Odluka o opozivu Željka Kirinčića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Kini

NN 142/2003 (10.9.2003.), Odluka o opozivu Željka Kirinčića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Kini

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2066

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., a na prijedlog Vlade Repub­like Hrvatske i uz miš­lje­nje Odbora za va­njsku politiku Hrvatskoga sabora, te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/03-02/63, urbroj: 50304/2-03-02 od 10. srp­nja 2003., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

ŽELJKO KIRINČIĆ opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Re­publici Kini, sa sjedištem u Pekingu, izvanrednog i opu­no­moćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji, sa sjedištem u Pekingu, i izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Mongoliji, sa sjedištem u Pekingu.

Ova Odluka stupa na snagu 30. studenoga 2003. godine.

Broj: 01-081-03-2812/2
Zagreb, 3. rujna 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.