Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi procjene opasnosti

NN 126/2003 (7.8.2003.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi procjene opasnosti

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

1853

Na temelju članka 18. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu  (»Na­­rodne novine« br. 59/96 , 94/96 i 114/03) ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

 o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi procjene opasnosti

Članak 1.

U Pravilniku o izradi procjene opasnosti (»Narodne novine« br. 48/97 i 114/02)  u članku 3. stavku 3. na dva mjesta se brojka: »5« zamjenjuje brojkom: »4«, a riječi: »i 94/96« zamjenjuju se riječima: »94/96. i 114/03«.

Članak 2.

»Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 115-01/03-01/12
Urbroj: 524-08-03-1
Zagreb, 29. srpnja 2003.

 Ministar
rada i socijalne skrbi
Davorko Vidović,
v. r.