Odluka o postavljenju mr. sc. Frane Krnića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj

NN 148/2003 (19.9.2003.), Odluka o postavljenju mr. sc. Frane Krnića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2150

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/03-01/146, urbroj: 50304/2-03-04 od 4. rujna 2003., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam mr. sc. FRANU KRNIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kra­ljevini Nizozemskoj, sa sjedištem u Den Haagu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-03-3064/2
Zagreb, 15. rujna 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.