Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

NN 8/2004 (21.1.2004.), Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

230

Na temelju članka 14., a u vezi s člankom 119. stavka 1. Za­kona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. siječnja 2004. godine donijela

UREDBU

o postupku utvrĐivanja granice pomorskog dobra

I. TEMELJNE ODREDBE

1. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se kriteriji i postupak utvrđivanja granice pomorskog dobra, lučkog područja luka posebne namjene i lučkog područja luka otvorenih za javni promet, način izrade prijedloga granice, plan raspodjele troškova utvrđivanja granice, te sastav županijskog povjerenstva za granice.

Članak 2.

Za svaku županiju na čijem području postoji pomorsko dobro osniva se županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo izrađuje prijedlog granice pomorskog dobra i dostavlja ga Povjerenstvu za granice Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka na donošenje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo Ministarstva).

2. KRITERIJI ODREĐIVANJA GRANICE POMORSKOG DOBRA

Članak 3.

Granica pomorskog dobra na morskoj obali obuhvaća pojas kopna koji je širok najmanje 6 (šest) metara od crte koja je vodoravno udaljena od crte srednjih viših visokih voda.

U slučaju da Povjerenstvo predloži granicu pomorskog dobra isključivo prema Zakonskom minimumu iz stavka 1. ovog članka, dužno je za isti prijedlog zatražiti i dostaviti Povjerenstvu Ministarstva potvrdu Hrvatskog hidrografskog instituta.

Kada Povjerenstvo predlaže granicu pomorskog dobra širu od zakonskog minimuma iz stavka 1. ovog članka, dužno je uva­žiti sljedeće kriterije:

1. granicom pomorskog dobra obuhvaća se prostor koji služi korištenju mora za pomorski promet i morski ribolov, te za druge svrhe koje su u vezi s korištenjem mora, sukladno dokumentima prostornog uređenja (npr. plaže, luke – funkcionalni princip);

2. »maritimo« linija iz katastarskih planova (gledajući s kopnene strane), predstavlja granicu pomorskog dobra u slučajevima da nije došlo do promjene konfiguracije morske obale, te ako nije u suprotnosti s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (u daljnjem tekstu: Zakon), i točkom 1. ovog članka;

3. granica pomorskog dobra na morskoj obali obuhvaća i dio kopna nastao nasipavanjem u dijelu koji služi korištenju mora;

Nasip koji je nastao nelegalnim putem, odnosno bez dokumentacije određene posebnim zakonom, u cijelosti se smatra pomorskim dobrom.

4. granica pomorskog dobra utvrđuje se do postojećih prirod­nih i legalno sagrađenih umjetnih prepreka – kao što su: prirodni pokosi, niska vegetacija i raslinje, šume, kopneni rub šetnice, morski rub razvrstane ceste, potporni zidovi, građevine za stanovanje i odmaranje, kulturne, vjerske, povjesne građevine, suhozidi, betonski zidovi i slično.

II. POSTUPAK UTVRĐIVANJA GRANICE POMORSKOG DOBRA

Članak 4.

Županijsko poglavarstvo dužno je donijeti godišnji plan uprav­­ljanja pomorskim dobrom za narednu godinu, sukladno članku 37. stavak 2. Zakona, do 1. prosinca tekuće godine.

Plan iz stavka 1. ovog članka i izvješće o realizaciji godiš­njeg plana upravljanja pomorskim dobrom za tekuću godinu, županijsko poglavarstvo dužno je putem nadležnog upravnog tijela u županiji dostaviti Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka najkasnije do 15. prosinca tekuće godine.

Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom obuhvatit će se i područja na kojima se provodi katastarska izmjera.

Povjerenstvo izrađuje prijedlog granice pomorskog dobra te­meljem godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom ili iz­nim­no temeljem zahtjeva.

Granica pomorskog dobra utvrđuje se iznimno temeljem zahtjeva, ako područje na koje se zahtjev odnosi nije predviđeno u godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom.

Zahtjev za utvrđivanje granice pomorskog dobra podnosi se Povjerenstvu.

Povjerenstvo djeluje pri županijskom upravnom tijelu nadležnom za poslove pomorstva.

Podnositelj zahtjeva za utvrđivanje granice pomorskog dobra može biti Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, tijela državne uprave, tijela jedinice lokalne samouprave i fizičke i/ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva).

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti kopiju katastarskog plana područja na kojem se traži određivanje granice pomorskog dobra i izvod iz posjedovnog lista, izvod iz važećih dokumenata prostornog uređenja, izvod iz zemljišnih knjiga, geodetski snimak područja ili digitalni ortofoto plan s uklopljenom kopijom katastarskog plana i dokaz o uplaćenoj naknadi za utvrđivanje granice pomorskog dobra (u daljnjem tekstu: Dokumentacija zahtjeva).

Geodetski snimak područja, odnosno digitalni ortofoto plan izrađuje se u skladu s propisima o topografskoj izmjeri i obavezno sadrži liniju koja predstavlja crtu srednjih viših visokih voda i liniju koja je šest metara udaljena od crte srednjih viših visokih voda.

Članak 5.

Kada Povjerenstvo zaprimi zahtjev za utvrđivanje granice pomorskog dobra, dužno je u roku od osam dana provjeriti potpunost zahtjeva.

Ako Povjerenstvo utvrdi da je zahtjev nepotpun, poučit će i pomoći Podnositelja zahtjeva da zahtjev dopuni i za to će mu odrediti rok.

Rok za dopunu zahtjeva ne može biti kraći od 15 dana.

Ako Podnositelj zahtjeva u određenom roku ne dopuni za­htjev smatrat će se da je zahtjev povučen.

Članak 6.

Kada Povjerenstvo utvrdi da je zahtjev potpun, dužno je u roku od devedeset dana dostaviti prijedlog granice pomorskog dobra Povjerenstvu Ministarstva.

Članak 7.

Prijedlog granice pomorskog dobra sastoji se od tekstualnog (opisnog) dijela s obrazloženjem i priloga.

Tekstualni dio s obrazloženjem prijedloga granice pomorskog dobra mora sadržavati:

1. opis granice pomorskog dobra (popis koordinata karak­terističnih točaka predložene granice pomorskog dobra u državnom koordinatnom sustavu);

2. podatke o eventualno određenoj granici pomorskog dobra na osnovu prijašnjih zakonskih propisa;

3. podatke o nasipavanju ili eroziji kopna;

4. podatke o konfiguraciji i postojećem stanju u prostoru;

5. razloge koji uvjetuju prijedlog granice pomorskog dobra;

6. podatke o usklađenosti postojećeg stanja u prostoru sa dokumentima prostornog uređenja.

Prilozi prijedloga granice pomorskog dobra su:

1. kopija katastarskog plana i izvod iz posjedovnog lista;

2. geodetski snimak područja ili digitalni ortofoto plan s uklopljenom kopijom katastarskog plana, ucrtanim prijedlogom granice pomorskog dobra, legendom i ovjerom od strane Povje­renstva;

3. izvod iz dokumentacije prostornog uređenja;

4. izvod iz zemljišnjih knjiga;

5. fotografije područja za koji se predlaže granica pomorskog dobra;

6. elektronski oblik zapisa predložene granice pomorskog dobra.

Članak 8.

Ukoliko postojeće stanje u prostoru zahtijeva da se morskom obalom smatra uži dio kopna od Zakonom propisanog, Povjerenstvo je o istom dužno izvijestiti županijsko poglavarstvo.

Prijedlog županijskog poglavarstva za smanjenjem pojasa pomorskog dobra čini sastavni dio priloga prijedloga granica pomorskog dobra iz članka 7. ove Uredbe.

Članak 9.

Granica pomorskog dobra utvrđuje se rješenjem u upravnom postupku koje donosi Povjerenstvo Ministarstva, osim u slučaje­vima kada se određuje granica lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet.

Rješenje treba između ostalog sadržavati opis granice pomorskog dobra i popis zemljišno-knjižnih i katastarskih čestica koje se nalaze na pomorskom dobru koje se utvrđuje.

Članak 10.

Povjerenstvo Ministarstva sastoji se od predsjednika i dva člana koje imenuje ministar mora, turizma, prometa i razvitka (u daljnjem tekstu: Ministar).

Jednog člana iz stavka 1. ovog članka imenuje Ministar na prijedlog ministra nadležnog za poslove prostornog uređenja.

III. POSTUPAK UTVRĐIVANJA GRANICE LUČKOG PODRUČJA

1. GRANICA LUČKOG PODRUČJA ZA LUKE POSEBNE NAMJENE

Članak 11.

Prijedlog granice lučkog područja za luke posebne namjene izrađuje se sukladno članku 13. ove Uredbe.

Na postupak utvrđivanja granice lučkog područja za luke posebne namjene primjenjuju se odredbe članaka 4., 5., 6., 9. i 10. ove Uredbe.

2. GRANICA LUČKOG PODRUČJA ZA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET

Članak 12.

Podnositelj zahtjeva za utvrđivanje granice lučkog područja može biti županijsko poglavarstvo, nadležna lučka uprava ili Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti kopiju katastarskog plana područja na kojem se traži određivanje granice lučkog područja i izvod iz posjedovnog lista, izvod iz važeće dokumentacije prostornog uređenja, izvod iz zemljišnih knjiga, geodetski snimak područja ili digitalni ortofoto plan s uklopljenom kopijom katastarskog plana i dokaz o uplaćenoj naknadi za utvrđivanje granice pomorskog dobra.

Zahtjev za utvrđivanje granica lučkog područja za luke otvorene za javni promet od županijskog i lokalnog značaja, podnosi se Povjerenstvu.

Zahtjev za utvrđivanje granica lučkog područja za luke otvorene za javni promet od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, podnosi se Povjerenstvu Ministarstva.

Povjerenstvo izrađuje prijedlog granice lučkog područja za luke iz stavka 3. ovog članka i dostavlja ga županijskom poglavarstvu na donošenje.

Povjerenstvo Ministarstva izrađuje prijedlog granice lučkog područja za luke iz stavka 4. ovog članka i dostavlja ga Vladi Republike Hrvatske, na donošenje.

Članak 13.

Prijedlog granice lučkog područja sastoji se od tekstualnog (opisnog) dijela s obrazloženjem i priloga.

Tekstualni dio s obrazloženjem prijedloga granice lučkog područja mora sadržavati:

1. opis granice lučkog područja na kopnu i na moru (popis koordinata karakterističnih točaka predložene granice lučkog područja u državnom koordinatnom sustavu);

2. podatke o eventualno određenoj granici lučkog područja na osnovi prijašnjih zakonskih propisa;

3. podatke o postojećem stanju u prostoru (lučka podgradnja i nadgradnja);

4. razloge koji uvjetuju prijedlog/promjenu granice lučkog područja;

5. podatke o usklađenosti postojećeg stanja u prostoru sa dokumentima prostornog uređenja.

Prilozi prijedloga granice lučkog područja su:

1. kopija katastarskog plana i izvod iz posjedovnog lista;

2. geodetski snimak područja ili digitalni ortofoto plan s uklopljenom kopijom katastarskog plana, ucrtanim prijedlogom granice lučkog područja, legendom i ovjerom od strane Povjerenstva;

3. izvod iz detaljnog plana uređenja ili lokacijska dozvola;

4. izvod iz zemljišnih knjiga;

5. fotografije područja za koji se predlaže granica lučkog područja;

6. elektronski oblik zapisa predložene granice lučkog po­dru­čja.

IV. SASTAV ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA GRANICE POMORSKOG DOBRA

Članak 14.

Povjerenstvo osniva župan u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Odluku iz stavka 1. ovog članka župan je dužan dostaviti Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, u roku od sedam dana od dana donošenja.

Povjerenstvo se sastoji se od osam članova, koji su predstav­nici sljedećih tijela:

 – Županijsko upravno tijelo nadležno za poslove pomorstva (dva člana);

 – Županijsko upravno tijelo nadležno za poslove prostornog planiranja i zaštite okoliša;

 – Ured državne uprave – služba nadležna za poslove pomorstva;

 – Državna geodetska uprava – Područni ured za katastar;

 – Županijsko odvjetništvo Republike Hrvatske;

 – Lučka kapetanija;

 – Lokalna samouprava na čijem se području utvrđuje granica pomorskog dobra (promjenjivi član).

Članove Povjerenstva iz prethodnog stavka, županu predlažu čelnici navedenih tijela.

Povjerenstvo je dužno donijeti Poslovnik o radu u roku 30 dana od dana donošenja Odluke o osnivanju Povjerenstva.

Članovi povjerenstva između sebe biraju predsjednika Povjerenstva.

Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad, u iznosu od 1.000,00 kuna bruto po izrađenom prijedlogu granice pomorskog dobra/granice lučkog područja, i pravo na naknadu troškova u vezi s izradom prijedloga granice pomorskog dobra/granice lučkog područja.

Naknade iz stavka 7. ovog članka isplaćuju se iz županijskog proračuna.

V. TROŠKOVI UTVRĐIVANJA GRANICE POMORSKOG DOBRA

Članak 15.

Troškovi utvrđivanja granice pomorskog dobra/granice luč­kog područja, sastoje se od naknade za utvrđivanje granice pomorskog dobra i troškova vezanih za prikupljanje dokumentacije zahtjeva.

Iz naknade za utvrđivanje granice pomorskog dobra podmiruje se naknada za rad predsjednika i članova Povjerenstva kao i ostali troškovi nastali u postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra/granice lučkog područja.

Kada se granica pomorskog dobra/granica lučkog područja utvrđuje sukladno godišnjem planu iz članka 4. stavak 1. ove Uredbe, sredstva za podmirenje troškova utvrđivanja granice pomorskog dobra podmiruju se iz sredstava osiguranih za uprav­ljanje pomorskim dobrom sukladno Zakonu.

Iznimno, kada se granica pomorskog dobra/granica lučkog područja utvrđuje na temelju zahtjeva podnositelja, podnositelj zahtjeva snosi troškove utvrđivanja granice pomorskog dobra/granice lučkog područja.

Naknada za utvrđivanje granice pomorskog dobra iznosi 10.000,00 kuna.

Naknada za utvrđivanje granice pomorskog dobra uplaćuje se u korist županijskog proračuna.

Iznimno, naknada za utvrđivanje granice lučkog područja za luke otvorene za javni promet od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku uplaćuje se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

U slučaju da je granica pomorskog dobra/granica lučkog područja utvrđena na zahtjev Podnositelja, a u svrhu pokretanja postupka koncesioniranja na istom području, a Podnositelj zahtje­va nije dobio koncesiju, ima pravo na povrat uplaćene naknade za utvrđivanje granice pomorskog dobra iz županijskog proračuna, u roku od godine dana od dana donošenja rješenja o granici pomorskog dobra.

U slučaju da je granica pomorskog dobra/granica lučkog područja utvrđena na zahtjev Podnositelja i isti je dobio koncesiju, davatelj koncesije dužan je umanjiti koncesijsku naknadu za iznos uplaćene naknade za utvrđivanje granice pomorskog dobra.

U slučaju odustajanja od koncesije Podnositelj zahtjeva nema pravo na povrat uplaćene naknade za utvrđivanje granice pomorskog dobra.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Članak 7. stavak 3. točka 6. i članak 13. stavak 3. točka 6. ove Uredbe počet će se primjenjivati od 1. siječnja 2005. godine.

Ministar mora, turizma, prometa i razvitka donijet će propis o načinu izrade elektronskog oblika zapisa predložene granice pomorskog dobra.

Iznimno, za 2004. godinu, županijsko poglavarstvo dužno je donijeti godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom do 1. ožujka 2004. godine.

Članak 17.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/04-02/01
Urbroj: 5030116-04-1
Zagreb, 15. siječnja 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.