Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste

NN 53/2002 (10.5.2002.), Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA

998

Na temelju članka 39. stavka 6. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 52/99, 75/99 i 117/01) ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja donosi

PRAVILNIK

 O VRSTI I SADRŽAJU PROJEKATA
ZA JAVNE CESTE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom određuju se vrste i sadržaj idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za javne ceste.

Članak 2.

(1) Sadržaj određen ovim pravilnikom je minimalni obvezni sadržaj projekata za javne ceste.

(2) Idejni, glavni i izvedbeni projekt (u daljnjem tekstu: projekt) mora biti izrađen u skladu s uvjetima gradnje na odre­đenoj lokaciji, važećim propisima, pravilima struke, te udovoljiti zaštiti javnog interesa. Ovisno o razini razrade mora obuhvaćati sve podatke koji omogućuju da se na osnovu:

1. idejnog projekta donose odluka u upravnom postupku izdavanja načelne dozvole,

2. glavnog projekta donose odluka u upravnom postupku izdavanja građevne dozvole,

3. izvedbenog projekta izgradi javna cesta, provodi inspek­cijski postupak i donese odluka u postupku izdavanja uporab­ne dozvole.

Članak 3.

Ovisno o namjeravanoj gradnji projekt može biti namijenjen:

1. gradnji nove javne ceste,

2. rekonstrukciji javne ceste.

Članak 4.

Javna cesta je složena građevina koja se sastoji od cestovnih građevina i ostalih građevina određenih posebnim zakonom i čini jedinstvenu funkcionalnu cjelinu za odvijanje cestovnog prometa.

Članak 5.

(1) Građevine koje mogu biti sastavni dijelovi javne ceste su:

1. cestovne građevine:

– trasa javne ceste,

– vijadukti, mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci,

– tuneli, galerije,

– čvorišta,

2. građevine za odvodnju ceste i pročišćivanje vode

3. cestarinski prolazi

4. prateći uslužni objekti: odmorišta, benzinske postaje, servisi, restorani, moteli, skladišta i drugo (u daljnjem tekstu PUO)

5. građevine i uređaje za nadzor i sigurno vođenje prometa (centar za daljinsko vođenje prometa, telekomunikacije)

6. građevine i oprema za zaštitu ceste, prometa i okoliša: (snjegobrani, vjetrobrani, zaštita od osolina i nanosa i drugih štetnih utjecaja na okoliš, sigurnosna ograda)

7. građevine za ospkrbu energentima i vodoopskrbu

8. građevine za zaštitu od buke.

(2) Sastavni dio javne ceste su i dijelovi vodova i instalacija i dio krajobraznog uređenja na kojima je potrebno izvršiti određene radove za potrebe javne ceste.

Članak 6.

(1) Projekt sadrži međusobno usklađene projekte pojedinih struka kojima se daje tehničko rješenje javne ceste odnosno neke od njezinih sastavnih dijelova na razini razrade propisane zakonom.

(2) Projekt sadrži građevni projekt, a obzirom na vrstu građevine – sastavnog dijela javne ceste može sadržavati i:

– arhitektonski projekt,

– projekt instalacija,

– projekt ugradnje opreme,

– druge vrste projekata – projekt krajobraznog uređenja i dr.

(3) Projekt krajobraznog uređenja u pravilu ne sadrži građevni projekt, osim u nekim slučajevima.

(4) Svi pojedini projekti koji čine projekt javne ceste moraju biti međusobno usklađeni i tvoriti dijelove jedinstvene tehničko-tehnološke cjeline.

Članak 7.

(1) Za gradnju javne ceste potreban je glavni i izvedbeni projekt.

(2) Ako se za gradnju javne ceste izdaje načelna dozvola potreban je idejni projekt.

Članak 8.

Projekti koji čine projekt javne ceste moraju biti izrađeni na sljedeći način:

1. Projekti se uvezuju u mape složene na format A4 (21x29,7 cm). Mape moraju biti povezane jemstvenikom i pečaćene, odnosno mora na drugi pouzdani način biti onemogućena zamjena njihovih dijelova.

2. Projekti koji su sastavni dio projekta javne ceste mogu biti uvezani u jednu ili više mapa. Kod glavnog i izvedbenog projekta, projekti pojedinih struka mogu biti uvezani u jednu ili više mapa, odnosno mogu biti uvezani zajedno s drugim projektima pojedinih struka. Sve mape koje su sastavni dio projekta javne ceste moraju biti označene zajedničkom oznakom projekta.

3. Projekt pojedine struke mora sadržavati opći i tehnički dio.

Opći dio projekta sadrži:

– naslovnu stranu mape na kojoj mora biti naveden: naziv i adresa osobe registrirane za projektiranje koja je izradila projekt, naziv i adresa investitora, naziv i početnu i završnu stacionažu javne ceste (odnosno karakterističnu stacionažu njezinog sastavnog dijela), vrstu (razinu razrade i struku) projekta, zajedničku oznaku projekta, broj projekta pojedine struke i mape, ime potpis i pečat projektanta i glavnog projektanta u originalu, ime potpis i pečat odgovorne osobe u originalu, datum izrade projekta, te predviđeni prostor dimenzije 9 x 9 cm u gornjem desnom uglu za ovjeru tijela nadležnog za izdavanje građevne dozvole,

– sadržaj idejnog, glavnog odnosno izvedbenog projekta (popis projekata),

– sadržaj predmetnog projekta uvezanog u tu mapu koji sadrži nazive poglavlja tekstualnog dijela projekta s oznakom broja stranica te nazivom i oznakom broja grafičkog priloga,

– akt o imenovanju glavnog projektanta imenovanog po investitoru;

– ugovor o poslovnoj suradnji za projektanta koji nije uposlen u osobi registriranoj za projektiranje koja je izradila projekt,

– izjavu prema članku 47. Zakona o gradnji,

– ispravu o zaštiti od požara prema posebnom propisu ukoliko je potrebna,

– izjavu o zaštiti na radu prema posebnom propisu ukoliko je zahtjeva sadržaj projekta i razina razrade.

Tehnički dio projekta sadrži:

– tekstualni dio koji se sastoji od tehničkog opisa, te drugih tekstualnih dijelova i proračuna ovisno o razini razrade. Isti moraju imati na početku naziv osobe registrirane za projektiranje ko­ja je izradila projekt, naziv građevine, naziv poglavlja, zajed­nička oznaka i broj projekta odnosno njegovog dijela i datum izrade, a na zadnjoj strani poglavlja potpis i pečat projektanta,

– nacrte koji moraju uz desni rub na vidljivom dijelu formatiziranog svakog lista imati sastavnicu osobe registrirane za projektiranje koja je izradila projekt u koju se upisuje: naziv građevine, ime ili naziv investitora, naziv osobe registrirane za projektiranje koja je izradila projekt, ime potpis i pečat projektanta, sadržaj nacrta, broj nacrta, zajedničku oznaku i broj projekta odnosno njegovog dijela te datum izrade.

4. Svi tekstualni dijelovi i nacrti moraju biti na hrvatskom jeziku i pisani latiničnim pismom. Uz to projekt može sadržavati i tekst na stranom jeziku.

5. Projekti se mogu izrađivati pomoću programskih paketa na računalu. Za potrebe upravnog postupka koriste se ispisi uvezeni i izrađeni u skladu s odredbama ovog pravilnika.

II. SADRŽAJ POJEDINIH VRSTA PROJEKTA

1. Projekti za gradnju nove javne ceste

Idejni projekt

Članak 9.

(1) Idejni projekt javne ceste se izrađuje na osnovi prethodno izrađenih idejnih rješenja, a njima se definira osnovno tehničko rješenje, obrađuje uklapanje u krajolik, rješava prijelaze preko različitih prepreka (mostovi, vijadukti, tuneli i dr.), daju rješenja povezivanja s instalacijama objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture.

(2) Idejni projekt se može koristiti kao temelj za izdavanje načelne dozvole za javnu cestu kao i osnov za izradu glavnog projekta.

Članak 10.

Osim sadržaja propisanog u članku 8. točka 3. ovog pravilnika idejni projekt mora sadržavati:

1. u općem dijelu:

– lokacijsku dozvolu

– situaciju građevine prikazane na geodetskoj podlozi odgovarajućeg mjerila odnosno na hrvatskoj osnovnoj karti u mjerilu 1:5000,

2. u tehničkom dijelu:

– tehnički opis i podatke o geotehničkim i drugim istra‚nim radovima

– pokazatelje ispravnosti tehničkog rješenja

– nacrte.

Članak 11.

Tehnički opis obuhvaća:

1. opis javne ceste sa svim njezinim sastavnim dijelovima s osnovnim podacima o namjeni i lokaciji, te druge podatke i razloge koji utječu na predviđena rješenja (npr. prometno rješenje, rješenja vezana za zaštitu okoliša i dr.), opis prethodnih studija i ispitivanja,

2. osnovne geološke i geomehaničke podatke o stijenama i temeljnom tlu; seizmološke podatke za odlučivanje potresne zone; prikaz meteoroloških, hidroloških i klimatskih utjecaja na stabilnost građevine kada je to potrebno.

3. opis upotrijebljenih građevnih proizvoda,

4. opis instalacijskih dijelova i njihove funkcije, te načina priključenja,

5. opis ugrađene opreme, načina ugradnje i njene funkcije.

Članak 12.

Pokazatelji ispravnosti tehničkog rješenja sadrže sagledavanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine, zaštite od požara, opskrbu energentima i drugo što proizlazi iz osnovnih proračuna.

Članak 13.

(1) Idejni projekt za javnu cestu mora sadržavati sve potrebne nacrte za građevine koje su njen sastavni dio prema članku 5. ovog pravilnika i to:

1. za cestovne građevine:

– situaciju javne ceste u mjerilu 1:5000 ili većem s osi trase i stacionažama,

– uzdužne profile u mjerilu 1:5000/500 ili većem,

– normalni poprečni profil u mjerilu 1:100 ili većem,

2. za građevine za odvodnju ceste i pročišćivanje vode:

– situaciju u mjerilu 1:5000 ili većem,

– uzdužni profil u mjerilu 1:5000/500 ili većem,

3. za cestarinski prolaz:

– situacija sa stacionažama u mjerilu 1:500,

– tlocrte karakterističnih etaža, krovnih ploha, presjeci i pročelja u mjerilu 1:200 ili većem,

– nacrt instalacija i ugradnje opreme u mjerilu 1:200 ili većem,

4. za prateći uslužni objekt:

– situacija sa stacionažama u mjerilu 1:500,

– tlocrte karakterističnih etaža, krovnih ploha, presjeci i pročelja u mjerilu 1:200 ili većem,

– nacrt instalacija i ugradnje opreme u mjerilu 1:200 ili većem,

5. za građevine i uređaj za nadzor i sigurno vođenje prometa – za zgradu centra za daljinsko vođenje prometa:

– situacija sa stacionažama u mjerilu 1:500,

– tlocrte karakterističnih etaža, krovnih ploha, presjeci i pročelja – u mjerilu 1:200 ili većem,

– nacrt instalacija i nacrt ugradnje opreme u mjerilu 1:200 ili većem,

6. za građevine za opskrbu energenata u merilu 1:200 ili većem:

– situacija sa stacionažama u mjerilu 1:500,

– tlocrte prizemlja, krovnih ploha, presjeci i pročelja

– nacrt instalacija i ugradnje opreme.

Glavni projekt

Članak 14.

Glavni projekt javne ceste sadrži odgovarajuće projekte pojedinih struka s propisanim prilozima (prikaz mjera zaštite od požara, zaštite na radu i ostale zaštitne mjere), a njima se daje tehničko rješenje, definira javna cesta u prostoru i dokazuje udovoljavanju bitnim zahtjevima za građevinu.

Članak 15.

(1) Glavni projekt za javnu cestu mora sadržavati sve potrebne projekte pojedinih struka za građevine koje su njen sastavni dio prema članku 5. ovog pravilnika i to:

1. za cestovne građevine

– građevni projekt: za trasu sa svim prometnim površinama (uključujući prometne površine uz cestarinske prolaze, PUO i sl), za vijadukte, mostove, nadvožnjake, podvožnjake, za tunele i galerije, za čvorišta, spojne ceste, konstrukcije prometne signalizacije; sastavni dio istog je prometni projekt,

– projekt instalacija za tunele i galerije i za čvorišta,

– projekt ugrađene opreme, za tunele i galerije i za čvorišta,

2. za građevine za odvodnju ceste i pročišćivanje vode:

– građevni projekt,

3. za cestarinski prolaz:

– arhitektonski projekt

– građevni projekt,

– projekt instalacija,

– projekt ugradnje opreme,

4. za prateći uslužni objekt:

– arhitektonski projekt

– građevni projekt

– projekt instalacija

– projekt ugradnje opreme,

5. za građevine i uređaje za nadzor i sigurno vođenje prometa:

– arhitektonski projekt (za zgradu centra za daljinsko vođe­nje prometa)

– građevni projekt

– projekt instalacija

– projekt ugradnje opreme,

6. za građevine za opremu ceste:

– građevni projekt

7. za građevine za opskrbu energentima:

– arhitektonski projekt

– građevni projekt

– projekt instalacija

– projekt ugradnje opreme

8. za građevine zaštite od buke:

– građevni projekt

– arhitektonski projekt.

(2) Glavni projekt za rekonstrukciju postojećih vodova i instalacija sadrži:

– građevni projekt

– projekt instalacija.

(3) Obvezni sastavni dio svakog građevnog projekta je i geo­tehnički dio odnosno projekt geotehničke konstrukcije, koji sadrži pretpostavke, podatke, proračune i rezultate provjere sigurnosti i uporabljivosti koji se odnose na tlo i stijenu, te mora imati poziv na izvještaj o istražnim radovima.

(4) Za radove uređenja zemljišnog pojasa i cestovnog zem­ljišta potreban je projekt krajobraznog uređenja.

Članak 16.

(1) U prvu (vodeću) mapu uvezuje se na kraju općeg dijela iz članka 8. točka 3. ovog pravilnika:

– lokacijska dozvola,

– situacija javne ceste prikazana na osnovnoj državnoj karti, odnosno na geodetskoj podlozi odgovarajućeg mjerila,

– procjena troškova gradnje (može sadržavati opis radova po stavkama sa predviđenim količinama).

(2) U projektima koji podliježu kontroli odnosno utvrđivanju usklađenosti (nostrifikaciji) prema Zakonu o gradnji na poleđini naslovne strane treba biti predviđen prostor za štambilj za ovjeru projekta i potpis ovlaštenog revidenta odnosno pravne osobe ovlaštene za nostrifikaciju projekta.

Članak 17.

(1) Tekstualni dio glavnog projekta obuhvaća sve tehničke, tehnološke i druge podatke, tehničke proračune i rješenja kojima se dokazuje da javna cesta udovoljava bitnim zahtjevima za gra­đevinu.

(2) Svi podaci o javnoj cesti, odnosno njezinom dijelu, ovisno o vrsti (struci) projekta sadržani su u tehničkom opisu, propisanim prilozima (prikaz mjera zaštite od požara, zaštite na radu i ostale zaštitne mjere), odgovarajućim proračunima, programu kontrole i osiguranja kakvoće, posebnim tehničkim uvjetima i dr.

Članak 18.

Tehnički opis javne ceste, odnosno njezinog dijela, mora sadržavati sve relevantne tehničke podatke o projektiranom dijelu javne ceste, načinu izvođenja radova i ugrađenim proizvodima, a naročito:

1. u prvoj (vodećoj) mapi: mora biti opis kompletne javne ceste sa svim sastavnim dijelovima, lokacija javne ceste s obraz­loženjem o načinu zadovoljavanja svih prometnih i drugih uvjeta kojima je ostvareno funkcionalno i tehnički ispravno rješenje koje je usklađeno sa svim propisima i normama. Opis također sadrži podatke o svim prethodno provedenim istražnim radovima i studijama, te njihove rezultate koji utječu na ispunj­enje bitnih zah­tjeva,

2. u građevnom projektu trebaju biti navedeni:

I. u projektu konstrukcije:

– relevantni geološki i geomehanički podaci o stijenama i temeljnom tlu, podaci o stupnju seizmičnosti, prikaz meteoro­loš­kih i klimatskih utjecaja na građevinu kada je to potrebno sa navodom izvora podataka,

– opis konstrukcije građevine uključuje opis načina temeljenja,

– opis probnog opterećenja ako je provođenje istog potrebno;

II. u prometnom projektu:

– opis prometne signalizacije – horizontalne i vertikalne (statičke i dinamičke ukoliko je predviđena),

– opis mjernih i upravljačkih uređaja – sustava za mjerenje značajke prometnog toka, vremenskih uvjeta, lokalnih uređaja, opis opreme ceste – smjerokazni stupići, reflektirajuća tijela, zaštitna odbojna ograda,

3. u arhitektonskom projektu:

– opis građevnih dijelova obzirom na upotrijebljene građe­vne proizvode,

– opis završnih radova i način ugradnje građevnih proizvoda i drugih materijala,

– iskaz korisne (neto) površine i razvijene građevine (bruto) površine,

4. u projektu instalacije opis instalacijskih dijelova i njihove funkcije, te opis načina priključenja,

5. u projektu ugradnje opreme opis ugrađene opreme, načina ugradnje i njene funkcije,

6. u projektu krajobraznog uređenja opis funkcionalnog i oblikovnog rješenja svih elemenata uređenja vanjskih prostora, obzirom na mikroklimatske, ekološke i topografske specifičnosti ambijenta i uvjete lokacije.

Članak 19.

Tehničkim proračunom dokazuje se da će projektirana građevina s ugrađenim građevnim proizvodima, instalacijama i ugra­đenom opremom zadovoljavati bitne zahtjeve za mehaničku otpornost i stabilnost, zaštitu od požara, higijenu, zdravlje i zašti­tu okoliša, sigurnost u korištenju, zaštitu od buke, te uštedu energije i toplinsku zaštitu, a naročito:

1. u građevnom projektu:

I. trase sa svim prometnim površinama:

– proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti kolničke konstrukcije (dimenzioniranje kolničke konstrukcije)

– proračun i provjera odabranih elemenata ceste (geometrijski elementi trase i dr.) kojima se dokazuje sigurnost u kori­štenju te osigurava dovoljna propusna moć i zadana razina usluge javne ceste,

– proračun stabilnosti pokosa usjeka i nasipa;

II. vijadukta, mosta, podvožnjaka, nadvožnjaka, tunela, galerije:

– proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti;

III. građevine za odvodnju ceste i pročišćavanje voda:

– hidraulički proračun,

– proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti;

IV. građevine iz članka 5. točke 3., 4., 5., 6., 7. i 8.:

– proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti;

– hidraulički proračun osim za građevine iz točke 6. i 8.

2. u arhitektonskom projektu treba biti:

– proračun uštede energije i toplinske zaštite,

– proračun zaštite od buke,

3. u projektima instalacija:

– proračun instalacija.

Članak 20.

Program kontrole i osiguranja kakvoće mora sadržavati pregled svih materijala i konstrukcija koje se ugrađuju u građevinu, te opis potrebnih ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojim će se dokazati tražena kakvoća i zadovoljavanje bitnih zahtjeva za građevinu. Program kontrole i osiguranja kakvoće sadrži i popis propisa odnosno norma na koje se program poziva, a može se pozivati i na opis stavaka i iskaz količina ako su oni dio sadržaja projekta.

Članak 21.

(1) Posebni tehnički uvjeti gradnje moraju sadržavati opis istih u slučaju kada je to propisano posebnim propisom, posebnim aktom odnosno kada to zahtijevaju uvjeti lokacije.

(2) Način zbrinjavanja građevnog otpada treba sadržavati opis postupanja u skladu s propisom o postupanju s otpadom.

Članak 22.

(1) Nacrti grafički prikazuju oblik i veličinu građevine, njezinih dijelova, te instalacija i opreme kada je predviđena, kao i njihov međusobni položaj i položaj u prostoru.

(2) Nacrti obvezatno sadržavaju odgovarajuće tlocrte, presjeke i poglede, a naročito:

1. u građevnom projektu cestovnih građevina:

I. trase sa svim prometnim površinama:

– situaciju javne ceste u mjerilu 1:1000 ili većem na katastarskoj podlozi sa ucrtanom granicom građevne parcele, ogradom, konturom građevine (nasipi i usjeci) s osi trase i stacionažama (može biti uložena i u završnu mapu),

– uzdužne profile u mjerilu 1:2000/200,

– normalni poprečni profil u mjerilu 1:50 ili 1:100,

– poprečni profili u mjerilu 1:200 ili većem,

II. vijadukta, mosta, podvožnjaka, nadvožnjaka:

– situaciju vijadukta, mosta, podvožnjaka i/ili nadvožnjaka u mjerilu 1:1000 ili većem na katastarskoj podlozi sa ucrtanom granicom građevne parcele s osi trase i stacionažama,

– uzdužni profil u mjerilu 1:2000/200,

– normalni poprečni presjek u mjerilu 1:50,

– uzdužni presjek u osi ceste u mjerilu 1:500,

– tlocrt kolnika i donjeg ustroja u mjerilu 1:500,

– presjeke i poglede upornjaka i stupišta u mjerilu 1:100,

– pogled u mjerilu 1:500,

III. tunela, galerije:

– situaciju tunela i/ili galerije i dijela javne ceste u mjerilu 1:1000 ili većem na katastarskoj podlozi, sa ucrtanom granicom građevne parcele, liniju ograde, s osi trase i stacionažama,

– prognozni uzdužni geološki profil tunela s kategorizacijom stijenske mase u mjerilu 1:2000,

– situacija trase u tunelu s položajem osi, ulaza i izlaza tunela, skloništima, nišama i drugim elementima u mjerilu 1:1000,

– uzdužni profil u mjerilu 1:2000/200,

– poprečni presjek tunela u mjerilu 1:50,

– geometrija tunelske obloge u mjerilu 1:50,

– raspored podgradnih sklopova u mjerilu 1:2000,

– podgradni sklop u mjerilu 1:50,

– situacija ulaznog i izlaznog portala sa stacionažama u mjerilu 1:200,

– tlocrti, presjeci i pogledi ulaznog i izlaznog portala u mjerilu 1:50,

– tlocrti i presjeci tunelskih i drenažnih niša u mjerilu 1:50,

– način prihvata i kaptiranja podzemnih voda u mjerilu 1:50,

 IV. u prometnom projektu:

– situacija u mjerilu 1:5000,

– situacija prometne signalizacije u mjerilu 1:1000

2. u građevnom projektu građevina za odvodnju ceste i pro­čiš­ćivanja voda:

– situacija u mjerilu 1:1000 na katastarskoj podlozi sa ucrtanom granicom građevne parcele i svim parcelama na kojima se nalaze dijelovi građevina za odvodnju i pročišćivanje voda (može biti uložena i u završnu mapu),

– uzdužni profil u mjerilu 1:2000/200,

– poprečni profil u mjerilu 1:200,

– tlocrti, presjeci u mjerilu 1:50;

3. u arhitektonskom projektu nacrti se izrađuju u mjerilu 1:100 ili većem:

– situacija građevine, može biti i u mjerilu 1:500 ili većem, izrađena na katastarskoj podlozi odgovarajućeg dijela javne ceste s označenim stacionažama,

– tlocrt temelja, tlocrt svake pojedine etaže s oznakom na­mje­ne površina i iskazom površina, te tlocrt krovišta i krovnih ploha, upisanim mjerama i relativnim visinskim kotama, te iskazanim odnosom apsolutne i relativne visinske kote,

– dva karakteristična presjeka međusobno okomita; mjesta presjeka označava se u tlocrtu debelom crta-točka crtom, a na krajevima koji označavaju presjek stavljaju se iste oznake velikim slovima ili brojkama koje označavaju nacrt presjeka,

– druge karakteristične presjeke ako su potrebni za razumijevanje projekta,

– poglede svih pročelja;

4. u projektu instalacija nacrti se izrađuju u mjerilu 1:100 ili većem:

– funkcionalne sheme sistema i uređaja s tehničkim podacima,

– tlocrtne rasporede sistema i njihovih dijelova tako da je pregledno prikazana međusobna povezanost sistema i sistema s građevinom,

– prostorni prikaz pojedinih instalacija,

– prikaz priključaka instalacija na vanjske vodove;

5. u projektu ugradnje opreme nacrti se izrađuju u mjerilu 1:100 ili većem:

– situacija predviđene opreme u građevini,

– razne vrste tehnoloških shema i prostorni prikaz rasporeda i povezivanja opreme;

6. u projektu rekonstrukcije postojećih instalacija:

– situacija postojećeg stanja u mjerilu 1:1000,

– poprečni presjek postojećeg stanja u mjerilu 1:200,

– situaciju novog stanja u mjerilu 1:1000 s ucrtanim položajem trase,

– poprečni presjek novog stanja s ucrtanim položajem trase u mjerilu 1:200,

7. u projektima krajobraznog uređenja:

– pregledna situacija u mjerilu 1:5000,

– situacija – oblikovni crtež – u mjerilu 1: 1000 koji sadrži pros­torno i oblikovno rješenje krajobraznog uređenja okolnog terena javne ceste sa specifikacijom primijenjenog biljnog materijala.

Izvedbeni projekt

Članak 23.

(1) Izvedbeni projekt za javnu cestu sadrži odgovarajuće projekte pojedinih struka kojima se razrađuje tehničko rješenje građevine ili dijela građevine iz članka 5. ovoga pravilnika radi ispunjenja uvjeta određenih u glavnom projektu.

(2) Izvedbeni projekt sadrži detaljnije opise, planove oplata, nacrte armature, nacrte detalja i druge nacrte, te sve potrebne računske provjere a koji moraju biti izrađeni u skladu s glavnim projektom.

(3) Usklađenost izvedbenog projekta s glavnim projektom ovjerava projektant glavnog projekta potpisom u originalu svakog lista izvedbenog projekta.

(4) Izrada izvedbenog projekta u tijeku gradnje javne ceste ne mora biti opremljena na način opisan ovim pravilnikom, već treba biti opremljena prema ovom pravilniku za tehnički pregled.

(5) U izvedbenom projektu ili dijelu projekta koji podliježe dopunskoj kontroli revidenta treba predvidjeti mjesto za štambilj i potpis ovlaštenog revidenta.

Članak 24.

(1) Pojedine vrste izvedbenih projekata obvezatno sadrža­vaju:

1. u građevnom projektu:

I. u projektu konstrukcije:

– plan oplate

– projekt betona,

– nacrte armature s iskazom,

– detalji kolnika i podnožnog svoda

– detalji rubnjaka i kabelskih kanalića

– detalji iskopa i podgradnje

– detalji prijelaznih naprava, dilatacija i ležajeva,

– detalji hidroizolacije i druge vrste zaštita,

– projekt skele,

– projekt montaže konstrukcije

– detalji odvodnje i drenaže

– detalji ograde i drugo,

II. u prometnom projektu:

– detalji statičke prometne signalizacije

– detalji dinamičke prometne signalizacije (ukoliko je pred­viđena),

2. u arhitektonskom projektu:

– detalji krova, sastave poda, stropova, zidova i stijena, stolarskih i čeličnih proizvoda, proizvoda iz plastike, te njihovih konstrukcija i drugih detalja

– sheme stolarije i bravarije,

– detalji završnih građevinskih radova,

3. u projektu instalacija:

– detalji instalacija potrebnih za izvedbu

– detalji svih priključaka instalacija i njihove ugradnje,

4. u projektu ugradnje opreme:

– detalji ugradnje opreme,

– popis opreme i prostorni raspored opreme.

(2) Glavni projekt za trasu javne ceste sa svim prometnim površinama i čvorištima može biti ujedno i izvedbeni projekt ako je to na njemu izričito naznačeno.

2. Projekti za rekonstrukciju javne ceste

Članak 25.

(1) Projekt za rekonstrukciju javne ceste mora osim propisanog sadržaja za gradnju novih građevina sadržavati također dokaze da je nosivost temeljnog tla zadovoljavajuća, da će postojeći građevni proizvodi koji su ugrađeni u dijelove građevine nakon rekonstrukcije zadovoljiti propisane uvjete, te da je građevina odnosno njezin dio primjerena za rekonstrukciju kao cjelina (u daljnjem tekstu: dokaz o prikladnosti građevine za rekonstrukciju).

(2) Dokaz o prikladnosti građevine za rekonstrukciju mora sadržavati:

1. opis tehničkog stanja postojeće dijela javne ceste koja se rekonstruira s provjerom udovoljavanja bitnih zahtjeva za građe­vinu,

2. snimka postojećeg stanja koji mora obuhvatiti cjelokupnu zonu zahvata rekonstrukcije u odgovarajućim mjerilima iz članka 22 ovog pravilnika.

Članak 26.

(1) Opis tehničkog stanja postojeće građevine sadrži opis postojećeg stanja nosive konstrukcije i onih građevnih proizvoda, instalacija i ugrađene opreme koje će biti zadržane i od kojih ovisi ispunjenje bitnih zahtjeva za građevinu.

(2) Provjera udovoljavanja bitnih zahtjeva za građevinu sadrži potrebne proračune i druge dokaze (rezultate ispitivanja i sl.), a poziva se na izvornu dokumentaciju građevine, elaborate istražnih radova i sl.

Članak 27.

(1) Snimka postojećeg stanja građevine u odgovarajućem mjerilu prema članku 22. ovog pravilnika sadrži:

– situaciju s ucrtanim svim postojećim građevinama,

– postojeći uzdužni profil i karakteristični poprečni profil

– snimak ugrađene i instalacije opreme kada se ista rekonstruira,

– druge pojedinosti kada je to potrebno ovisno o vrsti rekonstrukcije građevine.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

(1) Postupci izdavanja građevne dozvole započeti prije stupanja na snagu ovog pravilnika u pogledu vrste, sadržaja i opreme projekata dovršit će se prema propisima koji su u vrijeme podnošenja zahtjeva bili na snazi.

(2) Odredbe ovoga pravilnika o vrsti, sadržaju i opremi projekata primjenjuju se i na postupke izdavanja građevnih doz­vola započetih nakon stupanja na snagu ovoga pravilnika koje dozvole se izdaju za dijelove javne ceste određene načelnom dozvolom izdanom prije stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 29.

(1) Idejni, glavni i izvedbeni projekti, odnosno dio projekata, koji su izrađeni prije početka primjene Zakona o gradnji (»Narod­ne novine«, broj 52/99, 75/99 i 117/01) mogu se uskladiti s o­dred­bama toga Zakona izradom završne mape ako:

– tehničko rješenje građevine udovoljava odredbama toga Zakona,

– se u potpunosti osigura provedba odredaba Zakona glede izrade projekata.

(2) Završna mapa treba sadržavati:

1. dokaz da osobe koje su izradile projekt imaju pravo pro­jektiranja u skladu s posebnim zakonom,

2. izjavu o preuzimanju odgovornosti projektanta za ispravnost tehničkog rješenja građevine i za usklađenost tog projekta s posebnim zakonima, propisima i uvjetima u skladu s odredbama Zakona o gradnji,

3. izjavu o preuzimanju odgovornosti glavnog projektanta za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata,

4. dopunu sadržaja projekata.

Članak 30.

Projekt geotehničke konstrukcije odnosno geotehnički dio projekta smatraju se projektom temeljenja prema posebnom pravilniku.

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/02-04/0005
Urbroj: 531-01-02-1
Zagreb, 22. travnja 2002.

Ministar
Božo Kovačević, v. r.