Pravilnik o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu

NN 114/2002 (1.10.2002.), Pravilnik o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu

MINISTARSTVO RADA
I SOCIJALNE SKRBI

1841

Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 59/96 i 94/96) ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O PROGRAMU I NAČINU PROVJERE OSPOSOBLJENOSTI POSLODAVCA ILI NJEGOVOG OVLAŠTENIKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se utvrđuje program i način provjere os­po­sobljenosti za obavljanje poslova zaštite na radu, kada te poslove obavljaju poslodavac ili njegov ovlaštenik.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik se primjenjuje na poslodavce koji zapo­šljavaju do 50 radnika, na poslodavce kojima rješenjem inspektora rada nije naređeno da zaposle stručnjaka za zaštitu na radu i na poslodavce koji zapošljavaju više od 50 radnika kojima je ministar nadležan za rad dozvolio da se poslovi zaštite na radu obavljaju bez zapošljavanja stručnjaka zaštite na radu.

Članak 3.

Poslodavac koji će sam obavljati poslove zaštite na radu ili koji će te poslove povjeriti svom ovlašteniku dužan je osposobiti se odnosno osigurati osposobljavanje svog ovlaštenika za obav­ljanje tih poslova.

Poslovi zaštite na radu iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju sve poslove koje obavlja poslodavac ili njegov ovlaštenik radi organiziranja i unutarnjeg nadzora nad provedbom zaštite na radu.

Članak 4.

Osposobljavanje poslodavca ili njegovog ovlaštenika za obav­ljanje poslova zaštite na radu obuhvaća polaganje općeg dijela stručnog ispita iz zaštite na radu prema programu i na način utvrđen Pravilnikom o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu.

Obvezu osposobljavanja iz članka 2. ovoga Pravilnika nemaju oni poslodavci odnosno ovlaštenici koji su završili najmanje odgovarajuća specijalistička usavršavanja iz područja zaštite na radu kod pravnih osoba registriranih za poslove obrazovanja odraslih na temelju odobrenja ministarstva nadležnog za prosvjetu.

Članak 5.

Poslodavci na koje se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika dužni su se osposobiti odnosno osigurati osposobljavanje svojih ovlaštenika u roku od 2 godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Do ispunjenja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, poslodavci su dužni ugovoriti obavljanje poslova zaštite na radu s ustanovom odnosno trgovačkim društvom ovlaštenom za obavljanje poslova zaštite na radu.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 115-01/02-01/03
Urbroj: 524-08-02-2
Zagreb, 9. rujna 2002.

Ministar
Davorko Vidović, v. r.