Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje automehaničar

NN 112/2004 (13.8.2004.), Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje automehaničar

ministarSTVO gospodarstva, rada i poduzetništva

2135

 

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

 

 

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI
PROGRAM ZA ZANIMANJE

AUTOMEHANIČAR

 

1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

 

Cilj:

Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju:

-         automehaničar

Zadaci:

Usvojiti spoznaju o važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Spoznati važnost rada na siguran način, i  primijeniti pravila zaštitite na  radu u očuvanju zdravlja i čovjekove okoline.

Upoznati osnovna svojstva i primjenu tehničkih materijala  ugrađenih u motornim vozilima.

Znati izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.

Znati  samostalno koristiti računala u struci.

Znati  čitati i primijeniti tehničke upute u obliku crteža, shema i simboličkih prikaza.

Znati izraditi jednostavne tehničke crteže.

Znati primijeniti mjerenja u praksi.

Upoznati postupke ručne, strojne i toplinske obrade te postupke spajanja i obradu plastičnom deformacijom.

Upoznati ponašanje materijala prema koroziji i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.

IZnati odabrati, zamijeniti, pravilno ugraditi i osigurati elemente strojeva i uređaja.

Razviti svijest o važnosti redovitog održavanja motornih vozila i svrsishodnost raspolaganja tehničkim podacima i postupcima održavanja koje je propisao proizvođač motornog vozila .

Upoznati pojedine sklopove motornih vozila i motorno vozilo kao funkcionalnu cjelinu .

Razumjeti načela rada osnovnih sklopova (sustava ) motornih vozila .

Uočiti posebnosti privrednih vozila i motorkotača u odnosu na osobna vozila .

Upoznati različite izvedbe sklopova ( sustava ) motornog vozila i uočiti  njihove osobitosti ..

Steći osnovne spoznaje o motorima s unutarnjim izgaranjem (Otto :četverotaktni i dvotaktni, Diesel , motori  s prisilnim punjenjem cilindra, Wankel ) i shvatiti njihove osobitosti .

Upoznati vrste , svojstva i primjenu goriva za motore s unutarnjim izgaranjem .

Znati ulogu sustava prijenosa snage (transmisije) i upoznati različite izvedbe .

Razumjeti principe rada dijelova transmisije :spojki ,mjenjača ,diferencijala ,........  .

Upoznati principe rada pneumatskih i hidrauličkih komponenti i sklopova.

Usvojiti osnovna znanja o kočnim sustavima , sustavima za upravljanje vozilom i sustavima ovješenja kotača .

Upoznati električne uređaje ugrađene u motorna vozila i naučiti osnovne principe njihovog rada .

Upoznati različite elektroničke upravljačke i regulacijske sustave na motornim vozilima .

Razumjeti djelovanje elektroničkih sustava kao cjeline i elemenata  sustava ( senzora , upravljačke jedinice, izvršnika )

Znati koristiti ispitne i mjerne uređaje za kontrolu ispravnosti sklopova i sustava na vozilima .

Upoznati alate, princip rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova vozila

Razviti sposobnost utvrđivanja neispravnosti na motornom vozilu.

Znati i moći demontirati, ugraditi i provjeriti ispravnost sklopova i sustava motornog vozila.

Znati izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci vozila.

Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže motora, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.

Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže sklopova i uređaja (transmisija, kočni sustav, upravljački sustav, ovjes, …), utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu i kontrolu ispravnosti.

Znati test uređajem dijagnosticirati kvarove na vozilu

Znati izabrati uređaje i alate za ispitivanje, odrediti postupak ispitivanja pojedinog sustava, izvršiti ispitivanje i otkloniti uzroke nastanka kvara

Znati koristeći servisnu  knjižicu, izvršiti servis određenog vozila i pripremu za tehnički pregled

Znati i umjeti izraditi troškovnik i izračunati kalkulaciju.

Spoznati vlastite mogućnosti i dosege u okvirima zanimanja .

Razviti sposobnost komunikacije sa suradnicima, korisnicima usluga i društvom u cjelini.

Osposobiti se za daljnje unapređenje, samoobrazovanje i  cjeloživotno obrazovanje.

Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.

 
Trajanje obrazovanja: 3 godine

 

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti i ugovor o naukovanju

 

 2. NASTAVNI PLAN

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Osnove računalstva

1,5

52

-

-

-

-

52

Matematika u struci 

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

1,5

52

-

-

-

-

52

Osnove tehničkih materijala

1

35

-

-

-

-

35

Osnove tehničke mehanike

-

-

2

70

-

-

70

Elementi strojeva

-

-

2

70

-

-

70

Osnove automatizacije

-

-

-

-

2

64

64

Osnovi elektrotehnike i elektronike

-

-

-

-

1

32

32

Tehnike motornih vozila

 

 

 

 

 

2

64

64

Izborna nastava

1

35

2

70

2

64

169

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

 

 

 

 

 

 

 

Praktična nastava

 

900

 

900

 

800

2600

Praktična nastava u školi

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologija održavanja vozila

Tehnike motornih vozila

Praktična nastava u

radnom procesu

 

 

340

 

 

 

 

 

 

560

 

 

 

 

270

 

 

 

 

 

 

630

 

 

 

 

160

 

 

 

 

 

 

640

 

 

Ukupno

16

1459

16

1460

15

1280

4199

 

Napomena :

Nastavni predmet Tehnike motornih vozila u trećoj godini  izvodi  se u stručno teorijskom dijelu i praktičnoj nastavi.

Praktična nastava (objašnjenje):

U okviru godišnjeg fonda sati nalaze se i vježbe iz tehnologija koje su sadržajno u suglasju s praktičnom nastavom što je vidljivo u tablicama NASTAVNI PLAN   (OBJAŠNJENJE)

 

NASTAVNI PLAN - OBJAŠNJENJE

                                                                        

A)   Općeobrazovni dio (35 tjedana)

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

B)   Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Osnove računalstva*

1,5

52

0

0

0

0

52

Matematika u struci 

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje *

1,5

52

0

0

0

0

52

Osnove tehničke mehanike**

0

0

2

70

0

0

70

Osnove tehničkih materijala

1

35

0

0

0

0

35

Elementi strojeva

0

0

2

70

0

0

70

Osnove automatizacije ***

0

0

0

0

2

64

64

Osnovi elektrotehnike i elektronike

0

0

0

0

1

32

32

Tehnike motornih vozila

0

0

0

0

2

64

64

Izborni dio 1)

Strukovni predmeti Računalstvo

 Matematika u struci

Tjelesna i zdravstvena kultura

 

1

35

2

70

2

64

169

Ukupno

7

244

7

245

8

256

745

 

* Okvirni sadržaj izvodi se 0,5 sati sa cijelim razredom (teorijski dio), 1 sat u skupinama

** Okvirni sadržaj izvodi se 1 sat sa cijelim razredom (teorijski dio), 1  sat u skupinama

*** Okvirni sadržaj izvodi se 0,5 sati sa cijelim razredom (teorijski dio), 1,5  sati u skupinama

1) Izborni sadržaji izvode se prema uvjetima škole i interesu učenik.

Prioritet dati u strukovnim sadržajima:      1.razred: Osnove tehničkih materijala ili računalstvo 1 sat

                                                              2.razred: Tehnike motornih vozila 2 sata    

                                                              3.razred: Tehnike motornih vozila 1 sat      

                                                                            Tehnologija održavanja vozila 1 sat

                                                                            Dijagnostika motornih vozila 1 sat

  

C)  Praktični dio

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Praktična nastava u školi

s vježbama :

 

340

 

270

 

160

 

770

 Praktična nastava u

 školskoj radionici

 najviše sati 4)

 

 

270

 

 

165

 

 

64

 

 

Tehnologija obrade i montaže**

 

70

 

 

 

 

 

Tehnike motornih vozila

 

70

32

 

Tehnologija održavanja vozila 2)

 

35

64

 

 Praktična nastava u

 radnom procesu –

 najmanje sati

 

 

560

 

 

630

 

 

640

 

 

1830

Ukupno

900

900

800

2600

 

** Okvirni sadržaj izvodi se 1 sat sa cijelim razredom (teorijski dio), 1  sat u skupinama

2) Okvirni sadržaj izvodi se u obliku vježbi po skupinama

4) – Svaka škola izrađuje izvedbeni program

 

D) Ukupno nastave

 

 

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Općeobrazovni dio

315

315

224

854

Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom

244

245

256

745

Praktični dio

900

900

800

2600

Ukupno A)+B)+C)

1459

1460

1280

4199

 

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

Predmeti strukovnoga dijela programa

Obvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Osnove računalstva

pismeno, usmeno, praktični rad

Matematika u struci 

usmeno, pismeno

Tehničko crtanje

pismeno, praktični rad

Osnove tehničke mehanike

usmeno, pismeno

Tehnologija obrade i montaže

usmeno, pismeno, praktični rad

Osnove tehničkih materijala

usmeno, pismeno,  praktični rad

Elementi strojeva

usmeno, pismeno, praktični rad

Tehnologija održavanja vozila

usmeno, pismeno, praktični rad

Osnove automatizacije

usmeno, pismeno, praktični rad

Osnove elektrotehnike i elektronike

usmeno, pismeno, praktični rad

Tehnike motornih vozila

usmeno, pismeno, praktični rad

Praktična nastava

praktični rad, tehničko – tehnološka  dokumentacija

Izborna nastava stručnih predmeta

usmeno, pismeno, praktični rad

 

4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

Nastavni predmeti strukovnoga dijela programa

Nastavnik

Izobrazba

Osnove računalstva

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje

profesor računalstva, dipl. ing. elektrotehnike, profesor elektro predmeta

profesor matematike, profesor PTO-a

VSS

Matematika u struci

profesor matematike, dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, prof. matematike i fizike

dipl. ing. brodogradnje, profesor PTO-a

VSS

Tehničko crtanje

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje

profesor PTO-a

VSS

Osnove tehničke mehanike

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje

*profesor PTO-a

VSS

Tehnologija obrade i montaže

dipl. ing. strojarstva, Profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje

profesor PTO-a

VSS

Osnove tehničkih materijala

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje

*profesor PTO-a, dipl. ing. metalurgije

VSS

Elementi strojeva

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje

*profesor PTO-a

VSS

Tehnologija održavanja vozila

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje

VSS

Osnove automatizacije

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje

*profesor PTO-a

VSS

Osnovi elektronike i elektrotehnike

dipl. ing. elektrotehnike, profesor elektro predmeta

VSS

Tehnike motornih vozila

dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje, profesor strojarskih predmeta

VSS

Izborni dio, stručni predmeti

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje

*profesor PTO-a

VSS

Praktična nastava

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje

profesor PTO-a, nastavnik praktične nastave - stručni učitelj, /suradnik u nastavi/ majstor

VSS, VŠS

SSS


*Profesor PTO-a, pod uvjetom da ima završenu srednju stručnu spremu strojarske ili brodograditeljske struke.

Osim navedenih nastavnika nastavne predmete mogu izvoditi i drugi nastavnici prema pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, NN 1/96.

 

5. IZVOĐENJE PROGRAMA

 

5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard)

 

Nastavni predmet

Razred

Nastavnik

Broj sati

Broj učenika

Osnove računalstva

1.

profesor

1. razr. 1,5 sati

17 sati  - zajedno

35 sati  - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Matematika u struci

1. 2.  i 3.

profesor

1. razr. - 2 sata

70 sati -zajedno

2. razr. - 1 sat

35 sati -zajedno

3 .razr. - 1 sat

32 sata - zajedno

 

30 učenika

 

30 učenika

 

30 učenika

Tehničko crtanje

1.

profesor

1. razr. 1,5 sati

17 sati  - zajedno

35 sati  - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Osnove tehničke mehanike

2.

profesor

 

2. razr. - 2 sata

18 sati – zajedno

17 sati - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Tehnologija obrade i montaže

1.

profesor,

nastavnik PN

1 sat 

35 sati – zajedno

1 sat

35 sati - 2 grupe

 

30 učenika

 

15 učenika

Elementi strojeva

2.

profesor

2. razr. - 2 sata

70 sati -zajedno

 

30 učenika

Tehnologija održavanja vozila

2. i 3.

profesor

2.razr.- 1 sat

35 sati - 2 grupe

3. razr. - 2 sata

64 sata - 2 grupe

 

15 učenika

 

15 učenika

Osnove automatizacije

3.

profesor

 

2 sata (0,5 + 1,5)

16 sati - zajedno

48 sati - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Osnovi elektrotehnike i elektronike

3.

profesor

1.razr.- 1 sat

32 sata - zajedno

 

30 učenika

Tehnike motornih vozila

2. i 3.

profesor

2.razr.- 2 sata

70 sati - zajedno

3.razr.- 3 sata

96 sati - zajedno

 

30 učenika

 

30 učenika

Praktična nastava

1., 2., 3.

profesor,

nastavnik PN,

suradnik,

majstor

1. g. 830 sati

2. g. 795 sati

3. g. 736 sati

Školske radionice

8 -16 učenika.

Gospodarske radionice -izvodi se pedagoška pomoć i nadzor

Izborna nastava stručnih predmeta

1., 2., 3.

profesor

 

 

 Napomena: Sadržaji vježbi u pravilu u grupama od 15 učenika

 

5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

 

Prostor

Oprema

Nastavni predmeti

Računalna učionica

Standardna oprema 1 + 16 radnih mjesta

Osnove računalstva

Tehničko crtanje

Stručni predmeti

Izborna nastava računalstva

Klasična učionica

 

Klasična učionica (1 + 32 mjesta)

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop

 

Matematika u struci

Osnove tehničke mehanike

Tehničko crtanje

Osnove tehničkih materijala

Elementi strojeva

Osnove elektrotehnike i elektronike

Tehnike motornih vozila

Klasična učionica +

Praktikum

Klasična učionica s ormarima

1 radno mjesto sa PC + LCD, grafoskop/

Školska radionica za ručnu, strojnu obradu,

i spajanje i montažu

Tehnologija obrade i montaže

 

Praktikum za

Osnove automatizacije

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop

+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom za pneumatsko i hidrauličko upravljanje, senzoriku, robotiku i drugo

 

Osnove automatizacije

Specijalizirana učionica

     (60 m2)

Učionica (1 + 30 mjesta) s staklenim vitrinama i prostorom za nastavna sredstva i pomagala.

1 radno mjesto s PC + LCD projektorom (CD), grafoskop (komplet grafo folija).

Didaktička sredstva:

 - tehničko didaktički modeli, didaktički modeli iz originalnih dijelova i sklopova, plakati, katalozi,   časopisi i prospekti.

Tehnike motornih vozila

Praktikum za

Tehnologiju održavanja vozila

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop

+ 8 - 10 radnih mjesta sa opremom za održavanje vozila i minimalno jedno suvremeno vozilo  i test uređaj za dijagnostiku istog proizvođača kao i vozilo i jedan univerzalni test uređaj na primjer BOSCH i uređaj za analizu ispušnih plinova (EKO TEST)  

Tehnologija održavanja vozila

Izborni stručni predmeti

Školska radionica

za ručnu obradu i montažu

Prema standardu za 16 radnih mjesta

Praktična nastava

u školskim radionicama

Školska radionica

za strojnu obradu

Prema standardu za 8 - 10 radnih mjesta

Praktična nastava

u školskim radionicama

 


6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA

 

Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta etika i tjelesna i zdravstvena kultura objavljeni su u Glasniku ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 11. lipanj 1997. Nastavni program za predmet etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, broj 1 od 11. ožujka 2003.

 

1 - Praktični  dio obrazovanja – naukovanja:

 Okvirni programi praktičnog dijela osnova su za izradu izvedbenog i operativnog programa.

Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama obrtničke škole.

Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke.

Svaka škola izrađuje u suradnji s obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa.

Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa, kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih ministarstava.

  

Praktična nastava – 1. godina; automehaničar

 Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)

1.

 

Obrazovanje za zanimanje

Radno pravo

Objasniti značenje ugovora o obrazovanju - naukovanju

Navesti bitne dijelove ugovora o obrazovanju - naukovanju

2.

 

 

 

 

Ustrojstvo i organizacija obrazovnih pogona

 

 

 

 

Upoznati ustrojstvo, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:

- školske radionice

- obrtničke radionice

- pogone poduzeća

- gradilišta i slične objekte

3.

 

Zaštita na radu

 

Objasniti zadaće pogonske zaštite na radu.

Navesti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigurnost na radu, zaštita okoliša i

racionalno korištenje energije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.

Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere

prve pomoći

Navesti bitne propise za sprečavanje požara, te upoznati

protupožarne aparate i sredstava.

Upozoriti na opasnosti koje uzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi

materijali i električna struja.

Navesti moguće zagađivače okoline koji su uvjetovani

radnim mjestom.

Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine

racionalne uporabe energije u strukovnom području rada.

5.

 

 

 

 

 

 

 

Planiranje i priprema rada

 

 

 

 

 

 

 

Osigurati tijek tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili

usmeni plan i pripremu.

Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:

- materijal predmeta obrade

- alate, pribor, uređaje i strojeve

- sredstva za osobnu zaštitu na radu

Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.

Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.

6.

 

 

 

 

 

Tehničko crtanje;

- čitanje, primjena i izrada

tehničko-tehnološke dokumentacije

 

 

 

Čitati i primijenit jednostavne oznake s tehničkih crteža, uputa,

kataloga, tablica, dijagrama.

Znati i umjeti skicirati jednostavni radionički crtež.

Upoznati osnove normativa i standardizacije.

Razumjeti oznake s jednostavnih tehničkih crteža:

- projekcije i kote, tolerancije dimenzija, oznake kvalitete obrade, tol. položaja i oblika

7.

 

 

 

 

 

Mjerenje i kontrola

 

 

 

 

 

Znati i umjeti i izmjeriti dužine:

metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima:

etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.

Znati  i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove:

kutnicima i univerzalnim kutomjerima.

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ručna obrada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znati i umjeti ocrtati i obilježiti premet obrade prije narednih

operacija.

Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima.

Znati i umjeti piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama.

Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.

Znati  i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj.

Znati i umjeti rezati limove ručnim i stolnim škarama.

Znati i umjeti ručno ravnati limove.

Znati i umjeti ručno i strojno savijati limove pod kutom i kružno.

Znati i umjeti previti lim.

Znati i umjeti probiti lim probijačem.

Znati ručno iskovati jednostavni oblik.

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrada spajanjem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znati i umjeti ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati.

Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj s pomoću vijak, matica i

elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja.

Znati i umjeti spojiti elemente s pomoću klinova i zatika.

Znati i umjeti spojiti limove ručnim zakivanjem,

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova mekim lemljenjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova plinskim zavarivanjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova lijepljenjem.

Znati i umjeti izvoditi osnovne postupke spajanja i montaže u

struci i zanimanju.

Znati i umjeti elektrolučno zavarivati limove i profile

10.

 

 

Lijevanje

 

 

Upoznati i usvojiti osnovne pojmove lijevanja:

- lijevanje u pješčane kalupe

- lijevanje u metalne kalupe

11.

 

 

Korozija i površinska zaštita

 

 

Upoznati i usvojiti osnovne pojmove o koroziji i površinskoj zaštiti:

- znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od korozije

- znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strojna obrada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bušenje:

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu

materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alat

- znati odrediti brzinu rezanja, broj okretaja i posmak alata

- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža na traženu točnost i

kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu

Brušenje i oštrenje alata;

Znati pravilno oštriti alate:

- sjekač, crtaća igla, točkalo

- svrdlo, tokarski nož

Znati i umjeti brusiti ravne i okrugle površine.

Tokarenje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu,

materijal predmeta obrade, alate za tokarenje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potreban broj okretaja i posmak alata

- umjeti tokariti jednostavne dijelove prema zahtjevu

crteža na traženoj točnost i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu

Glodanje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu,

materijal predmeta obrade, alate za glodanje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okretaja i posmak alata

- umjeti glodati jednostavne dijelove prema zahtjevu crteža na

traženu točnost i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu

 

Praktična nastava – 2. godina; zanimanja: automehaničar

 

Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)

1.

 

 

 

 

Zaštita na radu

 

 

 

 

Zadaća zaštite na radu u radionicama i pogonima

Upoznati zakonske propise

Izvori opasnosti i mjere zaštite

Primjena zaštitnih sredstava za siguran rad

Usvajati tijekom cijelog naukovanja

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planiranje i priprema radnog procesa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odrediti postupak rada prema usmenim i pismenim podlogama.

Procijeniti opseg rada i potrebnih kadrova

Utvrditi redoslijed operacija održavanja

Izabrati sredstva za podmazivanje, hlađenje i  hidraulička

ulja prema svojstvima i namjeni.

Izabrati materijale prema svojstvima i namjeni

Izabrati i pripremiti alate i instrumente za ispitivanje i mjerenje

Izabrati i osigurati poluproizvode, standardne dijelove i

rezervne dijelove prema tehničkoj dokumentaciji

Pripremiti radno mjesto

Kontrolirati i vrednovati rezultate rada

3.

 

 

 

 

 

 

 

Čitanje, primjena i izradba

tehničke dokumentacije

 

 

 

 

 

 

Čitati i primjenjivati tehničku dokumentaciju, upute za

održavanje, ispitivanje, utvrđivanje pogrešaka, rastavljanje,

sastavljanje i podešavanje raznih sklopova i sustava

Čitati i primjenjivati oznake i simbole

Raspoznavati vrste vozila i uređaja te vršiti izbor rezervnih dijelova

Primjenjivati zakonske propise cestovnog prometa

Izrada ispitnih i mjernih protokola

Usvajati tijekom cijelog naukovanja

4.

 

 

 

 

Ispitivanja i mjerenja

 

 

 

 

Mjeriti i ispitivati odstupanja položaja i oblika pomičnim

mjerilom, mjernom urom i kontrolnim mjerkama.

Mjeriti i ispitivati temperaturu i količine dobave u  sustavima.

Ispitati površinu na trošenje i oštećenje.

Usvajati tijekom cijelog naukovanja

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spajanje

 

Napraviti spojeve s vijcima prema predlošku obzirom na točnost

položaja, redoslijed, zakretni moment, nagib, stupnjeva nagiba

i osiguranje

Napraviti spojeve utiskivanjem i rastezanjem

Napraviti priključne i utične spojeve

Napraviti pokretne cijevne i gumene spojeve s obzirom na transportne

medije, pritisak i temperaturu

Pripremiti površine za sliljepljivanje

Odabrati ljepilo prema materijalu i zahtjevima za lijepljenje spojeva

Lijepiti dijelove iz različitih materijala obzirom na zahtjeve kvalitete

Stvarati  stezne spojeve prešanjem i proširivanjem

Zavarivanje elektrodom (MIG, MAG, TIG)

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postavljanje i sastavljanje dijelova,

sklopova i sustava kod održavanja

vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

Rastavljanje, pregled, čišćenje i pripremanje dijelova, sklopova

i sustava za montažu

Pripremanje dijelova i sklopova za montažu prema tehničkoj

dokumentaciji

Ispitati spojeve, površine i izolacije dijelova i sklopova radi

sigurne ugradnje i zaštite od korozije

Sastavljanje dijelova, sklopova i sustava

- pravilno i funkcionalno spojiti i osigurati dijelove, sklopove i sustave

- međuispitivanja funkcija za vrijeme montaže

- spojiti cijevi i kabele

Usvajati tijekom cijelog naukovanja

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servisiranje vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispitati, nadopuniti ili mijenjati ulja i tekućinu za hlađenje prema

uputama

Ispitati punjenje akumulatora

Podmazati i konzervirati dijelove vozila, aparata i uređaja

Vizualne kontrole dijelova od gumenih, tekstilnih i plastičnih materijala

Čišćenje i podmazivanje dijelova prema servisnim uputama

Kontrola i izmjena raznih pročistača

Kontrola mehaničkih i električnih spojeva i priključaka

Kontrola i nadolijevanje ulja za kočnice i hidrauličke sustave

Ispitati sklopove na propusnost

Kontrolirati sisteme ispuha, buku i emisiju štetnih plinova

Usvajati tijekom cijelog naukovanja

8.

Ispitivanje kotača

Znati ispitati i uravnotežiti kotače

9.

 

 

 

 

 

 

 

Popravci sustava i uređaji na vozilu

 

 

 

 

 

 

 

Popravci rasvjetnih, sigurnosnih i signalnih uređaja

Rastavljanje, popravljanje i sastavljanje dijelova motora na vozilu

Popravak sustava hlađenja

Popravak sustava ispuha

Popravak sustava paljenja i pokretanje motora

Popravak alternatora

Popravci sustava napajanja i priprema gorive smjese Ottovog ili

Dieselovog motora

10.

 

 

 

 

Popravci nosećih i ostalih dijelova

karoserije

 

 

 

Znati rastaviti i sastaviti dijelove karoserije spojene vijcima.

Popravci i poliranje lakiranih površina

Pripremiti dijelove karoserije za lakiranje

Ispitati pričvrsna mjesta glavnih sustava na vozilu

Rastavljanje i sastavljanje dijelova karoserije spojenih vijcima

 

 


Praktična nastava – 3. godina; zanimanje: automehaničar

 

Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)

1.

 

 

 

 

Hidraulika i pneumatika

 

 

 

 

Čitanje i primjena shema i planova hidrauličkog upravljanja na vozilima

Montaža hidrauličkih elemenata prema uputama

Čitanje  i primjena sheme i planova pneumatskog upravljanja vozilima

Montaža pneumatskih elemenata prema uputama

Mjeriti i ispitivati tlak u hidrauličkim i pneumatskim sustavima

2.

 

 

 

 

 

 

 

Elektrotehnika i elektronika

 

 

 

 

 

 

 

Priprema i primjena jednostavnih planova uključivanja, shema i crteža

Mjerenje istosmjernog napona, struje i otpora u serijskom i paralelnom spoju

Razlikovati električne i elektroničke elemente i sklopove i njihovu funkciju

Priprema vodiča, kabela i priključaka za spajanje električnih i elektroničkih

komponenti prema shemama spajanja

Priključivanje električnih dijelova i sklopova

Stvaranje osnovnih sklopova s električnim i elektroničkim elementima

Mjeriti i ispitivati struju, napon i otpor

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispitivanje i udešavanje mehaničkih,

hidrauličkih, pneumatskih,

električnih i elektroničkih sustava

i uređaja

 

 

 

 

 

 

 

Ispitivati i udešavati mehaničke dijelove i sklopove

Ispitati nepropusnost hidrauličkih i pneumatskih sklopova i sustava

Ispitati sustav sredstva za hlađenje

Ispitati alternator, električni pokretač i druga električna trošila

Ispitati električne instalacije

Udešavanje zračnosti na ventilima

Ispitati zračnost u ležajima

Ispitati upravljačke elemente kao što su senzori temperature, tlaka i

broja okretaja

Ispitati električne i elektroničke upravljačke elemente i sklopove s

osciloskopom

4.

 

 

Ispitivanje ispušnih plinova i

ispušnog sustava

 

Utvrditi stvarni i usporediti s potrebnim sustavom ispušnih plinova i

podesiti sustave

Ispitati funkciju dijelova i sklopova za smanjivanjem emisije otrovnih plinova

5.

 

 

 

Određivanje grešaka i oštećenja i

njihovih uzroka

 

 

Određivanje grešaka na osnovu iskaza mušterija te mjerenje i ispitivanje

Primjena uputa, shema, hidrauličkih, pneumatskih i električnih sustava

Utvrđivanje grešaka specijalnim postupcima i test-uređajima

Unošenje uzroka grešaka u protokol

6.

 

Popravci sustava i uređaja na vozilu

 

Popravak kočnog sustava

Popravak sustava prenosa snage (radilica, spojka, mjenjač, poluosovina)

7.

 

Oprema i dodatna oprema vozila

 

Izabrati opremu i dodatne uređaje prema uputama i zakonskim odredbama

Ugraditi i ispitati dodatnu i drugu opremu

8.

 

Uzroci oštećenja na vozilima

 

Ispitati oštećenja i nepravilnosti

Protokolirati utvrđene nedostatke na vozilu

9.

 

Kontrola izvedenih radova

 

Kontrolirati izvršene popravke sa stanovišta sigurnosti

Pripremiti ispravno vozilo ili dijelove za predaju mušteriji

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispitivanje, udešavanje i priključivanje

mehaničkih, hidrauličkih,

pneumatičkih, električnih i

elektroničkih sustava i uređaja

na osobnim vozilima, teretnim

vozilima i motorkotačima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na motoru

- ispitivanje i udešavanje uređaja za ubrizgavanje na Dieseloovim

i Ottovim motorima

- ispitati funkciju sklopova za smanjivanje emisije ispušnih plinova

Na vozilu

- ispitati regulacijske sustave-ispitati i udesiti sustav kočenja

- ispitati električne i elektroničke sklopove na vozilu

- održavanje uz pomoć električnih dijagnostičkih test-aparata

Kontrola i udešavanje geometrije šasije i ovješenja

Ispitivanje dijelova i sustava snabdijevanja zrakom za kočnice, prikolicu,

upravljanje vratima zračno elastično ovješenje i slično

Udešavanje mjenjača upravljanog elektropneumatski

Na šasiji motor kotača

- ispitati visinska i bočna odstupanja i napetost žica kod kotača

- ispitati i podesiti lančanike i remenske prijenose

- ispitati i udesiti prednju vilicu

- ispitati i sustav prigušivanja prednjeg i stražnjeg kotača

- popraviti okvir

11.

 

 

Otklanjanje nedostataka i greški

i njihovih uzroka ovisno o vrsti vozila

Utvrditi uzroke kvarova na dijelovima i sklopovima i otkloniti ih

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

Popravci sustava i uređaja na

vozilu, ovisno o vrsti vozila

 

 

 

 

 

Na šasiji

- popravci ovješenja kotača

- montaža kotača

- popravci mehaničkih i drugih sustava upravljanja

Na opremi

- popravci mehaničkih i ostalih uređaja

- popravci sustava grijanja i klimatizacije

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popravci nosećih i drugih dijelova karoserije, ovisno o vrsti vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na opremi

- skidati i ugraditi unutarnju zaštitu i presvlaku

- skidati i ugraditi noseće instrumente

- skidati i ugraditi staklene dijelove vozila

- popraviti i pokretne krovove

Na karoseriji

- skidati i ugrađivati pokretne dijelove karoserije

- popraviti, održavati i zaštita od korozije dijelove karoserije

- brtviti dijelove karoserije

- skidati i ugrađivati ljepljive i zavarene dijelove karoserije

- obraditi, pripremiti i zavariti karoserijske limove

- kitati i brusiti šavove i neravnine na karoseriji

 

2 - Stručno-teorijski dio obrazovanja

 

 1. 1.     Tehnologija obrade i montaže (1. r.)
 2. 2.     Tehnologija održavanja vozila (2. r.)
 3. 3.     Tehnologija održavanja vozila (3. r.)

    

1.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.              Nastavno područje                            Broj sati po obrazovnim godinama

            Opći stručni sadržaji                                    I.         II.               III.                 Ukupno

            Tehnologija obrade i montaže (70 sati)

1.         Mjerenja i kontrola                                          15                                                       15

2.         Osnove proizvodne tehnike                             35                                                       35

3.         Osnove strojeva i uređaja                                 10                                                      10

4.         Toplinska obrada                                            10                                                       10

           

            Tehnologija održavanja vozila (99 sati)

1.         Održavanje i popravak motora SUI                            35                                           35

2.         Održavanje i popravak spojke                                                            8                      8         

3.         Održavanje i popravak mjenjača                                                         10                    10

4.         Održavanje i popravak diferencijala                                                    6                      6

5.         Održavanje i popravak ovjesa, kotača i guma                                     6                      6

6.         Održavanje i popravak sustava za kočenje                                          6                      6

7.         Održavanje i popravak sustava za upravljanje                                     6                      6

8.         Održavanje i popravak klima uređaja                                                  6                      6         

9.         Dijagnostika motornih vozila                                                                16                    16                               

Posebni stručni sadržaji

                       

            UKUPNO  SATI                                           70        35                    64                    169

 

  6.2. Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže

Razred: Prvi

tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata (70 sati);

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju:

- automehaničar.

 

Zadaci:

Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Usvojiti osnovna pravila i principe o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Upoznati mjerila i osnovne principe mjerenja.

Znati i umjeti mjeriti, dužine, kutove i hrapavost površina.

Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.

Upoznati principe rada, alata i strojeva s tehničko- tehnološkog stajališta.

Znati i umjeti po potrebi sami odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine; primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

 Udžbenici za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji

Hiti I., Nikolić G.: Ručne obrade metala (udžbenik praktične nastave), Zrinski, Čakovec 1997.

Nikolić G., Hiti I.: Tehnike spajanja (udžbenik praktične nastave), Tipex, Zagreb 1998.

Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Tehnologija obrade i montaže

Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Tehnologija obrade i montaže, priručnik za nastavnike

Mapa za praktičnu nastavu.

 

Tehnologija obrade i montaže - Prva godina: automehaničar

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1. Mjerenje i kontrola              Usvojiti i primijeniti                  Mjerenje duljina:

znanja i vještine u praksi.         Mjerenje pomičnim mjerilom

Mjerenje mikrometrom.

Mjerenje komparatorom i

jednostrukim mjerilima

Mjerenje etalonima

Mjerenje kutova

univerzalnim kutomjerom

Tolerancije i dosjedi

2. Osnove proizvodne              Upoznati načela rada,              Postupci ručne obrade

tehnike                         alate i postupke pojedinih         odvajanjem čestica:

                                               obrada                                    - osnove mjerenja i kontrole

                                                                                              - ocrtavanje i obilježavanje

                                                                                              - osnovni kutovi reznog alata

                                                                                              - sječenje

                                                                                              - piljenje

                                                                                              - turpijanje

                                                                                              - grecanje

                                                                                              - izrada navoja.           

                                                                                              Postupci obrade lima:

                                                                                              - rezanje lima

                                                                                              - ravnanje lima

                                                                                              - savijanje lima

                                                                                              - probijanje lima

                                                                                              - previjanje lima.                                                                                                                                                                                                                  Kovanje i prešanje.

                                                                                              Valjanje, vučenje, istiskivanje

                                                                                              Lijevanje

                                                Upoznati postupke spajanja     Spajanje razdvojivim vezama:

                                                                                              - spajanje vijcima i maticama

                                                                                              - spajanje zaticima i svornjacima

                                                                                              - spajanje klinovima

                                                                                              - spajanje spojkama.

                                                                                              Spajanje nerazdvojivim vezama:

                                                                                              - spajanje zakivanjem

                                                                                              - spajanje lemljenjem

                                                                                              - spajanje zavarivanjem

                                                                                              - spajanje lijepljenjem.

                                               Upoznati načela rada,              Postupci strojne obrade          

                                               alate i postupke                       Osnove teorije rezanja:

                                               pojedinih strojnih                     Bušenje

                                               obrada                                    Tokarenje       

                                                                                              Glodanje

                                                                                              Brušenje

                                                                                              Štancanje

                                                                                              Ostali postupci strojne obrade.

3. Osnove strojeva                  Razlikovati pojedine strojeve     Podjela strojeva

     i uređaja                              za pretvorbu energije,              - pogonski strojevi

                                                materijala i informacija             - radni strojevi

                                                                                              - strojevi s elektroničkom

                                                                                                obradom podataka

                                                                                              - proizvodna postrojenja

2. Toplinska obrada             Usvojiti i primijeniti znanja i       Osnove toplinske obrade

vještine u praksi.                      Žarenje

                                               Kaljenje

Popuštanje i poboljšanje

Cementiranje i nitriranje

Peći za toplinsku obradu

 

6.3. Nastavni predmet: Tehnologija održavanja vozila

Razred: Drugi /automehaničar

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju: - automehaničar.

 

Zadaci:

Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na  radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Upoznati glavne dijelove mjernih alata, načela i pravila rada.

Moći primijeniti mjerenja u praksi.

Usvojiti pojmove i procese kod motora s unutarnjim izgaranjem.

Znati dijelove automobila i njihovu ulogu u cjelini sklopa vozilo.

Upoznati alate, princip rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova vozila

Moći  izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci vozila.

Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže motora, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

TEHNIKA MOTORNIH VOZILA ,licencirani prijevod njemačkog udžbenika grupe autora , HOK i Pučko otvoreno učilište , Zagreb 2004 .

B.Švara : ELEKTRONIČKO UBRIZGAVANJE I PALJENJE KOD OTTO MOTORA ,knjiga i radni udžbenik, Otvoreno sveučilište, Zagreb 1994.godine.

Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe – Motori s unutarnjim izgaranjem

Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Motori s unutarnjim izgaranjem, priručnik za nastavnike

Mapa za praktičnu nastavu.

 

Tehnologija održavanja vozila

Područje rada: Održavanje i popravak vozila;  Zanimanja: automehaničar

Cilj i zadaci nastavnih područja

                                                                                               

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Održavanje i popravak motora SUI

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi održavanja motora s unutarnjim izgaranjem.

 

Zadaci pripreme rada održavanja

Održavanje motora SUI

Utvrđivanje kvarova

Izbor alata i uređaja za popravak

Preventivni pregledi

Plansko i preventivno održavanje

Dokumentacija održavanja

Radionice održavanja – autoservisi

OTTO MOTOR

Blok motora, materijali, izrada

Cilindri motora, košuljice

Mjerenje istrošenosti cilindara

Klipovi motora

Klipni   prsteni             

Klipnjače

Čahure i ležaji

Koljenasto vratilo

Glava motora

Razvodni mehanizam

Bregasto vratilo

Ventili

SUSTAVI ZA NAPAJANJE GORIVOM OTTO – MOTORA

Uloga sustava, vrste i glavni dijelovi

Spremnik goriva, cjevovodi, pročistač goriva

Mehanička crpka za gorivo, pročistač zraka

Uloga i glavni dijelovi rasplinjača, način rada jednostavnog rasplinjača

Uređaj za korekciju sustava smjese, uređaj praznog hoda

Uređaj za punu snagu, uređaj za naglo ubrzanje

Uređaj za početni rad motora

K – jetronic sustav

KE – jetronic sustav

L – jetronic sustav, motronic sustav

SUSTAVI ZA PALJENJE SMJESE KOD OTTO – MOTORA

Zadatak i vrste sustava

Indukcijsko paljenje

Tranzistorsko paljenje

Kondenzatorsko i elektronsko paljenje

Ponavljanje gradiva

Diesel motori

Wankel motori

Dvotaktni motori

 

6.4. Nastavni predmet: Tehnologija održavanja vozila                         

Razred: Treći/ automehaničar

Tjedni (ukupni) fond sati:  2 sata  (64 sati) 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju: - automehaničar.

 

Zadaci:

Usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Usvojiti pojmove i procese kod motora s unutarnjim izgaranjem.

Znati dijelove automobila i njihovu ulogu u cjelini sklopa vozilo.

Upoznati alate, princip rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova vozila

Znati izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci vozila.

Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže motora, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.

Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže transmisije, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.

Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže upravljačkog sustava, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.

Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže sustava za kočenje, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu

Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže sustava za paljenje i ubrizgavanje, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.

Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže ovjesa, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu

Znati izabrati alate i pribor za podešavanje kuta paljenja i namjestiti kut paljenja .

Znati test uređajem dijagnosticirati kvarove na vozilu

Znati izabrati uređaje i alate za ispitivanje, odrediti postupak ispitivanja pojedinog sustava, izvršiti ispitivanje i otkloniti uzroke nastanka kvara

Znati koristeći servisnu  knjižicu, izvršiti servis određenog vozila i pripremu za tehnički pregled

Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

TEHNIKA MOTORNIH VOZILA ,licencirani prijevod njemačkog udžbenika grupe autora , HOK i Pučko otvoreno učilište , Zagreb 2004 .

B.Švara : ELEKTRONIČKO UBRIZGAVANJE I PALJENJE KOD OTTO MOTORA ,knjiga i radni udžbenik, Otvoreno sveučilište, Zagreb 1994.godine.

Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe – Vozila i vozna sredstva

Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Vozila i vozna sredstva, priručnik za nastavnike

Mapa za praktičnu nastavu.

 

Tehnologija održavanja vozila - Treća godina: automehaničar

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Održavanje i popravak spojke

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja spojke.     

Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata spojke.

 

                                                                                                                                                        

Mehanička tarna spojka:

-         dijelovi

-         rastavljanje

-         utvrđivanje nedostataka

-         zamjena dijelova

-         sastavljanje

-         održavanje

Hidrodinamička spojka:

-         dijelovi

-         utvrđivanje nedostataka

-         zamjena dijelova

-         održavanje

 

2.

Održavanje i popravak mjenjača

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja mjenjača.  

Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata mjenjača.

 

                                                                                                                                                        

Sinkroni mjenjači:

-         dijelovi

-         rastavljanje

-         utvrđivanje nedostataka

-         zamjena dijelova

-         sastavljanje

-         održavanje

Automatski mjenjači:

-         dijelovi

-         utvrđivanje nedostataka

-         zamjena dijelova

-         održavanje

3.

Održavanje i popravak diferencijala

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja diferencijala.         

Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata diferencijala.

 

                                                                                                                                                        

Diferencijal:

-         dijelovi

-         rastavljanje

-         utvrđivanje nedostataka

-         zamjena dijelova

-         sastavljanje

-         održavanje

 

4.

Održavanje i popravak ovjesa kotača i guma

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja ovjesa, demontaže i montaže kotača i guma.  

Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata ovjesa, kotača i guma.

 

                                                                                                                                                        

Ovjes:

-         dijelovi

-         rastavljanje

-         utvrđivanje nedostataka

-         zamjena dijelova

-         sastavljanje

-         održavanje

Kotači

-         demontaža

-         montaža

-         održavanje

Gume

-         demontaža

-         montaža

-         održavanje

5.

Održavanje i popravak sustava za kočenje

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja sustava za kočenje i njihovo održavanje.     

Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata sustava za kočenje.

 

                                                                                                                                                        

Mehaničke kočnice:

-         dijelovi

-         rastavljanje

-         utvrđivanje nedostataka

-         zamjena dijelova

-         sastavljanje

-         održavanje

Hidrauličke kočnice:

-         dijelovi

-         rastavljanje

-         utvrđivanje nedostataka

-         zamjena dijelova

-         sastavljanje

-         održavanje

Zračne kočnice:

-         dijelovi

-         rastavljanje

-         utvrđivanje nedostataka

-         zamjena dijelova

-         sastavljanje

-         održavanje

ABS:

-         dijelovi

-         rastavljanje

-         utvrđivanje nedostataka

-         zamjena dijelova

-         sastavljanje

-         održavanje

6.

Održavanje i popravak sustava za upravljanje

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja sustava za upravljanje i njegovo održavanje.     

Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata sustava za upravljanje.

 

                                                                                                                                                        

Mehanički upravljački uređaji:

-         dijelovi

-         rastavljanje

-         utvrđivanje nedostataka

-         zamjena dijelova

-         sastavljanje

-         održavanje

Servo upravljači uređaji:

-         dijelovi

-         rastavljanje

-         utvrđivanje nedostataka

-         zamjena dijelova

-         sastavljanje

-         održavanje

7.

Održavanje i popravak klima uređaja

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja sustava za upravljanje i njegovo održavanje.     

Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata sustava za upravljanje.                                                                                                                     

Klima uređaj:

-         dijelovi

-         rastavljanje

-         utvrđivanje nedostataka

-         zamjena dijelova

-         sastavljanje

-         održavanje

8.

Dijagnostika motornih vozila

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Upoznati najvažnije postupke i uređaje za dijagnosticiranje motornih vozila.         

Upoznati važnost i primjenu pojedinih uređaja za dijagnosticiranje motornih vozila.

                                                                                                                                                        

Osnove dijagnostike:

-         metode

-         uređaji

-         utvrđivanje kvarova

-         zamjena dijelova

-         održavanje uređaja

 

6.5. Nastavni predmet: Matematika u struci

                       

Razred: Prvi

            Drugi

            Treći

Tjedni (ukupni) fond sati:          1. razred 2  sata  (70 sati)

                                               2. razred 1 sat (35 sati)

                                               3. razred 1 sat (32 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.

 

Zadaci:

Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranja i korjenovanja.

Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.

Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama, kao i njihovim pretvorbama.

Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.

Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.

Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.

Znati i umjeti primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju automehaničar.

Literatura za učenike i nastavnike:

1. Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM” d.o.o. Nova Gradiška

 

Matematika u struci

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.                Nastavno područje                            Broj sati po obrazovnim godinama

br.                                                                                          I.            II.       III.      Ukupno

1.         Osnovne matematičke operacije                                 

2.                  Potenciranje                

3.                  Korjenovanje                                     

4.         Jednadžbe prvog stupnja                    

5.         Veličine i jedinice                    

6.         Proračuni dužine i kutova                                

7.         Proračuni površine, volumena i mase

8.         Algebarske operacije

9.         Kvadratna jednadžba                                     

10.       Osnove trigonometrije                                                                                                         

11.       Pravilo trojno                                     

12.       Postotni i kamatni račun

13.              Proračuni u zanimanju

14.       Osnovni proračuni troškova                            

15.        Izrada kalkulacija u zanimanju                                    

            UKUPNO  SATI:                                                      70          35         32        137

 

Matematika u struci: Prva godina: automehaničar

Cilj i zadaci nastavnih područja:

Red.    Nastavno područje               Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj

br.

1                      2                                                   3                                            4

1.         Osnovne matematičke              Ponoviti znanja i uvježbati        Vrste brojeva.

            operacije                                 vještinu računanja.                   Zbrajanje i oduzimanje.

Množenje i dijeljenje.

Osnovne računske operacije s razlomcima.

2.         Potenciranje                            Znati i umjeti računati               Pojam potencije.

                                                           s potencijama.                         Zbrajanje i oduzimanje

                                                                                                          potencija.

                                                                                                          Množenje i dijeljenje

                                                                                                          potencija.

                                                                                                          Potenciranje potencija.

3.         Korjenovanje                          Znati i umjeti računati               Pojam korjenovanja.

                                   s korijenima.                Računske operacije.

4.         Jednadžbe                               Znati i umjeti računati               Općenito o jednadžbama.

i linearni odnos veličina             s linearnim jednadžbama          Ekvivalentne jednadžbe.

s jednom nepoznanicom.          Linearne jednadžbe s                                                                                                  jednom nepoznanicom.

                                                           Upoznati odnose                      Omjeri i razmjeri, prosto

                                                           među veličinama.                     pravilo trojno, postotni                                                                                                                                                                                                         račun.

                                                           Razumjeti sličnost                    Sličnost trokuta,

                                                           u trokutu.                                 odnos stranica u trokutu, 

odnos stranica za 30°, 45° i  60°.

                                                           Upoznati vektorske veličine.     Pojam vektorske veličine,

                                                                                                          zbroj vektora, množenje

                                                                                                          vektora s brojem.

                                                           Prikazati linearne zavisnosti      Koordinatni sustav,

                                                                                                          jednadžba pravca.

5.         Veličine i jedinice                     Naučiti osnovne veličine.          Veličine.          

                                               Znati pretvoriti jedinice.            Pretvorba jedinica.      

6.         Proračuni dužina                      Znati i umjeti proračunati          Proračuni podjele dužine.

i kutova                                   podjelu dužine i kutova.           Proračuni opsega kruga i                                                                                                                                                                                                      njegovih dijelova.

                                                                                                          Proračuni razvijene dužine.                                                                                                                                                                                                   Pravokutni trokut -

                                                                                                          Pitagorin poučak.

                                                                                                          Trigonometrijske funkcije                                                                                                                                                                                                     pravokutnog trokuta.

7.         Proračuni površina,                  Znati i umjeti proračunati          Proračuni površina:

volumena, oplošja i mase         površinu, volumen,                   ravni likovi,

                                                           oplošje i masu likova i tijela.     krug, dijelovi kruga, elipsa

                                                                                                          Proračuni volumena i

                                                                                                          oplošja tijela:

                                                                                                          kocka, kvadar, piramida

                                                                                                          valjak, stožac, kugla.

                                                                                                          Proračuni mase i težine.

                                                                                                         

 

 

Matematika u struci: Druga godina: automehaničar

Cilj i zadaci nastavnih područja:

Red.    Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

br.

1                      2                                                 3                                              4

1.         Algebarske operacije               Upoznati opće brojeve,            Kvadrat i kub binoma i 

                                                           računanje s njima                    rastavljanje na faktore,

                                                                                                          algebarski razlomci.

2.         Kvadratna jednadžba               Znati riješiti korijene                 Rješenja kvadratne

                                                           kvadratne jednadžbe.             jednadžbe, graf funkcije,

                                                                                                          korijen negativnog broja.

3.         Trigonometrijske funkcije         Znati primijeniti                        Jedinična kružnica.

                                                           trigonometrijske funkcije.         Trigonometrijske funkcije.        

                                                                                                          Primjena trigonometrije.

                                                                                                          Pravokutni i kosokutni

                                                                                                          trokut.

                                                                                                          Mjerenje kuta.

4.         Pravilo trojno                           Znati primijeniti                        Jednostavno pravilo trojno.

                                                           pravilno trojno.                        Složeno pravilo trojno.

5.         Postotni i kamatni račun           Znati primijeniti                        Pojam postotnog računa.

                                                           postotni i kamatni račun.          Pojam kamatnog računa.

 

 

Matematika u struci: Treća godina: automehaničar

Cilj i zadaci nastavnih područja:

Red.    Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

br.

1                      2                                                  3                                             4

1.         Izračun troškova                      Poznavanje troškova i              Materijalni troškovi,

                                                           njihovo izračunavanje               vrijeme izrade, ukupni

                                                                                                          troškovi izrade, cijena

                                                                                                          proizvoda ili usluge,

                                                                                                          izračun norme.

2.         Kalkulacija                              Obračun posla i zarade            Izrada predračuna za

                                                                                                          jednostavniji posao.

3.         Proračuni u struci                     Praktična primjena znanja        Izrada zadataka iz

i zanimanju                               Priprema za završni ispit           struke i zanimanja.

 

 

6.6. Nastavni predmet: Osnove računalstva                                  

 Razred: Prvi                                                      

Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 1,5  sat  (52 sata, 0,5 sati sa cijelim razredom zajedno, 1 sat u skupinama)                         

Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju

 

Zadaci:

Znati se koristi mišem i tipkovnicom.

Znati principe korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora.

Moći izraditi dopise i cirkularna pisma.

Znati i moći se koristiti bazama podataka i Internetom.

Znati i moći se koristiti  osnovnim pomagalima u programima za crtanje

  

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Upoznavanje s računalom

Osnove korištenja Windowsa, služenje mišem                                                                                                                                                            

Crtanje (MS Paint), igranje Solitaire

2.

Služenje tastaturom

Služenje tastaturom

Prepisivanje teksta

3.

Oblikovanje teksta

Služenje alatima za oblikovanje teksta

Izrada dopisa

4.

Tablični kalkulator

Izrada tabličnog proračuna

Izrada kalkulacije materijala i rada

5.

Tablični kalkulator kao baza podataka

Korištenje sredstava za unošenje i analizu podataka

Izrada baze podataka u tekst procesoru

6.

Tekst procesor kao baza podataka

Povezivanje tekst procesora i baze podataka

Izrada cirkularnih pisama

7.

Baze podataka

Unošenje, pretraživanje i ispis podataka

Rad s nekom bazom podataka

8.

Služenje pomoćnim sredstvima za crtanje

Korištenje pomoćnih sredstava za crtanje (grid, object snap, layers, blokovi)

Crtanje (MS Draw)

9.

Internet i e-mail

Korištenje Interneta

Programi za Internet i e-mail

  

Metodičke napomene:

Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici.

 Obveze učenika: Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave.

 

6.7. Nastavni predmet: Tehničko crtanje

                                  

Razred: Prvi

Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1,5  sat  (52 sata, 0,5 sati sa cijelim razredom zajedno, 1 sat u skupinama)                                      

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja koja će omogućiti obavljanje  poslova u zanimanju: automehaničar.

 

Zadaci:

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.

Znati izraditi jednostavne tehničke crteža.

Znati i moći  izraditi crteže i sheme sklopova i sustava u zanimanju za koje se školuje.

Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika

Grafički radovi prve godine: Izrada i usmena analiza rada

1 – Standardi u tehničkom crtanju

2 - Kotirani prikaz predmeta u izometriji

3 - Kotirani ortogonalni prikaz tijela

4 - Izrada radioničkog crteža

Grafički radovi druge godine: Izrada i usmena analiza rada      

1 – Konstrukcija krivulje

2 – Konstrukcija presjeka valjka i crtanje mreže

3 – Konstrukcija elementa stroja (vijak, zupčanik...)

4 - Izrada radioničkog crteža iz sklopnog crteža u toleranciji i kvaliteti obrade.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

1. Koludrović Ć., Koludrović-Harbić I., Koludrović R.: Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama,

2. Žunar M.: Tehničko crtanje, Pučko otvoreno učilište, Zagreb - udžbenik

 

Tehničko crtanje

 

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.              Nastavno područje                                                    Broj sati                                            

 

1.         Standardi za tehničko crtanje                                                  2                                     

2.         Prostorno prikazivanje i kotiranje                                            4                                                            

3.         Pravokutno projiciranje i kotiranje                                           4                                  

4.         Presjeci                                                                                  4                                    

5.         Tolerancije, znakovi obrade                                                    4                                   

6.         Pojednostavljeno i shematsko crtanje                                       4                                     

7.         Izrada radioničkog crteža                                                        5                                    

8.         Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva                       5                         

9.         AutoCAD                                                                              20       

             

            UKUPNO  SATI                                                                   52                     

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

Tehničko crtanje (1. godina = 52 sata)

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

 

1

2

3

4

 

1.

Vrste crteža i standardi  u tehničkom crtanju

Upoznati učenike s vrstama crteža i standardima i propisima

izrade tehničke dokumentacije.

                                                                                                                                                         

Vrste crteža.

Standardi u tehničkom crtanju:

- crte

- formati crteža

- mjerila

- zaglavlja i sastavnice.

 

2.

Prostorno prikazivanje i kotiranje

Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.

Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.

Pojam prostornog prikazivanja.

Prikazivanje predmeta u

izometriji i kotiranje.

Prikazivanje predmeta u

dimetriji i kotiranje.

Prikazivanje predmeta u

kosoj projekciji i kotiranje.

 

3.

Pravokutno projiciranje i kotiranje

Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Znati skicirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Osnovni pojmovi iz nacrtne geometrije:

oktanti, ravnine, projekcije.

Nacrt, tlocrt, bokocrt.

Skiciranje ortogonalnih projekcija.

 

4.

Presjeci 

Znati nacrtati presjeke jednostavnih dijelova.

Puni presjeci.

Predočavanje presjeka šrafurom.

 

5.

Tolerancije,

znakovi kvalitete obrade                                   

Upoznati važnost tolerancija i znakova kvalitete obrade na tehničkim crtežima.

Znati izabrati tolerancije iz tablica.

Proračunati tolerancije provrta i osovine.

Prepoznati znakove kvalitete obrade na tehničkom crtežu.

Dužinske tolerancije.

ISO sustav tolerancija.

Dosjedi.

Postupci obrade i označavanje hrapavosti.

Stupnjevi i razredi površinske hrapavosti.

 

6.

Pojednostavljeno crtanje i kotiranje                                

Znati pojednostavljeno nacrtati i kotirati standardne dijelove.

Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju provrta, upuštenja i navoja.

Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju standardnih dijelova.

 

7.

Izrada radioničkog crteža

Znati i umjeti nacrtati i čitati prave radioničke crteže jednostavnih strojnih dijelova.

 

Vježba:

Izrada radioničkog crteža.

 

8.

Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva    

Znati nacrtati presjeke osnovnih geometrijskih tijela.

Znati razviti plašteve presjeka osnovnih geometrijskih tijela.

Presjek valjka i razvijanje plašta.

Presjek stošca i razvijanje plašta.

Presjek kugle i razvijanje plašta.

Presjek prizme i razvijanje plašta.

Presjek piramide i razvijanje

plašta.

3.

AutoCAD

Znati i umjeti izraditi jednostavne crteže u AutoCAD-u

 

Osnove AutoCAD-a:

-         otvaranje crteža

-         korištenje naredbi

-         zadavanje koordinata

-         postavljanje parametara crteža

Crtanje u dvije dimenzije:

-         crtanje jednostavnih linija

-         crtanje krivulja

-         uređivanje crteža s alatima

-         kreiranje teksta

-         crtanje kota

-         iscrtavanje i ispis

 

 

Metodičke napomene:

Svu nastavu AutoCAD-a izvoditi u kabinetu računalstva na programu AutoCAD 2000 ili novijem.

 


 6.8. Nastavni predmet: Osnove tehničkih materijala

                                  

Razred: Prvi

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima  koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju automehaničar

 

Zadaci:

Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti i  izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim

oznakama.

Osposobiti se za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

 Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

1.      F. Toufar: Tehnički materijali 1, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

2.      D. Hrgović: Tehnički materijali 2, Školska knjiga, Zagreb, 1993

 

Nastavni predmet: Osnove tehničkih materijala 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Uvod

Upoznati najvažnije tehničke materijale u praksi.

Usvojiti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.

Usvojiti osnovna znanja o metalografiji.

 

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih materijala.

Osnove metalografije:

- osnovni pojmovi

- kristalografija i kristalizacija

- dijagrami stanja

2.

Sirovo željezo

- dobivanje

Usvojiti osnovna znanja

o sirovom željezu.

Dobivanje sirovog željeza:

- željezne rude, talionički dodaci  i koks

- visoka peć i procesi u visokoj  peći

- proizvodi visoke peći

3.

Prerada sirovog željeza u lijevano željezo

 

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u lijevano željezo.

Prerada sirovog željeza:

- sivi lijev; lijevano željezo s  lamelarnim grafitom

- žilavi (nodularni) lijev

- tvrdi lijev

- kovkasti (temper) lijev

- čelični lijev

4.

Prerada sirovog  željeza u čelik.

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u čelik.

Postupci dobivanja čelika:

Bessemerov i Thomasov postupak – konvertori.

Siemens Martenov postupak.

Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.

Elektro postupak dobivanja čelika.

5.

Vrste, konstrukcijskog čelika ili vrste alatnog čelika

Osposobiti i izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog

crteža, prema standardima i trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na  samostalno korištenje  literature i drugih izvora

podataka iz područja o tehničkim materijalima.

Podjela čelika.

Konstrukcijski čelik.

Alatni  čelik.

Označavanje čelika prema standardima.

Označavanje lijevanog željeza prema standardima.

6.

Obojeni metali i njihove legure.

Usvojiti osnovna znanja o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih obojenih metala i njihovih legura.

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog  crteža, prema standardima i trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na  samostalno korištenje  literature i drugih izvora

podataka iz područja tehničkim materijalima.

Vrste obojenih metala i njihovih legura.

Teški obojeni metali.

Legure teških obojenih metala.

Laki metali.

Legure lakih metala.

7.

Sinterirani materijali

Usvojiti osnovna znanja o podjeli, postupku izrade, svojstvima i primjeni najvažnijih sinteriranih materijala.

Postupak izrade.

Sinterirani željezni materijali.

Sinterirani obojeni metali.

Tvrdi metali.

Oksidno keramički rezni materijali.

8.

Nemetali

Usvojiti osnovna znanja o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih nemetala.

Vrste nemetala.

Plastične mase.

Drvo, guma, koža, tekstil.

Staklo, porculan, azbest.

9.

Goriva i maziva

Usvojiti osnovna znanja o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih goriva i maziva.

Goriva.

Maziva.

 


6.9. Nastavni predmet: Osnove tehničke mehanike

                                  

Razred: Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati:   2. razred 2 sata  (70 sati)

Cilj: Stjecanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju: automehaničar.

 

Zadaci:

Upoznati zadatke i zakone tehničke mehanike.

Ovladati osnovnim pojmovima statike krutih tijela.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova

- vještine; primjena znanja korištenjem literature

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

1.      Špiranec V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb

2.      Kulušić B.: Tehnička mehanika

 

Osnove tehničke mehanike

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.              Nastavno područje                                                     Broj sati                                           

1.         Uvod u mehaniku                                                                                5                                    

2.         Statika krutog tijela                                                  

            - sustavi sila u ravnini                                                                          12                                

            - ravnoteža ravnih punih nosača                                                           8                                     

            - određivanje težišta                                                                           5                                     

3.         Trenje                                                                                                5                                     

4.         Osnove čvrstoće                                                                                15                     

5.         Osnove kinematike                                                                             10                      

6.         Osnove dinamike                                                                                10                      

            UKUPNO  SATI                                                                               70

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

 Osnove tehničke mehanike (2. godina = 70 sati)

 

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Uvod u mehaniku

Usvojiti pojmove veličina i jedinica u mehanici.

Naučiti pojam, zadatke i podjelu mehanike.

Naučiti osnovne zakone mehanike.                      

Veličine i jedinice u mehanici.

Pojam, zadaci i podjela mehanike.

Osnovni zakoni mehanike.       

2.

Statika krutog tijela           

Usvojiti opće pojmove statike.

Upoznati osnovne elemente jednostavnih statičkih konstrukcija.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

 

Opći pojmovi

Podjela statike.

Zakoni statike.

Sila kao vektor.

Veze i njihove reakcije.

Statički sustavi sila.

Statički momenti sila.

Sustavi sila u ravnini

Sile djeluju na jednu točku:

- sastavljanje sila metodom plana  sila

- rastavljanje sile u dvije

  komponente

- ravnoteža sila

- metoda projekcija

- analitički uvjeti ravnoteže

- statički određeni zadaci.

Sile djeluju na krutu ploču:

- statički moment sile

- Varignonov teorem

 - spreg sila

Grafostatika:

- metoda plana sila

- metoda Verižnog poligona

-sastavljanje sila raznog pravca

- grafički uvjeti ravnoteže.

Analitičko i grafičko razmatranje ravnoteže sila u ravnini:

- rješavanje jednostavnijih

   zadataka sila reakcija

   (analitički i grafički).

Ravnoteža ravnih punih nosača

Pojam, vrste, statički određeni i neodređeni nosači.

Određivanje momenata

 savijanja

– grafički i analitički.

Određivanje poprečnih i

uzdužnih sila

– grafički i analitički.

Rješavanje zadataka na:

- nosačima s dva oslonca

- konzoli

- kontinuirano opterećenim

   nosačima.

3.

Trenje

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

 

Pojam, vrste i uloga trenja u praksi.

Trenje klizanja.

Trenje valjanja.

Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju).

4.

Osnove čvrstoće

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

                                                                                                                                                       

Vrste naprezanja i opterećenja.

Naprezanje na vlak.

Naprezanje na tlak.

Naprezanje na savijanje.

Naprezanje na odrez.

Naprezanje na uvijanje.

Naprezanje na izvijanje.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.

5.

Osnove kinematike

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

 

Pojam i zadatak kinematike.

Jednoliko pravocrtno gibanje.

Jednoliko kružno gibanje.

Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.

Srednja brzina.

Slobodni pad i hitac uvis.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elemenata strojeva i tehnologije zanimanja.

6.

Osnove dinamike

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

 

Pojam i zadatak dinamike.

Mehanički rad.

Mehanička energija.

Mehanička snaga.

Mehanički stupanj iskoristivosti.

Količina gibanja.

Centrifugalna i centripetalna sila.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elemenata strojeva i tehnologije zanimanja.

 

6.10. Nastavni predmet: Elementi strojeva

 

Razred: Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred;  2  sata  (70 sati)

Cilj: Stjecanje znanja elemenata strojeva  koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju: automehaničar.

 

Zadaci:

Upoznati vrste elemenata strojeva.

Upoznati vrste materijala za izradu elemenata, postupke izrade, ugradnju u podsklopove

i sklopove i održavanje u radu.

Znati i moći dimenzionirati osnovne elemente strojeva.

Znati i moći služiti se standardima i stručnom literaturom koja obrađuje elemente strojeva.

Razviti osjećaj za točnost, urednost, sustavnost u području izrade, ugradnje i održavanja

elemenata strojeva.

Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova

- vještine; primjena znanja korištenjem literature

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

1. Eduard Hercigonja: "Strojni elementi 1", Školska knjiga 2001.
2. Eduard Hercigonja: "Elementi strojeva", Školska knjiga 2001.

  

Elementi strojeva

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.              Nastavno područje                                      Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                                         II.        Ukupno

1.         Uvod u elemente strojeva

2.         Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova

3.         Elementi za nerastavljivo spajanje

4.         Elementi za rastavljivo spajanje

5.         Elementi za kružno i pravocrtno gibanje i prijenos snage

6.                  Elementi i uređaji za podmazivanje

7.                  Elementi za brtvljenje

8.                  Elementi za protok i regulaciju

9.                  Finomehanički elementi

10.              Osnove mehanizama

 

            UKUPNO  SATI                                                                   70             70


2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

Elementi strojeva (2. godina = 70 sati)

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Uvod u elemente strojeva

Upoznati vrste, zadatak i važnost elemenata strojeva.                                                                                                                                

Podjela elemenata strojeva.

Standardizacija elemenata strojeva.

2.

Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova

 

Upoznati važnost tolerancija u strojogradnji.

Znati se služiti standardnim

tolerancijama iz tablica.

Znati izračunati osnovne elemente tolerancija.

Pojam i značenje tolerancija.

Tolerancije dužina.

ISO sustav tolerancija.

Pojam i vrste dosjeda.

Tolerancije oblika.

Označavanje tolerancija

na crtežu.

3.

Elementi za nerastavljivo spajanje

Upoznati vrste, važnost, materijal, izvedbu,

područje primjene.

Znati izabrati i dimenzionirati

standardni element.

Zakovice i zakovični spojevi.

Lemovi i lemljeni spojevi.

Zavari i zavareni spojevi.

Lijepljeni spojevi.

Utisnuti spojevi.

Porubljeni spojevi.

Preklopljeni spojevi.

4.

Elementi za rastavljivo spajanje

Upoznati vrste, važnost,

materijal, izvedbu,

područje primjene.

Znati izabrati i dimenzionirati

standardni element.

Vijci, matice, osiguranje protiv odvijanja.

Zatici i svornjaci.

Opruge i gibnjevi.

Klinovi i pera.

Spojke.

Stezni spojevi.

Spojevi s glavinama.

5.

Elementi za kružno i pravocrtno gibanje i prijenos snage

Upoznati vrste, važnost,

materijal, izvedbu,

područje primjene.

Znati izabrati i dimenzionirati

standardni element.

Osovine i vratila.

Ležaji.

Tarni prijenos, tarenice.

Remeni prijenos, remeni i remenice.

Zupčani prijenos, zupčanici.

Lančani prijenos, lančanici i lanci.

Užetni prijenos.

6.

Elementi i uređaji za podmazivanje

Upoznati vrste, važnost,

materijal, izvedbu,

područje primjene.

Znati izabrati

standardni element.

Zadatak podmazivanja.

Načini podmazivanja.

Elementi za podmazivanje.

7.

Elementi za brtvljenje

Upoznati vrste, važnost, materijal, izvedbu,

područje primjene.

Znati izabrati i dimenzionirati standardni element.

Zadatak brtvljenja.

Vrste brtvi.

Način ugradnje brtvi.

8.

Elementi za protok i regulaciju

Upoznati vrste, važnost, materijal, izvedbu,

područje primjene.

Znati dimenzionirati standardni element.

Cijevi i cijevni elementi.

Ventili.

Slavine.

Zasuni.

9.

Finomehanički elementi

Upoznati osnove

finomehaničkih elemenata:

vrste, važnost, materijal, izvedbu,

područje primjene.

 

Vijčani, polužni i krivuljni elementi.

Otpornici.

Uklopnici, prekidači, zapinjače, uskočnice.

Regulatori.

Logički sklopovi

10.

Osnove mehanizama

Upoznati osnove

mehanizama.

Princip rada mehanizma.

Dijelovi jednostavnog mehanizma.

 


 6.11. Nastavni predmet: Osnove automatizacije

 

Razred: Treći

Tjedni (ukupni) fond sati:          3. razred 2  sata (64 sata) – 0,5 sati teorijski + 1,5 sat  u skupinama (praktikum)

                                               32 sata – Pneumatski i elektropneumatski sustavi

                                               16 sati  – Hidraulički sustavi

                                               16 sati  - Osnove robotike

Cilj:    

Osposobiti učenika za izradu i održavanje jednostavnih pneumatskih i hidrauličkih sustava.

 

Zadaci:          

Upoznati elemente pneumatskih, elektropneumatskih i hidrauličkih sustava.

Znati izabrati i sastaviti jednostavne pneumatske, elektropneumatske i hidrauličke sustave.

Upoznati sustave programiranja numerički upravljanih alatnih strojeva.

Upoznati osnove robotike.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim   ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.

- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno elementima pneumatskih i hidrauličkih sustava.

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

Nikolić G.: Pneumatika (III . izdanje), Školske novine, Zagreb 2002.

Nikolić G.: Novaković J.: Hidraulika (III. izdanje), Školske novine, Zagreb 1998.

Nikolić G.: Pneumatika i elektropneumatika, Radni listovi za vježbe, Tipex, Zagreb 1998.

Nikolić G.:Metodičko-didaktički priručnik Pneumatika i elektropneumatika, Školske novine, Zagreb 1998.

Nikolić G.: Upravljanje (II. izdanje), Školske novine, Zagreb 2003.

Šurina T., Crneković M.: Industrijski roboti, Školska knjiga, Zagreb 1990.

Božičević J.: "Temelji automatike 1. dio ", Školska knjiga, Zagreb 2001.  

 

Praktikum: Osnove automatizacije   

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.              Nastavno područje                                    

                                                                                              III.                Ukupno

1.         Pneumatski i elektropneumatski sustavi                        32                    32

            Izrada jednostavnih pneumatskih i elektropneumatskih sustava.

2.         Hidraulički sustavi                                                       16                    16

            Izrada jednostavnih hidrauličkih sustava.

3.         Osnove robotike                                                         16                    16

            Upoznavanje jednostavnih robota.

 

            UKUPNO  SATI                                                       64                    64

 
2. Cilj i zadaci nastavnih područja

Praktikum: Osnove automatizacije

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Pneumatski sustavi

Znati i moći ugraditi jednostavne pneumatske i elektropneumatske sustave.

Vježbe:

V1; Izravno upravljanje

V2; Neizravno upravljanje

V3; Upravljanje I – funkcijom

V4; Upravljanje ILI - funkcijom

V5; Memorijsko upravljanje

       cilindrom

V6; Ugradnja jednosmjernoprigušnog i brzoispusnog ventila

V7; Upravljanje ovisno o tlaku

V8; Upravljanje ovisno o vremenu

V9; Upravljanje elektromagnetskim ventilima

V10. Elektro-pneumatsko upravljanje

2.

Hidraulički sustavi

Znati i moći ugraditi jednostavne hidrauličke sustave.

V1; Hidraulička preša

V2; Vježba iz prakse

3.

Osnove robotike

 

Upoznati građu, osnovni princip i primjenu robota.

Građa robota.

Princip rada.

Primjena robota.

  


 6.12. Nastavni predmet: Osnove elektrotehnike i elektronike

 

Razred: treći

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sata)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o elektrotehnici i elektronici  koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju automehaničar

 

Zadaci:

Objasniti pojmove o osnovnim električnim veličinama i navesti za njih mjerne jedinice.

Znati izmjeriti napon, struju i otpor.

Znati navesti opasnosti od električne struje i primijeniti mjere za rad na siguran način.

Znati navesti nazive, raspored i funkciju izvoda elektroničkih komponenata (diode, tranzistori, tiristori, operacijska pojačala, digitalni sklopovi)

Znati objasniti značenje pojmova karakterističnih parametara poluvodičkih elektroničkih komponenata i njihovu praktičnu važnost

Poznavati osnovna teorijska i praktičnih znanja o senzorima i mjerenjima neelektričnih veličina

Osposobiti se za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području elektrotehnike i elektronike.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Nastavni predmet: Osnove elektrotehnike i elektronike

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Električni strujni krug

Usvojiti značenje pojmova električni naboj, električni napon, struja i otpor.

Znati međusobnu ovisnost napona, struje i otpora u električnom strujnom krugu.

Izračunati struju, pad napona i otpor.

Opisati opasnosti od električne struje za osobe.

Primijeniti propise i mjere zaštite za sprječavanje nezgoda od strujnog udara.

Znati izmjeriti struju i napon u istosmjernim strujnom krugu ampermetrom/voltmetrom i univerzalnim instrumentom.

Opisati faktore koji utječu na električni otpor vodiča.

Izračunati otpor vodiča.

Opisati ovisnost električnog otpora o temperaturi, svjetlosti i naponu i navesti primjere primjene.

Građa materije, električni naboj, napon, struja i otpor.

Ohmov zakon.

Grafičko prikazivanje međusobne ovisnosti električnih veličina.

Djelovanje električne struje.
Prolaz struje kroz čovječje tijelo.

Propisi i mjere zaštite od strujnog udara.
Instrumenti za mjerenje napona i struje i otpora.

Električni otpor vodiča.

Utjecaj temperature, svjetlosti i napona na električni otpor.

2

Analogni elektronički sklopovi

Objasniti djelovanje elektroničkih elemenata i njihove strujno-naponske karakteristike.
Objasniti pojmove karakterističnih parametara pojedinih elemenata.
Iz tvorničkih podataka izvaditi karakteristične iznose dopuštenih vrijednosti za pojedine elemente.

Opisati osnovne primjene elektroničkih elemenata.

 

 

Poluvodičke diode (ispravljačke, Zenerove).
Ispravljački spojevi, glađenje ispravljenog napona.
Elementi s otporom ovisnim o električnom naponu, magnetskom polju i mehaničkom naprezanju.
Bipolarni tranzistor, osnovni spojevi pojačala, sklopka, upravljivi otpor, zaštita od prevelikih napona.
Utjecaj temperature na svojstva poluvodičkih elemenata.

3

Mjerenja u elektrotehnici

Opisati dijelove i načelo rada analognih instrumenata za mjerenje napona, struje i otpora.

Opisati načelo izvedbe i rada digitalnog univerzalnog instrumenta.

Primijeniti postupke mjerenja napona i struje.
Opisati načela postupaka i izvedbi mjernih instrumenata za mjerenje otpora, induktiviteta i kapaciteta.

Primijeniti postupke mjerenja otpora, kapaciteta i induktiviteta.
Opisati dijelove i načelo rada električnoga brojila.

Spojiti električno brojilo i izmjeriti utrošenu električnu energiju.

Opisati načelo rada vatmetra.

Spojiti vatmetar i izmjeriti električnu i snagu.

Nacrtati osnovne sheme spajanja instrumenata za mjerenje utroška električne energije i snage.

Opisati principijelnu građu osciloskopa i izvesti mjerenja napona i frekvencije na jednostavnim sklopovima.

 

Uvod u mjernu tehniku.

Građa i djelovanje analognih mjernih instrumenata (instrument sa zakretnim svitkom i pomičnim željezom).

 

Proširenje mjernog područja.

Digitalni univerzalni instrument.

Mjerenje napona i struje.

Mjerenje otpora, mjerni mostovi.

Mjerenje kapacitivnosti i induktivnosti.
Instrumenti za mjerenje električnog rada i snage.
Osciloskop i mjerni prikaz.
Mjerenja osciloskopom. 

                       


  6.13. Nastavni predmet: Tehnike motornih vozila

 

Razred: Drugi i treći

Tjedni (ukupni) fond sati:           2. razred;  2  sata  (70 sati)

                                               3. razred; 3 sata (96 sati)

 

                  PREGLED NASTAVNIH PODRUČJA: 

 

 

 

Redni broj

 

Nastavna područja

Broj sati po godinama obrazovanja

II

III

Ukupno

1.            

Četverotaktni otto motor

30

 

30

2.            

Dvotaktni otto motor

5

 

5

3.            

Diesel motor

20

 

20

4.            

Transmisija

15

 

15

5.            

Vozni sklop vozila

 

21

21

6.            

Kočnice

 

23

23

7.            

Karoserija

 

6

6

8.            

Električni uređaji

 

14

14

9.

Elektronički sustavi

 

32

32

 

Sveukupno

70

96

166

 

 

Osnovni nastavni sadržaji izvode se u osnovnom programu, a  dodatni nastavni sadržaji u izbornoj nastavi .

Nastavni predmeti Tehnike motornih vozila i Tehnologija održavanja vozila (vježbe) čine integralnu cjelinu te je potrebno uskladiti redoslijed izvođenja nastavnih jedinica.

 

 

Cilj:  Stjecanje osnovnih znanja te razvijanje vještina i navika koje će omogućiti kvalitetno izvođenje održavanja i servisiranja motornih vozila u zanimanju automehaničar( osobna vozila, privredna vozila i motorkotači).

 

Zadaci:

Osvijestiti nužnost primjene propisanih postupaka zaštite na radu i očuvanja zdrave čovjekove okoline.

Razumjeti važnost pravilne organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Razviti svijest o važnosti redovitog održavanja motornih vozila.

Uočiti svrsishodnost raspolaganja tehničkim podacima , postupcima kontrole i servisiranja koje je propisao proizvođač motornog vozila .

Integrirati prethodno usvojena znanja pri učenju novih sadržaja .

Upoznati pojedine sklopove motornih vozila i motorno vozilo kao funkcionalnu cjelinu .

Uočiti posebnosti privrednih vozila i motorkotača u odnosu na osobna vozila .

Razumjeti principe rada osnovnih sklopova (sustava ) motornih vozila .

Upoznati različite izvedbe sklopova ( sustava ) motornog vozila i uočiti  njihove osobitosti .

Pronalaziti i prepoznati sklopove (sustave ) i njihove komponente ugrađene u motornom vozilu .

Steći osnovne spoznaje o motorima s unutarnjim izgaranjem (Otto :četverotaktni i dvotaktni ,Diesel , motori  s prisilnim punjenjem cilindra , Wankel ) i shvatiti njihove osobitosti .

Upoznati vrste i  svojstva goriva za motore s unutarnjim izgaranjem .

Znati ulogu sustava prijenosa snage (transmisije) i upoznati različite izvedbe .

Razumjeti principe rada dijelova transmisije: spojki ,mjenjača ,diferencijala ,........  .

Usvojiti osnovna znanja o kočionim sustavima , sustavima za upravljanje vozilom i sustavima ovješenja kotača .

Upoznati električne uređaje ugrađene u motorna vozila i naučiti osnovne principe njihovog rada .

Upoznati različite elektroničke upravljačke i regulacijske sustave na motornim vozilima .

Razumjeti djelovanje elektroničkih sustava kao cjeline i elemenata  sustava (senzora, upravljačke jedinice, izvršnika)

Upoznati ispitne i mjerne uređaje za kontrolu ispravnosti sustava na vozilima .

Primjenjivati usvojena pravila u radovima na motornim vozilima u tehnološkim vježbama i praktičnoj nastavi .

Spoznati vlastite mogućnosti i dosege u okvirima zanimanja

Usvojiti osnovna znanja potrebna za daljnje unapređenje i samoobrazovanje .

 

Provjera postignuća učenika: ( praćenje i ocjenjivanje )

-                     Znanje :Usvojenost i razumijevanje nastavnih sadržaja utvrđuje se usmenom i pismenom provjerom .

Usmena provjera znanja provodi se kontinuirano .

Pismena provjera izvodi se pomoću zadataka objektivnog tipa , na kraju nastavnih područja i pri kraju nastavne godine .

-          Vještine :Primjena znanja korištenjem propisane literature ,pravilan redoslijed izvođenja operacija , točnost izvođenja i ispravnost rukovanjem alata i uređaja .

-          Zalaganje :Sudjelovanje učenika pri obradi i uvježbavanju nastavnih sadržaja .

 

Literatura za učenike i nastavnike

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

TEHNIKA MOTORNIH VOZILA ,licencirani prijevod njemačkog udžbenika grupe autora , HOK i Pučko otvoreno učilište , Zagreb 2004 .

B.Švara : ELEKTRONIČKO UBRIZGAVANJE I PALJENJE KOD OTTO MOTORA ,knjiga i radni udžbenik, Otvoreno sveučilište, Zagreb 1994.godine.

Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe – Motori s unutarnjim izgaranjem

Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Motori s unutarnjim izgaranjem, priručnik za nastavnike

Mapa za praktičnu nastavu.

 

Tehnike motornih vozila- druga i treća godina

Ciljevi, zadaci i sadržaji nastavnih područja

 

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1

Četverotaktni otto motor

Razumjeti četverotaktni otto proces

 

 

Usvojiti osobitosti otto motora i vrednovati ih

 

 

Upoznati klipni mehanizam motora i razumjeti njegovo djelovanje

 

Prepoznavati različite izvedbe motora i uočiti njihove osobitosti.

Procijeniti stanje motora

 

Shvatiti funkciju razvodnog mehanizma motora

 

 

 

 

Steći spoznaje o gorivima i vrstama gorive smjese.

 

 

Objasniti sustave i djelovanje uređaja za pripremu gorive smjese

 

 

 

 

 

 

 

Tumačiti postupke za smanjivanje štetnih sastojaka u ispušnim plinovima

 

 

Uočiti značaj pravilno izvedenog ispušnog sustava

 

Upoznati sustav podmazivanja motora i pravilno izabrati motorno ulje

 

Razjasniti funkciju hlađenja motora

 

 

Upoznati sustav klimatizacije unutrašnjosti vozila

 

Objasniti građu i djelovanje sustava za paljenje

Fizikalne i kemijske osnove otto procesa

Princip rada

Radni dijagram procesa-pV

Stupanj (omjer ) kompresije

Okretni moment ,snaga i brzookretnost motora

Karakteristika motora (dijagram )

Klipovi i klipni prstenovi

Klipnjača ,koljenasto vratilo(radilica) i klizni ležajevi

Zamašnjak i uravnoteženje motora

Blok i glava motora

Izvedbe cilindara motora

 

Dimenzionalna kontrola

Kontrole ispravnosti 

Upravljački(razvodni) dijagram

Lančani i remenski prijenos

Dijelovi razvodnog mehanizma

Viševentilske izvedbe

Zračnost ventila

Usklađivanje rada motora

Vrste i svojstva benzina

Plinovita goriva

Vrste gorive smjese, omjer goriva i zraka, omjer zraka(lambda) 

Priprema gorive smjese

Izvedbe s rasplinjačem

Djelovanje rasplinjača u  različitim režimima rada motora

Podešavanje rada u praznom hodu

Indirektni sustavi ubrizgavanja benzina

Direktno ubrizgavanje(GDI)

Djelovanje i prepoznavanje elemenata sustava ubrizgavanja  

Štetni sastojci ispušnih plinova

Postupci smanjivanja emisije štetnih  produkata izgaranja

Djelovanje katalizatora i lambda sonde

Ispušni sustavi

Pravilan izbor komponenti

 

Podmazivanje motora

Dijelovi sustava za podmazivanje

Pravila održavanja sustava

Vrste i svojstva motornih ulja

Sustavi hlađenja motora tekućinom

Regulacija temperature motora

Zračno hlađenje

Ventilacija , grijanje i kondicioniranje zraka

 

Sustavi za paljenje gorive smjese

Stvaranje i razvođenje visokog napona

Udešavanje kuta paljenja

2

Dvotaktni otto motor

Upoznati specifičnosti dvotaktnih motora

Radni proces i dijagram upravljanja(razvođenja)

Konstrukcija motora ,ispiranje i podmazivanje motora

Izvedba sustava paljenja smjese

Specifičnosti motorkotača

3

Diesel motor

Razumjeti radni proces diesel motora

Upoznati konstrukciju i osobitosti diesel motora

 

 

Shvatiti djelovanje sustava za pripremu gorive smjese

 

 

 

 

 

 

 

 

Razumjeti rad motora s prednabijanjem i upoznati turbopunjače

 

Princip rada diesel motora

Radni proces , pV-dijagram

Konstrukcija i osobitosti diesel motora ,usporedba s otto motorom

Izvedbe motora (direktno ubrizgavanje ,pretkomore ,..)

Vrste i svojstva goriva

Djelovanje sustava za dovod goriva

Visokotlačne pumpe(linijske ,razvodne ,...), pročistači goriva, brizgaljke

Udešavanje rada motora

Elektronička regulacija rada motora(EDC)

 

Princip rada motora s prednabijanjem

Turbopunjači i druge vrste punjača

Hlađenje zraka i  regulacija punjenja

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijenos okretnog momenta (snage) motora-transmisija

Predočiti tok snage od motora do pogonskih kotača

 

Upoznati vrste i principe rada spojki

 

 

Objasniti građu i rad mjenjača

 

 

 

Predočiti djelovanje automatskih mjenjača

 

 

Shvatiti djelovanje diferencijala

 

 

Upoznati zglobne prijenosnike

 

Objasniti pogon na sve kotače

 

Naučiti ispravno odabirat ulja za zupčaste prijenosnike

 

Funkcija i  dijelovi transmisije

Prijenosni omjer

Vrste pogona vozila

Zadaci spojke

Tarna tanjurasta spojka

Automatske spojke: centrifugalna, hidrodinamička i elektromagnetska

Zadaci i vrste mjenjača

Tok i promjena okretnog momenta

Sinkronizirani mjenjači, sinkroni

Stupnjevani planetarni mjenjač

Hidrauličko i elektrohidrauličko upravljanje

Kontinuirani mjenjač, remenski

Građa i vrste diferencijala

Djelovanje diferencijala

Diferencijali s blokadom

Kardanska vratila , poluvratila , zglobovi

Povremeni i permanentni pogon

Izvedbe 4WD pogona

Hipoidna ulja ,sintetička ulja

ATF ulja

 

5

 

 

 

Vozni sklop vozila

 

Predočiti oscilacije vozila i kotača

Uočavati osobitosti različitih izvedbi ovjesa kotača i funkciju elemenata ovjesa

 

 

 

 

Uskladiti izbor pneumatika s namjenom vozila

 

Upoznati građu i djelovanje sustava upravljanja vozilom

 

 

Razumjeti značaj sustava za sigurnost vožnje

 

Osciliranje vozila i kotača, ovješene i neovješene mase

Zavisni i nezavisan (pojedinačni)

ovjes

Elastični oslonci(opruge),udobnost i stabilnost

Vodilice kotača, amortizeri, ...

Pneumatski, hidropneumatski i hidroaktivni sustavi ovjesa

Kotači i pneumatici(gume), svojstva, označavanje, izbor

Uravnoteženje kotača

Geometrija kotača, trag, nagib,...

Izvedbe upravljačkih prijenosnika

Servoupravljači, hidraulički, elektrohidraulički, električni,....

Propisi o stanju guma, upravljačkog mehanizma, amortizera, geometrije,.....

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kočni sustavi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razjasniti zakonske propise

Upoznati i razumjeti djelovanje hidrauličkog kočnog sustava

 

 

 

 

 

Upoznati i razumjeti djelovanje pneumatskog kočnog sustava

 

 

 

 

EEZ-smjernice, ECE pravilnici

Fizikalne osnove, izvedbe i dijelovi hidrauličkog kočnog sustava

Kočna tekućina ,pojačavanje i regulacija  sile kočenja

ABS

Ispitivanje kočnica

Osnove pneumatike, djelovanje pneumatskih kočnica

Kočni uređaji vučnog i priključnog vozila, simboli

Shema dvovodne dvokružne izvedbe teretnog vozila

Usporivači(retarderi)

 

7

 

 

          

Karoserija vozila

 

 

Upoznati građu karoserije i okvira vozila

 

 

 

 

 

Ovladati postupcima procjene štete i popravka karoserije

 

 

 

Karoserija i okvir vozila, samonosiva karoserija, okvir motorkotača

Sigurnost i konstrukcija vozila

Materijali za izradu, zaštita od korozije, lakiranje vozila

Spajanje dijelova karoserije

Procjena štete, izmjere karoserije

Popravci karoserije, ravnanje, rastezni i mjerni stolovi                                                  

8

 

 

 

 

 

 

 

Električni uređaji vozila

Usvojiti osnovna znanja i razvijati osnovne vještine u radu s električnim uređajima

Osnove elektrotehnike

Izvori električnog napona, akumulator, dinamo, alternator

Potrošači električne energije: elektromotori, elektropokretač,...

Osvjetljenje i signalizacija vozila

Mjere sigurnosti pri radu

 

9

Elektronički upravljački i regulacijski sustavi

Upoznati elektroničke sustave vozila. Razumjeti djelovanje sustava kao cjeline i pojedinih komponenti u sustavu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usvojiti pravila testiranja i dijagnostike elektroničkih sustava

Osnove upravljanja i regulacije

Elektronički sustav: senzori, upravljačka jedinica, izvršnici

Djelovanje elektroničkih sustava za: ubrizgavanje i paljenje kod otto motora( Jetronic, elektroničko paljenje, Motronic) , regulaciju rada diesel motora(EDC, PDE, Common Rail), protiv blokiranja kotača(ABS, ASR,....), poboljšanje stabilnosti i udobnosti, automatsku blokadu diferencijala ( ESP ) ,......

Spojne sheme

Mjerni i dijagnostički uređaji

NAPOMENA : U svim nastavnim cjelinama obrađuju se i uvježbavaju osnovna pravila i postupci     kontrole ispravnosti, održavanja , servisiranja i tijekom popravka.

 

 

Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničkih materijala

                                  

Razred: prvi (1.), (sva zanimanja u strojarstvu)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima  koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanjima u strojarstvu.

 

Zadaci

Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim

oznakama.

Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

 

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

1.F. Toufar: Tehnički materijali 1, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

2.D. Hrgović: Tehnički materijali 2, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

3.B. Gajić/M. Sentić: Ispitivanje tehničkih materijala, POUZ, Zagreb, 2004.

 

Izborna nastava -  Osnove tehničkih materijala

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

 

1                  2                                     3                                             4

 

1.

Uvod

 Proširiti

  znanja

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih

materijala.

Osnove metalografije:

- osnovni pojmovi

- kristalografija i kristalizacija

- dijagrami stanja

 

2.

Sirovo željezo

- dobivanje

 Proširiti

  znanja

Dobivanje sirovog željeza:

- željezne rude, talionički dodaci

   i koks

- visoka peć i procesi u visokoj

  peći

- proizvodi visoke peći

 

3.

Prerada sirovog željeza u lijevano željezo

 

 Proširiti

  znanja

Prerada sirovog željeza:

- sivi lijev; lijevano željezo s

   lamelarnim grafitom

- žilavi (nodularni) lijev

- tvrdi lijev

- kovkasti (temper) lijev

- čelični lijev

 

4.

Prerada sirovog  željeza u čelik.

 Proširiti

  znanja

Postupci dobivanja čelika:

- Bessemerov i Thomasov 

postupak – konvertori.

- Siemens Martenov postupak.

- Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.

- Elektro postupak dobivanja

čelika.

 

5.

Vrste, svojstva, primjena i označavanje čelika i lijevanog željeza

 Proširiti

  znanja

Podjela čelika.

Konstrukcijski čelici.

Alatni  čelici.

Označavanje čelika prema

standardima.

Označavanje lijevanog 

željeza prema standardima.

6.

Obojeni metali i njihove legure

 Proširiti

  znanja

Vrste obojenih metala i

njegovih legura.

Teški obojeni metali.

Legure teških obojenih

metala.

Laki metali.

Legure lakih metala.

7.

Sinterirani materijali

 Proširiti

  znanja

Postupak izrade.

Sinterirani željezni materijali.

Sinterirani obojeni metali.

Tvrdi metali.

Oksidno keramički rezni

materijali.

8.

Nemetali

 Proširiti

  znanja

Vrste nemetala.

Plastične mase.

Drvo, guma, koža, tekstil.

Staklo, porculan, azbest.

 

9.

Goriva i maziva

 Proširiti

  znanja

Goriva.

Maziva.

 

 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Računalstvo

 

Razred: Prvi

Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 1  sat  (35 sati)

Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju

 

Zadaci:

Znati se koristi mišem i tipkovnicom.

Znati principe korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora.

Moći izraditi dopise i cirkularna pisma.

Znati i moći se koristiti bazama podataka i Internetom.

Znati i moći se koristiti  osnovnim pomagalima u programima za crtanje

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Osnovni pojmovi

Usvojiti osnovne pojmove o građi i principu rada računala

Povijesni razvoj

Sklopovlje (Hardware)

Programska podrška (Software)

2.

Sklopovlje

Usvojiti osnovne pojmove o sklopovlju (Hardwareu)

Središnja jedinica:

-         osnovne (matične) ploče

-         vanjske memorije

-         napajanje

-         priključci za proširenje

Periferne jedinice:

-         ulazne jedinice

-         izlazne jedinice

-         komunikacijske jedinice

 

3.

Programska podrška

Usvojiti osnovna znanja i moći se koristiti operativnim sustavima i uslužnim programima.

DOS

Windows

Programi za obradu teksta

Tablični kalkulator i baze podataka

Grafički programi

AutoCAD

4.

Internet

Osposobiti se za komuniciranje preko Interneta i moći vršiti pretraživanja WEB Siteova.

Osnovni pojmovi

Slanje i primanje elektronske pošte

Pretraživanje Web Siteova

 

 

 


 

Nastavni predmet: Izborna nastava –  Tehnike motornih vozila

 

Razred: Drugi i treći

 Tjedni (ukupni) fond sati:         2. razred;  2  sata  (70 sati)

                                               3. razred; 1 sat  (32 sata)

 

                  PREGLED NASTAVNIH PODRUČJA: 

 

 

Redni broj

 

Nastavna područja

Broj sati po godinama obrazovanja

II

III

Ukupno

 1.  

Četverotaktni otto motor

40

 

40

 1.  

Dvotaktni otto motor

5

 

5

 1.  

Diesel motor

10

 

10

 1.  

Transmisija

15

 

15

 1.  

Vozni sklop vozila

 

5

5

 1.  

Kočnice

 

7

7

 1.  

Karoserija

 

2

2

 1.  

Električni uređaji

 

6

6

 1.  

Elektronički sustavi

 

12

12

 

Sveukupno

70

32

102

                              

Osnovni nastavni sadržaji izvode se u osnovnom programu, a  dodatni nastavni sadržaji u izbornoj nastavi .

Nastavni predmeti Tehnike motornih vozila i Tehnologija održavanja vozila (vježbe) čine integralnu cjelinu te je potrebno uskladiti redoslijed izvođenja nastavnih jedinica.

 

Cilj:  Stjecanje osnovnih znanja te razvijanje vještina i navika koje će omogućiti kvalitetno izvođenje održavanja i servisiranja motornih vozila u zanimanju automehaničar( osobna vozila, privredna vozila i motorkotači).

 

Zadaci:

 

Osvijestiti nužnost primjene propisanih postupaka zaštite na radu i očuvanja zdrave čovjekove okoline.

Razumjeti važnost pravilne organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Razviti svijest o važnosti redovitog održavanja motornih vozila.

Uočiti svrsishodnost raspolaganja tehničkim podacima , postupcima kontrole i servisiranja koje je propisao proizvođač motornog vozila .

Integrirati prethodno usvojena znanja pri učenju novih sadržaja .

Upoznati pojedine sklopove motornih vozila i motorno vozilo kao funkcionalnu cjelinu .

Uočiti posebnosti privrednih vozila i motorkotača u odnosu na osobna vozila .

Razumjeti principe rada osnovnih sklopova (sustava ) motornih vozila .

Upoznati različite izvedbe sklopova ( sustava ) motornog vozila i uočiti  njihove osobitosti .

Pronalaziti i prepoznati sklopove (sustave ) i njihove komponente ugrađene u motornom vozilu .

Steći osnovne spoznaje o motorima s unutarnjim izgaranjem (Otto :četverotaktni i dvotaktni ,Diesel , motori  s prisilnim punjenjem cilindra , Wankel ) i shvatiti njihove osobitosti .

Upoznati vrste i  svojstva goriva za motore s unutarnjim izgaranjem .

Znati ulogu sustava prijenosa snage (transmisije) i upoznati različite izvedbe .

Razumjeti principe rada dijelova transmisije :spojki ,mjenjača ,diferencijala ,........  .

Usvojiti osnovna znanja o kočnim sustavima , sustavima za upravljanje vozilom i sustavima ovješenja kotača .

Upoznati električne uređaje ugrađene u motorna vozila i naučiti osnovne principe njihovog rada .

Upoznati različite elektroničke upravljačke i regulacijske sustave na motornim vozilima .

Razumjeti djelovanje elektroničkih sustava kao cjeline i elemenata  sustava ( senzora , upravljačke jedinice, izvršnika )

Upoznati ispitne i mjerne uređaje za kontrolu ispravnosti sustava na vozilima .

Primjenjivati usvojena pravila u radovima na motornim vozilima u tehnološkim vježbama i praktičnoj nastavi .

Spoznati vlastite mogućnosti i dosege u okvirima zanimanja

Usvojiti osnovna znanja potrebna za daljnje unapređenje i samoobrazovanje .

Provjera postignuća učenika: ( praćenje i ocjenjivanje )

- Znanje :Usvojenost i razumijevanje nastavnih sadržaja utvrđuje se usmenom i pismenom provjerom .

Usmena provjera znanja provodi se kontinuirano .

Pismena provjera izvodi se pomoću zadataka objektivnog tipa , na kraju nastavnih područja i prikraju nastavne godine .

- Vještine :Primjena znanja korištenjem propisane literature ,pravilan redoslijed izvođenja operacija , točnost izvođenja i ispravnost rukovanjem alata i uređaja .

- Zalaganje :Sudjelovanje učenika pri obradi i uvježbavanju nastavnih sadržaja .

 

Literatura za učenike i nastavnike

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

TEHNIKA MOTORNIH VOZILA ,licencirani prijevod njemačkog udžbenika grupe autora , HOK i Pučko otvoreno učilište , Zagreb 2004 .

B.Švara : ELEKTRONIČKO UBRIZGAVANJE I PALJENJE KOD OTTO MOTORA ,knjiga i radni udžbenik, Otvoreno sveučilište, Zagreb 1994.godine.

Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe – Motori s unutarnjim izgaranjem

Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Motori s unutarnjim izgaranjem, priručnik za nastavnike

Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe – Vozila i vozna sredstva

Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Vozila i vozna sredstva, priručnik za nastavnike

Mapa za praktičnu nastavu.

 

Izborna nastava - Tehnike motornih vozila- druga i treća godina

Ciljevi, zadaci i sadržaji nastavnih područja

 

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Četverotaktni otto motor

Razumjeti četverotaktni otto proces

 

 

Usvojiti osobitosti otto motora i vrednovati ih

 

 

Upoznati klipni mehanizam motora i razumjeti njegovo djelovanje

 

Prepoznavati različite izvedbe motora i uočiti njihove osobitosti.

Procijeniti stanje motora

 

Shvatiti funkciju razvodnog mehanizma motora

 

 

 

 

Steći spoznaje o gorivima i vrstama gorive smjese.

 

 

Objasniti sustave i djelovanje uređaja za pripremu gorive smjese

 

 

 

 

 

 

 

Tumačiti postupke za smanjivanje štetnih sastojaka u ispušnim plinovima

 

 

Uočiti značaj pravilno izvedenog ispušnog sustava

 

Upoznati sustav podmazivanja motora i pravilno izabrati motorno ulje

 

Razjasniti funkciju hlađenja motora