Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih poduzeća (pročišćeni tekst)

NN 36/2003 (11.3.2003.), Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih poduzeća (pročišćeni tekst)

HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU

502

Na teme­lju članka 63. stavka 4. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine« br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02) Hrvatski fond za privatizaciju utvrdio je pročišćeni tekst Pravilnika o mjerilima za utvrđiva­nje vrijednosti oduzetih poduzeća.

Pročišćeni tekst Pravilnika o mjerilima za utvrđiva­nje vrijednosti oduzetih poduzeća obuhvaća Pravilnik o mjerilima za utvrđiva­nje vrijednosti oduzetih poduzeća (»Narodne novine« br. 107/99), dopunu članka 7. Pravilnika o mjerilima za utvrđiva­nje vrijednosti oduzetih poduzeća (»Narodne novine« br. 76/00) i izmjene i dopune Pravilnika o mjerilima za utvrđiva­nje vrijednosti oduzetih poduzeća (»Narodne novine« br. 25/03), u kojima je naznačeno vrijeme ­njihova stupa­nja na snagu.

Klasa: 943-01/02-01/2388
Urbroj: 563-03-04/01-2003-3
Zagreb, 3. ožujka 2003.

Zamjenik predsjednika
Hrvatskog fonda za privatizaciju
Krešimir Starčević, v. r.

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI ODUZETIH PODUZEĆA
(
pročišćeni tekst)

Članak 1.

Vrijednost poduzeća, oduzetog prijaš­njem vlasniku, jest zbroj vrijednosti pojedinih nekretnina, uk­ljučujući i poslovni prostor, koje su činile imovinu poduzeća u vrijeme oduzima­nja, sukladno članku 45. stavak 2. Zakona o naknadi.

Članak 2.

Vrijednost pojedine nekretnine je vrijednost utvrđena u postupku dava­nja suglasnosti na namjeravanu pretvorbu društvenog poduzeća uma­njena za vrijednost ulaga­nja u tu nekretninu u razdob­lju od oduzima­nja poduzeća do dava­nja suglasnosti na namjeravanu pretvorbu društvenog poduzeća, prema formuli:

Vn = Sv–U

gdje je

Vn = vrijednost

Sv = vrijednost nekretnine u vrijeme dava­nja suglasnosti na pretvorbu društvenog poduzeća

U = ulaga­nja u nekretninu u razdob­lju od oduzima­nja do dava­nja suglasnosti na pretvorbu društvenog poduzeća.

Članak 3.

Visina ulaga­nja u oduzetu nekretninu utvrđuje se primjenom metoda koje su korištene u postupku dava­nja suglasnosti na namjeravanu pretvorbu društvenog poduzeća, sukladno Uputama za provedbu članka 11. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća (»Narodne novine« br. 26/91).

Članak 4.

Pri određiva­nju visine ulaga­nja u oduzetu nekretninu koristit će se podaci i utvrđene vrijednosti iz elaborata o procjeni vrijednosti poduzeća.

Članak 5.

Nekretninu, koja je činila dio imovine oduzetog poduzeća, a nije procije­njena kao dio društvenog kapitala u postupku pretvorbe društvenih poduzeća, sukladno Zakonu o pretvorbi društvenih poduzeća (»Narodne novine« br. 19/91, 83/92, 84/92, 94/93, 2/94, 9/95, 21/96, da­lje: Zakon o pretvorbi), Hrvatski fond za privatizaciju procijenit će za potrebe izračuna visine naknade, sukladno Zakonu o naknadi, Uputama za provedbu članka 11. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća, ovom Pravilniku, te drugim mjerilima iz članka 63. Zakona o naknadi, i to:

– građevinsko zem­ljište, objekti i poslovni prostori procijenit će se sukladno Uputama za provedbu članka 11. Zakona o pre­tvorbi društvenih poduzeća (»Narodne novine« br. 21/96),

– šume i šumsko zem­ljište procijenit će se sukladno Pravilniku o mjerilima za utvrđiva­nje vrijednosti oduzetog po­ljopri­v­rednog zem­ljišta, šuma i šumskog zem­ljišta (»Narodne novine« br. 58/98, 106/01),

– stanovi će se procijeniti sukladno Pravilniku o mjerilima za utvrđiva­nje vrijednosti stana (»Narodne novine« br. 66/98),

– po­ljoprivredno zem­ljište procijenit će se primjenom metodologije koju nadležna porezna uprava koristi pri određiva­nju poreza prilikom kupoprodaje, a prema cijenama na dan izračuna visine naknade.

Članak 5a.

Vrijednost nekretnine (Vn) iz članka 5. ovog Pravilnika utvrdit će se sukladno formuli iz članka 2. te odredbi članka 3. ovog Pravilnika, s time da će polazna vrijednost (Sv) biti vrijednost nekretnine na dan izračuna visine naknade, a ulaga­nja u nekretninu (U) računat će se u razdob­lju od oduzima­nja do dana izračuna visine naknade.

Članak 6.

Prijaš­nji vlasnik oduzetoga poduzeća prvenstveno ostvaruje pravo na naknadu u dionicama ili udjelima društava u čijem kapitalu su u postupku pretvorbe, sukladno Zakonu o pretvorbi društvenog poduzeća procije­njene nekretnine, koje su činile dio imovine poduzeća u trenutku oduzima­nja.

Ukoliko Hrvatski fond za privatizaciju nema dionica ili udjela u društvima iz stavka 1. ovog članka ovlašteniku će se prenijeti dionice ili udjeli u društvima koja su iste ili bitno iste gospodarske djelatnosti, i to ponajprije na području iste općine ili grada gdje je bilo sjedište tog društva, a ako to nije moguće onda na području iste županije, a tek ako niti to nije moguće ostvariti, onda na području druge županije.

Ako se radi o nekretninama iz članka 5. ovog Pravilnika, za kriterij djelatnosti i sjedišta uzet će u obzir djelatnost i sjedište oduzetog poduzeća.

Članak 7.

Broj dionica odnosno postotni udjel društva kojim će se dati naknada, utvrdit će se na način da se utvrđena vrijednost pojedine nekretnine (uk­ljučujući i poslovni prostor) koja je činila dio imovine oduzetoga poduzeća prvo stavi u omjer sa u postupku pretvorbe utvrđenom teme­ljnom glavnicom onog društva u čijem kapitalu je procije­njena predmetna nekretnina, a da se zatim dobiveni postotak stavi u omjer s ukupnim današ­njim brojem dionica toga društva.

Ukoliko je teme­ljni kapital društva nakon pretvorbe sma­njen sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (»Narodne novine« br. 111/93), prijaš­njim vlasnicima pripada naknada u dionicama društva u broju koji odgovara nominalnoj vrijednosti dionica društva u trenutku pretvorbe.

Ukoliko je teme­ljni kapital, odnosno ukupni broj dionica društva nakon pretvorbe povećan zbog naknadnih dokapitalizacija, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (»Narodne novine« br. 111/93), tako naknadno povećani broj dionica neće se uzeti u obzir prilikom izračunava­nja broja dionica koje trebaju pripasti prijaš­njem vlasniku.

Ako Hrvatski fond za privatizaciju nema dionica ili nema dovo­ljno dionica u društvu u čijem kapitalu je procije­njena predmetna nekretnina, prijaš­nji vlasnik će dobiti dionice u nekom drugom društvu iz portfe­lja Hrvatskog fonda za privatizaciju izabranom po kriterijima iz članka 6. stavka 2. ovog Pravilnika, a prijenos zamjenskih dionica će se izvršiti prema nominalnom iznosu dionica.

Članak 8.

U slučajevima iz članka 5. ovog Pravilnika broj dionica, odnosno postotni udjel društva kojim će se izvršiti naknada izraču­nat će se na način, da se utvrđena vrijednost nekretnine stavi u omjer sa u postupku pretvorbe utvrđenom teme­ljnom glavnicom onog društva čijim dionicama ili udjelima će se vršiti naknada.

Članak 8a.

Hrvatski fond za privatizaciju neće vršiti naknadu u dionicama ili udjelima društava nad kojima je otvoren stečajni postupak ne­go će ovlaštenicima naknade prenijeti dionice i udjele drugih društava iz portfe­lja Hrvatskog fonda za privatizaciju.

Članak 8b.

Pri izračunu visine naknade za oduzetu imovinu po pravo­moćnim rješe­njima o naknadi, a teme­ljem postojećih procjena vrijednosti nekretnina čije su visine u pretvorbi društvenih poduzeća utvrđene u devizama (DEM ili EURO) uzima se sred­nji tečaj Hrvatske narodne banke za EURO na dan izračuna visine naknade.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik odgovarajuće se primje­njuje i u drugim slučajevima propisanim Zakonom o naknadi, kada se radi o oduzetim nekretninama koje su unesene u društveni kapital dru­štvenog poduzeća, sukladno Zakonu o pretvorbi društvenih poduzeća, a obveznik naknade je Hrvatski fond za privatizaciju.