Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova

NN 39/2004 (26.3.2004.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova

ministarstvo zaŠtite okoliŠa, prostornog ureĐenja i graditeljstva

961

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o prostornom ure­đenju (»Narodne novine«, br. 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadrŽaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova

Članak 1.

Iza članka 15. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine«, br. 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) dodaje se novi članak 15a. koji glasi:

»Članak 15a.

Detaljni plan uređenja obuhvaća više građevnih čestica koje čine prostorno – funkcionalnu cjelinu odnosno zonu zajedničkih obilježja u odnosu na namjenu površina te uvjete korištenja i zaštite prostora određenih prostornim planom šireg područja.

Detaljni plan uređenja ne može se izrađivati za pojedinačni zahvat u prostoru.

Članak 2.

U članku 20. stavku 1. točci 1. riječi: »(zemljište pod građe­vinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova građevine na građevnu česticu)« zamjenjuju se riječima: »(zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine osim balkona, na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže)«, a riječi: »odnos ukupne (bruto) izrađene površine građevine i površine građevne čestice« zamjenjuju se riječima: »odnosno građevinske (bruto) po­vrši­ne građevina i površine građevne čestice«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ako prostornim planom nije definirano zemljište pod gra­đevinom ili je definirano protivno definiciji iz stavka 1. ovog članka u postupku izdavanja lokacijske dozvole primjenjuje se definicija iz stavka 1. ovog članka«.

Članak 3.

Iza članka 23. dodaju se novi članci 23a. i 23b. koji glase:

»Članak 23.a.

U tekstualni dio prostornog plana stručni izrađivač ulaže izvod iz sudskog registra, suglasnost za upis u sudski registar nadležnog Ministarstva i rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata odnosno Imenik ovlaštenih inženjera Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu za odgovornu osobu u pravnoj osobi.

U tekstualni dio prostornog plana moraju se uložiti suglasnosti, mišljenja i potvrde propisane Zakonom o prostornom ure­đenju i posebnim propisima donesenim na temelju tog Zakona, te posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju tih zakona.

23b.

Elaborat prostornog plana u postupku donošenja sadrži podatak o fazi izrade – nacrt prijedloga /prijedlog/konačni prijedlog pro­stornog plana.

Obrazac s podacima za ovjeru u elaboratu prostornog plana iz stavka 1. ovog članka sadrži u redu pod nazivom »Naziv prostornog plana« i podatak o fazi izrade tog plana.«

Članak 4.

U članku 24. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Elaborat izvornika prostornog plana iz stavka 1. ovog članka uvezuje se na način koji onemogućuje izmjenu njegovih sastavnih dijelova.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 350-01/04-04/02
Urbroj: 531-01-04-11
Zagreb, 19. ožujka 2004.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.