Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu znanstvenika

NN 101/2004 (21.7.2004.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu znanstvenika

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

1967

Na teme­lju članka 23. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazova­nju (»Narodne novine«, br. 123/03, 198/03) ministar znanosti, obrazova­nja i športa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISNIKU ZNANSTVENIKA

Članak 1.

U Pravilniku o Upisniku znanstvenika (»Narodne novine«, br. 72/04) u članku 11. stavak 1. mije­nja se i glasi:

»Ovjereni izvod iz Upisnika, s podacima s osobama upisanim u Upisnik sukladno članku 4. ovog Pravilnika, dostav­lja se podnosite­lju zahtjeva. Obrazac izvoda sadrži podatke iz članka 7. točke 1., 2., 8., 9. i 10. ovog Pravilnika.«

Stavak 2. mije­nja se i glasi:

»Ovjereni izvod iz Upisnika može se izdati i teme­ljem pisanog zahtjeva osobe upisane u Upisnik sukladno članku 4. ovog Pravilnika, te drugih fizičkih ili pravnih osoba koje za  to dokažu pravni interes, po pribav­ljenom odobre­nju ministra.«

Stavak 3. briše se.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka, osobama upisanim u Upisnik može se izdati i potvrda o podacima upisanim u Upisnik, zatraženim teme­ljem pisanog zahtjeva.«

Stavak 4. mije­nja se i glasi:

»Ministarstvo jednom godiš­nje dostav­lja znanstvenoj organizaciji ili drugoj pravnoj osobi upisanoj u Upisnik znanstvenih organizacija popis svih zaposlenika s podacima iz Upisnika.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/04-01/0019
Urbroj: 533-04/04-2
Zagreb, 9. srp­nja 2004.

Ministar
doc. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.