Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o izravnim mjerama kontrole cijena

NN 156/2002 (24.12.2002.), Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o izravnim mjerama kontrole cijena

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2559

Na teme­lju članka 6. Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, broj 73/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 2002. godine, donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O IZRAVNIM MJERAMA KONTROLE CIJENA

Članak 1.

U Uredbi o izravnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine« broj 2/2001), članak 3. mije­nja se i glasi:

»Ova Uredba odnosi se na s­ljedeće proizvode i usluge:

1. Ukap­ljeni naftni plin UNP,

2. Neobrađeno drvo:

– trupci za furnir i ­ljušte­nje,

– pilanski trupci,

– pragovska oblovina,

– tanka oblovina,

– ogrjevno drvo,

3. Prijevoz putnika u unutar­njem že­ljezničkom prometu,

4. Javni prijevoz putnika u linijskom obalnom pomorskom prometu na državnim linijama,

5. Standardna pisma i dopisnice,

6. Službene tiskanice.

Obavijesti o cijenama za proizvode iz točke 2., 3., 4. i 6. ovoga članka, odnose se samo na pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske (Hrvatske šume d.o.o., Hrvatske že­ljeznice d.o.o., Jadrolinija d.d. i Narodne novine d.d.).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 307-03/02-01/02
Urbroj: 5030116-02-1
Zagreb, 19. prosinca 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.