Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi

NN 110/2004 (11.8.2004.), Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi

ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva

2124

Na temelju članka 26. stavka 6. Zakona o dobrobiti životinja (»Narodne novine«, broj 19/99.), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE I HIGIJENSKI SERVISI

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti kojima moraju udovoljavati sljedeći objekti:

– skloništa za životinje,

– higijenski servisi,

s obzirom na smještaj, način izgradnje, opremu, način rada i veterinarsko-zdravstveni red.

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika, pod pojmom veterinarsko-zdravstveni red razumijeva se osiguranje objekata iz članka 1. ovoga Pravilnika od nenadziranog ulaska i izlaska ljudi, životinja i vozila, održavanje reda i čistoće te optimalnih mikroklimatskih uvjeta svojstvenih pojedinoj vrsti životinja u objektima i oko njih, osiguranje zdravstvene ispravnosti vode te provođenje deratizacije i dezinsekcije.

OPĆE ODREDBE

Članak 3.

Objekti iz članka 1. ovoga Pravilnika moraju biti smješteni na takvom mjestu da ne narušavaju rad i cjelovitost već postojećih objekata i da ne onečišćuju okoliš.

Objekti iz članka 1. ovoga Pravilnika moraju biti najmanje 500 metara udaljeni od naseljenog mjesta.

Udaljenost objekata iz članka 1. ovoga Pravilnika od naseljenog mjesta može biti i manja, no u tom slučaju moraju biti ograđeni čvrstom ogradom, najmanje visine 2 m te zvučno i vizualno izolirani od okoline.

Članak 4.

Objekti iz članka 1. ovoga Pravilnika mogu biti izgrađeni samo na kompaktnom i ocjeditom tlu s niskom razinom podzemnih voda te izvan područja koja mogu biti ugrožena poplavama i klizanjem terena.

Članak 5.

Krug objekata iz članka 1. ovoga Pravilnika mora biti dovoljno prostran da osigura njihovu funkcionalnu povezanost te ograđen prikladnom ogradom, a sve površine koje nisu betonirane ili asfaltirane moraju biti pod uredno održavanim zelenilom.

Članak 6.

Objekti iz članka 1. ovoga Pravilnika moraju biti opskrbljeni dovoljnom količinom pitke vode iz javnog vodovoda ili vlastitog bunara.

Zdravstvena ispravnost bunarske vode mora biti kontrolirana u ovlaštenim laboratorijima, najmanje jednom godišnje.

Članak 7.

Objekti iz članka 1. ovoga Pravilnika moraju imati sustav za prihvat i odvođenje otpadnih voda.

Oborinske vode mogu se ulijevati u kanalizaciju ili prirodni recipijent bez pročišćavanja. Otpadne i fekalne vode iz objekta, prije ulijevanja u prirodni recipijent ili kanalizaciju, moraju proći kroz odgovarajući sustav pročišćavanja.

Članak 8.

Prostor za odlaganje i zbrinjavanje krutih fekalija iz objekata iz članka 1. ovoga Pravilnika mora biti smješten i izgrađen tako da sprječava onečišćenje okoliša.

Članak 9.

Objekti iz članka 1. ovoga Pravilnika moraju biti izgrađeni u skladu s općim higijensko-tehničkim zahtjevima i na način koji omogućava optimalne mikroklimatske i zoohigijenske uvjete smještaja primjerene pojedinoj vrsti životinja.

Temperatura zraka u prostorijama za pse i mačke ne smije biti niža od + 5°C, a ljeti može biti u skladu s vanjskom temperaturom zraka, s tim da u tom slučaju mora biti osiguran takav sustav prozračivanja, a po potrebi i klimatizacijski sustav, koji će osigurati dovoljno prozračivanje, a po potrebi i rashlađivanje.

U prostorijama u kojima su smještene bolesne životinje, ukoliko nema sustava grijanja usmjerenim izvorom topline (infracrvena svjetiljka, grijani pod i sl.), temperatura okoline ne smije biti niža od + 18 °C.

Podovi, zidovi i krov prostorija u kojima su smještene životinje moraju biti odgovarajuće izolirani od djelovanja nepovoljnih klimatskih utjecaja.

Članak 10.

Podovi, zidovi i stropovi prostora i prostorija objekata iz članka 1. ovoga Pravilnika u kojima su smještene životinje moraju biti od neporoznog i nehigroskopnog materijala koji omogu­ćava djelotvorno čišćenje, pranje i dezinfekciju te otporni na grizenje i grebanje.

U prostorijama i prostorima u kojima borave životinje mora biti osigurano dovoljno dnevnog svjetla, primjereno pojedinoj vrsti životinja.

Članak 11.

Objekti iz članka 1. ovoga Pravilnika moraju imati hlađenu prostoriju/hladnjak ili vanjski kontejner za skupljanje lešina.

Kontejner mora biti zaključan i smješten u krugu objekta tako da je onemogućen pristup ljudima i životinjama te smije biti korišten samo u svrhu odlaganja lešina iz objekata iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Lešine moraju biti redovito odvožene u objekte za neštetno uklanja­nje lešina.

Hlađena prostorija/hladnjak ili kontejner za skupljanje lešina moraju biti redovito čišćeni, prani i dezinficirani.

Članak 12.

Unutar kruga objekata iz članka 1. ovoga Pravilnika mora biti redovito obavljana deratizacija dva puta godišnje, a po potrebi i češće.

Dezinsekciju objekata iz stavka 1. ovoga članka treba provoditi tijekom razdoblja aktivnosti insekata najmanje jednom mjesečno, a u ostalom dijelu godine po potrebi.

Članak 13.

Objekti iz članka 1. ovoga Pravilnika moraju udovoljavati potrebama životinja smještenih u njima tako da životinje:

– ne trpe glad i žeđ,

– nisu izložene fizičkoj nelagodi i strahu,

– zaštićene su od ozljeda i bolesti,

– nalaze se u svojoj vrsti primjerenom okolišu.

Članak 14.

Radno vrijeme objekata iz članka 1. ovoga Pravilnika, koje se odnosi na rad sa strankama, mora biti najmanje 4 sata radnim danom, a tijekom 24 sata dnevno mora biti osigurano dežurstvo za prijem životinja u hitnim slučajevima.

Dežurstvo može biti organizirano i u dogovoru s veterinarskom organizacijom koja mora raspolagati telefonskim brojem dežurne osobe iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 15.

Na ulazu u objekte iz članka 1. ovoga Pravilnika mora biti postavljena natpisna ploča s punim nazivom, adresom, telefonskim brojem te oznakom radnog vremena.

Članak 16.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u objektima iz članka 1. ovoga Pravilnika dužne su tražiti posjednike životinja putem sredstava javnog priopćavanja koja takve oglase objavljuju besplatno, a mogu koristiti i druge načine.

Članak 17.

U objektima iz članka 1. ovoga Pravilnika mora biti odgo­varajući broj osoba koje se brinu o životinjama, i to najmanje 1 osoba u odnosu na 20 pasa.

Članak 18.

Objekti iz članka 1. ovoga Pravilnika moraju imati voditelja sa srednjoškolskim obrazovanjem (veterinarskog ili drugog smjera) i odgovarajuće iskustvo stečeno u radu sa životinjama.

Voditelj brine o održavanju veterinarsko-zdravstvenog reda, a odgovoran je i za vođenje evidencije o životinjama te za rad oso­ba uključenih u rad objekata iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u objektima iz članka 1. ovoga Pravilnika ne smiju biti osuđene za prekršaj kaznenog djela postupanja sa životinjama u skladu s odredbama Zakona o dobrobiti životinja i Kaznenog zakona.

Članak 19.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u objektima iz članka 1. ovoga Pravilnika, moraju osigurati veterinarsku zaš­titu zdravlja životinja.

U svrhu osiguranja potrebne veterinarske zaštite zdravlja životinja, objekti iz stavka 1. ovoga članka mogu sklopiti ugovor s veterinarskom organizacijom ili osnovati veterinarsku ambulantu.

PRIJEM ŽIVOTINJA

Članak 20.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u objektima iz članka 1. ovoga Pravilnika dužne su nakon primitka priopćenja o pronađenoj životinji osigurati njezino hvatanje i prijevoz, ako osoba koja je našla životinju to ne može učiniti sama.

Nađenu životinju treba uvesti u evidenciju i provjeriti nalazi li se na popisu traženih, o čemu se, u tom slučaju, izvješćuje posjednika životinje.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u objektima iz članka 1. ovoga Pravilnika dužne su osigurati smještaj životinje u roku 24 sata po primitku priopćenja, a ako je životinja ozlijeđena, u roku 4 sata.

Ukoliko u skloništu nema mjesta za nove životinje, voditelj skloništa može dogovoriti s osobom koja je našla životinju, ili nekom drugom zainteresiranom osobom, da se brine o životinji tako dugo dok se ne osigura smještaj u sklonište ili uputiti životinju na zbrinjavanje u drugo sklonište, ukoliko ga isto može prihvatiti.

Članak 21.

Svaka novoprimljena životinja mora biti prvo smještena u prostoriju za izolaciju u objektima iz članka 1. ovoga Pravilnika kako ne bi došla u dodir s drugim životinjama. Pristup prostoriji za izolaciju ima samo osoblje objekata iz članka 1. ovoga Pravilnika i doktor veterinarske medicine koji obavlja zdravstvenu zaštitu životinja.

Pas mora boraviti u prostoriji za izolaciju najmanje 10, a mačka najmanje 14 dana.

Prije ulaska nove životinje, prostorija za izolaciju mora biti očišćena, oprana i dezinficirana.

Svaku novoprimljenu životinju u skloništu mora pregledati doktor veterinarske medicine, najkasnije 24 sata po smještaju.

Životinje u skloništu moraju biti tretirane protiv unutarnjih i vanjskih nametnika, a imuno­profilaktičke i druge mjere provedene u skladu sa zakonskim propisima.

Osoblje skloništa mora najmanje dva puta dnevno provjeravati opće stanje životinja (npr. životinje ne jedu, ne defeciraju, ne mokre, apatične su, agresivne i drugo) te o tome voditi evidenciju u koju upisuje svoja opažanja i po potrebi izvijestiti doktora veterinarske medicine.

Članak 22.

Evidencija o životinjama - primljenim, udomljenim, upuće­nim u drugo sklonište, uginulim ili usmrćenim te evidencija o zdravstvenom stanju životinja mora se redovito obnavljati.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka mora se dati na uvid na zahtjev veterinarske inspekcije.

Članak 23.

Svaka nađena životinja za koju nije moguće utvrditi zdravstveni status s obzirom na bjesnoću, smatra se životinjom nepoznatog zdravstvenog statusa s obzirom na bjesnoću te mora biti izdvojena, kako je određeno člankom 21. stavkom 6. ovoga Pravilnika i ako se utvrdi da ne boluje od bjesnoće, promatrana tijekom šest mjeseci uključivši i vrijeme provedeno u izolaciji.       Tek po isteku šest mjeseci tijekom kojih nisu utvrđene promjene koje ukazuju na bjesnoću, životinja može biti udomljena.

Životinja ne mora biti u izolaciji i na promatranju šest mjeseci ako se provede pretraživanje kojim se utvrđuje visina titra protutijela za bjesnoću, čime se određuje zdravstveni status životinje s obzirom na bjesnoću.

Nakon provedenog pretraživanja iz stavka 3. ovoga članka, s negativnim rezultatom, životinja treba biti cijepljena protiv bjesnoće i može biti udomljena.

Članak 24.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u objektima iz članka 1. ovoga Pravilnika moraju imati odgovarajuće vozilo ili prikolicu za prijevoz životinja.

Prostor za vozača mora biti odvojen od prostora za životinje čvrstom fizičkom ogradom.

Prostor za životinje unutar vozila ili prikolice mora biti:

– dovoljno prostran da životinja normalno stoji ili leži,

– zračan,

– bez oštrih rubova i izbočina na kojima se životinja može ozlijediti,

– opremljen tako da osigurava siguran prijevoz životinje,

– jednostavan za čišćenje, pranje i dezinfekciju.

Na vozilu ili prikolici moraju biti vidljivo označeni naziv, adresa i telefonski broj objekata iz članka 1. ovoga Pravilnika.

U vozilu ili prikolici iz stavka 1. ovoga članka ne smiju se, u prostoru za životinje, istodobno sa životinjama prevoziti nikakve druge stvari (proizvodi, sirovine, otpaci).

POSEBNE ODREDBE

A. SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE

Članak 25.

Sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: sklonište) sastoji se od:

– prostorije ili prostora za prijem (identifikaciju/evidenciju) životinja,

– prostorije ili prostora za čišćenje, kupanje i sušenje životinja,

– prostorije ili prostora za pregled životinja, koji obavlja doktor veterinarske medicine,

– prostorije za izolaciju životinja, odvojeno za pse i mačke, s odgovarajućim brojem kaveza/boksova, koja mora biti za­klju­čana,

– odvojene prostorije, prostora (kavezi, boksovi) za držanje različitih vrsta životinja, prema potrebi,

– skladišta,

– prostorije ili prostora za spremanje sredstava za čišćenje i dezinfekciju, koja mora biti zaključana,

– prostorije za pripremu i raspodjelu hrane za životinje te čišćenje i pranje posuđa, odnosno posuda za hranu i vodu,

– prostorije ili prostora za čuvanje hrane za životinje, s hlad­nja­kom,

– hlađene prostorije ili prostora za odlaganje lešina,

– prostora za slobodno kretanje životinja,

– prostorije za osoblje i

– sanitarnog čvora (WC, kupaonica).

Članak 26.

Prostor za smještaj pasa u skloništu sastoji se od:

– zatvorenog dijela, primjereno zagrijanog i zračnog, za svaku životinju zasebno, s ispustom natkrivenim do 1/3 površine; zatvoreni dio mora biti veličine najmanje 1,2 x 1,8 m, a otvoreni dio najmanje 1,2 x 2,4 m2,

– zasebno ograđenog prostora unutar kruga skloništa, u kojem neće biti mogućnosti ozljeđivanja životinja, a u kojem će se psi moći slobodno kretati primjereno svojim potrebama.

Ako je u jednom prostoru smješteno više pasa, svaki pas mora u zatvorenom dijelu imati osiguranu površinu od najmanje 1,5 m2, a u otvorenom najmanje 2 m2.

U boravišnom prostoru moraju biti odgovarajući predmeti kojima se pas zanima, odnosno igra.

Članak 27.

Prostor za mačku mora biti veličine najmanje 1m x 1m x 1m, a ako su mačke smještene grupno, veličina prostora mora biti najmanje 3m x 4,5m x 2m.

U grupi smije biti najviše 15 odraslih mačaka ili 20 mladun­čadi.

U boravišnom prostoru svaka mačka mora imati odgovarajuće ležište te prostor za defeciranje, a na raspolaganju im moraju biti odgovarajući predmeti kojima se zanimaju, odnosno igraju.

Članak 28.

Nađene slobodnoživuće mačke bez vlasnika moraju biti prim­ljene u sklonište i mora im se osigurati potrebna veterinarsko-zdravstvena zaštita, sterilizacija ili kastracija.

Nakon oporavka te provedenih mjera u skladu s odredbom članka 23. ovoga Pravilnika, mačke iz stavka 1. ovoga članka mogu biti puštene u okoliš iz kojega su uzete, ako je okoliš primjeren za njihov povrat, osim u slučaju da se nađu osobe koje će preuzeti brigu o njima.

Članak 29.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skloništima preuzimaju i životinje za koje se njihovi vlasnici ne mogu ili ne žele više brinuti i pomažu pronaći nove vlasnike za navedene životinje.

Takva životinja mora biti primljena u sklonište u roku 8 dana od primitka zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, osim u slučaju nedostatka prostora, kada je potrebno postupiti u skladu s člankom 20. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

Vlasnik koji je dao životinju u sklonište nema pravo na drugu životinju iz skloništa, osim ukoliko drugačije ugovori s voditeljem skloništa.

Vlasnik životinje koji istu smješta u sklonište mora, pored osobnih podataka, dati i izjavu kojom potvrđuje da je vlasnik životinje i da se odriče vlasništva nad njom, te mora predati svu doku­mentaciju o životinji i dati informacije o njezinom karakteru i običajima.

Ako životinja ispunjava uvjete za usmrćenje iz članka 9. Zakona, voditelj skloništa može odbiti prijem takve životinje i uputiti vlasnika sa životinjom u veterinarsku organizaciju.

B. HIGIJENSKI SERVIS

Članak 30.

Higijenski servis sastoji se od:

– prostorije ili prostora za prijem (identifikaciju/evidenciju) i pregled životinja kojeg obavlja doktor veterinarske medicine,

– prostorije ili prostora za čišćenje, kupanje i sušenje životinja,

– prostorije za izolaciju životinja, odvojeno za pse i mačke, s odgovarajućim brojem kaveza/boksova, koja mora biti zaklju­čana,

– odvojene prostorije, prostora (kavezi, boksovi) za držanje različitih vrsta životinja, prema potrebi,

– skladišta,

– prostorije ili prostora za spremanje sredstava za čišćenje i dezinfekciju, koja mora biti zaključana,

– prostorije za pripremu i raspodjelu hrane za životinje te čišćenje i pranje posuđa, odnosno posuda za hranu i vodu,

– prostorije ili prostora za čuvanje hrane za životinje, s hlad­njakom,

– hlađene prostorije ili prostora za odlaganje lešina,

– prostora za slobodno kretanje životinja,

– prostorije za osoblje i

– sanitarnog čvora (WC, kupaonica).

Članak 31.

Prostor za smještaj pasa unutar higijenskog servisa sastoji se od boksa, za svaku životinju zasebno, koji površinom mora biti prilagođen veličini životinje, primjereno zagrijan i zračan.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Skloništa koja obavljaju djelatnost na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika mogu nastaviti s radom u postojećim uvjetima do dana prestanka obavljanja djelatnosti ili rekonstrukcije.

Članak 33.

Higijenski servisi koji obavljaju djelatnost na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika, moraju biti usklađeni s uvjetima ovoga Pravilnika u roku godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 34.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati higijenski servisi i skloništa za životinje (»Narodne novine«, br. 71/01.).

Članak 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/04-01/447
Urbroj: 525-6-04-1
Zagreb, 23. srpnja 2004.

 Ministar
Petar Čobanković, v. r.