Statut Savjeta za nacionalne manjine

NN 106/2003 (2.7.2003.), Statut Savjeta za nacionalne manjine

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

1382

Na teme­lju članka 36. stavka 7. Ustavnog zakona o nacionalnim ma­njinama (»Narodne novine« br. 155/02), Savjet za nacionalne ma­njine, na sjednici održanoj 12. lip­nja 2003. godine, donio je

STATUT

SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Članak 1.

Ovim Statutom pobliže se određuje djelokrug Savjeta za nacionalne ma­njine (u da­lj­njem tekstu: Savjet), rukovođe­nje i način rada Savjeta te druga pita­­nja od značaja za rad Savjeta.

Članak 2.

Savjet je osnovan Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih ma­njina radi sudjelova­nja nacionalnih ma­njina u javnom životu Republike Hrvatske, a osobito radi razmatra­nja i predlaganja uređiva­nja i rješava­nja pita­nja u vezi s ostvariva­­njem i zaštitom prava i sloboda nacionalnih ma­njina.

Članak 3.

Sjedište Savjeta je u Zagrebu.

Članak 4.

Savjet u okviru svog djelokruga:

– predlaže tijelima državne vlasti da rasprave pojedina pita­nja od značaja za nacionalnu ma­njinu,

– predlaže tijelima državne vlasti mjere za unaprjeđe­nje položaja nacionalne ma­njine u državi ili na nekom ­njezinom području,

– donosi program rada, financijski plan, završni račun i odluke o raspoređiva­nju sredstava koja se u državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih ma­njina,

– daje miš­lje­nja i prijedloge o programima javnih radio postaja i javne televizije namije­njenih nacionalnim ma­njinama te o tretira­nju ma­njinskih pita­nja u programima javnih radio postaja i javne televizije i drugim sredstvima priopćava­nja,

– predlaže poduzima­nje gospodarskih, socijalnih i drugih mjera na područjima tradicionalno ili u znatnijem broju nasta­njenim pripadnicima nacionalnih ma­njina kako bi se očuvalo ­njihovo postoja­nje na tim područjima,

– traži od tijela državne vlasti i tijela lokalne i područne (re­gionalne) samouprave podatke i izvješća potrebna za razmatra­nje pita­nja iz svog djelokruga,

– surađuje s nadležnim tijelima međunarodnih organizacija i institucija koja se bave pita­njima nacionalnih ma­njina,

– surađuje s nadle­žnim tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih ma­njina u Republici Hrvatskoj,

– surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti u pita­njima od interesa za nacionalne ma­njine,

– surađuje s vijećima i udrugama nacionalnih ma­njina,

– daje suglasnost na odluke koordinacijama Vijeća nacionalnih ma­njina jedinica područne (re­gionalne) samouprave o odlukama o zname­nju i simbolima nacionalnih ma­njina i načinu obi­lježava­nja praznika nacionalnih ma­njina,

– surađuje s Uredom za nacionalne ma­njine Vlade Republike Hrvatske,

– donosi pravilnik o svome radu, pravilnik o unutar­njem redu stručne službe Savjeta i druge akte sukladno propisima,

– obav­lja druge poslove od značaja za nacionalne ma­njine sukladno propisima.

Članak 5.

Savjet ima pečat okruglog oblika, promjera 38 mm, s grbom Republike Hrvatske u sredini te obodno ispisanim tekstom: »REPUBLIKA HRVATSKA, SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE«.

Savjet ima štambi­lj pravokutnog oblika koji sadrži tekst: »REPUBLIKA HRVATSKA, SAVJET ZA NACIONALNE MA­NJINE« i prostor za upisiva­nje evidencijskog broja i datuma primitka pismena.

Članak 6.

Članove Savjeta imenuje Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine i to:

– sedam članova pripadnika nacionalnih ma­njina iz reda osoba koje predlože vijeća nacionalnih ma­njina,

– pet članova pripadnika nacionalnih ma­njina iz reda istaknutih kulturnih, znanstvenih, stručnih, vjerskih djelatnika iz reda osoba koje predlože ma­njinske udruge i druge organizacije ma­njina, vjerske zajednice, pravne osobe i građani pripadnici nacionalnih ma­njina.

Članovi Savjeta su i zastupnici nacionalnih ma­­njina u Hrvat­skom saboru.

Savjet ima predsjednika i dva potpredsjednika koje imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Predsjednika i potpredsjednike Savjeta imenuje Vlada Republike Hrvatske iz reda članova Savjeta. Jedan od ­njih obavezno je član Savjeta iz redova nacionalne ma­njine koja u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske sudjeluje s više od 1,5%.

Predsjednik i potpredsjednici Savjeta imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 7.

Radom Savjeta rukovodi predsjednik Savjeta.

Predsjednik Savjeta:

– zastupa i predstav­lja Savjet,

– saziva i predsjedava sjednicama Savjeta,

– usklađuje rad Savjeta,

– potpisuje akte koje donosi Savjet,

– obav­lja druge poslove sukladno propisima.

Predsjednika Savjeta, ako je odsutan, zamje­njuje potpred­sjednik Savjeta.

Potpredsjednici Savjeta zamje­njuju predsjednika Savjeta prema redos­lijedu koji odredi Savjet, na prijedlog predsjednika Savjeta.

Članak 8.

Savjet donosi odluke većinom glasova svih članova Savjeta.

Za pojedina pita­nja, na prijedlog predsjednika Savjeta, Savjet može osnivati radne skupine. Sastav, zadaća i način rada radne skupine određuje se aktom o ­njenom osniva­nju.

Članovima radnih skupina mogu biti imenovane i osobe koje nisu članovi Savjeta.

Članak 9.

Rad Savjeta je javan.

Javnost rada Savjeta ostvaruje se na način određen ovim Statutom i općim aktima Savjeta.

Obavijesti o radu Savjeta daje predsjednik Savjeta ili osoba koju on za to ovlasti.

Savjet može, radi izvješćiva­nja javnosti o svom radu, izdavati posebne publikacije ili glasila.

Članak 10.

Stručne i administrativne poslove za Savjet obav­lja stručna služba Savjeta.

Predsjednik Savjeta je i predstojnik Stručne službe Savjeta.

Stručna služba Savjeta priprema sjednice Savjeta, organizira i vodi uredsko poslova­nje te obav­lja i druge poslove za Savjet.

Članak 11.

Sredstva za rad Savjeta osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Financijsko poslova­nje Savjeta obav­lja se na način propisan zakonom i drugim propisima te općim aktima Savjeta.

Članak 12.

Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku određenom za ­nje­govo donoše­nje.

Članak 13.

Tumače­nje odredbi Statuta daje Savjet većinom glasova svih članova Savjeta.

Članak 14.

Na ovaj Statut suglasnost daje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 15.

Ovaj Statut, nakon dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik
Savjeta za nacionalne ma­njine
Aleksandar Tolnauer, v. r.