Pravilnik o visini nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u ostavinskom postupku

NN 135/2003 (27.8.2003.), Pravilnik o visini nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u ostavinskom postupku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

2000

Na teme­lju članka 252. stavka 1. i članka 255. stavka 2. Zakona o nas­ljeđiva­nju (»Narodne novine« broj 48/03) ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA JAVNOG BILJEŽNIKA KAO POVJERENIKA SUDA U OSTAVINSKOM POSTUPKU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se visina nagrade i naknade troškova javnog bi­lježnika kao povjerenika sudske vlasti u provo­đe­nju rad­nji u ostavinskom postupku, te način ­njihova obračuna i naplate od strane javnog bi­lježnika.

Članak 2.

Javnom bi­lježniku u provođe­nju pojedinog ostavinskog postupka, u pravilu, za sve rad­nje u tom postupku pripada jedna nagrada i određuje se prema vrijednosti ostavine.

Vrijednost ostavine, radi određiva­nja nagrade, određuje se po slobodnoj ocjeni, na teme­lju izjava nas­ljednika, podataka utvrđenih u postupku i podataka koje su nas­ljednici pod­nijeli. Po potrebi, javni bi­lježnik može, po odredbama o procjeni ostavine radi razreza poreza na nas­ljedstvo, odrediti obav­lja­nje procjene putem vještaka na trošak nas­ljednika. Vrijednost čiste ostavine radi naplate nagrade utvrđuje se prema vrijednosti koju ostavina ima u vrijeme procjene.

Za utvrđiva­nje vrijednosti udjela i dionica u trgovačkim društvima uzima se ­njihova nominalna vrijednost.

Prigodom utvrđiva­nja vrijednosti čiste ostavine radi odre­điva­nja nagrade, odbit će se ostavite­ljevi dugovi, troškovi sahrane ostavite­lja, le­gati i drugi tereti, troškovi popisa i procjene ostavine i drugi troškovi.

Članak 3.

Za pojedine rad­nje u ostavinskom postupku javni bi­lježnik ima pravo i na posebnu nagradu, samo u slučajevima određenim u da­lj­njim odredbama ovog Pravilnika.

Članak 4.

Ako javni bi­lježnik rješe­njem odluči da se ne provodi ostavinska rasprava jer umrli nije ostavio ostavinu, za obav­lja­nje rad­nje u tom ostavinskom predmetu ne pripada mu nikakva nagrada.

Članak 5.

Javnom bi­lježniku, u provođe­nju pojedinog ostavinskog postupka, pripada pravo na naknadu nastalog i predvidivog mu troška u punom iznosu, a trošak se određuje po pravilima važeće javnobi­lježničke tarife o trošku, ako odredbama ovog Pravilnika nije drugačije određeno.

Radi nadoknađiva­nja troškova u ostavinskom postupku, u smislu ovog Pravilnika, troškom se ne smatra utrošak papira i drugog uredskog materijala radi izrade i umnožava­nja dovo­ljnog broja primjeraka zapisnika, rješe­nja i drugih isprava u ostavinskom spisu radi uručiva­nja nas­ljednicima, dostave spisa sudu i zadržava­nja prijepisa spisa u javnobi­lježničkom arhivu.

Članak 6.

Javni bi­lježnik neposredno od nas­ljednika, tijekom ostavinskog postupka, naplaćuje pripadajuću mu nagradu i naknadu troškova.

O obračunatim i naplaćenim nagradama i troškovima, kao i o možebitno naplaćenom predujmu ovih naknada, bez obzira jesu li isti u ostavinskom spisu zabi­lježeni na pojedinoj ispravi, javni bi­lježnik će u spisu voditi i poseban obračunski list kojem će kronološki bi­lježiti či­njenice izvršenih mu uplata po pojedinom nas­ljedniku te plaćenih mu nagrada i naknada troškova, a po obav­ljenim rad­njama obračunski list će zak­ljučiti potvrđujući jesu li mu u cijelosti podmireni nagrada i troškovi.

II. ODREĐIVANJE NAGRADE PREMA VRIJEDNOSTI OSTAVINE

Članak 7.

Za rad­nje javnog bi­lježnika oko poziva­nja nas­ljednika na ročište za raspravu, za provođe­nje ostavinske rasprave te donoše­nja i otpravka rješe­nja o nas­ljeđiva­nju, kao i za druge rad­nje za koje ovim Pravilnikom nije određena posebna nagrada, javnom bi­lježniku pripada nagrada u neto iznosu prema vrijednosti ostavine, i to:

     iznad kuna              do kuna                  kuna

                   0            1.000,00                30,00

       1.000,00            2.500,00                50,00

       2.500,00          25.000,00                90,00

     25.000,00          35.000,00              150,00

     35.000,00          60.000,00              200,00

Ako vrijednost ostavine prelazi iznos od 60.000,00 kuna, pored iznosa nagrade od 200,00 kuna, plaća se još i po 100,00 kuna za svakih započetih 10.000,00 kuna vrijednosti ostavine, ali ne više od 2.500,00 kuna.

Ako nastupe uvjeti za prekid postupka za do tada obav­lje­ne javnobi­lježničke rad­nje, javnom bi­lježniku pripada nagrada od 50% nagrade iz stavka 1. i 2. ovog članka i naknada svih do tada nastalih troškova postupka.

Ako se po okonča­nju prekida ostavinskog postupka ponovno povjeri javnom bi­lježniku dovrše­nje ostavinskog postupka, pripada mu nagrada do punog iznosa nagrade po st. 1. i 2. ovog članka i nastali troškovi.

Za dopunsko rješe­nje o naknadno utvrđenoj ostavini nagrada se plaća prema naknadno utvrđenoj vrijednosti tog dijela ostavine.

Za le­gat, plaća se nagrada prema vrijednosti le­gata.

III. ODREĐIVANJE POSEBNE NAGRADE ZA POJEDINE RADNJE

Članak 8.

Ako javni bi­lježnik provodi pojedine rad­nje popisa i pečaće­nja ostavite­ljeve imovine u pokrenutom ostavinskom postupku ili provodi prethodne rad­nje u povjerenom mu poslu prije pokreta­nja ostavinskog postupka, ima pravo i na posebnu nagradu u visini 75% nagrade iz članka 7. ovog Pravilnika.

U svakom slučaju, bez obzira na broj obav­ljenih pojedinih rad­nji iz prethodnog stavka, visina posebne nagrade ne može prijeći iznos koji javnom bi­lježniku pripada po članku 7. ovog Pravilnika.

Članak 9.

Ako javni bi­lježnik prima na polog ostavite­ljeve stvari, isprave, novac, dragocjenosti i vrijednosne papire, visina posebne nagrade se određuje prema pravilima važeće javnobi­lježničke tarife o osniva­nju javnobi­lježničkog pologa.

Članak 10.

Ako javni bi­lježnik, zbog ponaša­nja stranaka ili ­njihovih opunomoćenika, nije mogao obaviti pojedinu rad­nju iz povjerenoga mu posla, pripada mu 50% nagrade predviđene za tu rad­nju po odredbama ovog Pravilnika.

Članak 11.

Kada javni bi­lježnik zbog obav­lja­nja rad­nji izbiva iz ureda ili rad­nju obav­lja izvan radnog vremena, visina posebne nagrade se određuje prema pravilima važeće javnobi­lježničke tarife o dodatnoj nagradi zbog izbiva­nja iz ureda i za rad­nje izvan radnog vremena.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 701-01/03-01/41
Urbroj: 514-01-03-1
Zagreb, 1. kolovoza 2003.

Ministrica
Ingrid Antičević-Marinović, v. r.