Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje naknade šteta počinjenih ribama i drugim morskim organizmima

NN 101/2002 (30.8.2002.), Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje naknade šteta počinjenih ribama i drugim morskim organizmima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA

1658

Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 46/97 – pročišćeni tekst) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ŠTETA POČINJENIH RIBAMA I DRUGIM MORSKIM ORGANIZMIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji za utvrđivanje visine naknade štete koju počini fizička ili pravna osoba postupajući suprotno odredbama Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 46/97 - pročišćeni tekst) i propisima donesenim na temelju njega.

Članak 2.

(1) Pod štetom u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva se šteta počinjena na ribama i drugim morskim organizmima postupanjem protivno odredbama Zakona o morskom ribarstvu i propisima donesenim na temelju njega.

(2) Pod štetom koja je nanesena ribama i drugim morskim organizmima u smislu ovoga Pravilnika, posebno se podrazumijeva šteta nastala lovom riba i drugih morskih organizama uz uporabu eksploziva, otrova, sredstava za omamljivanje ili drugim načinom ili sredstvom kojima se ugrožava njihov opstanak i razvoj.

(3) Pod štetom koja je nanesena ribama i drugim morskim organizmima u smislu ovoga Pravilnika, posebno se podrazumijeva i šteta nastala puštanjem ili bacanjem u ribolovno more, rijeke koje utječu u to more ili jezera povezana s tim morem, tekuće i krute otpatke proizvodnje i prerade kao i bilo koje druge tvari i materijale koji uništavaju ribe i druge morske organizme, a posebno one koje ograničavaju njihov životni prostor i štetno utječu na bioekološke uvjete.

Članak 3.

Pod nedoraslim primjercima, u smislu ovoga Pravilnika, smatraju se ribe i drugi morski organizmi čija je dužina ispod:

1. Ribe (PISCES)

Arbun (Pagellus erythrinus)                      12 cm

Cipal bataš (Mugil cephalus)                     20 cm

Cipli (Liza sp., Chelon sp.)                        16 cm

Fratar (Diplodus vulgaris)                         15 cm

Gof (Seriola dumerili)                               45 cm

Grdobina (Lophius spp.)                            30 cm

Iglan (Tetrapturus belone)                       120 cm

Iglun (Xiphias gladius)                             120 cm

Inćun (Engraulis encrasicolus)                    9 cm

Kantar (Spondyliosoma cantharus)           18 cm

Kavala (Sciaena umbra)                            30 cm

Kirnje (Epinephelus spp.)                          45 cm

Komarča (Sparus aurata                           20 cm

List (Solea vulgaris)                                  20 cm

Lubin (Dicentrarchus labrax)                    23 cm

Oslić (Merluccius merluccius)                   16 cm

Pagar (Pagrus pagrus)                              30 cm

Palamida (Sarda sarda)                             45 cm

Papalina (Sprattus phalericus)                    8 cm

Pic (Diplodus puntazzo)                            15 cm

Skuša (Scomber scombrus)                       18 cm

Srdela (Sardina pilchardus)                      10 cm

Šarag (Diplodus sargus)                            15 cm

Škrpina (Scorpaena scrofa)                       25 cm

Trlja (Mullus spp.)                                     11 cm

Tunj (Thunnus thynnus)              70 cm ili 6,4 kg

Zubatac (Dentex dentex)                           30 cm

2. Rakovi (CRUSTACEA)

Hlap (Homarus gammarus)                      24 cm

Jastog (Palinurus elaphas)                        24 cm

Rakovica (Maja squinado)                        10 cm

Škamp (Nephrops norvegicus)                    7 cm

3. Školjke (BIVALVIA)

Jakovljena kapica (Pecten jacobaeus)       10 cm

Kokoš (Chamelea gallina)                       2,5 cm

Kućica (Ruditapes decussatus)                 2,5 cm

Kunjka (Arca noae)                                     5 cm

Prnjavica (Venus verrucosa)                     2,5 cm

Članak 4.

Veličina u smislu ovoga Pravilnika:

1. za ribe je dužina tijela izmjerena od vrška glave do kraja ispružene repne peraje (prilog 1.),

2. za rakove je dužina tijela izmjerena od vrha šiljka (rostruma) do kraja ispružene repne peraje, a za rakovicu je to širina oklopa (prilog 2.),

3. za školjke je njihov najveći promjer (prilog 3.)

Članak 5.

Kod utvrđivanja visine naknade štete u smislu ovoga Pravil­nika cijena jednog (1) kilograma ribe ili drugih morskih organizama utvrđuje se u iznosu od:

1. Ribe (PISCES)

Arbun (Pagellus erythrinus)             80,00 kn/kg

Cipal bataš (Mugil cephalus)            30,00 kn/kg

Cipli (Liza sp., Chelon sp.)               30,00 kn/kg

Fratar (Diplodus vulgaris)              120,00 kn/kg

Gof (Seriola dumerili)                     40,00 kn/kg

Grdobina (Lophius spp.)                   50,00 kn/kg

Iglan (Tetrapturus belone)              100,00 kn/kg

Iglun (Xiphias gladius)                    100,00 kn/kg

Inćun (Engraulis encrasicolus)         20,00 kn/kg

Kantar (Spondyliosoma cantharus) 80,00 kn/kg

Kavala (Sciaena umbra)                   80,00 kn/kg

Kirnje (Epinephelus spp.)              100,00 kn/kg

Komarča (Sparus aurata)             120,00 kn/kg

List (Solea vulgaris)                       100,00 kn/kg

Lubin (Dicentrarchus labrax)        120,00 kn/kg

Oslić (Merluccius merluccius)          50,00 kn/kg

Pagar (Pagrus pagrus)                   120,00 kn/kg

Palamida (Sarda sarda)                    40,00 kn/kg

Papalina (Sprattus phalericus)          10,00 kn/kg

Pic (Diplodus puntazzo)                120,00 kn/kg

Skuša (Scomber scombrus)              40,00 kn/kg

Srdela (Sardina pilchardus)             10,00 kn/kg

Šarag (Diplodus sargus)                120,00 kn/kg

Škrpina (Scorpaena scorfa)           150,00 kn/kg

Trlja (Mullus spp.)                            50,00 kn/kg

Tunj (Thunnus thynnus)                   80,00 kn/kg

Zubatac (Dentex dentex)               120,00 kn/kg

2. Rakovi (CRUSTACEA)

Hlap (Homarus gammarus)           200,00 kn/kg

Jastog (Palinurus elaphas)             200,00 kn/kg

Rakovica (Maja squinado)              40,00 kn/kg

Škamp (Nephrops norvegicus)        70,00 kn/kg

3. Školjke (BIVALVIA)

Jakovljena kapica (Pecten jacobaeus) 10,00 kn/kom

Kokoš (Chamelea gallina)               40,00 kn/kg

Kućica (Ruditapes decussatus)         50,00 kn/kg

Kunjka (Arca noae)                          50,00 kn/kg

Prnjavica (Venus verrucosa)             50,00 kn/kg

Članak 6.

Visina naknade štete koja je nanesena ribama i drugim morskim organizmima u slučajevima iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, utvrđuje se tako da se količina riba i drugih morskih organizama obračunava po cijeni utvrđenoj u članku 5. ovoga Pravilnika i zatim množi s koeficijentima i to:

1. organizmi čija je veličina – dužina iznad propisanih u članku 3. – koeficijent 8,

2. organizmi čija je veličina – dužina ispod propisanih u članku 3. – koeficijent 15.

Članak 7.

Za ribe i druge morske organizme koji nisu obuhvaćeni člankom 3. ovog Pravilnika, visina naknade štete u slučajevima iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika utvrđuje se u iznosu od 500,00 kuna po kilogramu.

Članak 8.

Visina naknade štete koja je nastala djelovanjem u smislu članka 2. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika utvrđuje se tako da se cijene riba po kilogramu i drugih morskih organizama navedene u članku 5. ovoga Pravilnika množe sa slijedećim koeficijentima:

1. organizmi čija je veličina – dužina iznad propisanih u članku 3. – koeficijent 30,

2. organizmi čija je veličina – dužina ispod propisanih u članku 3. – koeficijent 60.

Članak 9.

Za ribe i druge morske organizme čije veličine nisu obuhvaćene člankom 3. ovog Pravilnika, visina naknade štete u slučajevima iz članka 2. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika utvrđuje se u iznosu od 2.500,00 kuna po kilogramu.

Članak 10.

Iznimno od odredbe članaka 3., 4., 5., 6., 7., 8., i 9. ovoga Pravilnika visina naknade štete koja je počinjena nedopuštenim sakupljanjem, posjedovanjem i/ili stavljanjem u promet prstaca (Lithophaga lithophaga) utvrđuje se u iznosu od 5.000,00 kuna za kilogram prstaca.

Članak 11.

(1) Visinu naknade štete koja je nanesena ribama i drugim morskim organizmima utvrđuju:

1. Službene osobe ovlaštene za provođenje inspekcijskog nadzora iz područja Zakona o morskom ribarstvu i propisa donesenih na temelju njega – u slučajevima kada je nastalu štetu moguće utvrditi inspekcijskim nadzorom,

2. Stručno povjerenstvo za utvrđivanje štete nanesene ribama i drugim morskim organizmima (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) u slučajevima kada nastalu štetu nije moguće utvrditi inspekcijskim nadzorom.

(2) Stručno povjerenstvo sastoji se od predsjednika, četiri člana i njihovih zamjenika,

(3) Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka rješenjem imenuje ministar poljoprivrede i šumarstva na vrijeme od četiri (4) godine.

Članak 12.

Službene osobe iz članka 11. stavka 1. točke 1. i Stručno povjerenstvo iz članka 11. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika štetu utvrđuju zapisnikom koji je sastavni dio zahtjeva za naknadu štete.

Članak 13.

(1) Troškove rada Stručnog povjerenstva iz članka 11. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika snosi fizička ili pravna osoba koja je počinila štetu.

(2) Članovi Stručnog povjerenstva iz članka 11. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika za svoj rad u Stručnom povjerenstvu imaju pravo na dnevnice te naknadu troškova puta i boravka za vrijeme rada na utvrđivanju visine naknade štete počinjene ribama i drugim morskim organizmima.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje visine naknade šteta počinjenih ribama i drugim morskim organizmima (»Narodne no­vine«, br. 73/00).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-01/75
Urbroj: 525-1-02-1
Zagreb, 26. kolovoza 2002.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.