Pravilnik o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu

NN 114/2002 (1.10.2002.), Pravilnik o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu

MINISTARSTVO RADA
I SOCIJALNE SKRBI

1840

Na temelju članka 25. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 59/96. i 94/96.) ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se uvjeti stručne spreme i radnog iskustva za polaganje stručnog ispita te programi, sadržaji i način polaganja stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu.

Članak 2.

Stručnjak zaštite na radu je osoba koja ispunjava uvjete odgovarajuće stručne spreme i radnog iskustva i koja položi stručni ispit prema odredbama ovoga Pravilnika.

Stručnjak zaštite na radu je i osoba koja je položila stručni ispit za inspektora rada, kao i osoba koja nije položila stručni ispit stručnjaka zaštite na radu, ako na poslovima zaštite na radu radi najmanje dvadeset godina.

Stručnjak zaštite na radu može obavljati poslove zaštite na radu kod poslodavca i u ovlaštenoj ustanovi odnosno trgovačkom društvu za zaštitu na radu.

Uvjeti stručne spreme i radnog iskustva za polaganje stručnog ispita i obavljanje poslova zaštite na radu u ovlaštenoj ustanovi odnosno trgovačkom društvu za zaštitu na radu utvrđuju se prema kadrovskim uvjetima koje mora ispunjavati ustanova odnosno trgovačko društvo za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu.

II. UVJETI ZA POLAGANJE STRUČNOG
ISPITA I OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE
NA RADU KOD POSLODAVCA

Članak 3.

Stručnjak zaštite na radu može obavljati poslove zaštite na radu kod poslodavca kao:

1. voditelj službe,

2. samostalni stručnjak

3. stručnjak u sastavu službe,

4. suradnik u službi.

Članak 4.

Odgovarajuća stručna sprema i radno iskustvo kao uvjeti koje mora ispunjavati osoba da bi mogla polagati ispit za stručnjaka zaštite na radu i obavljati poslove zaštite na radu utvrđuju se ovisno o djelatnosti poslodavca.

Pod odgovarajućom stručnom spremom iz stavka 1. ovoga članka smatra se stručna sprema smjera zaštite na radu, teh­ni­čkog, medicinskog ili drugog smjera koji odgovara djelatnosti poslodavca.

Članak 5.

U djelatnosti poljoprivrede, lova i šumarstva, ribarstva, rudarstva, prerađivačke industrije, opskrbe električnom energijom, plinom i vodom, u građevinarstvu, prometu, skladištenju i vezama, zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi, te kod poslodavaca koji zapošljavaju invalidne osobe kao i u obrazovnim ustanovama s laboratorijima i radionicama praktične nastave polagati ispit za stručnjaka zaštite na radu može osoba koja ima:

– visoku stručnu spremu odgovarajućeg smjera i najmanje pet godina radnog iskustva u struci ako će kod poslodavca kod kojeg je ustrojena služba zaštite na radu raditi kao voditelj službe u iz članka 3. točke 1. ovoga Pravilnika,

– najmanje odgovarajuću višu stručnu spremu i tri godine radnog iskustva u struci ako će kod poslodavca raditi kao stručnjak iz članka 3. točke 2. i 3. ovoga Pravilnika,

– najmanje odgovarajuću srednju stručnu spremu i godinu dana radnog iskustva u struci ako će kod poslodavca raditi kao stručnjak iz članka 3. točke 4. ovoga Pravilnika.

U ostalim djelatnostima polagati ispit za stručnjaka zaštite na radu može osoba koja ima:

– najmanje višu stručnu spremu odgovarajućeg smjera i najmanje tri godine radnog iskustva u struci ako će kod poslodavca kod kojeg je ustrojena služba zaštite na radu raditi kao voditelj službe u iz članka 3. točke 1. ovoga Pravilnika,

– najmanje odgovarajuću srednju stručnu spremu i dvije godine radnog iskustva u struci ako će kod poslodavca raditi kao stručnjak iz članka 3. točke 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika.

III. PROGRAM STRUČNOG ISPITA

Članak 6.

Stručni ispit iz zaštite na radu (u daljnjem tekstu: stručni ispit) sastoji se od općeg i posebnog dijela.

Stručni ispit kandidati polažu prema programu koji je sastav­ni dio ovoga Pravilnika (Prilog 1).

Članak 7.

Opći dio stručnog ispita je jednak za sve kandidate i obuhva­ća poznavanje:

– pravnog uređivanja zaštite na radu i načela socijalne sigurnosti,

– sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i

– procjene opasnosti vezano za sigurnost i zdravlje radnika.

Članak 8.

Posebni dio stručnog ispita obuhvaća izradu i obranu pisanog rada.

Pisani rad i obrana rada moraju potvrditi kandidatovo poznavanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, a posebice u odnosu na:

– objekte, prostorije i prostore namijenjene za rad,

– radna mjesta,

– postrojenja, strojeve, uređaje,

– znakove sigurnosti,

– osobna zaštitna sredstva i opremu,

– ekologiju rada s elementima radnog okoliša,

– siguran rad s kemikalijama,

– siguran rad pri korištenju električne energije i

– unutarnji transport i skladištenje.

Kandidat koji ima najmanje višu stručnu spremu odgova­raju­ćeg smjera prema članku 4. ovoga Pravilnika polaže stručni ispit iz općeg i posebnog dijela.

Kandidat koji ima najmanje srednju stručnu spremu odgo­varajućeg smjera odnosno koji ne ispunjava propisane uvjete smjera stručnog obrazovanja polaže samo opći dio stručnog ispita.

IV. PRIJAVA STRUČNOG ISPITA

Članak 9.

Za polaganje stručnog ispita kandidat se prijavljuje Zavodu za zaštitu na radu Ministarstva rada i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Zavod).

Obrazac prijave za polaganje stručnog ispita sastavni je dio ovoga Pravilnika (Obrazac -PS).

Uz prijavu kandidat mora priložiti dokaze o vrsti i stupnju stručne spreme i radnom iskustvu.

U slučaju da kandidat uz prijavu ne priloži svu potrebnu dokumentaciju Zavod će zatražiti da je dostavi u roku od petnaest dana.

Ako kandidat ne dostavi potrebnu dokumentaciju u roku propisanom stavkom 4. ovoga članka smatrat će se da je odustao od polaganja ispita.

Ministar nadležan za rad rješenjem odobrava polaganje stručnog ispita.

Članak 10.

Zavod pisano obavještava kandidata o nazivu ispitnog rada najmanje 60 dana a o mjestu i vremenu polaganja najmanje 30 dana, prije dana održavanja stručnog ispita .

Ako kandidat bez opravdanog razloga određenog dana ne pristupi stručnom ispitu smatra se da stručni ispit nije položio.

V. ISPITNA KOMISIJA

Članak 11.

Stručni ispit kandidati polažu pred Ispitnom komisijom za stručni ispit iz zaštite na radu (u daljnjem tekstu: Komisija).

Članak 12.

Ministar nadležan za rad odlukom utvrđuje listu ispitivača koji mogu biti članovi Komisije.

Osobe za listu ispitivača predlažu Zavod za zaštitu na radu, Državni inspektorat i ovlaštene ustanova odnosno trgovačka društava za zaštitu na radu.

Osobe iz stavka 2. ovoga članka moraju imati visoku stručnu spremu tehničkog, medicinskog ili pravnog smjera, najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit po propisima struke.

Članak 13.

Komisiju za svaki ispitni rok imenuje ravnatelj Zavoda za zaštitu na radu s liste ispitivača iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Komisiju sačinjavaju predsjednik i dva člana.

VI. POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Članak 14.

Kandidat najprije polaže opći dio stručnog ispita, koji traje najduže 30 minuta.

Kandidat za taj dio stručnog ispita može biti ocijenjen ocje­nom »položio« ili »nije položio«.

Kandidat koji nije položio opći dio ne može pristupiti polaganju posebnog dijela stručnog ispita.

 

Članak 15.

Kandidat koji polaže i posebni dio stručnog ispita, mora pisani rad dostaviti Zavodu u tri primjerka najmanje 15 dana prije roka koji je određen za polaganje stručnog ispita.

Posebni dio stručnog ispita traje najduže 30 minuta.

Kandidat za taj dio stručnog ispita može biti ocijenjen ocjenom »položio« ili »nije položio«.

Kandidat posebni dio stručnog ispita polaže isti dan kada je položio opći dio stručnog ispita.

Članak 16.

Kandidat koji nije položio opći dio stručnog ispita može ga ponovno polagati po isteku 30 dana od dana od kada ga nije položio.

Kandidat koji nije položio posebni dio ispita može ga ponovno polagati po isteku tri mjeseca od dana od kada ga nije položio.

Članak 17.

O tijeku stručnog ispita vodi se zapisnik, koji potpisuju predsjednik i članovi Komisije.

Članak 18.

Kandidatu koji je uspješno položio stručni ispit izdaje se uvjerenje koje potpisuje predsjednik Komisije.

Kandidatu koji je uspješno položio samo opći dio stručnog ispita izdaje se uvjerenje o položenom općem dijelu stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu koje je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac S-1 ).

Kandidatu koji je uspješno položio oba dijela stručnog ispita izdaje se uvjerenje o položenom stručnom ispitu stručnjaka zaštite na radu koje je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac S-2).

Obrazac S-1 i S-2 sastavni su dio ovoga Pravilnika

Članak 19.

Organizacijske i tehničke poslove za Komisiju obavlja Zavod koji vodi popis propisa i stručne literature koja se odnosi na program stručnog ispita.

VI. TROŠKOVI ISPITA

Članak 20.

Troškove polaganja stručnog ispita snosi poslodavac koji je kandidata prijavio odnosno kandidat ako se sam prijavio.

Visinu troškova stručnog ispita rješenjem utvrđuje ministar nadležan za rad.

Članak 21.

Članovima Komisije pripada nagrada za rad u Komisiji na temelju rješenja koje donosi ministar nadležan za rad.

VII. EVIDENCIJE ISPITA

Članak 22.

Zavod vodi evidenciju osoba koje su položile stručni ispit.

U evidenciju se unose sljedeći podaci:

1. redni broj,

2. ime i prezime kandidata, stupanj i smjer stručne izobrazbe,

3. datum polaganja ispita

4. datum izdavanja uvjerenja iz članka 18. ovoga Pravilnika.

Članka 23.

Za svakog kandidata koji položi opći dio stručnog ispita u Zavodu se vodi poseban spis koji mora sadržavati: prijavu za stručni ispit s prilozima, zapisnik iz članka 17. ovoga Pravilnika, potvrdu o plaćenim troškovima stručnog ispita i kopiju uvjerenja o položenom općem dijelu stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu.

Članak 24.

Za svakog kandidata koji položi oba dijela stručnog ispita u Zavodu se vodi poseban spis koji mora sadržavati: prijavnicu za ispit s prilozima, zapisnik iz članka 17. ovoga Pravilnika, pismeni rad, potvrdu o plaćenim troškovima stručnog ispita i kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu stručnjaka zaštite na radu.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu prema propisima koji su važili prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika važi i nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 26.

Kandidat koji je do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika prijavio stručni ispit, stručni ispit polaže prema odredbama ovoga Pravilnika.

Kandidat kojem je do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika rješenjem odobreno polaganje stručnog ispita, polaže stručni ispit u skladu s odredbama Pravilnika o stručnoj spremi, radnom iskustvu, programima, sadržajima i načinu polaganja stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu (»Narodne novine«, br. 127/98.).

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnoj spremi, radnom iskustvu, programima, sadržajima i načinu polaganja stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu (»Narodne novine«, br. 127/98.).

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 115-01/02-01/02
Urbroj: 524-08-02-5
Zagreb, 9. rujna 2002.

Ministar
Davorko Vidović, v. r.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Prilog 1

Program struČnog ispita struČnjaka zaŠtite na radu

I.  OPĆI DIO

    Pravno uređivanje zaštite na radu

    Zaštita zdravlja radnika (zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita)

    Načela socijalne sigurnosti  (radno pravo, mirovinsko osiguranje, obvezno pravo)

    Procjena opasnosti

II. POSEBNI DIO

    1. Objekti, prostorije i prostori namijenjeni za rad

    Lokacija građevinskih objekata

    Vodovod i kanalizacija

    Odstranjivanje štetnih otpadaka

    Radni prostor

    Veličina i visina radnih prostorija

    Podovi, zidovi, stropovi i krovovi, prozori, vrata

    Prometnice

    Unutarnja stubišta, vanjske stepenice, pokretne stepenice, vertikalni prilazi

    Prirodna i umjetna rasvjeta

    Grijanje, hlađenje i provjetravanje prostorija

    Buka i vibracije

    Pomoćne prostorije

    Održavanje radnih mjesta , radne i druge opreme

    Pružanje prve pomoći

    Plan evakuacije i spašavanja

    2. Sredstva rada (postrojenja, strojevi, uređaji)

    Opće odredbe vezano za uporabu

    Obveze poslodavca

    Obveze radnika

    Zahtjevi koje moraju ispunjavati radnici vezano za korištenje određenih sredstava rada

    Postavljanje sredstava rada

    Natpisi i upute

    Zahtjevi u svezi s pogonskom energijom

    Rukovanje

    Sigurnosni uređaji i naprave

    Kontrolni instrumenti i naprave

    Sredstva rada pri kojima nastaje statički elektricitet

    Sredstva rada pri kojima se oslobađa prašina

    Sredstva rada s opasnim radnim tvarima

    Sredstva rada pri kojima nastaju visoke ili niske temperature

    Sredstva rada pri kojima nastaje buka ili vibracije

    Popravak, održavanje i transport sredstava rada

    Prijenosni uređaji s ili bez vlastitog pogona

    Uporaba prijenosnih uređaja

    Sredstva rada za dizanje tereta

    Uporaba sredstava rada za dizanje tereta

    Sredstva rada za dizanje slobodno visećih tereta

    3. Znakovi sigurnosti

    Opće i posebne obveze poslodavca u svezi sa znakovima sigurnosti

    Opći zahtjevi vezano za znakove sigurnosti

    Označavanje sadržaja spremnika i instalacija

    Označavanje opreme za gašenje

    Označavanje prepreka, opasnih područja i prometnih puteva

    Svjetlosni i zvučni znakovi

    Davanje znakova rukom i govorno komuniciranje

    4. Osobna zaštitna sredstva i oprema

    Obveze poslodavca

    Obveze radnika

    Procjena opasnosti i izbor osobnih zaštitnih sredstava i opreme

    Zaštita glave

    Zaštita sluha,

    Zaštita očiju i lica

    Zaštita organa za disanje

    Zaštita ruku,

    Zaštita nogu

    Zaštita kože

    Zaštita trupa i trbuha

    Zaštita cijelog tijela

    Zaštita od pada u dubinu

    Zaštita od električne energije

    5. Radni okoliš

    Čimbenici radnog okoliša

    Nadzor nad stanjem

    Svrha i provedba ispitivanja radnog okoliša

    Propisi prema kojima se vrše ispitivanja u radnom okolišu

    Prateći dokumenti

    Mikroklima

    Buka i vibracije

    Zaprašenost

    Osvijetljenost i rasvjeta

    Neionizirajuća i ionizirajuća zračenja

    Kemijske štetnosti

    Biološke štetnosti

    Poduzimanje mjera na temelju stanja utvrđenih ispitivanjima

    6. Siguran rad s kemikalijama

    Klasifikacija opasnih tvari

    Propisi kojima je regulirano rukovanje s opasnim tvarima

    Označavanje opasnih tvari

    R i S - oznake

    Obveze proizvođača, isporučitelja i korisnika opasnih tvari

    Osposobljavanje radnika za rad s opasnim tvarima

    Transport i skladištenje opasnih tvari

    Opasni otpadci

    7. Siguran rad pri korištenju električne energije

    Podzakonski propisi, tehnički propisi , hrvatske norme

    Opasno djelovanje električne struje na čovjeka

    Pravila za sigurno korištenje električne energije

    – zaštita od udara električne struje

    – zahtjevi glede električnih instalacija

    – sigurno korištenje električnih strojeva i uređaja

    Posluživanje i rad s električnim uređajima i opremom

    – električni uređaji i oprema s visokim naponom

    – električni uređaji i oprema s niskim naponom

    – zaštitna oprema za rad na električnim uređajima i opremi

    – uzemljenje

    Opasne pojave

    – atmosfersko pražnjenje

    – statički elektricitet

    – indukcija

    – elektromagnetski valovi

    Unutarnji nadzor

    8. Unutarnji transport i skladištenje

    Unutarnji transport

    Ručno prenošenje tereta

    Načela i pravila za sigurnu uporabu transportnih sredstava

    Pravila zaštite pri sprečavanju rizika kod transportnih operacija

    Manipulacija vozilima unutarnjeg transporta

    Skladištenje

 

 

                                                                                                                         Obrazac -PS      

                                                           Republika Hrvatska                                 

                                                   Ministarstvu rada i socijalne skrbi

                                                              Zavodu za zaštitu n radu

             PRIJAVA  ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA STRUČNJAKA  ZAŠTITE NA RADU

Redni broj

                   PODATAK

       

1.

Ime i prezime

 

2.

Dan,mjesec i godina rođenja

 

3.

Adresa kandidata i tel. broj

 

4.

Školska sprema,/naziv završenog fakulteta,visoke,više ili srednje škole,

smjer,stupanj /

 

5.

Ukupni radni staž

 

6.

Radni staž na poslovima zaštite na radu

 

7.

Vrsta poslova zaštite na radu na kojima radi kandidat / voditelj službe, stručnjak, ostalo /

 

8.

8. Tko snosi troškove polaganja ispita

 

9.

Djelatnosti  poslodavca u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti

 

10.

Ovjerena presliku diplome ili svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju

 

11.

Ovjerenu presliku dokumenta o položenom ispitu usavršavanja iz zaštite na radu u okviru /najmanje / srednjoškolskog obrazovanja

 

12.

Preslika radne knjižice

 

13.

Potvrda o radnom iskustvu na poslovima zaštite na radu kod poslodavca odnosno poslodavaca

 

14.

Preslika izvatka iz registra Trgovačkog suda poslodavca kod kojeg je kandidat zaposlen

 

15.

Procjena opasnosti poslodavca kod kojeg je kandidat zaposlen*

 

16.

Broj radnika poslodavca

 

                 Napomena :   * istom je potrebno raspolagati prilikom polaganja

 

U ___________________________ Dne _______________                                   Podnositelj prijave

 

 

 

                                                                        Obrazac S-1.

Republika Hrvatska

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

Zavod za zaštitu na radu

Klasa: ___________________________

Urbroj: __________________________

Zagreb: __________________________

Na temelju članka 18. stavka 2. Pravilnika o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu  (»Narodne novine« br. 114/02.) Ministarstvo rada i socijalne skrbi izdaje

UVJERENJE

O POLOŽENOM OPĆEM DIJELU STRUČNOG ISPITA STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                         Ime i prezime

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

datum i mjesto rođenja               prebivalište, adresa

dana –––––––––––––––– pred Ispitnom komisijom je položio-la

opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

Ovo uvjerenje je oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 7. stavka 2. točke 14. Zakona o upravnim pristojbama  (»Narodne novine« br. 8/96, 77/96 ,131/97 , 68/98, 66/99, 145/99, 30/00. i 116/00)

Predsjednik Ispitne komisije

MP

Evidencijski broj uvjerenja

 

 

Obrazac S-2.

Republika Hrvatska

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

Zavod za zaštitu na radu

Klasa: ___________________________

Urbroj: __________________________

Zagreb: __________________________

 

Na temelju članka 18. stavka 3. Pravilnika o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu  (»Narodne novine« br. 114/02.) Ministarstvo rada i socijalne skrbi izdaje

UVJERENJE

O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                             Ime i prezime

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

datum i mjesto rođenja             prebivalište, adresa

dana –––––––––––––––– pred Ispitnom komisijom je položio-la

stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu

Ovo uvjerenje je oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 7. stavka 2. točke 14. Zakona o upravnim pristojbama  (»Narodne novine« br. 8/96, 77/96 ,131/97 , 68/98, 66/99, 145/99, 30/00. i 116/00)

Predsjednik Ispitne komisije

MP

Evidencijski broj uvjerenja