Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara

NN 83/2002 (16.7.2002.), Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara

HRVATSKI SABOR

1360

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRIREĐIVANJU IGARA NA SREĆU I NAGRADNIH IGARA

Proglašavam Zakon o priređiva­nju igara na sreću i nagradnih igara, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 4. srp­nja 2002.

Broj: 01-081-02-2644/2
Zagreb, 8. srp­nja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O PRIREĐIVANJU IGARA NA SREĆU
I NAGRADNIH IGARA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuju sustav i uvjeti priređivanja igara na sreću i nagradnih igara.

(2) Ovaj se Zakon ne odnosi na ugovore o igrama na sreću koje međusobno sklapaju građani.

Članak 2.

(1) Igrom na sreću, u smislu ovoga Zakona, smatra se igra u kojoj se sudionicima pruža mogućnost stjecanja dobitka u novcu, stvarima ili pravima, pri čemu krajnji ishod igre ovisi o slučaju ili nekom drugom neizvjesnom događaju.

(2) Nagradne igre, u smislu ovoga Zakona, jesu igre koje se priređuju radi promidžbe svojih proizvoda i usluga pod uvjetom da se za sudjelovanje u igri ne traži posebna uplata.

Članak 3.

(1)  Igre na sreću razvrstavaju se u četiri skupine:

1. Lutrijske igre:

– jednostavna i složena (klasna) lutrija,

– ekspres i instant lutrija,

– robno-novčana i robna lutrija,

– loto,

– bingo,

– tombola,

– keno,

– toto,

– dodatne igre na lotu i totu,

– druge slične igre na sreću s izvlačenjem.

2. Igre u casinima:

– igre koje igrači igraju protiv casina ili jedan protiv drugoga na stolovima za igru s kuglicama, kartama ili kockicama u skladu s međunarodnim pravilima (roulette, boulle, black jack, chemin de fer, punto banco, mini punto banco, carribien poker, trente quarante, baccarat, craps i sl.)

3. Kladioničke igre:

– klađenje na rezultate pojedinačnih ili skupnih sportskih natjecanja,

– klađenje na uspjeh plesnih, pjevačkih, glazbenih i sličnih natjecanja,

– ostala klađenja.

4.  Igre na sreću na automatima:

– automatima za igre s višestrukim ulogom i dobitkom (multiplayer) smatraju se mehanički, elektronički ili slični uređaji na kojima igrači uplatom određenog iznosa (žetona, kovanica ili neposrednom uplatom na blagajni, odnosno na automatu) imaju mogućnost pogotka dobitka.

(2) Opis pojedinih igara na sreću obvezni je sastojak pravila iz članka 13. i 44. ovoga Zakona.

Članak 4.

Priređivanje igara na sreću na području Republike Hrvatske pravo je Republike Hrvatske ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Članak 5.

(1) Neprofitne organizacije sa sjedištem na području Repub­like Hrvatske mogu prigodno jednokratno priređivati igre na sreću iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Igre na sreću mogu se priređivati sukladno ovomu Zakonu, na temelju koncesije i odobrenja.

Članak 6.

Dobici u igrama na sreću mogu biti u novcu, robi, u uslugama ili pravima.

Članak 7.

(1) Izdavanje srećaka jednostavne ili složene (klasne) lutrije pravo je Republike Hrvatske koje se može prenijeti na priređivača lutrijskih igara.

(2) Za isplatu dobitaka od igara na sreću koje priređuje Hrvatska lutrija d.o.o. jamči Republika Hrvatska.

(3) Za isplatu dobitaka od ostalih igara na sreću koje priređuju druga trgovačka društva na temelju dobivene koncesije ili odobrenja, kao i priređivači prigodnih jednokratnih igara na sreću iz članka 26. ovoga Zakona, jamče priređivači svojom cjelokupnom imovinom.

(4) Igre na sreću ne smiju se priređivati u slobodnim zonama.

II. OPĆI UVJETI PRIREĐIVANJA IGARA
NA SREĆU

Članak 8.

(1) Pravo priređivanja svih igara na sreću iz članka 3. ovoga Zakona Republika Hrvatska prenosi na Hrvatsku lutriju d.o.o., čiji je osnivač.

(2) Djelatnost priređivanja igara na sreću osim lutrijskih igara, mogu na temelju koncesije i odobrenja obavljati trgovačka društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(3) Odluka o broju koncesija koje se mogu dati priređi­vačima igara na sreću u casinima, kladionicama i automat-klubovima donosi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 9.

(1) Koncesije prema odredbi članka 8. stavka 2. ovoga Zakona daje Vlada Republike Hrvatske ponuditelju koji je sudjelovao na javnom natječaju koji se objavljuje u dnevnom tisku koji je dostupan na cijelom teritoriju Republike Hrvatske i prevlada­vajućem dnevnom tisku područja (regije).

(2) Sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske o broju koncesija koje se mogu dati priređivačima, natječaj za davanje koncesija raspisuje Ministarstvo financija koje i provodi natječajni postupak.

(3) Koncesija je neprenosiva, a potkoncesije su zabranjene.

(4) Koncesija se može dati za razdoblje od najviše 10 godina za neprekidno obavljanje djelatnosti tijekom godine i za sezonsko obavljanje djelatnosti u casinima i automat-klubovima u nepre­kid­nom razdoblju od najmanje četiri do najviše šest mjeseci u jednoj kalendarskoj godini.

(5) Koncesija se na temelju zahtjeva koncesionara može produljiti odlukom Vlade Republike Hrvatske za daljnjih pet godina uz prethodno mišljenje Ministarstva financija.

(6) Zahtjev iz stavka 5. ovoga članka koncesionar je dužan podnijeti Ministarstvu financija najkasnije šest mjeseci prije isteka roka na koji je koncesija dana, a o uvjetima produljene koncesije sklapa se ugovor kao dodatak ugovora o koncesiji.

(7) Ugovor o koncesiji može se otkazati, a otkazni rok je šest mjeseci.

(8) Kada koncesionar otkazuje ugovor o koncesiji zbog gu­bit­ka u poslovanju otkazni rok iznosi 60 dana.

(9) Za davanje koncesije ponuditelj mora ispunjavati osim uvjeta propisanih ovim Zakonom i posebne uvjete koje propisuje ministar financija.

(10) Stručne poslove u svezi s pripremom za davanje koncesije i u svezi njezina izvršavanja obavlja Ministarstvo financija.

Članak 10.

(1) Vlada Republike Hrvatske odredit će Uredbom kriterije za utvrđivanje korisnika i način raspodjele prihoda od igara na sreću za financiranje programa organizacija koje:

– promiču razvoj sporta,

– pridonose borbi protiv droga i svih drugih oblika ovisnosti,

– se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću,

– se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom,

– se bave tehničkom kulturom,

– se bave kulturom,

– se bave izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem, djece i mladih,

– pridonose razvoju civilnog društva.

(2) Za financiranje programa iz stavka 1. ovoga članka izdvaja se:

1. 50% godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima (članak 38.),

2. 50% godišnje naknade od kladioničkih igara (članak 49.),

3. 50% godišnje naknade od priređivanja igara na sreću na automatima u automat-klubovima (članak 56.),

4. 50% ostvarene dobiti od lutrijskih igara na sreću.

III. LUTRIJSKE IGRE NA SREĆU

1. Hrvatska lutrija

Članak 11.

(1) Hrvatska lutrija d.o.o. dužna je u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona utvrditi prijedlog plana razvitka za trogodišnje razdoblje i podnijeti ga Vladi Republike Hrvatske.

(2) Plan iz stavka 1. ovoga članka donosi Vlada Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje Ministarstva financija.

(3) Hrvatska lutrija d.o.o. može se privatizirati na temelju posebnog zakona.

Članak 12.

(1) Hrvatska lutrija d.o.o. obvezna je do kraja godine utvrditi prijedlog godišnjeg plana poslovanja za sljedeću godinu.

(2) Plan iz stavka 1. ovoga članka donosi Vlada Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje Ministarstva financija.

a) Pravila lutrijskih igara

Članak 13.

(1) Uvjeti za priređivanje pojedine lutrijske igre na sreću propisuju se pravilima koja za svaku vrstu igre donosi priređivač, a primjenjuju se nakon dobivene suglasnosti Ministarstva financija.

(2) Pravila bez suglasnosti suprotna ovome Zakonu ništava su.

Članak 14.

(1) Sudionik u lutrijskoj igri na sreću jest osoba koja ispunjava uvjete za sudjelovanje u pojedinoj igri na sreću (kolu ili seriji), sukladno pravilima pojedine igre na sreću.

(2) Sudionikom u lutrijskim igrama u kojima se sudjelovanje u igri dokazuje posjedovanjem potvrde o uplati, smatra se imatelj takve potvrde ako su podaci na potvrdi o uplati istovjetni snimljenima kod priređivača na neizbrisivi medij za pohranu podataka. Sudionik u jednostavnim, složenim, instant i ekspres lutrijama je imatelj nesporne, neoštećene srećke izdane od priređivača.

Članak 15.

Priređivači lutrijskih igara na sreću mogu prodavati srećke i primati uplate samo za one lutrijske igre na sreću za koje imaju koncesiju, odnosno odobrenje za priređivanje.

Članak 16.

Pravila igre za priređivanje lutrijskih igara na sreću obvezno moraju sadržavati:

1. naziv i sjedište priređivača,

2. naziv tijela priređivača koje je donijelo odluku o prire­đi­va­nju igre, datum i broj zaključka,

3. naziv, opis i vrijeme trajanja igre na sreću,

4. uvjete za sudjelovanje u igri,

5. mjesto na kojem se igra priređuje, odnosno područje na kojem se prodaju srećke,

6. pojedinačnu cijenu srećke (kombinacije) i krajnji rok uplate za sudjelovanje u igri,

7. količinu i novčanu vrijednost emisije srećaka,

8. način utvrđivanja visine fonda i vrste dobitaka,

9. opis srećke, uplatnog listića ili potvrde o uplati,

10. način, postupak i nadzor izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitka,

11. način objavljivanja fonda dobitaka, pojedine vrijednosti dobitaka i rezultata igre,

12. način i rok isplate novčanih dobitaka, odnosno ostvarivanja dobitaka druge vrste,

13. način upoznavanja sudionika u igri s pravilima igre,

14. postupak u slučaju otkazivanja izvlačenja.

Članak 17.

Pravila lutrijske igre ne mogu se mijenjati nakon početka prodaje srećaka igre na sreću određenog kola ili serije.

Članak 18.

Priređivač lutrijskih igara obvezan je pravila igre na sreću javno objaviti u dnevnom tisku i u tjednom glasilu priređivača prije početka prodaje srećaka određenog kola ili serije, a osobama zainteresiranima za sudjelovanje u igri omogućiti da se na prodajnim mjestima upoznaju s pravilima igre.

b) Izvlačenje dobitaka

Članak 19.

(1) U lutrijskim igrama u kojima se dobitne kombinacije utvrđuju izvlačenjem, izvlačenje se mora obavljati pred najmanje tročlanim povjerenstvom koje imenuje priređivač.

(2) Izvlačenje dobitaka mora biti javno, u nazočnosti ovlaš­tenog službenika Ministarstva financija i javnog bilježnika.

(3) Prije početka izvlačenja priređivač mora utvrditi i objaviti ukupnu uplatu i broj prodanih srećaka, a neprodane srećke za­pe­čatiti pred povjerenstvom i osobama iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 20.

(1) Ministarstvo financija može iz opravdanih razloga, na zahtjev priređivača, odobriti promjenu mjesta izvlačenja dobitka ili dana izvlačenja, ali najdulje za trideset dana.

(2) Promjenu mjesta ili odgodu dana izvlačenja dobitka priređivač mora objaviti na isti način na koji su objavljena pravila o priređivanju igre na sreću.

(3) Ako se prema stavcima 1. i 2. ovoga članka odgodi dan izvlačenja dobitaka, priređivač može nastaviti prodavati srećke do dana određenoga za izvlačenje.

(4) Priređivač lutrijske igre može priređivanje igre na sreću, kola ili serije pojedine igre za koju je počeo prodavati srećke, otkazati samo uz suglasnost Ministarstva financija i pod uvjetom da vrati uplaćeni novac od prodaje srećaka igračima.

Članak 21.

(1) O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik, a potpisuju ga na­zoč­ni članovi povjerenstva, ovlašteni službenik Ministarstva fi­nan­cija i javni bilježnik iz članka 19. ovoga Zakona, a mora sadržavati: mjesto, vrijeme i način izvlačenja dobitaka, broj prodanih srećaka, a kod jednostavne i složene lutrije i broj neprodanih srećaka odnosno ukupnu uplatu u tom kolu ili seriji, izvučene dobitne kombinacije te možebitne primjedbe sudionika u igri.

(2) Zapisnik o tijeku izvlačenja priređivač dostavlja Ministarstvu financija najkasnije u roku od sedam dana od dana objave izvlačenja.

Članak 22.

Izvješće o rezultatima izvlačenja ili o utvrđivanju dobitaka priređivač mora javno objaviti u dnevnom tisku i na prodajnim mjestima srećaka najkasnije u roku od sedam dana od dana izvlačenja.

c) Fond dobitaka i isplata

Članak 23.

(1) Fond dobitaka u lutrijskim igrama na sreću iznosi najmanje 50% od osnovice koju kod svih oblika lutrija čini ukupna vrijednost emisije srećaka, a kod tombole, lota, tota, binga, kena i drugih igara ukupna vrijednost primljenih uplata za pojedinu igru, umanjena za obvezu poreza na dodanu vrijednost.

(2) Iznos fonda dobitaka u pojedinoj igri na sreću iz stavka 1. ovoga članka po pojedinom kolu ili seriji igre na sreću mora biti objavljen prije izvlačenja dobitaka.

(3) Fond dobitaka iz stavka 1. ovoga članka vraća se kao dobitak igračima.

Članak 24.

(1) Isplata novčanog dobitka, odnosno preuzimanje robnih ili drugih dobitaka u lutrijskim igrama na sreću, obavlja se u roku određenom pravilima igre na sreću, koji ne može biti kraći od 15 niti dulji od 60 dana nakon objavljivanja konačnog izvješća o rezultatu igre.

(2) Nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka povjerenstvo utvrđuje koji dobici u tom kolu ili seriji nisu bili isplaćeni, odnos­no preuzeti, koja je njihova vrijednost, te o tome sastavlja zapis­nik.

(3) Ako dobitnik u lutrijskim igrama na sreću ne zatraži od priređivača isplatu dobitka u roku od 60 dana od dana objavljivanja izvješća o rezultatima pojedine igre (kola, serije i sl.), iznos toga dobitka prenosi se u sljedeće kolo, seriju ili se koristi za dobitke u drugim igrama.

(4) Zapisnik iz stavka 2. ovoga članka priređivač dostavlja Ministarstvu financija najkasnije u roku od sedam dana nakon isteka roka za isplatu, odnosno izdavanje dobitaka.

2. Prigodno jednokratno priređivanje lutrijskih igara

Članak 25.

Neprofitne pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske mogu priređivati lutrijske igre na sreću iz članka 26. ovoga Zakona radi prikupljanja sredstava za obavljanje svoje djelatnosti.

Članak 26.

(1) Priređivač iz članka 25. ovoga Zakona može samostalno prirediti prigodno jednokratno, jedanput godišnje u jednom izvla­čenju, jednu od sljedećih lutrijskih igara na sreću: tombolu i jednostavnu lutriju.

(2) Igre iz stavka 1. ovoga članka mogu se priređivati isklju­čivo na temelju posebnog odobrenja Ministarstva financija, uz uvjet da se srećke za te igre mogu prodavati najdulje 30 dana.

Članak 27.

Priređivač iz članka 25. ovoga Zakona koji organizira sport­ska natjecanja smije u prostorima stadiona ili dvorane, u kojima se natjecanja održavaju, prigodno jednom godišnje prirediti kla­đe­nja u svezi s tim natjecanjima.

Članak 28.

Zahtjevu za izdavanje odobrenja priređivač iz članka 25. ovoga Zakona mora priložiti izvadak iz općeg akta iz kojega je vidljiva djelatnost priređivača, odluku ovlaštenog tijela priređi­vača o priređivanju igre na sreću s navođenjem odgovorne osobe, pravila lutrijske igre na sreću, te financijski izračun iz kojeg je vidljivo koliko se najmanje srećaka mora prodati da bi se osigurala isplata dobitaka i plaćanje proračunskih prihoda.

Članak 29.

(1) Prilikom odlučivanja o zahtjevu za prigodno jednokratno pr­ire­đivanje jedne od lutrijskih igara na sreću iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona, Ministarstvo financija osobito uzima u obzir:

1. svrhu priređivanja igre,

2. ukupnu vrijednost izdanih srećaka,

3. ukupnu vrijednost dobitaka,

4. cijenu pojedinačne srećke,

5. sredstva kojima priređivač osigurava isplatu dobitaka i

6. usklađenost pravila igre s odredbama ovoga Zakona.

(2) Ukupna vrijednost izdanih srećki kod pojedine igre na sreću ne smije prijeći 300.000,00 kuna. Cijena pojedine srećke ne smije biti veća od vrijednosti najmanjeg dobitka.

Članak 30.

(1) Od prihoda ostvarenog prodajom srećaka priređivač mora u korist državnog proračuna platiti naknadu u iznosu 5% od osnovice za obračun, koju čini zbroj ukupnih uplata za sudjelovanje u pojedinoj jednokratno prigodno priređenoj lutrijskoj igri.

(2) Obveza plaćanja naknade iz stavka 1. ovoga članka dospijeva u roku od sedam dana od dana objave izvlačenja dobitaka, o čemu se u istom roku mora Ministarstvu financija dostaviti izvješće o konačnom obračunu s dokazom o uplati.

IV. IGRE U CASINIMA

Članak 31.

(1) Igre na sreću iz članka 3. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona mogu se priređivati samo u casinima i u opsegu kako je to određeno Zakonom i ugovorom o koncesiji.

(2) U casinima se mogu priređivati i igre na sreću iz članka 3. stavak 1. točka 4. ovoga Zakona.

(3) Koncesionar igara na sreću u casinima može igre na sreću na automatima priređivati u casinima i automat-klubovima na temelju odobrenja Ministarstva financija danog na zahtjev koncesionara i sklopljenog ugovora sukladno odobrenju.

1. Koncesije za igre u casinima

Članak 32.

(1) Na temelju dane koncesije zaključuje se ugovor o koncesiji za svaki casino posebno.

(2) Priređivanje igara na sreću u casinima sezonski se može obavljati najdulje šest mjeseci i to u najviše dva casina.

(3) Koncesionar je dužan bez odgode obavijestiti Ministarstvo financija o promjeni svakog podatka ili okolnosti, a posebno koji se tiču:

1. članova uprave i nadzornog odbora koncesionara,

2. drugih osoba ovlaštenih za zastupanje i vođenje poslova koncesionara,

3. drugih okolnosti bitnih za poslovanje i rad koncesionara,

4. identiteta osoba koje sudjeluju u temeljnoj glavnici dru­štva.

(4) Koncesionar je dužan do kraja godine donijeti godišnji plan poslovanja za godinu, na koji Ministarstvo financija daje prethodnu suglasnost.

Članak 33.

(1) Koncesionar mora za vrijeme trajanja koncesije imati u registru Trgovačkog suda upisan temeljni kapital u vrijednosti naj­manje 4.000.000,00 kuna. Ako društvo ima pravo na priređi­vanje neke druge igre na sreću iz članka 3. ovoga Zakona, mora imati upisan propisani temeljni kapital i za drugu igru na sreću koju priređuje.

(2) Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i podmirenja obveza, koncesionar, osim Hrvatske lutrije d.o.o., mora neprekidno, u razdoblju za koje je koncesija dana te 30 dana nakon isteka koncesije, u banci sa sjedištem u Republici Hrvatskoj za svaki casino imati jamstveni polog u iznosu najmanje 30% vrijednosti temeljnoga kapitala iz stavka 1. ovoga članka. Jamstveni polog može se osigurati i jamstvom banke.

(3) Priređivač igara na sreću mora dnevno u blagajni casina imati pohranjen riziko-polog u iznosu najmanje 150.000,00 kuna i 50.000 eura za broj stolova propisan člankom 40. stavkom 1. ovoga Zakona. Za svakih sljedećih pet stolova priređivač mora imati pohranjen riziko-polog u iznosu 50.000,00 kuna ili protuvrijednost eura.

Članak 34.

(1) Uz prijavu na natječaj za davanje koncesije za prire­đivanje igara na sreću u casinima obvezno se prilaže sljedeće:

1. podaci o nazivu tvrtke i sjedištu društva,

2. izvadak o djelatnosti društva upisanoj u sudski registar,

3. osnivački akt društva,

4. poslovni plan društva za trogodišnje razdoblje,

5. dokazi o vlasništvu ili pravu korištenja te o veličini prostora u kojem će se priređivati igre na sreću, s tlocrtom,

6. pravila za svaku vrstu igre koja će se priređivati, uvjeti za sudjelovanje u igri, visina uloga u igri, cijena žetona ili kreditnog poena u igri na automatima, s opisom načina evidentiranja u total-registru automata, te krajnji rok naplate za sudjelovanje u igri,

7. podaci o osobama koje će izravno voditi poslove te dokazi o njihovu stručnom obrazovanju i osposobljenosti za obavljanje poslova u casinu,

8. pravilnik o provođenju unutarnjeg nadzora,

9. dokazi o osiguranom temeljnom kapitalu,

10. navođenje vrste i opsega igara,

11. unutarnji akti za rad,

12. podaci o vrsti i broju naprava za igre i igraćih pomagala, s podrobnim podacima za njihovu identifikaciju,

13. dokaz da se protiv ovlaštenih osoba ne vodi kazneni postupak.

(2) Priređivač kome su dani koncesija ili odobrenje mora dokaze iz stavka 1. točke 5. ovoga članka za prvo otvaranje casina pružiti najkasnije u roku 45 dana od dana donošenja odluke o dodjeli koncesije, odnosno 45 dana prije otvaranja sljedećeg casina.

Članak 35.

(1) Ministarstvo financija može koncesionaru odobriti preseljenje casina na novu lokaciju. Uz dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 40., 41. i 42. Zakona, zahtjev mora sadržavati:

– posebno obrazloženje opravdanosti preseljenja,

– trogodišnji plan poslovanja,

– dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja prostora u koji se traži preseljenje.

(2) Koncesionar je dužan na novoj lokaciji započeti rad u roku od dva mjeseca od dana dobivenog odobrenja za preseljenje.

Članak 36.

(1) Ugovor o koncesiji obvezno sadržava odredbe:

1. o tvrtki i sjedištu društva,

2. o mjestu i adresi poslovnog prostora u kojem se priređuju igre na sreću,

3. o vrsti i opsegu igara na sreću koje se smiju priređivati u casinu,

4. o datumu početka priređivanja igara na sreću,

5. o trajanju koncesije ili odobrenja,

6. o visini naknade i načinu plaćanja,

7. o izvođenju nadzora, te

8. o pravima i obvezama ugovornih strana.

(2) Bilo koja promjena sadržaja ugovora iz stavka 1. ovoga članka uređuje se posebnim ugovorom koji je dodatak ugovoru o koncesiji.

(3) Društvo može priređivati samo onu vrstu igara na sreću i u onolikom opsegu kako je to utvrđeno ugovorom o koncesiji.

(4) Ako se u casinu priređuju igre na sreću na automatima za igre na sreću, podaci o broju i vrsti automata sadržaj su ugovora iz članka 31. stavka 3. ovoga Zakona.

2. Oduzimanje koncesije

Članak 37.

(1) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva financija, može donijeti odluku da se trgovačkom društvu oduzme koncesija ako se utvrdi:

1. da je koncesija dana na temelju neistinitih podataka,

2. da koncesionar nije počeo raditi u roku utvrđenom kao početak poslovanja,

3. da koncesionar više ne ispunjava propisane tehničke uvjete,

4. da koncesionar krši pravila igara na sreću,

5. da koncesionar u propisanim rokovima ne podmiruje svoje obveze utvrđene ovim Zakonom,

6. da koncesionar ne dopušta ili na drugi način onemogućuje provedbu nadzora propisanog ovim Zakonom,

7. da koncesionar lažno prikazuje ostvareni promet,

8. da koncesionar posuđuje novac igračima,

9. da koncesionar krši odredbe bilo kojeg ugovora o koncesiji,

10. da je koncesionar prestao ispunjavati bilo koji od uvjeta na temelju kojih mu je koncesija dana,

11. da je koncesionar prekinuo priređivanje igara na sreću bez odobrenja Ministarstva financija.

(2) Donošenjem odluke iz stavka 1. ovoga članka svi ugovori o koncesiji smatraju se raskinutim. Sva prava stečena odlukom o dodjeli koncesije prestaju važiti donošenjem odluke Vlade Repub­like Hrvatske o njezinom oduzimanju.

3. Naknade

Članak 38.

(1) Za priređivanje igara na sreću u casinima plaća se koncesijska naknada.

(2) Naknada za priređivanje igara na sreću u casinima obračunava se mjesečno od prihoda igara na sreću za svaku igru posebno, a osnovica za obračun koncesijske naknade predstavlja zbroj dnevnih obračuna za pojedinu vrstu igre (kumulativno). Koncesionar podnosi mjesečno izvješće po vrstama igre. Mje­sečni obračun je konačan.

(3) Dnevni obračun po pojedinom stolu za igru na sreću vrši se na način da se završno stanje vrijednosti žetona na stolu uveća za svotu novca zamijenjenog za žetone na stolu, koji se sprema u posebne kutije (drop), i iznosa visine kredita, te umanji za dopunu u žetonima (dotaciju) za vrijeme rada stola i vrijednost početnog stanja žetona na stolu (završno stanje + drop + krediti – dotacije - početno stanje = dnevni obračun stola). Zbroj dnevnih obračuna svih istovrsnih stolova i svih aparata predstavlja dnevni obračun za pojedinu vrstu igre.

(4) Dnevni obračun pojedinog automata za igre na sreću utvrđuje se tako da se iznos svih uplata umanji za iznos isplaćenih dobitaka igračima, a razlika predstavlja dnevni obračun za pojedini automat za igre na sreću. Zbroj dnevnih obračuna svih istovrsnih stolova i svih automata predstavlja dnevni obračun za pojedinu vrstu igre.

(5) U osnovicu za obračun koncesijske naknade ne ulazi vrijednost ulaznica, napojnica i promidžbenih žetona koje izdaje casino uz odobrenje Ministarstva financija. Vrijednost promidž­benog žetona ne može biti viša od vrijednosti najnižeg iznosa žetona propisanog pravilima igre casina.

(6) Ulaznica iz stavka 5. ovoga članka smatra se računom koji se ne može zamijeniti na stolovima za vrijednosne žetone, niti za novac u casinu.

(7) Koncesijska naknada za priređivanje igara u casinima iznosi 15% od osnovice za obračun naknade iz stavka 2. ovoga članka.

(8) Naknada za priređivanje igara na sreću u casinu dospije­va petnaestog dana kalendarskog mjeseca za prethodni mjesec.

(9) Naknada za priređivanje igara na sreću u casinu prihod je državnog proračuna.

Članak 39.

(1) Koncesionar mora na propisanim obrascima voditi podat­ke o dnevnim osnovicama naknade i prometa po svakom pojedinom stolu za igre na sreću i automatu, na temelju kojih obraču­na­va i plaća naknadu. Podatke iz evidencije s konačnim mjesečnim obračunom i presliku dokaza o uplati naknade dostavlja Ministarstvu financija do dvadesetoga dana u tekućem mjesecu za protekli mjesec.

(2) Koncesionar na propisanim obrascima vodi dnevnu evidenciju o napojnicama nakon zatvaranja stolova, te svu ostalu evi­denciju, na temelju koje vrši dnevni obračun stolova i automata.

(3) Sadržaj obrazaca iz stavka 1. i 2. ovoga članka, te način i oblik dostavljanja podataka prema odredbama ovoga članka propisuje ministar financija.

4. Tehnički uvjeti

Članak 40.

(1) Casino mora biti uređen tako da prostori za igru, kao i prostori za goste i osoblje casina vezani za igru budu prostorna cjelina ukupne površine najmanje 400 m2,  odnosno, 300 m2 za casina u kojima se sezonski priređuju igre na sreću. Casino ne može imati manje od sedam stolova za igre s kuglicama, kockama ili kartama.

(2) Ostale prostorne i tehničke uvjete koje casino mora ispunjavati propisat će ministar financija posebnim pravilnikom, uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

(3) Priređivači igara na sreću u casinima i automat-klubovima unutarnjim aktom propisuju radno vrijeme.

Članak 41.

(1) U casinu mora biti blagajna te odvojen i zaštićen prostor za čuvanje novca i drugih vrijednosti.

(2) Uplate i isplate kod igara na sreću određuju se u domaćoj valuti i u stranoj valuti. Prilikom isplate dobitka na blagajni casina za iznose veće od 100.000,00 kuna koncesionar mora izdati račun.

(3) Casino mora imati prostor za pružanje ugostiteljskih usluga u kojem se poslužuju pića i napici (caffe bar i sl.), a može imati i ugostiteljski objekt u kojem se pripremaju i poslužuju jela (restoran i sl.), te mjenjačnicu.

Članak 42.

(1) Koncesionar mora osigurati neprekidni audio-video nadzor u casinu. Ugradnju audio-video nadzora može izvesti isklju­čivo trgovačko društvo koje ima ovlaštenje sukladno Zakonu o zaštiti osoba i imovine, i to prema projektnoj dokumentaciji. Ne­prekidni audio-video nadzor u casinu mora obuhvaćati:

– ulaz i izlaz u igračnicu,

– glavni uređaj i displej za odabir brojeva ili loptica u igrama keno i bingo,

– sve prostorije u kojima se žetoni mogu kupiti ili isplatiti (blagajna i mjenjačnica),

– igre uživo: ruke svih igrača i djelitelja, spremnike za odlaganje žetona, cjelokupni stol kako bi se u kadar mogli obuhvatiti pojedini prikazi igrača i djelitelja, uključujući i pogled sprijeda na mjesto odvijanja igre u svrhu jasnog motrenja rezultata svake igre,

– stolove za rulet, kako bi se mogli motriti ulozi igrača, sami igrači te rezultat svake igre. Kadar mora obuhvatiti i spremnik za odlaganje žetona, drop kutiju, kutiju za napojnice, kao i postupak provođenja dotacije i kredita na stolu,

– igranje na sreću na elektronskim automatima za igre na sreću,

– postupak obračuna koji se provodi na stolovima ili u prostoriji za obračun,

– kretanje gotovine, žetona, drop kutija, kutija za napojnice, kutija za držanje žetona i posuda za drop unutar igračnice te svih prostorija kroz koje prolaze neprebrojani žetoni, gotovina i financijski instrumenti koji zamjenjuju gotovinu.

(2) Kamere i monitori za videonadzor moraju biti u boji, te se na snimkama mora u svakom trenutku vidjeti datum i sat snimanja. Snimljenu dokumentaciju koncesionar mora čuvati 15 dana, odnosno u slučaju spora do okončanja spora. Podaci iz navedenih evidencija poslovna su tajna pa ih koncesionar smije priopćavati drugim osobama samo u skladu s posebnim zakonom.

(3) Pristup kontrolnoj sobi u kojoj se nalazi oprema za neprekidni audio-video nadzor casina (videomonitori, videorekorderi, štampači za ispis slike s videa, videokasete, CD-diskovi, CD-snimači ili računalni sustavi za izravan digitalni zapis slike i tona na čvrsti disk) mora biti strogo čuvan, a u nju mogu po potrebi ulaziti samo ovlašteni djelatnici osiguranja, sukladno aktu o unutrašnjoj kontroli.

(4) Koncesionar mora nadzirati igrače i posjetitelje kako bi se igra mogla odvijati u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(5) Koncesionar mora osigurati tjelesnu zaštitu igračima i posjetiteljima, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osoba i imovine.

Članak 43.

Igračima koji u tijeku igre na sreću prekrše pravila igre, koncesionar može zabraniti daljnje sudjelovanje u igrama.

5. Pravila igara na sreću u casinima

Članak 44.

(1) Za svaku vrstu igara na sreću u casinu donose se pravila koja moraju biti u suglasnosti s dobrim poslovnim običajima i međunarodnim pravilima.

(2) Pravila igara na sreću za svaku vrstu igre donosi koncesionar, a primjenjuju se nakon odobrenja Ministarstva financija.

(3) Pravila igara na sreću moraju biti sastavljena na hrvat­skom jeziku i latiničnom pismu te prevedena na najmanje dva svjetska jezika, a igračima uvijek moraju biti dostupna.

(4) Pravila igre ne mogu se mijenjati u tijeku trajanja igre na sreću koju su igrači započeli nakon uplate iznosa za sudjelovanje u jednoj igri na sreću, te se do svršetka igra odvija po istim pravilima.

Članak 45.

(1) Posjet i sudjelovanje u igri u casinu dopušten je samo punoljetnim osobama koje su dokazale svoj identitet. Osobe u uniformi mogu ulaziti u casino samo radi obavljanja službe.

(2) Posjet i sudjelovanje u igrama na sreću u casinu može se privremeno zabraniti ili ograničiti osobi za koju uprava casina osnovano prosudi da nema dostatne novčane mogućnosti za sudjelovanje u igrama na sreću.

(3) U casino nije dopušteno unošenje tehničkih pomagala prikladnih za pribavljanje prednosti u igri.

6. Posebne odredbe za zaposlene u casinu

Članak 46.

(1) Zaposleni u casinu koji neposredno sudjeluju u priređi­vanju igara na sreću moraju imati potvrdu (licenciju) o stručnoj osposobljenosti za rad u casinu. Način i uvjete za dobivanje potvrde o stručnoj osposobljenosti propisat će ministar financija.

(2) Zaposlenicima koncesionara, odnosno priređivača igara na sreću u casinu zabranjeno je stjecati dionice ili udjele trgo­vačkog društva koje je dobilo koncesiju, odnosno koje priređuje igre na sreću.

(3) Zaposlenici casina ne smiju biti igrači u casinu u kojem su zaposleni.

(4) Zaposlenici casina moraju kao poslovnu tajnu čuvati podatke o igračima do kojih su došli pri obavljanju svoga posla.

(5) Zaposlenima u casinu zabranjeno je od igrača uzimati proviziju, poklone ili usluge bilo koje vrste, a nije im dopušteno niti novčano pomagati igrače. Ipak je dopušteno da igrači daju napojnicu (doprinose) za osoblje casina, a koja se stavlja u posebne spremnike predviđene za tu svrhu. S napojnicama se postupa u cijelosti sukladno Pravilniku koji donosi priređivač, a koji se prilaže uz prijavu na natječaj za dodjelu koncesije.

(6) Od podjele napojnice izuzeti su članovi uprave društva i vodeći namještenici s posebnim ugovorima.

V. KLADIONIČKE IGRE

Članak 47.

(1) Uz prijavu na natječaj za dobivanje koncesije za prire­đivanje klađenja obvezno se prilaže sljedeće:

1. podaci o nazivu tvrtke i sjedištu društva,

2. izvadak o djelatnosti društva upisanoj u sudski registar,

3. osnivački akt društva,

4. poslovni plan društva za trogodišnje razdoblje,

5. dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja prostora u kojem se nalazi sjedište kladionice,

6. opća pravila klađenja,

7. dokazi o osiguranom temeljnom kapitalu,

8. unutarnji akti za rad,

9. dokaz da nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti za trgovačko društvo i odgovornu osobu.

(2) Na području Republike Hrvatske zabranjuje se priređi­vanje klađenja:

1. koja su u suprotnosti sa zakonskim propisima i općim moralnim načelima,

2. koja se odnose na rezultate izbora za predsjednika Repub­like Hrvatske, zastupnika u Hrvatski sabor i članove predstav­ničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

3. priređivaču klađenja čiji je vlasnik ili dioničar ujedno i član, vlasnik ili dioničar nekoga sportskog kluba na događaje u vrsti sporta i rangu natjecanja kojemu pripada klub u kojemu je priređivač klađenja istovremeno vlasnik ili dioničar.

(3) Odredbe članka 36. i 45. ovoga Zakona odgovarajuće se primjenjuju na trgovačka društva koja priređuju kladioničke igre.

1. Oduzimanje koncesije

Članak 48.

Koncesija za priređivanje klađenja može biti oduzeta i prije isteka roka za koji je dana ako se utvrdi:

1. da priređivač u propisanim rokovima ne podmiruje svoje obveze utvrđene zakonom, drugim propisom i ugovorom o koncesiji,

2. da priređivač krši pravila igara na sreću,

3. da je priređivač počeo primati uplate za klađenje na uplatnom mjestu za koje nema odobrenje Ministarstva financija,

4. da priređivač ne dopušta ili na drugi način onemogućuje provedbu nadzora propisanog ovim Zakonom,

5. da priređivač lažno prikazuje ostvareni promet,

6. da je koncesionar prestao ispunjavati bilo koji od uvjeta na temelju kojih mu je koncesija dana.

2. Naknada

Članak 49.

(1) Koncesionar je dužan plaćati mjesečnu naknadu u iznosu od 5% od osnovice koju čini ukupni iznos uplate i to u korist državnog proračuna zaključno petnaestoga radnog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

(2) Mjesečnu evidenciju s konačnim obračunom rezultata poslovanja i dokazom o uplati mjesečne naknade za priređivanje klađenja koncesionar je dužan dostaviti Ministarstvu financija do dvadesetoga dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

3. Nadzor uplata i isplata klađenja

Članak 50.

(1) Priređivač je dužan osigurati pohranu primljenih kladioničkih uplata i isplata na način da uspostavi sustav nadzora (ON-LINE nadzor) koji mora biti povezan u informacijski sustav Ministarstva financija na način da se osigura neprekidan i neposredan nadzor.

(2) ON-LINE nadzor mora vjerodostojno pratiti, bilježiti i pohranjivati podatke o primljenim uplatama i isplatama klađenja te osigurati nepromjenjivost primljenih podataka.

(3) Ministarstvo financija obvezuje se osigurati nesmetano povezivanje iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 51.

(1) Opis klađenja i uvjete za sudjelovanje u klađenju prire­đivač je dužan propisati pravilima klađenja u skladu s odred­bama članka 13. i 16. ovoga Zakona. Pravila klađenja moraju biti istaknuta na uplatnom mjestu kladionice.

(2) Trgovačko društvo, osim Hrvatske lutrije d.o.o., kojemu se daje koncesija za priređivanje klađenja, mora imati upisan temeljni kapital najmanje u vrijednosti 3.000.000,00 kuna. Ako društvo ima pravo priređivanja neke druge igre na sreću iz članka 3. ovoga Zakona, mora imati upisan propisani temeljni kapital i za drugu igru na sreću koju priređuje.

(3) Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i podmirenja obveza, priređivač, osim Hrvatske lutrije d.o.o., mora za dobivenu koncesiju imati u banci sa sjedištem u Republici Hrvatskoj jamstveni polog u iznosu 5.000.000,00 kuna. Jamstveni polog za svakih 50 uplatnih mjesta povećava se za 1.000.000,00 kuna. Jamstveni polog može se osigurati i jamstvom banke.

(4) Uplate za klađenje primaju se na uplatnim mjestima kladionica i putem terminala za klađenje.

(5) Ostale uvjete koje mora ispuniti priređivač igara na sreću u sjedištu kladionica, te uvjete za dobivanje odobrenja za primanje uplata za klađenje propisat će ministar financija.

VI. IGRE NA SREĆU NA AUTOMATIMA

Članak 52.

Na temelju dane koncesije zaključuje se ugovor o koncesiji za svaki automat-klub posebno.

Članak 53.

(1) Priređivanje igara na sreću na automatima u automat-klubovima sezonski može obavljati koncesionar igara na sreću u casinima i automat-klubovima najdulje šest mjeseci i to najviše u dva automat kluba.

(2) Koncesionar igara na sreću u automat-klubu mora u sud­skom registru imati upisan temeljni kapital u vrijednosti od 1.000.000,00 kuna, a ako ima pravo priređivanja neke druge igre na sreću iz članka 3. ovoga Zakona, mora imati upisan i temeljni kapital za tu drugu igru na sreću.

(3) Radi osiguranja isplata dobitaka igračima i podmirenja obveza, priređivač igara na sreću u automat-klubu, osim Hrvatske lutrije d.o.o., mora za svaki automat-klub, u razdoblju za koje je koncesija dana, te 30 dana nakon isteka koncesije, imati neprekidno u banci sa sjedištem u Republici Hrvatskoj jamstveni polog u iznosu najmanje 20% vrijednosti utvrđene u stavku 2. ovoga članka. Jamstveni polog može se osigurati i jamstvom banke.

Članak 54.

Uz prijavu na natječaj za dobivanje koncesije za priređivanje igara na sreću na automatima u automat-klubovima prilažu se dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 34. i 53. ovoga Zakona a dokazi o ispunjavanju ostalih uvjeta dostavljaju se najkasnije prije sklapanja ugovora o koncesiji.

Članak 55.

Prava, obveze, odnosi i odgovornosti propisani odredbama članka 35., 36., 37., 39. stavka 1. i 2., članka 43. i 45. ovoga Zakona u svezi s priređivanjem igara na sreću u casinu, odgova­rajuće se primjenjuju na trgovačka društva koja priređuju igre na sreću u automat-klubovima.

1. Naknada

Članak 56.

(1) Za priređivanje igara na sreću na automatima priređivač plaća naknadu.

(2) Naknada za priređivanje igara na sreću u automat-klubu obračunava se mjesečno, a osnovica za obračun predstavlja zbroj dnevnih obračuna svih automata za igre na sreću. Mjesečni obračun je konačan.

(3) Dnevni obračun pojedinog automata u automat-klubu vrši se na način utvrđen u članku 38. stavku 4. ovoga Zakona.

(4) U osnovicu za obračun naknade ne ulazi vrijednost ulaznica i napojnica.

(5) Naknada za priređivanje igara na sreću u automat-klubu utvrđuje se od osnovice za obračun naknade iz stavka 2. ovoga članka u iznosu 25%.

(6) Za svako dobiveno odobrenje po pojedinom automat-klubu trgovačko društvo mora plaćati godišnju naknadu u iznosu 300.000,00 kuna. Ovaj iznos društvo uplaćuje do kraja prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

(7) Naknada iz stavka 2. ovoga članka plaća se mjesečno, najkasnije petnaestoga radnog dana u tekućem mjesecu za protekli mjesec.

(8) Mjesečna naknada iz stavka 2. ovoga članka ne plaća se za vrijeme privremenog prekida rada automat-kluba. Privremenim prekidom smatra se prekid rada najviše 30 dana tijekom godine, koji je Ministarstvu financija prijavljen najkasnije sedam dana prije prekida.

(9) Privremenim prekidom ne smatra se prekid rada zbog tekućeg održavanja automata.

(10) U slučaju da prekid rada traje dulje od 60 dana, odobrenje za priređivanje igara na sreću u automat-klubu prestaje vrijediti.

(11) Dokaz o uplati mjesečne naknade trgovačka su društva dužna dostaviti Ministarstvu financija najkasnije do dvadesetoga dana u tekućem mjesecu za protekli mjesec.

2. Tehnički uvjeti

Članak 57.

(1) Djelatnost priređivanja igara na sreću na automatima iz članka 3. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona može se obavljati samo u posebno uređenim prostorijama casina ili automat-klubova.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, djelatnost priređivanja igara na sreću u automat-klubovima može se obav­ljati u smještajnim objektima iz skupine hotela te na putničkim brodovima.

(3) Automat-klub mora imati blagajnu i odvojen zaštićeni pros­tor za čuvanje novca i drugih vrijednosti, a može imati i ugostiteljski dio u kojem se poslužuju pića i napici (caffe bar i sl.) ili ugostiteljski dio u kojem se pripremaju i poslužuju jela (restoran i sl.).

Članak 58.

(1) U automat-klubu mora biti postavljeno najmanje 30 automata za igre na sreću, a prostor za igru i prostor za goste mora biti ukupne površine najmanje 100 m2.

(2) Za obavljanje djelatnosti priređivanja igara na sreću na automatima koja se obavlja sezonski, automat-klubovi moraju imati najmanje 20 automata za igre na sreću, a prostor za igru i prostor za goste mora biti ukupne površine 80 m2.

(3)  U automat-klubu priređivač mora na vidljivom mjestu istaknuti obavijest za igrače o minimalnom prosječnom postotku vraćanja novca i pravila igre.

VII. UVJETI I NAČIN STAVLJANJA U UPORABU AUTOMATA I STOLOVA ZA IGRE NA SREĆU

Članak 59.

(1) Automati i stolovi za igre na sreću prilikom stavljanja u uporabu u casinu ili automat-klubu moraju biti tehnički ispravni.

(2) Prvi put u uporabu ne mogu biti stavljeni automati za igre na sreću protekom godine dana od dana njihove proizvodnje.

(3) Automati za igre na sreću ne mogu biti u uporabi ako im kontrolni uređaji uplate, isplate, programske ploče, igre te dijelovi koji utječu na rezultat igre nisu plombirani.

(4) Automati za igre na sreću koji se stavljaju u uporabu moraju imati elektroničke brojčanike, kao automatske informacijske baze podataka (total- registre) za upis i osiguranje podataka o sveukupnom radu automata te ugrađen kontrolni mehanički uređaj koji bilježi promet automata.

Članak 60.

(1) Prije stavljanja automata za igre na sreću u uporabu obav­lja se tehnički pregled, o čemu se izdaje potvrda. Način obav­ljanja tehničkog pregleda automata za igre na sreću i uvjete koje moraju ispunjavati pravne osobe ovlaštene za tehnički pregled propisat će ministar financija.

(2) Pravna osoba koja u uporabu stavlja automate koji se prvi put stavljaju u uporabu obvezna je osobi ovlaštenoj za tehnički pregled dati na uvid potvrdu i jamstvo proizvođača automata.

(3) Pravna osoba ovlaštena za tehnički pregled ne smije obaviti tehnički pregled automata ako joj se ne stave na uvid isprave navedene u stavku 2. ovoga članka.

(4) Tehnički pregled automata za igre na sreću mogu obavljati pravne osobe koje se ne bave djelatnošću priređivanja igara na sreću i iznajmljivanje automata, i to na temelju posebne ovlasti koju daje Ministarstvo financija.

(5) Potvrda o ispravnosti automata za igre na sreću vrijedi godinu dana i mora se obnoviti prije isteka toga roka.

(6) Potvrda o ispravnosti automata mora se obnoviti nakon zamjene programske ploče automata, popravka automata i ponov­nog stavljanja u uporabu.

(7) Plombiranje kontrolnih uređaja uplate, isplate, igre i dijelova koji utječu na rezultat igre, programske ploče, zapis početnih i završnih podataka te podataka o sveukupnom radu automata iz kontrolnog uređaja, odnosno total-registra automata za igre na sreću za potrebe nadzora rada priređivača, zapise u slučaju zamjene programske ploče automata, popravaka, privremenog ili trajnog prestanka priređivanja igara na sreću pri promjeni lokacije i u drugim slučajevima obavljaju ovlašteni službenici Ministarstva financija.

Članak 61.

(1) U uporabi mogu biti automati i stolovi za igre na sreću samo ako je na njima na vidnom mjestu istaknuta posebna markica za označavanje i registraciju, s podacima o vrsti naprave, lokaciji, roku važenja i serijskom broju markice te o priređivaču igara.

(2) Priređivači igara preuzet će kod ovlaštenih tijela Ministarstva financija posebne markice za registraciju nakon dostavljanja dokaza o plaćenim obvezama iznosa naknade iz članka 56. stavka 6. ovoga Zakona.

(3) Evidencije o izdanim posebnim markicama za registraciju vodi Ministarstvo financija.

Članak 62.

Priređivač igre mora svaki stol ili automat za igre na sreću prije stavljanja u uporabu, povlačenja iz uporabe ili premještaja prijaviti Ministarstvu financija sedam dana prije nego što to namje­rava učiniti.

Članak 63.

Automati za igre na sreću moraju biti tako konstruirani, odnosno podešeni, da na ukupan broj programiranih kombinacija isplaćuju igračima najmanje 80% od vrijednosti uplata za sudjelovanje u igrama na sreću u tromjesečnom razdoblju, uz bilježenje ulaza i izlaza mehaničkim brojčanicima.

Članak 64.

(1) Priređivači igara na sreću, njihovi članovi, partneri, zaposleni i druge osobe koje rade za priređivača obvezni su čuvati tajnu o igračima i o njihovu sudjelovanju u igri.

(2) Ako službenici nadležnih tijela državne uprave u obavljanju svojih poslova saznaju za činjenice koje podliježu tajnosti iz stavka 1. ovoga članka, obvezni su ih čuvati kao službenu tajnu.

(3) Na obveze čuvanja tajne iz stavka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se odredbe posebnog zakona, osim ako igrač ne dade pisanu suglasnost za objavljivanje.

VIII. OVRHA I NAKNADA ZA PLOMBIRANJE

1. Postupak ovrhe

Članak 65.

Ako priređivači igara na sreću ne plate dospjele iznose naknada za priređivanje igara na sreću ili ih ne plate u propisanom roku, naplata će se izvršiti prisilno na osnovi rješenja o ovrsi koje donosi Porezna uprava Ministarstva financija, i to iz sredstava jamstvenog pologa. U postupku ovrhe odgovarajuće se primjenjuju odredbe o ovršnom postupku iz Općeg poreznog zakona.

2. Naknada za plombiranje

Članak 66.

Za plombiranje propisano odredbom članka 60. stavka 7. ovoga Zakona plaća se naknada u korist državnog proračuna u iznosu 250,00 kuna po svakom plombiranju programske ploče automata za igre na sreću, i to prije podnošenja zahtjeva za plombiranje.

IX. NAGRADNE IGRE

Članak 67.

(1) Nagradne igre jesu igre koje radi promidžbe svojih proizvoda i usluga priređuju trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe poduzetnici, pri čemu se priređivač obvezuje izvučenim dobitnicima podijeliti nagrade u robi ili uslugama, a da se od sudionika ne zahtijeva posebna uplata za sudjelovanje u igri.

(2) Na utvrđenu vrijednost fonda nagradnih igara priređivači plaćaju 5% u korist Hrvatskoga crvenog križa.

(3) Pravila nagradne igre iz stavka 4. ovoga članka utvrđuje priređivač, a primjenjuju se nakon dobivene suglasnosti Ministarstva financija i njihove objave u dnevnom tisku.

(4) Pravila nagradne igre obvezno moraju sadržavati:

1. puni naziv, matični broj i adresu sjedišta priređivača nagradne igre,

2. svrhu priređivanja nagradne igre,

3. vrijeme trajanja nagradne igre,

4. fond nagrada nagradne igre, utvrđen isključivo od dobara i usluga koje priređivač ne može zamijeniti za novac, a čija ukupna vrijednost po tržišnim cijenama ne može prijeći 1.000.000,00 kuna po nagradnoj igri,

5. u kunama iskazanu pojedinačnu vrijednost svake nagrade iz fonda nagrada utvrđenog u skladu s točkom 4. ovoga članaka,

6. uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri,

7. postupak priređivanja i provođenja nagradne igre te izvlačenja nagrada,

8. način objave rezultata, odnosno dobitnika nagrada,

9. rok za podizanje nagrada,

10. način na koji sudionici nagradne igre dobivaju nagrade ako su ispunili uvjete propisane pravilima,

11. nadležnost općinskog suda u slučaju spora između priređivača i sudionika nagradne igre.

(5) Nagradne igre ne mogu biti priređene i provedene na isti način kao igre iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, a način njihova priređivanja ovisi o djelatnosti koja se promiče.

(6) Nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna koji nakon završetka nagradne igre nije podijeljen priređivač je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

(7) Ostale uvjete koje mora ispuniti priređivač nagradnih igara propisat će ministar financija.

X. INOZEMNE IGRE NA SREĆU

Članak 68.

(1) Zabranjeno je:

1. sudjelovanje u inozemnim igrama na sreću ako se ulozi uplaćuju na području Republike Hrvatske,

2. prikupljanje uloga u Republici Hrvatskoj za sudjelovanje u igrama na sreću koje se priređuju u inozemstvu,

3. prodavanje, držanje, poslovno ustupanje, izdavanje, oglaša­vanje i bilo koja promidžba inozemnih srećaka i karata za igre na sreću na području Republike Hrvatske.

(2) Osobama koje nemaju hrvatsko državljanstvo a koje privremeno borave u Republici Hrvatskoj dopušta se posjedovanje srećaka i karata inozemnih igara na sreću radi osobnog sudjelovanja u igri.

XI. NADZOR

Članak 69.

(1) Provedbu odredaba ovoga Zakona nadzire Ministarstvo financija.

(2) Pravna osoba koja priređuje igre na sreću iz članka 3. ovoga Zakona obvezna je omogućiti svakodnevni nadzor cjelokupnoga materijalno-financijskog poslovanja.

(3) Ministarstvo financija nadzire zakonitost poslovanja svakog casina preko ovlaštenih službenika nazočnih u casinu za cijelo vrijeme njegova rada. Način obavljanja nadzora u casinu propisat će ministar financija.

(4) Ovlašteni službenici Ministarstva financija imaju pravo u obavljanju nadzora pregledati poslovne prostorije i sve postupke koji su izravno ili neizravno povezani s priređivanjem igara na sreću u casinima, kladionicama ili automat-klubovima, naprave i pomagala za priređivanje igara na sreću, naprave za nadziranje izvođenja igara na sreću, audio i video naprave i pomagala, poslov­ne knjige, izvještaje, evidencije i druge dokumente ili podatke koji omogućuju utvrđivanje stanja.

(5) Ovlašteni službenici Ministarstva financija mogu biti nazočni potpisivanju otvaranja, obračunavanja i zatvaranja stolova i automata za igre na sreću u casinu, odnosno automata u automat-klubu, kao i dnevnom obračunu blagajne i drugih naprava za igre, dnevnom obračunu blagajne svih uplatnih mjesta kladionice, te drugim radnjama koje su izravno ili neizravno povezane s poslovanjem casina, automat-kluba ili kladionice.

(6) Ovlašteni službenici Ministarstva financija imaju pravo u obavljanju nadzora pregledati poslovne prostorije i sve postupke koji su izravno ili neizravno povezani s priređivanjem nagradnih igara.

Članak 70.

(1) Ako u obavljanju nadzora ovlašteni službenici utvrde da se igre na sreću iz članka 3. i nagradna igra iz članka 67. ovoga Zakona priređuje protivno odredbama ovoga Zakona ili ugovora iz članka 36. ovoga Zakona te protivno pravilima igara ili da priređivači priređuju igre i unatoč tome što više ne ispunjavaju sve uvjete utvrđene ovim Zakonom ili ugovorom, neodgodivo će rješenjem zabraniti daljnje priređivanje igre na sreću i nagradne igre, te podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

(2) Rješenje o zabrani priređivanja igara na sreću iz članka 3. ovoga Zakona izvršava se pečaćenjem ili privremenim oduzimanjem stolova, automata za igre na sreću i opreme, odnosno pečaćenjem poslovnog prostora casina, automat-kluba ili uplatnog mjesta kladionice.

(3) Postupak utvrđivanja obveze na plaćanje naknada iz članka 38., 49. i 56. ovoga Zakona provest će se prema odredbama Općeg poreznog zakona.

(4) Žalba protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne zadržava njegovo izvršenje.

(5) Troškove privremenog oduzimanja predmeta te pohranjivanja automata i stolova iz stavka 2. ovoga članka snosi priređivač koncesionar ili vlasnik.

XII.  KAZNENE ODREDBE

Članak 71.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako priredi igru na sreću, a nema koncesiju ili odobrenje (članak 8.),

2. ako priredi lutrijsku igru na sreću protivno odredbama ovoga Zakona (članak 8., 11., 13., 14., 15., 16., 17. i 18.),

3. ako prodaje srećke za one lutrijske igre na sreću za koje nema koncesiju ili odobrenje (članak 15.),

4. ako pravila pojedinog kola ili serije lutrijske igre na sreću promijeni nakon početka prodaje srećaka igre na sreću toga kola, odnosno serije, ili ako bez odobrenja odgodi dan ili mjesto izvlačenja dobitaka (članak 17. i 20.),

5. ako izvlačenje dobitne kombinacije obavi bez povjerenstva (članak 19. stavak 1. i 2.),

6. ako prije izvlačenja ne utvrdi broj prodanih srećaka, a neprodane ne zapečati ili uništi pred povjerenstvom i javnim bilježnikom (članak 19. stavak 3.),

7. ako dobitke ne isplaćuje u roku utvrđenom u pravilima igre (članak 24. stavak 1.),

8. ako jednokratnu prigodnu lutrijsku igru na sreću u tijeku godine priredi u više od jednog izvlačenja ili bez odobrenja nadležnog tijela (članak 25. i 26.),

9. ako srećku u jednokratnoj prigodnoj lutrijskoj igri na sreću prodaje dulje od 30 dana (članak 26. stavak 2.),

10. ako više od jedanput godišnje priredi klađenje u svezi s organiziranim sportskim natjecanjem (članak 27.),

11. ako počne priređivati igre na sreću u casinu i automat-klubu, a nema sklopljen koncesijski ugovor (članak 32. stavak 1. i članak 52.),

12. ako priredi igru na sreću u casinu protivno ovom Zakonu i ugovoru o koncesiji (članak 32., 33. i 36.),

13. ako nastavi priređivati igre premda ne ispunjava neki od uvjeta za priređivanje igre na sreću u casinu ili automat-klubu (članak 42., 44., 45., 46., 55., 57., 58., 59. stavak 1., 2. i 3. i članak 61.),

14. ako priredi kladioničke igre protivno odredbama ovoga Zakona (članak 47., 48.,49., 50. i 51.),

15. ako priredi igru na sreću u automat-klubu protivno ovom Zakonu i odobrenju (članak 52., 53., 55., 56., 57., 58., 59., 60. i 61. ),

16. ako ovlaštenim djelatnicima prilikom obavljanja nadzora ne omogući pregled poslovne dokumentacije, poslovnih prostorija, pomagala, naprava ili ako onemogući svakodnevni nadzor cjelokupnoga materijalno-financijskog poslovanja (članak 69.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna.

Članak 72.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako pravila lutrijske igre na sreću ne objavi prije početka prodaje srećaka (članak 18.),

2. ako promjenu mjesta ili odgodu dana izvlačenja dobitaka ne objavi na jednak način na koji su objavljena pravila o priređivanju igre na sreću (članak 20. stavak 2.),

3. ako otkaže priređivanje igre na sreću, kolo ili seriju pojedine igre za koju je počela prodavati srećke, a ne vrati primljeni novac od prodaje srećaka (članak 20. stavak 4.),

4. ako zapisnik o tijeku izvlačenja ne dostavi nadležnom tijelu u roku (članak 21. stavak 2.),

5. ako izvješće o rezultatima izvlačenja ili utvrđivanja dobitka ne objavi u roku ili na propisani način (članak 22.),

6. ako nadležnom tijelu ne omogući odlučivanje o namjeni dobitka nakon nastanka zastare, u propisanom roku (članak 24. stavak 2., 3. i 4.),

7. ako naknade za priređivanje igara na sreću netočno obračuna ili ne plati u propisanom roku (članak 38., 49., i 56.),

8. ako na propisanim obrascima ne osigura podatke o dnevnim osnovicama naknade i napojnica te ako podatke iz evidencije s dokazima o uplati ne dostavlja u propisanom roku (članak 39.),

9. ako ne vodi dnevno izvješće o radu odvojeno za svaku napravu (članak 39. stavak 1.),

10. ako ne osigura nadzor i recepcijsku službu ili ne vodi posebnu evidenciju o igračima (članak 42.),

11. ako trajno ne osigura prikladnu provedbu nadzora audio-video uređajima i drugim sličnim tehničkim sredstvima nad prire­điva­njem pojedinih igara na sreću u casinu te nad blagajničkim poslovanjem i dnevnim obračunom (članak 42. stavak 1. i 2.),

12. ako pravila igre na sreću u casinu, na uplatnom mjestu kladionice ili u automat-klubu nisu igračima na raspolaganju (članak 44. stavak 3., članak 51. stavak 1. i članak 58. stavak 3.),

13. ako se u prostoru casina ili automat-kluba zatekne osoba mlađa od 18 godina (članak 45.),

14. ako ne donese akte o pravima i obvezama zaposlenika u svezi s vođenjem pojedinih igara (članak 46.),

15. ako zaposli osobu koja nema potvrdu o stručnoj osposobljenosti za rad u casinu (članak 46. stavak 1.),

16. ako uplate za klađenje prima na uplatnom mjestu za koje nema odobrenje Ministarstva financija (članak 48. točka 3.),

17. ako u uporabu stavi tehnički neispravan automat za igre na sreću ili ako igračima ne isplaćuje najmanje 80% od vrijednosti uplata (članak 59. stavak 1. i 2. i članak 63.),

18. ako stavi u uporabu automate za igre na sreću kojima kontrolni uređaji uplate, isplate i igre te dijelovi koji utječu na rezultat igre nisu plombirani ili automate za igre na sreću bez total-registra za upis i osiguranje podataka o sveukupnom radu ili bez ugrađena elektroničkoga kontrolnog uređaja (članak 59. stavak 3. i 4.),

19. ako ovlaštenim službenicima Ministarstva financija onemogućuje plombiranje programskih ploča, zapis podataka o sveukupnom radu te obavljanje drugih poslova (članak 60. stavak 7.),

20. ako uporabi automat ili stol za igre na sreću na kojima na vidnom mjestu nije istaknuta posebna markica (članak 61. stavak 1.),

21. ako nadležnom tijelu ne prijavi u propisanom roku svaki stol ili automat za igre na sreću (članak 62.),

22. ako postupa protivno zabrani u svezi s inozemnim igrama na sreću (članak 68.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna.

Članak 73.

Za prekršaj iz članka 71. stavak 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 16. iz članka 72. stavka 1. točke 1., 2., 3., 6., 7., 8., 11., 12., 14., 16., 17., 18., 20. i 21. ovoga Zakona, uz novčanu kaznu oduzet će se i imovinska korist ostvarena prekršajem i izreći zaštitna mjera oduzimanja predmeta.

Članak 74.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba ako priredi igru na sreću, protivno odredbama ovoga Zakona.

(2) Ako u obavljanju nadzora ovlašteni službenici utvrde da fizička osoba priređuje igre na sreću neodgodivo će izdati rješenje o privremenom oduzimanju predmeta na kojem se priređuje igra na sreću.

(3) Uz novčanu kaznu iz stavka 1. ovoga članka izriče se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta na kojem se priređuje igra na sreću.

(4) Uz novčanu kaznu iz stavka 1. ovoga članka, za prekršaj iz članka 72. stavka 1. točke 22. ovoga Zakona, izreći će se mjera oduzimanja predmeta, a sav će se prihod ostvaren prekršajem oduzeti.

Članak 75.

(1) Za prekršaj iz članka 72. stavka 1. točke 1., 11., 12., 13., 15., 16., 17. i 18. ovoga Zakona učinjen u povratu drugi put, uz novčanu kaznu, može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od tri mjeseca do šest mjeseci.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka učinjen u povratu treći put, uz novčanu kaznu, može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u casinu, automat-klubu ili kladionici u trajanju od šest mjeseci do godinu dana.

Članak 76.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. koja priredi nagradnu igru bez dobivene suglasnosti na pravila nagradne igre (članak 67. stavak 3.),

2. koja priredi nagradnu igru protivno odredbi članka 67. stavak 2. ovoga Zakona,

3. koja priredi nagradnu igru protivno pravilima na koja je izdana suglasnost Ministarstva financija (članak 67. stavak 4. i 5.),

4. koja pravila nagradne igre ne objavi u dnevnom tisku (članak 67. stavak 3.),

5. koja ne proda nagradni fond iz članka 67. stavak 6. ovoga Zakona i sredstva ostvarena prodajom ne uplati u skladu sa člankom 67. stavkom 6. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna.

Članak 77.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. koja priredi nagradnu igru bez dobivene suglasnosti na pravila nagradne igre ( članak 67. stavak 3.),

2. koja priredi nagradnu igru protivno odredbi članka 67. stavka 2. ovoga Zakona,

3. koja priredi nagradnu igru protivno pravilima na koja je izdana suglasnost Ministarstva financija (članak 67. stavak 4. i 5.),

4. koja pravila nagradne igre ne objavi u dnevnom tisku (članak 67. stavak 3.),

5. koja ne proda nagradni fond iz članka 67. stavak 6. ovoga Zakona i sredstva ostvarena prodajom ne uplati u skladu sa člankom 67. stavkom 6. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz članka 76. ovoga Zakona i stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga članka učinjen u povratu drugi put može se uz novčanu kaznu izreći mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 3 do 6 mjeseci.

XIII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 78.

(1) Trgovačka društva koja igre na sreću priređuju u casinima, automat-klubovima i kladionicama na osnovi odobrenja dobivenih do stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavljaju raditi uz obvezu da u roku od 9 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona usklade svoj rad, akte i poslovanje s odredbama ovoga Zakona.

(2) Obvezu iz članka 50. i članka 58. stavka 1. ovoga Zakona trgovačka društva koja priređuju igre na sreću na osnovi odobrenja dobivenih do stupanja na snagu ovoga Zakona dužna su izvršiti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Obveza usklađivanja rada, akata i poslovanja iz stavka 1. i 2. ovoga članka odnosi se i na Hrvatsku lutriju d.o.o.

(4) Trgovačka društva iz stavka 1. ovoga članka koja ne postupe u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka prestaju raditi istekom navedenih rokova.

(5) Svi postupci započeti u vezi s davanjem odobrenja za priređivanje igara na sreću u casinima, automat-klubovima i kladionicama u kojima nije doneseno konačno rješenje, dovršit će se sukladno odredbama ovoga Zakona.

(6) Svi postupci započeti u vezi s davanjem suglasnosti na pravila nagradnih igara u kojima nije dana suglasnost, dovršit će se sukladno odredbama ovoga Zakona.

(7) Pravne osobe koje su ovlaštene za izdavanje potvrda o tehničkoj ispravnosti automata za igre na sreću na temelju ovoga Zakona, nastavljaju radom, a najviše šest mjeseci nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 79.

(1) Podzakonske akte propisane ovim Zakonom donijet će ministar financija u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do donošenja akata iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se propisi doneseni na temelju Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 36/98.).

Članak 80.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje vrijediti:

– Zakon o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 36/98.).

Članak 81.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« s tim da se odredba članka 10. primjenjuje od 1. siječnja 2003.

Klasa: 460-01/01-01/02
Zagreb, 4. srpnja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.