Zakon o prestanku važenja Zakona o utvrđivanju ratnih i poratnih žrtava II. svjetskog rata

NN 66/2002 (7.6.2002.), Zakon o prestanku važenja Zakona o utvrđivanju ratnih i poratnih žrtava II. svjetskog rata

Hrvat­ski sabor

1127

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O UTVRĐIVANJU RATNIH I PORATNIH ŽRTAVA II. SVJETSKOG RATA

Proglašavam Zakon o prestanku važe­nja Zakona o utvrđiva­nju ratnih i poratnih žrtava II. svjetskog rata, koji je donio Hrvat­ski sabor na sjednici 28. svib­nja 2002.

Broj: 01-081-02-2188/2
Zagreb, 3. lip­nja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O UTVRĐIVANJU RATNIH I PORATNIH ŽRTAVA II. SVJETSKOG RATA

Članak 1.

Zakon o utvrđiva­nju ratnih i poratnih žrtava II. svjetskog rata (»Narodne novine«, br. 53A/91.) prestaje važiti.

Članak 2.

Postupci pokrenuti po odredbama Zakona o utvrđiva­nju ratnih i poratnih žrtava II. svjetskog rata obustav­ljaju se.

Članak 3.

Hrvatski državni arhiv određuje se za nosite­lja evidentira­nja i određiva­nja načina čuva­nja građe prikup­ljene radom Komisije za utvrđiva­nje ratnih i poratnih žrtava II. svjetskog rata.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 563-01/01-01/01
Zagreb, 28. svib­nja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.