Pravilnik o ustrojstvu i djelovanju baze zemljišnih podataka Republike Hrvatske

NN 90/2004 (2.7.2004.), Pravilnik o ustrojstvu i djelovanju baze zemljišnih podataka Republike Hrvatske

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1693

Na teme­lju članka 212. stavka 1. Zakona o zem­ljišnim k­nji­gama (»Narodne novine« broj 91/96, 137/99 i 114/01), ministrica pravosuđa u sporazumu s ravnate­ljem Državne geodetske uprave, donosi

PRAVILNIK

O USTROJSTVU I DJELOVANJU BAZE ZEMLJIŠNIH PODATAKA REPUBLIKE HRVATSKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se ustrojstvo i djelova­nje baze zem­ljišnih podataka Republike Hrvatske (u da­lj­njem tekstu BZP) na način da se utvrđuju mjere, postupci i pravila ustrojstva i djelova­nja BZP-a.

Članak 2.

Baza zem­ljišnih podataka Republike Hrvatske je na državnoj razini organizacijski i tehnološki objedi­njen skup podataka koji se sastoji iz zem­ljišne k­njige vođene elektroničkom obradom podataka (EOP - zem­ljišna knjiga) i katastra nekretnina vođenog elek­tro­ničkom obradom podataka (digitalni katastarski plan s pripa­dajućim katastarskim podacima).

Članak 3.

BZP je od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i pod neposrednom je zaštitom Vlade Republike Hrvatske i nadležnih tijela.

II. USTROJSTVO

Članak 4.

Ustrojstvo BZP-a u smislu ovog Pravilnika odnosi se na sjedište i organizacijsku jedinicu BZP-a, tijela i osobe odgovorne za uprav­lja­nje sustavom BZP-a i nadzor rada sustava i osoba zaduženih za održava­nje BZP-a, te na zaštitu i sigurnost sustava BZP-a i podataka ugrađenih u BZP.

Članak 5.

Organizacijska jedinica BZP-a ustrojava se pri Ministarstvu pravosuđa kao posebno ustrojena organizacijska jedinica.

Unutar­nji ustroj organizacijske jedinice BZP-a uredit će se Uredbom o unutar­njem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa.

Članak 6.

U nadležnosti organizacijske jedinice BZP-a je izgrad­nja, održava­nje i unaprjeđiva­nje tehničko-tehnološkog/informatičkog sustava BZP-a, izgrad­nja, održava­nje i unaprjeđiva­nje telekomunikacijske opreme i pristupa sustavu BZP-a kroz javnu telekomunikacijsku mrežu, ugrad­nja, održava­nje i unaprjeđiva­nje uprav­ljačkog i programskog rješe­nja rada sustava BZP-a te pohra­njiva­nje, zaštita i dostupnost podataka BZP-a.

Članak 7.

Nadzor rada organizacijske jedinice BZP-a, koordinaciju aktivnosti i pruža­nje stručne pomoći organizacijskoj jedinici BZP-a pruža posebno Vijeće BZP-a koje imenuje ministar zadužen za poslove pravosuđa.

Vijeće BZP-a čine:

1. državni tajnik Ministarstva pravosuđa

2. predstavnik tijela nadležnog za vođe­nje katastra nekretnina

3. predstavnik Ministarstva pravosuđa nadležan za informatizaciju

4. predstavnik Državne geodetske uprave nadležan za informatizaciju

5. predstavnik Središ­nje­ga državnoga ureda za e-Hrvatsku.

III. SUSTAV BZP-a

Članak 8.

Sustav BZP-a je organizirani skup podataka o nekretninama i tehničko-tehnoloških rješe­nja računalne baze podataka, organizacijskih postupaka djelova­nja računalne baze podataka, djelatnika koji uprav­ljaju BZP-om, te računalne i telekomunikacijske opreme kojom se izvode poslovi BZP-a.

Članak 9.

Informatička i komunikacijska oprema ugrađena u sustav BZP-a mora osigurati trajni inte­gritet podataka o nekretninama.

Prostor

Članak 10.

Organizacijska jedinica mora za obav­lja­nje poslova BZP-a imati odgovarajući poslovni prostor veličine prikladne za smještaj opreme i rad osoblja koje obav­lja poslove BZP-a.

Prostor u kojem je smješten informatički sustav BZP-a mora biti osiguran i zaštićen od potresa, požara, poplave i drugih nepogoda.

Pristup prostoru u kojem je smješten informatički sustav BZP-a mogu imati samo ovlaštene osobe i o svakom pristupu prostoru mora se voditi evidencija.

Oprema

Članak11.

Organizacijska jedinica mora za strojnu i programsku opremu kojom obav­lja poslove BZP-a primje­njivati hrvatske standarde, preuzete standarde Europskog instituta za telekomunikacijske norme (ETSI), te odluke i preporuke RFC skupine, protokole i norme Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO).

Članak 12.

Organizacijska jedinica mora osigurati fizičku zaštitu opreme, te provoditi stalni nadzor pristupa računalnim resursima i fizičkom prostoru gdje je smješten sustav BZP-a.

Pristup se može provoditi isk­ljučivo uz prisustvo najma­nje dvije ovlaštene osobe koje imaju pristup informatičkom sustavu BZP-a.

U slučaju neovlaštenoga fizičkog pristupa računalnoj i programskoj opremi odnosno informatičkom sustavu, organizacijska jedinica mora provoditi mjere predviđene za rad u izvanrednim situacijama sve do potpunog otkriva­nja uzroka te otkla­nja­nja mogućih šteta.

U slučaju neovlaštenoga daljinskog pristupa računalnoj i programskoj opremi odnosno informatičkom sustavu, organizacijska jedinica mora zaustaviti normalan rad i provoditi mjere pred­vi­đene za rad u izvanrednim situacijama sve do potpunog otkrivanja uzroka te otklanjanja mogućih šteta.

Središ­nji računalni sustav mora imati osigurano trajno napa­ja­nje energijom uz potrebno radno okruže­nje kao što je stupa­nj vlažnosti i topline, dozvo­ljena razina zrače­nja i ostale vrijednosti specifične za računalni sustav u upotrebi.

Članak 13.

Informatički sustav BZP-a mora biti izgrađen isk­ljučivo za potrebe BZP-a i u druge svrhe se ne smije koristiti.

Članak 14.

Organizacijska jedinica mora računalnu i programsku osnovicu usklađivati sa zahtjevima informatičkog sustava BZP-a i po potrebi je dograđivati i zamje­njivati.

Postupci iz stavka 1. ovog članka ne smiju onemogućavati ispravan i neprekidan rad informatičkog sustava BZP-a, narušavati inte­gritet informatičkog sustava BZP-a, te u bilo kojem pogledu utjecati na podatke koji se nalaze u informatičkom sustavu BZP-a.

Osob­lje

Članak 15.

Osob­lje zaposleno u sustavu BZP-a provodi poslove i operativne zadaće uprav­lja­nja informatičkim sustavom BZP-a, poslove zaštite i kontrole te poslove pravne zaštite i nadzora djelova­nja informatičkog sustava BZP-a.

Članak 16.

Organizacijska jedinica mora imati stalno zaposleno osob­lje koje čine:

– najmanje dva struč­njaka s visokom stručnom spremom tehni­čkog, prirodoslovnomatematičkog, informatičkog ili elektro­teh­ni­čkog usmjere­nja, specijaliziranih za rad sa suvremenim in­for­macijskim tehnologijama,

– najma­nje dva visoko obrazovana struč­njaka informatičkog ili elektrotehničkog usmjere­nja za zaštitu računalnih sustava i infor­matičkih baza te s iskustvom u radu s mrežama i relacijskim bazama podataka,

– najma­nje jednoga visokoobrazovanog pravnika s poznava­njem zem­ljišnok­njižnog sustava, zaštite osobnih podataka i pravne sukladnosti sa zakonodavstvom Europske unije.

Informatički podaci BZP-a

Članak 17.

Podaci ugrađeni u sustav BZP-a moraju biti u potpunosti ne­ovisni o tehničko-tehnološkom rješe­nju i informatičkoj opremi u upo­trebi i moraju biti dohvat­ljivi i čit­ljivi u obliku i sadržaju utvrđe­nom Zakonom o zem­ljišnim k­njigama (»Narodne novine«, broj 91/96, 137/99 i 114/01) i Pravilnikom o unutar­njem ustroju, vo­­­đe­nju zem­ljišnih k­njiga i obav­lja­nju drugih poslova u zem­ljiš­no­k­njižnim odjelima sudova (Zem­ljišnok­njižni poslovnik – »Na­rod­ne novine«, broj 81/97, 109/02, 123/02 i 153/02) bez obzi­ra na promjenu računalne i druge tehničke opreme sustava BZP-a.

Članak 18.

Podaci o zem­ljišnok­njižnim upisima kao i tehnički podaci nastali bi­lježe­njem rada sustava BZP-a moraju se arhivirati na medije koji osiguravaju trajnost zapisa sukladno pozitivnim propisima.

U svrhu čuva­nja zapisa moraju se izraditi i sigurnosne kopije koje moraju biti smještene na drugoj lokaciji, izdvojeno od informatičkog sustava BZP-a u upotrebi.

Sigurnosna kopija BZP-a pohranit će se u Državnoj geodetskoj upravi, a sigurnosna kopija digitalnoga katastarskog plana u Ministarstvu pravosuđa.

Članak 19.

Arhivirani podaci moraju se čuvati i zaštititi od neovlaštenog pristupa i mogućih gubitaka u zapisu.

Organizacijska jedinica mora u svrhu očuva­nja čitkosti i ispravnosti zapisa na medijima provoditi postupke provjere i osvježava­nje zapisa na medijima.

Zaštita osobnih podataka

Članak 20.

Organizacijska jedinica mora podatke o osobama iz BZP-a koristiti u skladu s odgovarajućim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Članak 21.

Organizacijska jedinica ne smije dati povjer­ljive podatke osim u slučajevima kada to traži sud ili državno odvjetništvo.

Stručna osoba ovlaštena od Vijeća iz članka 7. ovog Pravilnika koja kod organizacijske jedinice provodi provjeru rada sustava BZP-a ima pravo uvida u povjer­ljive podatke, ali ih ne smije iznositi izvan sustava BZP-a, niti objav­ljivati u izvješćima. Ugovorom se dodatno obvezuje na drža­nje u potpunoj tajnosti povjer­ljivih podataka u koje je imala uvid za vrijeme postupaka provjere rada sustava BZP-a.

Opći postupci zaštite sustava BZP-a

Članak 22.

Organizacijska jedinica mora uz hrvatske norme primje­njivati i smjernice Europske unije te Europske norme (EN) koje se odnose na postupke osigura­nja i zaštite opreme i prostora.

Organizacijska jedinica mora obav­lja­nje poslova sustava BZP-a prilagoditi novim normama, odlukama i preporukama iz stavka 1. ovog članka.

Članak 23.

Organizacijska jedinica je dužna izraditi jedinstven organizacijsko-tehnološki sustav zaštite i sigurnosti obav­lja­nja poslova BZP-a.

U svrhu izvedbe i održava­nja jedinstvenog sustava zaštite i sigurnosti obav­lja­nja poslova BZP-a, državni tajnik Ministarstva pravosuđa donosi Upute o provođe­nju zaštite sustava BZP-a.

Članak 24.

Organizacijska jedinica mora prije početka obav­lja­nja poslova BZP-a, nakon promjena u sustavu, te redovito svake godine, provoditi provjeru svih dijelova sustava u odnosu na sigurnost, pouzdanost i kvalitetu djelova­nja.

Najveći vremenski razmak između dva postupka provjere ne može biti veći od jedne godine.

Provjera se mora provoditi za ova područja:

– informatički sustav BZP-a

– tehnologija zaštite informatičkog sustava BZP-a

– radni prostor

– relevantni zakonski i drugi propisi u Republici Hrvatskoj.

Članak 25.

Organizacijska jedinica primje­njuje posebna unutar­nja pravila o postupcima izgrad­nje i održava­nja BZP-a, te zaštite sustava BZP-a u kojem su sadržani i deta­ljno opisani postupci i mjere koje primje­njuje prilikom rukova­nja podacima.

Organizacijska jedinica mora izraditi i dopunski skup pravila kojima se osigurava ispravno provođe­nje zaštitnih i sigurnosnih mjera u sustavu BZP-a.

Opća i posebna pravila iz stavka 1. i 2. ovog članka donosi državni tajnik Ministarstva pravosuđa.

IV. DJELOVANJE BZP-a

Ostvariva­nje uvida u BZP

Članak 26.

Uvid u podatke sadržane u BZP-u ostvaruje se na mjestima sukladno Zakonu o zem­ljišnim k­njigama pomoću adekvatne tehničke opreme.

Članak 27.

Svaki uvid u BZP evidentira se na poziciji ulaska i naplate pristojbe, naknada za rad javnih bi­lježnika, odnosno drugih osoba koje imaju odobre­nje ministra nadležnog za poslove pravosuđa.

Izdava­nje ispisa iz BZP-a

Članak 28.

Ispis iz BZP-a mora biti omogućen neovisno o mjestu tijela nadležnog za izdava­nje ispisa iz BZP-a.

Sustav BZP-a mora omogućiti ispis iz BZP-a svim zainteresiranim subjektima u uredovno vrijeme tijela nadležnih za izdava­nje ispisa iz BZP-a.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

U provođe­nju ovog Pravilnika, ministar zadužen za poslove pravosuđa može po potrebi davati dodatna pojaš­nje­nja i tumače­nja pojedinih odredbi ovog Pravilnika.

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 932-01/04-01/17
Urbroj: 514-03-02/1-04-8
Zagreb, 8. lip­nja 2004.

                                                                        Sporazuman

Ministrica                                 ravnate­lj Državne geodetske uprave

Vesna Škare Ožbolt, v. r.       prof. dr sc. Že­ljko Bačić, v. r.