju ribočuvari.

(3) Ribočuvare imenuje ovlaštenik ribolovnog prava za ribolovne vode za koje je dobio ribolovno pravo.

(4) Ribočuvari imaju ovlaštenja propisana ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(5) Način obavljanja ribočuvarske službe propisuje ministar, nakon prethodno pribavljene suglasnosti Državnog inspektorata i pribavljenog mišljenja Saveza.

Članak 39.

Ribočuvar u obavljanju svoje djelatnosti ovlašten je od ribiča:

1. zatražiti dozvolu za obavljanje ribolova,

2. pregledati ribolovni alat, opremu za ribolov i ulov,

3. zatražiti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje može utvrditi njegov identitet,

4. privremeno oduzeti ribolovni alat, opremu za ribolov i ulov.

Članak 40.

(1) Ako ribočuvar zatekne na ribolovnim vodama na kojima obavlja ribočuvarsku djelatnost osobu koja obavlja rekreacijsko--športski ribolov ili druge radnje protivne ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju njega, dužan je u roku od tri dana o tome sastaviti zapisnik i dostaviti ga nadležnom inspektoru.

(2) Ako ribočuvar u skladu s Pravilnikom za obavljanje ribočuvarske djelatnosti osobi iz stavka 1. ovoga članka privremeno oduzme ribolovni alat i/ili opremu za ribolov i/ili ulov, dužan je u roku od 24 sata o tome sastaviti zapisnik i dostaviti ga nadležnom inspektoru, te dostaviti i presliku pismene potvrde o privremenom oduzimanju.

(3) Osobi od koje se oduzimaju ribolovni alat i/ili oprema za ribolov i/ili ulov izdaje se potvrda s točno označenim predmetima i/ili ulovom po vrsti i količini.

(4) Ovlaštenik ribolovnog prava dužan je osigurati uvjete za oduzimanje, čuvanje i održavanje privremeno oduzetoga ribolovnog alata i/ili opreme za ribolov i/ili ulova do njihove predaje nadležnom sudbenom tijelu.

(5) S privremeno oduzetim ribolovnim alatom i/ili opremom za ribolov i/ili ulovom, do predaje nadležnom sudbenom tijelu, ovlaštenik ribolovnog prava ne može raspolagati (uništiti ih, prodati, predati, darovati, zamijeniti i sl.), osim ako posebnim zakonom ili drugim propisom nije drukčije određeno.

Članak 41.

(1) Ribočuvari imaju iskaznicu i značku kojima se dokazuje njihovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

(2) Obrazac iskaznice i značke ribočuvara pravilnikom propisuje ministar.

(3) Iskaznicu i značku ribočuvara izdaje Savez na zahtjev ovlaštenika ribolovnog prava za ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju je dobio ribolovno pravo.

Članak 42.

Ribiči su dužni ribočuvarima omogućiti obavljanje riboču­var­skog nadzora i pružiti im sve potrebne podatake i obavijesti u svezi s obavljanjem ribočuvarskog nadzora, te im pružati pomoć u njihovom radu.

Članak 43.

(1) Ribočuvari moraju imati položen ribočuvarski ispit.

(2) Program za polaganje ribočuvarskog ispita donosi ministar uz prethodno pribavljenu suglasnost Državnog inspektorata i pribavljeno mišljenje Saveza te ministra nadležnog za zaštitu oko­liša i prostornog uređenja.

(3) Način polaganja ispita, obrazac i način izdavanja uvjere­nja o položenom ribočuvarskom ispitu propisuje ministar.

(4) Provjeru znanja prema Programu za polaganje ribočuvar­skog ispita provodi ispitno povjerenstvo koje na prijedlog Saveza imenuje ministar.

(5) Osposobljenost za obavljanje ribočuvarske službe dokazuje se uvjerenjem o položenom ribočuvarskom ispitu koje da­je Savez.

(6) Uvjerenje o položenom ribočuvarskom ispitu dat će se osobi koja je položila ispit prema Programu za polaganje ribo­čuvar­skog ispita.

(7) Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka uvjerenje o položenom ribočuvarskom ispitu bez obveze polaganja riboču­var­skog ispita dat će se osobi koja je na temelju ranijih propisa položila ribočuvarski ispit.

(8) Savez vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu.

(9) Oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika o izdanim uvje­renjima o položenom ribočuvarskom ispitu propisuje ministar.

Članak 44.

(1) Troškove ispitnog povjerenstva za polaganje ribočuvar­skog ispita snosi ovlaštenik ribolovnog prava.

(2) Visinu iznosa troškova iz stavka 1. ovoga članka utvr­đuje ministar.

Natjecanja u rekreacijsko-športskom ribolovu

Članak 45.

(1) Ovlaštenici ribolovnog prava organiziraju ili sudjeluju u organiziranju natjecanja u rekreacijsko-športskom ribolovu.

(2) Za natjecanja u rekreacijsko-športskom ribolovu ovlaš­tenik ribolovnog prava dužan je pribaviti odobrenje.

(3) Odobrenje za održavanje natjecanja u rekreacijsko-šport­skom ribolovu daje Savez na temelju godišnjeg kalendara natje­canja Saveza.

(4) Za održavanje međunarodnih natjecanja u rekreacijsko-
-športskom ribolovu odobrenje daje Ministarstvo na temelju godišnjeg kalendara natjecanja Saveza.

(5) Za trajanja natjecanja u rekreacijsko-športskom ribolovu natjecatelji su dužni pridržavati se odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, osim propisa koji ograničavaju količinu ulova.

(6) Za natjecanja u rekreacijsko-športskom ribolovu natjecatelji nisu dužni kupiti dozvolu za rekreacijsko-športski ribolov od ovlaštenika ribolovnog prava na čijem se ribolovnom području ili u čijoj se ribolovnoj zoni odvija natjecanje.

(7) Natjecatelji su dužni tijekom natjecanja ulovljenu ribu čuvati na način određen Pravilnikom o natjecanjima HŠRS-a.

(8) Štetu koja nastane za vrijeme natjecanja ovlašteniku ribolovnog prava nadoknađuje organizator natjecanja.

IV. AKVAKULTURA

Članak 46.

(1) Akvakulturom se mogu baviti fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje akvakulture i/ili ovlaštenik ribolovnog prava ako je akvakultura predviđena gospodarskom osnovom za ribolovno područje ili ribolovnu zonu na kojoj je dobio ribolovno pravo.

(2) Fizičke i pravne osobe smiju započeti obavljati djelatnost akvakulture:

1. ako imaju povlasticu za akvakulturu,

2. ako je fizička osoba ili fizička osoba u pravnoj osobi stručno osposobljena za akvakulturu ili ima djelatnike stručno osposobljene za akvakulturu.

Članak 47.

(1) Povlasticu za akvakulturu rješenjem daje Ministarstvo na temelju zahtjeva fizičke ili pravne osobe.

(2) Povlastica za akvakulturu, kao i zahtjev za izdavanje povlastice za akvakulturu mora sadržavati:

1. tvrtku obrtnika ili tvrtku pravne osobe kojoj se daje povlasticu za akvakulturu,

2. naznaku ribolovnog područja ili ribolovne zone na kojoj će obavljati djelatnost akvakulture,

3. površinu ribnjaka, ograđenoga vodenog prostora ili volumen kaveza koji će se koristiti za akvakulturu,

4. vrste riba i/ili drugih vodenih organizama koje će se uzgajati,

5. uvjete zaštite prirode koje izdaje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša i prostornog uređenja,

6. klasu, urudžbeni broj i datum odluke o davanju koncesije na vodama i ugovor o koncesiji za uzgoj riba i/ili drugih vodenih organizama u gospodarske svrhe u skladu s posebnim Zakonom.

(3) Obrazac povlastice za akvakulturu propisuje ministar.

(4) Protiv rješenja kojim se povlastica za akvakulturu daje ili uskraćuje nije dopuštena žalba, ali može se pokrenuti upravni spor.

(5) Zabranjeno je uzgajati vrste riba i/ili drugih vodenih organizama koji nisu upisani u povlastici za akvakulturu.

Članak 48.

(1) Povlastica za akvakulturu prestaje vrijediti prestankom postojanja pravne osobe odnosno obrta i prestankom Ugovora o koncesiji za korištenje voda za uzgoj riba i/ili drugih vodenih organizama u gospodarske svrhe.

(2) Povlastica za akvakulturu oduzima se rješenjem Ministarstva ako se utvrdi da fizička ili pravna osoba uzgaja vrste riba i/ili drugih vodenih organizama koji nisu upisani u povlastici za akvakulturu ili da se ne pridržava propisanih uvjeta zaštite prirode.

(3) Protiv rješenja o oduzimanju povlastice iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba ali može se pokrenuti upravni spor.

Članak 49.

(1) Ministarstvo vodi upisnik o izdanim povlasticama za akvakulturu.

(2) Oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim povlasticama za akvakulturu propisuje ministar.

Članak 50.

(1) Fizičke ili pravne osobe smiju uzgajati samo one vrste riba i/ili drugih vodenih organizama koje su upisane u povlastici za akvakulturu.

(2) Povlastica za akvakulturu mora se nalaziti na uzgajalištu ili u sjedištu tvrtke.

Članak 51.

(1) Na ribolovnoj vodi na kojoj se riba uzgaja u kavezima ili unutar ograda zabranjeno je loviti ribe i obavljati druge radnje koje mogu ometati djelatnost akvakulture na udaljenosti manjoj od 50 metara od označenih granica koncesijom dodijeljene vodne površine.

(2) Na ribnjaku na kojem se obavlja djelatnost akvakulture zabranjeno je loviti ribu bez dopuštenja ovlaštenika povlastice za akvakulturu.

Ispit za akvakulturu

Članak 52.

(1) Osoba koja neposredno obavlja akvakulturu mora biti stručno osposobljena za obavljanje akvakulture.

(2) Stručna osposobljenost za obavljanje akvakulture dokazuje se uvjerenjem o položenom ispitu za akvakulturu.

(3) Uvjerenje o položenom ispitu za akvakulturu daje Ministarstvo osobi koja je položila ispit za akvakulturu prema Programu za polaganje ispita za akvakulturu.

(4) Ispite za akvakulturu provodi Povjerenstvo za ispite za akvakulturu koje imenuje ministar.

(5) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, uvjerenje o položenom ispitu za akvakulturu, bez obveze polaganja ispita za akvakulturu, dat će se osobi koja je na temelju propisa koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Zakona položila ispit za akvakulturu ili koja je položila kolegij ribarstva na VI. i VII. stupnju obrazovanja.

(6) Način polaganja ispita za akvakulturu, obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ispitu za akvakulturu proisuje ministar.

(7) Ministar donosi Program za polaganje ispita za akvakulturu nakon prethodno pribavljenog mišljenja ministra zaštite oko­liša i prostornog uređenja, te ministra za obrt malo i srednje poduzetništvo.

(8) Ministarstvo vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o polo­ženom ispitu za akvakulturu.

(9) Oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika o izdanim uvje­re­njima o položenom ispitu za akvakulturu propisuje ministar.

Članak 53.

(1) Troškove polaganja ispita za akvakulturu snosi kandidat.

(2) Visinu iznosa troškova iz stavka 1. ovoga članka utvr­đuje ministar.

(3) Članovi Povjerenstva za ispit za akvakulturu imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu.

(4) Naknadu iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje ministar.

V. ZAŠTITA RIBA

Članak 54.

(1) Na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni ovlašteniku ribolovnog prava povremeno se može odobriti selektivni ribolov onih vrsta riba koje ugrožavaju druge vrste.

(2) Rješenje za selektivni ribolov na temelju zahtjeva ovlaštenika ribolovnog prava izdaje Ministarstvo uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja.

(3) U rješenju za selektivni ribolov navest će se ribolovni alati i oprema te vrijeme i način na koji se smije obavljati ribolov iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 55.

(1) Uzgoj stranih vrsta riba smije se obavljati samo uz odobrenje ministra te nakon prethodno pribavljene suglasnosti ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja, a na temelju prethodno izrađene studije utjecaja na okoliš.

(2) Poribljavanje ribolovnih voda vrstama riba koje su nestale iz tih voda (reintrodukcija ili ponovno unošenje) smije se obaviti samo uz odobrenje ministra te nakon prethodno pribavljene suglasnosti ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja, a na temelju prethodno izrađene studije utjecaja na okoliš.

(3) Uvoz i promet živih primjeraka stranih vrsta riba i/ili oplođene ikre za akvaristiku i/ili uzgoj dopušten je samo uz odobrenje ministra i nakon prethodne suglasnosti ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja.

(4) Odobrenje iz stavka 3. ovoga članka treba dostaviti Državnom inspektoratu.

Članak 56.

Radi zaštite, uzgoja ili razmnožavanja riba, ministar može zabraniti ili ograničiti uporabu određenih ribolovnih alata i opreme za pojedine vrste ribolova na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni.

Članak 57.

(1) Zabranjeno je:

1. loviti ili prerađivati ili stavljati u promet ribe za vrijeme njihova lovostaja,

2. loviti ili prerađivati ili stavljati u promet nedorasle ribe,

3. loviti ribe eksplozivnim ili kemijskim sredstvima koja ih ubijaju, truju ili omamljuju, i/ili tako ulovljene ribe stavljati u promet,

4. loviti ribu u ribolovnim vodama uz uporabu strane vrste ribe (žive ili mrtve) kao mamca,

5. loviti ribu podvodnom puškom ili ostima ili harpunima ili električnom strujom ili drugim nedopuštenim sredstvima, i/ili tako ulovljenu ribu stavljati u promet,

6. loviti ribu s više ribolovnih alata ili opreme nego što je propisano propisom donesenim na temelju ovoga Zakona,

7. sprječavati na bilo koji način povratak riba s poplavljenog područja u vodotoke, loviti ribe sredstvima koja sprječavaju povratak riba s poplavljenog područja te sprječavati bilo koja druga migratorna kretanja riba,

8. loviti ribe izravno rukom, povlačenjem i kvačenjem udicom s vanjske strane tijela ribe,

9. poribljavati ribolovne vode bez svjedodžbe o zdravstvenoj ispravnosti riba,

10. ometati postavljanje znakova ili skidati znakove kojima se označava ribolovno područje ili ribolovna zona, mrijestilište ili uzgajalište,

11. loviti ribe unutar ograđenog prostora hidroenergetskog objekta,

12. loviti ribe 100 metara uzvodno i nizvodno od ograde hidroenergetskog objekta.

(2) Odredbe stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na ribe iz akvakulture.

(3) Fizička ili pravna osoba koja je vlasnik hidroenergetskog objekta obvezatna je spriječiti obavljanje ribolova unutar ogra­đe­nog prostora hidroenergetskog objekta.

Članak 58.

Pravne osobe koje obavljaju vodoprivrednu djelatnost i »Hrvatske vode« dužne su, prije početka bilo kakvih radova na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni s time upoznati ovlaštenika ribolovnog prava na tom ribolovnom području ili ribolovnoj zoni.

Članak 59.

(1) Pri izgradnji hidroenergetskih objekata na ribolovnim vodama investitor je obvezatan omogućiti nesmetan prolaz riba, odnosno izraditi sustav koji osigurava nesmetan prolaz riba.

(2) Zabranjen je ribolov u sustavu kojim se osigurava nesmetan prolaz riba.

Članak 60.

(1) Radi zaštite riba ministar propisuje:

1. lovostaj za pojedine vrste riba, odnosno vrijeme kad se ne smiju loviti, prerađivati niti stavljati u promet,

2. najmanje veličine pojedinih vrsta riba ispod kojih se ne smiju loviti, prerađivati niti stavljati u promet,

3. zabranu ribolova na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni,

4. broj povlastica za gospodarski ribolov na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni,

5. konstrukcijsko-tehnička obilježja, način uporabe i na­mjenu pojedinih vrsta alata, opreme i mamaca za ribolov.

(2) Propise iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka ministar će donijeti nakon pribavljene suglasnosti ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja.

(3) Radi pojačane zaštite riba ministar može ovlašteniku ribolovnog prava na njegov zahtjev odobriti propisivanje posebne najmanje veličine pojedinih vrsta riba ispod kojih se ne smiju loviti, prerađivati niti stavljati u promet kao i vrijeme lovostaja u ribolovnom području ili ribolovnoj zoni kojima gospodari.

Članak 61.

(1) Iznimno radi znanstvenog ili stručnog istraživanja ministar može, na temelju zahtjeva i predočenoga istraživačkog programa, rješenjem dopustiti ribolov protivno uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(2) U rješenju iz stavka 1. ovoga članka odredit će se uvjeti pod kojima se mora obaviti ribolov iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Zabranjeno je obavljati ribolov radi znanstvenog ili struč­­nih istraživanja bez rješenja iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Zabranjeno je obavljati ribolov radi znanstvenog ili struč­nog istraživanja protivno uvjetima propisanim rješenjem iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Ovlaštenik rješenja iz stavka 1. ovoga članka koji dobije odobrenje za ribolov obvezatan je prije početka ribolova obavijestiti o mjestu i vremenu obavljanja ribolova ovlaštenika ribolovnog prava i Državni inspektorat.

(6) Ovlaštenik ribolovnog prava dužan je omogućiti rad ovlašteniku rješenja iz stavka 1. ovoga članka na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni kojom gospodari.

Članak 62.

(1) Ministar može dopustiti lov matica iz ribolovnih pod­ručja ili ribolovnih zona radi osiguravanja mrijesta i uzgoja mlađi u smislu zaštite, uzgoja ili razmnožavanja riba.

(2) Način, uvjete i vrijeme ribolova iz stavka 1. ovoga član­ka na temelju zahtjeva stranke rješenjem utvrđuje ministar.

(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se i Državnom inspektoratu radi provođenja nadzora.

Članak 63.

(1) Fizička ili pravna osoba koja počini štetu postupajući suprotno odredbama ovoga Zakona dužna je tu štetu nadoknaditi.

(2) Pravila za utvrđivanje visine naknade štete iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

(3) Novčana sredstva prikupljena na ime naknade prihod su ovlaštenika ribolovnog prava i moraju se koristiti isključivo za otklanjanje nastale štete.

VI. NAKNADA ZA RIBOLOV

Članak 64.

(1) Sredstva uplaćena na ime naknade za gospodarski ribolov prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Sredstva uplaćena na ime naknade za dozvolu iz članka 22. stavka 5. ovoga Zakona prihod su ovlaštenika ribolovnog prava, Saveza i državnog proračuna Republike Hrvatske, a ras­poređuju se na ovaj način:

1. Ovlašteniku ribolovnog prava raspoređuje se 80 % sredstava koja se koriste sukladno gospodarskoj osnovi i godišnjem planu, a najmanje 50 % od tih sredstava mora se koristiti za poribljavanje ribolovnih voda u tekućoj kalendarskoj godini,

2. Savezu se raspoređuje 10 % sredstava, koja se smiju koristiti samo za unapređivanje rekreacijsko-športskog ribolova, edukaciju članstva, te za obavljanje poslova iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona,

3. Kao prihod državnog proračuna Republike Hrvatske raspoređuje se 10 % sredstava.

(3) Sredstva uplaćena na ime naknade za dozvolu iz članka 22. stavka 6. ovoga Zakona prihod su UŠRIDRRH i državnog proračuna Republike Hrvatske, a raspoređuju se na ovaj način:

1. UŠRIDRRH-u raspoređuje se 90% sredstava koja se koriste za poribljavanje tekućica sporazumno s ovlaštenicima ribolovnog prava,

2. Kao prihod državnog proračuna Republike Hrvatske raspoređuje se 10 % sredstava.

(4) Ministar je ovlašten utvrditi:

1. visinu naknade za obavljanje gospodarskog ribolova,

2. obrazac, sadržaj i visinu naknade za dozvolu,

3. obrazac, sadržaj i visinu naknade za dozvolu za ribiče članove UŠRIDRRH.

(5) Sredstva koja se plaćaju za naknade iz stavka 1., stavka 2. točke 3. i stavka 3. točke 2. ovoga članka uplaćuju se na poseban račun Ministarstva a koriste se za financiranje monitoringa ribljeg fonda.

(6) Način raspoređivanja sredstava za namjenu iz stavka 5. ovoga članka propisuje ministar.

VII. PODACI O RIBOLOVU I AKVAKULTURI

Članak 65.

(1) Ribari moraju voditi popis ulova u gospodarskom ribolovu.

(2) Fizičke ili pravne osobe koje se bave akvakulturom moraju voditi popis o akvakulturi.

(3) Ribiči moraju voditi popis o ulovu ribe.

(4) Oblik, sadržaj i način vođenja popisa iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 66.

(1) Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov i/ili povlastice za akvakulturu obvezatni su dva puta godišnje na propisanom obrascu dostavljati Ministarstvu podatke o gospodarskom ribolovu i/ili akvakulturi.

(2) Ovlašteniku ribolovnog prava ribiči su obvezatni na propisanom obrascu dostavljati podatke o količini i vrstama riba ulov­ljenim u rekreacijsko-športskom ribolovu.

(3) Ovlaštenici ribolovnog prava obvezatni su prikupljene podatke o ribolovu iz stavka 2. ovoga članka dostaviti Savezu na propisanom obrascu do kraja veljače za prethodnu godinu.

(4) Savez je obvezatan prikupljene podatke o ribolovu iz stav­ka 2. ovoga članka dostaviti Ministarstvu na propisanom obrascu do kraja ožujka za prethodnu godinu.

(5) Oblik, sadržaj i način dostavljanja obrasca iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

(6) Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju se dostaviti Ministarstvu najkasnije trideset dana nakon isteka razdoblja za koji se podaci dostavljaju.

(7) Ministarstvo je obvezatno Vladu Republike Hrvatske svake dvije godine izvještavati o procjeni količine riba po ribo­lov­nim područjima Republike Hrvatske.

VIII. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Upravni nadzor

Članak 67.

Upravni nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor

Članak 68.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Državni inspektorat i ovlaštene službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova, sukladno posebnom zakonu.

(2) Ako inspektor Državnog inspektorata (u daljnjem tekstu: inspektor) u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrije­đen ovaj Zakon ili propis donesen na temelju njega, naredit će rješenjem da se utvrđene nepravilnosti, odnosno nedostaci, uklone u određenom roku.

(3) Inspektor može donijeti rješenje kojim će privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova ako:

1. fizička ili pravna osoba nema povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova,

2. fizička ili pravna osoba nije stručno osposobljena za obav­ljanje djelatnosti gospodarskog ribolova ili ako nema zaposlenu osobu koja je stručno osposobljena za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova,

3. fizička ili pravna osoba obavlja djelatnost gospodarskog ribolova uz uporabu ribolovnih alata i/ili opreme kojima konstrukcijsko-tehnička obilježja ne odgovaraju uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega,

4. fizička ili pravna osoba obavlja djelatnost gospodarskog ribolova na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni u kojoj nije dopušteno obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova ili ako obavlja ribolov na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni koja nije upisana u povlasticu za gospodarski ribolov.

(4) Inspektor može donijeti rješenje kojim će zabraniti promet i/ili preradu ribe ako:

1. fizička ili pravna osoba stavlja u promet i /ili prerađuje ribe ulovljene u vrijeme kad je zabranjen njihov lov,

2. fizička ili pravna osoba stavlja u promet i/ili prerađuje nedorasle ribe,

3. fizička ili pravna osoba stavlja u promet i/ili prerađuje ribe koje su ulovljene nepropisnim alatima i/ili opremom ili na nedopušteni način.

(5) Inspektor može donijeti rješenje kojim će narediti otkla­njanje nedostataka ako fizička ili pravna osoba obavlja djelatnost gospodarskog ribolova uz uporabu ribolovnih alata i/ili opreme kojima konstrukcijsko-tehnička obilježja ne odgovaraju uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(6) Inspektor može donijeti rješenje kojim se ovlašteniku ribolovnog prava privremeno zabranjuje obavljanje rekreacijsko-
-športskog ribolova i/ili prodaja dozvola ako:

1. nema potvrđenu gospodarsku osnovu i/ili godišnji plan,

2. poribljava ribolovne vode stranim vrstama riba.

IX. POSEBNE ODREDBE

Članak 69.

Ribiči, ribari i osobe koje obavljaju nadzor nad provođenjem propisa iz slatkovodnog ribarstva imaju pravo pristupa na ribolovne vode prilazima preko zemljišta koje se nalazi uz to područje. To pravo ne odnosi se na zemljište koje je u privatnom vlasništvu, a ni na zemljište na koje je pristup posebnim propisima zabranjen ili ograničen.

Članak 70.

(1) Strane fizičke i pravne osobe smiju obavljati gospodarski ribolov na slatkim vodama Republike Hrvatske samo u slučaje­v­ima utvrđenim međunarodnim ugovorom.

(2) Strane fizičke i pravne osobe smiju obavljati djelatnost akvakulture na slatkim vodama Republike Hrvatske.

(3) Strane fizičke i pravne osobe smiju započeti obavljati dje­­latnost akvakulture na slatkim vodama Republike Hrvatske:

1. ako su u Republici Hrvatskoj registrirale podružnicu za akvakulturu,

2. ako ispunjavaju uvjete propisane u članku 46. stavku 2. ovoga Zakona.

(4) Gospodarski ribolov na ribolovnim vodama Republike Hrvatske ne smije obavljati:

1. domaća pravna osoba kojoj je osnivač strana fizička ili pravna osoba,

2. domaća pravna osoba koja je u cijelosti ili dijelom u vlasništvu strane fizičke ili pravne osobe.

(5) Strani državljani – ribiči smiju loviti ribe na temelju doz­vole sukladno odredbi članka 22. stavka 4. ovoga Zakona.

X. KAZNENE ODREDBE

Članak 71.

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 120.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna osoba:

1. ako bez rješenja ministra na umjetnim jezerima nastalim iskorištavanjem mineralnih sirovina dopusti obavljanje ribolova protivno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega (članak 3. stavak 5.),

2. ako obavlja gospodarski ribolov u zaštićenim prirodnim mrijestilištima (članak 5. stavak 2.),

3. ako gospodari ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom za koju nije dobila ribolovno pravo (članak 37. stavak 3.),

4. ako bez odobrenja ministra obavlja selektivni ribolov i/ili ako obavlja selektivni ribolov protivno uvjetima navedenim u rješenju kojim se takav ribolov dopušta (članak 54. stavak 1., 2. i 3.),

5. ako bez odobrenja ministra uzgaja strane vrste riba (članak 55. stavak 1.),

6. ako bez odobrenja ministra poribljava ribolovne vode vrstama riba koje su nestale iz tih voda (reintrodukcija ili ponovno unošenje) (članak 55. stavak 2.),

7. ako bez odobrenja ministra uvozi i prodaje žive primjerke i/ili oplođenu ikru stranih vrsta riba za akvaristiku i/ili uzgoj (članak 55. stavak 3.),

8. ako sprječava na bilo koji način povratak riba s poplav­ljenog područja u vodotoke ili ako lovi ribe sredstvima koja sprječavaju povratak riba s poplavljenog područja ili sprječava migratorna kretanja riba (članak 57. stavak 1. točka 7.),

9. ako investitor kod izgradnje hidroenergetskih objekata na ribolovnim vodama ne omogući nesmetan prolaz riba ili ako ne izgradi sustav koji osigurava nesmetan prolaz riba (članak 59. stavak 1.),

10. ako bez odobrenja ministra obavlja izlov matica radi osiguravanja mrijesta i uzgoja mlađi u smislu zaštite, uzgoja ili razmnožavanja riba i/ili obavlja takav ribolov protivno uvjetima navedenim u rješenju kojim se takav ribolov dopušta (članak 62. stavak 1. i 2.).

(2) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 10.000,00 do 40.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Za radnju iz stavka 1. točke 2. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 10.000,00 do 40.000,00 kuna i osoba koja za ovlaštenika povlastice obavlja ribolov.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. točke 2. i 8. ovoga članka učinjene drugi put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja povlastice za gospodarski ribolov u trajanju od najmanje šest mjeseci do osam mjeseci, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

(5) Za prekršaje iz stavka 1. točke 2. i 8. ovoga članka učinjene treći put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja povlastice za gospodarski ribolov u trajanju od najmanje osam mjeseci do jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

Članak 72.

(1) Novčanom kaznom od 15.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička odnosno pravna osoba:

1. ako obavlja gospodarski ribolov na ribolovnim vodama protivno odredbi članka 8. stavka 2. ovoga Zakona,

2. ako započne obavljati gospodarski ribolov protivno odredbama članka 9. stavka 2. ovoga Zakona,

3. ako obavlja gospodarski ribolov na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni i/ili ribolovnim alatima ili opremom koja nije upisana u povlastici za gospodarski ribolov (članak 13. stavak 1. podstavak 1. i 2.),

4. ako obavlja gospodarski ribolov suprotno odredbi članka 8. stavka 3. (članak 13. stavak 1. podstavak 3.),

5. ako obavlja ribolov na poplavljenom području vodotoka koji se izlio iz korita (članak 30. stavak 1.),

6. ako započne obavljati djelatnost akvakulture bez povlastice za akvakulturu (članak 46. stavak 2.),

7. ako lovi ili prerađuje ili stavlja u promet ribe za vrijeme njihova lovostaja (članak 57. stavak 1. točka 1.),

8. ako lovi ili prerađuje ili stavlja u promet nedorasle ribe (članak 57. stavak 1. točka 2.),

9. ako lovi ribe eksplozivom ili kemijskim sredstvima koja ih ubijaju, truju ili omamljuju ili ako tako ulovljenu ribu stavlja u promet (članak 57. stavak 1. točka 3.),

10. ako poribljava ribolovne vode bez svjedodžbe o zdravstvenoj ispravnosti riba (članak 57. stavak 1. točka 9.),

11. ako obavlja ribolov u sustavu koji osigurava nesmetan prolaz riba (članak 59. stavak 2.),

12. ovlaštenik ribolovnog prava ako novčana sredstva prikupljena na ime naknade za otklanjanje nastale štete ne iskoristi isključivo za tu namjenu (članak 63. stavak 3.),

13. ako na ime naknade za gospodarski ribolov ne uplati sred­stva u državni proračun Republike Hrvatske (članak 64. stavak 1.),

14. ako na propisan način ne rasporedi i uplati sredstva od naknade za dozvolu za obavljanje rekreacijsko-športskog ribolova (članak 64. stavak 2. i 3.),

15. ovlaštenik ribolovnog prava ako ne iskoristi najmanje 50% od sredstava koja su mu raspoređena za poribljavanje u tekućoj godini (članak 64. stavak 2. točka 1.),

16. UŠRIDRRH ako ne iskoristi 90 % sredstava prikupljenih na ime naknade za dozvolu za poribljavanje tekućica sporazumno s ovlaštenicima ribolovnog prava (članak 64. stavak 3. točka 1.).

(2) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se nov­čanom kaznom od 5.000,00 do 20.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Za radnje iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. i 11. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna i osoba koja za ovlaštenika povlastice obavlja ribolov.

(4) Za radnje iz stavka 1. točke 5., 7., 8., 9. i 11. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna i ribič.     

(5) Za prekršaje iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. i 11. ovoga članka učinjene drugi put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova u trajanju od najmanje četiri mjeseca do šest mjeseci, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

(6) Za prekršaje iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. i 11. ovoga članka učinjene treći put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja povlastice za obav­ljanje gospodarskog ribolova u trajanju od najmanje šest mjeseci do jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

(7) Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. točke 6. ovoga članka učinjene treći put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja povlastice za akvakulturu u trajanju od najmanje šest mjeseci do jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

Članak 73.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna osoba:

1. ako u propisanom roku Ministarstvu ne dostavi podatke za vođenje upisnika ribolovnih područja ili ribolovnih zona (članak 6. stavak 3.),

2. ako ovlaštenik ribolovnog prava ne premjesti ribu iz privremenih stajaćih voda koje su ostale nakon poplave u vodotok koji se izlio iz korita (članak 30. stavak 2.),

3. ako fizička ili pravna osoba koja ima povlasticu za gospodarski ribolov ne premjesti ribu iz privremenih stajaćih voda u vodotok koji se izlio iz korita na kojem smije obavljati gospodarski ribolov (članak 30. stavak 3.),

4. ako ovlaštenik ribolovnog prava ne prijavi svaki pomor riba na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni za koju je dobio ribolovno pravo (članak 31. stavak 1.),

5. ako ovlaštenik ribolovnog prava ne izradi gospodarsku osnovu u roku od godine dana nakon sklapanja ugovora o dodjeli ribolovnog prava ili ako po isteku roka od šest godina od dana potvrđivanja gospodarske osnove ne obavi reviziju gospodarske osnove (članak 33. stavak 2. i 4.),

6. ako bez potvrđenoga godišnjeg plana dopusti ribolov (članak 36. stavak 3.),

7. ako na ribolovnim vodama gospodari suprotno gospodarskoj osnovi ili godišnjem planu (članak 37. stavak 1.),

8. ako ne organizira ribočuvarsku službu na ribolovnoj vodi za koju je dobio ribolovno pravo (članak 38. stavak 1.),

9. ako organizira održavanje natjecanja u rekreacijsko-šport­skom ribolovu bez prethodno pribavljenog odobrenja Saveza (članak 45. stavak 2. i 3.),

10. ako organizira održavanje međunarodnog natjecanja u rekreacijsko-športskom ribolovu bez pribavljenog odobrenja Ministarstva (članak 45. stavak 2. i 4.),

11. ako uzgaja vrste riba i/ili drugih vodenih organizama koji nisu upisani u povlastici za akvakulturu (članak 50. stavak 1.),

12. ako lovi ribu podvodnom puškom ili ostima ili harpunima ili električnom strujom ili drugim nedopuštenim sredstvima i/ili ako tako ulovljenu ribu stavlja u promet (članak 57. stavak 1. točka 5.),

13. ako obavlja ribolov radi znanstvenog ili stručnog istraživanja bez prethodno pribavljenog dopuštenja ministra ili ako ga obavlja protivno uvjetima navedenim u rješenju kojim se takav ribolov dopušta (članak 61. stavak 1. i 2. ),

14. ako ovlaštenik ribolovnog prava ne omogući nesmetan rad ovlašteniku rješenja za ribolov radi znanstvenog ili stručnog istraživanja na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni kojom gospodari (članak 61. stavak 6.),

15. ako obavlja ribolov protivno odredbama članka 62. stavka 2. ovoga Zakona,

16. ako u obavljanju gospodarskog ribolova ili djelatnosti akvakulture ne vodi popis ulova u gospodarskom ribolovu ili popis o akvakulturi (članak 65. stavak 1. i 2.),

17. ako u obavljanju gospodarskog ribolova ili djelatnosti akvakulture Ministarstvu ne dostavlja propisane podatke o gospodarskom ribolovu ili akvakulturi (članak 66. stavak 1.),

18. ako prikupljene podatke o rekreacijsko-športskom ribolovu na propisani način i u propisanom roku ne dostavi Savezu (članak 66. stavak 3.).

(2) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. točke 11. ovoga članka učinjene treći put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja povlastice za akvakulturu u trajanju od najmanje šest mjeseci do jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

(4) Za radnje iz stavka 1. točke 12. i 16. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna i osoba koja za ovlaštenika povlastice za gospodarski ribolov obavlja ribolov ili osoba koja obavlja rekreacijsko-športski ribolov.

(5) Za radnje iz stavka 1. točke 13. i 15. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna i osoba koja neposredno obavlja ribolov radi znanstvenog ili stručnog istraživanja, ili osoba koja neposredno obavlja ribolov naveden u članku 62. ovoga Zakona.

(6) Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. točke 12., 16. i 17. ovoga članka učinjene drugi put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja povlastice za obav­ljanje gospodarskog ribolova u trajanju od najmanje četiri mjeseca do jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

(7) Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. točke 12., 16. i 17. ovoga članka učinjene treći put, fizičkoj ili pravnoj osobi uz nov­čanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja povlastice za obav­ljanje gospodarskog ribolova od najmanje šest mjeseci do jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

Članak 74.

Novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja neposredno obavlja gospodarski ribolov ako nije stručno osposobljena za gospodarski ribolov (članak 15. stavak 1.).

Članak 75.

(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba:

1. ako alatima, opremom i mamcima dopuštenim u rekreacijsko-športskom ribolovu lovi ribu u zaštićenim prirodnim mrijestilištima (članak 5. stavak 2.),

2. ako lovi ribu na ribolovnim vodama bez dozvole (članak 17. stavak 1. podstavak 2.),

3. ako rekreacijsko-športski ribolov ne obavlja uz uporabu dopuštenih ribolovnih alata i/ili opreme i/ili mamaca (članak 23. stavak 1.),

4. ako stavlja u promet ribe ulovljene u rekreacijsko-šport­skom ribolovu (članak 23. stavak 3.),

5. ako na ribolovnim vodama lovi ribe suprotno gospodarskoj osnovi i godišnjem planu (članak 37. stavak 2.),

6. ako ribočuvaru ne omogući obavljanje ribočuvarskog nad­zora i/ili mu ne pruži sve podatke i obavijesti u svezi s obav­ljanjem ribočuvarskog nadzora (članak 42.),

7. ako na ribolovnoj vodi na kojoj se riba uzgaja u kavezima lovi ribe ili obavlja druge radnje koje mogu ometati djelatnost akvakulture na udaljenosti manjoj od 50 metara od postavljenih kaveza (članak 51. stavak 1.),

8. ako na ribnjaku u kojem se obavlja djelatnost akvakulture lovi ribu bez dopuštenja ovlaštenika povlastice za akvakulturu (članak 51. stavak 2.),

9. ako lovi ribu na ribolovnim vodama uz uporabu strane vrste ribe (žive ili mrtve) kao mamca (članak 57. stavak 1. točka 4.),

10. ako lovi ribu s više ribolovnih alata ili opreme nego što je propisano propisom donesenim na temelju ovoga Zakona (članak 57. stavak 1. točka 6.),

11. ako lovi ribu izravno rukom, povlačenjem i kvačenjem udicom s vanjske strane tijela ribe (članak 57. stavak 1. točka 8.),

12. ako ometa postavljanje znakova ili skida znakove kojima se označava ribolovno područje ili ribolovna zona, mrijestilište ili uzgajalište (članak 57. stavak 1. točka 10.),

13. ako lovi ribu unutar ograđenog prostora hidroenergetskog objekta (članak 57. stavak 1. točka 11.),

14. ako lovi ribu 100 metara uzvodno i nizvodno od ograde hidroenergetskog objekta (članak 57. stavak 1. točka 12.).

(2) Novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna osoba ako ribe ulovljene u rekreacijsko-športskom ribolovu stavlja u promet (članak 23. stavak 3.).

(3) Za radnje iz stavka 2. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 1.500,00 do 6.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(4) Novčanom kaznom od 15.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna osoba ako ne spriječi obavljanje ribolova unutar ograđenog prostora hidroenergetskog objekta (članak 57. stavak 3.).

(5) Za radnje iz stavka 4. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 76.

(1) Novčanom kaznom od 1.500,00 do 7.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov ili osoba koja za njega obavlja gospodarski ribolov, ako u obavljanju gospodarskog ribolova kod sebe nema povlasticu za gospodarski ribolov (članak 13. stavak 2.),

2. ovlaštenik ribolovnog prava, ako prodaje dozvole za drugo ribolovno područje ili drugu ribolovnu zonu, i/ili ako upućuje ribiča na ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju nije dobio ribolovno pravo, i/ili ako proda dozvolu ribiču koji nema položen ribički ispit (članak 22. stavak 4., članak 37. stavak 4.),

3. ovlaštenik ribolovnog prava, ako ribočuvar u propisanom roku ne dostavi zapisnik i prijavu o učinjenom prekršaju i/ili zapisnik o privremenom oduzimanju ribolovnog alata i/ili opreme za ribolov i/ili ulova nadležnom inspektoru (članak 40. stavak 1. i 2.),

4. ovlaštenik ribolovnog prava, ako izvrši raspolaganje s privremeno oduzetim ribolovnim alatom i/ili opremom za ribolov i/ili ulovom do predaje nadležnom sudbenom tijelu (članak 40. stavak 5.),

5. fizička ili pravna osoba, ako obavlja ribolov radi znanstvenog ili stručnog istraživanja bez rješenja (članak 61. stavak 3.),

6. ako se obavlja ribolov protivno uvjetima propisanim rješe­njem (članak 61. stavak 4.),

7. koji prije početka ribolova ne obavijesti ovlaštenika ribolovnog prava i Državni inspektorat o mjestu i vremenu obavljanja ribolova (članak 61. stavak 5.),

8. ovlaštenik ribolovnog prava, ako ne omogući ribolov radi znanstvenog ili stručnog istraživanja na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni kojom gospodari (članak 61. stavak 6.).

(2) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 750,00 do 2.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, u slučaju ako je subjekt naveden u točkama 1., 2., 3. i 4. ovoga članka pravna osoba.

(3) Za radnje iz stavka 1. točke 2. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 750,00 do 2.000,00 kuna i ribočuvar, ako je on prodao dozvolu.

Članak 77.

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna osoba koja je ovlaštenik povlastice za akvakulturu ako se povlastica za akvakulturu ne nalazi na uzgajalištu ili u sjedištu tvrtke (članak 50. stavak 2.).

(2) Za radnju iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 500,00 do 1.500,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 78.

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 6.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. ribič ako u ribolovu kod sebe nema dozvolu (članak 23. stavak 2.),

2. natjecatelj ako ulovljenu ribu ne čuva na način predviđen u članku 45. stavku 7. ovoga Zakona,

3. ribič ako na propisanom obrascu ovlašteniku ribolovnog prava ne dostavi podatke o količini i sastavu ulova (članak 66. stavak 2.).

Članak 79.

(1) Za prekršaje navedene u članku 71. stavku 1. točki 6. te u članku 72. stavku 1. točki 10. ovoga Zakona, osim novčane kazne obvezatno se izriče i zaštitna mjera oduzimanja riba namijenjenih poribljavanju ribolovne vode.

(2) Za prekršaje navedene u članku 71. stavku 1. točki 2., 4., 8. i 10., u članku 72. stavku 1. točki 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. i 11., u članku 73. stavku 1. točki 12., 13. i 15., u članku 74., u članku 75. stavku 1. točki 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10. i 11. te u članku 76. stavku 1. točki 1. ovoga Zakona, osim novčane kazne obvezatno se izriču i zaštitne mjere:

– oduzimanja ulova riba,

– oduzimanje alata, opreme i mamaca za ribolov kojima je počinjen prekršaj, bez obzira na to tko je vlasnik.

(3) Za prekršaje navedene u članku 71. stavku 1. točki 5. i 7. ovoga Zakona, osim novčane kazne obvezatno se izriče i zaštitna mjera oduzimanja riba namijenjenih djelatnosti akvakulture.

(4) Za prekršaje navedene u članku 73. stavku 1. točki 11. ovoga Zakona, osim novčane kazne obvezatno se izriče i zaštitna mjera oduzimanja onih vrsta riba koje nisu upisane u povlastici za akvakulturu.

Članak 80.

(1) Novčanom kaznom od 25.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj strani državljanin ako obavlja gospodarski ribolov u ribolovnim vodama Republike Hrvatske na način koji nije sukladan međunarodnom ugovoru (članak 70. stavak 1.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja ulova, alata, opreme i mamaca za ribolov te plovila ili drugog vozila koje je poslužilo za izvršenje prekršaja, bez obzira na to tko je vlasnik.

(3) Novčanom kaznom od 40.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka strani državljanin:

1. koji je već bio kažnjavan zbog istog prekršaja u ribolovnim vodama Republike Hrvatske, ako od pravomoćnosti rješenja za navedeni prekršaj nije proteklo više od 5 godina,

2. ako ne izvrši naredbu službene osobe ili nekim drugim postupkom prouzroči opasnost za život ljudi ili štetu na imovini.

(4) Za prekršaj iz stavka 3. točke 1. i 2. ovoga članka osim novčane kazne izreći će se zaštitna mjera oduzimanja ulova, alata, opreme i mamaca za ribolov te plovila ili drugog vozila koje je poslužilo za izvršenje prekršaja bez obzira na to tko je vlasnik.

(5) Ako zapovjednik, voditelj ili član posade stranoga plovila kojim se obavljao gospodarski ribolov ne posluša naredbu službene osobe o zaustavljanju plovila ili nekim drugim postupkom prouzroči opasnost za život ljudi ili štetu na imovini, osim novčane kazne od 50.000,00 do 200.000,00 kuna izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja plovila, ulova, alata, opreme i mamaca za ribolov, bez obzira na to tko je vlasnik.

Članak 81.

Izricanje mjere oduzimanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova iz članka 71. stavka 4. i 5., članka 72. stavka 5. i 6., članka 73. stavka 7. i 8., odnosno oduzimanja povlastice za akvakulturu iz članka 72. stavka 7. ovoga Zakona, ograničava se na vrijeme od 5 godina, računajući od pravomoćnosti rješenja.

Članak 82.

Troškove privođenja prekršitelja i troškove prijevoza i čuvanja plovila ili drugog vozila, alata i opreme za ribolov te ulova snosi prekršitelj.

Članak 83.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se ustanova iz članka 7. ovoga Zakona ako Ministarstvu jednom godišnje ne dostavi izvješće o obavljanju poslova iz svoje djelatnosti.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 3.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 84.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 40.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Savez:

1. ako ne vodi upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu i/ili položenom ribočuvarskom ispitu (članak 19. točka 2.),

2. ako ne vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu za osobe koje su položile ribički ispit na temelju prethodnih propisa ili su položile kolegij ribarstva na VI. ili VII. stupnju obrazovanja, i/ili ako ne vodi Upisnik o izdanim uvje­renjima o položenom ribočuvarskom ispitu za osobe koje su položile ribočuvarski ispit na temelju prethodnih propisa (članak 19. točka 4.),

3. ako izda dozvole za tekuću kalendarsku godinu ovlaš­teniku ribolovnog prava bez potvrđene gospodarske osnove i godišnjeg plana (članak 22. stavak 3.),

4. ako izda odobrenje za obavljanje natjecanja u rekreacijsko-športskom ribolovu izvan godišnjeg kalendara natjecanja (članak 45. stavak 3.),

5. ako sredstva od naknade za dozvolu ne koristi sukladno odredbi članka 64. stavka 2. točke 2.),

6. ako prikupljene podatke o rekreacijsko-športskom ribolovu na propisani način i u propisanom roku ne dostavi Ministarstvu (članak 66. stavak 4.).

(2) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za pre­kršaj novčanom kaznom od 2.000,00 do 8.000,00 kuna i pred­sjednik Saveza.

Članak 85.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna osoba ako ne postupi po rješenju inspektora (članak 68. stavak 2., 3., 4., 5. i 6. ).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 12.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 86.

(1) Obvezuje se ministar da provedbene propise na temelju ovlaštenja iz ovoga Zakona donese u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi:

1. Pravilnik o katastru ribolovnih područja (»Narodne novine«, br. 52/80.),

2. Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje visine naknade štete nanesene ribama i drugim vodenim životinjama (»Narodne novine«, br. 41/87.),

3. Naredba o lovostaju za pojedine vrste riba i rakova (»Narodne novine«, br. 20/74. i 97/99.),

4. Naredba o stalnoj zabrani lova rijetkih i prorijeđenih riba u športskom ribolovu na otvorenim vodama (»Narodne novine«, br. 20/74.),

5. Naredba o najmanjoj veličini pojedinih vrsta riba, rakova i drugih vodenih životinja ispod kojih se ne smiju loviti, pre­rađivati ni stavljati u promet (»Narodne novine«, br. 20/74.),

6. Naredba o ribolovnim sredstvima s kojima se može obav­ljati privredni i športski ribolov (»Narodne novine«, br. 20/74., 5/75. i 16/75.),

7. Naredba o zabrani lova s mrežama sačmaricama i sakovima gažnjacima na području ribolovnog revira Lonja I ( »Narodne novine«, br. 20/74.),

8. Naredba o ribolovnim sredstvima s kojima je dozvoljen sportski ribolov na rijekama Curku, Kupici i dijelu rijeke Kupe (»Narodne novine«, br. 16/89.),

9. Naredba o ribolovnim područjima na otvorenim slatkim vodama u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 62/95.).

Članak 87.

Ovlašćuje se ministar da utvrdi prekršaje i propiše novčane kazne u provedbenim propisima koje je ovlašten donijeti na temelju ovoga Zakona.

Članak 88.

(1) Gospodarske osnove donesene na temelju propisa koji su bili na snazi do donošenja ovoga Zakona kojima nije istekao ili neće isteći rok, vrijede do kraja roka na koji su potvrđene, a nakon obavljene revizije trajno.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, odredbe gospodarskih osnova za područje rijeke Save od državne granice s Republikom BiH do državne granice sa SRJ, te za područje rijeke Dunav od državne granice s Republikom Mađarskom do državne granice sa SRJ, a koje se odnose na obavljanje gospodarskog ribolova, ovlaštenici ribolovnog prava moraju u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti sa ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(3) Ako na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni dođe do pomora riba većeg od jedne trećine ihtiomase procijenjene gospodarskom osnovom iz stavka 1. ovoga članka, mora se obaviti revizija važeće gospodarske osnove (članak 33. stavak 5.).

(4) Rješenja i ugovori o korištenju ribolovnih područja ili ribolovnih zona koja su izdana, odnosno ugovori koji su sklopljeni do dana primjene ovoga Zakona važe do donošenja rješenja i sklapanja ugovora u skladu s ovim Zakonom.

Članak 89.

Korisnici koji su gospodarili ribolovnim područjem ili njegovim dijelom sukladno gospodarskoj osnovi i godišnjem planu do stupanja na snagu ovoga Zakona imaju prednost kod dodjele ribolovnog prava iz članka 25. ovoga Zakona.

Članak 90.

(1) U roku od godine dana nakon početka primjene ovoga Zakona, fizičke ili pravne osobe koje obavljaju gospodarski ribolov moraju pribaviti povlasticu sukladno odredbi članka 10. ovoga Zakona, jer im u protivnom prestaje pravo na obavljanje gospodarskog ribolova, što će rješenjem utvrditi Ministarstvo.

(2) Fizičke ili pravne osobe koje obavljaju gospodarski ribolov obvezuju se u roku od godine dana od dana primjene ovoga Zakona uskladiti svoj rad i poslovanje s odredbama ovoga Zakona, jer im u protivnom prestaje pravo na obavljanje gospodarskog ribolova, što će rješenjem utvrditi Ministarstvo.

Članak 91.

(1) U roku od godine dana nakon početka primjene ovoga Zakona, fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnost akvakulture moraju pribaviti povlasticu za akvakulturu sukladno odredbi članka 47. ovoga Zakona, jer im u protivnom prestaje pravo obavljanja djelatnosti akvakulture, što će rješenjem utvrditi Ministarstvo.

(2) Fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost akvakulture obvezatne su u roku od godine dana od dana primjene ovoga Zakona uskladiti svoj rad i poslovanje s odredbama ovoga Zakona, jer im u protivnom prestaje pravo na obavljanje djelatnosti akvakulture, što će rješenjem utvrditi Ministarstvo.

Članak 92.

(1) Osobe koje nemaju položen ribarski ispit, sukladno od­red­bi članka 15. ovoga Zakona, moraju taj ispit položiti u roku od godine dana od dana primjene ovoga Zakona.

(2) Osobe koje nemaju položen ribički ispit, sukladno odredbi članka 20. ovoga Zakona, moraju taj ispit položiti u roku od godine dana od dana primjene ovoga Zakona.

(3) Osobe koje nemaju položen ribočuvarski ispit, sukladno odredbi članka 43. ovoga Zakona, moraju takav ispit položiti u roku od godine dana od dana primjene ovoga Zakona.

Članak 93.

Danom primjene ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 18/86., 43/86. i 34/89.), osim odredbi članka 28. stavka 2. i 3., članka 58. stavka 1. točke 6. i članka 60. koje se primjenjuju do 1. siječnja 2003.

Članak 94.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2002.

Klasa: 324-02/00-01/01
Zagreb, 21. studenoga 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.