Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti

NN 94/2004 (12.7.2004.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti

HRVATSKI SABOR

 

1775

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA U OBNAŠANJU JAVNIH DUŽNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 2. srpnja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-2387/2
Zagreb, 7. srpnja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA U OBNAŠANJU JAVNIH DUŽNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Narodne novine«, br. 163/03.) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Dužnosnici u smislu ovoga Zakona jesu:

– predsjednik Republike Hrvatske,

– predsjednik i potpredsjednici Hrvatskoga sabora,

– zastupnici u Hrvatskom saboru,

– predsjednik i članovi Vlade Republike Hrvatske,

– predsjednik i suci Ustavnog suda Republike Hrvatske,

– guverner, zamjenik guvernera i viceguverner Hrvatske narodne banke,

– glavni državni revizor i njegovi zamjenici,

– pučki pravobranitelj i njegovi zamjenici,

– pravobranitelj za djecu i njegovi zamjenici,

– pravobranitelj za ravnopravnost spolova i njegovi zamjenici,

– tajnik Hrvatskoga sabora,

– tajnik Vlade Republike Hrvatske,

– glavni tajnik Ustavnog suda Republike Hrvatske,

– tajnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

– zamjenik tajnika Hrvatskoga sabora,

– zamjenik tajnika Vlade Republike Hrvatske,

– državni tajnici,

– pomoćnici ministara,

– tajnici ministarstava,

– zamjenici državnih tajnika u središnjim državnim uredima,

– ravnatelji, zamjenici i pomoćnici ravnatelja državnih up­rav­nih organizacija,

– predsjednik i zamjenik predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju,

– ravnatelj i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– direktor, zamjenik direktora i pomoćnici direktora Hrvat­skog zavoda za zdravstveno osiguranje,

– ravnatelj i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

– rektori i prorektori sveučilišta,

– glavni državni rizničar,

– glavni inspektor Državnog inspektorata, njegov zamjenik i pomoćnici,

– predstojnici ureda, ravnatelji agencija i direkcija Vlade Republike Hrvatske, te ravnatelji zavoda koje imenuje Vlada Repub­like Hrvatske,

– dužnosnici u Uredu predsjednika Republike koje imenuje Predsjednik Republike Hrvatske sukladno odredbama posebnog zakona,

– načelnik i zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske,

– glavni inspektor obrane,

– zapovjednici i zamjenici zapovjednika grana Oružanih snaga Republike Hrvatske te Zapovjedništva za združenu izobrazbu i obuku i Zapovjedništva za logistiku,

– zapovjednici korpusa Oružanih snaga Republike Hrvatske,

– župani i gradonačelnik Grada Zagreba te njihovi zamjenici,

– gradonačelnici i općinski načelnici te predsjednici općin­skih vijeća koji obnašaju dužnost općinskih načelnika.«

Članak 2.

U članku 5. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U procjeni postojanja sukoba interesa posebno će se voditi računa o prirodi dužnosti koju dužnosnik obavlja.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. iza riječi: »podnijeti« dodaje se riječ: »Povjerenstvu«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Podaci iz stavka 1. i 2 . ovoga članka su javni i mogu se objaviti bez suglasnosti dužnosnika. Porezne kartice dostavit će se Povjerenstvu ali se neće objavljivati.«

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Darom u smislu ovoga Zakona smatra se novac, stvari bez obzira na njihovu vrijednost, prava i usluge dane bez naknade koje dužnosnika dovode ili mogu dovesti u odnos zavisnosti ili kod njega stvaraju obvezu prema darovatelju.

(2) Ne smatraju se darovima u smislu ovoga Zakona uobičajeni darovi između članova obitelji ili rodbine, te državna i međunarodna priznanja, odličja i nagrade.

(3) Dužnosnik smije zadržati samo dar simbolične vrijednosti i to najviše u vrijednosti do 500,00 kuna od istog darovatelja.

(4) Dužnosnik ne smije primiti novac, bez obzira na iznos, drugu vrijednosnicu i dragocjenu kovinu.

(5) Vlada će uredbom propisati način postupanja s darovima koji nisu simbolične vrijednosti.«

Članak 5.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Dužnosnici koji za vrijeme obnašanja javne dužnosti primaju plaću za dužnost koju obnašaju ne smiju primati drugu plaću, osim ako obavljaju djelatnost dopuštenu ovim Zakonom.«

Članak 6.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Za vrijeme obnašanja javne dužnosti dužnosnik smije prihvatiti drugu javnu dužnost samo uz suglasnost tijela koje ga je imenovalo.

(2) Dužnosnici za vrijeme obnašanja javne dužnosti mogu uz naknadu obavljati i druge djelatnosti ako to nije u suprotnosti s obnašanjem javne dužnosti.

(3) Za vrijeme obnašanja javne dužnosti dužnosnici mogu stjecati prihode po osnovi autorskih, patentnih i sličnih prava intelektualnog i industrijskog vlasništva.

(4) Dužnosnici su obvezni prijaviti Povjerenstvu prihode iz stavka 1. do 3. ovoga članka.«

Članak 7.

U članku 11. stavku 1. riječi: »25% i više dionica, odnosno udjela« zamjenjuju se riječima: »0,5% i više dionica, odnosno udjela«.

U stavku 3. riječi: »više od 25% upravljačkih udjela« zamjenjuju se riječima: »upravljački udio«, iza riječi: »lokalne«, dodaju se riječi: »odnosno područne (regionalne)«, a iza točke na kraju rečenice, dodaje se nova rečenica koja glasi: »Za pravodobnu obavijest odgovoran je i dužnosnik.«

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Iznimno, dužnosnici mogu biti članovi nadzornih odbora u trgovačkim društvima koja su od posebnoga državnog interesa, ali bez prava na ikakvu naknadu, osim prava na naknadu putnih i drugih troškova. Hrvatski sabor utvrđuje popis trgovačkih društava od posebnoga državnog interesa, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.«

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Dužnosnici koji obnašaju dužnost u jedinici lokalne, odnos­no područne (regionalne) samouprave mogu biti članovi nadzornih odbora u trgovačkim društvima koja su u vlasništvu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ili u kojima te jedinice imaju udjele, a od posebnog su interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ali bez prava na naknadu, osim prava na naknadu putnih i drugih troškova. Predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave utvrđuje popis trgovačkih društava od posebnog interesa za tu jedinicu na prijedlog poglavarstva.«

Dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 8. i 9.

Članak 8.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Dužnosnici moraju u roku od 15 dana od primitka prijaviti Povjerenstvu radi evidencije svaki prihod izvan redovite plaće i redovitih prihoda na koje imaju pravo i o kojima su izvijestili Povjerenstvo sukladno članku 7. ovoga Zakona.

(2) Dužnosnici koji obavljaju neku od dozvoljenih djelatnosti iz članka 10. ovoga Zakona obvezni su o stečenim prihodima obavijestiti Povjerenstvo dostavom preslika porezne prijave.«

Članak 9.

U članku 13. riječi: »stavka 3.« i »stavka 2.« brišu se.

Članak 10.

U članku 16. iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Članovi Povjerenstva koji nisu iz redova zastupnika imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu. Visinu naknade određuje Hrvatski sabor.

»(6) Protiv članova Povjerenstva ne može se pokrenuti kazneni postupak zbog izraženog mišljenja u obavljanju dužnosti u Povjerenstvu.«

Članak 11.

U članku 17. stavku 4. riječi: »Ured Povjerenstva« zamje­njuju se riječima: »Stručna služba Hrvatskoga sabora«.

Članak 12.

U članku 19. stavku 3. riječi: »u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 3.000,00 do 5.000,00 kuna«.

Iza stavka 7. dodaju se stavci 8., 9. i 10. koji glase:

»(8) Protiv odluke kojom se dužnosniku izriče sankcija iz stavka 2. ovoga članka dužnosnik može podnijeti zahtjev za zaštitu Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda Uprav­nom sudu Republike Hrvatske.

(9) O zahtjevu iz stavka 8. ovoga članka Upravni sud Repub­like Hrvatske odlučit će u roku od tri mjeseca.

(10) Ako je primjereno naravi povrede, Povjerenstvo može tijekom postupka naložiti dužnosniku da otkloni uzroke postojanja sukoba interesa u određenom roku te, ako dužnosnik to učini, obustaviti postupak ili isti dovršiti i ispunjenje naloga uzeti u obzir prilikom izricanja sankcije.«

Članak 13.

U članku 20. stavku 4. brojka: »9.« zamjenjuje se brojkom: »8.«.

U stavku 5. brojka: »14.« zamjenjuje se brojkom: »12.«, a riječi: »četiri mjeseca« zamjenjuju se riječima: »osam mjeseci«.

Članak 14.

U članku 21. stavku 3. brojevi: »3., 4., 5.« zamjenjuju se brojevima: »3. – 6.«.

Članak 15.

Dok Hrvatski sabor ne utvrdi popis trgovačkih društava od posebnoga državnog interesa, dužnosnici mogu biti članovi nadzornih odbora u trgovačkim društvima koja su u državnom vlasništvu ili u kojima država ima većinski udjel, ali bez prava na ikakvu naknadu, osim prava na naknadu putnih i drugih troškova.

Članak 16.

Državna tijela iz članka 2. stavka 2. Zakona dužna su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona dostaviti Povjerenstvu popis osoba koje podliježu imenovanju, izboru ili potvrdi.

Članak 17.

Dužnosnici koji Povjerenstvu nisu predali izvješće o imovini iz članka 7. Zakona, dužni su to učiniti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/04-01/07
Zagreb, 2. srpnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.