Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2002. godinu Hrvatskih voda

NN 116/2001 (22.12.2001.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2002. godinu Hrvatskih voda

HRVATSKI SABOR


1949

Na teme­lju članka 17. stavaka 4. i 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 92/94.), Hrvatski sabor na sjednici 12. prosinca 2001., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ZA 2002. GODINU HRVATSKIH VODA

I.

Daje se suglasnost na Financijski plan za 2002. godinu Hrvat­skim vodama i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 919.000.000 kuna.

– ukupne rashode u iznosu od 955.900.000 kuna.

– deficit u iznosu od              36.900.000 kuna.

II.

Deficit u iznosu od 36.900.000 kuna namirit će se zaduživanjem kod Svjetske banke za obnovu i razvoj, Ino banaka i HBOR-a.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/01-01/12
Zagreb, 12. prosinca 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2002. GODINU HRVATSKIH VODA

        u kunama –

         

 

Plan za 2002.

1

2

PRIHODI

 

1. Izvorni prihodi

834.000.000

1.1. Naknada za korištenje voda

230.000.000

1.2. Naknada za zaštitu voda

240.000.000

1.3. Naknada za vađenje pijeska,

 

       šljunka i kamena

4.000.000

1.4. Slivna vodna naknada

360.000.000

2. Ostali prihodi

85.000.000

UKUPNI PRIHODI

919.000.000

RASHODI

 

1. Tekuće tehničko i gosp. održavanje

 

     vodotokova i vodnih građevina

343.000.000

1.1. Uređenje i održavanje lokalnih voda i

 

      hidromelioracijskih sustava na slivnim

 

      područjima

240.000.000

1.2. Studijsko-razvojni i znanstveno-istraživ.

 

      poslovi

30.000.000

1.3. Preventivna zaštita voda i mora od

 

       zagađivanja

15.000.000

1.4. Hitne intervencije u području vodnog

 

       gospodarstva

2.000.000

1.5. Rashodi za obračun i naplatu naknada

50.000.000

1.6. Ostali rashodi pri upravljanju vodama

6.000.000

2.   Financiranje programa radova

420.300.000

2.1. Objekti zaštite od štetnog djelovanja

 

       voda na državnim vodama

 

       (zaštita od poplava)

13.000.000

2.2. Obnova i razvitak vodoopskrbe

112.900.000

2.3. Zaštita voda i mora od zagađivanja

200.000.000

2.4. Projekt obnove istočne Slavonije,

 

      Baranje i zapadnog Srijema

59.400.000

2.5. Priprema, planiranje i upravljanje

 

       projektima

20.000.000

2.6. Ostali rashodi za nabavu nefinancijske

 

       imovine

15.000.000

3.   Rashodi poslovanja

128.000.000

3.1. Rashodi za zaposlene

88.300.000

3.2. Materijalni rashodi

39.700.000

4.   Ostali rashodi

64.600.000

UKUPNI RASHODI

955.900.000

SUFICIT/DEFICIT

–36.900.000

FINANCIRANJE

36.900.000

ZADUŽIVANJE

141.900.000

1. Svjetska banka za obnovu i razvoj

59.400.000

2. Ino banke

27.000.000

3. HBOR

55.500.000

OTPLATE

105.000.000