Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

NN 23/2004 (23.2.2004.), Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

665

Na temelju članka 119. točke 1.b) i 2.c) Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/03), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. veljače 2004. godine donijela

UREDBU

 o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i posebne upotrebe, postupak davanja koncesije u lukama otvorenim za javni promet, kriteriji za određivanje visine koncesijske naknade, kao i kriteriji za ocjenu ponuda.

Članak 2.

Koncesije na pomorskom dobru daju se sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (u daljnjem tekstu Zakona), lokacijskoj dozvoli, odnosno dokumentima prostornog uređenja i ovoj Uredbi.

Postupak davanja koncesije moguće je započeti nakon što je određena granica pomorskog dobra, te provedena u zemljišnim knjigama.

Kada koncesija obuhvaća provođenje zahvata u prostoru na pomorskom dobru, postupak za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno postupak izrade i donošenja detaljnog plana uređenja pokreće, odnosno inicira tijelo nadležno za provođenje postupka koncesije, iz članka 12. stavka 2. ove Uredbe.

Iznimno, tijelo nadležno za provođenje postupka iz članka 12. stavka 2., može odlukom ovlastiti podnositelja inicijative za koncesiju da, u ime i za račun davatelja, ishodi lokacijsku dozvolu.

Članak 3.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promjeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, mijenja se i iznos stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

1. Prijenos koncesije i potkoncesija

Članak 4.

Ovlaštenik koncesije podnosi davatelju koncesije pisani obrazloženi prijedlog za prijenos koncesije na drugu pravnu osobu ili fizičku osobu registriranu za obavljanje obrta, u slučaju da iz gospodarskih, organizacijskih, financijskih ili dugih opravdanih razloga više nije u mogućnosti izvršavati obveze iz ugovora o koncesiji, u obimu i na način utvrđen odlukom i ugovorom o koncesiji.

U prijedlogu mora biti naveden razlog prijedloga da se koncesija prenese upravo na tu osobu.

Uz prijedlog za prijenos prilaže se i pisana izjava osobe na koju bi se prenijela koncesija, ovjerena kod javnog bilježnika, kojom ona pristaje na prijenos, kao i svi dokazi iz članka 17. stavka 3. Zakona, koji se odnose na tu osobu, radi ocjene da li ta osoba udovoljava uvjetima potrebnim za davanje koncesije.

Članak 5.

O prijedlogu za prijenos koncesije odlučuje, odlukom o davanju suglasnosti na prijenos koncesije, nadležni davatelj koncesije.

Odlukom o davanju suglasnosti na prijenos koncesije, davatelj koncesije utvrđuje i rok za sklapanje ugovora o prijenosu koncesije, koji će sklopiti davatelj koncesije, dosadašnji ovlaš­tenik koncesije i osoba na koju se prenosi koncesija, a koja sklapanjem ugovora postaje ovlaštenik koncesije.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije podnosi davatelju koncesije pisani obrazloženi prijedlog za davanje dijela koncesije u potkoncesiju pravnoj osobi ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje obrta, ukoliko iz organizacijsko-tehnoloških, financijskih ili drugih opravdanih razloga više nije u mogućnosti u cijelosti koristiti koncesiju i izvršavati obveze i prava iz ugovora o koncesiji, odnosno ako smatra da bi obavljanje djelatnosti za koju je dobio koncesiju bilo učinkovitije davanjem dijela u potkoncesiju.

Na sadržaj prijedloga za davanje dijela koncesije u potkoncesiju smisleno se primjenjuju odredbe ove Uredbe koje se odnose na prijedlog za prijenos koncesije.

Davatelj koncesije dužan je u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga dati ili odbiti suglasnost na prijedlog za davanje dijela koncesije u potkoncesiju.

Temeljem suglasnosti iz stavka 3. ovog članka sklapa se ugovor o potkoncesiji između ovlaštenika koncesije i potkoncesionara.

2. Postupak praćenja i izvršavanja koncesije

Članak 7.

Davatelj koncesije je dužan ustrojiti povjerenstvo od tri člana u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama.

Povjerenstvo čine po jedan predstavnik Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Ministarstva financija i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Članak 8.

Povjerenstvo je obvezno o izvršavanju svojih obveza podnositi izvješće davatelju koncesije najmanje jedanput godišnje, te predlagati mjere.

Članak 9.

Povjerenstvo je dužno pisanim putem, bez odlaganja, izvijestiti davatelja koncesije o uočenim radnjama iz članka 30. i 69. Zakona, te drugim nepravilnostima.

Članak 10.

Kada Povjerenstvo iz članka 7. ove Uredbe izvijesti davatelja koncesije, sukladno članku 9. ove Uredbe, davatelj koncesije pozvat će ovlaštenika koncesije da se, u roku od 30 dana od dana dostave poziva, ako u odluci i ugovoru o koncesiji nije određen drugi rok, izjasni o razlozima zbog kojih mu se može oduzeti koncesija, te uskladi svoje postupanje s ugovorom o koncesiji.

Ako ovlaštenik koncesije u ostavljenom roku ne ukloni posljedice i uspostavi stanje kakvo odgovara ugovornim odredbama i Zakonu, davatelj koncesije može oduzeti koncesiju.

Odluka o oduzimanju koncesije mora biti u pisanom obliku i dostavljena ovlašteniku koncesije, te obavezno mora sadržavati rok za napuštanje pomorskog dobra.

Rok za napuštanje pomorskog dobra ne može biti kraći od 90 dana od dana stupanja na snagu odluke o oduzimanju koncesije.

3. Pravni lijekovi

Članak 11.

U pogledu pravnih lijekova protiv odluka o koncesiji na pomorskom dobru primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA

1. Javno prikupljanje ponuda

Članak 12.

Inicijativu za pokretanje postupka koncesije može dati svaka fizička ili pravna osoba.

Inicijativa se podnosi Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, odnosno upravnom tijelu u županiji, ovisno o nadležnosti određenoj člankom 20. Zakona (u daljnjem tekstu: tijelo nadležno za provođenje postupka).

Pismo inicijative treba sadržavati podatke o području pomorskog dobra i namjeni koncesije.

Članak 13.

Kada nadležno tijelo za provođenje postupka koncesije zaprimi pismo inicijative, dužno je u roku od 30 dana provjeriti:

a) da li je područje određeno i upisano kao pomorsko dobro;

b) usklađenost inicijative s dokumentima prostornog ure­đenja.

Tijelo nadležno za provođenje postupka koncesije dužno je, u daljnjem roku od 8 dana, izvijestiti podnositelja inicijative o nemogućnosti pokretanja postupka koncesije uz obrazloženje ili izraditi prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda i dostaviti je zajedno s natječajnom dokumentacijom davatelju koncesije.

Po izradi prijedloga odluke o javnom prikupljanju ponuda, tijelo nadležno za provođenje postupka koncesije, dužno je obavijestiti grad/općinu na čijem području se pokreće postupak davanja u koncesiju pomorskog dobra o prijedlogu odluke.

Članak 14.

Davatelj koncesije odlučuje o pokretanju postupka davanja koncesije donošenjem odluke o javnom prikupljanju ponuda.

Odluka o javnom prikupljanju ponuda osim elemenata odre­đenih člankom 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama mora sadržavati kriterije temeljem kojih će se izvršiti odabir najpovoljnije ponude.

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude određeni su člankom 21. ove Uredbe.

Članak 15.

Po objavljenom javnom prikupljanju ponuda davatelj koncesije ima pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda.

Pravo iz stavka 1. ovoga članka mora se izričito navesti u odluci o javnom prikupljanju ponuda.

2. Kriteriji za određivanje visine koncesijske naknade

Članak 16.

Početni iznos naknade za koncesiju utvrđuje se po sljedećim kriterijima:

ZA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU:

A.1. Turističko-ugostiteljska djelatnost

A.2. Ostale gospodarske djelatnosti (marikultura, uzgoj mlađi, prerada ribe, benzinske stanice i sl.)

A.1.Turističko-ugostiteljska djelatnost (plaže, ugostiteljski objekti i sl.)

A.1.1. Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade izračunava se prema zauzetim metrima kvadratnim, a prema sljedećim kriterijima:KRITERIJ 1 – k1

Redni
broj

Broj noćenja turista u
prošloj  godini u mjestu
ili najbližem mjestu  pla 
za koju se traži koncesija

Broj
bodova

1.

više od 200.001 noćenja turista

50

2.

od 100.001 do 200.000 noćenja turista

30

3.

od 50.001 do 100.000 noćenja turista

15

4.

do 50.000 noćenja turista

5

Izvor podataka o broju noćenja: Državni zavod za statistiku

 

                                   
    

KRITERIJ 2 – k2

Redni

Opremljenost plaže,

Broj

broj

ugostiteljskog objekta

bodova

1.

potpuno uređena lokacija predmeta konce-

 

 

sije po prijašnjoj koncesiji (plava zastava)

60

2.

djelomično uređena lokacija predmeta

 

 

koncesije (blizina struje, vode, pristupne

 

 

ceste i itd.)

35

3.

potpuno neuređena lokacija predmeta

 

 

koncesije

5

    

Najniži koeficijent cijene m2 iznosi 0,10 kn (za sve lokacije na kopnu i za II. skupinu otoka).

Najniži koeficijent cijene m2 za I. skupinu otoka umanjuje se za 20% i iznosi 0,08 kn.

Najniži koeficijent cijene m2 za III. skupinu otoka umanjuje se za 35% i iznosi 0,06 kn.

Formula za izračun početne cijene stalnog dijela koncesijske naknade glasi:

(k1 + k2) x koeficijent cijene m2 = početna cijena za m˛

Legenda:

I. skupina otoka i II. skupina otoka određene su Zakonom o otocima

III. skupina otoka su svi nenastanjeni otoci.

Za ugostiteljske objekte za koje se traži samostalna koncesija formula izračuna cijene stalnog dijela koncesijske naknade za metar kvadratni glasi:

(k1 + k2) x koeficijent cijene m2, a prema navedenoj klasifikaciji uvećava se za 50 %.

A.1.2. Promjenjivi dio koncesijske naknade

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 1,5 % prihoda ponuditelja.

A.2. Ostale gospodarske djelatnosti

A.2.1. Stalni dio koncesijske naknade

Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade iznosi:

a) 60% cijene zakupa m˛ najbliže javne površine prve zone u godini u kojoj se traži koncesija i to za sve lokacije na kopnu i za II. skupinu otoka.

b) Za I. skupinu otoka početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade iznosi 48% cijene zakupa m˛ najbliže javne površine prve zone u godini u kojoj se traži koncesija.

A.2.2. Promjenjivi dio koncesijske naknade

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 1,5 % prihoda ponuditelja.

B. ZA KONCESIJE LUKA POSEBNE NAMJENE:

1 Luke nautičkog turizma

2 Industrijske luke

3 Brodogradilišne luke

4 Sportske luke

5 Ribarske luke

B.1. Luke nautičkog turizma dijele se u dvije skupine i to:

1. Sidrišta i privezišta

2. Marine

B.1.1. Stalni dio koncesijske naknade izračunava se prema zauzetim metrima kvadratnim, a prema sljedećim početnim cijenama:

             

LUKE

NAUTIČKOG

TURIZMA

početni iznos

početni iznos

početni iznos

u kn/m2 za

u kn/m2 za

u kn/m2 za

kopno i za II

kopno i za I

kopno i za III

skupinu otoka

skupinu otoka

skupinu otoka

1.

Sidrišta i privezišta

5 kn/m2

4 kn/m2

6 kn/m2

2.

Marine

 

 

 

 

2.1.Postojeće i iz-

 

 

 

 

građene marine

10 kn/m2

8 kn/m2

 

 

2.2.Neizgrađene

 

 

 

 

marine (nove)

2 kn/m2

1,6 kn/m2

 

   

Legenda

I. skupina otoka i II. skupina otoka određene su Zakonom o otocima

III. skupina otoka su svi nenastanjeni otoci

B.1.2. Promjenjivi dio koncesijske naknade

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade obračunava se u postotku od prihoda ponuditelja, a prema slje­dećim kriterijima:

                                                                                   

LUKE
NAUTIČKOG TURIZMA

početni iznos u % od
prihoda ponuditelja

1. Sidrišta, privezišta

2%

2. Marine

 

 

2.1. Postojeće i izgrađene marine

4 %

 

2.2. Neizgrađene marine (nove)

2 %

 

B.2. Industrijske luke

B.2.1. Stalni dio koncesijske naknade

Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade izračunava se prema zauzetim m˛, a prema sljedećim početnim cijenama:

Industrijske luke

 

1. Postojeće i izgrađene industrijske luke

4 kn/m2

2. Neizgrađene industrijske luke (nove)

2 kn/m2

B.2.2. Promjenjivi dio koncesijske naknade

Početni iznos za licitaciju promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 2 % prihoda ponuditelja.

B.3. Brodogradilišne luke

B.3.1. Stalni dio koncesijske naknade

Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade izračunava se prema zauzetim m˛, a prema sljedećim početnim cijenama:

Brodogradilišne luke

 

1. Postojeće i izgrađene brodogradilišne luke

3 kn/m2

2. Neizgrađene brodogradilišne luke (nove)

1 kn/m2

                                  

B.3.2. Promjenjivi dio koncesijske naknade

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 1% prihoda ponuditelja.

B.4. Sportske luke

B.4.1. Stalni dio koncesijske naknade

                                                                  

 

početni iznos u

početni iznos u

SPORTSKE LUKE

kn/m2za kopno i

kn/m2 za kopno i

 

za II. skupinu otoka

za I. skupinu otoka

 

0,6 kn

0,48 kn

 

B.4.2. Promjenjivi dio koncesijske naknade

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 20% od ukupnog iznosa svih ubranih godišnjih članarina.

B.6.Ribarske luke

B.6.1. Stalni dio koncesijske naknade

                                                                 

 

početni iznos u

početni iznos u

RIBARSKE LUKE

kn/m2 za kopno i

kn/m2 za kopno i

 

za II. skupinu otoka

za I. skupinu otoka

 

0,30 kn

0,20 kn

B.6.2. Promjenjivi dio koncesijske naknade

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 1 % prihoda ponuditelja.

Članak 17.

Iznimno, davatelj koncesije može, ako to gospodarski razlozi opravdavaju izmijeniti početne iznose naknade za koncesiju.

Sadržaj ponude

Članak 18.

Ponuda na javno prikupljanje ponuda obavezno sadrži:

1. dokaze o sposobnosti ponuditelja:

– izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda ili obrtnica s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija;

– račun prihoda i gubitka za prošlu godinu (osim za novosnovana društva i obrte);

– podatke o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2, osim za novoosnovana društva i obrte);

– izjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili je imao;

– izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona;

2. ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade;

3. studiju gospodarske opravdanosti, koja sadrži:

– postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija;

– plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije;

– iznos planirane investicije u zaštitu okoliša;

– iznos planirane ukupne investicije;

– izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti);

– procjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi);

– izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

– pismo namjere izdavatelja jamstva (banke) o davanju jam­stva ponuditelju za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos 15% planirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv;

4. idejno rješenje prema lokacijskoj dozvoli, odnosno detaljnom planu i studiji gospodarske opravdanosti;

5. prijedlog o vrsti i opsegu namjere gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Osim obaveznog sadržaja ponude iz stavka 1. ovog članka, ponuditelj je dužan ponudi priložiti i druge podatke sukladno objavljenim uvjetima iz javnog prikupljanja ponuda.

3. Postupak ocjene ponuda

Članak 19.

Tijelo iz članka 12. stavka 2. ove Uredbe, prilikom otvaranja pristiglih ponuda vodi zapisnik, koji zajedno s ponudama dostav­lja nadležnom stručnom tijelu za ocjenu ponuda.

Članak 20.

Predsjednik stručnog tijela za ocjenu ponuda dužan je, u roku od najduže 15 dana, sazvati stručno tijelo za ocjenu koncesija.

Stručno tijelo za ocjenu ponuda donosi nalaz i mišljenje.

Nalaz se sastoji od navođenja svih pristiglih ponuda, te ocjene ponuda, sukladno članku 21. ove Uredbe.

Mišljenje se sastoji od prijedloga najpovoljnije ponude s obrazloženjem.

Članak 21.

A. Koncesije na pomorskom dobru:

Ocjenjivanje ponuda za sve koncesije na pomorskom dobru, obavlja se prema zadanim kriterijima:

  ponuđena visina stalnog dijela koncesijske
naknade                                                                                                  20%

  ponuđena visina promjenjivog dijela koncesijske
naknade                                                                                                  20%

  ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja
prema studiji gospodarske opravdanosti                                                   40%

  broj planiranih radnih mjesta                                                                    15%

  iznos investicije u zaštitu okoliša
(u okviru ukupnih investicija)                                                                    5%

 

Formule i način izračuna:

 

                                    20% X ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

a) Koef. stal. konc. = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                    najviši ponuđeni iznos stal. konc. naknade

                              

                                           20% X ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

b) Koef. promjenj. konc. = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                           najviši ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

                                 

                                                40% X ponuđeni iznos ukupne investicije           

c) Koef. ukupne investicije = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                      najviši ponuđeni iznos investicije              

                                  

                                                 15% X ponuđeni broj radnih mjesta             

d) Koef. novih radnih mjesta = ––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                 najviši ponuđeni broj radnih mjesta             

                                         

                                                            5% X ponuđeni iznos investicije u zaštiti okoliša

e) Koef. investicije u zaštiti okoliša = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                            najviši ponuđeni iznos  investic. u zaštiti okoliša

 

Iznimno za ugostiteljske objekte za koje je potrebna samostalna koncesija primjenjuju se sljedeći kriteriji:

– ponuđena visina stalnog dijela koncesijske naknade                                  45%

– ponuđena visina promjenjivog dijela koncesijske
naknade                                                                                                   35%

– ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja
prema studiji gospodarske opravdanosti                                                   20%                            

 

Formule i način izračuna:

 

                                45% X ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade        

Koef. stalne konc. = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                    najviši ponuđeni iznos stal. konc. naknade             

 

                             

                                         35% X ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade  

Koef. promjenj. konc. = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                        najviši ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade  

 

                               

                                           20% X ponuđeni iznos ukupne investicije             

Koef. ukupne investicije =  –––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                            najviši ponuđeni iznos investicije                

B. Koncesije za luke posebne namjene

Ocjenjivanje ponuda za sve luke posebne namjene osim sportskih i ribarskih luka obavlja se prema točki A. (a, b, c, d, e) ovoga članka.

Ocjenjivanje ponuda za sportske i ribarske luke obavlja se prema sljedećim kriterijima i formulama izračuna:

  ponuđena visina stalnog dijela koncesijske naknade                                  25%

  ponuđena visina promjenjivog dijela koncesijske naknade                        25%

  ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja
prema studiji gospodarske opravdanosti                                                   20%

  iznos investicije u zaštitu okoliša
(u okviru ukupnih investicija)                                                                    30%

 

Formule i način izračuna:

 

                                    25% X ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

Koef. stalne konc. = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                     najviši ponuđeni iznos stal. konc. naknade  

                             


    
25% X ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade  

Koef. promjenj. konc. = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                          najviši ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade  

 

                               

                                            20% X ponuđeni iznos ukupne investicije

Koef. ukupne investicije = –––––––––––––––––––––––––––––––––  

                                              najviši ponuđeni iznos investicije

                                        

                                                       30% X ponuđeni iznos investicije u zaštiti okoliša  

Koef. investicije u zaštiti okoliša = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                        najviši ponuđeni iznos  investic. u zaštiti okoliša  

Članak 22.

Prilikom ocjenjivanja ponuda za donošenje koncesija na otocima i područjima koja se u smislu Zakona o otocima smatraju otocima, prednost se u slučaju istih ponuda daje podnositelju ponude čije je sjedište odnosno prebivalište na otoku.

Članak 23.

Predsjednik stručnog tijela dostavlja nalaz i mišljenje tijelu iz članka 12. stavka 2. ove Uredbe, u roku od 8 dana, od dana održanog sastanka stručnog tijela za ocjenu ponuda.

Tijelo, iz stavka 1. ovoga članka, dužno je u daljnjem roku od 8 dana izraditi prijedlog odluke o koncesiji i dostaviti ga davatelju koncesije.

 

III.  POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU ZA POSEBNU UPOTREBU

Članak 24.

Davatelj koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra, na rok do 99 godina, za objekte državnog značaja, je Vlada Republike Hrvatske, a prethodni postupak provodi Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. Davatelj koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za objekte županijskog značaja, na rok do 20 godina, je županijsko poglavarstvo, a prethodni postupak provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Davatelj koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za objekte lokalnog značaja, na rok do 20 godina, je općinsko ili gradsko vijeće, a prethodni postupak provodi nadležno tijelo u općini/gradu.

Davatelj koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra, u svrhu gradnje nove rive do najviše 12 metara četvornih pristupne površine za privez brodica ili za već postojeće rive iz članka 118. stavak 10. Zakona, a koja se daje fizičkoj osobi i kojom se ne ograničava opća upotreba i ne služi za obavljanje gospodarske djelatnosti, a koja ovlašteniku koncesije daje prvenstveno pravo priveza, je općinsko ili gradsko vijeće.

Pod pojmom riva podrazumijeva se pomorski objekat isključivo namijenjen za privez brodice i opremljen opremom za privez.

Članak 25.

Koncesija za posebnu upotrebu daje se na temelju pisanog zahtjeva koji se podnosi nadležnom tijelu za provođenje postupka koncesije, iz članka 24. ove Uredbe.

Članak 26.

Zahtjev iz članka 25. ove Uredbe mora sadržavati:

– ime, prezime i prebivalište, odnosno naziv i sjedište podnositelja zahtjeva;

– idejno rješenje i/ili izjavu o namjeni upotrebe pomorskog dobra;

– očitovanje nadležnog tijela za prostorno uređenje o značaju objekta za koji se traži posebna upotreba i očitovanje o usklađenosti idejnog rješenja s prostorno-planskom dokumentacijom;

– dokaz o registraciji, ukoliko podnositelj zahtjeva nije fizička osoba.

Članak 27.

Kada nadležno tijelo za provođenje postupka koncesije zaprimi pisani zahtjev, iz članka 26. ove Uredbe, dužno je u roku od 30 dana provjeriti da li je područje određeno i upisano kao pomorsko dobro.

Tijelo nadležno za provođenje postupka koncesije dužno je, u daljnjem roku od 8 dana, izvijestiti podnositelja zahtjeva o ne­mo­gućnosti davanja koncesije za posebnu upotrebu uz obrazloženje ili ovlastiti podnositelja zahtjeva da podnese zahtjev za izdavanjem lokacijske dozvole ili pokrene postupak izrade detaljnog plana. Nakon ishođenja lokacijske dozvole ili izrade detaljnog plana nadležno tijelo za provođenje postupka koncesije izradit će prijedlog odluke o dodjeli koncesije i dostaviti je davatelju koncesije.

Članak 28.

Iznimno, prilikom podnošenja zahtjeva za ishođenje koncesije za posebnu upotrebu, iz članka 24. stavka 2. ove Uredbe, zahtjev mora sadržavati ime, prezime i prebivalište podnositelja zahtjeva, suglasnost lučke kapetanije na dostavljeni idejni projekt koja se daje s naslova sigurnosti plovidbe i očitovanje o uskla­đenosti idejnog rješenja s prostorno-planskom dokumentacijom;

Ukoliko je zahtjev iz stavka 1. ovog članka potpun i suglasnost lučke kapetanije pozitivna, tijelo nadležno za provođenje postupka koncesija, u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, izraditi će prijedlog odluke o koncesiji za posebnu upotrebu i dostaviti ga davatelju koncesije na donošenje.

Članak 29.

Kada se koncesija za posebnu upotrebu daje u svrhu gradnje na pomorskom dobru, odluka o koncesiji mora sadržavati rok u kojem je ovlaštenik koncesije dužan ishoditi građevinsku dozvolu, ukoliko je ista potrebna po posebnim propisima.

Ukoliko ovlaštenik koncesije u zadanom roku ne ishodi građevinsku dozvolu, odluka o koncesiji prestaje važiti.

Članak 30.

Kada se ispune uvjeti iz odluke o koncesiji pomorskog dobra za posebnu upotrebu, sklapa se ugovor o koncesiji.

IV. KONCESIJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET

1. Javno prikupljanje ponuda

Članak 31.

Odluku o javnom prikupljanju ponuda za koncesije u svrhu obavljanja lučkih djelatnosti i ostalih gospodarskih djelatnosti, koje zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih gra­đevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području, donosi upravno vijeće davatelja koncesije.

Odluka o javnom prikupljanju ponuda za koncesije sadrži, osim elemenata iz članka 18. stavka 2. Zakona i posebne elemente koje utvrdi davatelj koncesije obzirom na specifičnost djelatnosti, kao i kriterije temeljem kojih će se izvršiti odabir najpovoljnije ponude/ponuda.

Odluka o javnom prikupljanju ponuda za koncesije se mora temeljiti na razvojnim planovima davatelja koncesije, potrebama odvijanja tehničko-tehnoloških procesa u luci, pokazateljima kretanja lučkog prometa, iskazanim potrebama korisnika luke.

Odluka o javnom prikupljanju ponuda za koncesije se može donijeti i nakon inicijative upućene davatelju koncesije koju je pisanim putem iskazala pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje obrta.

Davatelj koncesije nije dužan obrazložiti neprihvaćanje inicijative za pokretanje postupka javnog prikupljanja ponuda.

Članak 32.

Po objavljenom javnom prikupljanju ponuda davatelj koncesije ima pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda ukoliko ne odgovaraju u cijelosti uvjetima natječaja.

Pravo iz stavka 1. ovoga članka, mora se izričito navesti u odluci o javnom prikupljanju ponuda.

Članak 33.

Podnositelj ponude mora zadovoljavati uvjete, iz članka 17. stavka 3. Zakona.

Ponuda na javno prikupljanje ponuda osim Zakonom odre­đenih elemenata treba sadržavati i posebne uvjete/dokaze koji su navedeni u objavi javnog prikupljanja ponuda.

Članak 34.

Postupak javnog prikupljanja ponuda provodi posebno povjerenstvo davatelja koncesije koje se sastoji od tri člana, a imenuje ga upravno vijeće na prijedlog ravnatelja, nakon donošenja odluke o javnom prikupljanju ponuda.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka dužno je obaviti javno otvaranje ponuda po isteku roka za javno prikupljanje ponuda.

O postupku javnog otvaranja ponuda vodi se zapisnik.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obavlja stručnu obradu i vrednovanje ponuda prema kriterijima, iz članka 35. ove Uredbe, o čemu sastavlja ocjenu s prijedlogom.

Zapisnik iz stavka 3. ovoga članka, s ocjenom i prijedlogom o davanju koncesija/koncesije ili odbijanju ponude/ponuda, povjerenstvo dostavlja ravnatelju davatelja koncesije, koji predlaže upravnom vijeću odluku/odluke o javnom prikupljanju ponuda.

Ravnatelj u izradi svoga prijedloga nije vezan ocjenom i prijedlogom povjerenstva.

Članak 35.

Povjerenstvo iz članka 34. ove Uredbe prvo utvrđuje da li ponuda ispunjava zakonske uvjete.

Ocjena ponuda obavlja se prema zadanim kriterijima, kako slijedi:

1. ponuđena visina stalnog dijela koncesijske naknade                                      15%

2. ponuđena visina promjenjivog dijela koncesijske
naknade                                                                                                     15%

3. ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja prema
studiji gospodarske opravdanosti koji obuhvaća i
tehničko-tehnološku opremljenost za izvršenje plana                                    40%

4. broj planiranih radnih mjesta i stručnost radnika                                            10%

5. iskorištavanje lučkih kapaciteta i utjecaj na rast
prometa u luci                                                                                             20%

Iznimno upravno vijeće davatelja koncesije može odlučiti i o drugačijim ili dodatnim kriterijima i o načinu ocjenjivanja istih prilikom donošenja odluke o javnom prikupljanju ponuda.

 

Formule i način izračuna:

                        

                                    15% X ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

a) Koef. stal. konc. =  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                        najviši ponuđeni iznos stal. konc. naknade

 

                              

                                             15% X ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

b) Koef. promjenj. konc. = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                             najviši ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

 

                                 

                                                 40% X ponuđeni iznos ukupne investicije           

c) Koef. ukupne investicije =  –––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                   najviši ponuđeni iznos investicije              

 

                                  

                                                10% X ponuđeni broj radnih mjesta             

d) Koef. novih radnih mjesta = –––––––––––––––––––––––––––

                                                najviši ponuđeni broj radnih mjesta             

 

                                   

                                                      20% X ponuđeni iznos investicije u zaštiti okoliša

e) Koef. iskorištenosti luč. kap. = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                     najviši ponuđeni iznos  investic. u zaštiti okoliša

Članak 36.

Upravno vijeće davatelja koncesije donosi odluku o davanju koncesije, u roku od 60 dana od dana završetka javnog prikupljanja ponuda, a na odluku upravnog vijeća podnositelj ponude može uložiti prigovor Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, u roku od 8 dana od dana primitka odluke.

2. Osnovni tehničko-tehnološki uvjeti i stručnost radnika

Članak 37.

Trgovačko društvo i/ili fizička osoba registrirana za obav­ljanje obrta mora raspolagati potrebnim brojem stručnih radnika i tehničkim sredstvima za obavljanje djelatnosti, i to:

– za privez i odvez – određenim brojem privezivača, plovnim objektima s osposobljenom posadom sukladno posebnim propisima;

– za ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj roba - određenim brojem lučko transportnih radnika i rukovatelja tehničkih sredstava, te mehanizacijom i opremom u funkciji prekrcaja, ovisno o vrsti tereta za koji se daje koncesija;

– za skladištenje i prenošenje roba i drugih materijala – određenim brojem lučko transportnih radnika, rukovatelja tehnič­kih sredstava i skladištara, te mehanizacijom i opremom ovisno o vrsti tereta za koji se daje koncesija;

– za ukrcaj i iskrcaj putnika – određenim brojem osposobljenih radnika;

– za ostale gospodarske djelatnosti – određenim brojem stručnih radnika i određenim brojem tehničkih sredstava, prema posebnim propisima.

3. Kriteriji za određivanje početnog iznosa naknade za koncesiju

Članak 38.

Početni iznos naknade za koncesiju određuje davatelj koncesije, uzimajući u obzir:

– vrstu djelatnosti te broj dodijeljenih koncesija za istu vrstu djelatnosti;

– opseg i kvalitetu predviđenih ulaganja i njihov utjecaj na razvoj luke;

– iskorištenost lučkih kapaciteta;

– mjere ekološke zaštite.

Članak 39.

Naknada za koncesiju određuje se u dva dijela, i to:

– stalni dio - plaća se s naslova ukupnog broja metara četvornih lučkog područja;

– promjenjivi dio - plaća se ovisno o obujmu djelatnosti, značaju te djelatnosti za tehničko-tehnološko jedinstvo luke, te utjecaju na promet u luci.

Stalni dio naknade plaća se do 31. siječnja za tekuću godinu, a promjenjivi prema odredbama ugovora o koncesiji.

4. Zahtjev za davanje koncesije

Članak 40.

Pravna osoba ili fizička osoba registrirana za obavljanje obrta podnosi davatelju koncesije zahtjev za davanje koncesije u svrhu obavljanja lučkih djelatnosti i ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području.

Ravnatelj davatelja koncesije u roku 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva pisanim putem obavještava podnositelja zahtjeva o potrebi da zahtjev dopuni prilozima, iz članka 68. stavka 2. Zakona, ukoliko nisu podneseni uz zahtjev ili su nepotpuni, te o roku u kojem je to dužan učiniti.

Zahtjev će biti odbačen ukoliko podnositelj zahtjeva ne dostavi tražene priloge ili ih dostavi izvan roka u kojem je bio pozvan da to učini.

Članak 41.

O zahtjevu odlučuje upravno vijeće davatelja koncesije odlukom u roku 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka, mora se temeljiti na iskazanim potrebama korisnika luke, potrebama odvijanja teh­ničko-t­ehnoloških procesa u luci, pokazateljima prometa, razvojnim planovima i sl.

Članak 42.

Ravnatelj davatelja koncesije može, ukoliko ocijeni da vrsta i značaj djelatnosti za obavljanje koje je podnesen zahtjev iziskuju temeljitiju obradu, osnovati povjerenstvo za ocjenu zahtjeva.

Povjerenstvo je dužno, u roku 20 dana od dana zaprimanja zahtjeva, dostaviti ravnatelju pisanu ocjenu s obrazloženim prijedlogom za davanje koncesije ili za odbijanje zahtjeva.

Davatelj koncesije i ovlaštenik koncesije su dužni zaključiti ugovor o koncesiji, u roku 8 dana od dana donošenja odluke, iz članka 41. ove Uredbe. Ako u tom roku ovlaštenik koncesije ne pristupi potpisivanju ugovora smatra se da je odustao od koncesije.

Članak 43.

Koncesijska naknada za koncesije, iz članka 66. stavka 5. točaka 1. i 2. Zakona, određuje se prema odluci o visini koncesijske naknade koju donosi upravno vijeće davatelja koncesije, a ovisi o vrsti djelatnosti i potrebi korištenja zajedničkih objekata na lučkom području.

Članak 44.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uvjetima za dodjelu koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 52/96) i Uredba o postupku dodjele koncesije i način određivanja granica za luke posebne namjene (»Narodne novine«, broj 108/96).

Članak 45.

Ova Ureda stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/04-01/03

Urbroj: 5030116-04-1

Zagreb, 18. veljače 2004.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja
i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.