Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare

NN 202/2003 (27.12.2003.), Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare

ministarstvo unutarnjih poslova

3216

Na temelju članka 60. stavka 1. podstavka 4. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« broj: 68/03.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZOBRAZBI I STRUČNOM ISPITU ZA ZAŠTITARE I ČUVARE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati ustanove koje osposobljavaju zaštitare i čuvare, način izobrazbe, uvjeti za polaganje ispita, sastav ispitnog povjerenstva te program i način polaganja ispita za zaštitare i čuvare.

I.
UVJETI KOJE MORA ISPUNITI USTANOVA ZA OSPOSOBLJAVANJE ZAŠTITARA I ČUVARA

Članak 2.

Osposobljavanje osoba za zaštitare i čuvare (u daljnjem tekstu: izobrazba) mogu provoditi ustanove, sukladno propisima Ministarstva prosvjete i športa o obrazovanju odraslih, ukoliko udovoljavaju uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i za to ishode odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Ustanova iz stavka 1. ovoga članka, da bi ishodila odobrenje Ministarstva za izobrazbu zaštitara i čuvara, mora raspolagati s:

1. odgovarajućim prostorom za izvođenje teoretske i praktične nastave,

2. odgovarajućom tehničkom opremom i učilima za izvo­đe­nje nastave,

3. potrebnim brojem stručnih radnika odgovarajućeg stupnja i vrste spreme za izvođenje teoretske i praktične nastave.

Ustanova mora imati sklopljen ugovor s osiguravajućim društvom o osiguranju osoba koje polaze izobrazbu od posljedica štetnog događaja vezanog uz izobrazbu (tjelesno ozljeđivanje, smrtno stradavanje).

Članak 3.

Odgovarajućim prostorom za izvođenje izobrazbe zaštitara i čuvara, smatra se:

– učionica za izvođenje teoretske nastave,

– sportska dvorana i civilno strelište za izvođenje praktične nastave.

Članak 4.

Učionica iz članka 3. ovoga Pravilnika mora biti dostatno prostrana da osigura najmanje 1,5 m2 radne površine i 3,5 m3 obujma za svaku osobu i to za najmanje 15 osoba.

Učionica mora biti opskrbljena:

1. odgovarajućim školskim namještajem, nastavnim sredstvima i pomagalima,

2. obrascima i evidencijama koje se koriste u provedbi poslova privatne zaštite.

Članak 5.

Sportska dvorana iz članka 3. ovoga Pravilnika mora biti opremljena strunjačama (tatami), pomoćnim rekvizitima za simulaciju napada (plastični ili drveni nož i pištolj te drvena palica).

Članak 6.

Strelište iz članka 3. ovoga Pravilnika mora imati odobrenje za rad Ministarstva, sukladno Zakonu o oružju.

Za provedbu izobrazbe u poznavanju, rukovanju i gađanju vatrenim oružjem ustanova je dužna osigurati najmanje 3 pištolja kalibra 9 mm različite marke i 3 revolvera koji koriste streljivo kalibra 38 »specijal«.

Uz oružje, ustanova mora imati i odgovarajuću količinu streljiva i meta potrebnih za realizaciju predmetnog programa.

Članak 7.

Ustanova za provedbu izobrazbe zaštitara i čuvara mora imati u stalnom radnom odnosu najmanje jednog radnika za obav­ljanje poslova izobrazbe (u daljnjem tekstu: predavač).

Predavači koji obavljaju izobrazbu zaštitara i čuvara, moraju imati sljedeću stručnu spremu odnosno zvanje:

1. Za programsku cjelinu zakonska regulativa i ovlasti: zvanje diplomirani kriminalist ili diplomirani pravnik s tri godine radnog iskustva ili visoku stručnu spremu politološkog smjera s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima koji su u vezi s područjima iz programske cjeline.

2. Za programsku cjelinu upotreba sredstava i uređaja tehničke zaštite: visoka stručna sprema tehničkog smjera, s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su u vezi područja iz programske cjeline.

3. Za programsku cjelinu osnove kriminalistike i pravila postupanja: zvanje diplomirani kriminalist ili diplomirani pravnik s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su u vezi s područjem programske cjeline.

4. Za programsku cjelinu osnove komuniciranja: visoku školsku spremu pedagoško-psihološkog smjera s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su u vezi s područjima iz programske cjeline.

5. Za programsku cjelinu osposobljavanje u rukovanju i ga­đa­nju vatrenim oružjem: zvanje diplomirani kriminalist, završenu vojnu akademiju ili Fakultet političkih znanosti – smjer obrana i zaštita ili najmanje višu trenersku školu na Kineziološkom fakultetu – smjer streljaštvo, svi uz uvjet posjedovanja najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima policijskog službenika ili djelatne vojne osobe.

6. Za programsku cjelinu osposobljavanje u primjeni tjelesne snage – samoobrane: višu stručnu spremu – zvanje viši sportski trener – smjer borilački sportovi ili visoku stručnu spremu – zvanje profesor tjelesne kulture – smjer borilački sportovi.

Članak 8.

Ustanova podnosi zahtjev za ishođenje odobrenja za obav­ljanje izobrazbe zaštitara i čuvara Ministarstvu, a uz zahtjev prilaže:

1. akt o upisu ustanove u sudski registar,

2. popis predavača s naznakom stupnja i vrste spreme, te dokaz da je najmanje jedna osoba u stalnom radnom odnosu,

3. popis i opis opreme i sredstava te prostorija u kojima će se obavljati izobrazba zaštitara i čuvara.

Izvedbeni program izobrazbe zaštitara i čuvara mora se organizirati na način da nastavni sat traje 45 minuta, a broj nastavnih sati ne smije biti veći od 8 sati na dan.

Članak 9.

O zahtjevu iz članka 8. ovoga Pravilnika Ministarstvo odlučuje rješenjem.

Ministarstvo izdaje odobrenje za obavljanje izobrazbe zaštitara i čuvara ustanovi po ispunjenju uvjeta iz članka 2. stavka 2. i 3. i članaka 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika.

Protiv rješenja Ministarstva kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje izobrazbe zaštitara i čuvara nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 10.

Ako nadležna inspekcija tijekom inspekcijskog nadzora utvrdi da ovlaštena ustanova više ne udovoljava nekom od uvjeta propisanih ovim Pravilnikom naredit će otklanjanje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku.

Ukoliko se nedostaci odnose na neispunjenje uvjeta iz članka 2. stavka 2. točke 1. i 3., te članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika, Ministarstvo će rješenjem zabraniti obavljanje izobrazbe do otklanjanja nedostataka.

II.
NAČIN IZOBRAZBE I POLAGANJA ISPITA ZA ZAŠTITARA I ČUVARA

1. Način izobrazbe i ispitno povjerenstvo

Članak 11.

Izobrazbu osoba za zaštitara i čuvara (u daljnjem tekstu: pristupnici) provodi ovlaštena ustanova, a izobrazba se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela.

Program izobrazbe pristupnika za zaštitara traje 100 nastavnih sati, razvrstanih na šest programskih cjelina, od čega je 50 sati teoretski dio, a 50 sati praktični dio izobrazbe.

Programske cjeline iz stavka 2. ovoga članka su:

1. Normativno uređenje područja rada i ovlasti zaštitara i čuvara,

2. Uporaba sredstava i uređaja tehničke zaštite,

3. Osnove kriminalistike i pravila postupanja,

4. Osnove komuniciranja,

5. Osposobljavanje u rukovanju i gađanju vatrenim oružjem,

6. Osposobljavanje u primjeni tjelesne snage – samoobrane.

Sadržaj programskih cjelina iz stavka 3. ovoga članka tiskan je u Prilogu 1A. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Program izobrazbe pristupnika za čuvare traje 40 sati teoretske nastave prema programskim cjelinama iz stavka 3. točke 1., 2., 3. i 4. ovoga članka.

Sadržaj programskih cjelina iz stavka 5. ovoga članka tiskan je u Prilogu 1.B. ovoga Pravilnika, koji je njegov sastavni dio.

Ovlaštena ustanova dužna je prije početka obavljanja izobrazbe izvijestiti nadležnu policijsku upravu o mjestu i vremenu održavanja izobrazbe i dostaviti podatke o pristupnicima.

Članak 12.

Pristupnik koji je završio izobrazbu za zaštitara ili čuvara po programu propisanom ovim Pravilnikom polaže stručni ispit pred ispitnim Povjerenstvom, koje rješenjem imenuje ministar unutarnjih poslova.

Stručni ispit za zaštitara polaže se pred ispitnim Povjerenstvom koje čine predsjednik i pet članova. Predsjedniku i članovima Povjerenstva određuju se zamjenici.

Stručni ispit za čuvara polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje čine predsjednik i tri člana. Predsjedniku i članovima Povjerenstva određuju se zamjenici.

Za predsjednika i članove Povjerenstva te njihove zamjenike imenuju se službenici Ministarstva.

Sastav ispitnog Povjerenstva za svaki pojedinačni ispit određuje predsjednik ispitnog Povjerenstva ili njegov zamjenik u skladu sa stavkom 2. i 3. ovoga članka.

Administrativne poslove ispitnog Povjerenstva obavlja tajnik ispitnog Povjerenstva, kojega određuje ovlaštena ustanova.

Članak 13.

Za predsjednika i članove ispitnog Povjerenstva (u daljnjem tekstu: ispitivač) može se imenovati samo osoba koja udovoljava uvjetima propisanim za predavače koji obavljaju izobrazbu zaštitara i čuvara.

Članak 14.

Zahtjev za izobrazbu pristupnik podnosi ovlaštenoj ustanovi, nakon što od nadležne policijske uprave dobije obavijest da ispunjava ostale uvjete koji su prema odredbama Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« broj: 68/03.), potrebni za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova privatne zaštite.

Pristupnik koji ovlaštenoj ustanovi ne predoči obavijest iz stavka 1. ovoga članka ne može pristupiti izobrazbi.

Članak 15.

Ovlaštena ustanova koja je ishodila odobrenje Ministarstva za izobrazbu zaštitara i čuvara dužna je voditi i trajno čuvati sljedeću pedagošku dokumentaciju:

– popis pristupnika izobrazbe, obavijesti iz članka 14. ovoga Pravilnika, zapisnika o polaganju stručnog ispita i popis izdanih svjedodžbi,

– izvedbeni program izobrazbe zaštitara i čuvara,

– evidencije o održanoj teoretskoj i praktičnoj nastavi i prisutnosti polaznika na nastavi.

2. Stručni ispit

Članak 16.

Stručni ispit za zaštitara sastoji se od praktičnog i teoretskog dijela.

Stručni ispit za čuvara sastoji se od teoretskog dijela.

Praktični dio ispita za zaštitara polaže se po programu opće tjelesne pripremljenosti, osposobljavanja u primjeni tjelesne snage – samoobrane i u dijelu rukovanja i gađanja vatrenim oružjem, a polaže se praktičnom izvedbom zadanih elemenata, sukladno sadržaju programskih cjelina osposobljavanje u rukovanju i gađanju vatrenim oružjem i osposobljavanje u primjeni tjelesne snage – samoobrane, koje su tiskane u Prilogu 1.A. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Praktično izvođenje gađanja s kratkim vatrenim oružjem obavlja se pod sljedećim uvjetima:

1. gađanje se izvodi s osam naboja (od toga su tri probna) u stojećem stavu za precizno gađanje,

2. udaljenost od strijelca do mete iznosi 10 metara,

3. veličina mete je 50x50 cm kružnog oblika,

4. strijelac od pet naboja mora imati najmanje tri (3) pogotka u metu propisanu stavkom 1. točkom 3. ovoga članka.

Uspjeh pristupnika na praktičnom dijelu ispita ocjenjuje se ocjenom »položio« ili »nije položio«. S uspjehom je položio praktični dio ispita pristupnik za kojega ispitivač na temelju izved­be zadanih elemenata i pokazanog praktičnog znanja ocijeni da je zadovoljio kriterije u osposobljavanju u primjeni tjelesne snage – samoobrane, kriterije u rukovanju vatrenim oružjem te gađanju vatrenim oružjem iz stavka 4. točke 4. ovog članka.

Članak 17.

Praktični dio ispita ovlaštena ustanova organizira najranije sedam dana, a najkasnije petnaest dana nakon provedene izobrazbe.

Pristupnik za polaganje stručnog ispita za zaštitara koji je položio praktični dio ispita stječe uvjete za pristupanje teoretskom dijelu ispita.

Pristupnik koji nije položio praktični dio ispita ponovnom polaganju može pristupiti najranije 30 dana a najkasnije 60 dana od dana polaganja ispita.

Članak 18.

Ovlaštena ustanova mora teoretski dio ispita za zaštitare organizirati najkasnije u roku od 15 dana od dana polaganja praktičnog dijela ispita, a teoretski dio ispita za čuvare najkasnije 15 dana nakon izobrazbe.

Teoretski ispit sastoji se od usmenog dijela.

Teoretski dio ispita za zaštitara provodi se pred Ispitnim povjerenstvom iz članka 12. stavka 2., a za čuvara pred Ispitnim povjerenstvom iz članka 12. stavka 3. ovoga Pravilnika. Pristupnik na teoretskom dijelu ispita odgovara na najmanje tri pitanja iz svake programske cjeline.

Sadržaj programskih cjelina za izobrazbu zaštitara i čuvara iz Priloga 1. ovoga Pravilnika osnova je za oblikovanje ispitnih pitanja na teoretskom dijelu ispita.

Uspjeh pristupnika na teoretskom dijelu ispita ocjenjuje se ocjenom »položio« ili »nije položio«.

Pristupnik se ocjenjuje ocjenom »položio« ako je pokazao zadovoljavajuće znanje iz svih programskih cjelina za izobrazbu zaštitara i čuvara iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

Članak 19.

Pristupnik koji na teoretskom dijelu ispita ne zadovolji iz najviše dvije programske cjeline za izobrazbu zaštitara i čuvara, može pristupiti polaganju popravnog ispita iz tih programskih cjelina.

Polaganju popravnog ispita pristupnik može pristupiti u roku kojeg odredi predsjednik Ispitnog povjerenstva, a taj rok ne može biti duži od dva mjeseca.

Pristupnik koji na teoretskom dijelu ispita ne zadovolji iz tri i više programskih cjelina za izobrazbu zaštitara i čuvara ponovno polaže teoretski dio ispita iz svih programskih cjelina u roku koji odredi predsjednik Ispitnog povjerenstva, a taj rok ne može biti kraći od mjesec dana, niti dulji od četiri mjeseca od dana zadnjeg polaganja stručnog ispita.

Ponovnom polaganju praktičnog i teoretskog dijela stručnog ispita pristupnik može pristupiti najviše tri puta. Ako nakon trećeg pokušaja ne položi ispit, pristupnik je dužan ponoviti postupak izobrazbe.

Članak 20.

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se ovlaštenoj ustanovi u kojoj je pristupnik prošao izobrazbu, a sadrži: ime i prezime pristupnika, dan i mjesto rođenja, adresu prebivališta, obavijest iz članka 14. ovoga Pravilnika te naznaku za koje poslove privatne zaštite pristupnik prijavljuje ispit.

Osoba koja je temeljem članka 21. stavka 2. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, broj: 68/03.) oslobođena izobrazbe za zaštitara i čuvara može prijaviti stručni ispit pod uvjetom da uz prijavu dostavi obavijest iz članka 14. ovoga Pravilnika.

Osoba koja prijavi polaganje stručnog ispita za zaštitara, a ranije je položila stručni ispit za čuvara prema programu iz članka 11. stavka 5. ovoga Pravilnika, polazi izobrazbu i polaže stručni ispit prema programu iz članka 11. stavka 3. točke 5. i 6. ovoga Pravilnika.

Ovlaštena ustanova o prijavi pristupnika za polaganje stručnog ispita obavještava predsjednika ispitnog Povjerenstva koji rješenjem određuje vrijeme provođenja stručnog ispita (praktičnog i teoretskog dijela), troškove provođenja ispita kao i sastav ispitnog Povjerenstva, o čemu pisano izvješćuje pristupnike i ovlaštenu ustanovu.

Uz odobrenje Ministarstva pristupnik može pristupiti stručnom ispitu i u drugoj ovlaštenoj ustanovi, a uz zahtjev za odobrenje mora priložiti:

1. potvrdu ustanove u kojoj je završio izobrazbu iz koje moraju biti vidljivi podaci iz članka 21. stavka 1. ovoga Pravilnika, koji se odnose na prisustvo izvedbi nastave i opravdanosti eventualnih izostanaka, odnosno o eventualno već započetom ili završenom praktičnom ili teoretskom dijelu stručnog ispita,

2. obrazloženje zahtjeva.

Članak 21.

Prije početka polaganja stručnog ispita, tajnik Ispitnog povjerenstva utvrđuje identitet pristupnika i provjerava jesu li u prijavi za polaganje stručnog ispita navedeni svi podaci iz članka 20. stavka 1. ovoga Pravilnika, odnosno da li je pristupnik prisustvovao izvedbi 90 % programa izobrazbe, te je li za preostali dio izobrazbe svoj izostanak opravdao.

Pristupnik može iz opravdanih razloga odustati od polaganja stručnog ispita, ali je obavezan o tome izvijestiti predsjednika Ispitnog povjerenstva najmanje tri dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.

Opravdanim razlozima za odustajanje od stručnog ispita smatra se bolest pristupnika odnosno smrt ili teža bolest članova njegove uže obitelji kao i druge nepredviđene okolnosti zbog kojih pristupnik ne može pristupiti polaganju stručnog ispita.

O opravdanosti razloga za odustajanje od stručnog ispita na zahtjev pristupnika odlučuje predsjednik Ispitnog povjerenstva. Ako pristupnik ne opravda odustanak od stručnog ispita ili ako ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatrat će se da ispit nije položio.

 Iznimno, predsjednik Ispitnog povjerenstva može prihvatiti razlog za odustanak od stručnog ispita i u roku kraćem od tri dana ako se radi o posebnim okolnostima iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 22.

O tijeku polaganja stručnog ispita vodi se zapisnik.

U zapisnik se unose sljedeći podaci: sastav Ispitnog povjerenstva, ime i prezime pristupnika, dan i mjesto rođenja, adresa prebivališta, datum polaganja ispita, program po kojem pristupnik polaže ispit, pitanja postavljena pristupniku i zadani elementi na praktičnom dijelu ispita te odluka Ispitnog povjerenstva o uspjehu pristupnika na ispitu. Zapisnik potpisuju predsjednik i članovi Ispitnog povjerenstva.

Članak 23.

Pristupniku koji je položio stručni ispit za obavljanje poslova zaštitara i čuvara ovlaštena ustanova izdaje svjedodžbu koja sadrži: ime i prezime pristupnika, dan i mjesto rođenja, dan polaganja stručnog ispita, program po kojemu je polagan stručni ispit, broj i datum izdavanja svjedodžbe, potpis predsjednika Ispitnog povjerenstva i otisak službenog pečata ovlaštene ustanove.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na obrascima tiskanim u Prilogu 3. i 4. ovoga Pravilnika, koji su njegov sastav­ni dio.

Ovlaštena ustanova dužna je pisano izvijestiti mjesno nadležnu policijsku upravu o pristupnicima koji su s uspjehom završili stručni ispit i kojima je izdana svjedodžba iz stavka 2. ovoga članka.

3. Periodična provjera pripremljenosti i vježbovnog gađanja

Članak 24.

Zaštitari koji završe izobrazbu za zaštitara, polože stručni ispit i dobiju dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite, radi provjere osposobljenosti jednom godišnje prolaze test opće tjelesne pripremljenosti i vježbovnog gađanja, po programu naknadnog stručnog osposobljavanja tiskanom u Prilogu 2. ovoga Pravilnika, koji je njegov sastavni dio.

Zaštitar koji ne ispuni zadane norme testa opće tjelesne pripremljenosti i vježbovnog gađanja iz stavka 1. ovoga članka, može ponoviti polaganje u roku od mjesec dana od zadnjeg dana provjere.

Zaštitar koji u ponovnoj provjeri ne ispuni norme testa naknadnog stručnog osposobljavanja iz stavka 1. ovoga članka, može obavljati samo poslove čuvara.

Ponovnoj provjeri normi programa naknadnog stručnog osposobljavanja čuvar iz stavka 3. ovoga članka može ponovno pristupiti nakon godinu dana.

Čuvar koji u roku iz stavka 4. ovoga članka ne ispuni norme programa naknadnog stručnog osposobljavanja gubi pravo za ponovnu provjeru.

Nadležna policijska uprava će po službenoj dužnosti zaštitaru iz stavka 3. ovoga članka rješenjem ukinuti dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite – zaštitara i izdati dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite – čuvara.

Periodičnu provjeru pripremljenosti i vježbovnog gađanja provode pravne osobe i obrtnici čiji su zaštitari zaposlenici.

Pravne osobe i obrtnici iz prethodnog stavka dužni su provjeru pripremljenosti i vježbovnog gađanja provoditi na temelju plana opće tjelesne pripremljenosti i vježbovnog gađanja te su dužni izvijestiti mjesno nadležnu policijsku upravu o mjestu i vremenu provedbe periodične provjere pripremljenosti i vježbovnog gađanja zaštitara.

Osobe koje su ishodile dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite – zaštitara, a nisu u radnom odnosu, ili poslodavac za njih ne organizira provjeru pripremljenosti i vježbovnog gađanja, provjeru na osobni zahtjev obavljaju u ovlaštenoj ustanovi, sukladno odredbama ovoga Pravilnika

4. Troškovi izobrazbe i stručnog ispita

Članak 25.

Cijenu troškova izobrazbe za zaštitara i čuvara i troškova provjere pripremljenosti i vježbovnog gađanja utvrđuje ovlaštena ustanova.

Predsjednik, članovi i tajnik Ispitnog povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u Ispitnom povjerenstvu.

Naknada iz stavka 2. ovoga članka određuje se po pristupniku, posebno za predsjednika, članove Ispitnog povjerenstva i tajnika Ispitnog povjerenstva.

Ministar unutarnjih poslova rješenjem određuje troškove stručnog ispita te visinu naknade iz stavka 2. ovoga članka.

Troškove izobrazbe iz stavka 1. ovoga članka, troškove polaganja stručnog ispita iz stavka 2. ovoga članka i troškove provjere pripremljenosti i vježbovnog gađanja osoba iz članka 24. stavka 9. ovoga Pravilnika snosi pristupnik odnosno podnositelj zahtjeva za provjeru.

III.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Zaštitari koji su dobili dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dužni su najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, pristupiti provjeri osposobljenosti prvi put te periodično, u skladu s odredbom članka 24. ovoga Pravilnika.

Zaštitarima koji ne pristupe provjeri osposobljenosti u roku propisanom u stavku 1. ovoga članka prestaje pravo na obavljanje poslova zaštitara te nadalje mogu obavljati samo poslove čuvara.

Članak 27.

Ministar unutarnjih poslova će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika imenovati članove Ispitnog povjerenstva iz članka 12. ovoga Pravilnika, a do tada će stručne ispite provoditi ispitna povjerenstva koja je ministar unutarnjih poslova imenovao na temelju odredbi Zakona o zaštiti osoba i imovine (»Narodne novine« broj: 83/96., 90/96. i 96/01.)

Članak 28.

Osobe koje su započele izobrazbu za čuvara-zaštitara prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, polažu stručni ispit po programu koji je propisan odredbama Pravilnika o izobrazbi, ispitima i provjeri znanja za čuvara (»Narodne novine«, broj: 5/97.) i Pravilnika o programu polaganja stručnog ispita za čuvara (»Narodne novine«, broj: 93/98.) i dobivaju dopuštenje za obavljanje poslova zaštitara.

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti: Pravilnik o uvjetima provedbe nastave i osposobljavanja za čuvara (»Narodne novine«, broj: 12/97.), Pravilnik o izobrazbi, ispitima i provjeri znanja za čuvara (»Narodne novine«, broj: 5/97.) i Pravilnik o programu polaganja stručnog ispita za čuvara (»Na­rod­ne novine«, broj 93/98.).

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-88266/03  

Zagreb, 18. prosinca 2003.

Ministar
Šime Lučin, v. r.

 

 

 

PRILOG 1A.

A) PROGRAM IZOBRAZBE ZA ZAŠTITARA

1. NORMATIVNO UREĐENJE PODRUČJA RADA I OVLASTI ZAŠTITARA I ČUVARA
           

1. Osnove poznavanja odredbi Zakona o privatnoj zaštiti
i ovlasti osoba koje obavljaju poslove privatne zaštite

10

 

1.1. Provjera identiteta osoba

 

 

1.2. Davanje upozorenja i zapovjedi

 

 

1.3. Privremeno ograničavanje slobode kretanja

 

 

1.4. Pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava

 

 

1.5. Upotreba tjelesne snage

 

 

1.6. Uporaba čuvarskog psa

 

 

1.7. Uporaba vatrenog oružja

 

2. Odora i iskaznica osoba koje obavljaju poslove
privatne zaštite


1

3. Osnovni oblici ugrožavanja i mjere zaštite

 

4. Provjera zakonitosti primjene ovlasti zaštitara

2

5. Osnove poznavanja zakonskih odrednica (Kazneni
zakon, Zakon o kaznenom postupku, Zakon o policiji,
Zakon o prekršajima, Zakon o javnom okupljanju,
Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima
i Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s
gotovim novcem i vrijednostima)


6

6. Izvješća, obrasci i druga pismena

2

UKUPNO SATI

21

     

 

2. UPORABA SREDSTAVA I UREĐAJA
TEHNIČKE ZAŠTITE

1. Podjela tehničkih sredstava zaštite

 

2. Sustavi tehničke zaštite

 

3. Sustav za dojavu napada

 

4. Sustav za nadgledanje štićenog prostora

 

5. Uporaba komunikacijskih sredstava i uređaja te
uporaba detektora 

 

UKUPNO SATI

5

 

     

3. OSNOVE KRIMINALISTIKE I
PRAVILA POSTUPANJA

1. Kriminalistika – uvod, pojam i podjela, zlatna pravila kriminalistike

10

 

1.1. Mjesto događaja – pojam, prostorne

 

 

specifičnosti, tajna MD

 

 

1.2. Postupci zaštitara prilikom osiguranja MD kod

 

 

kaznenog djela,   prekršaja i drugog štetnog

 

 

događaja – mjere i radnje

 

 

1.3. Osobni opis

 

 

1.4. Utvrđivanje činjenica kod kaznenih djela,

 

 

prekršaja i drugih štetnih  događaja

 

 

1.5. Postupci zaštitara kod izvršenja KD teška krađa, razbojništvo i  razbojnička krađa – pojam KD,

 

 

načini izvršenja KD, karakteristike  počinioca

 

2. Nužna obrana, krajnja nužda, sila i prijetnja i tzv. »građansko uhićenje«

5

3. Pravila u uporabi vatrenog oružja

4

 

3.1. Propisi o uporabi vatrenog oružja u obavljanju

 

 

poslova

 

 

3.2. Uporaba vatrenog oružja prema životinjama,

 

 

osobama, stvarima

 

 

3.3. Procjena rizika pri uporabi vatrenog oružja (ugrožavanje trećih osoba)

 

 

3.4. Prepoznavanje ekscesne situacije

 

 

3.5. Postupak nakon uporabe vatrenog oružja

 

UKUPNO SATI

19

 

 

 

4. OSNOVE KOMUNICIRANJA

1. Izvod iz osnova psihologije (pojam, struktura ličnosti, pozornost, percepcija, emocije i dr.)

 

2. Psihologija komunikacijskog procesa

 

3. Osnove verbalne i neverbalne komunikacije

 

4. Indikatori konflikta u komunikaciji i načini rješavanja

 

5. Pravila poslovne komunikacije

 

UKUPNO SATI

5

 

 

5. OSPOSOBLJAVANJE U RUKOVANJU I GAĐANJU VATRENIM ORUŽJEM

1. Rukovanje vatrenim oružjem

4

 

1.1. Definiranje pojmova o vatrenom oružju

 

 

1.2. Kategorije vatrenog oružja

 

 

1.3. Održavanje oružja

 

 

1.4. Čuvanje oružja

 

 

1.5. Konstrukcijske odlike vatrenog oružja

 

 

1.6. Prepoznavanje vatrenog oružja

 

 

1.7. Principi rada vatrenog oružja

 

 

1.8. Glavni dijelovi, rastavljanje i sastavljanje

 

 

1.9. Punjenje i pražnjenje vatrenog oružja

 

2. Praktične vježbe

4

 

2.1. Uporaba funkcionalnih poluga

 

 

2.2. Detekcija i otklanjanje zastoja

 

 

2.3. Sigurnost u rukovanju – načela

 

 

2.4. Način nošenja vatrenog oružja

 

3. Gađanje vatrenim oružjem

7

 

3.1. Uvježbavanje elemenata tehnike za uspješnost u

 

 

preciznom  gađanju

 

 

3.2. Vježbe gađanja x 1 (3+5)

 

 

3.3. Uvježbavanje elemenata tehnike za uspješnost u

 

 

brzom gađanju

 

 

3.4. Vježbe gađanja x 1 (4+6)

 

UKUPNO SATI

15

 

 

6. OSPOSOBLJAVANJE U PRIMJENI TJELESNE SNAGE – SAMOOBRANA

1. Karate-boks

10

 

1.1. Stavovi

 

 

1.2. Kretanja

 

 

1.3. Udarci

8

2. Judo

 

 

2.1. Padovi

 

 

2.2. Bacanja

 

3. Zahvati za privođenje

6

 

3.1. Ključ sprijeda – provlačenjem

 

 

3.2. Savijanje ruke na leđa

 

 

3.3. Pasivni otpor

 

4. Obrana od nenaoružanog napadača

6

 

4.1. Obrana od udarca rukom

 

 

4.2. Obrana od udarca nogom

 

 

4.3. Obrana od gušenja

 

5. Obrana od naoružanog napadača

5

 

5.1. Obrana od napada palicom

 

 

5.2. Obrana od napada nožem

 

 

5.3. Obrana od napada pištoljem

 

UKUPNO SATI

35

 

 

PRILOG 1B.

B) PROGRAM IZOBRAZBE ZA ČUVARA

1.       NORMATIVNO UREĐENJE PODRUČJA RADA I OVLASTI ZAŠTITARA I ČUVARA

 

1. Osnove poznavanja odredbi Zakona o privatnoj zaštiti
i ovlasti osoba koje obavljaju poslove privatne zaštite

6

 

1.1. Provjera identiteta osoba

 

 

1.2. Davanje upozorenja i zapovjedi

 

 

1.3. Privremeno ograničavanje slobode kretanja

 

 

1.4. Pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava

 

 

1.5. Upotreba tjelesne snage

 

 

1.6. Uporaba čuvarskog psa

 

 

1.7. Uporaba vatrenog oružja

 

2. Odora i iskaznica osoba koje obavljaju poslove
privatne zaštite

1

3. Osnovni oblici ugrožavanja i mjere zaštite

 

4. Provjera zakonitosti primjene ovlasti čuvara

1

5. Osnove poznavanja zakonskih odrednica (Kazneni
zakon, Zakon o kaznenom postupku, Zakon o policiji,
Zakon o prekršajima, Zakon o javnom okupljanju,
Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima
i Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s
gotovim novcem i vrijednostima.)


2

6. Izvješća, obrasci i druga pismena

2

UKUPNO SATI

12

     

 

 

2.      UPORABA SREDSTAVA I UREĐAJA
TEHNIČKE ZAŠTITE

 

1. Podjela tehničkih sredstava zaštite

 

2. Sustavi tehničke zaštite

 

3. Sustav za dojavu napada

 

4. Sustav za nadgledanje štićenog prostora

 

5. Uporaba komunikacijskih sredstava i uređaja te
uporaba detektora 

 

UKUPNO SATI

5

 

     

 

3. OSNOVE KRIMINALISTIKE I PRAVILA POSTUPANJA

1. Kriminalistika – uvod, pojam i podjela, zlatna pravila kriminalistike

10

 

1.1. Mjesto događaja – pojam, prostorne

 

 

specifičnosti, tajna MD

 

 

1.2. Postupci čuvara prilikom osiguranja MD kod

 

 

kaznenog djela, prekršaja i drugog štetnog

 

 

događaja – mjere i radnje

 

 

1.3. Osobni opis

 

 

1.4. Utvrđivanje činjenica kod kaznenih djela,

 

 

prekršaja i drugih štetnih  događaja

 

 

1.5. Postupci čuvara kod izvršenja KD teška krađa, razbojništvo i  razbojnička krađa – pojam KD,

 

 

načini izvršenja KD, karakteristike  počinioca

 

2. Nužna obrana, krajnja nužda, sila i prijetnja i tzv. »građansko uhićenje«

4

3. Pravila u uporabi vatrenog oružja

4

 

3.1. Propisi o uporabi vatrenog oružja u obavljanju

 

 

poslova

 

 

3.2. Uporaba vatrenog oružja prema životinjama,

 

 

osobama, stvarima

 

 

3.3. Procjena rizika pri uporabi vatrenog oružja (ugrožavanje trećih osoba)

 

 

3.4. Prepoznavanje ekscesne situacije

 

 

3.5. Postupak nakon uporabe vatrenog oružja

 

UKUPNO SATI

18

 

 

4. OSNOVE KOMUNICIRANJA

1. Izvod iz osnova psihologije (pojam, struktura ličnosti, pozornost, percepcija, emocije i dr.)

 

2. Psihologija komunikacijskog procesa

 

3. Osnove verbalne i neverbalne komunikacije

 

4. Indikatori konflikta u komunikaciji i načini rješavanja

 

5. Pravila poslovne komunikacije

 

UKUPNO SATI

5

 

 

 

PRILOG 2.

GODIŠNJI PROGRAM NAKNADNOGA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA ZAŠTITARE

1. TEST OPĆE TJELESNE PRIPREMLJENOSTI

MUŠKARCI

Red.

Vrsta vježbe

Starosna dob,

Starosna dob,

broj

 

do 29 godina

više od 29 god.

1.

Zgib na preči nadohvat

2 ponavljanja

1 ponavljanje

2.

Podizanje trupa

23 ponavljanja

21 ponavljanje

3.

Čučnjevi

28 ponavljanja

25 ponavljanja

4.

Sklekovi u uporu ležećem

14 ponavljanja

11 ponavljanja

5.

Trčanje 1500 m

00:06:45 min

00:07:30 min

 

 

 

ŽENE

 

Red.

Vrsta vježbe

Nema razlike starosne

broj

 

dobi

1.

Zaklon trupa

22 ponavljanja

2.

Podizanje trupa

20 ponavljanja

3.

Čučnjevi

28 ponavljanja

4.

Sklekovi u uporu klečećem

12 ponavljanja

5.

Trčanje 800 m

00:04:34 min

NAPOMENA:

1. Testovi se izvode u minuti vremena,

2. Navedeni rezultati su minimalni da bi zaštitar zadovoljio godišnju provjeru.

2. VJEŽBOVNO GAĐANJE S KRATKIM
VATRENIM ORUŽJEM

Vježbovnog gađanja s kratkim vatrenim oružjem obavlja se pod sljedećim uvjetima:

1. gađanje se izvodi s osam naboja (od toga su tri probna) u stojećem stavu za precizno gađanje,

2. udaljenost od strijelca do mete iznosi 10 metara,

3. veličina mete je 50x50 cm kružnog oblika,

4. strijelac od pet naboja mora imati najmanje tri (3) pogotka u metu propisanu stavkom 1. točkom tri ovoga članka.

 

 

PRILOG 3.

USTANOVA

Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita za zaštitare i čuvare

Urbroj:

Mjesto i datum

 

Na temelju članka 23. stavka 2. Pravilnika o izobrazbi i struč­nom ispitu za
zaštitare i čuvare (»Narodne novine« broj 202/03­) izdaje se

S V J E D O D Ž B A

 

__________________________________________________________

                                    (ime i prezime)

Rođen-a ___________________________________________________

                    (dan, mjesec, godina, mjesto i država)

polagao-la je dana---------- pred ispitnim Povjerenstvom stručni ispit o osposobljenosti
 za obavljanje poslova privatne zaštite


Z A Š T I T A R A

iz članka 23. stavka 1. točke 2. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« broj 68/03.).

Ispitno povjerenstvo ocjenjuje da je pristupnik položio-la stručni ispit.

 

                                                 PREDSJEDNIK

                                      ISPITNOG POVJERENSTVA

                                    _________________________

 

 

 

 

 

PRILOG 4.

USTANOVA

Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita za zaštitare i čuvare

Urbroj:

Mjesto i datum

 

Na temelju članka 23. stavka 2. Pravilnika o izobrazbi i struč­nim ispitu za
zaštitare i čuvare (»Narodne novine« broj 202/03­) izdaje se

S V J E D O D Ž B A

 

__________________________________________________________

                                    (ime i prezime)

Rođen-a ___________________________________________________

                    (dan, mjesec, godina, mjesto i država)

polagao-la je dana---------- pred ispitnim Povjerenstvom stručni ispit o osposobljenosti za
obavljanje poslova privatne zaštite

Č U V A R A

iz članka 20. stavka 1. točke 8. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« broj 68/03.).

Ispitno povjerenstvo ocjenjuje da je pristupnik položio-la stručni ispit.

 

                                                 PREDSJEDNIK

                                      ISPITNOG POVJERENSTVA

 

                                    ________________________