Pravilnik o zaštiti prstaca (Lithophaga lithophaga)

NN 86/2002 (19.7.2002.), Pravilnik o zaštiti prstaca (Lithophaga lithophaga)

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA

1430

Na teme­lju članka 16. stavka 2. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (»Narodne novine«, br. 48/99 i 15/00) te članka 13. stavka 2. i članka 29. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 30/94 i 72/94), ministar zaštite okoliša i prostornog uređe­nja, uz prethod­no pribav­ljeno miš­lje­nje ministra po­ljoprivrede i šumarstva, donosi

PRAVILNIK

O ZAŠTITI PRSTACA (Lithophaga lithophaga)

Članak 1.

Ovim Pravilnikom proglašava se prstac (Lithophaga lithophaga), ško­ljkaš (Bivalvia) iz porodice Mytilidae, zaštićenom životi­njskom vrstom i utvrđuju mjere zaštite.

Članak 2.

Zabra­njen je izlov, drža­nje, ubija­nje, kup­nja, prodaja, pribav­lja­nje ili otuđiva­nje na drugi način, izvoz ili uvoz prstaca, te oštećiva­nje i uništava­nje ­njihova staništa.

Iznimno, prstaci se mogu vaditi, držati, izvoziti i uvoziti iz inozemstva u znanstveno-istraživačke svrhe uz prethodno pribav­ljeno dopušte­nje Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređe­nja.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/02-35/235
Urbroj: 531-01-02-1
Zagreb, 15. srp­nja 2002.

Ministar
Božo Kovačević, v. r.