Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje bravar

NN 112/2004 (13.8.2004.), Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje bravar

ministarSTVO gospodarstva, rada i poduzetništva

 2136

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

 

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI
PROGRAM ZA ZANIMANJE

BRAVAR

 


1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

Cilj:

Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: bravar

 

Zadaci:

Usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u održavanju dijelova, sklopova ili proizvoda.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.

Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.

Moći primijeniti mjerenja u praksi.

Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.

Usvojiti pojmove o plastičnoj obradi.

Upoznati alate, princip rada i postupke pojedinih plastičnih obrada.

Moći izabrati i primijeniti alate i postupke pojedinih plastičnih obrada u izradi određenog zadatka.

Upoznati postupke spajanja.

Znati izabrati i primijeniti alate i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka.

Usvojiti pojmove o primjeni lijevanja i metalurgiji lijevanja.

Upoznati postupke lijevanja.

Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi.

Upoznati peći za zagrijavanje i sredstva za hlađenje.

Znati izabrati i primijeniti najvažnije postupke toplinske obrade.

Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.

Upoznati ponašanje materijala prema koroziji.

Znati izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.

Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja.

Znati i moći izraditi dijelove metalne brave

Znati i moći ugraditi dijelove, sklopove i sustave u zanimanju za koje se školuje.

Znati razraditi tehnološki postupak izrade metalne ograde i umjeti izraditi jednostavne metalne ograde.

Znati razraditi tehnološki postupak izrade metalne konstrukcije i umjeti izraditi jednostavne metalne konstrukcije.

Znati razraditi tehnološki postupak izrade metalnih vrata i umjeti izraditi jednostavna metalna vrata.

Znati razraditi tehnološki postupak izrade metalnog prozora i umjeti izraditi jednostavne metalne prozore.

Znati razraditi tehnološki postupak izrade metalne stepenice i umjeti izraditi jednostavne metalne stepenice.

Znati razraditi tehnološki postupak izrade metalnog spremnika i umjeti izraditi jednostavne metalne spremnike.

Znati izabrati elemente i sastaviti jednostavne pneumatske sustave.

Znati izabrati elemente i sastaviti jednostavne hidrauličke sustave.

Znati i moći koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti za cjeloživotno školovanje.

Uvjeti za napredovanje i završetak obrazovanja

Trajanje obrazovanja: 3 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti (prema potrebi) i Ugovor

Prijelaz u viši razred:

Utvrđuje se Pravilnikom

Završetak obrazovanja:

 Utvrđuje se Pravilnikom

Mogućnost nastavka školovanja

Nakon završenoga školovanja i tri godine radnoga iskustva u zanimanju može se polagati majstorski ispit, čime se stječe zvanje majstora- bravara (Zakon o obrtu, NN 77/93 i 64/2001).

Učenici sa završenim obrazovanjem za obrtnička zanimanja mogu pod određenim uvjetima nastaviti školovanje u tehničkoj školi ili na veleučilištu. 

 

2. NASTAVNI PLAN   

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

0

0

0

0

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

0

0

2

70

0

0

70

Osnove računalstva

1,5

53

0

0

0

0

53

Matematika u struci 

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

1,5

53

0

0

0

0

53

Osnove tehničkih materijala 

1

35

0

0

0

0

35

Osnove tehničke mehanike

0

0

2

70

0

0

70

Elementi strojeva i konstruiranje

0

0

2

70

0

0

70

Osnove automatizacije 

0

0

0

0

2

64

64

Nove tehnologije  

0

0

0

0

2

64

64

Izborna nastava

1

35

2

70

2

64

169

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

 

 

 

 

 

 

 

Praktična nastava

 

900

 

900

 

800

2600

Praktična nastava u školi

Praktična nastava u školskoj radionici

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologija  bravarije

Praktična nastava u

radnom procesu

 

340

 

 

 

 

 

 

560

 

 

 

 

 

 

 

270

 

 

 

 

 

 

630

 

160

 

 

 

 

 

 

640

 

Ukupno nastave godišnje

16

1461

16

1460

14

1248

4169

Praktična nastava (objašnjenje):

U okviru godišnjeg fonda sati nalaze se i vježbe iz tehnologija koje su sadržajno u suglasju s praktičnom nastavom što je vidljivo u sljedećim tablicama:

 

2. NASTAVNI PLAN  - OBJAŠNJENJE

A)   Općeobrazovni dio

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

0

0

0

0

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

0

0

2

70

0

0

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

B)   Stručno- teorijski dio  s izbornom nastavom

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Osnove računalstva

1,5

53

0

0

0

0

53

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

1,5

53

0

0

0

0

53

Osnove tehničkih materijala

1

35

0

0

0

0

35

Osnove tehničke mehanike

0

0

2

70

0

0

70

Elementi strojeva i konstruiranje

0

0

2

70

0

0

70

Osnove automatizacije 3)P

0

0

0

0

2

64

64

Nove tehnologije 3)P

0

0

0

0

2

64

64

Izborni dio 4)

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

1

35

2

70

2

64

169

Ukupno

7

246

7

245

7

224

715

 

3)P  - Tehnološke vježbe u praktikumu.za pojedino zanimanje

4)  - Prema uvjetima škole i interesima učenika.

 

C) Praktični dio – Praktična nastava

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Praktična nastava u školi

s vježbama - najviše sati

 

340

 

270

 

160

 

770

 Praktična nastava u

školskoj radionici

  najviše sati 4)

 

 

270

 

 

165

 

 

32

 

Tehnologija obrade i montaže

 

70

 

105

 

 

Tehnologija bravarije

-

-

128

 

Praktična nastava u

radnom procesu –

najmanje sati

 

 

560

 

 

630

 

 

640

 

 

1830

Ukupno

900

900

800

2600

 

Tehnologija obrade  i montaže   i  Tehnologija bravarije

– nastavni predmeti  koji su u korelaciji sa sadržajima Praktične nastave

4) – Svaka škola izrađuje Izvedbeni program

 

D) Ukupno nastave

 

 

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Općeobrazovni dio

315

315

224

854

 Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom

246

245

224

715

Praktični dio – Praktična nastava

900

900

800

2600

Ukupno A)+B)+C)

1461

1460

1248

4233

 

 

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

Predmeti strukovnoga dijela programa

Obvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Osnove računalstva

pismeno, usmeno, praktični rad

Matematika u struci 

usmeno, pismeno

Osnove tehničke mehanike

usmeno, pismeno

Tehničko crtanje

pismeno, praktičan rad

Elementi strojeva i konstruiranje

usmeno, pismeno, praktični rad

Osnove tehničkih materijala

usmeno, pismeno, praktični rad

Tehnologija obrade i montaže

usmeno, pismeno, praktični rad

Tehnologija bravarije

usmeno, pismeno, praktični rad

Osnove automatizacije

usmeno, pismeno, praktični rad

Praktikum: Nove tehnologije

usmeno, pismeno, praktični rad

Praktična nastava

usmeno, pismeno, praktični rad

 

4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

Nastavni predmeti strukovnoga dijela programa

Nastavnik

Izobrazba

Osnove računalstva

profesor računalstva, i dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. elektrotehnike i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a, dipl. ing. brodogradnje

VSS

Matematika u struci 

profesor matematike, prof. matematike i fizike, dipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje

VSS

Osnove tehnička mehanika

dipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a,

dipl. ing. brodogradnje

VSS

Tehničko crtanje

dipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a,

dipl. ing. brodogradnje

VSS

Elementi strojeva i konstruiranje

dipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a,

dipl. ing. brodogradnje

VSS

Osnove tehničkih materijala

dipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a,

 dipl. ing.  metalurgije, dipl. ing. brodogradnje

VSS

Tehnologija obrade i montaže

dipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a,

dipl. ing. brodogradnje

VSS

Tehnologija bravarije

dipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a ,

dipl. ing. brodogradnje

VSS

Osnove automatizacije

dipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a ,

dipl. ing. brodogradnje

VSS

Praktikum: Nove tehnologije

dipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta,  profesor PTO-a,

dipl. ing. brodogradnje

nastavnik praktične nastave

/suradnik u nastavi/ majstor - stručni učitelj

VSS, VŠS

SSS

Izborni dio

Prema pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju

 

Praktična nastava

dipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a , dipl. ing. brodogradnje

 nastavnik praktične nastave- stručni učitelj, /suradnik u nastavi/ majstor

VSS, VŠS

SSS

 

Osim navedenih nastavnika nastavne predmete mogu izvoditi i drugi nastavnici prema pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, «NN» 1/96.

 

5. IZVOĐENJE PROGRAMA

 

5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard)

 

Nastavni predmet

Razred

Nastavnik

Broj sati

Broj učenika

Osnove računalstva

1.

profesor

1,5 sat (0,5 + 1)

18 sati - zajedno

35 sati - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Matematika u struci

1., 2 i 3

 

1.razr.- 2 sata (2+0)

70 sati-zajedno

2.razr.- 1 sat (1+0)

35 sati-zajedno

3.razr.- 1 sat (1+0)

32 sata-zajedno

 

30 učenika

 

30 učenika

 

30 učenika

Osnove tehničke mehanike

2.

profesor

2.razr.- 2 sata (1+1)

35 sati-zajedno

35 sati - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Tehničko crtanje

1. 

profesor

1.razr.- 1,5 sati (1+0,5)

35 sati-zajedno

18 sati-2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Elementi strojeva i konstruiranje

2.

profesor

 

2 sata (1 + 1)

35 sati - zajedno

35 sati - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Osnove tehničkih materijala

1.

profesor

 

1.razr.- 1 sat (1+0)

35 sati-zajedno

 

30 učenika

Tehnologija  obrade i montaže

1. i 2.

profesor,

nastavnik PN

suradnik

majstor

1. razred - 2 sata (1 + 1)

35 sati zajedno

35 sati - 2 grupe

2. razred - 3 sata (1+2)

35 sati - zajedno

70 sati - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

 

30 učenika

15 učenika

Tehnologija bravarije

 

3.

profesor,

nastavnik PN

suradnik

majstor

4 sata (2 + 2)

64 sati - zajedno

64 sati - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Osnove automatizacije

3.

profesor

 

2 sata (1 + 1)

32 sati - zajedno

32 sati - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Praktikum novih tehnologija

3.

profesor,

nastavnik PN

suradnik

majstor

2 sata (1+1)

32 sata-zajedno

32 sata-2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Praktična nastava

1., 2., 3.

profesor,

nastavnik PN

suradnik

majstor

1. g. 900 sati

2. g. 900 sati

3. g. 800 sati

Školske radionice

8-16 učenika.

Gospodarske radionice-izvodi se pedagoška pomoć i nadzor

 

5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

 

 

Prostor

Oprema

Nastavni predmeti

Računalna učionica

Standardna oprema 1 + 16 radnih mjesta

Osnove računalstvo

Stručni predmeti

Klasična učionica

 

Klasična učionica (1 + 32 mjesta)

1 radno mjesto sa PC + LCD, grafoskop/

 

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologija bravarije

Tehničko crtanje

Elementi strojeva i konstruiranje

Matematika u struci

Osnove tehničke mehanike

Klasična učionica +

Praktikum za Tehnologije

Klasična učionica sa ormarima

1 radno mjesto sa PC + LCD, grafoskop/

Školska radionica za ručnu, strojnu obradu,

i spajanje i montažu

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologija bravarije

Praktikum za

Osnove automatizacije

1 radno mjesto sa PC + LCD, grafoskop/

+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom za pneumatsko i hidrauličko upravljanje, robotiku i drugo

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologija bravarije

Osnove automatizacije

Praktikum za nove tehnologije:

CAD - CAM

1 radno mjesto sa PC + LCD, grafoskop/

+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom CAD - CAM tehnologiju

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologija bravarije

Nove tehnologije

Izborni sadržaji

Školska radionica

za ručnu obradu i montažu

Prema standardu za 16 RM

Praktična nastava

u ŠR

Školska radionica

za strojnu obradu

Prema standardu za 8 - 10 RM

Praktična nastava

u ŠR

 

6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA

1 - Praktični  dio obrazovanja – naukovanja:

Okvirni programi Praktičnog dijela osnova su za izradu Izvedbenog i Operativnog programa.

Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama Obrtničke škole.

Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke.

Svaka škola izrađuje u suradnji sa obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke, te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa.

Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa, kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih Ministarstava.

 

Praktična nastava – 1. godina; sva zanimanja u strojarstvu

                                                                                                                  

Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa -  Cilj (znanja i vještine)

1

2

3

1.

Obrazovanje za zanimanje

Objasniti značenje Ugovora o obrazovanju – naukovanju.

2.

Ustrojstvo i organizacija

obrazovnih pogona

Upoznati ustrojstvo, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:

-         školska radionica

-         obrtnička radionica

-         pogoni poduzeća, gradilišta i slično.

 

3.

Radno pravo

Zaštita na radu

Navesti bitne dijelove Ugovora o obrazovanju - naukovanju.

Objasniti zadaće pogonske zaštite na radu.

Navesti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.

 

4.

Sigurnost na radu,

zaštita okoliša i racionalno korištenje energije

 

Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.

Opisati načine ponašanja kod nesreće na radu, i uvoditi mjere prve pomoći.

Navesti bitne propise za sprečavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.

Upozoriti na opasnosti koje prouzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.

Navesti moguće zagađivače okoline koji su uvjetovani radnim mjestom.

Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i omogućavaju racionalnu uporabu energije u strukovnom području rada.

 

5.

Planiranje i priprema rada

Osigurati tok tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.

Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:

-         materijal predmeta obrade

-         alate, pribor, uređaje i strojeve

-         sredstva osobne zaštite na radu

Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.

Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.

 

6.

Tehničko crtanje;

- čitanje, primjena i

  izrada tehničko-

  tehnološke

  dokumentacije

Čitati i primijeniti jednostavne oznake sa tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.

Znati i umjeti skicirati jednostavni radionički crtež.

Upoznati osnove norme i standardizacije.

Razumjeti oznake sa jednostavnih tehničkih crteža:

- projekcije i kote, tolerancije, oznake kvalitete obrade.

 

7.

Mjerenje i kontrola

Znati i umjeti izmjeriti dužine:

-metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima:

etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove:

kutnicima i univerzalnim kutomjerima.

 

8.

Ručna obrada

Znati i umjeti ocrtati i obilježiti predmet obrade prije narednih operacija.

Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima.

Znati i umjeti piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama..

Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.

Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj.

Znati i umjeti rezati limove ručnim i stolnim škarama.

Znati i umjeti ručno ravnati limove.

Znati i umjeti ručno i strojno savijati limove pod kutom i kružno.

Znati i umjeti previti lim.

Znati i umjeti probiti limo probijačem.

Znati ručno iskovati jednostavni oblik.

 

9.

Obrada spajanjem

Znati i umjeti ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati.

Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj pomoću vijaka, matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja.

Znati i umjeti spojiti elemente pomoću klinova i zatika.

Znati i umjeti spojiti limove ručnim zakivanjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova mekim lemljenjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova tvrdim lemljenjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova

elektrolučnim zavarivanjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova

plinskim zavarivanjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova lijepljenjem.

 

10.

Lijevanje

Upoznati i usvojiti osnovne pojmove lijevanja:

- lijevanje u pješčane kalupe

- lijevanje u metalne kalupe.

 

11.

Korozija i površinska zaštita

Upoznati i usvojiti osnovne pojmove o koroziji i površinskoj zaštiti:

- znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od korozije

- znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije.

12.

Strojna obrada

Bušenje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu, materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata.

- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža

  na traženu točnosti i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

Brušenje i oštrenje alata;

Znati pravilno oštriti alate:

      sjekač, crtaća igla, točkalo,

svrdlo, tokarski nož.

  Znati i umjeti brusiti ravne površine.

Tokarenje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu, materijal predmeta obrade, alate za tokarenje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata.

- umjeti tokariti jednostavne dijelove  prema zahtjevu crteža na traženu točnosti i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

Glodanje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu, materijal predmeta obrade, alate za glodanje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata.

- umjeti glodati jednostavne dijelove prema zahtjevu

  crteža

  na traženu točnosti i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 

 

Praktična nastava – 2. godina; zanimanja: bravar

 

Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa -  Cilj (znanja i vještine)

1

2

3

1.

Obrazovanje za zanimanje

 

Ponoviti  značenje Ugovora o obrazovanju – naukovanju.

2.

Ustrojstvo i organizacija

obrazovnih pogona

- Proširiti

  znanja

Ponoviti ustrojstvo, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:

-         školska radionica

-         obrtnička radionica

-         pogoni poduzeća gradilišta i slično.

 

3.

Radno pravo

Zaštita na radu

- Proširiti

  znanja

Ponoviti bitne dijelove Ugovora o obrazovanju - naukovanju.

Ponoviti zadaće pogonske zaštite na radu.

Ponoviti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.

 

4.

Sigurnost na radu,

zaštita okoliša i racionalno korištenje energije

- Proširiti

  znanja

Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.

Opisati načine ponašanja kod nesreće na radu, i uvoditi mjere prve pomoći.

Navesti bitne propise za sprečavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.

Upozoriti na opasnosti koje prouzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.

Navesti moguće zagađivače okoline koji su uvjetovani radnim mjestom.

Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i omogućavaju racionalnu uporabu energije u strukovnom području rada.

 

5.

Planiranje i priprema rada

- Proširiti

  znanja i vještine

- Planiranje i priprema u

  zanimanju

Osigurati tok tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.

Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:

-         materijal predmeta obrade

-         alate, pribor, uređaje i strojeve

-         sredstva osobne zaštite na radu

Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.

Utvrditi i osigurati organizacijski tok rada.

Procijeniti opseg rada.

Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.

 

 

 

 

6.

Tehničko crtanje;

- čitanje, primjena i

  izrada tehničko-

  tehnološke

  dokumentacije

- Proširiti

  znanja i vještine

- Dokumentacija u

  zanimanju

Čitati i primijeniti oznake sa tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.

Znati i umjeti skicirati.

Upoznati norme i standardizaciju.

Razumjeti oznake sa tehničkih crteža:

-         projekcije i kote

-         tolerancije

-         oznake kvalitete obrade.

Primijeniti pogonske upute i upute za posluživanje strojeva i uređaja.

Zapisati tehničke sadržaje, osobito u obliku zapisnika i izvještaja.

7.

Mjerenje i kontrola

- Proširiti

  znanja i vještine

- Mjerenje i kontrola

   u zanimanju

Znati i umjeti izmjeriti dužine:

-metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima:

etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove:

kutnicima i univerzalnim kutomjerima.

Utvrditi i prenijeti mjere montaže.

Izrađivati i primjenjivati šablone.

8.

Ručna obrada

- Proširiti

  znanja i vještine

- Ručna obrada u

  zanimanju

Znati i umjeti ocrtati i obilježiti predmet obrade prije narednih operacija.

Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima.

Znati i umjeti piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama..

Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.

Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj.

Ispitivati pravokutnost elemenata mjerenjem i dijagonalama .

9.

Obrada spajanjem

- Proširiti

  znanja i vještine

- Spajanja u zanimanju

Znati i umjeti ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati.

Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj pomoću vijaka, matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja.

Znati i umjeti spojiti elemente pomoću klinova i zatika.

Znati i umjeti izvršiti spajanje utiskivanjem.

Stvaranje steznih spojeva prešanjem i proširivanjem.

Spajati fine limove profiliranjem i zarubljivanjem.

Spajati fine limove užljebljivanjem (previjanjem) ručno i strojno.

Spajati elemente i proizvode zakivanjem.

Priprema površina, ljepila i lijepljenje dijelova iz različitih materijala.

Zavarivanje: Znati i umjeti.

Izabrati i utvrditi vrijednost za podešavanje zavarivačkih uređaja i dodatnih materijala za zavarivanje taljenjem.

Zavarivati limove i profile od čelika i neželjeznih metala u različitim pozicijama zavarivanja.

 

- spajati fine limove plinskim zavarivanjem

- spajati fine limove ručnim elektrolučnim zavarivanjem u inertnom plinu

- spajati fine limove elektrootpornim zavarivanjem ispraviti toplinskom obradom deformacije na zavarivačkom šavu

- zavarivati izratke od umjetnog materijala

Lemljenje: Znati i umjeti

- izabrati alate za lemljenje, lemove i tekućinu za lemljenje prema svojstvima i svrsi primjene

- meko i tvrdo lemiti dijelove lima uz uvažavanje stanja površine.

Termički rezati limove i profile prema nacrtu.

10.

Strojna obrada

- Proširiti

  znanja i vještine

- Strojna obrada u

  zanimanju

Bušenje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu, materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata.

- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža

  na traženu točnosti i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

Obrađivati limove i profile od čelika, neželjeznih metala i umjetnih materijala pomoću ručno vođenih strojeva te stabilnim škarama, pilama i strojevima za brušenje.

Izrađivati unutarnje i vanjske navoje uvažavajući svojstva materijala.

Toplim i hladnim savijanjem preoblikovati profile s i bez naprava.

Ravnati hladnim i toplim postupkom profile s i bez naprava.

Kovati kvadratno, plosnato i polukružno.

11.

Toplinska obrada

u zanimanju

 

Znati izabrati određeni postupak toplinske obrade prema zahtjevima crteža.

Znati i umjeti izvršiti kaljenje jednostavnijih alata.

Znati i umjeti ispitati tvrdoću materijala.

Znati se služiti podacima iz literature.

12.

Montaža elemenata u sklopove

 

Znati prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti elemente za montažu.

Znati i umjeti ispitati elemente za funkcionalnu ugradnju.

Znati i umjeti prema tehničkim uputama sastaviti elemente u mehaničke sklopove.

Znati i umjeti sastaviti mehaničke sklopove u sustav montaže.

Znati i umjeti provjeriti mehaničke sklopove i cjelokupni sustav nakon ugradnje.

Znati ispitati za vrijeme procesa montaže međusobno zavisne funkcije kako bi se izbjegle greške u montaži.

 

13.

Ispitivanje, obradba i zaštita površina

Znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od korozije.

Znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije. Vidno ispitati elemente, pogreške u materijalu, površinsku zaštitu i kakvoću površine.

Ispitati korozijsku zaštitu elemenata.

Pripremiti površine za nanošenje korozivnih zaštitnih sredstava.

Nanositi korozivna zaštitna sredstva (antikorozivna zaštita) uvažavajući smjernice za obradbu.

Obrađivati površine, osobito šavove zavarivanja, mehanički, kemijski ili zapuhivanjem.

Površine oblikovati u bojama.

Bojati izrađene komade.

Izrađene komade pocinčati.

                                            


 

Praktična nastava – 3. godina; zanimanja: bravar

 

Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa -  Cilj (znanja i vještine)

1

2

3

1.

Obrazovanje za zanimanje

Objasniti značenje Ugovora o obrazovanju – naukovanju.

2.

Planiranje i priprema rada

- Proširiti

  znanja i vještine.

 

 

Znati samostalno osigurati tok tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.

Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:

-         materijal predmeta obrade

-         alate, pribor, uređaje i strojeve

-         sredstva osobne zaštite na radu

Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.

Utvrditi i osigurati organizacijski tok rada.

Procijeniti opseg rada.

Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.

 

3.

Tehničko crtanje;

- čitanje, primjena i

  izrada tehničko-

  tehnološke

  dokumentacije

- Proširiti

  znanja i vještine

 

 

Znati i umjeti samostalno čitati i primijeniti oznake sa tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.

Znati i umjeti skicirati.

Znati i umjeti samostalno odrediti standardne dijelove.

Znati i umjeti samostalno razumjeti oznake sa tehničkih crteža:

-         projekcije i kote

Znati i umjeti samostalno čitati pogonske upute i upute za posluživanje strojeva i uređaja.

Znati i umjeti samostalno napisati tehničke sadržaje, osobito u obliku zapisnika i izvještaja.

Čitati i primjenjivati građevne crteže.

Praviti skice prema situaciji na gradilištu.

 

4.

Uređenje radnog mjesta na gradilištu

Prema propisima osigurati i urediti gradilište ili montažno mjesto.

Izrađivati pomoćne konstrukcije, radne i zaštitne skele, nadograđivati, osigurati i razgrađivati.

 

5.

Ispitivanje i mjerenje

Ispitivati na gradilištu, osobito pomoću viska i libele s gumenom cijevi.

Prenijeti montažne mjere na gradilište.

 

6.

Strojna obradba

Učvršćivanje profila i elemenata.

Izrađivati u limovima i profilima dijelove od različitih sirovina bušenjem, piljenjem i glodanjem.

Limove i profile štancati.

Izratke, osobito od aluminija i plemenitog čelika brusiti i polirati.

 

7.

Montaža elemenata u sklopove

- Proširiti

  znanja i vještine

Znati prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti elemente za montažu.

Znati i umjeti ispitati elemente za funkcionalnu ugradnju.

Znati i umjeti prema tehničkim uputama sastaviti elemente u sklopove.

Znati i umjeti sastaviti sklopove u sustav montaže.

Znati i umjeti provjeriti sklopove i cjelokupni sustav nakon ugradnje.

Znati ispitati za vrijeme procesa montaže međusobno zavisne funkcije kako bi se izbjegle greške u montaži.

8.

Izrađivanje montažnih dijelova i elemenata za metalne i čelične građevne konstrukcije

Utvrditi mjerne točke i građevinske podatke.

Izrađivati pokretne sklopove i elemente, osobito vratna i prozorska krila, iz profila od različitih sirovina sa i bez naprava zavarivanjem, vijcima ili lijepljenjem.

Izrađivati elemente za čvrsto ugrađivanje, osobito okvira, rešetaka i rukohvata iz profila od različitih sirovina sa i bez naprava.

Izrađivati prekrivala od različitih sirovina uzimajući u obzir zahtjeve na površinu i s obzirom na građevno tijelo koje se zaštićuje.

Već gotove ili osobno napravljene dijelove krova pričvrstiti.

 

 

Obložiti umjetnim materijalima elemente od aluminija za sprječavanje širenja šumova.

Prema uputama obrađivati i prerađivati materijale za zvučnu i toplinsku izolaciju.

Izraditi konstrukcije nadstrešnice od čelika i neželjeznih metala pomoću vijaka ili zavarivanjem.

Izraditi učvršćenje nosača.

9.

Izrađivanje i montiranje temeljne konstrukcije za oblaganje i fasade

Izrađivati i montirati čvrste i pokretne temeljne konstrukcije.

Izrađivati i montirati viseće konstrukcije s obzirom na građevinsko stanje i propise.

10.

Učvršćivanje montažnih dijelova i elemenata na gradnji

Ispitati sposobnost podloge za učvršćivanje.

Umetnuti i učvrstiti elemente na gradnji osobito u zid i beton te zatvoriti proboje i slobodne prostore.

Učvrstiti limove, profile i elemente zavarivanjem, vijcima uvažavajući građevinsko nadzorna dopuštenja i rastezanje u dužinu.

Ubetonirati elemente u zemlju.

11.

Montiranje i demontiranje metalnih ili čeličnih građevinskih konstrukcija

Zabrtviti građevinske priljučne spojeve materijalima za punjenje, brtvljenje i izolaciju.

Montirati i demontirati metalne i čelične građevinske konstrukcije uvažavajući konstrukcijsko specifične i sigurnosno tehničke uvjete.

Izvoditi na gradilištima zavarivačke radove koji nisu obvezni za preuzimanje.

 

 

12.

Izrađivanje montažnih dijelova i skupina za strojeve, sustave i postrojenja

Izrađivati dijelove od limova i profila, osobito za zaštitne zidove, noseće okvire i kabine, predmontirati i pripremiti za ugradnju.

Izrađivati spojeve prešanjem, osobito klinaste i opružne spojeve uprešavanjem, skupljanjem i rastezanjem.

Izrađivati čelične skele.

Pridružiti tipu postrojenja pribor i dodatne uređaje uvažavajući propise.

13.

Montiranje, demontiranje, ispitivanje i podešavanje uređaja i sigurnosnih postrojenja

Izrađivati i montirati mehaničke uređaje .

Ispitati i uspostaviti funkcije sustava.

Montirati automatske sisteme s električnim i hidrauličkim pogonom uključujući upravljanje.

Ispitati međusobno ovisne funkcije, osobito na priključnicama mehaničkih, hidrauličkih ili električnih. sklopova i uspostaviti pogonsku spremnost sustava.

 

 

Postaviti noseć i učvršćujuće konstrukcije, osobito sidro, konzole i okvire te učvrstiti na gradnju uvažavajući građevinsko nadzorna dopuštenja.

Montirati već gotove elemente i sklopove na učvršćujuće konstrukcije i na gradnju.

Postaviti i montirati mehaničke, električne, hidrauličke i pneumatske pogonske agregate, osobito motor i prijenosnik.

Položiti i priključiti električne, hidrauličke i pneumatske vodove.

 

 

Montirati i utvrditi valjanost već gotovih konstrukcija od čelika i lima, osobito transportnih okvira i kabine, uključujući vrata i zaklope.

Uređaje za upravljanje, reguliranje, kontroliranje i sigurnost montirati, podesiti i ispitati.

Demontirati postrojenja uvažavajući propise o sigurnosti i ponovno korištenje

14.

Održavanje u ispravnom stanju metalnih ili čeličnih građevnih konstrukcija

Izvoditi inspekciju i održavanje prema uputama s obzirom na sigurnosno tehničke obveze

Utvrditi smetnje, sustavno ograničiti pogreške i ocijeniti mogućnost njihovog otklanjanja

 

 

Otkloniti funkcijske smetnje i pogreške izmjenjivanjem ili stavljanjem u ispravno stanje oštećenih elemenata s obzirom na pogonske uvjete.

Uvoditi mjere u sklopu preventivnog održavanja

15.

Učvršćivanje montažnih dijelova i elemenata u beton, zid i prirodni kamen

Ispitati sposobnost podloge za učvršćivanje

Pripremiti sidrišta

Učvrstiti sklopove, osobito zavarivanjem uvažavajući građevinsko nadzorna dopuštenja i rastezanje u dužini

Učvrstiti elemente mješavinom žbuke ili olovom

16.

Elektrotehnika, elektronika

Ispitivati električne veličine, osobito mrežne napone.

Povezivati električne vodove prema planovima priključivanja te priključiti električne i elektronske sklopove.

Nadograditi i ispitati osnovne sklopove.

Utvrditi prema sklopnim planovima potrebne sklopove i elemente te predmontirati.

Ispitati prema sklopnim planovima gotova upravljanja.

Razlikovati motore trofazne i izmjenične struje.

Ispitati smjer okretaja.

Utvrditi dopušteno mehaničko i električno opterećenje.

17.

Pneumatika i hidraulika,

Čitati a moći izraditi jednostavne sheme upravljanja pneumatskih i hidrauličkih sustava.

Prema podacima, crtežima, shemama upravljanja i propisima nadograditi, priključiti i ispitati pneumatske i hidrauličke sklopove uključujući elektrotehničke komponente.

Demontirati i montirati pneumatske i hidrauličke elemente i sklopove.

18.

CNC programiranje

alatnih strojeva

- Usvojiti

  znanja i vještine

Upoznati i usvojiti ustroj CNC stroja.

Upoznati i usvojiti mjerne sustave kod CNC upravljanja.

Upoznati, usvojiti i umjeti praktično primijeniti koordinatni sustav kod CNC upravljanja.

Upoznati, usvojiti i umjeti praktično primijeniti nultu i referentnu točku kod CNC upravljanja.

Upoznati, usvojiti i umjeti praktično primijeniti vrste CNC upravljanja.

Upoznati, usvojiti i umjeti praktično primijeniti alatne sustave i korekcije alata  kod CNC upravljanja

Znati i umjeti programirati izradu jednostavnih dijelova na CNC strojevima.

Znati i umjeti izraditi predmet na numerički upravljanom stroju.

                                            


2 - Stručno-teorijski dio obrazovanja

 

 1. Tehnologija obrade i montaže (1. r.)
 2. Tehnologija obrade i montaže (2.r.)
 3. Tehnologija bravarije (3.r.)

    

1.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br.               Nastavno područje                            Broj sati po obrazovnim godinama

            Opći stručni sadržaji                                    I             II        III       Ukupno

                                   Tehnologija obrade i montaže s tehnološkim vježbama (70 sati)

1.         Osnove proizvodne tehnike                             50           -          -         50

2.         Tehnološke vježbe                                          20           -          -         20

               

                                   Tehnologija obrade i montaže s tehnološkim vježbama (105 sati)

1.         Tehnički materijali                                              -         35          -        10

2.                  Plastična obrada                                                 -          10         -         10

3.                  Spajanje i montaža                                             -          15         -         15

5.         Tehnološke vježbe - Projekt:                                          45        -          45

            Tehnološki postupak izrade i montaže sklopova         

                                                 

                                   Tehnologija bravarije s tehnološkim vježbama (128 sati)

1.         Tehnički materijali – poluproizvodi                      -          -          16          16

2.         Elektrotehnika i električni strojevi                        -          -          16          16

3.         Održavanje strojeva, uređaja i postrojenja          -          -           16          16 

4.         Tehnološke vježbe –

Projekt: Tehnološki postupak izrade i montaže                -           16          16             

            Izrada metalnih konstrukcija                                                        48          48

Završne operacije na konstrukcijama                                             8            8

Zaštita na radu                                                                              8            8

                                    

 

                              

            UKUPNO  SATI                                                                     128       128

 

 

6.1. Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže

                                  

Razred: Prvi /sva zanimanja u strojarstvu

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata (70 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljajanje poslova u zanimanjima:

- bravar

 

Zadaci:

Usvojiti spoznaju o značaju organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.

Upoznati principe rada, alata i strojeva s tehničko tehnološkog stajališta.

Znati po potrebi odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike

 

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

udžbenik za prvi razred strojarske struke

Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

metodički priručnik za nastavnike

Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

zbirka grafofolija u boji

Mapa za Praktičnu nastavu

 

Tehnologija obrade i montaže - Prva godina: sva zanimanja u strojarstvu

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1. Osnove proizvodne     Upoznati princip rada                      Postupci ručne obrade

    tehnike                         alate i postupke pojedinih                odvajanjem čestica:

                                       obrada                                            - osnove mjerenja i kontrole

                                                                                              - ocrtavanje i obilježavanje

                                                                                              - osnovni kutovi reznog alata

                                                                                              - sječenje

                                                                                              - piljenje

                                                                                              - turpijanje

                                                                                              - grecanje

                                                                                              - izrada navoja.           

                                                                                              Postupci obrade lima:

                                                                                              - rezanje lima

                                                                                              - ravnanje lima

                                                                                              - savijanje lima

                                                                                              - probijanje lima

                                                                                              - previjanje lima.                                                                                                                                                                                                                  Kovanje i prešanje.

                                                                                              Valjanje, vučenje, istiskivanje

                                                                                              Lijevanje

                                                Upoznati postupke spajanja     Spajanje razdvojivim vezama:

                                                                                              - spajanje vijcima i maticama

                                                                                              - spajanje zaticima i                                                                                                                                                                                                                svornjacima

                                                                                              - spajanje klinovima

                                                                                              - spajanje spojkama.

                                                                                              Spajanje nerazdvojivim vezama:

                                                                                              - spajanje zakivanjem

                                                                                              - spajanje lemljenjem

                                                                                              - spajanje zavarivanjem

                                                                                              - spajanje lijepljenjem.

                                               Upoznati princip rada,              Postupci strojne obrade          

                                               alate i postupke                       Osnove teorije rezanja:

                                               pojedinih strojnih                     Bušenje

                                                                                              Tokarenje       

                                                                                              Glodanje

                                                                                              Brušenje

                                                                                              Ostali postupci strojne obrade.

 

2. Tehnološke vježbe              

           

6.2. Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže

                       

Razred: Drugi /bravar, limar, kovač, ljevač, kotlar

Tjedni (ukupni) fond sati: 3 sata (105 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljajanje poslova u zanimanjima:

- bravar

 

Zadaci:

Usvojiti spoznaju o značaju organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na  radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Upoznati glavne dijelove mjernih  alata, principe i pravila rada.

Znati primijeniti mjerenja  u praksi.

Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi.

Upoznati peći za zagrijavanje i sredstva za hlađenje.

Znati izabrati i primijeniti najvažnije postupke toplinske obrade.

Znati izabrati i primijeniti alate i postupke ručne i strojne obrade u izradi određenog zadatka.

Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.

Znati i umjeti po potrebi sami odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova.

Znati izabrati i primijeniti alate i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka.

Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja.

Znati izabrati i sastaviti elemente u mehaničkim sustavima.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

udžbenik za prvi razred strojarske struke

Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

metodički priručnik za nastavnike

Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

zbirka grafofolija u boji

Mapa za Praktičnu nastavu

 

Tehnologija obrade i montaže     Zanimanja: bravar, limar, kovač, ljevač, kotlar

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Tehnički materijali

 

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

 

 

 

 

 

 

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Čelici

- svojstva

- poluproizvodi

- primjena

Obojeni metali:

- svojstva

- poluproizvodi

- primjena.

Osnove toplinske obrade

Žarenje. Kaljenje

Popuštanje i poboljšanje

Cementiranje i nitriranje

Peći za toplinsku obradu.

 

 

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Vrste korozije.

Utjecaj korozije na metal.

Načini zaštite od korozije:

-         bojenje

-         lakiranje

-         pocinčavanje

-         niklovanje

-         galvanizacija

-         bruniranje

-         eloksiranje

-         ostali postupci.

2.

Plastična obrada

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Postupci obrade lima:

- rezanje lima

- ravnanje lima

- savijanje lima

- probijanje lima

- previjanje lima.         

Kovanje i prešanje.

Valjanje, vučenje, istiskivanje

3.

Spajanje i montaža

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Spajanje razdvojivim vezama:

- spajanje vijcima i maticama

- spajanje zaticima i svornjacima

- spajanje klinovima

- spajanje spojkama.

Spajanje nerazdvojivim vezama:

- spajanje zakivanjem

- spajanje lemljenjem

- spajanje zavarivanjem

- spajanje lijepljenjem.

4.

Tehnološke vježbe

Projekt:                                           

             

 

Primijeniti znanja i vještine u praksi.

Tehnološki postupak izrade i montaže sklopova

-         izrada stalka

-         izrada ormarića

-         izrada polica

        

6.3. Nastavni predmet: Tehnologija bravarije

                                  

Razred: Treći/ bravar

Tjedni (ukupni) fond sati:  4 sata  (128 sata)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljajanje poslova u zanimanjima:  bravar

 

Zadaci:

Usvojiti spoznaju o značaju organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na  radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteža.

Znati izabrati i primijeniti alate i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka.

Znati i umjeti izraditi dijelove metalne brave

Znati i umjeti ugraditi dijelove, sklopove i sustave u zanimanju za koje se školuje.

Znati razraditi tehnološki postupak izrade metalne ograde i umjeti izraditi jednostavne metalne ograde.

Znati razraditi tehnološki postupak izrade metalne konstrukcije i umjeti izraditi jednostavne metalne konstrukcije.

Znati razraditi tehnološki postupak izrade metalnih vrata i umjeti izraditi jednostavna metalna vrata.

Znati razraditi tehnološki postupak izrade metalnog prozora i umjeti izraditi jednostavne metalne prozore.

Znati razraditi tehnološki postupak izrade metalne stepenice i umjeti izraditi jednostavne metalne stepenice.

Znati razraditi tehnološki postupak izrade metalnog spremnika i umjeti izraditi jednostavne metalne spremnike.

Znati izabrati elemente i znati sastaviti jednostavne pneumatske sustave.

Znati izabrati elemente i znati sastaviti jednostavne hidrauličke sustave.

Znati koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti za cijeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

Mijo  Matoševi, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

udžbenik za prvi razred strojarske struke

Mapa za Praktičnu nastavu

 

Tehnologija bravarije - Treća godina:

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje                       Cilj (znanja i umijeća)                                        Sadržaj

1                  2                                                            3                                                            4

 

1.

Tehnički materijali

- profili

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Profili cijevi:

-         vrste

-         standardi

-         izbor i primjena.

Ostali profili:

-         vrste

-         standardi

-         izbor i primjena.

     

2.

Elektrotehnika i električni strojevi

 

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

 

Osnovni pojmovi iz elektrotehnike                                   

- električni strujni krug

- Ohmov zakon

- vrste i spajanje djelatnih otpora

Toplinsko djelovanje

električne struje

Magnetsko djelovanje

Kemijsko djelovanje

Električne zaštitne mjere

mjere zaštiti.

Osnovna znanja o

električnim strojevima

 

3.

Održavanje strojeva, uređaja i postrojenja

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Služba održavanja strojeva,

uređaja i postrojenja

Zadaci pripreme rada održavanja

Snimanje kvarova

Podmazivanje strojeva

Preventivni pregledi

Plansko održavanje

Dokumentacija održavanja

Radionice održavanja

 

4.

Tehnološke vježbe:

Projekt

 

Tehnološki postupci izrade i montaže bravarskih proizvoda

Samostalno izraditi zadatak

Razraditi tehnološki     

postupak izrade uz      

uporabu skica, tablica, dijagrama, standarda, propisa i drugih dostupnih podataka    

 

Razraditi tehnološke poslova montaže.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Tehnološki postupak izrade i montaže

Sastavni i radionički crtež.

Određivanje količine materijala

Izbor broja i redoslijeda

operacija.

Izbor alata.

Izbor stroja.

Određivanje režima rada.

Određivanje vremena izrade.

Analiza ekonomičnosti izrade.

Određivanje vremena izrade.

Tehnološka lista.

Operacijska lista.

Karta alata i naprava.

 

Popis poslova montaže.

Radna mjesta za montažu.

Alati i pribor za montažu.

Vrijeme montaže.

Zaštita na radu.

 5.

Izrada metalnih konstrukcija

Znati razraditi tehnološki postupak izrade i umjeti izraditi jednostavne

bravarske konstrukcije.

 

Tehnološki postupak izrade metalne ograde

Tehnološki postupak izrade metalne konstrukcije.

Tehnološki postupak izrade metalnih vrata.

Tehnološki postupak izrade metalnog prozora.

Tehnološki postupak izrade metalnih stepenica.

Tehnološki postupak izrade metalnog spremnika.

 

6.

Završne operacije na konstrukcijama

Primijeniti znanja i vještine u praksi.

Završne operacije na konstrukciji – zaštita od korozije.

Ispitivanje konstrukcija.

Primopredaja konstrukcija.

 

7.

Zaštita na radu

Primijeniti znanja i vještine u praksi.

Opasnosti pri radu s metalnim konstrukcijama.

Zaštitna sredstva.

Propisi o zaštiti na radu.

 

           

6.4. Nastavni predmet: Osnove tehničkih materijala

                                  

Razred: Prvi (sva zanimanja u strojarstvu)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima  koja će omogućiti obavljajanje poslova u zanimanjima u strojarstvu.

 

Zadaci:

Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim

oznakama.

Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

 

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine; primjena znanja pravilnog izbora materijala i korištenje literature

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

udžbenik za prvi razred strojarske struke

Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

metodički priručnik za nastavnike

Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

zbirka grafofolija u boji

 

Osnove tehničkih materijala

 

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br.               Nastavno područje                                     Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                            I         II        III           Ukupno

 

 

1.

 

Uvod

2.

Sirovo željezo, dobivanje

3.

Prerada sirovog željeza u lijevano željezo

4.

Prerada sirovog  željeza u čelik.

5.

Vrste, svojstva, primjena i označavanje čelika i lijevanog željeza

5.

Obojeni metali i njihove legure

6.

Sinterirani materijali

7.

Nemetali

8.

Goriva i maziva

 

 

            UKUPNO  SATI                                                     35          -                          35

 

Osnove tehničkih materijala

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

 

1                  2                                     3                                             4

 

1.

Uvod

Upoznati najvažnije tehničke materijale u praksi.

Usvojiti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.

Usvojiti osnovna znanja o metalografiji.

 

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih

materijala.

Osnove metalografije:

- osnovni pojmovi

- kristalografija i kristalizacija

- dijagrami stanja

 

2.

Sirovo željezo

- dobivanje

Usvojiti osnovna znanja

o sirovom željezu.

Dobivanje sirovog željeza:

- željezne rude, talionički dodaci

   i koks

- Visoka peć i procesi u Visokoj

  peći

- proizvodi Visoke peći

 

3.

Prerada sirovog željeza u lijevano željezo

 

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u lijevano željezo.

Prerada sirovog željeza:

- Sivi lijev; lijevano željezo s

   lamelarnim grafitom

- Žilavi (Modularni) lijev

- Tvrdi lijev

- Kovkasti (Temper) lijev

- Čelični lijev

 

4.

Prerada sirovog  željeza u čelik.

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u čelik.

Postupci dobivanja čelika:

Bessemerov i Thomasov

postupak – konvertori.

Siemens Martenov postupak.

Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.

Elektro postupak dobivanja

čelika.

 

5.

Vrste, svojstva, primjena i označavanje čelika i lijevanog željeza

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog

crteža, prema standardima i

trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na

samostalno korištenje

literature i drugih izvora

podataka iz područja

tehničkih materijala.

Podjela čelika.

Konstrukcijski čelici.

Alatni  čelici.

Označavanje čelika prema

standardima.

Označavanje lijevanog 

željeza prema standardima.

6.

Obojeni metali i njihove legure

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih obojenih metala i njihovih legura.

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog

crteža, prema standardima i

trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na

samostalno korištenje

literature i drugih izvora

podataka iz područja

tehničkih materijala.

 

Vrste obojenih metala i

njegovih legura.

Teški obojeni metali.

Legure teških obojenih

metala.

Laki metali.

Legure lakih metala.

7.

Sinterirani materijali

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, postupku izrade, svojstvima i primjeni najvažnijih sinteriranih materijala.

Postupak izrade.

Sinterirani željezni materijali.

Sinterirani obojeni metali.

Tvrdi metali.

Oksidno keramički rezni

materijali.

8.

Nemetali

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih nemetala.

Vrste nemetala.

Plastične mase.

Drvo, guma, koža, tekstil.

Staklo, porculan, azbest.

 

9.

Goriva i maziva

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih goriva i maziva.

Goriva.

Maziva.

 

 

 

 

6.5. Nastavni predmet: Matematika u struci

                                  

Razred: Prvi

            Drugi

            Treći

Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 2  sata  (70 sati)

                                       2. razred 1 sat (35 sati)

                                       3. razred 1 sat (32 sati)

 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.

 

Zadaci:

Utvrditi znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranju i korjenovanju.

Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.

Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama, kao i njihovim pretvorbama.

Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.

Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.

Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.

Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju bravar.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

1. Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

 

Matematika u struci

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.                Nastavno područje                            Broj sati po obrazovnim godinama

br.      

                                                                                  I             II        III       Ukupno

1.         Osnovne matematičke operacije                                 

2.                  Potenciranje                

3.                              Korjenovanje                                     

4.         Jednadžbe prvog stupnja                    

5.         Veličine i jedinice                    

6.         Proračuni dužine i kutova                                

7.         Proračuni površine, volumena i mase

8.         Algebarske operacije

9.         Kvadratna jednadžba                                     

10.       Osnove trigonometrije             

11.       Pravilo trojno                                     

12.       Postotni i kamatni račun

13.              Proračuni u zanimanju

14.       Osnovni proračuni troškova                            

15.        Izrada kalkulacija u zanimanju                                    

            UKUPNO  SATI:                                           70          35         32        137

 

Matematika u struci: Prva godina

Cilj i zadaci nastavnih područja:

Red.    Nastavno područje               Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj

br.

1                      2                                                   3                                            4

1.         Osnovne matematičke              Ponoviti znanja i uvježbati        Vrste brojeva.

            operacije                                 vještinu računanja.                   Zbrajanje i oduzimanje.

Množenje i dijeljenje.

Osnovne računske operacije s razlomcima.

2.         Potenciranje                            Znati i umjeti računati               Pojam potencije.

                                                           s potencijama.                         Zbrajanje i oduzimanje

                                                                                                          potencija.

                                                                                                          Množenje i dijeljenje

                                                                                                          potencija.

                                                                                                          Potenciranje potencija.

 

3.         Korjenovanje                          Znati i umjeti računati               Pojam korjenovanja.

                       s korijenima.                            Računske operacije.

 

4.         Jednadžbe                               Znati i umjeti računati               Općenito o jednadžbama..

i linearni odnos veličina             s linearnim jednadžbama          Ekvivalentne jednadžbe.

s jednom nepoznanicom.          Linearne jednadžbe s                                                             
jednom nepoznanicom.

                                                           Upoznati odnose                      Omjeri i razmjeri, prosto

                                                           među veličinama                      pravilo trojno, postotni                                                                                                                                                                                                         račun

                                                           Razumjeti sličnost                    Sličnost trokuta,

                                                           u trokutu                                  odnos stranica u trokutu, 

odnos stranica za 30°, 45°i 60°.

                                                           Upoznati vektorske veličine      Pojam vektorske veličine,

                                                                                                          zbroj vektora, množenje

                                                                                                          vektora s brojem

                                                           Prikazati linearne zavisnosti      Koordinatni sustav,

                                                                                                          jednadžba pravca.

 

5.         Veličine i jedinice                     Naučiti osnovne veličine.          Veličine..         

                                               Znati pretvoriti jedinice.            Pretvorba jedinica.      

 

6.         Proračuni dužina                      Znati i umjeti proračunati          Proračuni podjele dužine.

i kutova                                   podjelu dužine i kutova.           Proračuni opsega kruga i                                                                                                                                                                                                     njegovih dijelova.

                                                                                                          Proračuni razvijene dužine.                                                                                                                                                                                                   Pravokutni trokut -

                                                                                                          Pitagorin poučak.

                                                                                                          Trigonometrijske funkcije                                                                                                                                                                                                     pravokutnog trokuta.   

 

7.         Proračuni površina                   Znati i umjeti proračunati          Proračuni površina:

volumena, oplošja i mase         površinu, volumen,                   ravni likovi,

                                                           oplošje i masu likova i tijela.     krug, dijelovi kruga, elipsa

                                                                                                          Proračuni volumena i

                                                                                                          oplošja tijela:

                                                                                                          kocka, kvadar, piramida

                                                                                                          valjak, stožac, kugla.

                                                                                                          Proračuni mase i težine.

                                                                                                         

 

Matematika u struci: Druga godina

Cilj i zadaci nastavnih područja:

Red.    Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

br.

1                      2                                                 3                                              4

1.         Algebarske operacije               Upoznati opće brojeve             Kvadrat i kub binoma, i 

                                                           računanje s njima                     rastavljanje na faktore,

                                                                                                          algebarski razlomci

                                                                                             

2.         Kvadratna jednadžba               Znati riješiti korijene                 Rješenja kvadratne

                                                           kvadratne jednadžbe.               jednadžbe, graf funkcije,

                                                                                                                      korijen negativnog broja.

                                                                                             

4.                  Trigonometrijske funkcije         Znati primijeniti                        Jedinična kružnica.

                                                           trigonometrijske funkcije.         Trigonometrijske funkcije.        

                                                                                                          Primjena trigonometrije.

                                                                                                          Pravokutni i kosokutni

                                                                                                          trokut.

                                                                                                          Mjerenje kuta.

 

5.         Pravilo trojno                           Znati primijeniti                        Jednostavno pravilo trojno.

                                                           pravilno trojno.                        Složeno pravilo trojno.

 

6.         Postotni i kamatni račun           Znati primijeniti                        Pojam postotnog računa.

                                                           postotni i kamatni račun.          Pojam kamatnog računa.

 

 

 

Matematika u struci: Treća godina

Cilj i zadaci nastavnih područja:

Red.    Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

br.

1                      2                                                  3                                             4

1.         Izračun troškova                      Poznavanje troškova i              Materijalni troškovi,

                                                           njihovo izračunavanje               vrijeme izrade, ukupni

                                                                                                          troškovi izrade, cijena

                                                                                                          proizvoda ili usluge,

                                                                                                          izračun norme.

 

2.         Kalkulacija                              Obračun posla i zarade            Izrada predračuna za

                                                                                                          jednostavniji posao.

 

 

3.         Proračuni u struci                     Praktična primjena znanja        Izrada zadataka iz

i zanimanju                               Priprema za završni ispit.          struke i zanimanja.

 

6.6. Nastavni predmet: Osnove računalstva


Razred: Prvi    

Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 1,5  sati  (53 sata)                                   

Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju

 

Zadaci:

Naučiti učenika da se koristi mišem i tipkovnicom.

Upoznati učenika s principima korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora.

Upoznati učenika s korištenjem baza podataka i Interneta.

Upoznati učenika s osnovnim pomagalima u programima za crtanje

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje                            Cilj (znanja i umijeća)                                               Sadržaj

1                  2                                                            3                                                                          4

1.

Upoznavanje s računalom

Osnove korištenja Windowsa, služenje mišem                                                                                

Crtanje (MS Paint), igranje Solitaire

2.

Služenje tastaturom

Služenje tastaturom

Prepisivanje teksta

3.

Oblikovanje teksta

Služenje alatima za oblikovanje teksta

Izrada dopisa

4.

Tablični kalkulator

Izrada tabličnog proračuna

Izrada kalkulacije materijala i rada

5.

Tablični kalkulator kao baza podataka

Korištenje sredstava za unošenje i analizu podataka

Izrada baze podataka u tekst procesoru

6.

Tekst procesor kao baza podataka

Povezivanje tekst procesora i baze podataka

Izrada cirkularnih pisama

7.

Baze podataka

Unošenje, pretraživanje i ispis podataka

Rad sa nekom bazom podataka

8.

Služenje pomoćnim sredstvima za crtanje

Korištenje pomoćnih sredstava za crtanje (grid, object snap, layers, blokovi)

Crtanje (MS Draw)

9.

Internet i e-mail

Korištenje Interneta

Programi za Internet i e-mail

 

Metodičke napomene:

Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici.

Obveze učenika: Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave.

 

6.7. Nastavni predmet: Tehničko crtanje

                                  

Razred: Prvi

Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 1,5  sati  (53 sata)           

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja  koja će omogućiti obavljajanje poslova u zanimanju: bravar

 

Zadaci:

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteža.

Znati i umijeti izraditi crteže i sheme sklopova i sustava u zanimanju za koje se školuje.

Znati koristiti stručnu literaturu.      

Osposobiti za cijeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika

Grafički radovi prve godine:     Izrada i usmena analiza rada

1 – Standardi u tehničkom crtanju

2 - Kotirani prikaz predmeta u izometriji

3 - Kotirani ortogonalni prikaz  tijela

4 - Izrada radioničkog crteža

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

1. Ć. Koludrović, I. Koludrović-Harbić, R. Koludrović: Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama, Ćiril Koludrović, Rijeka – priručnik

2. M. Žunar: Tehničko crtanje, Pučko otvoreno učilište, Zagreb - udžbenik

 

Tehničko crtanje

 

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br.               Nastavno područje                                     Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                            I         II        III           Ukupno

1.         Tehničko crtanje

            Standardi  za tehničko crtanje                                      4         -           -                4

            Prostorno prikazivanje i kotiranje                               10         -           -              10

            Pravokutno projiciranje i kotiranje                             16         -           -              16   

            Presjeci                                                                      6         -           -                6

            Tolerancije, znakovi obrade                                        6         -           -                6

            Uprošćeno i shematsko crtanje                                   6         -           -                6

            Izrada radioničkog crteža                                            5         -           -                5    

 

            UKUPNO  SATI                                                      53                    -               53

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)

Br.      Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                                   Sadržaj

1                  2                                                3                                                               4

1.

Vrste crteža i standardi  u tehničkom crtanju

Upoznati učenike sa vrstama crteža i standardima i propisima

izrade tehničko-tehnološke dokumentacije.

                                                                                                                                                                                                                                 

Vrste crteža.

Standardi u tehničkom crtanju:

- crte

- formati crteža

- mjerila

- zaglavlja i sastavnice.

2.

Prostorno prikazivanje i kotiranje

Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama .

Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.

Pojam prostornog prikazivanja.

Prikazivanje predmeta u

izometriji i kotiranje.

Prikazivanje predmeta u

dimetriji i kotiranje.

Prikazivanje predmeta u

Kosoj projekciji i kotiranje.

3.

Pravokutno projiciranje i kotiranje

Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji. .

Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Znati skicirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji .

Osnovni pojmovi iz nacrtne geometrije:

oktanti, ravnine, projekcije.

Nacrt, tlocrt, bokocrt.

Skiciranje ortogonalnih projekcija.

4.

Presjeci 

Znati nacrtati presjeke jednostavnih dijelova.

Puni presjeci.

Predočavanje presjeka šrafurom.

5.

Tolerancije,

znakovi kvalitete obrade                                   

Upoznati važnost tolerancija i znakova kvalitete obrade na tehničkim crtežima.

Znati izabrati tolerancije iz tablica.

Proračunati tolerancije provrta i osovine.

Prepoznati znakove kvalitete obrade na tehničkom crtežu.

Dužinske tolerancije.

ISO sustav tolerancija.

Dosjedi.

Postupci obrade i označavanje hrapavosti.

Stupnjevi i razredi površinske hrapavosti.

6.

Pojednostavljeno crtanje i kotiranje                                

Znati pojednostavljeno nacrtati i kotirati standardne dijelove.

Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju provrta, upuštanja i navoja.

Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju standardnih dijelova.

7.

Izrada radioničkog crteža

Znati i umjeti nacrtati i čitati prave radioničke crteže jednostavnih strojnih dijelova.

 

Vježba:

Izrada radioničkog crteža

6.8. Nastavni predmet: Elementi strojeva i konstruiranje

                                  

Razred: Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred;  2  sata  (70 sati)

Cilj: Stjecanje znanja elemenata strojeva  koja će omogućiti obavljajanje poslova u zanimanju: bravar.

 

Zadaci:

Upoznati vrste elemenata strojeva.

Upoznati vrste materijala za izradu elemenata, postupcima izrade, ugradnje u podsklopove

i sklopove i održavanje u radu.

Znati i umjeti dimenzionirati osnovne elemente strojeva.

Znati i umjeti služiti se standardima i stručnom literaturom koja obrađuje elemente strojeva.

Razviti osjećaj za točnost, urednost, sustavnost u području izrade, ugradnje i održavanja

elemenata strojeva.

Osposobiti za cijeloživotno školovanje.

Grafički radovi druge godine: Izrada i usmena analiza rada      

1 – Konstrukcija krivulje

2 – Konstrukcija presjeka valjka i crtanje mreže

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.

- vještine; primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

1.       E. Hercigonja: Elementi strojeva, Š.K., Zagreb

2.       Grupa autora: Elementi finomehanike, Š.K. Zagreb

3.       Strojarski priručnici, Katalozi, CD

Elementi strojeva

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br.               Nastavno područje                                     Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                                                     II        Ukupno

1.         Uvod u elemente strojeva

2.         Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova

3.         Elementi za nerastavljivo spajanje

4.         Elementi za rastavljivo spajanje

5.         Elementi za kružno i pravocrtno gibanje i prijenos snage

6.                  Elementi i uređaji za podmazivanje

7.                  Elementi za brtvljenje

8.                  Elementi za protok i regulaciju

9.                  Konstruiranje

Crtanje krivulja                                                          

Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva    

 

            UKUPNO  SATI                                                                               70            70

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

Elementi strojeva i konstruiranje  (2. godina = 70 sati)

Br.      Nastavno područje       Cilj (znanja i umijeća)                     Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Uvod u elemente strojeva

Upoznati vrste, zadatak i značaj elemenata strojeva.                                                          

Podjela elemenata strojeva.

Standardizacija elemenata strojeva.

2.

Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova

 

Upoznati važnost tolerancija u strojogradnji.

Znati se služiti standardnim

tolerancijama iz tablica. Znati izračunati osnovne elemente tolerancija.

Pojam i značenje tolerancija.

Tolerancije dužina.

ISO sustav tolerancija.

Pojam i vrste dosjeda.

Tolerancije oblika.

Označavanje tolerancija

na crtežu.

3.

Elementi za nerastavljivo spajanje

Upoznati vrste, značaj,

materijal, izvedbu,

područje primjene.

Znati izabrati i

dimenzionirati

standardni element.

Zakovice i zakovični spojevi.

Lemovi i lemljeni spojevi.

Zavari i zavareni spojevi.

Lijepljeni spojevi.

Utisnuti spojevi.

Porubljeni spojevi.

Preklopljeni spojevi.

4.

Elementi za rastavljivo spajanje

Upoznati vrste, značaj,

materijal, izvedbu,

područje primjene.

Znati izabrati i

dimenzionirati

standardni element.

Vijci, matice, osiguranje protiv odvijanja.

Zatici i svornjaci.

Opruge i gibnjevi.

Klinovi i pera.

Spojke.

Stezni spojevi.

Spojevi s glavinama.

5.

Elementi za kružno i pravocrtno gibanje i prijenos snage

Upoznati vrste, značaj,

materijal, izvedbu,

područje primjene.

Znati izabrati i

dimenzionirati

standardni element.

Osovine i vratila.

Ležaji.

Tarni prijenos, tarenice.

Remeni prijenos, remeni i remenice.

Zupčani prijenos, zupčanici.

Lančani prijenos, lančanici i lanci.

Užetni prijenos.

6.

Elementi i uređaji za podmazivanje

Upoznati vrste, značaj,

materijal, izvedbu,

područje primjene.

Znati izabrati

standardni element.

Zadatak podmazivanja.

Načini podmazivanja.

Elementi za podmazivanje.

7.

Elementi za brtvljenje

Upoznati vrste, značaj,

materijal, izvedbu,

područje primjene.

Znati izabrati i

dimenzionirati

standardni element.

Zadatak brtvljenja.

Vrste brtvi.

Način ugradnje brtvi.

8.

Elementi za protok i regulaciju

Upoznati vrste, značaj,

materijal, izvedbu,

područje primjene.

Znati dimenzionirati

standardni element.

Cijevi i cijevni elementi.

Ventili.

Slavine.

Pipe.

Zasuni.

9.

Konstruiranje

Osnovne geometrijske konstrukcije i konstrukcije krivulja

Znati nacrtati osnovne geometrijske konstrukcije.

Znati nacrtati osnovne krivulje koje imaju primjenu na strojnim elementima.                                                                                                                                                                                                                                                 

Osnovne geometrijske konstrukcije.

Konstrukcije kružnih prijelaza.

Konstrukcija elipsa.

Konstrukcija hiperbola.

Konstrukcija parabola.

Konstrukcija Arhimedove spirale.

Konstrukcija cikloide.

Konstrukcija evolvente.          

 

Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva    

Znati nacrtati presjeke osnovnih geometrijskih tijela.

Znati razviti plašteve presjeka osnovnih geometrijskih tijela.

Presjek valjka i razvijanje plašta.

Presjek stožca i razvijanje plašta.

Presjek kugle i razvijanje plašta.

Presjek prizme i razvijanje

plašta.

Presjek piramide i razvijanje

plašta.

 

6.9. Nastavni predmet: Osnove tehničke mehanike


Razred: Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred - 2 sata  (70 sati)    

Cilj: Stjecanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti obavljajanj  poslova u zanimanju: bravar.


Zadaci:

Upoznati zadatke i  zakone  tehničke mehanike

Ovladati  osnovnim pojmovima statike krutih tijela

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja..

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja..

Znati i moći  koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti  za cijeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.

- vještine; primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

1.       Špiranec V. : Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb

2.       Kruz V. : Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb

3.       Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

 

Osnove tehničke mehanike

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br.               Nastavno područje                                     Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                             I         II        III          Ukupno

1.         Uvod u mehaniku                                                                   5                           5

2.         Statika krutog tijela                                                 

            - sustavi sila u ravnini                                                            12                        12

            - ravnoteža ravnih punih nosača                                              8                          8

            - određivanje težišta                                                               5                          5                                           

3.         Trenje                                                                                    5                          5

4.         Osnove čvrstoće                                                                   15                        15

5.         Osnove kinematike                                                               10                       10

6.         Osnove dinamike                                                                  10                       10

 

 

            UKUPNO  SATI                                                                  70                       70

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

Osnove tehničke mehanike (2. godina = 70 sati)

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Uvod u mehaniku

Usvojiti pojmove veličina i jedinica u mehanici.

Naučiti pojam, zadatke i podjelu mehanike.

Naučiti osnovne zakone mehanike.                     

Veličine i jedinice u mehanici.

Pojam, zadaci i podjela mehanike.

Osnovni zakoni mehanike.       

2.

Statika krutog tijela     

Usvojiti opće pojmove statike.

Upoznati osnovne elemente jednostavnih statičkih konstrukcija.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

 

Opći pojmovi

Podjela statike.

Zakoni statike.

Sila kao vektor.

Veze i njihove reakcije.

Statički sustavi sila

Statički momenti sila.

Sustavi sila u ravnini

Sile djeluju na jednu točku:

- sastavljanje sila metodom plana

  sila

- rastavljanje sile u dvije

  komponente

- ravnoteža sila

- metoda projekcija

- analitički uvjeti ravnoteže

- statički određeni zadaci.

Sile djeluju na krutu ploču:

- statički moment sile

- Varignonov teorem

 - spreg sila

Grafostatika:

- metoda plana sila

- metoda Verižnog poligona

- sastavljanje sila raznog pravca

- grafički uvjeti ravnoteže.

Analitičko i grafičko razmatranje ravnoteže sila u ravnini:

- rješavanje jednostavnijih

   zadataka sila reakcija

   (analitički i grafički).

Ravnoteža ravnih punih nosača

Pojam, vrste, statički određeni i neodređeni nosači.

Određivanje momenata

 savijanja

– grafički i analitički.

Određivanje poprečnih i

uzdužnih sila

– grafički i analitički.

Rješavanje zadataka na:

- nosačima sa dva oslonca

- konzoli

- kontinuirano opterećenim

   nosačima.

3.

Trenje

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

 

Pojam, vrste i uloga trenja u praksi.

Trenje klizanja.

Trenje valjanja.

Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju.

 

4.

Osnove čvrstoće

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Vrste naprezanja i opterećenja.

Naprezanje na vlak.

Naprezanje na tlak.

Naprezanje na savijanje.

Naprezanje na odrez.

Naprezanje na uvijanje.

Naprezanje na izvijanje.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.

5.

Osnove kinematike

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja..

 

Pojam i zadatak kinematike.

Jednoliko pravocrtno gibanje.

Jednoliko kružno gibanje.

Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.

Srednja brzina.

Slobodni pad i hitac uvis.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

6.

Osnove dinamike

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja..

 

Pojam i zadatak dinamike.

Mehanički rad.

Mehanička energija.

Mehanička snaga.

Mehanički stupanj iskoristivosti.

Količina gibanja.

Centrifugalna i centripetalna sila.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

 

6.10. Nastavni predmet: Praktikum novih tehnologija:

                                     CAD - CAM -  CNC tehnologija

Razred: Treći   

Tjedni (ukupni) fond sati:  3. razred 2  sata (64 sata)

                                         32 sata - CAD

                                        32 sata - CAM

 

Cilj:    

CAD: Osposobiti učenika za dvosmjerno grafičko komuniciranje u području strojarstva, tj. za zamišljanje dijelova i sklopova koji su prikazani tehničkim crtežima i  za prikazivanje zamišljenih dijelova i sklopova pomoću tehničkog crteža.

CAM: Osposobiti učenika da može programirati izradu jednostavnih dijelova na numerički upravljanim alatnim strojevima.

 

Zadaci:          

CAD:

- upoznati i usvojiti osnove 2D-crtanja pomoću računala

- razvijati preciznost, točnost, urednost u izradbi crteža

- shvatiti važnost komuniciranja pomoću crteža, vrijednost crteža, odgovornost osobe koja

   izrađuje crtež i odgovornost osobe koja izrađuje predmet prema tehničkom crtežu

CAM:

- upoznati sustave programiranja numerički upravljanih alatnih strojeva.

- moći programirati izradu jednostavnih dijelova na numerički upravljanim alatnim strojevima.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.

- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom za tehničko crtanje.

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske

 

Praktikum: CAD – CNC -  CAM tehnologija (3. razred)

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br.               Nastavno područje                                    

                                                                                                          III                   Ukupno

1.         CAD                                                                                      32                    32

                Crtanje pomoću računala u dvije dimenzije

 

2.         CAM                                                                                     32                    32

            Osnove numeričkog upravljanja alatnim strojevima      

            (CNC stroj)    

                                              

 

            UKUPNO  SATI                                                                   64                    64

 

2. Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Izborna nastava: CAD - CNC - CAM tehnologija

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

CAD   

Crtanje pomoću računala u dvije dimenzije

Osposobiti učenika za dvosmjerno grafičko komuniciranje u području strojarstva, tj. za zamišljanje dijelova i sklopova koji su prikazani tehničkim crtežima i  za prikazivanje zamišljenih dijelova i sklopova pomoću tehničkog crteža u CAD programu.

1.1. Osnove  CAD programa

1.2. Otvaranje i spremanje crteža

1.3. Uporaba naredbi

1.4. Organiziranje crteža pomoću slojeva, boja i vrsta crta

1.5. Zadavanje koordinata

1.6. Postavljanje parametara crteža

1.7. Pregledavanje crteža

1.8. Uređivanje crteža pomoću osnovnih alata

1.9. Crtanje jednostavnih crta i likova

1.10. Crtanje krivulja

          točkastih objekata

1.11. Uređivanje crteža pomoću naprednih alata

1.12. Dobivanje informacija o crtežu i iz crteža

1.13. Kreiranje teksta

1.14. Crtanje kota

1.15. Kreiranje stilova kota i tolerancija

1.16. Iscrtavanje i ispis crteža 

2.

CNC - CAM

Osnove numeričkog upravljanja na CNC strojevima       

 

Osposobiti učenika da može programirati izradu jednostavnih dijelova na numerički upravljanim strojevima.

 

2.1.  Sastavni dijelovi i ustroj

        CNC stroja

2.2. Mjerni sustavi

2.3. Koordinatni sustav

2.4. Nulte i referentne točke

2.5. Vrste upravljanja

2.6. Alatni sustavi i korekcija

       alata

2.7. Program i programiranje

2.8. Izrada predmeta na

       numerički upravljanom

      stroju

      

 

 

6.11. Nastavni predmet: Osnove automatizacije

Razred: Treći

Tjedni (ukupni) fond sati:  3. razred 2  sata (64 sata)

                                         32 sata – Pneumatski sustavi

                                        16 sati  – Hidraulički sustavi

                                       16 sati  - Osnove robotike

 

Cilj:    

Osposobiti učenika za izradu i održavanje jednostavnih pneumatskih i hidrauličkih sustava.

 

Zadaci:          

Upoznati elemente pneumatskih i hidrauličkih sustava.

Moći  izabrati i sastaviti  jednostavne pneumatske i hidrauličke sustave.

Upoznati osnove robotike.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim   ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.

- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno elementima pneumatskih i hidrauličkih sustava.

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

Nikolić G.: Pneumatika (III . izdanje), Školske novine, Zagreb 2002.

Nikolić G.: Novaković J.: Hidraulika (III. izdanje), Školske novine, Zagreb 1998.

Nikolić G.: Pneumatika i elektropneumatika, Radni listovi za vježbe, Tipex, Zagreb 1998.

Nikolić G.:Metodičko-didaktički priručnik Pneumatika i elektropneumatika, Školske novine, Zagreb 1998.

Nikolić G.: Upravljanje (II. izdanje), Školske novine, Zagreb 2003.

Šurina T., Crneković M.: Industrijski roboti, Školska knjiga, Zagreb 1990.

 

 

Osnove automatizacije

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br.               Nastavno područje                                    

                                                                                                          III            Ukupno

1.         Pneumatski sustavi                                                                  32                    32

                Izrada jednostavnih pneumatskih sustava.

2.         Hidraulički sustavi                                                                   16                    16

                Izrada jednostavnih hidrauličkih sustav.

3.         Osnove robotike                                                                     16                    16

                Upoznavanje jednostavnih robota.

 

            UKUPNO  SATI                                                                   64                    64

 

2. Cilj i zadaci nastavnih područja

Osnove automatizacije

 

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Pneumatski sustavi

Znati i moći ugraditi jednostavne pneumatske sustave.

Vježbe:

V1; Izravno upravljanje

V2; Neizravno upravljanje

V3; Upravljanje I – funkcijom

V4; Upravljanje ILI - funkcijom

V5; Memorijsko upravljanje

       cilindrom i regulacija brzine

       klipa

V6; Uporaba brzoispusnog

       ventila

V7; Upravljanje ovisno o tlaku

V8; Upravljanje ovisno o

       vremenskim.

V9. Elektro-pneumatsko upravljanje

2.

Hidraulički sustavi

Znati i moći ugraditi jednostavne hidrauličke sustave.

 

V1; Hidraulička preša

V2; Vježba iz prakse

3.

Osnove robotike

 

Upoznati građu, osnovni princip i primjenu robota.

Građa robota.

Princip rada.

Primjena robota.

 

 

IZBORNI SADRŽAJI – 1. godina

 

Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničkih materijala


Razred: Prvi (sva zanimanja u strojarstvu)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima  koja će omogućiti obavljajanje poslova u zanimanjima u strojarstvu.

 

Zadaci:

Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim

oznakama.

Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine; primjena znanja korištenjem literature

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

udžbenik za prvi razred strojarske struke

Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

metodički priručnik za nastavnike

Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

zbirka grafofolija u boji

 

Izborna nastava -  Osnove tehničkih materijala

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

 

1                  2                                     3                                             4

 

1.

Uvod

Upoznati najvažnije tehničke materijale u praksi.

Usvojiti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.

Usvojiti osnovna znanja o metalografiji.

 

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih

materijala.

Osnove metalografije:

- osnovni pojmovi

- kristalografija i kristalizacija

- dijagrami stanja

 

2.

Sirovo željezo

- dobivanje

Usvojiti osnovna znanja

o sirovom željezu.

Dobivanje sirovog željeza:

- željezne rude, talionički dodaci

   i koks

- Visoka peć i procesi u Visokoj

  peći

- proizvodi Visoke peći

 

3.

Prerada sirovog željeza u lijevano željezo

 

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u lijevano željezo.

Prerada sirovog željeza:

- Sivi lijev; lijevano željezo s

  lamelarnim grafitom

- Žilavi (Modularni) lijev

- Tvrdi lijev

- Kovkasti (Temper) lijev

- Čelični lijev

 

4.

Prerada sirovog  željeza u čelik.

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u čelik.

Postupci dobivanja čelika:

Bessemerov i Thomasov

postupak – konvertori.

Siemens Martenov postupak.

Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.

Elektro postupak dobivanja

čelika.

 

5.

Vrste, svojstva, primjena i označavanje čelika i lijevanog željeza

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog

crteža, prema standardima i

trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na

samostalno korištenje

literature i drugih izvora

podataka iz područja

tehničkih materijala.

Podjela čelika.

Konstrukcijski čelici.

Alatni  čelici.

Označavanje čelika prema

standardima.

Označavanje lijevanog 

željeza prema standardima.

6.

Obojeni metali i njihove legure

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih obojenih metala i njihovih legura.

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog

crteža, prema standardima i

trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na

samostalno korištenje

literature i drugih izvora

podataka iz područja

tehničkih materijala.

 

Vrste obojenih metala i

njegovih legura.

Teški obojeni metali.

Legure teških obojenih

metala.

Laki metali.

Legure lakih metala.

7.

Sinterirani materijali

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, postupku izrade, svojstvima i primjeni najvažnijih sinteriranih materijala.

Postupak izrade.

Sinterirani željezni materijali.

Sinterirani obojeni metali.

Tvrdi metali.

Oksidno keramički rezni

materijali.

8.

Nemetali

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih nemetala.

Vrste nemetala.

Plastične mase.

Drvo, guma, koža, tekstil.

Staklo, porculan, azbest.

 

9.

Goriva i maziva

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih goriva i maziva.

Goriva.

Maziva.

 


 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Matematika u struci

 

Razred: Prvi

Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 1  sat  (35 sati)

Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike s  primjenom u struci i zanimanju.

 

Zadaci:

Utvrditi osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama, kao i njihovim pretvorbama.

Utvrditi osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.

- vještine; primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

CD – Datenbank  Metalltechnik: CD sa formulama i tablicama za interaktivno učenje

           

Napomena: Vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

Klasičnim računanjem

Radom na računalu uz primjenu korisničkog programa.

 

Izborna nastava:  Matematika u struci - Prva godina

Cilj i zadaci nastavnih područja:

 

Red.    Nastavno područje               Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj

br.

1                      2                                                   3                                            4

1.         Veličine i jedinice                     Naučiti osnovne veličine.          Veličine..         

                                               Znati pretvoriti jedinice.            Pretvorba jedinica.      

 

2.         Proračuni dužina                      Znati i umjeti proračunati          Proračuni podjele dužine.

i kutova                                   podjelu dužine i kutova.           Proračuni opsega kruga i                                                                                                                                                                                                     njegovih dijelova.

                                                                                                          Proračuni razvijene dužine.                                                                                                                                                                                                   Pravokutni trokut -

                                                                                                          Pitagorin poučak.

                                                                                                          Trigonometrijske funkcije                                                                                                                                                                                                     pravokutnog trokuta.   

3.         Proračuni površina                   Znati i umjeti proračunati          Proračuni površina:

volumena, oplošja i mase         površinu, volumen,                   ravni likovi,

                                                           oplošje i masu likova i tijela.     krug, dijelovi kruga, elipsa

                                                                                                          Proračuni volumena i

                                                                                                          oplošja tijela:

                                                                                                          kocka, kvadar, piramida

                                                                                                          valjak, stožac, kugla.

                                                                                                          Proračuni mase i težine.

                                                                                                         

 

IZBORNI SADRŽAJI – 2. godina

 

Nastavni predmet: Izborna nastava – Ispitivanje tehničkih materijala

Razred: Druga

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o ispitivanjima tehničkih materijala  koja će omogućiti obavljajanje poslova u zanimanjima u strojarstvu.

 

Zadaci:

Upoznati vrste i osnovne postupke ispitivanja najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti učenika za  pripremu određenog materijala za ispitivanje.

Osposobiti učenike za razumijevanje rezultata ispitivanja prema zahtjevima crteža ili drugih podataka.

Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine; primjena znanja korištenjem literature

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

udžbenik za prvi razred strojarske struke

Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

metodički priručnik za nastavnike

Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

zbirka grafofolija u boji

 

 

Izborna nastava:  Ispitivanje  tehničkih materijala – Druga  godina

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

 

1                  2                                     3                                             4

 

1.

Uvod

Ponoviti najvažnije tehničke materijale u praksi.

Ponoviti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.

 

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih

materijala.

Osnovne postupci ispitivanja

najvažnijih tehničkih materijala

2.

Radionička ispitivanja

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima radioničkih ispitivanja.

Moći samostalno radionički ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.

 

Vrste radioničkih ispitivanja.

Utvrđivanje materijala prema površini.

Ispitivanje materijala iskrenjem.

Ispitivanje materijala prijelomom.

3.

Mehaničko – tehnološka ispitivanja

 

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima mehaničko - tehnoloških ispitivanja.

Moći samostalno ili u grupi ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.

 

Ispitivanje vlačne čvrstoće.

Ispitivanje tlačne čvrstoće.

Ispitivanje čvrstoće na savijanje.

Ispitivanje žilavosti i umora.

Ispitivanje tvrdoće.

Ispitivanje limova.

 

4.

Ispitivanje materijala bez razaranja.

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima ispitivanja materijala bez razaranja.

 

Magnetsko fluidna

defektoskopija.

Elektromagnetska defektoskopija.

Ispitivanje ultrazvukom.

Ispitivanje rendgenskim

zrakama.

 

5.

Ostali postupci ispitivanja materijala

Usvojiti osnovna znanja o ostalim postupcima ispitivanja materijala.

 

Metalografska ispitivanja.

Kemijska ispitivanja.

Spektralna analiza.

 

 

 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Matematika u struci                           

 

Razred: Drugi             

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred 1  sat  (35 sati)                            

Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz trigonometrije, pravila trojnog, postotnog i kamatnog računa

       s  primjenom u struci i zanimanju.

Zadaci:

Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.

Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.

Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti  za cijeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.

- vještine; primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

CD – Datenbank  Metalltechnik: CD sa formulama i tablicama za interaktivno učenje

           

Napomena: Vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

Klasičnim računanjem

Radom na računalu uz primjenu korisničkog programa.

 

Izborna nastava: Matematika u struci - Druga godina

Cilj i zadaci nastavnih područja:

Red.    Nastavno područje               Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj

br.

1                      2                                                   3                                            4

1.         Trigonometrijske funkcije         Utvrditi primjenu                      Jedinična kružnica.

                                                           trigonometrijske funkcije.     Trigonometrijske funkcije.

                                                                                                          Primjena trigonometrije.

                                                                                                          Pravokutni i kosokutni

                                                                                                          trokut.

                                                                                                          Mjerenje kuta.

 

2.         Pravilo trojno                           Utvrditi primjenu                      Jednostavno pravilo trojno.

                                                           pravila  trojnog.                       Složeno pravilo trojno.

 

3.         Postotni i kamatni račun           Utvrditi primjenu                      Pojam postotnog računa.

                                                         postotnog i kamatnog računa.    Pojam kamatnog računa.

 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Vježbe iz osnova tehničke  mehanike

 

Razred: Drugi             

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred 1  sat  (35 sati)

Cilj: Utvrđivanje  znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti obavljajanje poslova u struci i zanimanju.

 

Zadaci:

Utvrditi  rješavanje jednostavnih zadataka iz osnova statike krutih tijela.

Utvrditi  rješavanje jednostavnih zadatke iz područja osnovnih proračuna sila i njihovih momenata.

Utvrditi  rješavanje jednostavnih zadatke iz područja trenja.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti učenike za cijeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.

- vještine; primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

CD – Datenbank  Metalltechnik: CD sa formulama i tablicama za interaktivno učenje

 

Napomena: Vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

Klasičnim računanjem

Radom na računalu uz primjenu korisničkog programa.

 

Izborna nastava: Vježbe iz osnove tehničke mehanike – Druga  godina

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Statika krutog tijela     

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

 

Osnovni proračuni sila:

- sastavljanje u istom pravcu

- paralelogram sila

- rastavljanje sile u dvije

  komponente.

Proračuni momenata sila:

- poluga

- sila reakcija u osloncima

- kosina, klin, vijak, kolotura

2.

Trenje

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

 

Sile trenje klizanja.

Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju.

3.

Osnove čvrstoće

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Vrste naprezanja i opterećenja.

Naprezanje na vlak.

Naprezanje na tlak.

Naprezanje na savijanje.

Naprezanje na odrez.

Naprezanje na uvijanje.

Naprezanje na izvijanje.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.

4.

Osnove kinematike

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja..

 

Pojam i zadatak kinematike.

Jednoliko pravocrtno gibanje.

Jednoliko kružno gibanje.

Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.

Srednja brzina.

Slobodni pad i hitac uvis.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

5.

Osnove dinamike

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja..

 

Pojam i zadatak dinamike.

Mehanički rad.

Mehanička energija.

Mehanička snaga.

Mehanički stupanj iskoristivosti.

Količina gibanja.

Centrifugalna i centripetalna sila.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

 

IZBORNI SADRŽAJI – 3. godina

 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Matematika u struci

                                  

Razred: Treći              

Tjedni (ukupni) fond sati:  3. razred 1  sat  (32 sati)                            

Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike,  mehanike i elemenata strojeva

        s  primjenom u struci i zanimanju.

 

Zadaci:

Znati i umjeti primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju.

Utvrditi osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.

Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti učenike za cijeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.

- vještine; primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

CD – Datenbank  Metalltechnik: CD sa formulama i tablicama za interaktivno učenje

           

Napomena: Vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

Klasičnim računanjem

Radom na računalu uz primjenu korisničkog programa.

 

Izborna nastava: Matematika u struci - Treća godina

Cilj i zadaci nastavnih područja:

 

Red.    Nastavno područje               Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj

br.

1                      2                                                   3                                            4

1.         Proračuni u struci                     Praktična primjena znanja        Izrada zadataka iz

i zanimanju                                                                              struke i zanimanja.

2.         Izračun troškova                      Poznavanje troškova i              Materijalni troškovi,

                                                           njihovo izračunavanje               vrijeme izrade, ukupni

                                                                                                          troškovi izrade, cijena

                                                                                                          proizvoda ili usluge,

                                                                                                          izračun norme.

3.         Kalkulacija                              Obračun posla i zarade            Izrada predračuna za

                                                                                                          jednostavniji posao.

 

 

Nastavni predmet: Izborna nastava - Konstruiranje

                                  

Razred: Treći

Tjedni (ukupni) fond sati:  3. razred;  1  sat  (32 sata)

Cilj: Stjecanje znanja elemenata strojeva  koja će omogućiti obavljajanje poslova u zanimanju: bravar.

 

 

Zadaci:

Grafički radovi: Izrada i usmena analiza rada   

1 – Konstrukcija krivulje

2 – Konstrukcija presjeka valjka i crtanje mreže

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.

- vještine; primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske

 

Konstruiranje

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br.               Nastavno područje                                     Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                                                     II        Ukupno

Konstruiranje

Crtanje krivulja                                                          

Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva    

 

            UKUPNO  SATI                                                                               32            32

 

 

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

Konstruiranje  3. godina = 32 sata)

Br.      Nastavno područje       Cilj (znanja i umijeća)                     Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Geometrijske konstrukcije i konstrukcije krivulja

.Znati nacrtati osnovne krivulje koje imaju primjenu na strojnim elementima.                                                                                                                                           

Konstrukcija elipsa.

Konstrukcija hiperbola.

Konstrukcija parabola.

Konstrukcija Arhimedove spirale.

Konstrukcija cikloide.

Konstrukcija evolvente.          

2.

Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva    

Znati nacrtati presjeke osnovnih geometrijskih tijela.

Znati razviti plašteve presjeka osnovnih geometrijskih tijela.

Presjek valjka i razvijanje plašta.

Presjek stošca i razvijanje plašta.

Presjek kugle i razvijanje plašta.

Presjek prizme i razvijanje

plašta.

Presjek piramide i razvijanje

plašta.

 

 

Nastavni predmet: Izborna nastava

Primjena kompjutorskih korisničkih programa u nastavi stručnih predmeta

                                  

Razred: Treća

Zanimanja: bravar, limar, kotlar, kovač, ljevač

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o primjena kompjutorskih korisničkih programa u nastavi stručnih predmeta

 

 

Zadaci:

Upoznati se sa korisničkim programima u struci i zanimanju.

Osposobiti učenika za  primjenu kompjutorskih korisničkih programa.

Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

CD – Datenbank  Metalltechnik: CD sa formulama i tablicama za interaktivno učenje

           

Područja korisničkih programa izborne nastave:

1.      Tehničko komuniciranje i standardi

2.      Proizvodna tehnika


7. ISPITNI KATALOG - POMOĆNIČKI/ZAVRŠNI ISPIT

 

7.1. Nastavni predmet:

Ispitni cilj:

Provjera znanja i vještina potrebnih za zanimanje.

Način provjere znanja i umijeća:

-          pismeno

-          praktični uradak ili radne probe

 

Znanja i umijeća  koja se provjeravaju i ocjenjuju na završnom ispitu:

 

Sadržaj

Znanja i vještine

Nastavna i radna sredstva

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologija bravarije

Tehničko crtanje

Elementi strojeva i konstruiranje

Matematika u struci

Osnove tehničke mehanike

Znanja: standardizirani TEST

 

Testovi,

Priručnik

Praktični dio

Vještine: Standardizirane

- radne probe

- praktični uradak

Dokumentacija

Predmet obrade

Alati, uređaji i strojevi

 

 

PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE BRAVAR

 

I.

 

Svrha pomoćničkog ispita je dokazivanje ispitanika da je stekao vještine i stručno-teorijska znanja, utvrđena nastavnim planom i programom za zanimanje bravar (Narodne novine, br. 86/96), nužna za obavljanje poslova u tom zanimanju.

 

II.

 

Pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela.

 

III.

 

Za praktični dio ispita zadaje se, u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja, praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja:

 

 1. planiranje i priprema rada;
 2. izbor materijala u limarskim poslovima (standardi oblici i dimenzije poluproizvoda i dijelova);

3.      opći mehanički radovi bušenjem, zavarivanjem i sl.;

4.       izrada metalnih konstrukcija i njihovih dijelova za građevinarstvo i za industrijsku opremu;

5.      izrada građevinske stolarije od metala;

6.       izrada alata, brava i okova;

7.       izrada cisterni, spremnika i sličnih posuda od metala;

8.      održavanje metalnih konstrukcija, građevinske stolarije, spremnika i sličnih proizvoda od metala;

9.      rastavljanje i sastavljanje električnih uređaja te regulacijskih i upravljačkih uređaja na proizvodima prilikom održavanja;

10.  ispitivanje i stavljanje u ispravno stanje proizvoda i dijelova od metala;

11.   toplinska obrada i prevlačenje metalnih dijelova metalnim i nemetalnim prevlakama.

 

Ispitanik mora u zadanom roku primjereno pomoćničkom statusu izraditi uradak i obaviti radnu probu. Ispitna komisija na temelju dolje navedenih uradaka i radnih proba zadaje ispitaniku jedan do tri uratka i jednu do tri radne probe. Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku.

 

POMOĆNIČKI URADAK

 

Vrsta uratka

Opis uratka

Izrada metalnih konstrukcija

(metalno krovište)

 

Znati razraditi tehnološki postupak izrade metalne konstrukcije umjeti izraditi jednostavne metalne konstrukcije

Izrada građevinske stolarije

(metalna vrata)

 

Znati razraditi tehnološki postupak izrade metalnih vrata i umjeti izraditi jednostavna metalna vrata

Izrada građevinske stolarije

(metalni prozor)

 

Znati razraditi tehnološki postupak izrade metalnog prozora i umjeti izraditi jednostavne metalne prozore

Izrada građevinske stolarije

(metalna ograda)

 

Znati razraditi tehnološki postupak izrade metalne ograde i umjeti izraditi jednostavne metalne obrade

Izrada građevinske stolarije

(metalne stepenice)

 

Znati razraditi tehnološki postupak izrade metalne stepenice i umjeti izraditi jednostavne metalne stepenice

Izrada metalnog spremnika

Znati razraditi tehnološki postupak izrade metalnog spremnika i umjeti izraditi jednostavne metalne spremnike

 

RADNA PROBA

 

Vrsta radne probe

Vrsta radne probe

Opis radne probe

Izrada dijelova metalne brave

Izrada dijelova metalne brave

Znati i moći izraditi dijelove metalne brave

Sastavljanje i montaža mehaničkog sklopa

Sastavljanje i montaža mehaničkog sklopa

Izabrati i sastaviti  elemente mehaničkog sklopa

Sastavljanje pneumatskog sustava

(npr. sa FESTO elementima)

Sastavljanje pneumatskog sustava

(npr. FESTO)

Izabrati elemente i sastaviti  jednostavne pneumatske sustave

Sastavljanje hidrauličkog sustava

(npr. sa FESTO elementima)

Sastavljanje hidrauličkog sustava

(npr. FESTO)

Izabrati elemente i sastaviti  jednostavne hidrauličke sustave

 

Pri izradi praktične zadaće ispitanik (naučnik) mora se pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija.

Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja.

 

IV.

 

Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja.

 

NASTAVNI PREDMETI

 

Tehnologija obrade i montaže i Tehnologija bravarije

 

 1. Zaštita i sigurnost na radu, zaštita okoliša i racionalno korištenje energije
 2. Planiranje i priprema rada
 3. Mjerenje i kontrola; utvrđivanje i mjerenje vanjskih dimenzija metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
 4. Ručna obrada; alati i postupak rada
 5. Obrada spajanjem; oprema, alati i postupak rada
 6. Strojna obrada limova; strojevi, uređaji i postupak rada
 7. Toplinska obrada
 8. Montaža elemenata u mehaničke sklopove
 9. Montaža elemenata u jednostavne pneumatske i hidrauličke sustave
 10. Pregled, dijagnosticiranje i utvrđivanje oštećenja metalnih konstrukcija i dijelova
 11. Izrada dijelova, sklopova i proizvoda u bravarskim radovima
 12. Građevinska stolarija, ograde, brave i okovi; oštećenja i njihovo otklanjanje
 13. Montaža i demontaža u bravarskim radovima
 14. Sustavi klimatizacije i provjetravanja na objektima, njihovo rastavljanje i sastavljanje
 15. Sustavi počišćivanja štetnih tvari, njihovo rastavljanje i sastavljanje
 16. Klimatski i drugi uvjeti zdravoga i sigurnog rada u radionici i na gradilištu, zaštita radnoga i vanjskog okoliša
 17. Čuvanje i tekuće održavanje strojeva i uređaja u bravarskoj radionici i na gradilištu.
 18. Zaštitne mjere pri radu s pojedinim strojevima i uređajima

 

Tehničko crtanje i Elementi strojeva i konstruiranje

 

 1. Prostorno prikazivanje i kotiranje. Pravokutno projiciranje i kotiranje
 2. Izrada i analiza jednostavnoga radioničkog crteža u bravarskom zanimanju
 3. Skiciranje i čitanje tehničko-tehnoloških dokumenata, kataloga i uputa o sastavu pojedinih sklopova metalnih konstrukcija
 4. Skiciranje i crtanje plašteva i krojeva
 5. Skiciranje i čitanje funkcionalnih shema električnih, pneumatskih i hidrauličkih sklopova na strojevima i postrojenjima
 6. Analiza sastavnih crteža. Tehničko-tehnološka dokumentacija
 7. Uporaba računala i korisničkih programa iz metalnih konstrukcija

 

Matematika u struci i Osnove tehničke mehanike

 

 1. Veličine i jedinice. Proračuni dužine i kutova. Proračuni površine, volumena i mase.
 2. Osnove trigonometrije. Postotni i kamatni račun
 3. Osnovni proračuni troškova; izračunavanje utroška vremena, materijala, dijelova i sklopova, energije i izračunavanje kapaciteta radionice. Izrada kalkulacija u zanimanju
 4. Proračuni u zanimanju:

-     osnovni proračuni tlaka, sile, radnje, broja okretaja, brzine i snage

-     osnovni proračuni kontrole čvrstoće nosača.

 

OCJENJIVAČKI LIST

I.PRAKTIČNI DIO ISPITA

 

 

Radnje obavljene u okviru
praktične zadaće

Broj bodova

Priprema radne i tehničko-tehnološke dokumentacije

0 – 10

Znanje i vještina čitanja tehničko-tehnološke dokumentacije

0 – 10

Znanje i vještina razrade tehnološkog postupka izrade prema zahtjevu crteža

0 – 10

Znanje i vještina izbora materijala

0 – 10

Znanje i vještina određivanja broja i redoslijeda operacija

0 – 10

Znanje i vještina određivanja alata, strojeva i uređaja

0 – 10

Znanje i vještina određivanja režima rada

0 – 10

Znanje i vještina izrade i sastavljanja elemenata konstrukcija, građevinske stolarije i pravilno održavanje

0 – 30

Znanje i vještina postupaka mjerenja i kontrole

0 – 10

Znanje i vještina pravilne zaštite na radu

0 – 10

Brzina i spretnost te vrijeme izrade uratka i radne probe

0 – 10

Završni izgled uratka

0 – 10

UKUPNO BODOVA

140

 

 

 

BODOVNA LISTA

 

 

 

Postotak (%) bodova

Ocjena

92 – 100

Odličan ( 5 )

81 – 91

Vrlo dobar ( 4 )

67 – 80

Dobar ( 3 )

50 – 66

Dovoljan ( 2 )

0 – 49

Nedovoljan ( 1 )

 

 

II.  STRUČNO-TEORIJSKI DIO

 

Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje postavlja ispitna komisija. Za zanimanja za koja postoji katalog ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite, koristi se taj katalog.

Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:

 

 

BODOVNA LISTA

 

Postotak (%) bodova

Ocjena

90 – 100

Odličan ( 5 )

80 – 89

Vrlo dobar ( 4 )

70 – 79

Dobar ( 3 )

60 – 69

Dovoljan ( 2 )

Manje od 30

Nedovoljan ( 1 )

 

Ispitanik koji postigne od 30 do 59 posto (%) bodova upućuje se na usmeni ispit.

Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita.

 

Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a  primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.

 

 

Klasa: 133-02/04-02/7

Ur. Broj: 526-12/04-41

Zagreb, 1. srpnja 2004.

 

 

Ministar

Branko Vukelić, v.r.