Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost

NN 101/2004 (21.7.2004.), Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost

ODBOR ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST

1945

Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora na sjednici 30. trav­nja 2004. godine u sastavu: Vladimir Šeks, predsjednik Hrvatskoga sabora Republike Hrvatske i predsjednik Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost, Dragan Primorac, ministar znanosti, obrazova­nja i športa, prof. dr. sc. Petar Selem, prof. dr. sc. Ivan Pavić, prof. dr. sc. Dragica Kozarić Kovačić, akademik Milan Moguš, akademik Nenad Cambi, prof. dr. sc. Nada Čikeš Mihelčić, prof. dr. sc. Krešimir Pavelić, prof. dr. sc. Mario Kovač, prof. dr. sc. Josip Baloban, prof. dr. sc. Antun Tucak, prof. dr. sc. Ljerka Schiffler i prof. dr. sc. Luka Sopta, donio je na teme­lju Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (»Narodne novine«, br. 108/95., 104/97. i 142/98.), na 1. sjednici održanoj 7. lip­nja 2004. godine

ODLUKU

O DODJELI DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST

I. Državnom nagradom za životno djelo nagrađuju se:

1. akademik NENAD TRINAJSTIĆ, znanstveni savjetnik Instituta »Ruđer Bošković« u Zagrebu, za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području prirodnih znanosti, najcitiraniji znanstvenik u Hrvatskoj za izvanredni doprinos u matematičkoj kemiji, posebice za razvoj teorije grafova u objaš­njenju elektronske strukture molekula.

2. akademik DANIEL RUKAVINA, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području biomedicinskih znanosti, posebice za značajni doprinos medicinskoj znanosti na području imunologije, a posebno za područje vezano uz reproduktivnu imunologiju.

3. prof. dr. sc. ŽELIMIR SLADOLJEV, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području tehničkih znanosti, posebice za nastavni i stručni opus u području brodograđevne djelatnosti.

4. prof. dr. sc. PAVAO MILDNER, profesor emeritus Sveu­čilišta u Zagrebu, za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području biotehničkih znanosti, za istraživa­nje glikozilacije i sekrecije proteina u kvascu kao modelnom organizmu.

5. prof. dr. sc. ANTUN CVITANIĆ, profesor emeritus Sveu­čilišta u Splitu, za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u po­dručju društvenih znanosti, posebice za izučava­nje sred­njo­vjekovnih statuta dalmatinskih gradova za koje slovi kao jedan od ponajbo­ljih poznavate­lja, dajući pri tomu ­njihove cjelovite, multidisciplinarne pristupe.

6. akademki­nja VERA HORVAT PINTARIĆ, redovita profesorica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području humanističkih znanosti, posebice za doprinos na području povijesti umjetnosti gdje je uspostavila nove parametre i pionirski otvarala nova istraživačka područja. Radovima s područja novih medija uk­ljučila je hrvatsku suvremenu likovnu kulturu u međunarodni kontekst.

II. Godiš­njom državnom nagradom za znanost nagrađuju se:

1. prof. dr. sc. VLADIMIR SIMEON, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području prirodnih znanosti, za istaknuti rad u području fizikalne kemije elektrolitnih otopina i posebno za značajno znanstveno otkriće dvaju oblika hidratiziranih nitratnih iona.

2. prof. dr. sc. IVICA PICEK, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području prirodnih znanosti za značajno znanstveno dostignuće u području fizike elementarnih čestica, čestične astrofizike i kozmologije, posebno za tumače­nje doprinosa kvantnih pet­lji i dvojnih pingvinskih doprinosa.

3. dr. sc. MAJA OSMAK, znanstvena savjetnica Instituta »Ruđer Bošković« u Zagrebu, u području prirodnih znanosti, za značajno znanstveno dostignuće u području stanične biologije i posebno u izučava­nju mehanizma odziva stanica na citotoksične spojeve.

4. prof. dr. sc. IVICA VALPOTIĆ, redoviti profesor Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području biomedicinskih znanosti, za značajno znanstveno otkriće mehanizama modulacije crijevne mukozne imunosti bakterijskim antigenima i imunomodulatorima.

5. znanstveni suradnici: prof. dr. sc. DAVOR ETEROVIĆ i dr. sc. TOMISLAV STRINIĆ, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i docent Kliničke bolnice u Splitu, u području biomedicinskih znanosti, posebno za znanstveno otkriće u fiziologiji kontrole rađa­nja, te za doprinos u području kliničke ginekologije, endokrinologije i primije­njene respiracijske fiziologije.

6. prof. dr. sc. MLADEN STUPNIŠEK, redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodograd­nje Sveučilišta u Zagrebu, u području tehničkih znanosti za znanstveno otkriće, posebice za doprinos znanosti razvojem i primjenom novih postupaka modificira­nja metalnih površina.

7. prof. dr. sc. DRAGAN POLJAK, izvanredni profesor Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodograd­nje Sveučilišta u Splitu, u području tehničkih znanosti, za značajno znanstveno dostignuće za znanstveni doprinos razvoju elektromagnetske kompatibilnosti i utjecaja elektromagnetskog zrače­nja na ­ljudsko tijelo i okoliš.

8. dr. sc. NIVES ŠTAMBUK GILJANOVIĆ, docentica Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije u Splitu, u području tehničkih znanosti za značajno znanstveno dostignuće za doprinos znanosti postav­lja­njem jedinstvene metode ocje­njiva­nja kakvoće vode.

9. prof. dr. sc. VESNA LELAS, redovita profesorica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području biotehničkih znanosti, u području prehrambene tehnologije za istraživa­nje i za primjenu rezultata znanstvenoistraživačkoga rada na području reoloških i termofizičkih svojstava i kakvoće prehrambenih proizvoda.

10. znanstveni suradnici: dr. sc. EDI MALETIĆ i dr. sc. IVAN PEJIĆ, izvanredni profesor i docent Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području biotehničkih znanosti, u području agronomije za otkriće podrijetla autohtonih hrvatskih sorti vinove loze plavca malog i pošipa, te otkriće podrijetla američkog zinfandela.

11. prof. dr. sc. MIRA ČUDINA OBRADOVIĆ, redovita profesorica Učite­ljske akademije Sveučilišta u Zagrebu, u području društvenih znanosti, za značajno znanstveno dostignuće, posebno za objavu znanstvenih radova koji čine cjelinu obite­lji.

12. dr. sc. ANDREJA BRAJAŠA ŽGANEC, znanstvena suradnica Instituta društvenih znanosti »Ivo Pilar« u Zagrebu, u području društvenih znanosti, za značajno znanstveno dostignuće za k­njigu: Dijete i obite­lj: emocionalni i socijalni razvoj (Jastrebarsko, 2003.), koja govori o djelova­nju različitih obite­ljskih varijabla na razvoj djece i adolescenata.

13. prof. dr. sc. VJERAN KATUNARIĆ, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području društvenih znanosti, za značajno znanstveno dostignuće za k­njigu: Sporna zajednica. Novije teorije o naciji i nacionalizmu (Zagreb, 2003.).

14. akademik FRANJO ŠANJEK, redoviti profesor Katoličko bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području humanističkih znanosti, grana crkvena k­njiževnost, za istaknutu k­njigu: »Bosansko humski krstjani u povijesnim vrelima (XIII.–XV. st.)« (Zagreb, 2003.). K­njiga predstav­lja znanstveni doprinos proučava­nju europskih vjerskih struja­nja u razvijenom sred­njem vijeku.

III. Godiš­njom državnom nagradom za popularizaciju i           promi­džbu znanosti nagrađuju se:

1. prof. dr. sc. DRAGUTIN FELETAR, redoviti profesor Pri­rodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za doprinos u području prirodnih znanosti, za doprinos popularizaciji geografije zbog brojnih članaka i k­njiga, za sudjelova­nje u radijskim i TV-emisijama te posebno za izdava­nje časopisa Meridijani.

2. prof. dr. sc. STJEPAN PEPELJNJAK, redoviti profesor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za doprinos šire­nju spoznaja u području biomedicinskih znanosti, posebice zbog interdisciplinarnog i didaktički vrlo primjerenog približava­nja javnosti znanstvenih či­njenica iz toksikologije, mikrobiologije i općenito biologije.

3. prof. dr. sc. STJEPAN DAMJANOVIĆ, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području humanističkih znanosti za popularizaciju i promi­džbu znanosti, posebice za k­njigu: »Slovo iskona« (Zagreb, 2002.) koja je kruna ­nje­gova djelova­nja na popularizira­nju rezultata suvremene paleoslavistike, osobito s obzirom na hrvatsko glago­ljaštvo u svim dimenzijama: jezičnoj, k­njiževnopovijesnoj i kulturološkoj.

IV. Godiš­njom državnom nagradom znanstvenim novacima                nagrađuju se:

1. dr. sc. BORISLAV KOVAČEVIĆ, znanstveni suradnik Instituta »Ruđer Bošković« u Zagrebu u području prirodnih znanosti za značajne rezultate kvantno-kemijskih računa svojstava organskih molekula, posebice u području dizajna jakih superbaza i protonskih spužvi.

2. dr. sc. ZORAN VALIĆ, znanstveni novak Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu u području biomedicinskih znanosti za znanstveni doprinos u području eksperimentalne fiziologije.

3. dr. sc. RADOVAN ZENTNER, znanstveni novak Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu u području tehničkih znanosti za istaknuti doprinos znanosti u postupku sinteze antenskih nizova primjenom genetskog algoritma i medelira­njem spre­ge između pravokutnih mikrotrakastih antena s parazitskim rezonatorom.

4. mr. sc. SANDI ORLIĆ, znanstveni novak Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području biotehničkih znanosti, područje agronomije za sudjelova­nje u otkriću kvasca Saccharomyces paradoxus i ­nje­govoj primjeni u vinarstvu.

5. dr. sc. TVRTKO JAKOVINA, viši asistent Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području humanističkih znanosti, za k­njigu: »Socijalizam na američkoj pšenici« (Zagreb, 2002.).

Ukupno je dodije­ljeno 28 državnih nagrada za znanost za 2003. godinu.

Klasa: 023-03/04-01/0044
Urbroj: 533-12-04-2
Zagreb, 5. srp­nja 2004.

Predsjednik
Hrvatskoga sabora Republike Hrvatske
i predsjednik Odbora za podjelu
državnih nagrada za znanost
Vladimir Šeks, v. r.